UBUMUNTU: Icyerekezo cyiza twifuriza Abanyarwanda. Venant Nkurunziza.

Venant Nkurunziza.
Venant Nkurunziza.

 

 

U Rwanda ni igihugu navuga ko cyahuye n’ibizazane bikomeye kuva cyakwitwa u Rwanda. Igihe kirageze ariko ngo: abagabo n’abagore biyunvamo ubutwari mu guhindura ibintu, bagaragare dukore iyobwabaga maze u Rwanda tuzaraga abana n’abuzukuru bacu ruzabe ari u Rwanda rufite icyerekezo kizima kandi kiboneye kuri buri munyarwanda. Ibyo rero bisaba inzira ndende kandi iruhije ariko irashoboka nk'uko tugiye kubibona. Ndagerageza kwerekana abagabo baranzwe n’ubumuntu, baba intwari maze bikorera imisaraba ibaruhije, ndetse bemera no kumena amaraso yabo ariko ikivi batangiye kirasozwa .

1. Yezu (Umwami w’abayahudi): kwitanga kugirango Rubanda ikizwe

Uyu musore w’i Nazareti wemeye kwitangira rubanda kugeza abizize, rubanda yari imwitezeho umuyobozi mwiza ugiye kubakiza akarengane ka Gashakabuhake w'Umuromani no kwimika ubuyobozi butagira amakemwa. N'ubwo ubwami we yahishuraga bwari ubw’ijuru, ariko yadusigiye isomo twe abanyarwanda dukwiye kugenderaho kugirango twivane mu bibazo by’imiyoborere mibi byaranze u Rwanda na n’ubu rukigeretse. Yigishije kenshi ko ushaka kuba umuyobozi mwiza akwiye kwemera kuba umugaragu wa rubanda aho kuba ikigirwamana n’indakoreka. Aha rero umuyobozi akwiye kwemera kuba umugaragu w’abaturage, akemera kubakorera kugira ngo babeho neza aho kubahindura abacakara. Aha binyibutsa indi mvugo y’abanyarwanda bifitanye isano, ivugako “ushaka kuba umuyobozi inda ayitwara inyuma”. Bishatse kuvuga ko, abayobozi bibwira ko bihesha agaciro iyo bashishikarira gukama izo baragiye kandi baharurutswe kandi tubarambiwe. Dukeneye abayobozi bagera ikirenge mu cya Yesu rero , bita kubo bayoboye, batanga ihumure ku benegihugu, batanga uburenganzira busesuye munvugo n’ingiro, bita kumpumyi, abarwayi, abakene, ibimuga, infubyi n’abapfakazi...

2. William Wilberforce: icyerekezo cyo gusezerera ubucakara.

William yabayeho kuva mu 1759-1833. Murahita mwunva ko yabayeho mu gihe ibintu byari bikomereye abanyafurika (abasogukuruza bacu) bakubitwa, bagurishwa nk’ibicuruzwa, bagakoreshwa nk’ibimasa, bakicwa nk’amasazi... Genda Afurika warababaye! Ubucakara rero n’ubucuruzi bw’abantu byari byaremewe rwose nk’ihame ntavuguruzwa muri icyo gihe. Nyamara ubutwari buravukanwa : William yabaye intwari aho rukomeye maze mu 1773 yiyemeza kwandika ibarubwa yatangajwe mu binyamakuru binyuranye, iyo baruwa yanengaga cyane ububwa bw’abarimo bacuruza ikiremwa muntu, agaya ababishyigikiye bose kandi agaragaza ububi n’ingaruka z’ibyo barimo bakora. Nyuma gato,hashingiwe kuri uru rugamba yarwanye, mu 1787 hashyizweho komite yo kwiga uburyo bwo guhagarika icuruzwa ry’abacakara.

Guhangana rero ni uguhozaho, William wari umwe mu bagize inteko ishinga mategeko yiyemeje gukomeza uru rugamba, maze ashinga imitwe ya politiki (pressure groups). Iyo mitwe rero niyo yakoresheje mu gushishikariza abantu kugira uruhare rugaragara mu  guhagarika ubucuruzi ruvumwa bw’abacakara. William ntiyavuye ku izima ahubwo yaratsimbaraye kugeza inteko ishingamategeko y’Ubwongereza yemeye ku mugaragaro ko ihagaritse ubucuruzi bw’abacakara mu 1807. Nguyu rero umunyarwanda ( umusore n’inkumi) dukeneye mu rugamba rwo gushakira hamwe umuti w’ibibazo bijyanye n'igitugu,iterabwoba n'akarengane gakabije byugarije u Rwanda n’ibiyaga bigari.3. Mahatma Gandhi: Umuhanga mugushaka ibisubizo binyuze mu nzira y’amahoro.

Uyu muhinde Gandhi we yaricaye asanga inzira y'urugomo no guhiga ibigango yari imenyerewe na benshi mu gukemura amakimbirane (Violence) ari ruvumwa kandi ikwiye gusezererwa. Iyi nzira Gandhi asobanura ko nta musaruro urambye itanga kuko abatsinzwe hakoreshejwe inzira imena amaraso , iyo babonye icyuho ntakindi gikurikiraho uretse kwihorera, bityo bityo. Aha neza neza wagirango Gadhi wo mu 1869-1948 yari azi ibizaranga u Rwanda mu gisekuru cya 20 na 21. Abatutsi, Abahutu, emwen’Abatwa , dukwiye gukura isomo aha hantu. U Rwanda ntirushobora kuba u Rwanda umututsi yameneshejwe, ntiruzitwa gutyo kandi umuhutu ahejejwe ishyanga, nyamara na none ntiruzatekana umutwa nadahabwa ijambo! Arikose mbabaze : amateka nt akintu koko ashobora kutwigisha?

Iyi ntwari rero yabaye ikirangirire mu guharanira amahoro hadakoreshejwe urugomo na kiboko, yemeza ko iyi ari yo nzira ihwitse yo kwegera uwo mutavuga rumwe mu gukemura ibibazo n’amakimbirane hagati yanyu. Kubigeraho Gandhi avuga ko hari amahame akwiye gukurikizwa: Kubaha uwo mutavuga rumwe no kumuha amahirwe yo kuganira (Respect for the others by allowing them an opportunity to change), Kwitegura kubabara no gupfa bibaye ngombwa (Willingness to suffer or to die), Gutitiriza ko ubutabera buzagerwaho (Perseverance that Justice has to be achieved). Gandi niwe waharaniye kandi ubwigenge bw’ Ubuhinde. Na none kandi Gandhi yagize uruhare  rugaragara (imyaka 20) mu kwamagana politike ya ruvumwa ya korwaga n’abazungu mu gutsikamira no kuvangura abenegihugu b’abirabura muri Afurika y’Epho. Kugirango twunve neza ubunararibonye bw’iyintwali nagereranya na Salomoni mubwenge, reka twifashishe urugero rwabayeho rw’umunyedini w’umu Hindu wagiye kwicuza no gusaba imbabazi kwa Gandhi ko ngo yishe umwana w’Umuyisiramu amuziza ubuyisiramu gusa. Nuko Gandi arumirwa abwira uwo muHindu ko yakwiye gushaka umwana w’Umuyisiramu arera kandi agakurana uburere bwa Kiyisiramu. Ngubwo ubwiyunge nyakuri!

Ngayo nguko! Ubwo se ubuvivi n’ubuvivure bwa Kanyarwanda ntasomo murakura mu bunararibonye bw’iy’iyintwali koko? Ngaho umuhutu nagende arere imfubyi zo mubwoko bw’Abatutsi munzira ibereye u Rwanda. N’umututsi kandi bibe uko. Maze abashakira ibisubizo aho bitari mubabwire muti: “musigeho mwiduteranya ukuri turakuzi”.

4. Martin Luther King: Inzozi z’igihugu kizira ivangura

Mu 1963, uyu mwuzukuruza w'abasogokuruza bacu bajyanwe bunyago yivugiraga ko afite inzozi zo kubona igihugu kizira ivangura rishingiye ku ibara rw'umubiri, ku moko…Mu mbwirwaruhame yise  “Naraye ndose” yemezaga ko yizeye ko umunsi umwe abana b’abahoze ari abacakara bashobora kuzicarana ku meza amwe n’abana b'abahoze ari bakizigenza b’ubucakara; aho abantu bazaba batakireberwa kw’ibara ry’uruhu ahubwo bita ku ndangagaciro ziranga buri wese; aho ukwishyira ukizana (freedom) bizaganza kudusozi (ubwo mbese twunve nyumbakumi zo mu Rwanda), mu mijyi ndetse n’igihugu cyose. Amateka koko ntatinda kwihishura, ubwo ugishidikanya yabaza Barack Obama abo bicaranye muri “Maison Blanche”!

Ibyabaye kera muri Amerika (USA) ni agahomamunwa! Abasogokuruza bacu barakubiswe, bajugunwa mu nyanja, bazirikwa amakamba ngo badacika uburetwa, mbese bicwa urubozo. None se niba ibyo byose n'ibirenzeho barashoboye kubyigobotora,  kuki i Rwanda mwakwiheba? Erega ngo “kugera kure siko gupfa!” None semuri iyo myaka y'1960 , ninde wari kwemeza ko abana b’abacakara usibye no kuyobora Amerika, bari kuzapfa bemerewe no gutora? Na Maritini ubwe yabyitaga inzozi. Dore icyo dusabwa rero: buri munyarwanda wese wibaza aha yakwisubiza. Niba iturufu y’uruhu yaracitse, iy’ubwoko butanagaragara mwayirisha kangahe? Nimureke kurindagizwa na politiki y'inda nini y'Agatsiko ahubwo mukabwire muti twakangutse. Erega ukuri ngo “kuryana mu jisho ariko ni ukuri” kandi ngo "guca muziko ntigushye” ! Dukeneye ukuri aho guhozwaho ibinyoma, dukeneye ukwishyira ukizana aho kugirwa imbohe, dukeneye kandi uruvugiro aho kugirwa ibiragi. None se ubu uwakubaza inzozi ufitiye Urwakubyaye n’icyo ukora ngo zisohozwe wasubiza iki?

5. Nelson Mandela: (Inzira yo kwibohora)

Uyu mukambwe ugihumeka umwuka w’abazima, yayoboye igihugu cya Afrika y’Epfo nyuma yo gufungwa imyaka irenga 20 azira akamama. None se n’ibi kandi nta somo bidusigira ra? Ubwo byabaye muri Afurika nagira ngo twabyumva vuba . Ntaganda Bernard se arazira iki? Mushayidi arazira iki? Naho Ingabire Victoire we baramuziza iki?

Uyu mukambwe Mandela niwe wigeze kuvuga ngo “iminyururu iri kuri umwe mu bantu banjye iba iri ku bantu bajye bose, kandi iminyururu iri ku bantu banjye bose ubwo jye iba indiho”. None se niba abantu bazira ubusa turebera ubwo murunva ari ubuhoro ? None se ntubona ko ejo nawe ubwawe uzaba ugezweho? Ejobundi nanjye nkagwa mu matsa? None se ninde uzatuvugira niba nta n’uwo kubara inkuru uzaba akiriho ? Ngaho aho ihurizo riri, umunyarwanda wese akwiye kubona ko atagize uruhare muri uru rugamba rudashobora kurangira , bityo abana b'u Rwanda tukazahora turagana ibibi nk'abamennye urusyo ! Iyo gatebegatoki ikwiye kurangira burundu : Igihe kirageze.

Nyamara ariko Mandela we yemeza ko n’iyo Umulideri ari muri gereza imigambi ye myiza ikomeza. Aragira ati : «…ni muri iyo myaka rero y'akamama ndi muri gereza inyota yo kubohora abantu bange noneho yabaye inyota yo kubohora abantu bose, abazungu n’abirabura ». None se wari uzi ko Mandela yemeza ko « uboha akeneye kubohorwa rwose nk’uko uboshye abikeneye » ? Avuga ko umuntu wiha gutwara uburenganzira bw’undi muntu ari infungwa imwe mbi ; ifungiye rwose muri kasho y’ubugome, urwango, kurenganya n’ubwengebucye.

 

 Umwanzuro

Mu kwanzura mboneyeho kwifuriza Abanyarwanda bose kutiheba kuko burya ntakidashoboka munsi y’ijuru kandi « kugera kure siko gupfa ». Nk'uko mubyiboneye rero nta bibazo bitagira ibisubizo kandi ngo amaherezo y’inzira ni mu nzu. Ariko se wagera kuki wiyicariye ukarebera akarengane (passivité) ? Wagera kuki se uhisemo inzira yo gukemura ibibazo ukoresheje urugomo na kiboko (violence) ? Umuntu asarura icyo yabibye rwose: Nubiba inzangano n’amacakubiri uzasarura amakimbirane, intambara z’urudaca na jenoside rugeretse. Nyamara n’ubiba ubumwe n’urukundo uzasarura ituze, amahoro n’umutekano. Aba badacogora rero tutarondora ngo tubarangize bose urugero baduhaye dukwiye kurugira urwacu .

Iyi niyo mpamvu rero Ishyaka Ishema ry’u Rwanda   ryiyemeje gufasha Abanyarwanda  gukemura ibibazo by'ubutegetsi bw'igitugu bashyize imbere inzira y’amahoro. Ishyaka Ishema ryiyemeje kwerekana ibibazo uko biri no kubiganiraho n’abanyarwanda bose babyifuza. Ishema ryiyemeje kandi gushakira ibisubizo aho biri binyuze mu nzira y’amahoro n’ibiganiro. Nyamara ariko inzira ni ndende kuko dukeneye kubohora abanyarwanda bose ndetse n’Agatsiko kababoshye. Ibi birunvikana neza kuko iyo wiyemeje inzira y’amahoro uwo mutavuga rumwe nawe ntaba akiri umwanzi wo kwicwa byanze bikunze ahubwo uharanira kumuha amahirwe yo kugaruka mu nzira iboneye, akava mu macakubiri, mu nzangano, ukwikunda n’ubwenge buke nk’uko inararibonye Mandela abivuga.

.

Venant Nkurunziza

Komiseri ushinzwe Afurika mu

Ishyaka Ishema

Commentaires : 59
 • #59

  奇勝カプセル (samedi, 14 septembre 2013 09:42)

  ##@女性用媚薬の潤滑剤の花痴(超強力催情、催淫剤),通信販売·日本で有名な催情剤、超強力催情+催淫剤*&

  五便宝:http://www.allkanpou.com/product/五便宝.html
  五便宝:http://www.allkanpou.com/product/%E4%BA%94%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html
  巨人倍増:http://www.allkanpou.com/product/巨人倍増.html
  巨人倍増:http://www.allkanpou.com/product/%E5%B7%A8%E4%BA%BA%E5%80%8D%E5%A2%97.html
  紅蜘蛛:http://www.allkanpou.com/product/紅蜘蛛.html
  花痴:http://www.allkanpou.com/product/花痴.html
  花痴は、日本では超有名な女性用媚薬の王道!!
  威哥王:http://威哥王.bestkanpou.com
  威哥王:http://www.allkanpou.com/product/威哥王.html
  三体牛鞭:http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html
  三體牛鞭:http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html
  三便宝:http://www.allkanpou.com/product/三便宝.html
  蟻力神:http://www.allkanpou.com/product/蟻力神1.html
  福源春カプセル:http://www.allkanpou.com/product/福源春.html
  RU486:http://www.allkanpou.com/product/中絶薬RU486.html
  媚薬:http://www.allkanpou.com/biyaku/媚薬.html
  天天素:http://www.allkanpou.com/product/天天素.html
  福源春:http://www.allkanpou.com/product/福源春.html
  D10 媚薬:http://www.allkanpou.com/product/D10.html
  催情剤:http://www.allkanpou.com/product/d10.html
  狼1号:http://www.allkanpou.com/product/狼1号.html
  狼一号:http://www.allkanpou.com/product/狼1号.html
  三體牛鞭:http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html
  紅蜘蛛:http://www.allkanpou.com/product/%E7%B4%85%E8%9C%98%E8%9B%9B30.html
  蟻力神:http://www.allkanpou.com/product/%E8%9F%BB%E5%8A%9B%E7%A5%9E1.html
  三便宝:http://www.allkanpou.com/product/%E4%B8%89%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html
  男根増長素:http://www.allkanpou.com/product/ngzzw.html
  V26:http://www.allkanpou.com/product/v26速効.html
  v26 カプセル:http://www.allkanpou.com/product/guoran1.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.allkanpou.com/product/蒼蝿水2.html
  procomil spray:http://www.allkanpou.com/product/procomilspray.html
  花之欲:http://www.allkanpou.com/product/花之欲5.html
  終極痩身:http://www.allkanpou.com/product/zhongjishoushen.html
  韓国痩身一号:http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一号5.html
  韓国痩身1号:http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一1.html
  VVK:http://www.allkanpou.com/product/Wenickman.html
  WENICKMAN:http://www.allkanpou.com/product/WENICKMAN1.html
  MaxMan:http://www.allkanpou.com/product/MaxMan.html
  VigRx:http://www.allkanpou.com/product/VigRx.html
  三鞭粒:http://www.allkanpou.com/product/weige.html
  男根増長素:http://www.allkanpou.com/product/ngzzw.html
  VVK:http://www.allkanpou.com/product/wenickman.html
  Wenickman:http://www.allkanpou.com/product/wenickman.html
  男宝:http://www.allkanpou.com/product/男宝.html
  ナンパオ:http://www.allkanpou.com/product/男宝.html
  狼1号:http://www.allkanpou.com/product/狼1号.html
  ベニクモ:http://www.allkanpou.com/product/紅蜘蛛2.html
  ハナチ:http://www.allkanpou.com/product/花痴.html
  FLY D5:http://www.allkanpou.com/product/蒼蝿水5.html
  蒼蝿水:http://www.allkanpou.com/product/蒼蝿水5.html
  三體牛鞭:http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html
  ペニス増大:http://www.allkanpou.com/product/MaxMan.html
  リドスプレー:http://www.allkanpou.com/product/LIDOSPRAY.html
  VigRx:http://www.allkanpou.com/product/VigRx.html
  SPANISCHE FLIEGE:http://www.allkanpou.com/product/spanischeflieged5.html
  セックスドロップ:http://www.allkanpou.com/product/sexdrops5.html
  Supra PE:http://www.allkanpou.com/product/SupraPE.html
  ダイエット:http://www.allkanpou.com/daietto/ダイエット.html
  イーリーシン:http://www.allkanpou.com/product/蟻力神1.html
  さんべんぼう:http://www.allkanpou.com/product/三便宝.html
  三便宝カプセル:http://www.allkanpou.com/product/三便宝.html
  ru486 販売:http://www.allkanpou.com/product/中絶薬RU486.html
  ビグレックス:http://www.allkanpou.com/product/VigRxOil(ビグレックスオイル.html
  キョジンバイゾウ:http://www.allkanpou.com/product/巨人倍増枸.html
  ウェイカワン:http://www.allkanpou.com/product/威哥王.html
  きょくび:http://www.allkanpou.com/product/曲美10.html
  女性用媚薬:http://www.allkanpou.com/biyaku/女性媚薬.html
  狼一号:http://www.allkanpou.com/product/狼1号.html
  威哥王:http://www.allkanpou.com/product/威哥王.html
  威哥王:http://www.allkanpou.com/product/%E5%A8%81%E5%93%A5%E7%8E%8B.html
  巨人倍増:http://www.allkanpou.com/product/%E5%B7%A8%E4%BA%BA%E5%80%8D%E5%A2%97.html
  五便宝:http://www.allkanpou.com/product/%E4%BA%94%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html
  五便宝:http://www.allkanpou.com/product/五便宝.html
  三体牛鞭:http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html
  プロコミルスプレー:http://www.allkanpou.com/product/procomilspray.html
  消渇丸:http://www.allkanpou.com/product/消渇丸.html
  精力増強剤:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力増強.html
  強精剤:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力剤.html
  漢方 強精剤:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力剤.html
  女性用媚薬:http://www.allkanpou.com/biyaku/女性媚薬.html
  催淫:http://www.allkanpou.com/product/絶對高潮6.html
  催情:http://www.allkanpou.com/product/vov催情粉.html
  性欲増強:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/強化性欲.html

 • #58

  ru486 (jeudi, 01 août 2013 04:44)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #57

  紅蜘蛛 (jeudi, 01 août 2013 04:37)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #56

  巨人倍増 (lundi, 08 juillet 2013 04:18)

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  中絶薬:http://www.kanpocom.com/zhongjue/
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/
  媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html
  RU486:http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  消渇丸:http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  男露888:http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html
  リドスプレー:http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  Wenickman:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  WENICKMAN:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  くらはちほう:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  さんべんぼう:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  新一粒神:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html
  福源春カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  五便宝:http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html
  精力増強剤:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蔵八宝:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  催情:http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html
  勃動力:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  男宝:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  魔根:http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  しんいちつぶしん:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html

  女性用媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  勃動力三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html
  イーリーシン:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  ダイエット薬:http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html
  早漏防止:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html
  ビグレックス オイル:http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html
  催淫:http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  法国性奴:http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html
  ナンパオ:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  ベニクモ:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  福源春:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  VigRx:http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html
  巨人倍増 販売:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  キョジンバイゾウ:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html

 • #55

  威哥王 (lundi, 08 juillet 2013 04:12)

  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html

  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html

 • #54

  REAL FIGHTER (vendredi, 08 mars 2013 06:11)

  GUKOSORA: muri comment 53 nasubizaga abanditse comments ya 51 na 52 ntabwo nasubizaga comment 50 kuko iyo ni jyewe wayanditse. Izo mburagasani z'interahamwe rero zihaye kuvuga ngo ndabeshya kandi ntizerekane uburyo mbeshya, zirakarya ibamba ridakamuye maze mu gitondo rizazirye mu nda, zirakagwa ishyanga inyuma y'ishyamba, zirakamira ibishokoro ziragapuuuuu.

 • #53

  REALFIGHTER (vendredi, 08 mars 2013 05:58)

  KURI COMMENTS 50 & 51: uretse kumoka gusa hari icyo mubeshyuje mubyo navuze? Noneho niba mwumva mubabajwe n'uko mvugishije ukuri nimwigaragambye mwa nterahamwe mwe puuuu murakamira ibishokoro.

 • #52

  wowe no #50 (jeudi, 07 mars 2013 22:43)

  vuga uvuye aho gaswere ipasi ishyushye

 • #51

  @#50 (jeudi, 07 mars 2013 22:08)


  Ese ubwo wowe ni nde wagucometse ?
  Urabona ibintu byose uhurutuye ?

  Kubeshya kubeshya ...

  Ibyo #49 yanditse ni ukuri.
  Wowe genda vana propaganda aha !

 • #50

  REALFIGHTER (jeudi, 07 mars 2013 21:04)

  KURI COMMENT 49: wowe wiyita ukuri kandi urimo ubeshya ngo hari abanyarwanda 52 bafatiwe muri M23 ngo ubu bakaba bafungiye i Kinshasa, ndagirango nkubwire ko ibyo uvuga atari ukuri ahubwo ari ibinyoma bijyanye n'amarangamutima yawe kubera impamvu zikurikira:
  1. Niba ushaka kuvuga ko hari ingabo z'u Rwanda zagiye gufasha M23 hanyuma ingabo za Congo zigafatamo abasirikare 52 bo mu ngabo z'u Rwanda, waba ubeshya kuko ingabo za Congo nta bushobozi zifite bwo gufata ingabo z'u Rwanda zingana gutyo. Niba ari nako zivuga ni ukwirarira nka bya bindi inzirabwoba zajyaga zibeshya ngo zishe inkotanyi magana inani ngo izindi zose zifatwa mpiri bwacya kabiri tukumva ngo Inkotanyi zigeze mu Ruhengeri mu mujyi kandi bari baraye batubwiye ko bazimaze. Uretse ko nta n'ingabo y'u Rwanda yigeze ijya muri Congo gufasha M23, ariko nubwo zajyayo ingabo za Congo nizo zaba zifungiye mu Rwanda, kuko ingabo z'u Rwanda zirakomeye kurusha iza Congo ibyo na Congo irabyemera niyo mpamvu iyo itsinzwe intambara yikura mu isoni ibeshyera ingabo z'u Rwanda kuko izi ko arizo zikomeye cyane.
  2. Niba ariko ushaka kuvuga ko hari abanyarwanda b'abasivire bafungiye i Kinshasa byo birashoboka, cyane cyane ko tuzi ko kiriya gihugu cya Congo nta mutekano kigira, ni igihugu kimeze nk'ikitagira ubuyobozi ku buryo umuntu ashobora guhohoterwa azira igihugu akomokamo cyangwa ururimi avuga. Ubwo rero wowe wanditse comment ya 49, niba uri umunyakuri koko uba watanze amazina y'abo banyarwanda bafungiye i Kinshasa n'imyirondoro yabo hanyuma hagashakishwa uburyo u Rwanda rusaba mu buryo bukurikije amategeko mpuzamahanga ko abo bantu urimo uvuga bashyikirizwa u Rwanda, niba hari ibyaha Congo ibarega ikabisobanura bagakurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda, nka kwa kundi Canada yafunze Mugesera aregwa gushishikariza abantu gutsemba abatutsi, noneho u Rwanda rugasaba ko yakoherezwa iwabo agakurikiranwa kuri ibyo birego aregwa. Canada kuko ari igihugu cyubahiriza amategeko kikamwohereza, ubu Mugesera aracyaburana kugirango bigaragare ko ibyo aregwa ari ukuri cyangwa ari ibinyoma. Naho ibya Congo byo ni akajagari. Abantu se bahura n'ibibazo bananirwa kubicyemura ngo ni u Rwanda, ubwo urumva ibyo bavuga wabyizera noneho na ba bacancuro bakoze raporo zibeshyera u Rwanda zikanabeshya isi muri rusange byashyizwe ahagaragara ndareba icyo Kabila na FDLR (interahamwe) ze bongera kuvuga.

 • #49

  ukuli (jeudi, 07 mars 2013 17:39)

  Tubigenze gute? Abadepite n abasanateurs ngo u rwanda bararubushyera! Aho kurwana kunfungwa z abanyarwanda bafatiwe muli m23 bakaba bafungiye i kinshasa( 52) ngo nitwemereko loni ibeshya gusa tudateza akavuyo muli rcd! Ninde uzabyemera?

 • #48

  Kuri#28 (jeudi, 07 mars 2013 17:03)

  Komeza wikirigite useke.Nta munyarwanda n'umwe ukunda Padri Thomas.

 • #47

  Kagame yari akwiye kumva ababyeyi (jeudi, 07 mars 2013 16:56)

  Mbere y'uko ahabwa iyo mirimo, Madamu Gasinzigwa yari asanzwe ashinzwe iyubahirizwa ry'ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire (The Chief Gender Monitor ). Kuba rero uyu mutegarugori asanzwe amenyereye ibibazo bya gender mu Rwanda, ubundi byagombye gutanga ikizere ko azafasha muri byinshi. Ariko kubera imbogamizi zinyuranye système ya FPR-Kagame idashaka cyangwa idashoboye gukemura, icyo kizere ubanza kizaba nka cyakindi kiraza amasinde.

  Koko rero, iyi tariki igeze igihugu cyacu, u Rwanda, kiri kuvugwaho cyane mu ruhando mpuzamahanga, bitewe n’ibi bibazo by’ingutu :

  · Intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ahanini yanatumye zimwe mu
  nkunga z’umuryango mpuzamahanga zihagarikwa

  · Imfungwa nyinshi mu Rwanda, zirimo iza politike n'izazize ibya génocide

  · Kwima itangazamakuru urubuga rusesuye

  · Kwinangira ntihashyirweho urubuga rwa politiki ngo démocratie yimakazwe

 • #46

  Muvandimwe Simeon, Ijwi rya Rubanda: (jeudi, 07 mars 2013 15:35)


  Ese ko mbona Kayumba, Rudasingwa, Karegeya na Gahima bagutera ikirungurira cyane, ubona ko tuvuye kuri iyi si aribwo wowe nabatekereza nkawe bazagira amahoro? Ese nitwe gusa, cyangwa abatutsi bose wunva bakugwa nabi? Erega ntiwiremye. Twaravutse ababyeyi batubwira ko turi abatutsi. Nizere ko ataribyo utuziza gusa, kuko waba uturenganyije.

  Iyakaremye niyo ikamena. Niba Imana ibona ko tugifite imbaraga zo kugira umusanzu dutanga kwubaka urwatubyaye, niko bizagenda ntawuzabihagarika. U Rwanda n'urwacu twese, nta munyarwanda ukwiye gusaba imbabazi zo kurubamo.

  Naho abanyabyaha turi benshi, nawe urimo, kuko abanyarwanda twese twamugaye, kandi twamugaje, mubyo twakoze cyangwa tutakoze.

  Ihe amahoro. We are still around for a while!

  Theogene Rudasingwa.

 • #45

  Ishema oyeeee sugira sagamba. (jeudi, 07 mars 2013 14:34)

  Komera venant ebana ibyo uvuze nukuri kwambaye ubusa ndagushimiye cyane muri iyi gahunda twatangiye yo kwamagana ubutegetsi bwabanyenda komeza ukangurire abanyarwanda kwibohoza ukomeze ubahe ningero zibirangirire byitangiye abandi nkaba utanzeho urugero. Aha iwacu rero iyo witegereje ubonako abantu bose bakeneye impinduka ariko gutobora ngo bavuge ikibari kumutima ntibyoroshye kubera abambari ba kagame. Gusa njye icyombona dukwiye gushaka Radion ivugira hose kuko mu Rwanda no kujya kuri net ngube wasoma amakuru nkaya ntibyoroshye. Dukeneye amazina yaba nyarwanda bagerageje kuba intwari, nayabantu bose babaye abagambanyi nabagome kuva urwanda rwabaho nonoho dutange ibitekerezo dukurikije na buri muntu mu rwego yaranzwemo . Harakabaho ishema. Guma guma guma.

 • #44

  JAMBO (jeudi, 07 mars 2013 14:34)

  ESE THOMAS NUYU MUGABO BAKORA MULI BIBLIOTEQUE ??
  MUREKE AMA THEORIES .

 • #43

  Kuli 5 & 8, (jeudi, 07 mars 2013 14:10)

  MWANDANGIRA LINK Y' UKO NASOMA IBYO BYIFUZO BYA MUKAGASANA KO IYO INKURU NTAYO NDI KUBONA KU igihe.com CG BARAYISIBYE???!!

 • #42

  umushishi (jeudi, 07 mars 2013)

  libonukuri = libonamunkono

 • #41

  SAKAGABO (jeudi, 07 mars 2013 13:58)

  Ntabwo nga PADIRI NAHIMANA, icyo nanga n'uko agifite ya myumvire itajyanye na decratie ivuga ko ubwoko bwinshi aribwo bugomba gutegeka abandi bakicazwa. Yagiye aca amarenga yabyo iyo yavugaga rubanda nyamwinshi (ABAHUTU). NJE NUMVA KO HATEGEKWA UWATOWE. N'AHO IBYA REVOLUTION ASHAKA BIZAMUKORAHO.

 • #40

  Paranoïa à la rwandaise. (jeudi, 07 mars 2013 13:51)

  Sitie Igihe.com iragira iti: «Inteko Ishinga Amategeko yamaganye abikoma u Rwanda» kandi ngo «U Rwanda ruzira ibibazo rutateye».

  None reka nibarize izo ngirwa ntumwa za rubanda.

  1)Ese burya ntabwo muzi INGABO Z'uRWANDA ziri kugwa Kongo?
  2) Ese burya ntimuzi ko n'abanyekongo bafite nabo uburenganzira bwo kubaho?
  3) Ese burya ntimuzi ko Rubanda yarambiwe ibyo binyoma babapakiramo kandi yo ihora ipfusha abana bagwa kongo?
  4) Ese burya ntimubona ko ibyo muvuga ari deni y'icyunamo cy'inkunga mwambuwe?
  5) Ese ntabwo muzi ko icyo cyunamo kizarangira mwemeye la réalité?
  6) Ese burya ihirima rya Kinani nta somo mwakuyemo muzi ko mzaguma aho? Mukeka se ko Abambere bo batari deputés?
  7) Ese murashaka ko abo bicanyi bakomeza kwica isi ikabareka ngo itabavuga kandi muri abatagatifu b'ibimanuka?
  8) Ese murashaka kutwemeza ko koko U Rwanda rutera rudaterwa?
  9) Ese niba mwibagiye ibyateje akaga ko ku Rucunshu, ako muri 1959 munibagiwe n'ako muri 1994?
  10) Ese mushobora kwibuka «kubagarira yose» ko na nyina w'undi abuyara umukobwa? Ese ubwo muzi ko muri mwe aho hari abahema abandi?
  11)Ese mwafashe abantu nk'ibicucu kuburyo mwatera Kongo mukigira VICTIME? Ngo isi ni ibyemere kuko bivuzwe n'impunzi yababariye u Ganda bikayitera PARANOÎA?

  12)Gukunda u Rwanda ni ukureka kuyoborwa na symptômes z'iyo PARANOïA mugaturana mu mahoro na buri wese mutita isi yose abanzi b'u Rwanda.
  13) Niba amahanga yose atoteza u Rwanda, bivugako abayoboye u Rwanda batabana neza n'amahanga.

  14) Kuva mumara kwandika ibi,hari abayobozi bari bakwiye Kwegura:
  Abo ni MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES NINISTRE W'INGABO NA MINISTRE DE LA JUSTICE hamwe n'uyoboye INAMA Y'abadeputés.

 • #39

  ITANGAZO RYAKAZI (jeudi, 07 mars 2013 13:47)

  ABASABA AKAZI BARANDIKIRA ijwiryarubanda@ijwiryarubanda.com
  MUTUBABARIRE KUBWO KWIBESHYA KURI ADRESS TWATANZE HASI.
  SIMEON.

 • #38

  ITANGAZO RYAKAZI (jeudi, 07 mars 2013 13:46)

  IJWI RYA RUBANDA NARYO RIRIFUZA GUTANGA AKAZI KUBANYAMAKURU MUMIGABANE 5 YISI.
  ibyo bagomba kuba bujuje.
  1.Kuba azi amateka yurwanda,atagoretse.
  2.kuba ari uwo mubwoko burenganywa murwanda, kandi adashyigikira abicanyi baduhekuye bose, nimiryango yabo.
  3kuba azi indimi zigifaransa nicyongereza.ariko byumwihjhariko akavuga ikinyarwanda adategwa, kuba avuga urukiga,ikigoyi cg igishiru byaba ari akarusho.
  4.kuba atari umunyabwoba,kandi azi kwirwanaho amenya amakuru anashakisha amakuru,ndetse akanamenya na contacts zabafite amakuru.
  5.kuba yiteguye gukora amahugurwa yamezi abiri kumugabane wuburayi,kandi adafite imiziro imubuza gukora ingendo
  kubindi bisobanuro MWANDIKIRE UMUYOBOZI WIJWIRYA RUBANDA KURI ijwiryarubanda@yahoo.com

 • #37

  ITANGAZO RYAKAZI (jeudi, 07 mars 2013 13:40)

  Itangazo ryo gutanga akazi ko gutara amakuru mu Rwanda

  Ubwanditsi bukuru bw’Umuvugizi burasaba umuntu uwo ari we wese waba wifuza akazi ko gutarira amakuru Umuvugizi mu Rwanda ko yakwandikira ubwanditsi bukuru bw’iki kinyamakuru kuri editor@umuvugizi.com bitarenze tariki ya 15 z’ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2013.

  Ibisabwa:
  Agomba kuba yarize itangazamakuru kandi anafite uburambe ku kazi ko gutara amakuru no kuyandika ku buryo bw’umwuga.

  Usaba aka kazi agomba kuba ari mu Rwanda kandi yiteguye gukora igihe icyo ari cyose akenewe.

  Agomba gutanga umwirondoro we n’abantu bamuzi neza bagera kuri 5 b’indakemwa mu mico no mu myifatire, na numero za telefoni zabo zigendanwa.

  Uwifuza aka kazi agomba kuba yiteguye kugakora mu bihe bidasanzwe kandi akazirikana ko atagomba kumena amabanga yako. Agaragayeho iki cyaha azahita ahagarikwa nta zindi nteguza.

  Agomba kuba avuga, anandika neza indimi z’ikinyarwanda, icyongereza n’igifaransa.

  Icyitonderwa:
  Usaba aka kazi agomba kwivuga akoresheje inyandiko azageza ku Umuvugizi, inyandiko itarengeje amagambo magana atanu, isobanura amavu n’amavuko ye n’ubuzima bwe mu kazi k’umwuga w’itangazamakuru.

  Abazaba bemerewe aka kazi bazahita babimenyeshwa bitarenze iminsi itanu, bakazahita banagatangira ako kanya. Umushahara bazagenerwa uzaba ushimishije.

  Umuyobozi mukuru w’ubwanditsi bw’Umuvugizi
  Jean-Bosco Gasasira.

 • #36

  ruyuki (jeudi, 07 mars 2013 13:25)

  nyabuneka ishyaka ishema nimudutabere mudukize ububata,ubucakara,ubuja,nimudukure mumenyo y'izi vampires,u rwanda rumeze nk'irimbi turimo turi bazima nimutabare

 • #35

  mungerip06@gmail.com (jeudi, 07 mars 2013 13:09)

  ariko mfite ikibazo,kuki iyo umuntu agiye gukora politique mu rwanda bamwegekaho ibijyanye na jyanosayidi cg kwangisha abaturage ubutegetsi?ese birashoboka umuntu yakangisha abaturage ubutegetsi bubafashe neza?rwo iyi gihenomu ya fpr tuzayihonoka gute koko ryari?

 • #34

  ariko ubundi dupfa iki? (jeudi, 07 mars 2013 12:46)

  abize namwe ntimubona ko ari abategetsi b'inda nini baba babyihishe inyuma. none se twanze ko umuntu utuyoboye akomeza akarengane tuba twanze ubwoko? nukuri duhinduke uwica abatanga umusanzu mukubaka urwanda natwe tumuhindukirane pe

 • #33

  rbu2020 (jeudi, 07 mars 2013 11:46)

  http://www.hartford.edu/daily/Article/View/14467

 • #32

  Inyandiko y'ubwenge ahubwo (jeudi, 07 mars 2013 11:34)

  Kubera kubabazwa n'akarengane mbona henshi, kandi nkaba naravutse nanga injustice aho iva ikagera, iyi nyandiko imbereye nziza cyane!!! Izi ntwari yavuze zirimo Luther King, Gandi, Mandela ndetse na Yesu umwana w'Imana wamennye amaraso ye ngo acungure abantu, zose ndazizi mu bitabo kandi yabavuze ukuri. Abanyarwanda nituve ibuzimu tube abantu bazima, tumenye neza ko ivanguramoko ari ubutindi n'ubwenge buke. Nkurunziza Venant ndagushimiye kandi nshyigikiye ibitekerezo byawe!! Go on brother !!! Komeza utange ubwo bwenge kuri benewanyu ntibakongere kwicana ukundi. Merci.

 • #31

  Bingira (jeudi, 07 mars 2013 10:36)

  None se sha Vencet ubu ntantwali ubana hano mu rwanda ruyobowe nanakagame. jye sindimose. narabishe gatuna, kibingoyose bugesera kigali gikongoro ikibeho baranyikanga. sha niba rero uri umuhanga uzaze tuganire noneho umbwire inwari icyobiobanura sanze nariyo ubwo nzabandikigwali kandi nzahita nihana nsabe nimbabazi abanyarwanda ubwo uwantumye azaba yarambeshye kuko yambiye ko nange ndinwari. namubajije ariko impanvu ataja anvuga avuga ko nawe ariyo ariko dutegereje kubanza gufa. niba aribyoudusobanurire sha. urakoze.

 • #30

  Isimbi (jeudi, 07 mars 2013 10:07)

  Umutekano ukomeje kaba akandare mu rwanda...nyamara amarondo n'abacibwa frs ngo y'umtekano...twizere Imana naho bamwe basabira Kagame Manda ya 3 si ikindi ni abant baba bogejwe ubwonko ubundi bagahabwa intica ntikiza ngo berekane ko ari ibitekerezo byabo...bimeze nka kwa Kwifungisha burundu mu byerekeye no kutabyara bakabaha atarenze ibihumbi 20 000 yewe ngaho nibashishikare Imana niyo imenya abayoke bayo


  Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 Werurwe mu masaha ya saa 6h30 mu Mudugudu wa Ganza, Akagari ka Kiyovu, Umurenge wa Nyarugenge ho mu Karere ka Nyarugenge hatoraguwe umumbo w’uwitwa Simba Jean Nepomscene.

  Ubwo twavuganaga na Masengesho Felix, Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Umurenge wa Nyarugenge, akaba yirinze kugira byinshi adutangariza, aho yatumenyesheje ko ubu icyo azi ari uko umurambo watwawe na polisi gupimwa ngo harebwe icyaba cyateye uru rupfu.

  Amakuru dufite, akaba avuga ko uyu murambo watoraguwe imbere y’urugo rw’umuturage hafi ya Ambasade y’igihugu cya Canada.

  Aya makuru akomeza avuga ko nyakwigendera yari afite imyaka 48, mu gutoragura uyu murambo, bakaba basanze nta gikomere kiwugaragaraho.

  Ernest NDAYISABA

 • #29

  MUKOMEREZAHO NSHUTI (jeudi, 07 mars 2013 08:45)

  RWOSE MUKOMEREZE AHO KANDI NTIMURI MWENYINE. GUSA MUSHYIREHO N'INDANGAGIHE MUZATAHIRA KUKO HANO MU RWANDA TURABATEGEREJE.

 • #28

  Merci (jeudi, 07 mars 2013 08:08)

  Ka nibwirire Venant; noneho ntiwadukangishije maitrise en droit! Erega jya wibuka ko hari abapfanye za doctorat. Icyo tugukeneyeho ni ibitekerezo si amashuri kuko ushobora no kuba uyafite ntubashe kuyadefenda! Ariko n'isura yawe iteye amakenga! Ureba nk'udafite resposibilities,nka ntibindeba! Uramenye ntuzatuvangire!

 • #27

  Manzi @ gasopu (jeudi, 07 mars 2013 06:55)

  Ubushakashatsi burerekanako padri thomas akunzwe na 91% by'abanyarwanda kdi Rpf ikaba imutinya kurusha uko itinya kayumba. Uko nukuri mbabwiye!

 • #26

  Gasopo (jeudi, 07 mars 2013 05:21)

  Imbere ya Tom Ndahiro,Padri Thomas ni ifu iseye,ibinyoma bye n'ububwa bwe yabyeretse abanyarwanda bose!

 • #25

  Yese Libonukuri (jeudi, 07 mars 2013 05:17)

  Padri Thomas aranzwe cyane mu Rwanda ku buryo ahagandagije ikirenge inzego z'umutekano zitamubaye hafi abaturage bamutera amabuye.Buriya Tom Ndahiro ahagarariye benshi babuze uruvugiro.

 • #24

  Ndanini (jeudi, 07 mars 2013 05:00)

  Libonukuri risubize aho urikuye #24,Kagame ntakeneye kunyura kuri Tom Ndahiro.Iyaba wari uzi aho yakuye Myr Bimenyimana ntiwafata ubugome bwawe ngo ubumugerekeho.Yamukuye aho umwami yakuye Rusyete.Myr Bimenyimana yamaze kwinjira muri RPF kera.Ikibazo ni uko abeshya ariko na byo azabivaho kuko akomeje igihango cyamuhitana

 • #23

  Libonukuri (jeudi, 07 mars 2013 04:27)

  Birasobanutse noneho! Burya Tom Ndahiro si we washinze ruriya rubuga. Ahubwo Agatsiko ka KAGAME kubera gutinya padiri Thomas, rwamupangiye inoti, rushakisha n`abacurabinyoma benshi, kugira ngo bikome Nyakubahwa musenyeri Damaseni Bimenyimana, Kiliziya Gatolika, ariko cyane cyane padiri Thomas Nahimana. Tom Ndahiro rero, ndabona yarabaye nka Valeria Bemeriki!

 • #22

  simbizi (jeudi, 07 mars 2013 03:24)

  ariko ubu uyu wanditse ibi mubona yaragishijwe inama ku nyandiko padiri aheruka gusohora ra? philosophie zabo si zimwe. sinzi ukuntu bari mu ishyaka rimwe

 • #21

  misekigoroye (jeudi, 07 mars 2013 03:21)

  Mwaba muri meeting y'ishyaka Ishema mwaramaganye gukoresha ijambo "Agatsiko sajjya". Dore inyandiko ya Kabili isohotse idafite iyo mvugo nyandagazi. Umenya muri hafi kuva ibuzimu mujya ibuntu.

 • #20

  jannet kagame+kagame p (jeudi, 07 mars 2013 02:53)

  imiti iri kwabga gufata icyago kirabajyanye.!!!!

 • #19

  umusomyi (jeudi, 07 mars 2013 02:19)


  Uwiringira ko azarengera abandi akoresheje igitugu asa n'ikiremba cyasamariye kurongora inkumi. Ngayo ng'uko. Ngaho isuzume wisubireho umutima nama nukubwira ko ari wowe. Kandi nabwo niba uri umwana wo kurimbuka nka Pharao, urazibukira. Imana igutabare

 • #18

  Batwa Power (jeudi, 07 mars 2013 02:15)

  Ariko sha simeone kurijwi rya rubanda!
  Uze ushila enumero yamatelephone kurubuga rwawe, kubwejegera inumero bilasinza pe!
  icyindi, waretse kwihindura umudictateure Umunyarwanda ashatse kumenya ishaka ishema ibyayo.. utangira kumukalila??
  Ariko utazagira abantu bose b'aba buvinshe ibiganiro byahise!

  Kuri FDU-Inkingi, ubuse gusanjira politika n'abicyanyi ba RNC nio vision mufitiye abanyarwanda?

  Kuri Padiri, uzababarire ki Hutu power, ni chana cyi rwanda!!!!!!!!!
  N'dacyeka kifite ikipe yo kuzashinga ishaka.

 • #17

  Libonukuri (jeudi, 07 mars 2013 01:58)

  Amafaranga azakora ishyano!Ariya mangambure y'abapadri ba leprophete ni ukubera amafranga y'abazungu.Icyakora ntibarya bonyine,bameneyeho Myr Bimenyimana none akanyamuneza ni kose!Inama nabagira ni ugukomeza kumutamika ejo atazabigaranzura!Ntawe uvugana injya mu kanwa.

 • #16

  What Father Thomas? (jeudi, 07 mars 2013 01:44)

  Father Thomas is not a problem for the governement of Rwanda,he is only a problem to the Diocese Catholic of Cyangugu because his ideas had divised the priests and the Bishop had refused to punish Father Thomas according to the canon law.

 • #15

  Mukomeze mwivuguruze (jeudi, 07 mars 2013 01:22)

  Uyu mugabo aravuguruza mwarimu we Padri wigisha amacakubiri n'inzangano.Ingoma yasubiranyemo iba igiye gusenyuka.

 • #14

  All right (jeudi, 07 mars 2013 01:04)

  Reka Tom Ndahiro akacange Nkurunziza bazatoragura umusazi .

 • #13

  Hatari (jeudi, 07 mars 2013 01:01)

  Tom Ndahiro amaze gusohora inyandiko ivuguta leprophete n'ishyaka Ishema!

 • #12

  Gukurikira umuyaga (jeudi, 07 mars 2013 00:48)

  Bwana Venant ufite ibibazo kuko ukurikiye umuyaga!Padri Thomas uzamubona.

 • #11

  Iyumvire gusa (mercredi, 06 mars 2013 23:29)

  Ntabwoba ni umwana w'umunyarwanda

  Icyo nzi neza ni uko ntazabatenguha. No gupfa nzapfa, ariko ningwa ku rugamba rwa politike, ntabwo nzapfa nganya, kubera ko nzaba mpfiriye UKURI, na demokrasi niyemeje guharanira.

  Muri iki gihe RDI yateye intambwe ndende cyane tugana mu Rwatubyaye, nabonye abanyapolitike basa n’abimenyereza gucengeza amatwara yabo, ariko bakabikora batwikorera nkaho twababereye programme politique. Ubu babaye ba “Bavugamenshi” ariko kandi bakabikora basebanya. Ariko jye niyemeje kubima amatwi. Namwe muzabikore mutyo. Ku rugamba rwa politike, akenshi induru ndende n’iterabwoba by’abaduca intege birasanzwe, ariko tugomba kuberaka ko muri RDI turi ba “Rutikanga”, tugakataza dukomeza urugendo ruzatugeza ku nshingano twiyemeje yo gukorera politike mu gihugu cyacu.

  Nahisemo gukomeza umurego wo gushyigikira abato kuri jye, kubera ko ari bo nkingi negamiye, bakaba kandi ariyo ngobyi ihetse u Rwanda. Ejo nibo bazadukamira, nibo bazaruyobora, bityo bakazatubera injishi y'igisabo cy'ubumwe n'ubwisanzure. Jye sinzatezuka ku bato, nzabarwanira ishyaka. Turi kumwe. Tureke kubundabunda, tugende twemye mu Rwanda rwacu, turukorere, turwitangire, maze ubutegetsi buzima n’amajyambere tubigire umutako warwo.

 • #10

  VISION (mercredi, 06 mars 2013 17:09)

  Uko biri kose abanyarda ntituri impumyi. Bitinde bitebuke igihugu cyacu tuzacyishimiramo.ubuze niUMUSARE kuko twe turi stand by