DUSANGIRIJAMBO : Nyagasani Imana ati “Nimungarukire n’umutima wanyu wose”. Fratri Emmanuel.

 

 

 

Uwumvise ijambo “igisibo” aherako atekereza gusiba ibiribwa n’ibinyobwa. Gusiba kuri ubwo buryo ni byiza cyane. Hari n’ababikora batabitewe n’ukwemera, ahubwo ari uko bituma bananuka bakarushaho kugira ubuzima buzira umuze. Ubikoze kubera ukwemera bituma asenga, akazirikana iby’Imana kurushaho. Bimufasha kandi gushyira mu bikorwa itegeko ry’urukundo, kuko ubundi ibyo yigomwe kurya no kunywa yagombye kubiha abatishoboye.


Gusiba kurya no kunywa bifasha ubikora kumva akababaro k’abantu batagira icyo bashyira mu nda. “Utaranigwa agaramye agirango ijuru riba hafi


Mu w’1994, u Rwanda rwacu rwagushije ishyano. Ntibikunzee kuvuga cyane, nyamara FPR imaze gufata ubutegetsi muri uwo mwaka, abasirikari bayo bishe Abanyarwanda benshi b’inzirakarengane, bamwe bakabicisha inzara n’inyota. N’ubu kandi Abanyarwanda benshi barashonje bitewe n’ubutegetsi bw’Agatsiko kabambura amasambu yabo, kababuza guhinga ibibatunga, karandura ibyo bahinze, kabasenyera amazu, kabaka imisoro iri hejuru cyane, kakirukana abakozi, abandi kagabanya imishahara yabo nta mpamvu, kakikubira ibyiza by’u Rwanda ; ubundi Abanyarwanda kabicisha inzara, kakabahoza ku nkeke idashira.


Kuzirikana no kwibuka abantu bose FPR yicishije inzara n’inyota ni uburyo bwiza cyane bwo gusiba. Kwitangira abo ihejeje ku ngoyi y’ubutegetsi bwayo bubi nabwo ni uburyo bwiza cyane bwo gusiba. None se Munyarwanda, uraceceka ngo uramire iki ? Niba se ugirango “reka ndebe ko bwacya kabiri”, ubwiwe n’iki ko buzacya gatatu cyangwa kane ? Abawe se uzabasiga he ? Na Yezu umwana w’Imana yaritanze kugirango abantu bakire.


Amasomo yo muri iki gihe cy’igisibo agaruka kenshi kuri iyo ngingo yo kwitangira abandi. Ku wa 3 w’ivu umuhanuzi Joweli (2, 12-18) yaravugaga ati “n’umukwe n’umugeni bakiri mu kwezi kwa buuki, nibave mu nzu no mu kiryamo cyabo, bajye kwifatanya n’abandi”. Ku wa 5 no ku a 6 ukurikiyeho Nyagasani Imana, yifashishije umuhanuzi Izayasi (58, 1-14) yagiraga ati “Kubika urutwe nk’igihwagari ni byo mwita igisibo ?”. Agakomeza agira ati “dore ahubwo igisibo nifuza : gufungura abafunzwe barengana, kubohora abari ku ngoyi, gusubiza abatsikamiwe ukwishyira-ukizana kwabo, guca ingoyi zose, gusangira ifunguro ryawe n’ufite inzara, gucumbikira iwawe uwabuze iyo agana, guha umwambaro uwambaye ubusa, kutirengagiza mugenzi wawe, gukora ibishoboka byose kugirango ingoyi icike mu gihugu, hamwe n’iterabwoba n’amagambo asesereza abandi”.


Aya magambo, nta munyarwanda n’umwe atagera ku mutima. Abambere babwirwa ni abitwa abayobozi. Igisibo cyabo nikibe kwitangira abayoborwa, bareke kubicisha inzara, ingoyi n’akarengane. Nibatsinde ibishuko by’inda nini, akaboko karekare, gushaka ibyubahiro, kuba ibinyamaboko n’ibikonyozi. Ku cyumeru cya 1 cy’igisibo, ivanjili ya Luka (4,1-13) yatwibutsaga ukuntu Yezu yatsinze ibyo bishuko Sekibi yamushukishaga igamije  kumutesha  “umugambi we wo kwitangira abantu”watumye ava mu Ijuru akaza ku isi kubana na bo.


Ku wa 1 w’icyumweru cya mbere cy’igisibo, abacamanza ni bo bari baramukiwe. Mu gitabo cy’Abaleviti  (19,1-2.11-18) Nyagasani Imana arababwira ati “Murabe intungane kuberako nanjye ndi intungane…. Ntimuzabeshye, ntimuzagire uwo mubeshyera, ntimuzagire uwo mushinja ibinyoma, ukwo kwaba ari ugutukisha izina ryanjye”. Ba bashinjabinyoma babigize umwuga mu nkiko za Gacaca ni bo babwirwa. Muri iryo somo ry’igitabo cy’Abaleviti, Nyagasani Imana akomeza abwira abacamanza kutagira uwo barenganya. Aho  za “nyangamugayo” ndetse n’abandi bacamanza benshi bo mu Rwanda kugeza ubu ntibarenganya abantu kurusha uko babarenganura ? Igisibo nikibabere akanya katagira uko gasa ko kwisubiraho ubudasubira inyuma.


Munyarwanda, Munyarwandakazi, Imana si Yo ikuvutsa uburenganzira bwawe, ahubwo ni Yo ibuguha. Siiba utakira Imana uyibwira uti “Nanyazwe n’utarangabiye, Mana yanjye”; ariko nanone uhindukire ubwire uwakunyaze ibyo ataguhaye uti “Sigaho” . Ijwi ryawe ntaho rizaba ritaniye n’iry’umuhanuzi Joweli, Izayasi n’abandi. Ijwi ryawe ntaho rizaba ritaniye n’iry’Imana


Urubuga rwanyu Umuhanuzi-leprophete rubifurije gukomeza kugira igisibo cyiza, mugera ikirenge mu cya Nyagasani Yezu .

 

 

 

NGAYA AMASOMO YO KURI IKI CYUMWERU, 24/02: ICYUMWERU II CY’IGISIBO – C 

 
ISOMO RYA MBERE: Intangiriro 15:5-12.17-18. 


Nuko Uhoraho amujyana hanze, aramubwira ati «Ubura amaso urebe hejuru, maze ubare inyenyeri niba ushobora kuzibara.» Nuko aramubwira ati «Dore ni kuriya urubyaro rwawe ruzangana.» Abramu yemera Uhoraho, bituma amubonamo ubutungane.
Aramubwira ati «Ndi Uhoraho wagukuye muri Uri y’Abakalideya, kugira ngo nzakugabire iki gihugu.» Abramu aramusubiza ati «Nyagasani Mana, nzabwirwa n’iki ko nzagitunga?» Uhoraho ati «Jya kunshakira inyana y’imyaka itatu, uzane n’ihene y’imyaka itatu, isekurume y’intama y’imyaka itatu hamwe n’intungura n’inuma.» Abramu amuzanira ayo matungo yose, ayasaturamo kabiri, igisate kimwe akirambika imbere y’ikindi, ariko inyoni ntiyazibaga atyo. Inkongoro ziza kurya izo ntumbi, Abramu arazirukana.
Izuba rigiye kurenga, Abramu afatwa n’ibitotsi, arasinzira araheranwa. Ubwoba bumutaha ari bwinshi, abutewe n’umwijima w’icuraburindi. Igihe izuba rimaze kurenga, n’umwijima umaze gukwira hose, ifumba icumbeka n’ikibatsi cy’umuriro binyura hagati ya za nyamaswa zaciwemo kabiri. Uwo munsi Uhoraho agirana amasezerano na Abramu, muri aya magambo ati «Iki gihugu ngihaye urubyaro rwawe, kuva ku ruzi rwa Misiri kugeza ku ruzi runini rwa Efurati.»

ZABURI 27(26):1.7.8-9.13-14. 

Uhoraho ni urumuri rwanjye n’agakiza kanjye,
ni nde wantera ubwoba?
Uhoraho ni urugerero rw’ubugingo bwanjye,
ni nde wankangaranya?
Uhoraho, umva ijwi ryanjye, ndagutakira;
gira ibambe, unsubize!

Umutima wanjye wanyibukije ijambo ryawe,
wowe wavuze uti «Nimushakashake uruhanga rwanjye!»
None rero, Uhoraho, ni rwo nshakashaka,
ntumpishe uruhanga rwawe!
Wirakara ngo uhinde umuyoboke wawe,
ni wowe muvunyi wanjye;
ntunzinukwe ngo untererane,
wowe Mana nkesha agakiza!

Nyamara jye nizeye kuzabona ubugiraneza bw’Uhoraho,
mu gihugu cy’abazima.
Ihangane, wizigire Uhoraho,
ukomeze umutima, ube intwari!
Rwose, wiringire Uhoraho!

ISOMO RYA KABIRI: Abanyafilipi 3:17-21.4:1. 

Mwese, bavandimwe, mugenze nkanjye, kandi mwitegereze abakurikira urugero tubahaye. Koko rero nabibabwiye kenshi, kandi n’ubu ndabivugana amarira: hariho benshi bagenza nk’abanzi b’umusaraba wa Kristu. Amaherezo yabo ni ukorama; kuko inda yabo bayigize Imana yabo, maze bakikuriza mu byagombaga kubatera isoni, bo baharanira iby’isi gusa. Twebweho, iwacu ni mu ijuru; ni ho hazaturuka Umukiza dutegereje, Umwami wacu Yezu Kristu, We uzahindura ukundi umubiri wacu wa gitindi, ugasa n’umubiri we wakirana ikuzo, akoresheje ububasha afite bwo kwigarurira byose. Nuko rero, bavandimwe banjye nkunda kandi nkumbuye cyane, mwebwe byishimo byanjye n’ingororano yanjye, nimukomere mutyo muri Nyagasani, nkoramutima zanjye!

IVANJILI: Luka 9:28b-36. 

Nuko Yezu ajyana na Petero, na Yohani, na Yakobo, aterera umusozi ajya gusenga. Mu gihe yasengaga, mu maso he hahinduka ukundi, n’imyambaro ye irakirana nk’umurabyo. Nuko haza abagabo babiri baganira na we, ari bo Musa na Eliya.Bababonekera babengerana ikuzo, bavugana na we iby’urupfu rwe, yari agiye gupfira i Yeruzalemu. Icyo gihe Petero na bagenzi be bari batwawe n’ibitotsi. Ngo bakanguke, babona ikuzo rya Yezu na ba bagabo babiri bari kumwe. Bagiye kugenda, Petero abwira Yezu ati «Mwigisha, kwibera hano nta ko bisa. Reka tuhace ibiraro bitatu, kimwe cyawe, ikindi cya Musa, n’ikindi cya Eliya.» Icyakora ntiyari azi icyo avuga.
Akivuga ibyo, igihu kiraza kirabatwikira; kibarenzeho bashya ubwoba. Nuko ijwi rituruka muri cya gihu rivuga riti «Uyu ni Umwana wanjye nihitiyemo; mujye mumwumvira!» Ijwi ngo rimare kuvuga, babona Yezu ari wenyine. Nuko muri iyo minsi baryumaho, ntibagira uwo babwira ibyo bari babonye.

 

Commentaires : 79
 • #79

  夜狼神 (mardi, 11 février 2014 08:25)

  金動力:http://bestkanpou.com/product/457.html
  五便宝:http://www.bestkanpou.com/product/41.html
  魔鬼天使性欲粉(Muira Puama):http://bestkanpou.com/product/9.html
  悦可亭:http://www.bestkanpou.com/product/13.html
  性霸2000:http://www.bestkanpou.com/product/35.html
  D5原液:http://bestkanpou.com/product/231.html
  三鞭粒:http://www.bestkanpou.com/product/437.html
  福源春:http://www.bestkanpou.com/product/36.html
  維尼好:http://bestkanpou.com/product/300.html
  奇果:http://www.bestkanpou.com/product/128.html
  新一粒神:http://www.bestkanpou.com/product/465.html
  花之欲:http://www.bestkanpou.com/product/291.html
  天天素:http://www.bestkanpou.com/product/17.html
  夜狼神:http://www.bestkanpou.com/product/yelangs.html
  狼一号:http://www.bestkanpou.com/product/62.html
  狼1号:http://www.bestkanpou.com/product/62.html
  韓国痩身一号:http://www.bestkanpou.com/product/166.html
  韓国痩身1号:http://www.bestkanpou.com/product/166.html
  中華牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/100.html
  魔根:http://www.bestkanpou.com/product/436.html
  アリ王:http://www.bestkanpou.com/product/126.html
  FLY D5:http://www.bestkanpou.com/product/231.html


  ラッシュ芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1570.html
  Xing霸:http://www.bestkanpou.com/product/35.html
  蔵八宝:http://www.bestkanpou.com/product/464.html
  威哥王:http://www.bestkanpou.com/product/55.html
  媚薬:http://www.bestkanpou.com/Charming/Charming-medicine.html
  三体牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/384.html
  紅蜘蛛:http://www.bestkanpou.com/product/43.html
  三便宝:http://www.bestkanpou.com/product/349.html
  巨人倍増:http://www.bestkanpou.com/product/12.html
  花痴:http://www.bestkanpou.com/product/237.html
  RU486:http://www.bestkanpou.com/product/408.html
  VigRx:http://www.bestkanpou.com/product/22.html
  蟻力神:http://www.bestkanpou.com/product/397.html
  アフリカ超人:http://www.bestkanpou.com/product/alichaoren.html
  徳国黒金:http://www.bestkanpou.com/product/deguoheijins.html
  止血薬 カルバゾクロム錠:http://www.bestkanpou.com/product/jinyut.html
  女性用バイアグラ:http://www.bestkanpou.com/product/viagerw.html
  セフラジン:http://www.bestkanpou.com/product/cefradinew.html
  立挺90度:http://www.bestkanpou.com/product/123.html
  SPANISCHE FLIEGE D5(催情剤)D5原液:http://bestkanpou.com/product/365.html
  妖姫:http://bestkanpou.com/product/youhi.html
  三體牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/384.html
  情愛芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1611.html
  情愛芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1602.html
  レディーチャイナ:http://bestkanpou.com/product/231.html
  D10媚薬:http://bestkanpou.com/product/366.html
  絶對高潮:http://bestkanpou.com/product/391.html  中絶薬:http://www.bestkanpou.com/Avoid/Avoid-pregnanting.html
  男露888:http://www.bestkanpou.com/product/345.html
  早漏防止:http://www.bestkanpou.com/Energy/11.html
  蔵秘雄精:http://www.bestkanpou.com/product/zangmixj.html
  D8 催情剤:http://www.bestkanpou.com/product/404.html
  淫インモラル:http://www.bestkanpou.com/product/immoral.html
  インモラル:http://www.bestkanpou.com/product/immoral.html
  SEX DROPS:http://www.bestkanpou.com/product/284.html
  催情丹:http://www.bestkanpou.com/product/460.html
  力多精:http://www.bestkanpou.com/product/97.html
  蔵秘男宝:http://www.bestkanpou.com/product/57.html  精力剤:http://www.bestkanpou.com/Energy/Energy.html
  滋養強壮:http://www.bestkanpou.com/Energy/13.html
  ED治療:http://www.bestkanpou.com/Energy/12.html
  九鞭粒:http://www.bestkanpou.com/product/410.html
  男宝:http://www.bestkanpou.com/product/75.html
  終極痩身:http://bestkanpou.com/product/450.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.bestkanpou.com/product/432.html
  御秀堂:http://www.bestkanpou.com/product/164.html
  V26:http://www.bestkanpou.com/product/462.html
  v26ダイエット:http://www.bestkanpou.com/product/462.html

  さんべんぼう:http://www.bestkanpou.com/product/349.html
  ハナチ:http://www.bestkanpou.com/product/237.html
  ベニクモ:http://www.bestkanpou.com/product/43.html
  ナンパオ:http://www.bestkanpou.com/product/75.html
  しんいちつぶしん:http://www.bestkanpou.com/product/465.html
  キョジンバイゾウ:http://www.bestkanpou.com/product/12.html
  イーリーシン:http://www.bestkanpou.com/product/397.html

 • #78

  夜狼神 (mardi, 11 février 2014 08:23)

  金動力:http://bestkanpou.com/product/457.html
  五便宝:http://www.bestkanpou.com/product/41.html
  魔鬼天使性欲粉(Muira Puama):http://bestkanpou.com/product/9.html
  悦可亭:http://www.bestkanpou.com/product/13.html
  性霸2000:http://www.bestkanpou.com/product/35.html
  D5原液:http://bestkanpou.com/product/231.html
  三鞭粒:http://www.bestkanpou.com/product/437.html
  福源春:http://www.bestkanpou.com/product/36.html
  維尼好:http://bestkanpou.com/product/300.html
  奇果:http://www.bestkanpou.com/product/128.html
  新一粒神:http://www.bestkanpou.com/product/465.html
  花之欲:http://www.bestkanpou.com/product/291.html
  天天素:http://www.bestkanpou.com/product/17.html
  夜狼神:http://www.bestkanpou.com/product/yelangs.html
  狼一号:http://www.bestkanpou.com/product/62.html
  狼1号:http://www.bestkanpou.com/product/62.html
  韓国痩身一号:http://www.bestkanpou.com/product/166.html
  韓国痩身1号:http://www.bestkanpou.com/product/166.html
  中華牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/100.html
  魔根:http://www.bestkanpou.com/product/436.html
  アリ王:http://www.bestkanpou.com/product/126.html
  FLY D5:http://www.bestkanpou.com/product/231.html


  ラッシュ芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1570.html
  Xing霸:http://www.bestkanpou.com/product/35.html
  蔵八宝:http://www.bestkanpou.com/product/464.html
  威哥王:http://www.bestkanpou.com/product/55.html
  媚薬:http://www.bestkanpou.com/Charming/Charming-medicine.html
  三体牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/384.html
  紅蜘蛛:http://www.bestkanpou.com/product/43.html
  三便宝:http://www.bestkanpou.com/product/349.html
  巨人倍増:http://www.bestkanpou.com/product/12.html
  花痴:http://www.bestkanpou.com/product/237.html
  RU486:http://www.bestkanpou.com/product/408.html
  VigRx:http://www.bestkanpou.com/product/22.html
  蟻力神:http://www.bestkanpou.com/product/397.html
  アフリカ超人:http://www.bestkanpou.com/product/alichaoren.html
  徳国黒金:http://www.bestkanpou.com/product/deguoheijins.html
  止血薬 カルバゾクロム錠:http://www.bestkanpou.com/product/jinyut.html
  女性用バイアグラ:http://www.bestkanpou.com/product/viagerw.html
  セフラジン:http://www.bestkanpou.com/product/cefradinew.html
  立挺90度:http://www.bestkanpou.com/product/123.html
  SPANISCHE FLIEGE D5(催情剤)D5原液:http://bestkanpou.com/product/365.html
  妖姫:http://bestkanpou.com/product/youhi.html
  三體牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/384.html
  情愛芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1611.html
  情愛芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1602.html
  レディーチャイナ:http://bestkanpou.com/product/231.html
  D10媚薬:http://bestkanpou.com/product/366.html
  絶對高潮:http://bestkanpou.com/product/391.html  中絶薬:http://www.bestkanpou.com/Avoid/Avoid-pregnanting.html
  男露888:http://www.bestkanpou.com/product/345.html
  早漏防止:http://www.bestkanpou.com/Energy/11.html
  蔵秘雄精:http://www.bestkanpou.com/product/zangmixj.html
  D8 催情剤:http://www.bestkanpou.com/product/404.html
  淫インモラル:http://www.bestkanpou.com/product/immoral.html
  インモラル:http://www.bestkanpou.com/product/immoral.html
  SEX DROPS:http://www.bestkanpou.com/product/284.html
  催情丹:http://www.bestkanpou.com/product/460.html
  力多精:http://www.bestkanpou.com/product/97.html
  蔵秘男宝:http://www.bestkanpou.com/product/57.html  精力剤:http://www.bestkanpou.com/Energy/Energy.html
  滋養強壮:http://www.bestkanpou.com/Energy/13.html
  ED治療:http://www.bestkanpou.com/Energy/12.html
  九鞭粒:http://www.bestkanpou.com/product/410.html
  男宝:http://www.bestkanpou.com/product/75.html
  終極痩身:http://bestkanpou.com/product/450.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.bestkanpou.com/product/432.html
  御秀堂:http://www.bestkanpou.com/product/164.html
  V26:http://www.bestkanpou.com/product/462.html
  v26ダイエット:http://www.bestkanpou.com/product/462.html

  さんべんぼう:http://www.bestkanpou.com/product/349.html
  ハナチ:http://www.bestkanpou.com/product/237.html
  ベニクモ:http://www.bestkanpou.com/product/43.html
  ナンパオ:http://www.bestkanpou.com/product/75.html
  しんいちつぶしん:http://www.bestkanpou.com/product/465.html
  キョジンバイゾウ:http://www.bestkanpou.com/product/12.html
  イーリーシン:http://www.bestkanpou.com/product/397.html
  イカオウ:http://www.bestkanpou.com/product/55.html
  ビグレックス:http://www.bestkanpou.com/product/22.html
  リドスプレー:http://www.bestkanpou.com/product/132.html
  曲美:http://www.bestkanpou.com/Product/xinqumei.html
  きょくび:http://www.bestkanpou.com/Product/xinqumei.html
  VVK:http://www.bestkanpou.com/product/30.html
  Wenickman:http://www.bestkanpou.com/product/30.html
  巨根カプセル:http://www.bestkanpou.com/product/136.html
  Sex drops:http://www.bestkanpou.com/product/47.html
  セックスドロップ:http://www.bestkanpou.com/product/47.html
  小情人:http://www.bestkanpou.com/product/47.html
  男根増長素:http://www.bestkanpou.com/product/463.html


 • #77

  淫インモラル (mardi, 19 novembre 2013 02:59)

  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  花痴:http://www.花痴.net/
  妖姫:http://www.妖姫.net/
  ようひ:http://www.妖姫.net/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.net/
  妖姫:http://www.妖姫.com/
  ようひ:http://www.妖姫.com/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.com/
  中絶薬:http://www.中絶薬.com/
  RU486:http://www.中絶薬.com/


  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 インモラル:http://www.immoralsale.com/
  イカオウ:http://www.威哥王通販.com/
  ウェイカワン:http://www.威哥王通販.com/
  イカオウ:http://www.威哥王通販.net/
  ウェイカワン:http://www.威哥王通販.net/


  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  花痴:http://www.花痴.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  イカオウ:http://www.威哥王通販.com/
  ウェイカワン:http://www.威哥王通販.com/
  イカオウ:http://www.威哥王通販.net/
  ウェイカワン:http://www.威哥王通販.net/

  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 インモラル:http://www.immoralsale.com/
  妖姫:http://www.妖姫.com/
  ようひ:http://www.妖姫.com/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.com/
  ようひ:http://www.妖姫.net/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.net/
  妖姫:http://www.妖姫.net/
  妖姫 媚薬:http://www.妖姫.com/
  妖姫 販売:http://www.妖姫.com/
  妖姫 通販:http://www.妖姫.com/
  妖姫 効果:http://www.妖姫.com/


  RU486中絶薬:http://www.中絶薬.com/
  中絶薬 通販:http://www.中絶薬.com/
  ru486 通販:http://www.中絶薬.com/
  中絶薬RU486:http://www.中絶薬.com/
  RU486激安:http://www.中絶薬.com/
  堕胎薬:http://www.中絶薬.com/


  妖姫 媚薬:http://www.妖姫.net/
  妖姫 販売:http://www.妖姫.net/
  妖姫 通販:http://www.妖姫.net/
  妖姫 効果:http://www.妖姫.net/

 • #76

  淫インモラル (mardi, 19 novembre 2013 02:57)

  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  中絶薬:http://www.中絶薬.com/
  RU486:http://www.中絶薬.com/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/

  中絶薬:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  RU486:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10媚薬:http://xn--d10-hl9e441q.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://xn--d10-hl9e441q.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  妖姫:http://www.妖姫.com/
  ようひ:http://www.妖姫.com/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.com/
  ようひ:http://www.妖姫.net/
  媚薬 妖姫:http://www.妖姫.net/
  妖姫:http://www.妖姫.net/
  淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 インモラル:http://www.immoralsale.com/


  威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com/
  巨人倍増:http://www.xn--gmq15an1qquf.net/
  紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.net/
  媚薬:http://www.xn--vuss0af3ksozb2s.com/

  妖姫:http://www.xn--vvsqh.com/
  ようひ:http://www.xn--vvsqh.com/
  媚薬 妖姫:http://www.xn--vvsqh.com/
  ようひ:http://www.xn--vvsqh.net/
  妖姫:http://www.xn--vvsqh.net/
  媚薬 妖姫:http://www.xn--vvsqh.net/

  花痴:http://www.xn--dtyr5y.net/
  紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.com/
  三便宝:http://www.xn--ehqp5bo3v.com/
  三便宝:http://www.xn--ehqp5bo3v.net/
  威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.net/
  狼一号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com/
  狼1号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com/
  淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  インモラル:http://www.immoralsale.com/
  媚薬 インモラル:http://www.immoralsale.com/

  RU486中絶薬:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  中絶薬 通販:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  ru486 通販:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  中絶薬RU486:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  RU486激安:http://www.xn--fiqs66igff.com/
  堕胎薬:http://www.xn--fiqs66igff.com/

  威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com/
  巨人倍増:http://www.xn--gmq15an1qquf.net/
  紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.net/
  花痴:http://www.xn--dtyr5y.net/
  妖姫:http://www.xn--vvsqh.net/
  淫インモラル:http://www.immoralsale.com/
  d10媚薬:http://xn--d10-hl9e441q.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://xn--d10-hl9e441q.xxkanpo.com/

 • #75

  五便宝 (mardi, 17 septembre 2013 11:23)

  三便宝カプセル:http://www.allkanpou.com/product/三便宝.html
  ru486 販売:http://www.allkanpou.com/product/中絶薬RU486.html
  ビグレックス:http://www.allkanpou.com/product/VigRxOil(ビグレックスオイル.html
  キョジンバイゾウ:http://www.allkanpou.com/product/巨人倍増枸.html
  ウェイカワン:http://www.allkanpou.com/product/威哥王.html
  きょくび:http://www.allkanpou.com/product/曲美10.html
  女性用媚薬:http://www.allkanpou.com/biyaku/女性媚薬.html
  狼一号:http://www.allkanpou.com/product/狼1号.html
  威哥王:http://www.allkanpou.com/product/威哥王.html
  威哥王:http://www.allkanpou.com/product/%E5%A8%81%E5%93%A5%E7%8E%8B.html
  巨人倍増:http://www.allkanpou.com/product/%E5%B7%A8%E4%BA%BA%E5%80%8D%E5%A2%97.html
  五便宝:http://www.allkanpou.com/product/%E4%BA%94%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html
  五便宝:http://www.allkanpou.com/product/五便宝.html
  三体牛鞭:http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html
  プロコミルスプレー:http://www.allkanpou.com/product/procomilspray.html
  消渇丸:http://www.allkanpou.com/product/消渇丸.html
  精力増強剤:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力増強.html
  強精剤:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力剤.html
  漢方 強精剤:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力剤.html
  女性用媚薬:http://www.allkanpou.com/biyaku/女性媚薬.html
  催淫:http://www.allkanpou.com/product/絶對高潮6.html
  催情:http://www.allkanpou.com/product/vov催情粉.html
  性欲増強:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/強化性欲.html
  性欲減退:http://www.allkanpou.com/biyaku/性欲の障害.html
  媚薬 カプセル:http://www.allkanpou.com/product/福源春.html
  中絶薬:http://www.allkanpou.com/pills/避妊中絶.html
  避妊薬:http://www.allkanpou.com/pills/避妊中絶.html
  ダイエット薬:http://www.allkanpou.com/daietto/ダイエット薬.html
  精力剤:http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力剤.html
  女性用媚薬:http://www.allkanpou.com/biyaku/女性媚薬.html
  漢方薬:http://www.allkanpou.com/kanpouyaku/漢方薬.html
  催淫通販:http://www.allkanpou.com/biyaku/媚薬催淫.html
  小情人:http://www.allkanpou.com/product/sexdrops5.html
  男根増長素:http://www.allkanpou.com/product/ngzzw.html
  三鞭粒:http://www.allkanpou.com/product/weige.html
  九鞭粒:http://www.allkanpou.com/product/jiubianli.html
  V26:http://www.allkanpou.com/product/v26速効.html
  v26 カプセル:http://www.allkanpou.com/product/guoran1.html
  狼1号:http://www.allkanpou.com/product/%E7%8B%BC1%E5%8F%B7.html
  狼一号:http://www.allkanpou.com/product/%E7%8B%BC1%E5%8F%B7.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.allkanpou.com/product/蒼蝿水2.html
  procomil spray:http://www.allkanpou.com/product/procomilspray.html
  花之欲:http://www.allkanpou.com/product/花之欲5.html
  終極痩身:http://www.allkanpou.com/product/zhongjishoushen.html
  韓国痩身一号:http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一号5.html
  韓国痩身1号:http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一1.html
  新一粒神:http://www.allkanpou.com/product/新一粒神.html
  しんいちつぶしん:http://www.allkanpou.com/product/新一粒神.html
  蔵八宝:http://www.allkanpou.com/product/蔵八宝.html
  西班牙昆虫粉:http://www.allkanpou.com/product/昆虫粉.html
  早漏防止:http://www.allkanpou.com/product/早漏防止.html
  ビグレックス オイル:http://www.allkanpou.com/product/VigRxOil(ビグレックスオイル.html
  威哥王 販売:http://www.allkanpou.com/product/威哥王.html
  曲美 本物:http://www.allkanpou.com/product/曲美.html
  性欲増強通販:http://www.allkanpou.com/product/潤滑剤.html
  日本秀身堂:http://www.allkanpou.com/product/v26速効.html
  法国性奴:http://www.allkanpou.com/product/fagou.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.allkanpou.com/product/蒼蝿水2.html
  WENICKMAN:http://www.allkanpou.com/product/wenickman1.html
  Xing霸:http://www.allkanpou.com/product/Xing霸.html
  魔根:http://www.allkanpou.com/product/魔根.html
  美人豹:http://www.allkanpou.com/product/美人豹5.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.allkanpou.com/product/newsuperfatburnin.html
  SUPER FAT BURNING:http://www.allkanpou.com/product/newsuperfatburnin.html
  FAT BURNING:http://www.allkanpou.com/product/newsuperfatburnin.html
  終極痩身カプセル:http://www.allkanpou.com/product/zhongjishoushen.html
  御秀堂:http://www.allkanpou.com/product/御秀堂養顔痩身.html
  痩身一号:http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一1.html
  痩身1号:http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一1.html
  蟻王:http://www.allkanpou.com/product/アリ王蟻王,ANTKING.html
  アリ王:http://www.allkanpou.com/product/アリ王蟻王,ANTKING.html
  ANT KING:http://www.allkanpou.com/Product/ANTKING.html
  媚薬蟻王:http://www.allkanpou.com/product/アリ王蟻王,ANTKING.html
  男露888:http://www.allkanpou.com/product/男露888.html
  くらはちほう:http://www.allkanpou.com/product/蔵八宝.html
  奇勝カプセル:http://www.allkanpou.com/product/qisheng.html
  催淫剤:性欲を亢進させる薬。主に男性の精力減退の治療に用いられ、勃起を促す作用を持つ。女性用にはフリバンセリンなどが知られている。フィクションの世界では、女性に向けて用いられることが多いが、同じ薬が男女双方に作用することもしばしばである。

  媚薬(びやく)とは、狭義には催淫剤と呼ばれ勃起不全の治療に使われる薬を言い、広義には性欲を高める薬、恋愛感情を起こさせるような薬を言う。惚れ薬とも称される。肉体的な性機能の改善を目的とした精力剤、強壮剤も含まれる。

 • #74

  花痴 (jeudi, 22 août 2013 11:05)

  花痴:http://www.feelkanpo.com/view/593.html
  Wenickman:http://www.feelkanpo.com/view/459.html
  Xing霸:http://www.feelkanpo.com/view/463.html
  三便宝:http://www.feelkanpo.com/view/823.html
  くらはちほう:http://www.feelkanpo.com/view/820.html
  精力剤:http://www.feelkanpo.com/energy/default.html
  巨人倍増:http://www.feelkanpo.com/view/427.html
  ハナチ:http://www.feelkanpo.com/view/593.html
  紅蜘蛛:http://www.feelkanpo.com/view/473.html
  威哥王:http://www.feelkanpo.com/view/415.html
  ビグレックスオイル:http://www.feelkanpo.com/view/460.html
  三便宝 激安:http://www.feelkanpo.com/view/823.html
  催情:http://www.feelkanpo.com/view/678.html
  天天素:http://www.feelkanpo.com/view/573.html
  花痴:http://www.feelkanpo.com/view/593.html
  性霸2000:http://www.feelkanpo.com/view/463.html
  三便宝:http://www.feelkanpo.com/view/823.html
  日本秀身堂:http://www.feelkanpo.com/view/403.html

  巨人倍増:http://www.yahookanpou.com/product/jurenbeizenggouqi.html
  威哥王:http://www.yahookanpou.com/product/weigwang.html
  滋養強壮:http://www.yahookanpou.com/catalog/15.html
  ED治療:http://www.yahookanpou.com/catalog/12.html
  ED改善:http://www.yahookanpou.com/catalog/12.html
  勃起促進:http://www.yahookanpou.com/catalog/16.html
  三便宝:http://www.yahookanpou.com/product/sbb.html
  媚薬:http://www.yahookanpou.com/catalog/63.html
  催淫:http://www.yahookanpou.com/catalog/63.html
  巨人倍増:http://www.yahookanpou.com/product/jurenbeizenggouqi.html
  中絶薬:http://www.yahookanpou.com/catalog/25.html
  紅蜘蛛:http://www.yahookanpou.com/product/hzhzyd.html
  威哥王:http://www.yahookanpou.com/product/weigwang.html
  三便宝カプセル:http://www.yahookanpou.com/product/sbb.html
  三便宝 販売:http://www.yahookanpou.com/product/sbb.html
  三便宝:http://www.yahookanpou.com/product/sbb.html

 • #73

  三便宝 (jeudi, 22 août 2013 11:04)

  蒼蝿水:http://www.china-seiryokuzai.com/view/xbycangyskfy.html
  花痴:http://www.china-seiryokuzai.com/view/huachi.html
  紅蜘蛛:http://www.china-seiryokuzai.com/view/nyhcpj.html
  媚薬:http://www.china-seiryokuzai.com/class/Aphrodisiac.html
  男根増長素:http://www.china-seiryokuzai.com/view/nan.html
  v26 ダイエット:http://www.china-seiryokuzai.com/view/suxiaojfw.html
  procomil spray:http://www.china-seiryokuzai.com/view/ps.html
  性霸2000:http://www.china-seiryokuzai.com/view/xingbao.html
  Xing霸:http://www.china-seiryokuzai.com/view/xingbao.html
  三便宝:http://www.china-seiryokuzai.com/view/sanbianbao.html
  巨人倍増:http://www.china-seiryokuzai.com/view/jurenbeizenggouqi(4).html
  威哥王:http://www.china-seiryokuzai.com/view/weigwang.html
  蔵八宝:http://www.china-seiryokuzai.com/view/zbb.html
  蟻力神:http://www.china-seiryokuzai.com/view/yilishen.html
  くらはちほう:http://www.china-seiryokuzai.com/view/zbb.html
  媚薬:http://www.china-seiryokuzai.com/class/Aphrodisiac.html
  花痴:http://www.china-seiryokuzai.com/view/huachi.html
  精力剤:http://www.china-seiryokuzai.com/class/energy.html
  紅蜘蛛:http://www.china-seiryokuzai.com/view/nyhcpj.html
  勃動力三體牛鞭:http://www.china-seiryokuzai.com/view/stnbh.html
  三体牛鞭:http://www.china-seiryokuzai.com/view/santiniubian.html
  三體牛鞭:http://www.china-seiryokuzai.com/view/santiniubian.html
  西班牙昆虫粉:http://www.china-seiryokuzai.com/view/xbykcf.html
  蟻力神:http://www.china-seiryokuzai.com/view/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.china-seiryokuzai.com/view/shoushenyihao.html
  SUPER FAT BURNING:http://www.china-seiryokuzai.com/view/zfrs.html
  三便宝:http://www.china-seiryokuzai.com/view/sanbianbao.html

 • #72

  威哥王 (jeudi, 01 août 2013 04:56)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #71

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/ (jeudi, 01 août 2013 04:50)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #70

  韓国痩身1号 (lundi, 08 juillet 2013 05:31)

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  中絶薬:http://www.kanpocom.com/zhongjue/
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/
  媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html
  RU486:http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  消渇丸:http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  男露888:http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html
  リドスプレー:http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  Wenickman:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  WENICKMAN:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  くらはちほう:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  さんべんぼう:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  新一粒神:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html
  福源春カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  五便宝:http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html
  精力増強剤:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蔵八宝:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  催情:http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html
  勃動力:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  男宝:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  魔根:http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  しんいちつぶしん:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html

  女性用媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  勃動力三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html
  イーリーシン:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  ダイエット薬:http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html
  早漏防止:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html
  ビグレックス オイル:http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html
  催淫:http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  法国性奴:http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html
  ナンパオ:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  ベニクモ:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  福源春:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  VigRx:http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html
  巨人倍増 販売:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  キョジンバイゾウ:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html

 • #69

  威哥王 (lundi, 08 juillet 2013 05:07)

  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html

  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html

 • #68

  Banyarwanda (mardi, 26 février 2013 13:40)

  Banyarwanda, banyarwandakazi, Ndasobanuza!

  NGO UWITWA:

  Général Major Sam KAKA
  Général Major Sam KAKA
  Général Major Sam KAKA
  Général Major Sam KAKA

  NGO YABA ARIWE MUYOBOZI WA COMMISSION Y'IGIHUGU ISHINZWE UBURENGANZIRA BW'IKIREMWAMUNTU???

  ABABIZI NIMUNSOBANURIRE.

 • #67

  Thomas yahembwe yagiye muli gvnement reba number ya 30 (lundi, 25 février 2013 22:11)

  Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuguruye Guverinoma
  Nk’uko biteganywa n’Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda uko ryavuguruwe kugeza ubu, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 116; kuri uyu wa mbere tariki ya 25 gashyantare 2013, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuguruye Guverinoma ku buryo bukurikira:

  1. Minisitiri w’Intebe: Dr HABUMUREMYI Pierre Damien
  2. Minisitiri w‘Ubuhinzi n’Ubworozi: Dr. KALIBATA M.Agnes
  3. Minisitiri w’Umutungo Kamere: (Ubutaka, Amashyamba, Ibidukikije Na Mine) : KAMANZI Stanislas
  4. Minisitiri w’’Umuco na Siporo: MITALI Protais
  5. Minisitiri w’Ibikorwa Remezo : Professor LWAKABAMBA Silas
  6. Minisitiri w‘Ubutegetsi bw’Igihugu : MUSONI James
  7. Minisitiri w‘Imali n’Igenamigambi: Amb. Gatete Claver
  8. Minisitiri w‘Ubucuruzi n’Inganda : KANIMBA Francois
  9. Minisitiri w’Ubuzima : Dr. BINAGWAHO Agnes
  10. Minisitiri w‘Ubutabera/Intumwa Nkuru ya Leta: KARUGARAMA Tharcisse
  11. Minisitiri w’Uburezi: Dr BIRUTA Vincent
  12. Minisitiri w’Abakozi ba Leta n’Umurimo: MUREKEZI Anastase
  13. Minisitiri w‘Umutekano mu Gihugu : Sheikh HARELIMANA Mussa Fazil
  14. Minisitiri ushinzwe Umuryango w’Ibihugu by’Afurika y’Iburasirazuba : MUKARURIZA Monique
  15. Minisitiri w’Ububanyi n’Amahanga n’Ubutwererane: MUSHIKIWABO Louise
  16. Minisitiri muri PRIMATURE ushinzwe Imirimo y‘Inama y’Abaminisitiri : MUSONI Protais
  17. Minisitiri muri Primature ushinzwe Uburinganire n’Iterambere ry’Umuryango : GASINZIGWA Odda
  18. Minisitiri w‘Ingabo: Gen. KABAREBE James
  19. Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika: TUGIREYEZU Venantia
  20. Minisitiri w’ Ibiza no Gucyura Impunzi: MUKANTABANA Serafine
  21. Minisitiri w’Urubyiruko n’ Ikoranabuhanga: NSENGIMANA Jean Philbert

  22. Umunyamabanga wa Leta muri Ministeri y‘ Uburezi ushinzwe Amashuri Abanza n’Ayisumbuye: Dr. HAREBAMUNGU Mathias

  23. Umunyamabanga wa Leta muri Minisitieri y’Uburezi ushinzwe Amashuri y’Imyuga n’Ubumenyingiro: NSENGIYUMVA Albert

  24. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y’Ibikorwa Remezo ushinzwe Gutwara abantu n’ibintu: Dr NZAHABWANIMANA Alexis
  25. Umunyamabanga wa Leta muri Ministeri y’Ubutegetsi bw’Igihugu ushinzwe Imibereho myiza y’Abaturage n’Amajyambere rusange: Dr MUKABARAMBA Alvera

  26. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y’Ubuzima ushinzwe Ubuzima rusange n’Ubuvuzi bw’ibanze : Dr ASIIMWE Anita

  27. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y’Ububanyi n’Amahanga ushinzwe Ubutwererane: Amb. GASANA Eugene Richard

  28. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y’Ibikorwa Remezo ushinzwe Ingufu n’Amazi : ISUMBINGABO Emma-Francoise

  29. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y’Umutungo Kamere ushinzwe Ubucukuzi bw’Amabuye y’agaciro: IMENA Evode


  Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kandi yashyizeho Guverineri wa Banki Nkuru y’u Rwanda: Bwana RWANGOMBWA John

  Bikorewe i Kigali ku wa 25 Gashyantare 2013

  Dr HABUMUREMYI Pierre Damien

  Minisitiri w’Intebe

 • #66

  Rwabashi (lundi, 25 février 2013 07:04)

  Agatsiko k'Abapadri b'i Cyangugu bari gutobatoba Kliziya,Padri Thomas azitunge urutoki,afashe hasi Tom Ndahiro.

 • #65

  Haaaaaaaaaah! (lundi, 25 février 2013 05:20)

  Abapadri nibakomeze nibakomeze bisenyereho Kliziya maze bitakane Tom Ndahiro!

 • #64

  Masokureba #47 (lundi, 25 février 2013 05:16)

  Abapadri nibakomeze batikure bisenyereho Kliziya maze bitakane Tom Ndahiro!

 • #63

  kuri padri thomas (dimanche, 24 février 2013 17:16)

  SVP kurikiraha ibintu # 64 avuze umenye ukuri kabyo. kuko ndumva harimo akarangane gakomeye cyane.

  icyo nabwira #64, rwose niba ubifitiye gihamya kira akantu n'inyandiko y'uko byagenze ushyiremo n'amazina y'abobantu maze uyoherereze padri. icyo dushaka ni uko akarengane kose gakorerwa abavandimwe bacu murwanda kazajya gashyirwa ahagaragara

  murakoze

 • #62

  "AGACIRO FUND" SE NI AGAHATO ? (dimanche, 24 février 2013 16:57)

  Turasaba ibinyamakuru na za radiyo zose ko mwatangaza ili tangazo ryihutirwa, ryerekeranye nihohoterwa ry'abaturage bu mukarere ka Nyabihu bazira ko ngo badafite Mitiweli,
  ko ngo batatanze amafaranga mu kigega Agaciro funds, ni ibyo bita inyubako(amafaranga yo kubaka ibigo by'amashuli) hagati ya 18 na 22 gashyantare 2013 ryakozwe na GASHUGI Théoneste, Secrétaire exécutif wa JENDA, telefone ye ikaba ari 00250 788536965, ali kumwe na GATSINA KALIWABO, umukuru w'akagari ka KAREBA, telefone ye ikaba ari: 00250788631601; bari baherekejwe n'abasilikari mu nama bakoresheje ahantu bita mu KAREBA
  Inama yararangiye bose barabagota, bababwira ko balibuhave batanze amafaranga ya Mitiweli, y'Agaciro (10.000 frws buli muntu) n'andi y'inyubako (20.000 frws kuri buli muntu). Abashoboye kuyabona barayatanze,
  abandi basinyira igihe bazayatangira; abanze kuyasinyira barafungwa. Muri icyo cyumweru, umubyeyi utuye i Musumba bamukuye mubulili arwaye, bamujyana kumufungira ku karere, azira ko ngo atishyuye Mitiweli n'amafaranga y'Agaciro.
  Turatabariza abo baturage kuko batakirara mu ngo zabo kubera gahunda inkotanyi zakoze yo kuza kubatera mu ngo zabo nimugoroba na mugitondo karekare.

 • #61

  Can we have an African Pope? (dimanche, 24 février 2013 16:51)

  Quel est selon vous le meilleur candidat africain à la papauté ?
  Peter Kodwo Appiah Turkson (Ghana)
  Robert Sarah (Guinée)
  Laurent Monsengwo Pasinya (RDC)
  Polycarp Pengo (Tanzanie)
  John Onaiyekan (Nigéria)
  John Njue (Kenya)
  Wilfrid Fox Napier (Afrique du Sud)
  Théodore-Adrien Sarr (Sénégal)
  Anthony Olubunmi Okogie (Nigéria)
  Antonios Naguib (Egypte)
  Gabriel Zubeir Wako (Soudan)


  Lire l'article sur Jeuneafrique.com : Parmi les onze candidats africains à la papauté, lequel choisiriez-vous ? | Jeuneafrique.com - le premier site d'information et d'actualité sur l'Afrique

 • #60

  Baho Rwanda (dimanche, 24 février 2013 16:50)

  Thomas icyo ashaka ni amahoro ku banyarwanda bose mu gihugu cyabo hatitawe ku idini. wow uvugako azafatiranya abafratiri n'ubucyene akabashukisha udufranga winyuzemo rwose kdi wishyize hanze.
  ko muvugako Kagame yabateje imbere abo bafratiri bakeneye bate mu gihugu cyateye imbere?
  Akababaro kari mu mitima y'abanyarwanda gatuma buriwese abonako Thomas afite ukuri. nakomere yo kabaho tumuri inyuma.

 • #59

  Intozo zirebe ibyo Dr Rudasingwa yandagaje umwicanyi mukuru Gafuni Tuzi (dimanche, 24 février 2013 16:49)

  Abiyita abatutsi b'indobanure murebe ibyo umugabo w'ukuri, umututsi nyawe udahakana icyo aricyo, agaharanira n'ukuri kwa bose ibyo yandikiye ingona Gafuni urisha ikarita y'ubututsi ariko amara abo arisha! Soma kuri INUMA NEWS, urasobanukirwa inshira yanyu!!
  Bazumvaryari

 • #58

  ubutaha (dimanche, 24 février 2013 16:29)

  Dusangire ijambo y'ubutaha izandikwa na Musenyeri Mbonyintege Simaragde! Bose bakomeje guharanira Ishema ryacu twahigira abandi ariryo musaraba wa Kristu bayobotse. Fratri we arabyerekanye nonaha.

 • #57

  amateka (dimanche, 24 février 2013 15:54)

  Amateka ntawutayazi niyemeje gushyigikira padri kugeza aho ibintubihindukiye. gusa mureke amagambo mukore.

 • #56

  intagondwa ngo mutahe (dimanche, 24 février 2013 15:43)

  Mbabwira ngo nayanye , Thomas Nahimana rwose gabanya ubutagodwa ngo urashaka guhindura imiterere y,urwanda bigutwayiki c niba utari intagondwa nkizindi zose?? wowe uzatezimbere ibiriho naho guhindagura siwo muti.

 • #55

  Seramunda (dimanche, 24 février 2013 15:42)

  Padiri we rukokoma yarakumvishije ejo kumvi nimvano !!!!!

  Uzongere !!!! nakubwiye kuva kera ko tukokoma ADAKOMEYE MUMUTWE !!! kandi urabona ko nawe yakwanduje kuko watangiye politic yo guhangana , gushinja , kuvangura , none urabona ko utanabona abayoboke nibura nkababa Rusesabagina !!! aliwe uhuzagulika muli politiki !!!! nkumupadiri . wali gushaka ingamba ZISHINGIYE KURUKUNDO RWABANYARWANDA , NIMBABAZI , NO KUNGA ABAHUTU NABATUTSI NABATWA !!!! ALIKO WIHINDUYE PARQUET !!!! naho waguye nahandi ngicyo icyakubujije abayoboke !!!!! toute la verite nest pas bonne adire !!!!

  Seramunda A

 • #54

  Tekko (dimanche, 24 février 2013 15:33)

  @Sam y***,
  Tubwire se muri make ukuntu satani yikomye u Rwanda? Iyo satani iradushakaho iki ko nibwiraga ko ibyabaye 90-94 bihagije?

 • #53

  Sam Y*** (dimanche, 24 février 2013 15:14)

  Bavandimwe Mwese,

  Hashize iminsi mike nanditse comment hano mbwabwiye ibintu bibiri: ko nsabye imbabazi Abanyarwanda bose bafite agahinda kuberako bahohotewe na bagenzi babo, ikindi kikaba kwari kubamenyeshako mbakunda cyane rwa rukundo twita "unconditional love".

  Uyu munsi ntabwo mvuga byinshi nagirango mbasuhuze mwese aho muri mu Rwanda no kw'Isi yose, kandi mbabwire ukuntu mbakunda cyane mwese, mbibutse kandi n'ukuntu Imana idukunda birenze urugero twese, n'ubwo tuyikorera ibyaha byinshi. Nabadukorera ibyaha bikomeye byose dusabwe kubabarira kuko sibo ni Sekibi (evil forces) n'abadayimoni be babibakoresha, tukaba dukwiriye kubasabira ahubwo ngo ayo mashitani abavemo. Niba muri mwe hari n'abatabyemera mubyemere kuko Satani ubu yikomye Isi, ariko byumwihariko u Rwanda akaba arwikomye cyane. Ibi ni ibintu nanjye namenyeshejwe vuba aha cyane, nkaba ndi umuntu usanzwe nk'abandi benshi (ntabwo ndi n'umurokore rwose cyangwa se indi ntungane y'Imana).

  Icyo nabisabira nuko twajya tugira byibuze umunsi umwe mu cyumweru tukandika ibintu bidatukana, ahubwo byubaka gusa kandi birimo urukundo. Ni icyo nabisabiraga uyu munsi. May God bless you all and your loved ones, and may God bless all Rwandans. Love you all!

 • #52

  L'Empire romain régna pendant près de 3000 ans (dimanche, 24 février 2013 15:08)

  L'Empire romain (latin : Imperium romanum) est le nom donné à la domination romaine antique entre 27 av. J.-C. et 476 ap. J.-C.. Durant cette période de cinq siècles, l'État romain s'est agrandi, au point d'englober un territoire allant de la Maurétanie Tingitane (Maroc) jusqu'à la Mésopotamie, et de la Bretagne (Angleterre) jusqu'à l'Égypte, créant ainsi l'une des plus grandes entités politiques de l'histoire, qui influença profondément le monde méditerranéen, sur le plan culturel, linguistique et finalement religieux, tout en assurant la conservation de la civilisation grecque antique reçue « en héritage ». La période impériale fut aussi un temps de développement des échanges économiques, facilité par la construction d'un important réseau routier qui a existé parfois jusqu'à l'époque moderne.

  L'Empire fut fondé par Auguste, qui mit fin à la dernière guerre civile, dans la toute fin de la République romaine. Contrairement au régime républicain, qui était oligarchique, l'Empire fut une monarchie : le pouvoir politique était principalement détenu par l'empereur, qui s'appuya sur une bureaucratie sans cesse plus développée, sur une administration territoriale importante et sur un puissant appareil militaire. De la fondation par Auguste jusqu'à la déposition de son dernier empereur, Romulus Augustule, l'Empire eut une histoire intérieure et extérieure complexe, caractérisée, au départ, par une certaine stabilité politique — période du « principat » —, puis, à partir du IIIe siècle, par une instabilité de plus en plus importante — « crise du IIIe siècle » et « dominat ». Les coups d'État et les guerres civiles se multiplièrent, tandis que l'Empire avait à affronter de plus en plus d'ennemis à ses frontières.

  En effet, à partir de la fin du IIe siècle, Rome est confrontée à ce que l'historiographie ultérieure a appelé les « invasions barbares ». Il s'agissait, en réalité, de mouvements de populations de très grande ampleur, réalisés sur de longues durées. Les peuples dits « barbares », en se déplaçant vers l'Ouest, finirent par se heurter à la frontière romaine, militairement gardée, et, poussés par d'autres peuples plus à l'Est, tentèrent de la percer. Si l'Empire parvint, dans un premier temps, à repousser les envahisseurs, la crise du IIIe siècle vit les frontières céder une première fois. En réaction aux périls extérieurs, le pouvoir romain, à partir de la tétrarchie, chercha à se renforcer : les centres de décision politique et militaire furent multipliés, l'administration développée et militarisée, et la taille de l'armée augmentée. Le IVe siècle fut l'époque des guerres civiles entre les successeurs des tétrarques, et il fut dominé par la personnalité de Constantin Ier, qui rénova profondément l'État romain, en lui donnant ses caractéristiques définitives.

  À cette époque, le pouvoir était devenu un régime absolu, avec une cour et un protocole de type oriental. La fin de la proscription du christianisme, sous Constantin, puis son établissement comme religion d'État par Théodose Ier est le fait le plus marquant de la civilisation romaine, dans cette période que l'on appelle l'Antiquité tardive. Appuyée sur l'appareil administratif romain, extrêmement développé, l'Église acquit une place prépondérante dans tous les territoires romains, avant d'être chassée, par la conquête musulmane, d'une partie de ceux-ci.

  Après la division de l'Empire en deux entités — l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, la période finale de la partie occidentale, à partir du Ve siècle, est marquée par le délitement continu de l'autorité politique : la puissance militaire s'effondre, l'économie est exsangue, et la domination territoriale se réduit, jusqu'à ne pas dépasser l'Italie. L'Empire s'est effondré d'une manière progressive, et la déposition, par Odoacre, du dernier empereur, Romulus Augustule, est, au final, un événement mineur, à la portée seulement symbolique.

  Éteint en Occident en 476, l'Empire romain persista en Orient, autour de sa capitale, Constantinople. Centré sur la Grèce, le nouvel État mêla, comme l'ancien Empire, des éléments de civilisation grecs et latins, mais la part grecque étant prépondérante, il est justifié de parler, pour cette partie orientale de l'Empire romain, « d'Empire byzantin ». Cette nouvelle civilisation, très riche, dura plus d'un millénaire, jusqu'en 1453.

 • #51

  Jean (dimanche, 24 février 2013 14:31)

  Padili arasabwa kwohereza kuli iyi site utulilimbo twinshi kucyumweru, dufasha abantu gukomeza kumva ko Imana ili kumwe nabo. Murakoze

 • #50

  ?! (dimanche, 24 février 2013 14:00)

  Ko iyi nkuru yabakuye umutima ari iy'umu Fratri izabamusumbye nizitangira murajya he?abaharanira ukuri ni benshi mutwitege.

 • #49

  wowe38 (dimanche, 24 février 2013 13:46)

  Uribeshye gato, muri iki gihe kurushinga ntibikiri mu minsi y'ubuzima, kuko mariage zisigaye zisenyuka vuba na bwangu, bugacya umuntu yakoze indi da! donc ushobora kugira mariage zirenga icumi
  Nyamara KUVUKA NO GUPFA, NI RIMWE GUSA KANDI BURUNDU, kandi buri wese n'umunsi we! Dutahe n'iwabo wa twese
  ICYUMWERU CYIZA

 • #48

  kuri 4,11,12,17,20 (dimanche, 24 février 2013 13:26)

  Pole Bwana,
  Ndakeka ko ibi bitabapfu byanditswe na Tom Ndahiro! None se ushobora kwihandagaza ukavuga ko ingoma yanyu itageze aharindimuka, abantu mwirirwa muta ibitabapfu kubera aubwoba mutewe n'umupadri umwe ukoresha akanyamakuru gahita kuri internet, mwebwe mwemeza ko gasomwa n'abantu bake gusa!Ishayaka yashinze ritaramara n'amezi2 rikaba ryatumye mucika uruhondogo, nta karashinikovu cyangwa Katiyusha rifite! Ubwo se ko hagiye kujyaho radiyo izumvikanira mu Rwanda hose, abanyeshuri muri za kaminuza zose harimo na Nyakibanda bakandika, abanyarwanda b'imbere n'inyuma bagahabwa ijambo mwabimye, Ndahiro na Gafuni muzahungira he? Harya kwica mwagize umwuga, mugjya mwibuka ko mwabyaye natwe tukabyara!!!!!!
  Bucya bwitwa ejo! Ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Nta myaka 2 ishira mudakorewe ibyo mumaze imyaka 22 mukorera abandi. tukana, ica, roga, sahura, ariko ibyamyu bizarangira nk'ibya ya siha rusahuzi!Muzagenda ubusa, n'abanyu ntacyo bazaramira!!!!

 • #47

  Masokureba (dimanche, 24 février 2013 13:17)

  Kuri Libonukuri(#46) : Ari Rwakabayiza, ari na captain Kambanda, nta n'umwe ukwiye kuba umwepiskopi wa Kibungo. Kwaba ari nko kubavana mu kabindi ukabashyira mu muvure. I Kibungo hari abakobwa beza kandi bagira ubuntu, kandi Rwakabayiza na Captain Kambanda ntibajya barara ubusa. None se kiliziya yaba ishaka ba Mutabazi na ba Kizito bandi

 • #46

  Ukweli (dimanche, 24 février 2013 13:00)

  Iriya nkuru yitiriwe Fratri Emmanuel ni ikinamico rya Padri Thomas abitegetswe na ba Shebuja bafite ibyo bashaka kugeraho.Kandi uriya mukino uramenyerewe!

 • #45

  Libonukuri (dimanche, 24 février 2013 12:50)

  Nyamara iriya nkuru ya Fratri Emmanuel ni ikinamico rya Padri Thomas na Myr Rwakabayiza.Birazwi ko Myr Rwakabayiza na Padri Kambanda bari kurwanira umwanya w'ubwepiskopi i Kibungo.Iyi nkuru rero yitiriwe Fratri ariko ari tekiniki ya Padri Thomas na Myr Rwakabayiza igamije guteza umwuka mubi mu Nyakibanda bityo bigaragare ko Padri Kambanda yananiwe kuyobora Iseminari bityo dosiye ye y'ubusenyeri ipfe n'ubuyobozi bwa Seminari babumukureho igitaraganya,abe mayibobo!Ariko ibuye ryagaragaye ntiriba rikishe isuka.

 • #44

  habiyambere (dimanche, 24 février 2013 12:26)

  kagame numwicanyi yatwiciye
  abantu none yabuze amahoro
  yiriwra arimo akanga abaturage ngo batamubaza abo yishe huuu

 • #43

  rukingamubiri (dimanche, 24 février 2013 12:13)

  fratiri uyu se ari mu Rwanda ngo mpite njya kumutera turne-vice....

 • #42

  Ejo bite (dimanche, 24 février 2013 12:13)

  Igice1:

  Mukomere cyane bavandimwe dukunda cyane! Abakiriho muraho murakomeye nkuko mpora mbibifuriza mw'izina rya Yesu Kristu? Mwaba mwibutse gusengera bose ? Mwaba mwibutse kuzirikana abaturage bari mukangaratete? Mwaba mwibutse kugira icyo mugenera abashonje n’abarwaye? Mwaba mwibutse gutabara abaturage kagame na kayumba barimo kurimburira mubwiherero( umwijina) aho abadafite urumuri badashobora kubona cg kureba?

  Ikinzinduye kwar'ukubasuhuza no kubamenyesha ko twe unu munsi dusenga twicuza ibyaha dukorer’abandi n’ibindi biremwa ndetse tukanasab'ibyo dukeneye twarangiza gusenga tukanakora ibikorwa bifatika kuko gusenga ntibihagije mwibuke ko bavuga ngo udakora ntakarye kandi ngo Imana ifash'uwifashije. Tugomba gukora tukerek'Imana ko dufite ubushake maze nayo Ikabona kuduter'inkunga Ifite aho Ihera. Abirirwa basenga gusa ntimukore rero muzirikane ko amasengesho yanyu atagera KU MANA namba, ndabeshya se niba mwarabitekerejeho bihagije?

  Niba rero dufite ikibazo kitubangamiye ningombwa ko dusenga kugirango Imana yumve amasengesho yacu kandi Idufashe kwigobotora iriya ngoma mpotozi igizwe n'abazimu aribo agatsiko k'ingirw’abatutsi b'abakozi ba shitani sekibi boherejwe murwanda no mukarere kurimbura abana b’Imana? Ndabeshya?

  Ubwo rero nkuko ndahwema kubabwira ko mbakunda kandi ko niyemeje kuzabapfira, ubu nabwo nje hano kugirango mbabwire ko ngiye kohereza ka bombe gato ariko gakenewe kuri paul kagame n'umuryango we wose, nkaba rero nifuza ko iyo bombe nimubona ije muza guhita muyitaza igafata kagame n'umuryango we wose bagatikira Urwanda rukabona kugarukamo ituze, amahoro, umubano bikomoka k'urukundo rw'Imana Nyagasani. Ibyo bikazagerwaho mw’izina rya Yesu Kristu umwami wacu dukunda cyane. Amen

  Bombe ndayirekura mukanya mwitegure muhite muyitaza ifate abo igenewe
  Ikindi nasabaga abatwumva nuko mwahagarika kwitwara nk'abamarayika kandi mubona ingorane zikomeye turimo? Ubu ntagihe cyo guta dufite urugamba rurakaze namwe nimuhaguruke mutange umusanzu wanyu hato mutazicuza cg mugakorwa n’isoni zuko ntamuganda wanyu mwatanze mugutabara abaturage bari mungorane zikomeye mutayobewe ariko mwirangagije kubera inda n’uburangare byanyu? Nimureke guterera agati muryinyo rwose dore igihe niki twisuganye dukore akantu kumugaragaro ikibyimbye kimeneke. Nimuze dore L’union fait la force?
  Harya ngo mwize amashuri none ntimushaka kwitangir’abandi ngo nibiba ngombwa muhasige ubuzima ariko ubwoko bw’Imana( abahutu, abatutsi n’abatwa) bubashe kurokoka, kuruhuka no guhumeka umwuka wera ukomoka ku MANa? Ubwo se niba ariko mubibona ntasoni bibateye kuba ingwiza murongo kw’isi? Kuki ndikunda? Kuki mwangana mugatereran’abanyu murabona bazaba abande koko? Nonese ko imyaka imaze kwirenga ari myinshi RNC na FPR bikaba byaranze kunamur’icumu, mwe mutegereje ko abaturage bose barimbuka ngo mukabyungukiramo? Rahira ko mutibeshya sha? Rahira ko rudatway’abandi nawe rukwizigamye sha? Niwowe indorerezi mbwira KANGUKA KANDI KANGURA ABANDI ?
  Ubwo se ko nubundi mudateze gutura nk’umusozi mwabeye abagabo cg abagore mugapfa kigabo mubanje kwitangira abandi? Niba se musenga ayo masengesho yanyu amaz’iki ko abaturage bakomeje gucucumwa? Ariko ubundi kuki arige ngomba kubibabwira iyi ndangare Thomas Nahimana ko isuka inasukiranya ngo yaminuj’iby’Imana, kuki atariyo ifata iyambere mukubabwira ko Imana atari ariya macenga yo gusenga mubeshya akenshi namwe mugahora mwibeshya byatinda mugatikizwa n’ubwo burangare bwanyu? Abenshi murabo biyitirira ko ngo bihay’Imana, ntabwo bihay’Imana kuko ntibazi ibyo bakora ikibashishikaza n’ukuyobya rubandi hagamijwe kubiba cg kubanyag’utwabwo mubimenye ndababuriye.

  Hutupower ati akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu n'igihugu cyakwibarutse.
  Kanguka ukangure abagisinziriye


 • #41

  Musema (dimanche, 24 février 2013 12:09)

  Aho bukera Abapadri baraza kwisenyeraho Kliziya Gatolika maze bakomeze bitakane Tom Ndahiro!

 • #40

  mungerip06@gmail.com (dimanche, 24 février 2013 12:07)

  ok birikugenda neza buri wese ahagurukire gatsiko sajy_a,usibye na faratiri na bamusenyeri nimuhaguruke!ooooh mutegerejiki kweli?

 • #39

  MUSEKEJE NK'ABIKINISHA (dimanche, 24 février 2013 11:42)

  Nonese mwebwe mwasiby'iki? war'uziko n'ururimi rugomba gusiba?

 • #38

  Ibuka (dimanche, 24 février 2013 11:11)

  UMUNTU NI NKUNDI.IMINSI MIKURU IBA KU MUNTU NI 3:KUVUKA,KURUSHINGA NO GUPFA.BAHO NANJYE MBEHO.AHO UBURENGANZIRA BWAWE BURANGIRIRA NIHO UBWUNDI BUTANGIRIRA.UMUBIRI UBYARA UDAHATSE.AKEBO KAJYA I WAMUGARURA.UYU MUNSI NI NJYE EJO NIWOWE.NTAWIHAMAGARIRA IBYAGO BIRAKAKUGWIRIRA.IBIHE BIHORA BISIMBURANA ITEKA.WOWE USOMA IBI HARI ICYO UKUYEMO?TUZIRIKANE ABANYARWANDA AHO BARIHOSE BADATUJE MU MITIMA YABO.HASIGAYE IGIHE GITO BURI WESE AKAGORORERWA KUBYO YAKOZE.

 • #37

  Kuri Padiri Rudakemwa (dimanche, 24 février 2013 10:46)

  Padiri Fortunatus Rudakemwa waburiye he?

 • #36

  Q (dimanche, 24 février 2013 10:21)

  FPR ntiyagaritse itsembabwoko, iracyakomeza kuko kava yayitangira izashirwa iri uko ibamaze dore ko igeze ku batutsi batakivuga rumwe nayo.

 • #35

  Rutatina (dimanche, 24 février 2013 10:03)

  FPR Ishyano ryagwiriye uRWANDA muwi 1994 !!!!! Padi kuva ukirengagiza ibyo bene wanyu ninterahamwe bakoreye inyoko TUTSI 94 ukuyibagize ko FPR ariyo yahagaritse iryo shyano mpamya ko ritari no kugarukira ku batutsi gusa, dore ko abakiga bashakaga kubanza kumara abatutsi bagakurikizaho abanyenduga. Ikindi ko uvuga kwitanga wamanutse iyo mubuhungiro ukaza ukerekana urugero, arikose padi,ubwo buntu utwigisha wowe urabugira,hari impfubyi nimwe niyo yaba iyumuhutu ucumbikiye iwawe? Ariko sha ntanubwo ukunda bene wanyu pe,amashyamba birutse bari bagez'igihe cyo kuruhuka,none urabaroha ngo bigumure kubuyobozi bongere bahangayike kujyirango ukunde ube icyamamare. Sha afika yaragowe,tugize ikibazo cyo guhangana nabazungu kubera colonisation economic et politic, hakiyongeraho nabanyafurika nkaba barwanya benewabo

 • #34

  @(33) (dimanche, 24 février 2013 09:46)

  Iryavuzwe riratashye,Padri Kambana Antoine na Kayisabe Vedaste batangiye kunyarirwa na ho Musenyeri Bimenyimana we arituramiye,Padri Thomas yamugize ikiragi!

 • #33

  Courage Fratri (dimanche, 24 février 2013 09:18)

  Urakoze faratiri we
  Turifuza ko nabandi bafaratiri batera ikirenge mu cyawe in trying to actualise the gospel,,,,The gospel speaks to us in our daily situations,,,it is not a dead word and so it must talk to ue wherever we may be in which ever context. Twizereko abandi bafaratiri barakomerezaho...You are still fresh and full of good ideas,,,,MUHUMURE ABANTU RERO,,,,si ukuba intiti gusa mukugira za Summa Cum Laudae,,,kandi abantu bari kuri oppression. Ariko se Captain Kambanda Anthony mu kibaya,,,na Commando Kayisabe i Kabyayi ntibarabahitana,,,,Ntimubatinye kuko nabo bafashije kandi baracyafasha FPR,,,,,Forward ,, forward mwana

 • #32

  Gushinyagura:Hatahiwe "abatebo"!!! (dimanche, 24 février 2013 08:45)


  "Gafuni" aradushishikariza urugamba rwo kurwanya icyo yise "Inzara y'ibitekerezo"!
  Nta gushidikanya ko tuzarutsinda kuko ruzaba ruyobowe n'umujyanama we w'imena ariwe General de Brigade Tom Ndahiro!!!
  Harahagazwe!!!!

  Ngaho ihere amatwi:

  http://www.therwandan.com/ki/perezida-kagame-i-nyaruguru-video/

  Nkoronko.

 • #31

  @(#29) (dimanche, 24 février 2013 08:27)


  Inka nkawe iyo mwabira muhamagarira abantu bazima kujya gusura icukiro ryanyu mwumva mutarawuneye koko?Ubwo rero nawe ngo wavumbuye ntugasekwe!!!Ibigoryi muragwira!!!!

 • #30

  2017:Ese Kagame azava ku butegetsi??? (dimanche, 24 février 2013 08:22)


  http://www.therwandan.com/ki/2017-ese-kagame-azava-ku-butegetsi/