ITEGANYABIKORWA ry'ISHYAKA ISHEMA : Imitwe y'iterabwoba yiswe Lokodifensi n'Inkeragutabara izaseswa!


Mu nama yabaye kuri uyu wa gatandatu taliki ya 2 Werurwe 2013, Ubuyobozi bukuru bw’Ishyaka Ishema ry’U Rwanda bwasuzumanye ubushishozi ibibazo bikomeye igihugu cyacu gifite biturutse ahanini ku butegetsi bw'igitugu bw’Agatsiko.  Bityo rero mu rwego rwo kuzahura igihugu no guhumuriza Abanyarwanda, ubutegetsi bwa Repubulika ya kane buzashyira imbere (priorités)  ibi dutangarije Abanyarwanda :

 

 

 

 

 1. Tuzavugurura Inzego z’Ubutegetsi kugira ngo zishingire ku mahame ya Demokarasi isesuye. 

 

(1)Hazategurwa Itegekonshinga rishimangira cyane ihame ry'uko Ubutegetsi Nshingategeko , Nyubahirizategeko n’ubutegetsi bw'Ubucamanza bwatandukana ku buryo bugaragara, hateganywe n’uko bwakuzuzanya, nta rwego rwihaye gucecekesha urundi (Principe de séparation nette des trois pouvoirs). 

 

(2)Kugirango Demokarasi ishingiye ku ihame ryo « gusimburana ku butegetsi mu mahoro » (Principe d'alternance politique) ishobore gushinga imizi mu Rwanda, Repubulika ya kane izandikisha mu Itegekonshinga ko Manda ya Perezida wa Repubulika ari imyaka 5; ko nta mpamvu n'imwe yatuma umuntu yemererwa manda zirenze ebyiri;  ko umuperezida uzagaragarwaho no  gushakisha inzira zo guhabwa manda ya gatatu  azahita afatwa agashyikirizwa ubutabera. Hazashyirwaho itegeko ritaganya icyo cyaha gikomeye cyane(crime contre l'Etat), rigene ibihano bikomeye bizahabwa nyirukugikora kandi ryerekane urukiko rudasanzwe ruzamuburanisha n'uzaruregera (la saisine). 

(3)Ikipe y’Abaminisitiri izaba igizwe n’abantu 12 gusa. U Rwanda ni agahugu gato, ntigakeneye guverinoma y’abaminisitiri barenze uriya mubare duteganya.

 

(4)Inteko Ishingamategeko izaba igizwe n’umutwe umwe gusa w’Abadepite. Sena izavaho. 

 

(5)Hazabaho uturere 36 tw’itora (circoscriptions électorales), muri buri karere hajye hatorwa Abadepite babiri . Abo bombi nibo bazaba bashinzwe by’umwihariko kuba abavugizi b’iterambere n’imibereho myiza y’abaturage bo mu karere bahagarariye kugira ngo hatabaho kwibagirana cyangwa kuryamirana hagati y’uturere. 


(6) Hazashyirwaho Inama y’Ikirenga ishinzwe kurengera Itegekonshinga (Conseil Constitutionnel), igizwe n’abanyamategeko  6 b’umwuga, hakiyongeraho abakuru b’igihugu bacyuye igihe. Bazaba bashinzwe gukurikiranira hafi uko Itegekonshinga ryubahirizwa, bagenzure ko andi mategeko atarivuguruza, bakore ku buryo n’ibindi byemezo by’abategetsi banyuranye bitaribangamira . Bazajya bagira inama cyangwa basabire ibihano abategetsi batannye bagateshuka ku kubahiriza Itegekonshinga.

 

 2. Tuzubaka Ubutabera bubereye Abanyarwanda.

 

(1)Dushingiye ku ihame ry’uko “Leta ikomeza igihe cyose” (Principe de continuité de l’Etat)  Repubulika ya Kane yiteguye gusaba imbabazi ku mugaragaro kubera ibyaha bikomeye cyane Leta yakoreye Abanyarwanda kugeza ubu .

 

(2)Imfungwa zose za politiki zizahita zifungurwa . Abafungiye mu mahanga bazasabirwa kujyanwa mu Rwanda, ikibazo cyabo abe  ariho cyigirwa.

 

(3)Abarenganyijwe n’ Inkiko z’Agatsiko bazarenganurwa.

 

(4)Tuzafatanya n’abanyarwanda bose, Loni n’Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, gushakisha, gufata no gushyikiriza ubutabera abantu bose bafite ibiganza bijejeta amaraso y’abanyarwanda n’abanyamahanga ;bityo tuzarandura burundu politiki yo kudahana yabaye agatereranzamba mu Rwanda.

 

(5) Hazategurwa  Ibiganiro bihuza Abanyarwanda b’ingeri zose ku byerekeye IMBABAZI ZIDASANZWE cyangwa IBIHANO BYOROHEJE bishobora guhabwa abakoze ibyaha bikomeye, bakaba babyemera, bakaba babisabira imbabazi kandi bakaba biteguye gutanga umuganda wabo mu kubaka igihugu gishya.

 

3. Mu rwego rwo kwibuka amateka no gukumira umwiryane waranze igihugu cyacu, hazubakwa “INGORO Y'UBWIYUNGE” (Temple de la reconcilation), ishyingurwemo Abanyarwanda bose bazize intambara na jenoside guhera taliki ya 1/10/1990.


(1) Ababaye abakuru b’igihugu bose bazayishyingurwamo.

 

(2) Imirambo yose yandagaye mu Rwanda no mu mashyamba ya Kongo n’ahandi hashobora kumenyekana izatahurwa ishyigurwe mu cyubahiro muri iyo Ngoro y’Ubwiyunge.

 

(3)Abantu bazagaragaza ubutwari bukomeye kugeza bamennye amaraso yabo mu bikorwa bigamije gukuraho ingoma mpotozi y’Agatsiko,  nabo bazayishyingurwamo.

 

4. Politiki y’UBUREZI izagirwa ISHINGIRO rya Repubulika.(1) Abarimu bazitabwaho ku buryo bw’umwihariko kuko burya “Byose bitangirira mu ishuri” . Mwarimu azahabwa umushara ukwiye ahabwe n’ibikoresho bimufasha gutunganya inshingano ze kandi yongererwe agahimbazamuskyi n’andi mashimo anyuranye, ku bakora neza kurusha abandi.

 

(2) Abanyeshuri bose b'amashuri abanza n'ayisumbuye bazarihirwa na Leta.

 

(3)Kugira ngo uburere bw’abana biga mu mashuri yisumbuye ya Leta burusheho kugira ireme, bazacumbikirwa kandi bagaburirwe( Internat).

 

(4)Abanyeshuri b'amashuri makuru na Kaminuza bazahabwa buruse, inkunga cyangwa inguzanyo mu buryo bwubahirije amategeko, nta gusumbanya abana hashingiwe ku bwoko, akarere cyangwa ubutoni.

 

(5)Mu rwego rwo guha buri munyarwanda ubumenyi n’ubushobozi bwo kubona umurimo wamubeshaho , yatura mu Rwanda  cyangwa mu mahanga , Leta izashyiraho amashuri y’imyuga ajyanye n’igihe tugezemo.

 

(6) Aho guhindura Urubyiruko nk'imfungwa mu Rwagasabo, hazabaho politiki rusange yo kuborohereza gusohoka mu gihugu bagiye gukora imirimo mu bihugu duturanye no mu mahanga ya kure hagamijwe kwinjiriza igihugu amadovize menshi yakoreshwa mu kubeshaho neza imiryango yabo no mu iterambere.

 

(7) Hazashyirwaho Ishuri rikuru ritegura ku buryo bwihariye abazaba abayobozi b’igihugu.


 5.Gusaranganya  imishinga y'amajyambere bizaba itegeko ridakuka:


 (1) Buri Murenge uzahabwa  umushinga-fatizo nibura umwe ushobora guhemba abantu 1000.


(2) Hazubakwa umuhanda mugari cyane (Autoroute) uhuza intara zose z’igihugu.

 

(3)Imyaka ibiri ya mbere ya manda yacu izaharirwa KWIYUBAKA kuri buri Munyarwanda :Nta Munyarwanda uzongera gusabwa imisoro ya hato na hato, abacuruzi ntibazasabwa amahooro. Iki cyemezo kizatuma igihugu gifunguka , abacuruzi bacu bakore neza ntacyo bikanga, abashoramari b’Abanyarwanda n’abanyamahanga bashishikarire kuzana imishinga yabo mu Rwanda. Igihugu cyacu kizahazamukira mu buryo bwihuse .

 

(4)Hazashyirwaho Komisiyo y’Igihugu yihariye ishinzwe gusuzuma ibibazo bijyanye no guha abana bose b’u Rwanda “Amahirwe Angana”( Commission Nationale Spéciale pour l’Egalité des Chances) : izarwanya ivangura iryo ariryo ryose mu gutanga akazi, amashuri, amashimwe....

 

(5)Imitungo y’igihugu yanyerejwe ikabitswa mu Rwanda cyangwa igahishwa mu mahanga izakurikiranwa na Leta,  igarurwe mu gihugu.

 

6. Abihayimana b’amadini yose bakora imirimo ifitiye igihugu akamaro bazahembwa na Leta kandi bagire uruhare mu gucunga no gushyira mu bikorwa imishinga ya Leta ifitiye abaturage akamaro.


7. Amashyaka ya politiki azajya yemererwa gukorera mu gihugu nta mananiza.


Leta izajya itera amashyaka inkunga y’amafaranga akenewe muri gahunda z’ishyaka. Amashyaka azasabwa kugira uruhare rugaragara mu guhugura Abanyarwanda no kubatoza inzira iboneye ya demokarasi, kubasobanurira amategeko ariho mu gihugu n’imikorere y’ubucamanza.


8. Itangazamakuru ryigenga rizahabwa agaciro, rirengerwe n’amategeko y’igihugu kandi Leta iritere inkunga igaragara (guhugura abanyamakuru, imfashanyo y’amafaranga n’ibikoresho)

 

9. Hazashyirwaho umutwe w’ingabo ibihumbi bitanu gusa (5000) bazobereye mu byerekeye kurinda igihugu .


(1) U Rwanda ntiruzongera gushoza intambara mu bihugu duturanye.


(2) Ingabo zizakurwa mu giturage zituzwe mu bigo bya gisilikari bizwi kandi byemewe n’amategeko.


(3) Urubyiruko rwose rw’abahungu n’abakobwa rugejeje ku myaka 18 rubyemera ruzatozwa ibya gisilikari mu gihe cy’umwaka, mu rwego rwo kwitegura kwirwanaho u Rwanda ruramutse rutewe.

 

(4) Umutekano w’imbere mu gihugu uzarindwa na Polisi gusa.

 

(5)Abahoze mu ngabo z’igihugu bazoroherezwa kwinjira mu buzima busanzwe : Guhabwa indi imirimo, gusubizwa mu mashuri, kwigishwa imyuga izabafasha kubaho....

 

(6)Imitwe y’iterabwoba yiswe Abalokodifensi( Local Defense forces) n’Inkeragutabara izaseswa, kandi abayitwaje mu guhungabanya umutekano n’uburenganzira by’abaturage bakurikiranwe n’ubutabera.

 

10. Gucyura impunzi no gutuza abanyarwanda aheza bizitabwaho cyane.

 

(1)Abanyarwanda bose bagizwe Impunzi bazashishikarizwa gutaha ku bwende, bakirwe neza mu gihugu kandi bafashwe gusubirana imitungo yabo.


(2)Hazabaho politiki yizwe neza yo gutuza  Abanyarwanda mu migi iciriritse irimo amazi meza n’amashanyarazi kugirango bashobore kwihangira imirimo kandi haboneke n'ubutaka butazuye bugenewe ubuhinzi n’ubworozi.

 

UMWANZURO

 

 Ni nde se utabona  ko ibi byemezo biri mu bushobozi bwacu kandi ko biramutse bishyizwe mu bikorwa, u Rwanda rwahindura isura, ikarushaho kuba nziza, mu gihe gito ?

 

Muri make, “philosophie” ibiri inyuma yagaragarira buri wese tuyihiniye muri izi ngingo uko ari  umunani :

 

 

(1)Ishingiro ry’Igenabitekerezo(Idéologie)  ry’Ishyaka Ishema ni izi ndangagaciro: UKURI-UBUTABERA-UGUSARANGANYA. 

 

(2) Kugira ngo u Rwanda rugire umutekano nyawo, intwaro za kirimbuzi zigomba kugabanuka mu gihugu (démilitarisation).


(3) Iterambere Abanyarwanda bifuza si iryihariwe n’Agatsiko gato ahubwo ni irisangiwe na bose (Juste redistribution des richesses).

 

(4) Ishema ry’ubuyobozi bukunzwe n’abaturage, si ukwikanyiza, kunyereza no kwikubira, ahubwo  ni ubutwari bwo kubungabunga no guteza imbere inyungu rusange (Sauvegarde de l’Intérêt général).

 

(5) Umutekano w’akarere kose k’Ibiyanga bigari ntuzatangwa na politiki ya mpatsibihugu na gashozantambara, ahubwo uzaturuka ku kubaha abaturanyi no gukorana nabo mu mahoro (politique d’intégration pacifique).

 

(6) Umubano mwiza n’amahanga ntushingirwa ku kwirarira, kwishongora no kuregaguzwa, ahubwo uzashingira imizi ku bushake bwacu bwo kubaka igihugu kitunyuze ariko tukanamenya kandi tukubahiriza inyungu z’abadutera inkunga.

 

(7) Ubwiyunge bw’Abanyarwanda ntibuzazanwa na disikuru z’ibinyoma n’ibaruzamibare rififitse ahubwo buzaturuka ku kureshya kw’abaturage bose imbere y’amategeko, guha urubyiruko amahirwe angana no guha rubanda ijambo ikavuga ikiyinyuze n’icyo igaya (liberté d’expression).

 

(8)Iyi gahunda yo kuzahura igihugu nishyirwa mu bikorwa uko yakabaye izakuraho burundu urwitwazo rw'umwiryane hagati y'Abahutu n'Abatutsi washenye byinshi.

 

 

Harakabaho u Rwanda rwigenga n’Abanyarwanda bahumeka ituze n’amahoro.

 

Bikorewe i Paris, le 2/03/2013

 

Mu izina ry’Ikipe Nyobozi y’Ishyaka Ishema 

 

Padiri Thomas Nahimana

Umunyamabanga mukuru .

 

 

Commentaires : 201
 • #201

  淫インモラル (mardi, 19 novembre 2013 02:58)

  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  花痴:http://www.花痴.net/
  妖姫:http://www.妖姫.net/
  ようひ:http://www.妖姫.net/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.net/
  妖姫:http://www.妖姫.com/
  ようひ:http://www.妖姫.com/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.com/
  中絶薬:http://www.中絶薬.com/
  RU486:http://www.中絶薬.com/


  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 インモラル:http://www.immoralsale.com/
  イカオウ:http://www.威哥王通販.com/
  ウェイカワン:http://www.威哥王通販.com/
  イカオウ:http://www.威哥王通販.net/
  ウェイカワン:http://www.威哥王通販.net/


  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  花痴:http://www.花痴.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  イカオウ:http://www.威哥王通販.com/
  ウェイカワン:http://www.威哥王通販.com/
  イカオウ:http://www.威哥王通販.net/
  ウェイカワン:http://www.威哥王通販.net/

  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 インモラル:http://www.immoralsale.com/
  妖姫:http://www.妖姫.com/
  ようひ:http://www.妖姫.com/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.com/
  ようひ:http://www.妖姫.net/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.net/
  妖姫:http://www.妖姫.net/
  妖姫 媚薬:http://www.妖姫.com/
  妖姫 販売:http://www.妖姫.com/
  妖姫 通販:http://www.妖姫.com/
  妖姫 効果:http://www.妖姫.com/


  RU486中絶薬:http://www.中絶薬.com/
  中絶薬 通販:http://www.中絶薬.com/
  ru486 通販:http://www.中絶薬.com/
  中絶薬RU486:http://www.中絶薬.com/
  RU486激安:http://www.中絶薬.com/
  堕胎薬:http://www.中絶薬.com/


  妖姫 媚薬:http://www.妖姫.net/
  妖姫 販売:http://www.妖姫.net/
  妖姫 通販:http://www.妖姫.net/
  妖姫 効果:http://www.妖姫.net/

 • #200

  淫インモラル (mardi, 19 novembre 2013 02:57)

  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  中絶薬:http://www.中絶薬.com/
  RU486:http://www.中絶薬.com/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/

  中絶薬:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  RU486:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10媚薬:http://xn--d10-hl9e441q.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://xn--d10-hl9e441q.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  妖姫:http://www.妖姫.com/
  ようひ:http://www.妖姫.com/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.com/
  ようひ:http://www.妖姫.net/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.net/
  妖姫:http://www.妖姫.net/
  淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 インモラル:http://www.immoralsale.com/


  威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com/
  巨人倍増:http://www.xn--gmq15an1qquf.net/
  紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.net/
  媚薬:http://www.xn--vuss0af3ksozb2s.com/

  妖姫:http://www.xn--vvsqh.com/
  ようひ:http://www.xn--vvsqh.com/
  媚薬 妖姫:http://www.xn--vvsqh.com/
  ようひ:http://www.xn--vvsqh.net/
  妖姫:http://www.xn--vvsqh.net/
  媚薬 妖姫:http://www.xn--vvsqh.net/

  花痴:http://www.xn--dtyr5y.net/
  紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.com/
  三便宝:http://www.xn--ehqp5bo3v.com/
  三便宝:http://www.xn--ehqp5bo3v.net/
  威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.net/
  狼一号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com/
  狼1号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com/
  淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 インモラル:http://www.immoralsale.com/

  RU486中絶薬:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  中絶薬 通販:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  ru486 通販:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  中絶薬RU486:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  RU486激安:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  堕胎薬:http://www.xn--fiqs66igff.com/

  威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com/
  巨人倍増:http://www.xn--gmq15an1qquf.net/
  紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.net/
  花痴:http://www.xn--dtyr5y.net/
  妖姫:http://www.xn--vvsqh.net/
  淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  d10媚薬:http://xn--d10-hl9e441q.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://xn--d10-hl9e441q.xxkanpo.com/

 • #199

  奇勝カプセル (samedi, 14 septembre 2013 09:42)

  ##@女性用媚薬の潤滑剤の花痴(超強力催情、催淫剤),通信販売·日本で有名な催情剤、超強力催情+催淫剤*&

  五便宝:http://www.allkanpou.com/product/五便宝.html
  五便宝:http://www.allkanpou.com/product/%E4%BA%94%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html
  巨人倍増:http://www.allkanpou.com/product/巨人倍増.html
  巨人倍増:http://www.allkanpou.com/product/%E5%B7%A8%E4%BA%BA%E5%80%8D%E5%A2%97.html
  紅蜘蛛:http://www.allkanpou.com/product/紅蜘蛛.html
  花痴:http://www.allkanpou.com/product/花痴.html
  花痴は、日本では超有名な女性用媚薬の王道!!
  威哥王:http://威哥王.bestkanpou.com
  威哥王:http://www.allkanpou.com/product/威哥王.html
  三体牛鞭:http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html
  三體牛鞭:http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html
  三便宝:http://www.allkanpou.com/product/三便宝.html
  蟻力神:http://www.allkanpou.com/product/蟻力神1.html
  福源春カプセル:http://www.allkanpou.com/product/福源春.html
  RU486:http://www.allkanpou.com/product/中絶薬RU486.html
  媚薬:http://www.allkanpou.com/biyaku/媚薬.html
  天天素:http://www.allkanpou.com/product/天天素.html
  福源春:http://www.allkanpou.com/product/福源春.html
  D10 媚薬:http://www.allkanpou.com/product/D10.html
  催情剤:http://www.allkanpou.com/product/d10.html
  狼1号:http://www.allkanpou.com/product/狼1号.html
  狼一号:http://www.allkanpou.com/product/狼1号.html
  三體牛鞭:http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html
  紅蜘蛛:http://www.allkanpou.com/product/%E7%B4%85%E8%9C%98%E8%9B%9B30.html
  蟻力神:http://www.allkanpou.com/product/%E8%9F%BB%E5%8A%9B%E7%A5%9E1.html
  三便宝:http://www.allkanpou.com/product/%E4%B8%89%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html
  男根増長素:http://www.allkanpou.com/product/ngzzw.html
  V26:http://www.allkanpou.com/product/v26速効.html
  v26 カプセル:http://www.allkanpou.com/product/guoran1.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.allkanpou.com/product/蒼蝿水2.html
  procomil spray:http://www.allkanpou.com/product/procomilspray.html
  花之欲:http://www.allkanpou.com/product/花之欲5.html
  終極痩身:http://www.allkanpou.com/product/zhongjishoushen.html
  韓国痩身一号:http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一号5.html
  韓国痩身1号:http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一1.html
  VVK:http://www.allkanpou.com/product/Wenickman.html
  WENICKMAN:http://www.allkanpou.com/product/WENICKMAN1.html
  MaxMan:http://www.allkanpou.com/product/MaxMan.html
  VigRx:http://www.allkanpou.com/product/VigRx.html
  三鞭粒:http://www.allkanpou.com/product/weige.html
  男根増長素:http://www.allkanpou.com/product/ngzzw.html
  VVK:http://www.allkanpou.com/product/wenickman.html
  Wenickman:http://www.allkanpou.com/product/wenickman.html
  男宝:http://www.allkanpou.com/product/男宝.html
  ナンパオ:http://www.allkanpou.com/product/男宝.html
  狼1号:http://www.allkanpou.com/product/狼1号.html
  ベニクモ:http://www.allkanpou.com/product/紅蜘蛛2.html
  ハナチ:http://www.allkanpou.com/product/花痴.html
  FLY D5:http://www.allkanpou.com/product/蒼蝿水5.html
  蒼蝿水:http://www.allkanpou.com/product/蒼蝿水5.html
  三體牛鞭:http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html
  ペニス増大:http://www.allkanpou.com/product/MaxMan.html
  リドスプレー:http://www.allkanpou.com/product/LIDOSPRAY.html
  VigRx:http://www.allkanpou.com/product/VigRx.html
  SPANISCHE FLIEGE:http://www.allkanpou.com/product/spanischeflieged5.html
  セックスドロップ:http://www.allkanpou.com/product/sexdrops5.html
  Supra PE:http://www.allkanpou.com/product/SupraPE.html
  ダイエット:http://www.allkanpou.com/daietto/ダイエット.html
  イーリーシン:http://www.allkanpou.com/product/蟻力神1.html
  さんべんぼう:http://www.allkanpou.com/product/三便宝.html
  三便宝カプセル:http://www.allkanpou.com/product/三便宝.html
  ru486 販売:http://www.allkanpou.com/product/中絶薬RU486.html
  ビグレックス:http://www.allkanpou.com/product/VigRxOil(ビグレックスオイル.html
  キョジンバイゾウ:http://www.allkanpou.com/product/巨人倍増枸.html
  ウェイカワン:http://www.allkanpou.com/product/威哥王.html
  きょくび:http://www.allkanpou.com/product/曲美10.html
  女性用媚薬:http://www.allkanpou.com/biyaku/女性媚薬.html
  狼一号:http://www.allkanpou.com/product/狼1号.html
  威哥王:http://www.allkanpou.com/product/威哥王.html
  威哥王:http://www.allkanpou.com/product/%E5%A8%81%E5%93%A5%E7%8E%8B.html
  巨人倍増:http://www.allkanpou.com/product/%E5%B7%A8%E4%BA%BA%E5%80%8D%E5%A2%97.html
  五便宝:http://www.allkanpou.com/product/%E4%BA%94%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html
  五便宝:http://www.allkanpou.com/product/五便宝.html
  三体牛鞭:http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html
  プロコミルスプレー:http://www.allkanpou.com/product/procomilspray.html
  消渇丸:http://www.allkanpou.com/product/消渇丸.html
  精力増強剤:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力増強.html
  強精剤:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力剤.html
  漢方 強精剤:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力剤.html
  女性用媚薬:http://www.allkanpou.com/biyaku/女性媚薬.html
  催淫:http://www.allkanpou.com/product/絶對高潮6.html
  催情:http://www.allkanpou.com/product/vov催情粉.html
  性欲増強:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/強化性欲.html

 • #198

  巨人倍増 (jeudi, 01 août 2013 04:45)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #197

  d10媚薬 (jeudi, 01 août 2013 04:38)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #196

  Birakeye (jeudi, 07 mars 2013 08:00)

  Navuganye na Tom Ndahiro ambwira ko agiye kuva muri RPF akigira mu ishema party. Ngo ararambiwe kuba mu ishyaka ritagira abagore beza. Nawe se reba Mushikiwazo usa n'inkono iteka. Reba wawundi babitse mu kabati (rose kabuye), reba umugore wa Kagame (ni mubi rwose), harya ninde wakwije igihuha ngo abatutsikazi baba beza kurusha abahutukazi?

 • #195

  Nkoronko@(#187):Ndisegura!!! (mercredi, 06 mars 2013 18:23)


  Iyo biba byanditse mu rufaransa mba ngerageje,naho mu rwongereza ndi "rupigapiga",ku buryo no kugirango numve inkuru yanditswe muri urwo rurimi nkoresha"Translation Google"!!!Nkaba nsabye ahubwo uwaba azobereye muri uru rurimi kandi abifitiye umwanya ko yagusemurira ugashira amatsiko,uru rubuga nicyo rwashyiriweho!Mbaye mushimiye!!!
  Umugoroba mwiza Muvandimwe!

  Nkoronko.

 • #194

  ugitegerejumugisha (mercredi, 06 mars 2013 18:17)

  Ndabaramukije mbifuriza gukomezanya ubutwali mwe mwiyemeje gukiza rubanda ingoma mpotozi ya fPR isi isigaye yiruka cyane ntawe ugomba guterwa ubwoba n'abicanyi .murakoze

 • #193

  ukuri (mercredi, 06 mars 2013 17:41)

  yewe noneho nimunyumvire ikiganiro kuri tv na radio rwanda ngo nukubeshyuza raport za onu ariko urwanda rwarasaze?

 • #192

  Analyst. (mercredi, 06 mars 2013 13:58)

  Padiri you are just a talkative boy. Ibyo uvuga ntibyoroshye kubishyira mu bikorwa. Wibeshya ku Rwanda ukagirango ni igihugu cyuzuye Zahabu na Diamant . None se abana biga amashuri ya secondaire uwabaguha wabacumbikira he rwose, wabagaburira iki se ? aho ntugira ngo Rwanda ya none ni nka ya yindi ya za 75 ? Ubu byarahindutse abana bose bagomba kwiga . Ngo warangiza ugafata neza n'abarimu babo . Warangiza ngo abaturage ntiwabasaba imisoro ya hato na hato. ukongera ngo wacyura impunzi ziri hanze ukanazifasha gusubira mu buzima ukongeraho ngo nyuma ugacyura n'imirambo y'abantu bose baguye hanze y'igihugu. iki kintu kuki ukunda kukivuga cyane ? Ubanza waragihanuriwe n'umupfumu. Ese mwakoze Politiki yanyu iyi yo guhamba mu cyubahiro ko ari iya Fpr. Murayigana kubera iki kandi jye mbona nta n'icyo yabamarira. Ese uzi umubare w'abantu baguye hanze cyangwa imbere mu gihugu batahambwe n'ababo ? Budget yo gutarura abo bantu iyo baherereye ntayo wabona.
  Va mu kunegura ibyo abandi bakora ahubwo uzane Politiki yawe y'umwimerere tuyibone. Ngo ingabo z'igihugu 5000 birahagije. uzibeshye , bazarara bagufashe. Na bariya barwanira muri Kivu bonyine batagira gahunda bagufata mpiri mu minota 30. Ngo abaminisitiri 12. None se wabanje ukatubwira Minisiteri igihugu gikeneye. Ntugakomeze kwibeshya ngo ushake no kubeshya abasoma ibyo wanditse.
  Iriya Leta iriho mu gihugu jya uyirega ibindi ariko ibyo gushyiraho imyanya y'abayobozi b'imfabusa byo ntabyo bakora. Uribuka abaperefe n'abasuperefe na ba burugumesitiri ba Habyarimana ? abo ntibakiriho u Rwanda rurimo intasra 4 gusa. kandi igihugu kirimo kuyoborwa n'abahungu batiremereza nk'abakera.
  Ishuri rihanitse ryo guteguriramo abana bayobora igihugu cyacu mu minsi iri imbere ryo ndagushyigikiye , ariko ntiribe iryo kwamamaza amatwara y'ishyaka riri kubutegetsi ahubwo rikamenyereza abana bacu kugira umuco mwiza wo kuyobora abanyarwanda mu buringanire , ukwiyoroshya no kurwanya ruswa iyo ariyo yose , ndetse abo barinyuzemo bakaba intangarugero ku burenganmzira bw'ikiremwa muntu.
  Iriya ngoro ya Reconciliation yo ntuziyononere amafaranga, reconciliation abanyarwanda barayifite ndetse bazi neza n'impamvu bagiranye ibibazo . Bazi rwose ko mwe abiyita abayobozi , barwanira kubayobora ari mwe mubateranya. Ntuzirirwe rero uta igihe mu gihe waba wubatse ririya shuri ryaba rihagije.
  Imvugo yawe yo guhiga abajejejta amaraso nayo yikoreshe witonze kuko nkurikije uko nkuzi urashaka kubona inzira yo kwihorera cyangwa gukora indi genocide cyangwa igice cyayo. Ikindi utitonze wakongera ugasubiza impunzi hanze . Ikibazo cy'abanyarwanda mu bihe turimo ntago ari iby'inkiko muvandimwe , Gacaca iyobowe neza ikagendana n'ubwiyunge n'imbabazi nibyo abanyarwanda bakeneye kugirango dukemure burundu ibyo bibazo cyane cyane iby'amoko na politiki.

  Bana n'Imana.

 • #191

  Motemapembe! (mercredi, 06 mars 2013 13:35)

  Ndavuga kukiganiro Alice Muhirwa yagize kuri Radio Itahuka. Icyo nakongera kubyo yavuze kubivugwa na Kagame ko ntawundi munyarwanda uri muri FPR ufite ubushobozi bwo bwo kumusimbura. Noneho nukuvuga ko nyuma yaka Kagame urwanda ruzaba rutuwe n'impehe! Ingabo zitagira umutware bazita....! Reka mwunganire. Mwarimu iyisha muwambere wa primaire aba yarize amashuri 6 yisumbuye!? Umwana yigishije atangiza secondaire nyuma y'imyaka 12. University mu Rwanda ni imyaka 4 (Lisence) Ubwose ni 16. Nonese mumyaka 16 murumva uwo mwana ataba yarenze mwarimu wamwigishije???? Nigute FPR ya Kagame yaba itaragira umuntu muzima w'umuhanga usumbye Kagame nyuma y'imyaka 26? Ibyo bibahamirize ukuri muhora muvuga kubuswa bwa Kagame(mwarimu wo mumwaka wambere wa Primaire) na FPR yose muri rusange!!!! Ubwose murabona wamuteremuko Kagame yavugaga adafite impamvu? Gusa nemera Kagame, akivuga muteremuko abenshi bagize ngo ni amashyengo?! Nyamara yari yamaze gusoma mubwonko bw'abanyeshuri be! Ahubwo nabaza Kagame nti, wamaze gusoma no mubwonko bw'abari hanze? Gusa nkabihamya kuko bake mubamwemerera arabafata hanze bagataha akabasimbuza Byabigarasha bidafite akamaro. Urugero ni Umudamu Serafine Babona. Nyuma yumwaka umwe ageze mu Rwanda amasomo yinjiye vuba maze aba azamuwe muntera! Ndizera ko abari hanze mumaze kubona ko FPR igizwe n'ibihuhwe gusa, no mwishuri ntabwo bumva, aho ibyo biga mumyaka 26 ntibabitsinde, uvuye hanze abyiga mumwaka umwe gusa!!!! Padiri ntabwo yabeshye avuga ko azaba abahenanguye mumyaka ibiri gusa.
  Gusa Kagame areba kure mukuvuga ko ageze aharindimuka "Muteremuko kabisa"

 • #190

  @177 (mercredi, 06 mars 2013 13:14)

  Oooooohhhh my Lord, what a sad story.........I'm shattered.Mbega iby'Inkotanyi!To call myself a rwandese is becoming harder and harder by day

 • #189

  Chaos or ME and Myself, Siad Kagame (mercredi, 06 mars 2013 12:45)

  I can leave the presidency and then there is a breakdown of order as happened in Mali recently.

  Muri iyi sentence ya Kagame agaragaza ko yatangiye gutegura akaduruvayo igihe yaramutse avuyeho.Ibi ni ubugome bubi cyane kuko agaragaza ko nta n'undi washobora kuyobora u Rwanda kabone niyo yaba ava muri RPF.

 • #188

  VERITE YA SOLO (mercredi, 06 mars 2013 12:18)

  PADORI WIHAYE ABASAZA NKA RUKOKOMA NONE ARATASHYE , NAYOBORA UZAGUMA KUBA IMPUNZI , NAVAHO AGAHA KAYUMBA BWO UZABIGIRA UTE ???? NJYA UVUGA UZIGA !!! TOUTE LA VERITE N'EST PAS BONNE ADIRE !! COMME LES FRANCAIS DIT !! COMPRIS ???

 • #187

  Dusemurire (mercredi, 06 mars 2013 11:54)

  Nkoronko, waduhinduriye murunyarwanda tukiyumvira ibya Mukashema yanditse.Waba ukoze.

 • #186

  Chavez....gone (mercredi, 06 mars 2013 11:48)

  Hugo Chavez yagaramye,,,,abandi se bo bibwira ko bazatura nkimisozi kandi birirwa bapyinagaza rubanda,,,,buriya nta somo bashobora kubonera mu rupfu rwa Hugo Chavez wa Venezuela,,,,,,,Erega ntawe uzatura nkumusozi,,,,nicyo gituma twagombye koroherana,,,,atari bwa Bworoherane bwa RUCAGU BONIFACE,,,mais ubworoherane nyabwo

 • #185

  ndongozi (mercredi, 06 mars 2013 11:45)

  Bwana Nkoronko ndakuramukije rwose icyo gitekerezo cyo gutera inkunga uwo mudamu tukamufasha mukwunvikanisha ubwicanyi twagiriwe nawe arimo rwose ni umurimo twagombye gukora tutajenjetse cyane nka Rudasingwa, Rusesabagina n'abandi bashobora kwegera ibikomerezwa,ndetse niyo bakwandika amabarwa yunga muri iriya yuriya mudamu bikayongerera intege bityo nibasoma inyandiko ziva ahantu hatandukanye ndahamya ko bizatuma habaho kwibaza no gushaka igisubizo,ngaho ugire impagarike nkuko nawd ujya utwifuriza.

 • #184

  ikirango (mercredi, 06 mars 2013 11:20)

  Ibi birango by'ishyaka Ishema bikoramywe ubuhanga pe,bulya abantu b"abahanga iyo bafashe umwanya uhagije barimo kwiga ikintu bakigeraho byo sinigeze nunva ubinegura keretse nibabitangira ubu nyene,yego n'ibindi birango by'amashyaka ya opposition ni byiza ariko uwize ikirango cy'Intare yasamye yariye karungu yibagiwe ko Intare ishaje ilya utwatsi natwo tuyegereye ubundi akanyama yongera gufata ni agasazi,bimwe bita kwicira isazi mumaso,Aho aho bukera umugara wayo ntuzapfuka?

 • #183

  Bihibindi (mercredi, 06 mars 2013 10:36)

  Indirimbo yubahiriza igihugu n'ibendera bigomba guhinduka kuko byashyizweho na FPR, kandi tukaba tuzi amabi Ibyo byihebe bya FPR bakoreye kandi bigikorera abanyarwanda b'ubwoko bwose.
  Hazajyaho indirimbo n'ibendera abanyarwanda bazaba bumvikanyeho, nyuma yo kwiyunga.
  Kubyerekeye Kagame, nkurikije amahano yakoze n'ubu agikora, mbona atagombye kwibukwa nka President, nk'uko abadage ubu cyangwa abayahudi batibuka Hitiler.
  Sinavuga byinshi ariko numva izina rya Kagame ryagombye kujya dans la poubelle de l'histoire.
  Kereka injiji n'inkomamashyi nizo zitabibona uko.
  Merci.

 • #182

  Nkoronko:Akarengane karanze kabaye akarande mu Rwa Gasabo!!! (mercredi, 06 mars 2013 10:25)


  "Abaturage bo mu karere ka Kayonza baratabaza kubera ko ubutegetsi bubarandurira imyaka bukanabatemera insina bwitwaje amaterasi"
  Kwicisha umudari mwene Ngofero ni imwe mu ntwazo-kirimbuzi agatsiko kiyemeje gukoresha ngo "karinganize Nyamwinshi na Nyamuke"!!
  Burya Gitimujisho ntiyatubeshyaga ubwo yavugaga ati:"nzakamya ingunguru y'amazi nkoresheje agafuniko k'icupa!!!"

  http://rwanda-in-liberation.blogvie.com/2013/03/06/abaturage-bo-mu-karere-ka-kayonza-baratabaza-kubera-ko-ubutegetsi-bubarandurira-imyaka-bukanabatemera-insina-bwitwaje-amaterasi/

  N'i Burundi hari umutegetsi wadukanye ingengabitekerezo isa n'iyi y'Inkotanyi mu cyiswe "LE PLAN ARTHEMON SIMBANANIYE"!!

  http://www.burundi-agnews.org/plansimbananyearthemon.htm

  Mana yacu watabaye u Rwanda n'abanyarwanda!

  Nkoronko.

 • #181

  uri umutukanyi (mercredi, 06 mars 2013 10:20)

  Uyu muntu utukana iki gitutsi ni umututsi, ndumva nkiri umwana mbere ya genocide abana twiganaga ba batutsi bakundaga kugitukana, ashobora kuba ari uwo muri urwo rugero. Bakundaga gutukana cyane ibitutsi nka biriya.

 • #180

  Nyamutera (mercredi, 06 mars 2013 10:07)

  Sha uyu mugabo niba afite ubwengye simbizi umuntu urata Ngo abazitanga bakicwa bazasyingurwa mungoro yicubahiro..Gashino kanyoko uwapfuye ko aba yapfuye ibyo urabibwira nde nango byamara iki? Ngaho banza witange ube urugero uzahambwe muriyo ngoro, ariko abasazi baragwira ukurikira iyi mivugire yuyu mugabo nashishoze arebe ko atarumusazi ptuuu..ntuteze kuzarugeramo ndakurahiye...Kuko natwe abahutu tumaze kukumenya uba ushaka kutwiba gusa, unva ariko ukuntu uba wasama uvuga ubusa Ngo ninde utareba ibyo muteganya...ibyo se ninde utabihimba? Unva Thomas Nahimana ujye wisabira amafaranga neza uvaneho kuvuga ubusa ushaka kwina abantu naho ibyo kuyobora sibyawe...wamuswa we wumusazi...ntukarote!!!

 • #179

  Nkoronko:Esperance Mukashema akwiye guterwa ingabo mu bitugu!!! (mercredi, 06 mars 2013 09:39)

  Banyarubuga,
  Iyi barwa iherejejwe n'ubuhamya ku bwicanyi bw'inkoramaraso z'Inkotanyi zakoreye i Gakurazo nk'uko bwanditswe kandi bukohererezwa "H.E. John Kerry Secretary of State"na Mme Esperance Mukashema ,nifuje kububagezaho nk'uko nabwohererejwe n'Umuvandimwe Musengimana Siméon(Ijwi rya Rubanda)!
  Nk'uko nahaye "comments" zanjye umutwe uvuga ngo:Abicanyi bose,aho bari hose,nibahabwe induru!!!(cfr #173,175(mumbabarire iyi ni "doublon"!),176 na 177),nifuzaga ko twakwifatanya mu kababaro n'uyu mubyeyi wahekubwe n'inyangabirama zo ku mpande zombi,ariko cyane cyane tukamufasha muri iki gitekerezo cyiza yagize cyo guteza ubwega kugeza mu mbere y'ibikomerezwa byadutugabije kariya "Kazarusenya(alias Kagame!)!
  Ababibashije twese n'aho turi hose,turasabwa kwongerera imbaraga nyiramubande(amplifier l'écho!) y'induru z'uyu mubyeyi twumvisha ibikomerezwa byo muri iyi si tubasha kugeraho,cyane cyane ibyagaragaje(na n'ubu bikigaragaza!) ibikorwa byo gushyigikira izi nkoramaraso,ahari akari cyera bazagira isoni,tutibagiwe ko bashobora no gutinya ko amateka azabarega ubufatanyacyaha muri buriya bwicanyi,maze bagahindura imbyino n'umudiho!
  Nifuje kandi ko n'abatutsi bari mu gihugu,cyane cyane abo inaragashije z'indobanure zabatije akazina k'"ABASOPE",basoma aya mahano,bakareka kujya bahora baririmba ko Kagame yabakijije Interahamwe,ko batamufite ubuzima bwabo bwaba burangiye,ahubwo bakumva ko ari Nyirabayazana w'amahano yabaguye hejuru,kandi ko inkota ye Rutabayiru(wumve rwicabahutu!) ibaga abahutu,n'abatutsi itabaroreye izuba!!!Cyereka nibanyumvisha ko uyu Mukashema bamurusha ubututsi,mu gihe we atwirondorera agira ati:
  "...My name is Esperance Mukashema. I am a survivor of the Rwanda genocide. I am of Tutsi ethnicity, as were my mother and father. I was married to the late Gasana Cyprien who was also Tutsi. My late husband was killed by Interahamwe Militia members at the beginning of the Genocide...."
  Si nawe wenyine kandi,bashatse amazina y'abandi batutsi Kagame yayongobeje kubera irari ryo gutegeka wenyine no guhora yikanga uwo ariwe wese wamutera icyugazi mu migambi ye y'ubwicanyi n'ubusahuzi ati uwamwirenza "affaires" zanjye zigakomeza nta nkomyi,bazambaze nzabahe urutonde,ariko mfite ubwoba ko wino n'impapuro bizambana bicyeya!!!!!!
  Mbifurije mwese umunsi mwiza!

  Nkoronko.

 • #178

  kalisa (mercredi, 06 mars 2013 09:31)

  ARIKO IYO MBONA IBIBERA MU RWANDA NSANGA HARIMO AKADURUVAYO KUBULYO UZATUVANIRAHO INKERAJUTABARA NA LOCAL DEFENSE AZABA ADUFASHIJE MBESE AZABA ATUVANYE AHO UMWAMI YAVANYE UMUTWA BUSKET RWOSD UWO MUNTU AZI AKABABARO K"ABANYARWANDA

 • #177

  Nkoronko:Abicanyi bose,aho bari hose,nibahabwe induru!!!(suite) (mercredi, 06 mars 2013 08:57)

  The attack against the town of Kabgayi, was carried out by the 157th Battalion of the RPA, which was commanded by Col (now Lt. General) Fred Ibingira. Following the capture of Kabgayi, the RPA moved all the non-clergy displaced persons and refugees to the locality of Gakurazo. I and my three kids (eight year old son, six year old daughter and four year old son), had already taken refuge at Gakurazo for more than two month.

  However, the bishops, other priests and their staff were first taken to a placed called Ruhango, where they were held, under constant guard, in a house close to the municipality office.

  On June 5, 1994 the bishops and other clergy members were transferred again from Ruhango to Gakurazo, where the non-clergy had been moved to. The RPA officers told the Bishops that they were being moved to Gakurazo because Gakurazo was a clean and pleasant place befitting their status. The bishops and other clergy members arrived at Gakurazo around 12 pm under the escort of soldiers who were under the command of Major (now Brigadier General) Wilson Gumisiriza, who was assisted by, among other officers, Lieutenant Innocent Kabandana, Lieutenant Wilson Ukwishaka and Sergeant John Butera.

  Upon arrival at Gakurazo, the Bishops (under the leadership of Archbishop Vincent Nsengiyumva of Kigali Diocese led prayers in the Chapel while a Burundian priest in charge of the Novitiate made sure that there were enough rooms for accommodating the members of the clergy who had been transferred from Ruhango. During the course of the evening of that fateful day, the soldiers who had accompanied the bishops and other clergy members from Ruhango summoned the clergy members to attend a meeting in the cafeteria. The bishops and the clergy members duly complied and took seats in the cafeteria. The Vicar-General of Kabgayi, Mgr. Innocent Gasabwoya, had my son seating on his lap.

  Myself also was in the cafeteria at the beginning of what we thought was a genuine meeting. While I was stepping out of the room to take sleepy son to bed, my daughter followed us. Before I could reach the door of the cafeteria, some RPA soldiers entered and ordered the females to get out of the room immediately. On my way out, one of the soldiers suggested to also take my son Richard with me, but when I went back, Mgr Gasabwoya told me that the kid was in safe hands. Everyone else, except the bishops and the clergy, was asked to leave the cafeteria. As I was entering into my room, I heard shootings coming from the cafeteria. I heard my son yelling, calling mom for help. I returned to the cafeteria and witnessed the massacre. The RPA soldiers totally ignored my son plea and shot him in his back. All the people who had stayed in the cafeteria were shot dead by RPA soldiers. Only one priest miraculously survived the gruesome carnage.

  After the massacre, Lieutenant Ukwishaka blew a whistle calling for attention and gathered all the refugees into the courtyard. The officer told us that the massacre that had just taken place had been carried out by one soldier who wanted to revenge his own family. The officer then took us to the cafeteria to show us the bodies of the victims.

  There were bank notes of currencies from many countries (including US dollars and Rwandan Francs) spread all over the floor of the cafeteria. The bishops had apparently hidden money under their cassocks. The RPA soldiers who were at the scene ordered the Burundian priest who was in charge of the Novitiate to pick up and put together all the money that was on the floor and give it to them.

  The day after the massacre, the bodies of the victims were buried in a mass grave. It is during that time that it was reported that the French intervention mission in Rwanda (Operation Turquoise) was about to be deployed. RPA officer Kabandana came to Gakurazo again and ordered all the refugees to move to the locality of Kinazi, Gitarama. After we arrived at Kinazi, some RPA soldiers, including the above named Kabandana and Butera, came and instructed the Burundian priest, Brother Vivens, and Mgr Gasabwoya’s brother to provide them with a truck to carry certain supplies. The soldiers also took away the three men and the three were never seen again. We presumed that they were killed by Butera and Kabandana.

  Done at s’Heerenouek on February 18, 2013

  Esperance Mukashema
  Share

 • #176

  Nkoronko:Abicanyi bose,aho bari hose,nibahabwe induru!!!(suite) (mercredi, 06 mars 2013 08:55)

  Eyewitness Testimony by Esperance Mukashema on RPF army massacres at Gakurazo, Rwanda

  by Chief Editor

  This testimony was attached to the letter sent by Mrs Esperance Mukashema to the US Secretary of State John Kerry on 18th February 2013 relating to the role of Brigadier General Kabandana in pre-planned Gakurazo massacres which claimed, among others, her son’s life.
  Witness Testimony on the Massacre of Bishops and other church officials by Rwandese Patriotic Front (RPA) soldiers and officers on June 5, 1994 at in Gakurazo, Rwanda .

  My name is Esperance Mukashema. I am a survivor of the Rwanda genocide. I am of Tutsi ethnicity, as were my mother and father. I was married to the late Gasana Cyprien who was also Tutsi. My late husband was killed by Interahamwe Militia members at the beginning of the Genocide.

  I miraculously survived the attacks in which most of my family perished and was able to get help in escaping to the compound of the Josephite Brothers order at Gakurazo, in the Gitarama region of Rwanda. The Josephite Brothers hosted and protected me and many other Tutsi throughout the period of the Genocide until July 1994 when the RPA, the Army of the Rwandan Patriotic Front, captured and took control of the Gitarama region.

  The following is my personal, eyewitness testimony concerning a massacre that was committed by members of the RPA at Gakurazo in which my son, Richard Sheja, was one of the victims.

  The RPA attacked and captured the town of Kabgayi on June 2, 1994. Kabgayi is a historical city well known for its religious significance. It was headquarters of the region’s Catholic Church Diocese and home of Catholic bishops, priests, nuns and brothers belonging to a wide range of religious congregations and associations with members from all genders and ages. The city is also home to many primary and secondary schools, seminaries, colleges and a major hospital. Kabgayi used to be a town that everyone considered as safe.

  At the time of the RPA’s capture of Kabgayi, there was a very large number of internally displaced people and refugees who had already sought refuge in the town. These people had fled their homes in fear of being killed. They came to Kabgayi and sought refuge in the premises of the Catholic Diocese because they believed that their proximity to the bishops would ensure their safety. Prior to the 1994 genocide, Catholic clergy had historically wielded a very strong social influence and were very respected and obeyed. Their voice carried a lot of weight. It was believed by many people that the militia responsible for the genocide in other parts of the country would not dare attack this “holy city” and fatally harm the religious leaders and members of the various religious organizations who were living in Kabgayi or the refugees who had sought shelter with them.

  What the Interahamwe militia dared not do, (attack the religious leaders and the refugees under their protection), the RPA did.

  Three bishops were present at Kabgayi at that time of its capture by the RPA: Mgr Thaddee Nsengiyumva (the Bishop of Kabgayi), Mgr. Vincent Nsengiyumva (the Archbishop of Kigali) , and Joseph Ruzindana (the Bishop of Byumba). With the bishops were a large number of other high ranking members of the clergy, including assistant bishops, priests, nuns, brothers, lay church leaders and youth leaders.

  .../...

 • #175

  Nkoronko:Abicanyi bose,aho bari hose,nibahabwe induru!!!(suite) (mercredi, 06 mars 2013 08:51)

  Letter written by Mrs Esperance Mukashema to US Secretary of State about Rwandan war criminal General Kabandana

  by Chief Editor

  From:
  Esperance Mukashema
  [full address + tel nr]
  NEDERLAND

  To:
  H.E. John Kerry
  Secretary of State
  2201 C Street NW
  Washington, DC 20520

  s’Heerenouek, February 18, 2013

  Your Excellency,

  Re: Accountability for massacres committed

  I and other victims of atrocities that were committed in Rwanda during the 1994 war and genocide have recently learnt with deep shock that Brigadier General Kabandana is now serving as military attaché at the embassy of the Republic of Rwanda in the United States of America.

  As I outline in my testimony which is attached to this letter, Brigadier General Kabandana is one of the officers of the current army of the Republic of Rwanda who are responsible for a horrific massacre which took place at Gakurazo, Gitarama Prefecture, on June 5,1994
  The Government of the Republic of Rwanda has failed to investigate and prosecute, in good faith, the persons who were responsible for the above mentioned massacre, as the attached letter addressed to the Prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda demonstrates. Rather bring the persons who are responsible for this particular massacre to justice, the Rwandan government has rewarded the perpetrators of the atrocity with promotions in the army hierarchy and appointment to very high public offices in Rwanda.
  Perpetrators of international crimes, including war crimes, crimes against humanity and genocide should under any circumstances not be allowed to serve as diplomats accredited to the United States. States have an unyielding obligation under international law to punish persons in their territories who are responsible for such crimes, or to extradite them to jurisdictions that are able and willing to do so.
  The purpose of this letter is to request your Department to exercise the power vested in it by the laws of the United States of America to ensure that Brigadier Kabandana is either brought to justice for his crimes or, at the very least, barred from continued service as military attaché at Rwanda’s embassy in the United States of America.

  I would also like to put the government of the United States on notice that should Brigadier General Kabandana be permitted to continue to serve in the position of military attaché at Rwanda’s embassy in the United States of America, I and some other victims of the atrocity referred to in my testimony will without doubt seek to use all available legal means to have Brigadier General Kabandana brought to account for his crimes, either before the courts of the United States or the courts of other states able and willing to try the Brigadier General Kabandana under the principle of universal jurisdiction.

  Sincerely,
  Esperance Mukashema

  Cc:

  -H.E. Barack Obama
  President of the USA
  1600 Pennsylvania Avenue, NW
  Washington, DC 20500
  USA

  - H.E. Leon E. Panetta
  Defense Secretary
  1400 Defense Pentagon
  Washington, DC 20301-1400
  USA

  - Human Rights Watch
  350 Fifth Avenue, 34th Floor
  New York, NY 10118-3299
  USA

  - Amnesty International
  1 Easton Street
  London
  WC1X 0DW, UK


  Share

 • #174

  Ukuri (mercredi, 06 mars 2013 08:50)

  Ese wa muzindaro w'agatsiko ngo ni tom waba uba mu rwanda?ko se mperuka haryaho itegeko ribuza abanyarwanda bari mu rwanda gusoma ibinyamakuru bitabogamiye kuri leta ya kigali iryo tegeko ryaba rireba bamwe mu banyarwanda abandi bariri hejuru?Tom yarakwiye kubiryozwa ndetse n'abashyiraho amategeko abogamiye ku bantu bamwe!

 • #173

  Nkoronko:Abicanyi bose,aho bari hose,nibahabwe induru!!! (mercredi, 06 mars 2013 08:48)

  Letter written by Mrs Esperance Mukashema to US Secretary of State about Rwandan war criminal General Kabandana

  by Chief Editor

  From:
  Esperance Mukashema
  [full address + tel nr]
  NEDERLAND

  To:
  H.E. John Kerry
  Secretary of State
  2201 C Street NW
  Washington, DC 20520

  s’Heerenouek, February 18, 2013

  Your Excellency,

  Re: Accountability for massacres committed

  I and other victims of atrocities that were committed in Rwanda during the 1994 war and genocide have recently learnt with deep shock that Brigadier General Kabandana is now serving as military attaché at the embassy of the Republic of Rwanda in the United States of America.

  As I outline in my testimony which is attached to this letter, Brigadier General Kabandana is one of the officers of the current army of the Republic of Rwanda who are responsible for a horrific massacre which took place at Gakurazo, Gitarama Prefecture, on June 5,1994
  The Government of the Republic of Rwanda has failed to investigate and prosecute, in good faith, the persons who were responsible for the above mentioned massacre, as the attached letter addressed to the Prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda demonstrates. Rather bring the persons who are responsible for this particular massacre to justice, the Rwandan government has rewarded the perpetrators of the atrocity with promotions in the army hierarchy and appointment to very high public offices in Rwanda.
  Perpetrators of international crimes, including war crimes, crimes against humanity and genocide should under any circumstances not be allowed to serve as diplomats accredited to the United States. States have an unyielding obligation under international law to punish persons in their territories who are responsible for such crimes, or to extradite them to jurisdictions that are able and willing to do so.
  The purpose of this letter is to request your Department to exercise the power vested in it by the laws of the United States of America to ensure that Brigadier Kabandana is either brought to justice for his crimes or, at the very least, barred from continued service as military attaché at Rwanda’s embassy in the United States of America.

  I would also like to put the government of the United States on notice that should Brigadier General Kabandana be permitted to continue to serve in the position of military attaché at Rwanda’s embassy in the United States of America, I and some other victims of the atrocity referred to in my testimony will without doubt seek to use all available legal means to have Brigadier General Kabandana brought to account for his crimes, either before the courts of the United States or the courts of other states able and willing to try the Brigadier General Kabandana under the principle of universal jurisdiction.

  Sincerely,
  Esperance Mukashema

  Cc:

  -H.E. Barack Obama
  President of the USA
  1600 Pennsylvania Avenue, NW
  Washington, DC 20500
  USA

  - H.E. Leon E. Panetta
  Defense Secretary
  1400 Defense Pentagon
  Washington, DC 20301-1400
  USA

  - Human Rights Watch
  350 Fifth Avenue, 34th Floor
  New York, NY 10118-3299
  USA

  - Amnesty International
  1 Easton Street
  London
  WC1X 0DW, UK


  Share

 • #172

  Inararibonye (mercredi, 06 mars 2013 08:48)

  Ariko ko babivuze ukuri umutindi arota acyo yifuza. Ubu musigaye mwikirigita mikisaka kuri Internet mukinva ubutegetsi mwarabushyikiriye. Ni hatari

 • #171

  Dictateurs (mercredi, 06 mars 2013 08:47)

  Les Dictateurs aho bukera barashira

 • #170

  ukuri (mercredi, 06 mars 2013 08:40)

  Iri shaka turitere impunga uko dushoboye kuko aritwe tuzaba twitegurira ejo hacu heza kdi haha buri wese icyizere n'ishema ryo kwitwa umunyarwanda.

 • #169

  Kampala (mercredi, 06 mars 2013 08:07)

  Ikibazo cya Padiri atubwira ibintu bidutera amatsiko tugategereza ko haribihinduka tugaheba nkiyi plan uduhaye rwose tuyibonye twaba twibereye muri paradison ndabarahiye. Njye ndumucuruzi nahoze ncururiza mu Rwanda ariko umusoro winyenzi warugiye kumpombya burundu nibwo nigiriye inama njya kwicururiza uganda none ndatuje meze neza kabisa. Ngaho tebuka udukize aba bantu barya ntibahage.

 • #168

  ukuri (mercredi, 06 mars 2013 07:44)

  nyakubahwa padiri mbona akwiye igikombe cyamahoro nubumwe nubwiyunge umumuntu,uha buri wese ijambo harimo na tom ndahiro?ikindi ndifuzako iyi coment tom azayijyana kurubuga rwe maze yerekane ko uru rubuga ari indashyikirwa!sibyo se niba afite ikibazo(tom)yanshaka kuri email mungerip06@gmail.com

 • #167

  HUGO CHAVEZ (mercredi, 06 mars 2013 07:35)

  UMWANZI W'UMUNTU N'UMUBILI KOKO. MUSHAKA MWAZAJYA MUCISHA MAKE KUKO IMANA NIYO IZI IMIGAMBI YAWE, IRAYIBARA IKAYISHYIRA KUGIHE GIKWIYE.

  GUHIGA ABANTU, KWICA URUBOZO IMFUNGWA, KURIMBAGURA ABATURANYI (DRC), IVANGURA RIKABIJE....UBUSE CHAVEZ KO YARIYATSINZE AMATORA, ARAYOBOYE!!!

  KWITERANYA GUSA.

 • #166

  ruyuki (mercredi, 06 mars 2013 07:32)

  rwose nkwisabire padiri,iyi migabo ni migambi byawe ni byiza gira vuba ubishyire mu bikorwa,gira vuba,ni gute abantu bashobora gushima kagame no gukomeza kumushishikariza kuduhonyora hanyuma twe ntitugushime kuriyi migambi yawe myiza?

 • #165

  Gutega zivamo (mercredi, 06 mars 2013 07:23)

  Imibare yabicanyi iragenda ipfa umunsi kuwundi.
  Kenya barayibuze ihawe abakunda igihugu nafurika. Umuntu ukomeye amaze nawe gupfa hugo shavez. Umenya akabicanyi bayobowe na rujindiri kagiye gushoboka. Abo yabahaye amahembe bagiye kuyamutunga vuba cyane.
  Ngiyo indagu yigitondo.

 • #164

  peter (mercredi, 06 mars 2013 07:18)

  Maze gusoma imigabo n'imigambi Y'ishyaka rya padiri,maze gusanga ntangingo nimwe isobanutse atanga yazyobora igihugu,nkurikije nuko yivuga ibigwi ko ari umuhanga, nsanze ari ntacyo yamarira u Rwanda uretse kutworeka mumahane ubukene,nibindi. Kubwibyo rero padiri njyewe ndabikwibwiriye nuramuka ufashe igihugu uzahite unyica aho kugira ngo nzicwe nagahinda watera abanyarwanda.

 • #163

  Ndabaza (mercredi, 06 mars 2013 06:59)

  Ese buriya iriya ngingo ya 6,Padri Thomas yayanditse amaze kugisha inama Musenyeli Bimenyimana n'agatsiko ke?

 • #162

  ? (mercredi, 06 mars 2013 06:53)

  Tomasi ni???

 • #161

  Ingingo ya 6 (mercredi, 06 mars 2013 06:31)

  Iriya ngingo ya 6 iragaragaza ko Padri Thomas ashyigikirwa n'amadini yose,abasenyeli,abapasitoro,abapadiri,ababikira n'abandi bose bakora umurimo w'Imana.Nababwira iki,agatsiko k'abanyacyangugu karangajwe imbere n'abapadiri bagize igikange Musenyelh wabo gakomeze kabashuke.

 • #160

  AR (mercredi, 06 mars 2013 06:26)

  Ko ubanza ucurangira abahetsi !


  Daily Visitors Country Map Analysis

  Daily Visitors by Country for Leprophete.fr, total 5 countries and 2,037 visitors per day.

  Belgium: 966 visitors(47.4%) France: 334 visitors(16.4%) Canada: 210 visitors(10.3%) United States: 202 visitors(9.9%) Italy: 112 visitors(5.5%)« Fewer

  Leprophete.fr Primary Traffic From Belgium

 • #159

  mandevu (mercredi, 06 mars 2013 05:53)

  thomas urumuhanga kd tom
  nashebuja hitler ubarusha ubwenge niyo mvu bakwanga kuko ngo na muhutu uzagira ubwenge ra barabashuka!

 • #158

  Ruyuki (mercredi, 06 mars 2013 05:52)

  Padri Mukuru wa Mibirizi,Padri Eugene Dusabirema nta rindi jambo ahoza mu kanwa usibye kuvuga ko Tom Ndahiro ari umwicanyi,arwanya Kliziya gatolika,napfe urwo yipfira RPF yaramukijije,nareke gukomeza kuyivangira yoshya Padri Thomas dore ko yarindagije benshi!

 • #157

  ruyuki (mercredi, 06 mars 2013 05:25)

  padiri oyeee!erega tom ntakeke ko niyo wapfa le prophete yahagarara?esubundi tom yifuziki?kukwica gusa, ariko abo yishe ntibahagije

 • #156

  KANYENZI (mercredi, 06 mars 2013 05:19)

  ARIKO BURUNDIANO NA HUTUPOWER BARI BAMWE?NIKUNDIRAGA IBIGAMBO BYABO BYA "FAKE"ARIKO BIRYOSHYE. UZABAREKE BAGARUKE SI TOM.UZAGARURE ARIKO IYO NTERAS GAHUNDE IBAZWE ABASEMINRI BA CONGO NIL NA MUSHUBATI YISHE.UKUNTU SE PADIRI FRATERNE BAVIND1 YITONDA !

 • #155

  Shishoza (mercredi, 06 mars 2013 05:11)

  Padri Thomas ni ifu iseye.Urebe ibyo Kayumba Nyamwasa na Rudasingwa bamukoreye,ukoTom Ndahiro yamwambitse ubusa,uko Rukokoma na General Habyarimana bamwikomye,uko Padri Evariste yamutamaje,uko Evode yamuvumbuye,uko abazungu bamushuka,uko inkotanyi zimwibikiye.Padri Thomas atinywa na Myr Bimenyimana wenyine akangisha ngo azamena amabanga. Nyamara umunsi Mgr Bimenyimana yishize ubwoba azamubiza icyuya.

 • #154

  @144 (mercredi, 06 mars 2013 05:07)

  nonese aho abahutu bose atari abajenocidaire ni hehe ukurikije ibyo muvuga?ngo nta muhutu ugomba kugirijambo,ijambo niryumututsi,ntamuhutu ugomba kwibuka abe rpf yarimbuye,ngo nta muhutu ugomba gushinga icyinyamakuru,ngo nta muhutu ugomba gusoma ikinyamakuru?batubuza gusoma le prophete hanyuma bo bakayisoma?sha nimureke iki gipfu ngo ni ndahiro;kuko le prophete izabaho na padiri nasaza izakomeza ibeho,ivugire abaturage!ese mwayo mabyi ngo nibinyamakuru kwatavuga akarengane bakorerwa

 • #153

  Padili (mercredi, 06 mars 2013 05:01)

  Padili Thomas ushatse warambika intwaro hasi inzira zikigendwa ugahagarika leprophete,ugasesa ishyaka ishema.Uri kurwana n'umuyaga.Nyuma ya Tom Ndahiro,hazaza benshi bakurwanya ari abanyarwanda n'abanyamahanga utazamenya aho baturutse.Musenyeli Bimenyimana we ibye wabyanditse mu ikubitiro kera ukigira akenge,uzi ko ari bwoba azahita agutanga!

 • #152

  Kuri Ndahiro Tom n'abambari be intozo (mercredi, 06 mars 2013 04:59)

  Dore nubu ndabona mubyutse mwasaze muhurutura ibindi bigambo, nabyo ubyikorere ugende urunde kuri ya WC-website yawe maze ujye ubona ibyo ubeshyera padiri wagorewe mu kanwa kanyu. ESE mumutinyiraiki ra?