Mu Rwanda hakenewe «génération nshya » y’Abanyapolitiki. Padiri Thomas Nahimana.


Muri iyi minsi, aho Ishyaka Ishema ritangiriye ku mugaragaro, hari abatunguwe n’Ikipe y’abo bantu bashya baje mu kibuga, ni ko kwiyamira bati nta banyapolitiki  badafite “expérience” ! Aha rero niho hateye kwibaza. "Experience" aba bantu babuze ni iyihe kugira ngo bakunde babe Abanyapolitiki bashobora kugirira akamaro Abanyarwanda bari ku ngoyi ?

 

Dogiteri umaze imyaka irenga 10 abungabunga ubuzima bw’abantu, mu bihe byiza no mu makuba yo mu mashyamba ;kuvuga ko adafite expérience bishaka kuvuga iki ? Kuvuga ko Dogiteri, Umwalimu wa Kaminuza, adafite CV yatuma aba umwe mu banyapolitiki bafasha rubanda kwigobotora ingoma y’igitugu bivuga iki? Ni iyihe expérience iruta iy’umupadiri umaze imyaka isaga 13 yaratangiye ubuzima bwe kubana n’abaturage bari ku ngoyi, asangira nabo amarira n’amizero ? Expérience yindi ikenewe n’umunyarwandakazi wabonye umuryango we urimburwa n’Agatsiko kiyita abayobozi b’igihugu, isa ite ? Expérience iruta iy’umunyarwanda wabyirutse intambara ya Byumba irimbanyije, agatakaza abantu basaga 50 bo mu muryango we bishwe urw’agashinyaguro; akiruka imikenke akaminuka imisozi; akarara rwantambi mu mashyamba n’ibishanga; akarokoka hamana inzara,amasasu, imivumba y’inzuzi n’inyamaswa z’inkazi; iyo expérience abuze ni nde wayitubwira ? Nk’umusore wamenye akiri ingimbi uko Abenegihugu bafungwa bazira akamama, bagakubitwa, bakavunagurwa ingingo, bakangizwa ku buryo bwinshi bunyuranye, nyuma abanze gupfa bakazarekurwa bitwa abere, ninde wahagarara ku maguru yombi ngo atubwire ngo uwo musore nta expérience afite ?

 

Kereka niba “Expérience” nyayo y’uwitegura kuba umuyobozi mu rwego rw’igihugu cy’u Rwanda ari ukuba atararangije amashuri yisumbuye ahubwo akaba “yaracuruje isigara n’amagi” gusa ! Keretse na none niba umunyapolitiki  ufite expérience u Rwanda rukeneye ari uwabaye icyamamare  mu kumena amaraso y’abanyarwanda no gusahura umutungo w’igihugu byonyine ! “Expérience “ivugwa iramutse ari iyo, biragaragarira buri wese  ko Abayobozi b’Ishyaka Ishema , ntayo bafite ! Ariko nyine ishema ryabo ni aho riri.


 

Aha rero niho hateye kwibaza! “Expérience” aba bantu babuze ni iyihe kugira ngo bakunde babe abanyapolitiki bashobora kugirira akamaro Abanyarwanda bari ku ngoyi? Dogiteri umaze imyaka irenga 10 abungabunga ubuzima bw’abantu, mu bihe byiza no mu makuba yo mu mashyamba,  kuvuga ko adafite expérience bishaka kuvuga iki ? Kuvuga ko Dogiteri, Umwalimu wa Kaminuza, adafite CV yatuma aba umwe mu banyapolitiki bafasha rubanda kwigobotora ingoma y’igitugu bivuga iki? Ni iyihe expérience iruta iy’umupadiri umaze imyaka isaga 13 yaratangiye ubuzima bwe kubana n’abaturage bari ku ngoyi, asangira nabo amarira n’amizero  ? Expérience yindi ikenewe n’umunyarwandakazi wabonye umuryango we urimburwa n’Agatsiko kiyita abayobozi b’igihugu, isa ite ? Expérience isumbye iy’umunyarwanda wabyirutse intambara ya Byumba irimbanyije, agatakaza abantu basaga 50 bo mu muryango we bishwe urw’agashinyaguro; akiruka imikenke akaminuka imisozi ; akarara rwantambi mu mashyamba n’ibishanga; akarokoka hamana inzara,amasasu, imivumba y’inzuzi n’inyamaswa z’inkazi;  iyo expérience abuze ni nde wayitubwira ? Nk’umusore wamenye akiri ingimbi uko Abenegihugu bafungwa bazira akamama, bagakubitwa, bakavunagurwa ingingo, bakangizwa ku buryo bwinshi bunyuranye, nyuma abanze gupfa bakazarekurwa bitwa abere, ninde wahagarara ku maguru yombi ngo atubwire ngo uwo musore nta expérience afite ?

 

Kereke niba “Expérience” nyayo y’uwitegura  kuba umuyobozi mu rwego rw’igihugu cy’u Rwanda ari ukuba atararangije amashuri yisumbuye ahubwo akaba “yaracuruje isigara n’amagi” gusa ! Keretse na none niba umunyapolitiki  ufite expérience u Rwanda rukeneye ari uwabaye icyamamare  mu kumena amaraso y’abanyarwanda no gusahura umutungo w’igihugu byonyine ! “Expérience “ivugwa iramutse ari iyo, biragaragarira buri wese  ko Abayobozi b’Ishyaka Ishema  ntayo bafite ! Ariko nyine ishema ryabo ni aho riri.

 

Muri iyi nyandiko  ndashaka guhamagarira Abanyarwanda guhindura imyumvire no kurenga za “mythes” zitakijyanye n’igihe tugezemo kuko nta gisubizo ziha ikibazo dufite .

 

Expérience ikenewe ku rugamba rwo kubohoza u Rwanda ku ngoyi y’Agatsiko  ni iy’umwenegihugu “washoboye kumvira mu mubiri we akarengane Abanyarwanda bahuye nako no kuba yararangije gusobanukirwa n’akaga igihugu kimazemo imyaka isaga 22. Expérience nyakuri abanyapolitiki bo muri iki gihe bakeneye , si ukurata inkovu z’imiringa ahubwo ni ugutinyuka gusohoka mu buvumo, ukishyira hanze(prendre le risque)  kugirango ufatanye n’abo musangiye umurava wo kugoboka igihugu, ngo mukunde mureme urugamba rudasesa andi maraso y’inzirakarengane , ruzahagarara ari uko ikibazo kibonewe umuti.

 

BITYO RERO:

 

Ishusho (modèle)  y’abanyapolitiki bagize ikintu gisa na “Caste” yihariye ubumenyi bwo kuyobora igihugu(ubwiru),  iyo shusho yajyanye na Karinga, dore imyaka ibaye 50 ! Nibyumvikane neza ko abavukanye imbuto bashobora kuboneka mu moko yombi, mu turere twose, no mu bihe byose.

 

Ishusho y’Umunyapolitiki uzobereye mu kubeshya rubanda, ishusho y’umunyapolitiki ufite uburambe mu macenga n’amanyanga menshi, …nta mizi igifite! Umuntu abeshya cyane yageraho akibeshya, bikamukoraho . Ikibazo ni uko bikora no ku nzirakarengane zitagira umubare.

 

Ishusho umunyapolitiki rwagitinywa ufite ubushobozi bwo kurimbura imbaga….iyo shusho ikwiye gusibwa mu mitwe no mu mitima yacu kuko umunyapolitiki uteye atyo atari igisubizo ahubwo ari we kibazo kiremereye cyane u Rwanda rufite .

 

Abanyapolitiki bateye nk’abo tuvuze haruguru ntibakijyanye n’igihe tugezemo kuko “ubunararibonye bwabo “butashoboye  gukumira intambara yo mu 1994; “expérience” yabo ntiyashoboye guhagarika jenoside yo 1994 yahindutse nk’igufa ryahagamye Abanyarwanda uko amasekuruza azagenda asimburana; expérience yabo ntiyashoboye kubuza Agatsiko gakora nka mafia gufata ubutegetsi bwose no kubukoresha  gasubiza Abanyarwanda ku ishumi y’ubucakara; Ubunararibonye bwabo ntibubujije  Agatsiko kumara imyaka isaga 18 gatitiza Abanyarwanda, kabambura ibyabo, gafunga , kica, gatorongeza …! Aho ibihe bigeze , “Expérience ikenewe” si iyo kuzunguza Agatsiko gusa, ahubwo ni iyabyara ingufu zihagije zo kugahirika kakagenda nk’ifuni iheze ! Ikipe izabigeraho, niyo izaba igaragaje ko ifite expérience, niyo ikwiye gufatwa nk’ikipe itsinda, ibindi ni amagambo na mythes zitagifite impamvu yo kwemerwa!

 

Kugira ngo turusheho kugaragaza neza ukuntu mu Rwanda hakenewe “génération nshya y’abanyapolitiki” , reka tugerageze gusubiza ibi bibazo bibiri bikurikira, benshi bakomeje kwibaza : Ni iki kikubwira ko umuntu ari umunyapolitiki kandi mwiza?(1) Génération nshya y’abanyapolitiki igizwe na nde?(2)

 

1. Ni iki kikubwira umunyapolitiki mwiza?

 

Hari benshi bibaza bati umuntu atangira kuba umunyapolitiki ryari?  Kubanza gusubiza iki kibazo birakwiye . Umurimo wa politiki si umurimo nk’indi isanzwe tuzi, abantu bakora bagamije kubona ikibatunga no gutunga imiryango yabo.

 

Umunyapolitiki nyawe ni umuntu ufite impano (charisme) yo kugira umutwe n’umutima bifungutse cyane ku buryo imbaraga ze z'umubiri n'iz'ubwenge atazimarira mu guharanira inyungu bwite ze n’iz’umuryango we gusa (intérêt privé), ahubwo akiyumvamo ikintu kimeze nk’ikibatsi kimushishikariza guharanira no kwitangira inyungu za benshi (Intérêt général).

 

Bene uwo muntu ababazwa n’uko hari akarengane mu gihugu kabone n’iyo we ku giti cye ako karengane kaba katamugeraho . Uwo muntu abura amahoro mu mutima we iyo abona uburenganzira bwa bamwe mu benegihugu buhonyorwa, abantu bafungirwa ubusa, bamburwa ibyabo, bicwa…

 

Umuntu ushobora kuzavamo umunyapolitiki mwiza agaragara akiri muto: usanga ari umulideri mu bandi bana, abagira inama nziza, aharanira gukiranura abashyamiranye, atorerwa kuyobora abandi mu ishuri, mu mikino, mu mashyirahamwe….

 

Iyo amaze gukura, igihe igihugu kirimo kikabimwemerera (opportunité), bene uwo muntu agomba kwiyemeza kwinjira mu ishyaka rya politiki kuko ariyo nzira yonyine imufasha gufatanya n’abandi kwisuganya kugira ngo bashobore kubungabunga no guteza imbere inyungu rusange, ndetse byaba ngombwa bakiyemeza kurwanya ubutegetsi bw’igitugu buriho hagamijwe kubusimbuza ubutegetsi bukorera inyungu za rubanda. Nta myaka ntarengwa ibaho yo kwinjira mu kibuga cya politiki ku mugaragaro ! Gusa gukuraho ubutegetsi bw’abanyapolitiki bikunda ntibyoroha kuko baba bafata igihugu nk’umurage basigiwe na ba se, bityo bagahora bihatira  kugikama kugeza bakijogoroje ! Gukuraho ubutegetsi nk’ubwo bisaba imbaraga zihagije z’ubwenge n’iz’umubiri, niyo mpamvu urugamba rukenera abakiri bato kuruta abakambwe!

 

Aho umunyapolitiki mwiza atandukanira n’umunyapolitiki mubi harigaragaza: Mu gihe umunyapolitiki mwiza atanga utwe twose bikaba ndetse byamuviramo no guhinduka umukene nyakujya, Umunyapolitiki mubi ni wa muntu wikunda birenze urugero ,uhora yiruka inyuma y’utunyungu twe twonyine, uhora yishakira icyo yagavura: bene uwo yinjira muri politiki ashaka amakiriro. Iyo agize amahirwe akaronka umwanya w’ubuyobozi, awukoresha atsikamira abandi, akoresha iterabwoba, asahura umutungo rusange, arenganya rubanda ashinzwe kurenganura!  Iyo bene abo banyapolitiki bikunda kurusha abazima n’abapfuye bageze ku butegetsi nibo bazambya igihugu: ruswa igahabwa intebe, kwikubira ibyiza by’igihugu bikagirwa intego, ubusumbane mu benegihugu bukagirwa ihame, umwiryane ugatutumba, intambara ikabihima byose ikabisandaza !

 

Nta wihangishaho kuba umunyapolitiki mwiza kuko burya babivuze ukuri ngo kamere ntikurwa na reka ! Abaturage bajye bashishoza bamenye hakiri kare niba umunyapolitiki bakurikiye ari umwiza cyangwa umubi. Iyo bahisemo umwiza bibazanira umugisha, iyo bihitiyemo gukurikira umubi, ntibagatungurwe n’ibyago bitagira ingano bibagwirira , birimo umwiryane n’intambara.

 

2. Hakenewe Abanyapolitiki bashya.

 

Hakenewe Abahutu badafite "complexes".

 

Hakenewe Abanyapoliki b’Abahutu badashobora gushinjwa jenoside kuko batayigizemo uruhare na ruto . Hakenewe kandi abataragize uruhare mu gusahura umutungo w’igihugu. Byaragaragaye ko iyo ufite umwe muri iyi miziro, urabyina ariko ntusimbuka, urasakuza ariko ugasa n’ubwira nyiramubande! Imvugo yawe ntishobora kugera ku muntima w’Abanyarwanda kuko nta kuri uba wifitemo. Agatsiko iyo kagukanze wisubirira mu buvumo ugaherayo, abagukurikiye bakabura ihene n’ibiziriko.

 

N’ubwo Agatsiko kazobereye mu kugereka ibyaha bya jenoside ku nzirakarengane zishatse kugira icyo zakora muri politiki, ibinyoma byako ntibibuza intwari gukomeza urugamba, kuko amaherezo ukuri gutsinda ikinyoma.

 

Hakenewe abasore n’inkumi bafite ubushake bwo gutsinda ubwoba bakarwanira ukuri . Hakenewe abanyarwanda bemera kurenga utunyungu twabo bwite (intérêts     égoistes), bakababazwa n’akaga Abenegihugu bose barimo bityo bakiyemeza kwitangira urugamba rwo kubarenganura. Hakenewe abagabo n’abagore batsinda igishuko cyo kwiberaho mu mudendezo wo mu mahanga, uyu utera bamwe kwibagirwa Urwababyaye, ahubwo bakemera guhaguruka bagashyigikira iyo”génération nshya” y’abanyapolitiki batagoswe n’inzigo n’inzangano za kera. Hakenewe abanyapolitiki badafite “complexes” zibabuza kujya ahabona ngo bahangane n’akarengane kagirirwa rubanda.

 

Hakenewe Abatutsi b’Abanyakuri kandi batari abicanyi.

 

Abagize Agatsiko kari ku butegetsi i Kigali, ntawe utazi ibyabo ! N’ubwo bigira abere n’abacamanza, ni abicanyi ruharwa, ndetse benshi muri bo barashakishwa n’ubutabera mpuzamahanga. Mu by’ukuri ibyabo byararangiye kuko n’abanyamahanga bari barabibeshyeho barangije kubatahura, bazwi nk’abanyapolitiki babi cyane.

 

Ihurizo risigaye ni rimwe gusa: harya ngo "Iyo inzoka yizingiye ku gisabo wabigenza ute" ? Ko kubyaza igisabo(kukimena) bizira, ubwo byagenda gute ? Uramutse ukubise inzoka ubihubukiye ukamena n’igisabo, ko waba ntacyo ukijije ! None se uretse inzoka igakomeza ikizingira ku gisabo, iyo nzu wayigumamo?

 

Ngiryo ihurizo Abanyapolitiki bashya bagomba kubonera igisubizo mu maguru mashya !

 

Hakenewe abasore n’inkumi, abagabo n’abagore bacitse ku icumu rya jenoside badafite aho bahuriye n’amarorerwa Agatsiko kakoreye Abanyarwanda, kandi bakaba bakunda Urwababyaye: abo bakwiye rwose gutinyuka bakerekana ko banze gukomeza kugirwa  igikoresho cy’inyungu za  kariya Gatsiko gakomeje kwigaragaza nk’umukiza w’Abatutsi kandi nyamara uruhare kagize mu iyicwa ryabo ruzwi na bose.Icyo Agatsiko kikundira si Abatutsi, ni ubutegetsi n’amafaranga , ubuzima cyangwa urupfu rw’abo Batutsi bahoze mu Rwanda ntacyo byari bibabwiye mu gihe cyahise, ntabwo bibashishikaje uyu munsi, ntacyo bizababwira mu gihe kizaza!

 

Byaba bibabaje kandi biteye inkeke n'agahinda Abatutsi b’i Rwanda bakomeje kwemera kugirwa ingwate n’Agatsiko  amahanga atunga agatoki, akagafungira imfashanyo mu buryo bwo kwerekana ko atagishoboye kwihanganira politiki y’urugomo ikorwa na ba Ruharwa bakwiye gushyikirizwa ubutabera. Abanyagitugu bica rubanda nta mwanya bagifite mu ruhando rw’amahanga,  gukomeza kubashyigikira ntibitandukanye no kwiyahura. Ndahamagarira abasore n’inkumi b’abatutsi guhumuka ntibakomeze kwihambira ku ruhu nk’ikirondwe : inka yariwe kera ! Nibinjire mu rindi shyaka rya politiki ribanyuze cyangwa bareme iryabo, bagire bwangu batange umuganda wabo mu ntambara ya demokarasi, igihe kitarabacika.

 

Nta mpamvu yo gukomeza guta igihe, abanyapolitiki bazazahura uru Rwanda ni Abahutu n’Abatutsi batagize uruhare mu gusenya iki gihugu. Utarabyumva azabyumva ejo cyangwa ejobundi.

 

 Umwanzuro.

 

Kuvuga ko hakenewe “génération nshya” si ukwanga ababaye abanyapolitiki bageze mu zabukuru kimwe n’abandi bakoreye neza igihugu bakaba bababazwa no kubona “mteremko” Agatsiko kakigejejeho. Kuvuga ko hakenewe “génération nshya y’abanyapolitiki” , si ugushaka kurema agahugu k’Abidishyi kuko twemera ko utaganiriye na se atamenya icyo sekuru yasize avuze! Kuvuga ko hakenewe génération nshya si ukuvuga ko abakoreye u Rwanda mu gihe cyo hambere  badashobora kuzagira imirimo bahabwa mu gihugu.

 

Icyo dushaka kumvikanisha ni uko guhangara no guhangamura Agatsiko-Sajya bisaba amaraso mashya. Biragaragara ko niba hatabonetse abanyapolitiki bashya BATINYUKA kariya Gatsiko, ingoyi y’Agatsiko yazakomeza kurindagiza Abanyarwanda indi myaka myinshi.  “Génération nshya” y’Abanyapolitiki izaba igizwe n’Abatwa, Abatutsi, Abahutu ndetse n’abahoze ari abanyamahanga bahawe ubwenegihugu  bw’u Rwanda mu buryo bwemewe n’amategeko, batijanditse mu bwicanyi , gusahura igihugu n’ibindi byaha bikomeye bibangamiye inyoko-muntu. Génération nshya izaba igizwe n’abanyapolitiki bakunda igihugu  kuruta inyungu zabo bwite, bitanga, biyemeje kandi bashimishijwe no gutereka igihugu cyabo mu nzira ya demokarasi isesuye. Abo nibagera ku butegetsi, u Rwanda ruzahumeka ituze n’amahoro, iterambere risangiwe n’abenegihugu bose rizaza nk’umugisha uturutse mu ijuru.

 

Koko mu Rwanda hakenewe “génération nshya y’abanyapolitiki”. Ishyaka Ishema ryiyemeje kutagwabira ku itabaro .

 

Padiri Thomas Nahimana.

 

Commentaires : 179
 • #179

  金威龍 (vendredi, 07 mars 2014 07:39)

  立挺90度:http://www.zzleshirts.com/p104.html
  男根増長素:http://www.zzleshirts.com/p410.html
  消渇丸:http://www.zzleshirts.com/p179.html
  消渇丸 輸入:http://www.zzleshirts.com/p179.html
  MaxMan:http://www.zzleshirts.com/p152.html
  法国性奴:http://www.zzleshirts.com/p439.html
  蔵秘男宝:http://www.zzleshirts.com/p294.html
  男宝:http://www.zzleshirts.com/p329.html
  壮三天:http://www.zzleshirts.com/p443.html
  魔根:http://www.zzleshirts.com/p403.html
  壮天根:http://www.zzleshirts.com/p55.html
  黒倍王:http://www.zzleshirts.com/p401.html
  九鞭粒:http://www.zzleshirts.com/p463.html
  黒色風暴:http://www.zzleshirts.com/p42.html
  男露888:http://www.zzleshirts.com/p349.html
  性霸2000:http://www.zzleshirts.com/p209.html
  Xing霸:http://www.zzleshirts.com/p209.html
  藏秘男宝:http://www.zzleshirts.com/p294.html
  鹿茸腎宝:http://www.zzleshirts.com/p332.html
  力多精:http://www.zzleshirts.com/p103.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.zzleshirts.com/p228.html
  モチベーター:http://www.zzleshirts.com/p213.html

  天天素:http://www.zzleshirts.com/p387.html
  V26:http://www.zzleshirts.com/p183.html
  強効痩:http://www.zzleshirts.com/p363.html
  御秀堂:http://www.zzleshirts.com/p120.html
  痩身一号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  痩身1号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  唯美OB:http://www.zzleshirts.com/p246.html
  終極痩身:http://www.zzleshirts.com/p52.html
  韓国痩身一号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  韓国痩身1号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  日本秀身堂:http://www.zzleshirts.com/p368.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.zzleshirts.com/p283.html
  スーパーファット:http://www.zzleshirts.com/p283.html
  大印象ダイエット茶:http://www.zzleshirts.com/p290.html
  曲美:http://www.zzleshirts.com/p366.html
  碧生源減肥:http://www.zzleshirts.com/p693.html

  精力剤:http://www.zzleshirts.com
  中国精力剤:http://www.zzleshirts.com
  ed治療薬:http://www.zzleshirts.com/c12.html
  勃起不全:http://www.zzleshirts.com/c16.html
  勃起障害:http://www.zzleshirts.com/c16.html
  ペニス増大:http://www.zzleshirts.com/c13.html
  早漏防止薬:http://www.zzleshirts.com/c14.html
  ED治療:http://www.zzleshirts.com/c12.html
  ED改善:http://www.zzleshirts.com/c12.html
  勃起促進:http://www.zzleshirts.com/c16.html
  媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 通販:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 販売:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 効果:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 激安:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  女性用媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  リキッド媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  粉劑媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  催情剤:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  催情:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  催情粉:http://www.zzleshirts.com/p38.html
  催淫:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  催淫剤:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  ペニス増大:http://www.zzleshirts.com/p192.html
  アフリカ超人:http://www.zzleshirts.com/p688.html
  房事神油:http://www.zzleshirts.com/p409.html
  愛妻楽:http://www.zzleshirts.com/p262.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.zzleshirts.com/p35.html
  威哥王販売:http://www.zzleshirts.com/p250.html
  巨人倍増カプセル:http://www.zzleshirts.com/p2.html
  五便宝カプセル:http://www.zzleshirts.com/p238.html
  金色起点:http://www.zzleshirts.com/p9.html
  威猛酷哥:http://www.zzleshirts.com/p249.html
  毎粒堅:http://www.zzleshirts.com/p334.html
  香港宝和堂海狗丸:http://www.zzleshirts.com/p180.html
  金威龍:http://www.zzleshirts.com/p7.html
  イリュウ:http://www.zzleshirts.com/p7.html
  威龍:http://www.zzleshirts.com/p435.html
  マカ:http://www.zzleshirts.com/p215.html
  D5 催情剤:http://www.zzleshirts.com/p164.html
  SPANISCHE FLIEGE D5:http://www.zzleshirts.com/p164.html

 • #178

  LIDO SPRAY (vendredi, 07 mars 2014 07:34)

  RU486:http://www.zzleshirts.com/p59.html
  D10:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  D10媚薬:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  D10催情剤:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  巨人倍増:http://www.zzleshirts.com/p2.html
  淫インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  紅蜘蛛:http://www.zzleshirts.com/p35.html
  威哥王:http://www.zzleshirts.com/p250.html
  花痴:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  ハナチ:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  絶對高潮:http://www.zzleshirts.com/p1.html
  絶對高潮カプセル:http://www.zzleshirts.com/p1.html
  魔鬼天使性欲粉:http://www.zzleshirts.com/p348.html
  Muira Puama:http://www.zzleshirts.com/p348.html
  中華牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p60.html
  FLY D5:http://www.zzleshirts.com/p293.html
  D5原液:http://www.zzleshirts.com/p292.html
  蒼蝿水:http://www.zzleshirts.com/p293.html
  花之欲:http://www.zzleshirts.com/p26.html
  美人豹:http://www.zzleshirts.com/p338.html
  妻之友:http://www.zzleshirts.com/p357.html
  福源春:http://www.zzleshirts.com/p372.html
  福源春カプセル:http://www.zzleshirts.com/p372.html
  催情丹:http://www.zzleshirts.com/p411.html
  D8 催情剤:http://www.zzleshirts.com/p170.html
  蟻王:http://www.zzleshirts.com/p206.html
  アリ王:http://www.zzleshirts.com/p206.html
  淫インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  妖姫:http://www.zzleshirts.com/p650.html
  VOV催情液:http://www.zzleshirts.com/p193.html
  小情人:http://www.zzleshirts.com/p162.html
  VOV催情粉:http://www.zzleshirts.com/p194.html
  d9催情:http://www.zzleshirts.com/p167.html
  中絶薬:http://www.zzleshirts.com/c3.html
  中絶 薬:http://www.zzleshirts.com/c3.html
  潤滑剤:http://www.zzleshirts.com/p149.html
  コンドーム:http://www.zzleshirts.com/c26.html
  避妊薬:http://www.zzleshirts.com/c23.html
  SEX DROPS:http://www.zzleshirts.com/p162.html
  スペイン セックス ドロップ:http://www.zzleshirts.com/p170.html
  情愛芳香劑:http://www.zzleshirts.com/c65.html
  安宮牛黄丸:http://www.zzleshirts.com/p639.html
  夜狼神:http://www.zzleshirts.com/p689.html
  徳国黒金:http://www.zzleshirts.com/p696.html
  VigRx:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  アフリカ超人:http://www.zzleshirts.com/p688.html
  蔵秘雄精:http://www.zzleshirts.com/p690.html
  ヴァージン催淫水:http://www.zzleshirts.com/p706.html
  poniwa超強力催淫水:http://www.zzleshirts.com/p705.html
  Lose Chastity 失貞粉:http://www.zzleshirts.com/p704.html
  KKK超強力催情水:http://www.zzleshirts.com/p703.html
  止血薬 カルバゾクロム錠:http://www.zzleshirts.com/p694.html
  女性用バイアグラ:http://www.zzleshirts.com/p698.html
  セフラジン:http://www.zzleshirts.com/p695.html

  威哥王:http://www.zzleshirts.com/p250.html
  巨人倍増:http://www.zzleshirts.com/p2.html
  狼1号:http://www.zzleshirts.com/p100.html
  狼一号:http://www.zzleshirts.com/p100.html
  三鞭粒:http://www.zzleshirts.com/p433.html
  三体牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p402.html
  三體牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p402.html
  新一粒神:http://www.zzleshirts.com/p429.html
  五便宝:http://www.zzleshirts.com/p238.html
  三便宝:http://www.zzleshirts.com/p288.html
  蟻力神:http://www.zzleshirts.com/p128.html
  VigRx:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  vigrxプラス:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  ビグレックス:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  勃動力三體牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p456.html
  蔵八宝:http://www.zzleshirts.com/p430.html
  中華牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p60.html
  リドスプレー:http://www.zzleshirts.com/p212.html
  LIDO SPRAY:http://www.zzleshirts.com/p212.html
  VVK:http://www.zzleshirts.com/p192.html
  Wenickman:http://www.zzleshirts.com/p192.html
  奇果:http://www.zzleshirts.com/p358.html
  金博郎:http://www.zzleshirts.com/p469.html

 • #177

  五便宝 (mardi, 17 septembre 2013 11:10)

  http://www.allkanpou.com/product/五便宝.html五便宝
  http://www.allkanpou.com/product/巨人倍増.html巨人倍増
  http://www.allkanpou.com/product/紅蜘蛛.html紅蜘蛛
  http://www.allkanpou.com/product/花痴.html花痴
  http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html三体牛鞭
  http://www.allkanpou.com/product/威哥王.html威哥王
  http://www.allkanpou.com/product/中絶薬RU486.html RU486
  http://www.allkanpou.com/biyaku/媚薬.html媚薬
  http://www.allkanpou.com/product/天天素.html天天素
  http://www.allkanpou.com/product/三便宝.html三便宝
  http://www.allkanpou.com/product/蟻力神1.html蟻力神
  http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html三體牛鞭
  http://www.allkanpou.com/product/guoran1.htmlv26 カプセル
  http://www.allkanpou.com/product/qisheng.html奇勝カプセル
  http://www.allkanpou.com/product/福源春.html福源春

  http://www.allkanpou.com/product/花痴.html花痴
  http://www.allkanpou.com/biyaku/媚薬.html媚薬
  http://www.allkanpou.com/product/D10.html D10 媚薬
  http://www.allkanpou.com/product/d10.html催情剤
  http://www.allkanpou.com/biyaku/女性媚薬.html女性用媚薬
  http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力増強.html精力増強剤
  http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力剤.html強精剤
  http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力剤.html漢方 強精剤
  http://www.allkanpou.com/biyaku/女性媚薬.html女性用媚薬
  http://www.allkanpou.com/product/絶對高潮6.html催淫
  http://www.allkanpou.com/product/vov催情粉.html催情
  http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/強化性欲.html性欲増強
  http://www.allkanpou.com/product/福源春.html媚薬 カプセル
  http://www.allkanpou.com/product/花之欲5.html花之欲
  http://www.allkanpou.com/product/潤滑剤.html性欲増強通販
  http://www.allkanpou.com/product/fagou.html法国性奴

  http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一1.html韓国痩身1号
  http://www.allkanpou.com/product/zhongjishoushen.html終極痩身
  http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一号5.html韓国痩身一号
  http://www.allkanpou.com/product/新一粒神.html新一粒神
  http://www.allkanpou.com/daietto/ダイエット薬.htmlダイエット薬
  http://www.allkanpou.com/product/曲美.html曲美 本物
  http://www.allkanpou.com/product/曲美10.html
  http://www.allkanpou.com/product/v26速効.html V26
  http://www.allkanpou.com/product/%E7%B4%85%E8%9C%98%E8%9B%9B30.html紅蜘蛛
  http://www.allkanpou.com/daietto/ダイエット.htmlダイエット
  http://www.allkanpou.com/product/御秀堂養顔痩身.html御秀堂
  http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一1.html痩身一号
  http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一1.html痩身1号

  http://www.allkanpou.com/product/%E5%A8%81%E5%93%A5%E7%8E%8B.html威哥王
  http://www.allkanpou.com/product/%E5%B7%A8%E4%BA%BA%E5%80%8D%E5%A2%97.html巨人倍増
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%BA%94%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html五便宝
  http://www.allkanpou.com/product/%E7%B4%85%E8%9C%98%E8%9B%9B30.html紅蜘蛛
  http://www.allkanpou.com/product/%E8%9F%BB%E5%8A%9B%E7%A5%9E1.html蟻力神
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%B8%89%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html三便宝
  http://www.allkanpou.com/product/%E8%9F%BB%E5%8A%9B%E7%A5%9E1.html蟻力神
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%B8%89%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html三便宝
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%BA%94%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html五便宝
  http://www.allkanpou.com/product/%E5%A8%81%E5%93%A5%E7%8E%8B.html威哥王
  http://www.allkanpou.com/product/%E5%B7%A8%E4%BA%BA%E5%80%8D%E5%A2%97.html巨人倍増
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%BA%94%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html五便宝
  http://www.allkanpou.com/product/%E7%B4%85%E8%9C%98%E8%9B%9B30.html紅蜘蛛
  http://www.allkanpou.com/product/%E8%9F%BB%E5%8A%9B%E7%A5%9E1.html蟻力神
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%B8%89%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html三便宝
  http://www.allkanpou.com/product/%E8%9F%BB%E5%8A%9B%E7%A5%9E1.html蟻力神
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%B8%89%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html三便宝
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%BA%94%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html五便宝
  http://www.allkanpou.com/product/紅蜘蛛.html紅蜘蛛
  http://www.allkanpou.com/product/花痴.html花痴
  http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html三体牛鞭
  http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html三體牛鞭
  http://www.allkanpou.com/product/福源春.html福源春カプセル
  http://www.allkanpou.com/product/中絶薬RU486.htmlRU486
  http://www.allkanpou.com/biyaku/媚薬.html媚薬
  http://www.allkanpou.com/product/天天素.html天天素
  http://www.allkanpou.com/product/福源春.html福源春
  http://www.allkanpou.com/product/D10.htmlD10 媚薬
  http://www.allkanpou.com/product/d10.html催情剤
  http://www.allkanpou.com/product/狼1号.html狼1号
  http://www.allkanpou.com/product/狼1号.html狼一号
  http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html三體牛鞭
  http://www.allkanpou.com/product/%E7%B4%85%E8%9C%98%E8%9B%9B30.html紅蜘蛛
  http://www.allkanpou.com/product/%E8%9F%BB%E5%8A%9B%E7%A5%9E1.html蟻力神
  http://www.allkanpou.com/product/ngzzw.html男根増長素
  http://www.allkanpou.com/product/v26速効.htmlV26

 • #176

  巨人倍増 (jeudi, 01 août 2013 04:55)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #175

  媚薬 (jeudi, 01 août 2013 04:51)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #174

  巨人倍増 (lundi, 08 juillet 2013 05:38)

  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html

  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html

 • #173

  巨人倍増 (lundi, 08 juillet 2013 04:46)

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  中絶薬:http://www.kanpocom.com/zhongjue/
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/
  媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html
  RU486:http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  消渇丸:http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  男露888:http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html
  リドスプレー:http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  Wenickman:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  WENICKMAN:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  くらはちほう:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  さんべんぼう:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  新一粒神:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html
  福源春カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  五便宝:http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html
  精力増強剤:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蔵八宝:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  催情:http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html
  勃動力:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  男宝:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  魔根:http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  しんいちつぶしん:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html

  女性用媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  勃動力三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html
  イーリーシン:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  ダイエット薬:http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html
  早漏防止:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html
  ビグレックス オイル:http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html
  催淫:http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  法国性奴:http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html
  ナンパオ:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  ベニクモ:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  福源春:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  VigRx:http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html
  巨人倍増 販売:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  キョジンバイゾウ:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html

 • #172

  u=10288 (mardi, 30 avril 2013 21:43)

  This article was in fact precisely what I was searching for!

 • #171

  Banyarwanda (mardi, 26 février 2013 13:42)

  Banyarwanda, banyarwandakazi, Ndasobanuza!

  NGO UWITWA:

  Général Major Sam KAKA
  Général Major Sam KAKA
  Général Major Sam KAKA
  Général Major Sam KAKA

  NGO YABA ARIWE MUYOBOZI WA COMMISSION Y'IGIHUGU ISHINZWE UBURENGANZIRA BW'IKIREMWAMUNTU???

  ABABIZI NIMUNSOBANURIRE.

 • #170

  Mana dusenga! (dimanche, 24 février 2013 14:50)  Uti:'Ihurizo risigaye ni rimwe gusa: harya ngo "Iyo inzoka yizingiye ku gisabo wabigenza ute" ? Ko kubyaza igisabo(kukimena) bizira, ubwo byagenda gute ? Uramutse ukubise inzoka ubihubukiye ukamena n’igisabo, ko waba ntacyo ukijije ! None se uretse inzoka igakomeza ikizingira ku gisabo, iyo nzu wayigumamo?'
  Aya magambo nutayabazwa nzamenya ko genocide ntasomo yasigiye Abanyarwanda.

 • #169

  kabego (vendredi, 22 février 2013 21:37)

  mr padiri;mbereyabyose ndabasuhuje imana nigushoboze mu rigahunda nziza ufitiye urwanda nabanyarwanda.ndumwe mubanyarwanda bifuza impi nduka mumiyoborere;mubyukuri igihugu cyacu ntago cyayobowe nabasazamubihe byashize ndetse nubu;ahubwo imiyoborere yabo yabaga yerekeza ahobifuza aho kwerekera aho rubanda bakorera bashaka.duhereye kuri kayibanda yaganjijwe nagahunda yuturere,ndetse habyarimana we akora agashya yongerahonamoko ndetse noguhuma amaso yab aturage bifashishije umutaka mrnd;none mukeba abaye mukkeba we arimo araguguna ryagufa bavuze mumigani yacu.batubwiye b yinshi ntarondora turemera b adusezeranyije b yinshi birimo igihugu cyamata nubucyi ndetse namatunda imbere.nyamara kuri benshi yabaye intangiriro yinzira yumusaraba;amarira;agahinda;ubupfubyi;guhahamuka;inzara;kwiheba;gupfakara;ubuhunziburenze;guhigwankinyamanswa;akandoyi;akarengane;udutsiko;sajya;bja.....ibibyiyongereyeho kuba ib yiza byigihugu byikubiwe nabamwe.abaturage baratindahaye bikabije;barahahamutse ubwoba nibwose;abandi badukanye umucowubunyamitwe utariwarigeze irwanda;umunyarwanda yarangwaga nokwiyub aha.ariko ubu iyubajije impamvu igisubizo;ni nibibazo,nukwishakirimirimo man.whythis?umuyobozi ukenewe ubu nusana agahuza agahumuriza akaruhura akomora abantu bakitsimitima bagatunga bagatunganirwa bagasangira bakumvana uburyohebwigihugucyabohamwe;haba mumijyi cgmubyaro wahagera ukukirwa nokumwenyura atarugushinyika;cgkuvugira kumitsiyiryinyo.to enjoytogether.kuba muto cg mukuru.uzwicg utazwi ndumva ntacyo byababivuze icyambere niaction.uwariwewese ushakaimpinduka namusabagukorana umurava nkumunyarwanda akagaragaza ubushake.kuko abishyizehamwe imana irab asanga.dukomeze gushima nogutera intambwe mumahoro abaharanizibayo.padiri murisadek turiready amatsinda arab ategereje muhabantu umurongokuko courrg nizose.dutegereje yr answer.amashyo kubasomyibaleprophete.imana ibarinde

 • #168

  Nsubize Cash Gafaranga (vendredi, 22 février 2013 17:31)

  Cash Gafaranga,

  Nta shuri rya Rukokoma nabayemo. Yansabye ko dukorana ahereye ku bitekerezo byanjye natangaga kuva kera kandi nubu ngitanga ku karubanda ntububa kandi ntihishe. Twabaye des partenaires kugeza ubwo tutahuje imyumvire mu gukemura ibibazo by'u Rwanda turatandukana. Nta shuri rye nabayemo na rimwe, ibitekerezo
  nari mfite mbere yo gukorana nawe nubu nibyo ngifite. Ahubwo byagonganye n'ibye niko kutumvikana.

  Ikindi Ndashimye Bernardin ari ku murongo wa FPR ishyaka ry'igitugu riri ku butegetsi ndetse ari no mu myanya y'ubuyobozi mu Rwanda naho njye ntunzwe n'akazi nkora ino muri Canada. Njye nta gihe ntagaragaje amakosa akorwa n'ubutegetsi bwa FPR ndetse nkanerekana n'inzira z'ibisubizo zazana demokarasi mu Rwanda.

  Nandika ku mbuga kuva muri 1999 ndetse no muri 1992 nitabiriye amashyaka ya opposition aho nari ndi muri kaminuza i Nyakinama mu Rwanda. Iryo shuri rya Rukokoma nahuriye naryo ko ntanigeze mba muri MDR ahubwo nabarizwaga muri PL ? Muri RDI on était que des partenaires politiques mvuze ko hari ibyo nigiye kuri Rukokoma naba mbeshye. Ibihe se ? Ko ama documents yose ahubwo ari twe
  twayadodaga !!!

  Naho nouvelle génération yo nta kundi byagenda niyo izazana ibisubizo non seulement kuko abakuze babyina bavamo (ba Twagiramungu ngirango bageze muri za 69 ans barenze imyaka ya retraite) kandi bigaragara ko nouvelle génération mu moko yose yitabira politique. Uzarebe mu mashyaka yose ya opposition ndetse n'abantu ku giti cyabo batanga ibitekerezo bya politiki uzasangamo abantu bafite kuva mu myaka 25 kugera kuri 45 benshi. C'est bon signe pour l'avanir.

  Muri abo naguha ingero nke nibuka nka ba Ingabire, Ntaganda, Nahimana,Mwiseneza, Evode, Mbonigaba, Rutayisire, Gasana Gallican, Muzima, wa mudamu ukubutse iburayi Kansiime, Ruberankiko, Minani, Kami Cecile, Ntaganzwa, Boniface Hitimana, Kayijamahe, etc... nubwo nta expérience nini bafite muri politiki ariko ibitekerezo byabo si ibyo gusuzugurwa nkuko nabonye umusaza umwe yitakuma avuga ko abantu bari muri za 40 ans ntacyo bakora (ku mutima naravuze nti ese
  abari muri 70 ans nibo avenir y'u Rwanda ?). Nemera kandi ko nouvelle génération ifite byinshi byo kwiga ku bakoze politiki mbere ariko kandi batamize bunguli byose bagashungura.

  Politiki njye nemera kandi nshyira imbere ni izazana demokarasi yubakiye kuri institutions forte na séparation de pouvoir kandi itavangura amoko n'uturere ku buryo abanyarwanda abahutu, abatutsi ,abatwa babana mu mahoro. Politiki ishyira imbere isaranganya ry'ubutegetsi mu moko yose y'abanyarwanda nta numwe uhejwe.
  Abagishaka politiki ya vamo nanjye njyemo ntabwo bashobora kuzana amahoro arambye mu Rwanda. Uyu murongo nouvelle génération iwugendeyeho haba changement ikomeye ihereye kuri mentalité ndetse igahindura byinshi mu Rwanda.

  Nyuma ya génération ya ba Kagame nibava ku butegetsi niba muri nouvelle génération yabo muri FPR nabo batekereza nkatwe bifuza politiki izira irondakoko n'irondakarere nta kabuza u Rwanda ruzahindura isura mu myaka iri imbere. Ntibigombera ko hameneka amaraso ngo changement profond igerweho. Byose ni stratégie no kumva neza geopolitique no kumenya gufata u Rwanda muri contexte
  geostratégique yo mu karere tubamo. Politiki y'ubu itanye niyo muri za 92.

  TITO KAYIJAMAHE

 • #167

  Agatsiko si SAJYA (jeudi, 21 février 2013 19:12)


  Netters, none se na Mugesera Antoine(muramubona mu nyandiko iri hasi) yaturutse i Bugande(SAJYA)????
  Les ideologues du FPR barazwi, inyandiko zirahari..Umwanzi wakoze iriya plan yo kurimbagura abantu, akora imikino nk'uyu wo gufotora umupanga bawufatishije Hitimana bishakira ifoto yo gukwirakwiza ku isi ngo yo kwerekana jenoside y'abatutsi, niwe ugomba gushyirwa ahabona, abanyarwanda bakeneye LIBERATION bakarwana bazi uwo barwana nawe.
  Niba umwanzi adasobanuwe (dore ko na MRND ariko yakoze igihe yakomezaga kutuzunguza inanirwa gusobanura neza uwaduteye uwariwe) ntaho tujya.

  Ibi byago byacu (ndetse ndabona ari iby'akarere kose) byarateguwe. Habaye Plan: Propagande y'ibinyoma, ibinyoma byari bigamije gufata ubutegetsi n'imbunda,kuko imishyikirano FPR yabaga irimo ntabwo yayemeraga. Mbabazwa n'abatubeshya ngo FPR yari ifite imigabi myiza ngo Kagame wenyine niwe wayizambaguje!!!!!Come on!!!
  Iyo plan yo guteza intambara kirimbuzi rero, yari igamije kuburizamo processus democratique, kuko byaje kugaragara FPR irasira abapresida babiri mu ndege bari mu ngendo y'imishyikirano yari hafi kurangira.Iyo plan yari igamije gutsemba abahutu cyane cyane bize, les jeunes, abazi gukora ubucuruzi, n'abandi bishoboye mu buryo bwose.ZA TEMOIGNAGES ZIZAJYA ZIGARAGAZWA BUHORO BUHORO. Ibi iyo umuntu abivuze barahaguruka muli cya kinyoma cyabo ngo ngiyo idologie genocidaire ngo umuhezanguni n'andi mazina mabi..kugira ngo ukuli gukomeze gucecekwe dutinye duhore dutitizwa nuko batwita abicanyi(nyamara ubwicanyi bwa FPR bwabaye kandi buzahora ari UBWA MBERE MU MATEKA Y'ISI).None se ni nde utazi imibare y'abahutu batsembetsembwe na FPR kuva muli 1990 mu Rwanda(utayizi azayimenya)..None se ninde utaramenya mibare y'abahutu batsembatsembwe muli Kongo kandi bigaragara ko byateguwe(temoignages zirahari, inyandiko zirahari)..
  Hari ahandi mwunvise ku isi abaturage bahunga ubutegetsi bukabakurikira kubatsembera aho bahungiye????
  Iyo plan ubu irakomeje ahubwo rimwe buzacya isi ibone nta muturage ukirangwa muli kariya karere cyane cyane umuturage witwa umuhutu..None se agatsiko k'abasajya(abagabo mu kigande) niko kakoze iyo plan aussi macabre????Bamwe muli abo ba ideologues de la tragedie rwandaise murababona muli iyi nyandiko hasi: aliko nabo ni ka goutte dans l'ocean y'abagambanyi baroshye u Rwanda n'akarere kose muli CATASTROPHE isa n'itazarangira..
  Reconciliation ntabwo izakorwa no guhishahisha ibintu byateye ariya mahano, reconciliation no kubaka u Rwanda rutajegajega izabaho aruko abanyarwanda baziranye..Abashaka kwihishahisha ngo dukomeze tubane tutaziranye, ni abashaka gukomeza umurage w'ubwicanyi bwuzuyemo amayeri menshi..Abita abandi abahezanguni ngo nuko bavugishije ukuli kuli iriya Plan y'amarorerwa yabaye mu Rwanda tugomba kubihorera..Ibyo byo gutera ubwoba nta mwanya bigomba kongera kugira muli siecle tugezemo. Abahezanguni ni abanyabinyoma kuko nta kuli bagira noneho bagahimbahimba bakigisha abantu gushinja ibinyoma bagakora ngo za projects z'ubutegetsi bw'ubwibano nk'uku mubisoma muli iyi link:

  http://rdirwandarwiza.com/rdi-rwanda-rwiza-in-francais/item/108-le-r%C3%A9cit-des-rendez-vous-manqu%C3%A9s

 • #166

  I HAVE A DREAM (jeudi, 21 février 2013 17:31)

  UMUNTU WABA UZI INKURU Y' ABANTU BAHERUTSE GUTORWA MUBYOBO BYO MUMAZU Y' ABAFURERE I GATAGARA YA GITARAMA YATUBWIRA; BARI BANDE, BAJYANYWE HE KO BURIJWE AMAKAMYO, BAZASHYINGURWA MUCYUBAHIRO RYARI NKABANDI, ESE NI ABAHUTU KOKO NKUKO BYAVUGWAGA?

 • #165

  Intozo (jeudi, 21 février 2013 17:30)

  Ariko mwa bahigi mwe mubona iri teranamagambo ryanyu rizatuma mutera imbere? Nawe se uyu munsi muba mwihaye naka, ajo ni nika wundi, ejobundi ni uko, handi mwibasiye abantu najyajya numva ngo bari muri oposition! Mukomeze mwisenye muzahora muri urwo!

 • #164

  @intore yo kuri posts 156,157,158 (jeudi, 21 février 2013 11:16)

  aho ubwenge bwawe bubera buke uratuka uwo mugore mu ma posts akurikirana wandika inyuguti kimwe nk'uko ukunda gutuka proph.Murebwayire....."ubwenge buke ngo buryoha nk'umuneke"

 • #163

  Tomasi umva inama (jeudi, 21 février 2013 10:13)


  Ishyaka uzanye nta gishya !! Ni urugambo gusa. None se kuba gahunda yawe ari ukubona umwanya i Kigali bizahindura iki ? Sha egera abazi Kigali tukubwire naho uzawubona ube ikigarashi nk'ibindi bihutu nkawe !!! Tu n'es ni un stratège ni un guerrier !!! Tu es putôt un extremiste hutu en quête de publicité pour te faire un nom et pour t'enrichir ubeshya rubanda ngo baguhereze cash. ufite iyihe programme politique ? Ca bugufi musore utazagonga urukuta vuba cyane. Ese ahubwo ntukorera Kagame ko utangiye uvuga ko amashyaka yose ari bure ari amashyirahamwe ?? Itonde ukorane ubuhanga buzira buzira ubuhubutsi no kwirukira iby'isi bishira. Ese iseminari yakumariye iki ko mbona ufite irari ryinshi ? Ibohore ku giti cyawe uiranuke n'iby'isi (abagore , amacash) ubone kubohoza abandi. Ntuzanyonge iyi msg ahubwi izakubake kuko ndagukunda kandi nzagufasha gutera imbere. Kurikira inama.

 • #162

  MANEGE (jeudi, 21 février 2013 09:47)

  Padiri wagize neza kwitandukanya na Rukokoma kuko ni umusaza uvuga menshi ariko utumva ah isi igeze !!! bravo. Ikosa wakoze ni ugushinga ishyaka udatumiye intare z'abarashi nka ba Ndengera Patrick alias Tito kayijamahe na ba Evode Uwizeyimana. Wari kugira ingufu zihambaye kurenza kuzana les inconus rubanda tutazi . Rukokoma we ni umusaza twubaha warenze pension kuko afite 69 ans ahubwo nakomeza azarwara umutima uturike naruhuke areke abasore yirirwa atuka ngo ba 40 ans bamusimbure. Ese ko ba Mbonigaba bafite 40 ans akorana iki nabo ? umusaza Twagiramungu nyamara arwaye Alzheimer naruhuke

 • #161

  Inka ya Nkoronko igira inkomoko (jeudi, 21 février 2013 09:37)

  Dore inka mbaa!!
  MUTIMAMUKE WO MU RUTIBA
  Ni agatekerezo k’imbwa yariye utwana tw’ingwe iratumara. Ihungira kwa Bamenya bayihisha mu mutiba. Ingwe iza guteza utuyuzi. Uwabene Bamenenya arazikabukira ati: “ejobundi hano mu baturanyi bazamara urubanza, iyo mbwa izaza guhunahuna mu mayezi dore ko iyakunda byabuze urugero, uzayihatsinde!” Uwabene arongera arazitera ati ‘urabe wumva mutimamuke wo mu rutiba’. Bwarakeye biraba!
  Hashize iminsi, Bamenya abwira Rutabikangwa rwa Rutagambwa ati ‘sigaho gutera Kongo y’Ibunyabungo dore ko uzikoraho.’ Undi ati ‘ngari, nzajyayo ubundi mbeshye ko atari jye.” Uwabene Bamenya ati ‘intabwirwa ngo ishyire mu gaciro izaryoherwa ishyekerwe, amaherezo imere nka ya mbeba yakurikiranye akaryoshye mu nsi y’ibuye ikahakura inda y’akabati! Nubundi igikenya nticyumva indagu!’ Abandi ngo igikenya nticyumva ihoni! Buzacya bibe dore aho nigaramiye!
  Nanjye ndacurerera sincuna, ariko uko mbibona si ‘hovyo’: ni ibya rukungu yikunenga hejuru y’urupfu.’ Nyirabasare wo kuri Suti yabyaye Rwicabasare!!!

 • #160

  ISEPFU (jeudi, 21 février 2013 09:03)

  Ibyo uvuze ndagushyigikiye.

 • #159

  RADIO ISHEMA IRI HEHE ?? (jeudi, 21 février 2013 08:34)

  NJE KUBAZA PADIRI THOMAS AHO RADIO YADUSEZERANYIJE YUMVIKANA MU KARERE HOSE IGIZE?
  DUKENEYE IYO RADIO RWOSE KUGIRA NGO TWUMVE IBITEKEREZO BY'ISHYAKA ISHEMA RY'ABANYARWANDA
  ABARI MU RWANDA NTABWO DUFITE UBURYO BWO KUJYA KURI INTERNET ARIKO RADIO SW DUSHOBORA KUYUMVA MU GITONDO NA NIMUGOROBA.
  DUSHYIGIKIYE ISHEMA PARTY, TURASHAKA KWISUBIZA ISHEMA KAGAME YATWAMBUYE
  TURASHAKA KUMVA IBYO ABANYEPOLITIKI BACU MUTEGANYA GUKORA
  NYABUNA NIMUGIRE BWANGU MUDUKURE MU BWIGUNGE
  NONE SE KO NUMVA NGO MUBA IBURAYI MURI BENSHI, KUGURA RADIO BYABANANIJE IKI KOKO ??
  TURAMBIWE KUMVA RADIO ZA HANO MU RWANDA ZITANGA AMATANGAZO Y'ABAPFUYE NO KWAMAMAZA IBIKORWA BY'INTORE GUSA
  MUGIRE BWANGU KUKO DUTEGEREJE N'AMATSIKO MENSHI !!!!!!

 • #158

  CV YA IMMACULLE KASSIINI (jeudi, 21 février 2013 08:17)

  uyu mugore nta CV agira.Iyo afite ni iyo kuroga abahutus gusa.

 • #157

  Immaculee Kassiini yatse ubuhungiro (jeudi, 21 février 2013 08:15)

  Umututsikazi witwa Immaculee Kassini waje gutata abahutus bose,ubu amaze kwaka ubuhungiro. Umugabo we ubu ali Mozambique,ejo azajya South Africa nyuma akazerekeza Norvege.
  Nyabuna mwitondere izo njiji z'abatutsi zadukoze munda zidakomeza kutwihishamo.
  MUSHAKE AGAFUNI MUGAKUBITE UWO MUGORE.Uyu mugore yaroze impunzi 2800 i Byumba muri Stade akoreshee uburozi bwica imbeba;na none muli NYACYONGA yahiciye impunzi 1200 akoresheje ibiryo byatangwaga na CROIX ROUGE dore ko alimo yakoraga yitwa Murebwayire Kitoro Gloria.
  Mwitondere uyu murozi!!!

 • #156

  MATATA YAFASHWE NINDWARA Y'UMUTIMA KUBERA KASIINI (jeudi, 21 février 2013 07:44)

  MATATA WO MUBUBILIGI NI NKASAGIHOBE !!!! UBU YAFASHWE NINDWARA YUMUVUDUKO WAMARASO AMAZE KUMENYA KO KASIINI IMMACULEE YOGEZAGA KO ALI MUBUTUMWA BUKOMEYE !!!!! HAHAHAHA !!!! ABAKIGA BO BALI BAMUTEZEHO KUZABACYURA , BAMENYE KO AFITE UBUTUMWA NONE BALIMO KWIYAHUIZA INZOGA !!!!!!! RUDASINGWA NIBA WOWE MWARABAONANYE KOKO R.I.P

 • #155

  Igisubizo cya byose (jeudi, 21 février 2013 06:40)

  Ibinyanye no kwiyongeza mandat kwa bwana Gafuni bisobanuwe neza bisubiza inyandiko ya Bernardin.
  Visenti ati ngibi ibigwi namashusho yabyo. Jye ndifuza kumenya icyaba kiri mu bwonko bwuriya musirikare waguye agacuho kubera kwica abantu abasigaye barikumunyura imbere aho yigaramiye nkingarame ya ruzagayura najyaga numva.

  Soma kuri iyi link. http://www.veritasinfo.fr/article-abanyarwanda-bakeneye-ukuri-gusesuye-mu-kwiyongeza-manda-kwa-kagame-paul-115452413.html

 • #154

  Mzee Karyabwite niyigishe urukundo asezerere inzangano (jeudi, 21 février 2013 06:35)

  Njyewe sindi mukuru nka Mzee Karyabwite ariko kandi sindi muto. Nunvise ariya magambo ya Mzee karyabwite acurikiranye nibaza icyo yari agamije afata ijambo muli medias nk'izi z'ubu.
  Ariko nunvise avuze ngo Perraudin niwe wabwiye Kayibanda ngo ashyireho Parmehutu, nahise nunva uriya Muzee ari umugome kabombo.
  Abatutsi bafite urwango rwa Mgr Perraudin rwarundi rw'umurozi.
  Banga Mgr Perraudin kugera ubwo igihe yitabye Imana ari iwabo muli Suisse, abatutsi aho mu Busuwisi barahagurutse bajya mu myiyereko yo gushaka gufata umurambo we ngo bawukubite akandoya cyanga bawunogoremo amaso nka bya bindi bakoreye impunzi z'abahutu muli Kongo no mu Rwanda henshi...
  Mgr Perraudin ntabyo atakoreye abatutsi; njyewe ndisabira nk'uliya Mzee NGENDAHIMANA wanditse asobanura uko byagenze akosora Karyabwite yazatubonera umwanya wo kwandika muli make ibikorwa bimwe (kuko ni byinshi) Mgr Perraudin yakoze I Kagbayi kandi ugasanga abatutsi aribo bari imbere mu kubiprofita..
  Icyo Perraudin bamuziza nuko yavuze ko nta muntu uruta undi. Yabisobanuye muli message evangelique yo muli 1958.Iyo message evangelique yakunze guhita ku masites ngo abatayiz bayisome maze biyunvire iyo message abatutsi bafasheho urwitwazo rwo kuzarimbura Kliziya Gatolika..Barabitangiye rero, iby'i Gakurazo murabizi.Ejo nzabandikira igice cy'iyo baruwa (kuko ni ndende), maze muzambwire aho Mgr Perraudin ngo yigishije abahutu kwica abatutsi...Ese niwe wabwiye umwami n'ingabo ze ngo birare mu bahutu bari batangiye kwigaragazaho uburideri ngo bavugire rubanda rwari rutsikamiwe nkuko bimeze ubu????????None se abo batutsi bahagurutse bagakindagura ba Secyugu ba Polepole ba Kayuku,n'abandi bahutu benshi, bashakaga iki???Bashakaga ngo abahutu bakomeze baceceke bazapfe badatekereje kujijuka kundi mu Rwanda...Sikobyagenze ahubwo bateje intambara, yahitanye cyane cyane abatutsi..None ni Perraudin watumye abo batutsi guteza intambara???
  Karyabwite rero, wa mugani ntiyahindutse aracyari muli Lunari..Lunari nta yindi nkuru yasize i Rwanda usibye IKINYOMA.. Icyo kinyoma nicyo yaraze abana bayo nka Kagame na FPR ye...
  Uko FPr ibeshya kugira ngo ikomeze itsikamire, yice inzirakarengane, niko Lunari yakoraga..
  Ngibyo, nguko.
  Karyabwite rero najye amenya gusaza atanduranije cyane.

 • #153

  Shingiro Mbonyumutwa wavutse muli 42. (jeudi, 21 février 2013 05:23)

  Mzee Karyabwite Pierre,
  Aho uvuga ngo « Parmerhutu yabanje kuba MDR abantu nibayumva ngo noneho Perraudin abwira Kayibanda kuyita Parmehutu ,aho rwose uratubeshye niba atali wowe wibeshye. »

  Ibyo uvuga ko Perraudin yabwiye Kayibanda wari uhali ?Ntitindije ngo nteze igisubizo cyawe, nkubwire ko utashoboraga kuba uhali kuko bitabayeho. Parmehutu alibyo bivuga Parti du Mouvement de l’ émancipaton hutu ( hutu compris dans le sens social et non ethnique) niyo yabanjilije M.D.R ( Mouvement démocratique républicain)
  Parmehutu yashinjwe kw’italiki ya18 z’ukwakira (10) muli 59 yongeweho MDR kuya 6 ukwakira muli 60 .

  Dore uko byagenze kubashaka kumenya amateka y’ukuli.
  Intego ya Parmehutu kwali ukubohoza rubanda rugufi rwiganjemo abahutu rwali rwarahejwe mu butegetsi n’agatsko k’umwami i nn a abatware be.!agatutsi be. ibyo abanyarwanda bagombaga gusangira( amashuli,imilimo ya leta n’ibindi)ako gatsiko kali karabyihaliye.
  Iyo ntego yagezweho muli révolution ya 59. Parmehutu imaze gutsinda amatora yo muli Kamena (juin 60)-amatora yali yaratangiye muli 53 ateganijwe buli myaka itatu- yasanze umwami Kigeli yarataye igihugu kuva yajya i Léopodville mu bwigenge bwa Congo ntiyongeye kugaruka mu Rwanda . Yaheze iyo ashaka intwaro n’amaboko byo kuzarwanya Parmehutu . Congrès ya Parmehutu yateraniye mu Ruhengeli mu kwa kira taliki ya 6 muli 60 ,imaze kubona ko nyine Umwami yataye igihugu nta mukuru cyali gifite,nibwo congrès ya Parmehuhutu ivuze iti aho ibintu bigeze n’ubwo bwami ntitukibushaka. Mbere Parmehutu yemeraga umwami uganje (roi constutitionnel).Nibwo congrès yiyemeje ko izaca ubwami na Kalinga ubwami bwali bushingiyeho,igashyiraho Repubulika na Président wa Répubulika batowe na Rubanda cyangwa se abaruhagaraliye. Nguko uko M.D.R.(Mouvement Démocratique Républicain) yongewe kuli Parmehutu.Mzee Karyabwite rero ibyo uvuga kuli Perraudin ntibyabayeho. Ibyo uvuga n’imvugo ya lunari twali tumenyereye yo gukwiza ikinyoma n’igihuha.Uribuka lunari ikwiza ko umwami nava mu Rwanda rutazongera kwera,ko nta mubyeyi nta nka bizongera kubyara ? Mzee Karyabwite rero ukwiye kwilinda gusubira mu mpuha za Lunali . Aba Lunari na Ndahindurwa wabo nta burenganzira bafite bwo kwifatira urubyiruko kuko balishe bateza intambara yo muli 1959 . Ingabo za Ndahindurwa ni zo zatangiye ubwicanyi mu Rwanda zica ba Sindibona ;Secyugu;Pole pole ,Munyandekwe n’abandi- Tujye tubwira ukuli urubyiruko rukeneye kubaka igihugu mu mahoro na démocratie.
  Shingiro Mbonyumutwa wavutse muli 42.

 • #152

  WARUZI IMPAMVU ADASHAKA KUREKURA INGOMA? PK!! (jeudi, 21 février 2013 05:13)

  ISOMERE INYENYERINEWS.COM.

  Ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa nabenshi.

  Ariko ubwo akazavaho ryari? Aruko abanzi be bose bashize ku isi?? Cg ararushaho kubagwiza?

 • #151

  ABACURUZA UMUBIRI WABO (INDAYA) MUMAZI ABIRA (jeudi, 21 février 2013 05:12)

  Inkuru dukesha igihe.com
  Nubwo ubwicanyi bwigeze kwibasira bamwe mu bakoraga umwuga w’uburaya butari bukivugwaho muri iyi minsi ya vuba, ku wa mbere w’iki cyumweru uwitwaga Gahongayire Julienne wo mu Murenge wa Rwezamenyo mu Karere ka Nyarugenge na we bivugwa ko yakoraga uburaya yarishwe anakatwa bimwe mu bice by’umubiri.

  Uyu mukobwa uri mu kigero cy’imyaka iri hagati ya 20 na 25 ngo yasanzwe n’abantu ahazwi ku izina ryo kwa Mutwe, bamuvana mu kabari nk’abantu baziranye bajyana iwe nyuma haza kumenyekana inkuru y’uko yapfuye.
  Mu babonye umurambo w’uyu mukobwa ngo yari yanogowemo amaso n’ururimi, ndetse ngo yari yanakaswe imyanya ndangagitsina ye.
  Polisi iratangaza ko kugeza ubu hamaze gufatwa umuntu umwe ukekwaho uruhare muri ubu bwicanyi, ibi bikaba byatangajwe n’umuvugizi wa Polisi y’u Rwanda Spt Badege Theos mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda dukesha iyi nkuru.
  Umuvugizi wa Polisi yavuze ko Gahongayire wakomokaga mu Murenge wa Rusatira mu Karere ka Huye abamwishe bamukuyeho bimwe mu bice by’umubiri , ibikorwa yise “ibikorwa by’agashinyaguro” .
  Polisi ivuga ko hagikomeje iperereza ku baba bari inyuma y’urupfu rwa Gahongayire.
  Abakora umwuga w’uburaya bigeze kwibasirwa mu mwaka ushize wa 2012, aho abasaba 15 bishwe mu gihe cy’amaze atatu gusa. Ariko kuva aho Polisi ifatiye bamwe mu bakekwagaho uruhare muri ibi bikorwa byari bimaze igihe nta hantu byumvikana.

 • #150

  POLO K NGO KERETSE ICYO MUDASHAKA (jeudi, 21 février 2013 05:01)

  POLO ARIKUGERAGEZA KWIBAGIZA ABANYARWANDA AMABI YABAKOREYE NGO AZABAHA : IMIHANDA, AMASHANYARAZI, UKAGIRANGO BIZAVA MUNZU IWE SI IMITSI YA RUBANDA.

  UMVA DA:

  http://www.youtube.com/watch?v=QVfZsh_DfZw

 • #149

  NI KOKO SE? (jeudi, 21 février 2013 04:13)


  NARI NZI KO ARI UKUBESHYA, NONE N`ABAHANGA BARABYEREKANYE. ABATUTSI BAKURA UBUCAKURA MU GUHORA BIMUKA, NAHO ABAHUTU BAGAKURA UBUTESI MU KWICARA BAKIRIRA UTWABO.

  Selon un chercheur américain, le niveau d'intelligence de l'humanité aurait tendance à décroître depuis le développement de l'agriculture.

  Selon le généticien Gerald Crabtree qui officie à l'Université de Stanford aux États-Unis, le niveau intellectuel de la race humaine aurait tendance à décroître au fil des siècles depuis que la population s'est sédentarisée.

  La sédentarisation nous rendrait moins malin

  Pour les chercheurs, nos ancêtres préhistoriques devaient leur survie à leur intelligence. Les chasseurs les plus habiles,étaient ceux capables de fabriquer les meilleurs outils et de trouver les meilleures cachettes. Leurs capacités cognitives étaient donc essentielles à leur longévité. Le fait de se sédentariser et de vivre tranquillement de nos récoltes sans craindre le danger, impliquerait que nous utilisions moins nos capacités cognitives et créatives et que notre cerveau soit moins en alerte.

  Des transformations génétiques qui feraient baisser le niveau intellectuel

  Nos capacités cognitives et émotionnelles sont déterminées par la combinaison de milliers de gènes. Entre chaque génération, 60 mutations modifient les séquences d'ADN. Pour Crabtree, il faudrait alors de 20 à 50 générations pour qu'un des gènes de l'intelligence soit altéré. Or, si l'on estime que le plus haut pic d'intelligence se situait à l'aube de notre civilisation, soit il y a 3000 ans et environ 120 générations, chaque être humain aurait hérité de deux à six mutations génétiques. Des transformations durant lesquelles quelques neurones ont pu se perdre en route.
  Une alimentation qui attaque le cerveau
  Des chercheurs de l'Université d'Harvard ont trouvé que le fluorure, substance trouvée dans l'eau, pouvait faire baisser le QI. Ils expliquent ainsi dans le journal Environemental Health Perspectives : "Nos résultats ont démontré la possibilité qu'une exposition au fluorure soit néfaste au neurodéveloppement des enfants. Nous avons trouvé une relation significative entre le niveau de fluorure dans l'eau et le QI des enfants."

  Les pesticides eux aussi pourraient nous faire avoir un grain. Omniprésents dans notre alimentation, une exposition à ces substances toxiques pourrait, selon Virginia Rauh, professeure à l’École de Santé Publique, "avoir des effets sur le développement du cerveau et sur le comportement".

  Enfin, une trop haute consommation de fructose, et notamment de sirop de maïs très concentré en sucre, serait responsable d'une diminution du quotient intellectuel et d'un endommagement des fonctions cérébrales, selon des études britanniques. Manger sain et équilibré n'aura jamais paru plus primordial. • #148

  Nkoronko:Twamagane abadutobera amateka!!!! (jeudi, 21 février 2013 04:12)


  Banyarubuga,mumfashe dushimire uyu mukambwe witwa Azarias Ngendahimana mu nyandiko atugejejeho abeshyuza ibyo undi musaza w'"Umulunari" witwa Mzee Karyabwite aharutse gutangaza, yari yuzuyemo ibinyoma na "Propagande" ya FPR(ariyo UNAR yiyuburuye!)!Mbese bya bindi tumenyereye!
  Na Mzee Shingiro Mbonyumutwa yari yagerageje,ariko Ngendahimana we aramurangije!Muri macye "Il lui a cloué le bec!"!!Ngo "akagabo gahimba akandi kataraza"!!!

  Dore ibinyoma bya Mzee Karyabwite:

  http://murengerantwari.unblog.fr/2013/02/17/mzee-karyabwite-yumva-ate-indepandansi-ubwigenge/

  Dore uko Mzee Shingiro Mbonyumutwa agerageza kumubeshyuza:

  http://murengerantwari.unblog.fr/2013/02/19/mzee-shingiro-arasubiza-mzee-karyabwite-ku-byerekeye-ubwigenge-bwu-rwanda/

  Dore noneho uko Mzee Ngendahimana "ahuhura" Mzee Karyabwite(Kakaburisha Ikinyoma!):

  http://murengerantwari.unblog.fr/2013/02/20/mzee-karyabwite-aragoreka-amateka-azarias-ngendahimana/

  ndr:Koko babivuze ukuri ngo "Uticaranye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze"!
  Nshimiye by'umwihariko umuganda aba bakambwe baba bahaye urubyiruko rw'u Rwanda,kuko iyo rusomye amateka nk'aya y'umwimerere kandi atagoretse,bituma rubasha "kwigombora" uburozi bw'ibinyoma Leta y'ibisahiranda idahwema kuruhunika mu mitwe(brainwashing),igambiriye kurucamo ibice no "kurukoloniza"(colonisation intellectuelle!)

  Nkoronko.

 • #147

  ngo araje uyu mwaka (jeudi, 21 février 2013 03:57)

  kuri #144
  Mu minsi ishize Numvise ku ma radio Twagiramungu Faustin avuga ko azaba ari mu rwanda uyu mwaka wa 2013 kandi yemeza ko aje guhangana na perezida Kagame,
  uyu mwaka ariko si Rukokoma we wenyine uzataha i Rwanda kuko habanje gutaha Prezida wa Green party mu kwezi kwa mbere,
  Abayobozi b'ishyaka PDP Imanzi ya Mushayidi nabo bakoze inama Bruxells le 27 Janvier bemeza ko bazajya gukorera mu rwanda mbere y'ukwezi kwa Kamena( gatandatu) uyu mwaka,
  Dutegereje icyo RNC na FDU bazatangaza kuko nyuma yo gufunga Ingabire Umuhoza FDU yacitsemo ibice abandi bameze nk'inkoko zaguye mu mazi, kandi nyamara uriya mubyeyi yagiye bamubeshya ngo baramushyigikiye muri byose none bararuciye bararumira!!!

  Rusesabagina n'ishyaka rye mbona bibereye muri business yo gukina Hollywood movies kuko abazungu bamugaragiye yiriranwa na bo simpamya ko bamugiha inama yo gutaha agahangana na kagame ( bagamije kurya ama$$$ gusaa)

  Naho uyu mushi w'umupadiri nubwo abantu benshi bari kumurwanya kubera imvugo ikarishye azanye, njye mbona afite ibanga rishobora kuzahangamura ingoma ya Kagame kuko mpereye ku byo urubuga leprophete.fr rumaze kugeraho:

  1. arashaka gukorana n'amaraso mashya, imirabyo n'inkuba bigakubita ubundi ibyari ibihome bigahomboka
  2. ntabwo ashaka kwivanga muri politiki zishaje za UNAR na MRND byabaye ikiziriko n'indwara idakira ikomeje gutuma benshi batumvikana uko igihugu gikwiye kuyoborwa
  3. namara gushinga Radio yumvikana mu karere kose, abaturage b'u rwanda ndetse n'abaturanyi bazamuyoboka ku bwinshi.
  4. igihe tugezemo gukoresha ikoranabuhanga rya internet na radio bifite ingufu cyaneee
  BIRASHYUSHYE kuko Kagame ari kuzenguruka igihugu cyose ashaka amajwi mu baturage kugira ngo bazahindure itegekonshinga yongere kwiyamamaza ariko muri RPF ntabwo bamushyigikiye ni yo mpamvu yahisemo gukoresha abahutu b'inda nka Bernardin, Rucagu, Moussa Fazil kugira ngo bamufashe gutsinda urwo rugamba,

  Abanyapolitiki bazi icyo gukora nababwira iki kuko iki ni cyo gihe cyose cyo gukora kuko RPF yamaze gusenyuka hasigaye Kagame n'abantu batarenze 5.

 • #146

  Kagame 2017 (jeudi, 21 février 2013 03:39)

  Abaturage bemereye kagame kuzamutora 100%

  http://www.youtube.com/watch?v=QVfZsh_DfZw

 • #145

  ERERERERERERERERERE (jeudi, 21 février 2013 03:36)

  MWITONDE MWTONDE MWITONDE MWITONDE...MBABWIRE
  Niba muzi gishishoza murebe abanditsi baza ahangaha biha kutugra za manama kudutungira agatoki abantu barimo kutubeshya, kutuyobya..

  Amashyaka ya oppositionna ba Leaders babo, radio zivugira oppostion, n'abayobozi bazo...NI NDE WUNDI WATUKA ABO BANTU?????????
  Nawe se mu gihe abantu bahagurutse bati turwanye twivuye inyuma INGOMA Y"ABICANYI, bamwe bahaguruke ngo barimo kudutungira agatoki abantu babi, abarusha ububi abandi muli opposition no ni aba:
  1.Padri
  2.Simeo
  3.Imaculata K.
  4.Rusesabagina.
  N'abandi barabatuka ariko abibasirwa cyane ni abangabo..KUKI KUKI KUKI KUKI...Ese aba babavuga ibitavugwa ni abakunda opposition noneho bakaba bashaka kuyirinda abanzi????
  MUZANSUBIZE...

 • #144

  n (jeudi, 21 février 2013 03:02)

  Twagiramungu yaba abarizwa i Kigali? Umwaka ushize yavugaga ko azaba ari i Kigali muri Janvier 2013. Iby'abanyapolitiki ntawabivamo. Bajye bicecekera.

 • #143

  Majyambere (jeudi, 21 février 2013 02:53)

  Wowe 121 upinga gusa!
  None se wasanze nta nkweto dufite tugendesha? Iyo dukora urugendo rurerure n'amaguru tuba turimo kwishakamo ibisubizo nk'intore zabyiyemeje. Uzaturebe iyo tugenda, ntitureba inyuma cyangwa ngo twerekane ko ibyo bitubabaje kuko nta ntore iganya. Tugenda twishusha kubera umudari kuko ubu himirijwe imbere gahunda ya «Hingira isoko, uhahire urugo». Aho duturutse hose tugenda dutumbereye icyerekezo twenti twenti cyubatse mu murwa rwagati!
  Ni uko tubayeho muvandimwe!

 • #142

  Ya Solo (jeudi, 21 février 2013 02:25)

  Bantu mwese kutekereza gujya ku butegetsi murakina mu bikomeye! Hanyuma se perezisa naramuka avuyeho azagumana n'ubudahangarwa? Arega buriya haba hari byinshi byihishe imyuma y'iriya manipulation! Murebe namwe, haracyari imyaka ine yose; ariko aho kugirango perezida ashishikanzwe no gutegura abazamusimbura, we ashishikajwe n'uko twakumva ko ari we kamara. Aho ntacyo mwumvamo?

 • #141

  Mugunga (jeudi, 21 février 2013 02:10)

  #120? Ibyo se biguteye ikibazo? Dore igisubizo cyigeze gutangwa na Bernardin:

  Iyo ukarebye si agatutsi


  Iyo ukarebye si agatutsi
  Usanga ahubwo ari agatindi
  Nta mfura itwaza itsembatsemba
  Nta mututsi utaba rubanda
  Ngo ajye kubambura utuzu twabo
  Utulima twabo atuvogere
  Utuntu twabo adutsotsobe
  Ahubwo ashinjagira gitware
  Akajya mu rwego rw'intarindwa
  Arasana ku nka bikamubera
  Yagera ku ngoma akaba intwali
  Ni uko Imana yabimuhaye,


  Kaliya kambali k'amahanga
  Ni agahanzi si agahinza
  Iyo ukegereye ni akazingo
  Ni urutambara rwishusha
  Udusatsi twako ni udushingwe
  Boshye umwana urwaye bwaki
  Ubwonko bwako bwarasaye
  Ubwiko bwiyendera uwo mwanya
  Agatwe kako ni agatwero
  Gaceka impanga zika ishingwe
  Nta gahanga ni agahabwa
  Naho ku twiso ni utunoli,
  Utwinyo ntubaze ni mahuku
  Utuboko twombi ni udukwege
  Na ho ubuganza ni ubujanja
  Nta gatuza ni agatuntu
  Agatima kuzuyemo amasasu
  Mu kada imbunda zirajagata
  Udutako twako tw'inkobane
  Duha uturundi nk'utw'icyoba
  Na ho uturenge ni utunono
  Gafite umwera umubiri wose
  Ntabwo gahumura karanuka
  Inkaba y'abantu ni yo ikaranga,


 • #140

  Kanyombya ka Samusure (jeudi, 21 février 2013 02:06)

  Twagiramungu ni iturufu izirya zose, uzabaze. Yarwanyije ikinani kirahangamuka, arwanya Kagame n'ubu iyo Kagae arose arota Rukokoma amuri hejuru. Twagiramungu ni we munyapolitiki uvuga abanyarwanda bose bagasubiza umutima mu gitereko, baba abahutu, batutsi n'abatwa kuko bose arabaharanira. Ureke aba baswa barwanira kugabagabana abahutu ngo barakina politiki! Twagiramungu aje mu rwanda ntiyabura abasirikare bamurinda kandi bamukunze. Nagire aze rwose murebe ngo abanyabikabyo barabura ijambo.

 • #139

  Rukokoma (jeudi, 21 février 2013 01:48)

  Wowe uvuga ngo Twagiramungu ni we wenyine ushobara kubohora abanyarwanda reka nkubaze:
  1. ko twagiramungu numva avugira kuri Radio na meeting gusa akaba yarashinze ishyaka rishya RDI akabura abayoboke n'inkunga ngo asunike agatsiko?
  2. niba Twagiramungu mumushyigikiye muri benshi, harabura iki ngo muhirike agatsiko kayobowe na kagame?
  3. ongera usubiremo neza, urebe mu nshuti zawe n'abavandimwe, uzasanga ari ibyifuzo cyangwa inzozi muhoramo gusaaa:
  muhora mwifuza/mutora gukuraho ubutegetsi bwa kagame ariko bababwira gutanga inkunga cg umusanzu mukarya indimi ngo ivi na ivi.....

  ubonye iyaba abo banya politiki mushimagiza mubaha inkunga bakeneye, ubu muba mutuye mu Rwanda ruzira umwiryane !!!

  umwanzuro: nimukomeze muvuge/murote/mwifuze... ntibizabuza kagame kubategekesha igitugu n'ubuhiri kugeza asimbuwe na Cyomoro.
  " ibikorwa biruta amagambo "

 • #138

  Umututsi RUDASINGWA THEOJENI niwe wambere wahururiye uriya mugandekazi Imakulata Kasiime (jeudi, 21 février 2013 01:38)

  @ 127 ntimukarindagire mubeshyera abakiga cyangwase nabahutu, umututsi winkomoko niwe wambere wagiye kwakira uwo mugore wumutekamutwe ubwo yageze Belgium. Rudasingwa Tewujeni warumaziminsi yishise i Buruseli yabaye nkuvumbuka mumwobo ajya kubonana nuwo mugore. Abandi bagendaga bamwogeza nka ba Matata, Ryumugabe nabandi, abo bose si abakiga. Iyo byabayobeye muti abakiga ! Barabatanze, nubu kandi bakibari imbere, nimushaka muzimanike !

 • #137

  Muyomba (jeudi, 21 février 2013 01:33)

  #128

  Ndombolo,

  Ugize ishyari se ko abahutu turya inyama n'ibirayi wowe inda ikaba yarumiye ku mugongo kandi witwa ngo uri ku ibere rya benewanyu bikubiye umutungo w'igihugu n'uwa Congo? Dore nonehonejo na diamants zanyu ngo bazibiye ku kibuga cy'indege mu Buligi, maze Kagame arasara arasizora yitwaje ko ari équipe ye arsenar yatsinzwe! Izirike agashumi munda wihorere ureke twe ibihutu biri hanze twivuturire! Sha, komeza wihangane ubundi upfire ifiyeri kuko na ya mbehe wakombaga utazongera kuyibona kuko bene kuziriraho basigaye barira mu nkono kubera ubuke bw'ibyo barya, bwiyongera ku mururumba udashira bafite!

 • #136

  Itonde utazashirira ubwonko vuba Padi!!! (jeudi, 21 février 2013 01:28)

  Uratinyuka weho ukigerereranya n'abasza nka Twagiramungu ukabita abaswa? Uzabaze aho Evode abarizwa muri iki gihe cyangwa wawundi bita Toto Kayijahe. Nyamara bari bafite ama succès bakiri kumwe na Rukokoma. Nawe kandi ngo mwarahoranye, uzaba ureba ko atazagenda ugasigara ukambakamba. Tu ne peut pas avoir la pointure du grand homme comme Faustin mon garçon. Uzabaze abantu bakoranye nawe mu mirimo ya Leta nibwo uzasobanukirwa. Uzabaze abanyamakuru nka ba Mugenzi, Karekezi ndetse n'abazungu, burya ni bo bazi gushishoza umunyapolitiki. Ese ko ntarakumva kuri RFI ctangwa BBC English service? Uzavugira kuri Vatican se aho bakoresha ikilatini???? Uzabanze ubaze hose mbere yo gushaka kurira igiti cy'inganzamarumbu kitwa Rukokoma. Uzabaze nka ba Kabanda na Nkuriyingoma bazagusobanurira. Weho urakishakisha padi, kandi urabikora nabi kuko ushyushya moteri cyane kuburyo izashirira bidatinze. Babyita kugonga moteri. Ndabona nawe byegereje.

 • #135

  padi subiza uyu wiyise Cash Gafaranga niba abeshya! (jeudi, 21 février 2013 01:24)

  De : Cash Gafaranga <cashgafaranga@yahoo.fr>
  À : "Democracy_Human_Rights@yahoogroupes.fr" <Democracy_Human_Rights@yahoogroupes.fr>
  Envoyé le : Mercredi 20 février 2013 23h20
  Objet : Ngo mu Rwanda hakenewe «génération nshya » y’Abanyapolitiki.

  Uwapfuye yarihuse atabonye génération nshya y'abanyepolitiki !Aba banyepolitiki bashya b'abasore kandi bize amashuri menshi, bavuga ko baje gusimbura abanyepolitiki b'abasaza! Reka mbakurikiranye nkurikije uburambe bwabo muri politiki!

  1. Ndashimye Bernardin
  2. Tito Kayijamahe Alias Ndengera
  3. Uwizeyimana Evode
  4. Nahimana Thomas (yashinze ishyaka ryitwa Ishema ry'u Rwanda)

  Aba uko ari bane bavuga ko ubwenge bafite muri politiki babukuye kumunyapolitiki w'inararibonye Faustin Twagiramungu alias Rukokoma! Sinzi rero muri aba uko ari 4 uzagera ikirenge mucya Rukokoma! Icyakora Thomas nahimana we yarayicuranze ayica umurya , yavuze ko ubumenyi buhagije afite muri politiki yabuvomye kuri Rukokoma noneho ubu umunyeshuri akaba ariwe wasimbuye mwarimu!!!

  Ikigaragarira benshi ni uko mubyukuri, aba uko ari 4 bavuye mu ishuri kwa Rukokoma ntampabyabushobozi bafite akaba ariyo mpamvu bahuzagurika cyane! Sinzi niba bashobora gusubizwa mu ishuri kuko barivuyemo birukanywe!!!!

 • #134

  Ngo jeune génération? (jeudi, 21 février 2013 01:18)

  None se Tomas yaba ari muto kuri Frank Habineza? Ni muto se kuri Alice Muhirwa? Yatubwira se niba Omar Oustaz amurusha imyaka? Bose se ko bari mu Rwanda urashaka kujyana yo iki kindi? Weho wabuze icyo ukora bamaze kukwirukana mu gipadiri none urimo gushaka kwescroka abaginga!!! Mu Rwanda dukeneye umuntu ufite experience nk'iya Mzee Twagiramungu, ni nawe FPR itinya mu banyapolitiki bose kandi ni byo ntakoreshwa n'inda nka biriya bihutu by'ibikiga. Mzee karibu, tuzagushyigikira rwose nk'uko watuyoboye dukuraho MRND.

 • #133

  Aung San Suu Kyi w'abahutu yahunze!!! (jeudi, 21 février 2013 00:52)

  Uwaroze abahutu uburindagizi ni umuhanga kandi ntiyakarabye! Umugandekazi arahurudutse, bamuzengurukije uburayi ngo babonye umufasha w'umututsikazi!!! Ati turafungwa tugakubitwa! ariko se, uwo muntu mwumvise afungiye he ryari? Yakubiswe na nde hehe ryari? Aung San Suu Kyi! Ubu se murongera mutubeshye iki mwa baswa mwe? Harya ngo murashaka nouvelle generation? Padi, experience yo gusoma misa sinzayijya inyuma ndagacibwa ibere...

 • #132

  REVOLUTION NOW (jeudi, 21 février 2013 00:36)

  Banyarwanda banyarwandakazi mukunda urwanda,igihe cyageze ko Kagame na FPR bisezererwa!None twe urubyiruko nyarwanda tubasabye guhaguruka mukava mu magambo,tubasabye guhaguruka mukava mu mashyaka murimo,mugashyira hamwe ubundi mwese mukajya mu muhanda kubwira abantu bose bavuga ikinyarwanda ko twarambiwe ingoma ya kagame n'agatsiko ke!
  Twe urubyiruko amashyaka ntacyo atubwiye,ahubwo turambiwe ikinyoma ,ubwicanyi,ubusambo bwa leta ya Kagame!
  Twe urubyiruko twiteguye kwitanga no guhuza urubyiruko rwose rw'abanyarwanda bashyira mu gaciro:abanyeshuli,abashomeri,abasirikare,abapolisi,abalokodifensi,abapoliticiens bose niba bashaka ko u Rwanda ruba u Rwanda rw'amahoro,mwese mugomba kwifatanya natwe RWANDARWEJO!
  Imyaka 19 irashize FPR iri kubutegetsi,ariko ntakintu yatugejejeho gifatika:ubu isi yose yuzuye impunzi z'abanyarwanda,nta gihugu udasangamo umunyarwanda!
  Turashaka ko abanyarwanda bataha mu Rwanda mu mahoro,none niyo mpamvu dutangije ino REVOLUTION!
  Turabasaba guhaguruka mukitanga ,mugomba gutangira kwandika amaslogans avuga:KAGAME DUHE AMAHORO,WEGURE URWANDA NI URWABOSE.
  KAGAME DUHE AMAHORO ,WEGURE URWANDA NI URWABOSE!
  Mugomba guhaguruka nk'abavandimwe mukajya mumihanda kwigaragambya!
  Iyi REVOLUTION irareba ubwoko bwose :abahutu,abatutsi,abatwa,abanyamahanga bavuga ikinyarwanda,abana bazi impamvu bigaragambya,abasaza abakecuru,umuntu wese utishimiye buriya butegetsi asabwe guhaguruka agafatanya natwe urubyiruko twise RWANDARWEJO,akajya mu muhanda!Abishyize hamwe baratsinda!
  Mugomba kwitegura kuraswa kuko Kagame ntazatwihanganira,ariko nihahandi he ,twamurambiwe ,agomba kuva kubutegetsi,undi akamusimbura!
  Imana iba iwabandi igataha i Rwanda,none igihe cyageze ko twifasha ikadufasha!REVOLUTION,RWANDAN NATION,now ACTION!

 • #131

  Boniface Rut. (jeudi, 21 février 2013 00:29)

  Nongeye gushimira Padiri Tomas kuba yarashyigikiye igitekerezo cya njye nk'umuntu w'inararibonye cyo gukora politiki ya Nouvelle génération. Nyuma y'uko mvuganye n'abasore bari barayobye bagakurikira umukambwe Twagiramungu, bafashe icyemezo kizima bamuva inyuma, padiri na we wari wagumye muri RDI mu bwihisho namugiriye inama yo kwishingira ishyaka rye. Kugeza ubu amashyaka ahagarariye nouvelle génération ni irys Boniface Rutayisire, irya JMV Minani n'irya Tomasi Nahimana. Ubu tukaba twariyemeje gukorera hamwe tugakiza abanyarwanda ingoma ya FPR no hasi ngo piiiiiiiiiiiiiiiii! Nouvelle génération oyeee!

 • #130

  Ngo nta washobora gusimbura Kagame? (jeudi, 21 février 2013 00:24)


  Tumaze igihe dusoma mu binyamakuru ko abaturage bahora basaba Kagame ko yakomeza kutuyobora kugeza isi irangiye! Abo bamusaba gukomeza kubayobora nyuma ya manda ebyiri (nyuma yo gutekinika Itegeko-nshinga) basa n'abatazi ko u Rwanda rutuwe na miliyoni zigera kuri 11 zirimo nibura abantu ibihumbi ijana bashobora gutegeka igihugu nk'uko gitegetswe ubu cg se bakarushaho bitewe n'amatwara mashya bazanye. Ubundi iyo ikipe yatsinze ibitego byinshi umutoza areba abakinnyi bakomeye cyane akabavana mu kibuga bakiruhukira, maze akabasimbuza ba bandi bitwa ko badakomeye cyane (substitutes) baba bicaye ku ntebe y'abasimbura maze nabo bakabona akanya (chance) ko kwerekana icyo bazi! Byagiye bigaragara kenshi ko abo basimbura abafana baba basanzwe bapinga hari igihe baryoshya umukino kurusha abababanjirije!