DUSANGIRIJAMBO: Nimuhumurize umuryango wanjye, nimuwuhumurize. Padiri Thomas Nahimana.

Muri iki gihe, Abanyarwanda benshi barashonje, barananiwe, bafite ubwoba, bafite agahinda, bari mu kaga...nk'aka kana !
Muri iki gihe, Abanyarwanda benshi barashonje, barananiwe, bafite ubwoba, bafite agahinda, bari mu kaga...nk'aka kana !


Kuri iki cyumweru Kiliziya irahimbaza Batisimu ya Nyagasani . Mu kuzirikana amasomo ya Liturijiya , turibanda kuri  uyu murongo wa mbere w’isomo rya mbere : « Nimuhumurize umuryango wanjye, nimuwuhumurize, ni ko Imana ivuze , nimukomeze Yeruzalemu; muyimenyeshe ko ubucakara bwayo burangiye, igihano cyayo kikaba gihanaguwe ».


Nagerageje kureba uko iyi nteruro ivugwa mu ndimi eshatu zikoreshwa mu Rwanda :


« Nimuhumurize umuryango wanjye ,  nimuwuhumurize, niko Imana ivuze ».

«  Consolez, consolez  mon peuple,dit le Seigneur ».

«  Comfort, give comfort to my people, says your God

 

Consoler/comfort  se bivuga guhumuriza  mu kinyarwanda ? Hahumurizwa ufite ubwoba, utunagurikwa, uwabuze ibitereko kugira ngo asubize umutima mu gitereko ! Naho « consolation » ihabwa ufite agahinda kubera ko ari  mu cyunamo ku mpamvu y’uko yatakaje umuntu akunda cyangwa ibintu by’igiciro gikomeye.Muri make consoler bivuga « kwihanganisha ».

Uko byamera kose, kuba ijambo ry’Imana mu kinyarwanda risa n’iryitiranya « guhumurizwa no kwihanganishwa » ni uko umuryango w’Imana uri mu Rwanda uremerewe bitavugwa n’ibi byiyumviro byombi :« Ubwobza n’Agahinda ».


Abanyarwanda bafite ubwoba bw’ubutegetsi bubi bubahoza ku nkeke z’intambara z’urudaca ; bahora bahagaritse umutima kubera kutizera abategetsi badahwema gufata ibyemezo bibi amahanga atagishoboye kwihanganira none  ibihano bikaba bitangiye kugira ingaruka mbi ku baturage bagiye kwirukanwa ku kazi, batagihembwa, bahora bacibwa amafaranga badafite mu buryo bwo kuziba icyuho cy’imfashanyo zahagaritswe ; bafite ubwoba bw’intambara ya Kongo ishobora kubagarukana ikarimbura benshi….Abategetsi bameze nka za Nkubisi zayo ziyitarukiriza , ninde batatera ubwoba ?


Abanyarwanda bafite agahinda kenshi cyane kubera ababo bapfushije bazira akamama, bababajwe n’imitungo yabo bavukijwe kandi bakivutswa na n’ubu. Umwarimu wamaze ubuzima bwe bwose yiziritse umukanda kugira ngo yubake akazu k’amatafari yajya kubona akabona baragahiritse mu minota ibiri yabura ate kwicwa n’agahinda ! Umuturage ukennye washoboye kwigondera akaruri, yajya kubona akabona ubutegetsi bw’Abidishyi bugahaye inkongi y’umuriro  kandi Leta ntimuhe aho aba yegamye, yabura ate kubabara mu gihe arara yipfundapfunda, utwana twe twicwa n’umusonga, abana b’Agatsiko baturira imibi  mu magorofa ! Abanyarwanda bafite agahinda ko kubura igihugu cyababyaye, bahunze batacyanze, ubu bakaba bakomeje kujujubya n’Agatsiko-Sajya kabatera iyo bagahungiye . Kubura igihugu ni ukubura  byose, niyo mpamvu nta we utakora ibiri mu bushobozi bwe byose ngo asubire mu gihugu cye. Bwarakeye birongera biraba !


Imana irabivugaho iki ?


Muri make, Imana iragira iti « Nimuhumurize kandi mwihanganishe umuryango wanjye” ! Ngiyo inkuru Nziza y’uyu munsi ! Guhumuriza ni ugukuraho burundu igitera abaturage ubwoba, kikabakura umutima. Kwihanganisha ni ukuba hafi y’abigunze kubera agahinda, ukabatega amatwi, ukabafasha kudaheranwa n’agahinda, ukabafasha kubona ko ubundi buzima bwiza bushoboka.


Ikibazo gikomeye ni ikingiki : Ni nde ugomba guhumuriza no kwihanganisha umuryango w’Imana ?


Igisubizo : Si Abihayimana gusa cyangwa ababatijwe bonyine bafite ubutumwa bwo guhumuriza umuryango, dore ko kenshi amasengesho yabo n’ibyemezo byabo atari byo byakuraho ibikorwa bibi by’ubutegetsi bwiyemeje kwica urubozo no guhahamura abaturage !


Ubutumwa bwo guhumuriza umuryango burareba mbere na mbere abategetsi b’igihugu n’abanyapolitiki bitegura kuyobora igihugu.


Babikora bate ?


Babikora bareka ingeso basanganywe yo KWIKUNDA  bikubira ibyiza by’igihugu, hanyuma bagapfa kwivugira amadisikuru atagira aho ahuriye n’ubuzima bw’abaturage  ( bavugira mu butayu Nyiramubande yabasubiza bakibwira ko bumviswe!) , ahubwo bakagerageza kujya « babwira umutima wa rubanda » (, Parlez au cœur de Jérusalem) . Ni ukuvuga gushakira ibisubizo ibibazo nyabyo bibangamiye imibereho myiza y’abaturage kandi  aho gushyira imbere utunyungu twabo bwite gusa bagahora baharanira kandi barengera inyungu rusange !


Umutegetsi mwiza  Abanyarwanda bakeneye muri iki gihe agomba kuba ameze ate ? « Ameze nk’umushumba uragiye ubushyo, akabwegeranya n’ukuboko kwe ; abana b’intama akabatwara mu gituza cye, intama z’imbyeyi akazemera mu rwuri rutoshye ».
 Icyo gihe rubanda izatuza, icururuke,itunge itunganirwe.


Umwanzuro


Banyarwanda namwe Banyarwandakazi, abari mu rwanda n’abari mu buhungiro, mwebwe  murushye kandi muremerewe n’akarengane n’iterabwoba mushyirwaho n’Agatsiko kigize ikigirwamana mu Rwanda, NIMUHUMURE, Imana ntiyabibagiwe, iminsi yo kubohoka kwanyu iregereje. Gusa mukwiye gukanguka mukaba maso kugira ngo ayo mahirwe atazabaca mu myanya y’intoki !

 

Icyumweru cyiza ku bakunda u Rwanda n’Abanyarwanda,

Umugisha ku bayobozi bose bashishikajwe no guhumuriza Abanyarwanda.

 

Uwanyu Padiri Thomas Nahimana.

 

 

Niba ukeneye gusoma amasomo ya Liturujiya y’iki cyumweru wayasanga hepfo aha:

 


ISOMO RYA MBERE: Iz 40,1-5.9-11. 

Nimuhumurize umuryango wanjye, nimuwuhumurize — ni ko Imana ivuze — nimukomeze Yeruzalemu; muyimenyeshe ko ubucakara bwayo burangiye, igihano cyayo kikaba gihanaguwe ;
Uhoraho yayihannye yihanukiriye, kubera amakosa yayo. Ijwi rirarangurura riti «Nimutegure mu butayu inzira y’Uhoraho, muringanirize Imana yacu umuhanda ahantu h’amayaga. Akabande kose gasibanganywe, umusozi wose n’akanunga kose bisizwe, n’imanga ihinduke ikibaya. Nuko ikuzo ry’Uhoraho rizigaragaze, ibinyamubiri byose bizaribonere icyarimwe,bimenye ko Uhoraho yavuze.» Naho wowe, zamuka ku musozi muremure, urangurure ijwi, wowe uzaniye Siyoni inkuru nziza,
ntutinye, wowe ntumwa y’inkuru nziza igenewe Yeruzalemu !


Rangurura ijwi ubwire imigi ya Yuda uti «Dore Imana yanyu!»Ni byo koko, dore Nyagasani Imana ! Araje n’imbaraga nyinshi, afite amaboko, aje gutegeka; dore azanye n’iminyago, abo yatabaye bamubanje imbere. Ameze nk’umushumba uragiye ubushyo, akabwegeranya n’ukuboko kwe ; abana b’intama akabatwara mu gituza cye, intama z’imbyeyi akazemera mu rwuri rutoshye.


 

ZABURI 104(103),1c-2.3-4.24-25.27-28.29-30.

Inyik/ Uhoraho, uhe umuryango wawe umugisha n’amahoro.

Uhoraho, Mana yanjye, uri igihangange rwose!
Wisesuyeho icyubahiro n’ububengerane,
wambaye urumuri nk’igishura,
urambura ijuru nk’ihema.

Hejuru y’amazi wahubatse Ingoro yawe,
ibicu ubigira igari ryawe,
ugatambagirira ku mababa y’umuyaga.
Imiyaga wayigize intumwa zawe,
umuriro uwugira umufasha wawe.

Uhoraho, mbega ngo ibikorwa byawe biraba byinshi!
Byose wabikoranye ubwitonzi,
isi yuzuye ibiremwa byawe!

Ngiyo inyanja ngari, kandi yagutse impande zose,
maze inyamaswa zitabarika,
inini n’intoya, zikayijagatamo.

Byose ni wowe byiringira,
biteze ko ubiha icyo kurya mu gihe gikwiye;
urabiha bikayoragura,
wabumbura ikiganza cyawe, bigahaga ibyiza.

Uhisha uruhanga rwawe bigakangarana;
wabivanamo umwuka bigahwera,
bigasubira mu mukungugu byavuyemo.
Wohereza umwuka wawe, bikaremwa,
maze imisusire y’isi ukayihindura mishya.

ISOMO RYA KABIRI: Tito 2,11-14.3,4-7. 

Koko rero ineza y’Imana, soko y’umukiro ku bantu bose, yarigaragaje, itwigisha kureka kugomera Imana no gutwarwa n’irari ry’iby’iyi si, kugira ngo guhera ubu ngubu tubeho turangwa n’ubwitonzi, ubutungane, n’ubusabaniramana, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire hamwe n’Ukwigaragaza kwa Yezu Kristu yisesuyeho ikuzo, We Mana yacu y’igihangange, akaba n’Umukiza wacu, witanze kubera twebwe, kugira ngo aturokore ubugome bwose kandi yuhagire umuryango ugenewe kuba ubukonde bwe no kugira ishyaka ryo gukora icyiza cyose. Ariko igihe higaragaje ubuntu bw’Imana Umukiza wacu n’urukundo ifitiye abantu, yaradukijije, itabitewe n’ibyiza twaba twarakoze, ahubwo ibitewe n’impuhwe igira, idukirisha icyuhagiro dukesha kuvuka bwa kabiri no guhinduka abantu bashya muri Roho Mutagatifu. Kandi uwo Roho, yamudusakajemo ku bwa Yezu Kristu Umukiza wacu, kugira ngo tube intungane, kandi twiringire kuzahabwa umurage w’ubugingo bw’iteka, tubikesha ubuntu bwayo.IVANJILI: Lk 3,15-16.21-22. 

Muri icyo gihe, rubanda rwari rutegereje, kandi bose bibaza mu mutima wabo niba Yohani atari we Kristu, Yohani ni ko guterura abwira bose ati «Jyewe mbabatirisha amazi, ariko haje undi undusha ububasha, sinkwiriye ndetse no gupfundura udushumi tw’inkweto ze; we azababatiriza muri Roho Mutagatifu n’umuriro. Nuko rubanda rwose rumaze kubatizwa, mu gihe Yezu na we amaze kubatizwa asenga, ijuru rirakinguka, maze Roho Mutagatifu amumanukiraho bamubona ameze nk’inuma. Nuko ijwi rituruka mu ijuru riti «Uri Umwana wanjye, nakwibyariye none.»


 

Commentaires : 96
 • #96

  Ndahiro Silver (samedi, 04 avril 2015 17:07)


  Wewe wiyita Padiri.kugira ngire icyo navuga kuri wowe,ndifuza kumenya neza
  ko uri Padiri koko kibure uri umunyapolitiki ? muri izo nyito zompi uko ari ebyiri
  njye ndumva zivuguruzanya.Niba rero uri Padiri,muvandimwe ngira nkugire inama:Ijambo ry´imana hari benshi baryemera,hari abaritozwa,utirengagije nábatarizi kibure bataryemera,ngaho rero komereza aho uryigishye ,urinoze kugira abayoboke bawe bajijuke.Wararyize kandi uryigisha nta nenge.Politiki vayo yihorere kubera ko ataho ihuriye n´imyimbumbaganyo uvuga nk´iya 59,kibure irondabgoko witwaza kugira abanyarwanda bongere ubagabure.Twe muri RPF turatoza urukundo,ubusabane, ukubahana,gukorera hamwe igihugu
  gitere imbere.Urumva rero ubwo budasa ntibushobora kubana,igihe uzagera Kigali wowe wenyine uzagira ikimwaro,wicuze n´imbere ko abanyarwanda bazakwamana ku manwa y´ihangu. Please don´t jocking with the Political Space we have already.Thanks.Ndahiro Silver.

 • #95

  金威龍 (vendredi, 07 mars 2014 07:39)

  立挺90度:http://www.zzleshirts.com/p104.html
  男根増長素:http://www.zzleshirts.com/p410.html
  消渇丸:http://www.zzleshirts.com/p179.html
  消渇丸 輸入:http://www.zzleshirts.com/p179.html
  MaxMan:http://www.zzleshirts.com/p152.html
  法国性奴:http://www.zzleshirts.com/p439.html
  蔵秘男宝:http://www.zzleshirts.com/p294.html
  男宝:http://www.zzleshirts.com/p329.html
  壮三天:http://www.zzleshirts.com/p443.html
  魔根:http://www.zzleshirts.com/p403.html
  壮天根:http://www.zzleshirts.com/p55.html
  黒倍王:http://www.zzleshirts.com/p401.html
  九鞭粒:http://www.zzleshirts.com/p463.html
  黒色風暴:http://www.zzleshirts.com/p42.html
  男露888:http://www.zzleshirts.com/p349.html
  性霸2000:http://www.zzleshirts.com/p209.html
  Xing霸:http://www.zzleshirts.com/p209.html
  藏秘男宝:http://www.zzleshirts.com/p294.html
  鹿茸腎宝:http://www.zzleshirts.com/p332.html
  力多精:http://www.zzleshirts.com/p103.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.zzleshirts.com/p228.html
  モチベーター:http://www.zzleshirts.com/p213.html

  天天素:http://www.zzleshirts.com/p387.html
  V26:http://www.zzleshirts.com/p183.html
  強効痩:http://www.zzleshirts.com/p363.html
  御秀堂:http://www.zzleshirts.com/p120.html
  痩身一号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  痩身1号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  唯美OB:http://www.zzleshirts.com/p246.html
  終極痩身:http://www.zzleshirts.com/p52.html
  韓国痩身一号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  韓国痩身1号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  日本秀身堂:http://www.zzleshirts.com/p368.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.zzleshirts.com/p283.html
  スーパーファット:http://www.zzleshirts.com/p283.html
  大印象ダイエット茶:http://www.zzleshirts.com/p290.html
  曲美:http://www.zzleshirts.com/p366.html
  碧生源減肥:http://www.zzleshirts.com/p693.html

  精力剤:http://www.zzleshirts.com
  中国精力剤:http://www.zzleshirts.com
  ed治療薬:http://www.zzleshirts.com/c12.html
  勃起不全:http://www.zzleshirts.com/c16.html
  勃起障害:http://www.zzleshirts.com/c16.html
  ペニス増大:http://www.zzleshirts.com/c13.html
  早漏防止薬:http://www.zzleshirts.com/c14.html
  ED治療:http://www.zzleshirts.com/c12.html
  ED改善:http://www.zzleshirts.com/c12.html
  勃起促進:http://www.zzleshirts.com/c16.html
  媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 通販:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 販売:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 効果:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 激安:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  女性用媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  リキッド媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  粉劑媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  催情剤:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  催情:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  催情粉:http://www.zzleshirts.com/p38.html
  催淫:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  催淫剤:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  ペニス増大:http://www.zzleshirts.com/p192.html
  アフリカ超人:http://www.zzleshirts.com/p688.html
  房事神油:http://www.zzleshirts.com/p409.html
  愛妻楽:http://www.zzleshirts.com/p262.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.zzleshirts.com/p35.html
  威哥王販売:http://www.zzleshirts.com/p250.html
  巨人倍増カプセル:http://www.zzleshirts.com/p2.html
  五便宝カプセル:http://www.zzleshirts.com/p238.html
  金色起点:http://www.zzleshirts.com/p9.html
  威猛酷哥:http://www.zzleshirts.com/p249.html
  毎粒堅:http://www.zzleshirts.com/p334.html
  香港宝和堂海狗丸:http://www.zzleshirts.com/p180.html
  金威龍:http://www.zzleshirts.com/p7.html
  イリュウ:http://www.zzleshirts.com/p7.html
  威龍:http://www.zzleshirts.com/p435.html
  マカ:http://www.zzleshirts.com/p215.html
  D5 催情剤:http://www.zzleshirts.com/p164.html
  SPANISCHE FLIEGE D5:http://www.zzleshirts.com/p164.html

 • #94

  LIDO SPRAY (vendredi, 07 mars 2014 07:34)

  RU486:http://www.zzleshirts.com/p59.html
  D10:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  D10媚薬:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  D10催情剤:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  巨人倍増:http://www.zzleshirts.com/p2.html
  淫インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  紅蜘蛛:http://www.zzleshirts.com/p35.html
  威哥王:http://www.zzleshirts.com/p250.html
  花痴:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  ハナチ:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  絶對高潮:http://www.zzleshirts.com/p1.html
  絶對高潮カプセル:http://www.zzleshirts.com/p1.html
  魔鬼天使性欲粉:http://www.zzleshirts.com/p348.html
  Muira Puama:http://www.zzleshirts.com/p348.html
  中華牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p60.html
  FLY D5:http://www.zzleshirts.com/p293.html
  D5原液:http://www.zzleshirts.com/p292.html
  蒼蝿水:http://www.zzleshirts.com/p293.html
  花之欲:http://www.zzleshirts.com/p26.html
  美人豹:http://www.zzleshirts.com/p338.html
  妻之友:http://www.zzleshirts.com/p357.html
  福源春:http://www.zzleshirts.com/p372.html
  福源春カプセル:http://www.zzleshirts.com/p372.html
  催情丹:http://www.zzleshirts.com/p411.html
  D8 催情剤:http://www.zzleshirts.com/p170.html
  蟻王:http://www.zzleshirts.com/p206.html
  アリ王:http://www.zzleshirts.com/p206.html
  淫インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  妖姫:http://www.zzleshirts.com/p650.html
  VOV催情液:http://www.zzleshirts.com/p193.html
  小情人:http://www.zzleshirts.com/p162.html
  VOV催情粉:http://www.zzleshirts.com/p194.html
  d9催情:http://www.zzleshirts.com/p167.html
  中絶薬:http://www.zzleshirts.com/c3.html
  中絶 薬:http://www.zzleshirts.com/c3.html
  潤滑剤:http://www.zzleshirts.com/p149.html
  コンドーム:http://www.zzleshirts.com/c26.html
  避妊薬:http://www.zzleshirts.com/c23.html
  SEX DROPS:http://www.zzleshirts.com/p162.html
  スペイン セックス ドロップ:http://www.zzleshirts.com/p170.html
  情愛芳香劑:http://www.zzleshirts.com/c65.html
  安宮牛黄丸:http://www.zzleshirts.com/p639.html
  夜狼神:http://www.zzleshirts.com/p689.html
  徳国黒金:http://www.zzleshirts.com/p696.html
  VigRx:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  アフリカ超人:http://www.zzleshirts.com/p688.html
  蔵秘雄精:http://www.zzleshirts.com/p690.html
  ヴァージン催淫水:http://www.zzleshirts.com/p706.html
  poniwa超強力催淫水:http://www.zzleshirts.com/p705.html
  Lose Chastity 失貞粉:http://www.zzleshirts.com/p704.html
  KKK超強力催情水:http://www.zzleshirts.com/p703.html
  止血薬 カルバゾクロム錠:http://www.zzleshirts.com/p694.html
  女性用バイアグラ:http://www.zzleshirts.com/p698.html
  セフラジン:http://www.zzleshirts.com/p695.html

  威哥王:http://www.zzleshirts.com/p250.html
  巨人倍増:http://www.zzleshirts.com/p2.html
  狼1号:http://www.zzleshirts.com/p100.html
  狼一号:http://www.zzleshirts.com/p100.html
  三鞭粒:http://www.zzleshirts.com/p433.html
  三体牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p402.html
  三體牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p402.html
  新一粒神:http://www.zzleshirts.com/p429.html
  五便宝:http://www.zzleshirts.com/p238.html
  三便宝:http://www.zzleshirts.com/p288.html
  蟻力神:http://www.zzleshirts.com/p128.html
  VigRx:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  vigrxプラス:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  ビグレックス:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  勃動力三體牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p456.html
  蔵八宝:http://www.zzleshirts.com/p430.html
  中華牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p60.html
  リドスプレー:http://www.zzleshirts.com/p212.html
  LIDO SPRAY:http://www.zzleshirts.com/p212.html
  VVK:http://www.zzleshirts.com/p192.html
  Wenickman:http://www.zzleshirts.com/p192.html
  奇果:http://www.zzleshirts.com/p358.html
  金博郎:http://www.zzleshirts.com/p469.html

 • #93

  coach outlet (mardi, 08 octobre 2013 03:40)

  http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Outlet Coach Outlet Online Coach Factory Outlet Online Coach Factory Outlet Coach Factory Online Coach Factory Store Coach Factory Coach Purses Outlet Online Coach Purses Outlet Coach Outlet USA Coach Outlet Online USA Coach Store Online Coach Store Outlet
  Gucci Shoes Outlet, http://www.guccishoesofactory.com/
  Monster Beats Outlet Online, http://www.mmonsterheadphones.net/
  North Face Outlet Online, http://www.northefaceoutletonline.net/
  Coach Factory Store, http://www.coachfactories.com/
  Michael Kors Outlet Online, http://www.mkoutletstate.com/
  Coach Outlet USA, http://www.outletonlineusa.com/
  Michael Kors Outlet, http://www.mkoutletcart.com/
  Michael Kors Outlet, http://www.clickmichaelkors.com/
  Coach Store Outlet, http://www.bags-storesonline2013.com/
  Coach Purses Outlet Online, http://www.bags-outletfactory.com/
  MCM Handbags Outlet, http://www.mcmworldwidelly.com/
  Michael Kors Purses, http://www.new-michaelkorspurses.com/
  North Clearance Outlet Online, http://www.north-clearances.com/
  Polo Ralph Outlet, http://www.laurenpoloralph.com/
  Coach Outlet Online, http://www.usacowy.com/
  Louis Vuitton Outlet, http://www.l-vusashop.com/
  Louis Vuitton Shoes Outlet, http://www.gucci-lvshoesfactory.com/

 • #92

  五便宝 (mardi, 17 septembre 2013 11:32)

  五便宝は多種の人体生長に必要な元素を補充することができて、機体の状態を改善します。性機能の亢進だけでなく、体力増強、腎機能の補強作用も期待ができます。更に天然のバイアグラと言われるマカの活性因子が穏やかに男性の性感覚の幸福感を回復させてくれます。
  http://www.allkanpou.com/product/五便宝.html五便宝
  http://www.allkanpou.com/product/巨人倍増.html巨人倍増
  http://www.allkanpou.com/product/紅蜘蛛.html紅蜘蛛
  http://www.allkanpou.com/product/花痴.html花痴
  http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html三体牛鞭
  http://www.allkanpou.com/product/威哥王.html威哥王
  http://www.allkanpou.com/product/中絶薬RU486.html RU486
  http://www.allkanpou.com/biyaku/媚薬.html媚薬
  http://www.allkanpou.com/product/天天素.html天天素
  http://www.allkanpou.com/product/三便宝.html三便宝
  http://www.allkanpou.com/product/蟻力神1.html蟻力神
  http://www.allkanpou.com/product/三体牛鞭.html三體牛鞭
  http://www.allkanpou.com/product/guoran1.htmlv26 カプセル
  http://www.allkanpou.com/product/qisheng.html奇勝カプセル
  http://www.allkanpou.com/product/福源春.html福源春
  @@!#¥%%………………&&*****((()))

  @@!#¥%%%女性用媚薬の潤滑剤の花痴(超強力催情、催淫剤),通信販売·日本で有名な催情剤花痴は超強力催情、催淫剤の「漢方女性用媚薬」です。日本では超有名な女性用媚薬の王道!!
  http://www.allkanpou.com/product/花痴.html花痴
  http://www.allkanpou.com/biyaku/媚薬.html媚薬
  http://www.allkanpou.com/product/D10.html D10 媚薬
  http://www.allkanpou.com/product/d10.html催情剤
  http://www.allkanpou.com/biyaku/女性媚薬.html女性用媚薬
  http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力増強.html精力増強剤
  http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力剤.html強精剤
  http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/精力剤.html漢方 強精剤
  http://www.allkanpou.com/biyaku/女性媚薬.html女性用媚薬
  http://www.allkanpou.com/product/絶對高潮6.html催淫
  http://www.allkanpou.com/product/vov催情粉.html催情
  http://www.allkanpou.com/seiryokuzai/強化性欲.html性欲増強
  http://www.allkanpou.com/product/福源春.html媚薬 カプセル
  http://www.allkanpou.com/product/花之欲5.html花之欲
  http://www.allkanpou.com/product/潤滑剤.html性欲増強通販
  http://www.allkanpou.com/product/fagou.html法国性奴

  韓国痩身一号(コリアンスリム1)(美体形) 簡単に服用でき、更に容易に人体に吸収することができます。特に肥りぎみの方にとっても良いです。終極痩身カプセルは韓国天然植物のYL活性因子を使用し、簡単にダイエット、貴方様の体型を修し、使用一ヵ月後、要らない脂肪を燃やし尽くし、再び美しい曲線を作ることができます。
  http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一1.html韓国痩身1号
  http://www.allkanpou.com/product/zhongjishoushen.html終極痩身
  http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一号5.html韓国痩身一号
  http://www.allkanpou.com/product/新一粒神.html新一粒神
  http://www.allkanpou.com/daietto/ダイエット薬.htmlダイエット薬
  http://www.allkanpou.com/product/曲美.html曲美 本物
  http://www.allkanpou.com/product/曲美10.html
  http://www.allkanpou.com/product/v26速効.html V26
  http://www.allkanpou.com/product/%E7%B4%85%E8%9C%98%E8%9B%9B30.html紅蜘蛛
  http://www.allkanpou.com/daietto/ダイエット.htmlダイエット
  http://www.allkanpou.com/product/御秀堂養顔痩身.html御秀堂
  http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一1.html痩身一号
  http://www.allkanpou.com/product/韓国痩身一1.html痩身1号

  http://www.allkanpou.com/product/%E5%A8%81%E5%93%A5%E7%8E%8B.html威哥王
  http://www.allkanpou.com/product/%E5%B7%A8%E4%BA%BA%E5%80%8D%E5%A2%97.html巨人倍増
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%BA%94%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html五便宝
  http://www.allkanpou.com/product/%E7%B4%85%E8%9C%98%E8%9B%9B30.html紅蜘蛛
  http://www.allkanpou.com/product/%E8%9F%BB%E5%8A%9B%E7%A5%9E1.html蟻力神
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%B8%89%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html三便宝
  http://www.allkanpou.com/product/%E8%9F%BB%E5%8A%9B%E7%A5%9E1.html蟻力神
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%B8%89%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html三便宝
  http://www.allkanpou.com/product/%E4%BA%94%E4%BE%BF%E5%AE%9D.html五便宝

 • #91

  媚薬 (jeudi, 01 août 2013 05:55)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #90

  ru486 (jeudi, 01 août 2013 05:52)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #89

  巨人倍増 (lundi, 08 juillet 2013 04:35)

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  中絶薬:http://www.kanpocom.com/zhongjue/
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/
  媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html
  RU486:http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  消渇丸:http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  男露888:http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html
  リドスプレー:http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  Wenickman:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  WENICKMAN:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  くらはちほう:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  さんべんぼう:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  新一粒神:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html
  福源春カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  五便宝:http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html
  精力増強剤:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蔵八宝:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  催情:http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html
  勃動力:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  男宝:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  魔根:http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  しんいちつぶしん:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html

  女性用媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  勃動力三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html
  イーリーシン:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  ダイエット薬:http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html
  早漏防止:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html
  ビグレックス オイル:http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html
  催淫:http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  法国性奴:http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html
  ナンパオ:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  ベニクモ:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  福源春:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  VigRx:http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html
  巨人倍増 販売:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  キョジンバイゾウ:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html

 • #88

  威哥王 (lundi, 08 juillet 2013 04:30)

  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html

  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html

 • #87

  jackson (jeudi, 07 février 2013 15:02)

  nonese uru karirwo rwanda rwejo rukaba rurigufatwa gutya amaherezo azaba ayahe?

 • #86

  Kabiriti (samedi, 19 janvier 2013 18:26)

  Yoo!

  ese Chanty, ubwo si wa mwarimu wanjye uvuga wanyigishije muri primaire ku Kamonyi? None se disi umwana we ntabwo padiri yamwitayeho kandi twari tuzi ko ngo ariwe wamujyanye i Kigali?

  Birababaje!

 • #85

  Chanty (samedi, 19 janvier 2013 17:32)

  Ubu se abana bose bazagira igihe bibukwa?

  «Epimaque Sheriti( igihe yari padiri) yateye inda umwangavu ntiyagire icyo amumarira kugeza igihe umwana na nyina batesekeye, umukobwa yarimutse akajya kuba Kimisagara ahiicirwa n'umukeno, kandi mbere yari yifashije! Si uwo gusa kandi yakoreye ibyo.»

  Disi uriya mwana wagirango ni umwe muri abo ba padiri Epimaque icyo gihe, cyane cyane uwo wabaga Kimisagara avuka mu mukobwa wari mwiza wahahoze ari Cyangugu!

 • #84

  MWENE RULIHOSE (mardi, 15 janvier 2013 19:44)

  #56
  MURABE MASO
  (lundi, 14 janvier 2013 22:45)


  RNC BRUXELLES KURUHANDE RW'INGOTANYI HALI KAYUMBA NYAMWASA INO MU BURAYI NI MANEKO STRING COMENT 33 STRING W'IMBWA Y'UMUGAMBANYI KURUSHA RUKOKOMASI BAHAYE UDUFARANGA TWO GUCURUZA MAES AFATANYIJE NABYA BYOMANZI MWATUBWIYE KULI IYI SITE BABANA TWASANZE BATARATUBESHYE KAMA MBAYA MBAYA TWARABIGENZUYE DUSANGA ALIBYO.NGIBYO MULI BIMWE UMUBYEYI YIZEYE BIKAMUGAMBANIRA KUBERA GUKUNDA "KUMA"NINAYO MPANVU STRING COUREUR DE JUPONS YATUBUJIJE KUJYA I PARIS UMWAKA USHIZE MULI MANIF YA AVRIL KUBERA UDUFARANGA TWA LEFFE BAMWITUYE NGO ABONE UKO ATUNGA BYA BYOMANZI .AMAFOTO YABYO BALIKUMWE MUZAYASANGA MU MINSI MIKE KULI LE MEDIATEUR MUZUMIRWA


 • #83

  @78 (mardi, 15 janvier 2013 17:50)

  Nari ngiye kuvuga ko uri inyana y'imbwa, ariko kubera ko ... reka ngarukire aho.
  Ko numva uri bamenya se, aho harya iyo iwanyu mu bubiligi simwe mwakataje mu mategeko yemera gukuramo inda? None se polisi yabafungiye iki niba amategeko abyemera??????? Ntuzi n'amategeko y'igihugu utuyemo. Garuka mu Rwanda usubire ku ntebe, tukwigishe uko basebanya no gutekinika byenyewe, naho ubundi aho urasebya ababigize umwuga. Ubucucu ufite ni bwinshi, vana ibyo aho. Ujye uvuga ibyo uziye imvo n'imvano.

 • #82

  MUSEKEJE NK'ABIKINISHA (mardi, 15 janvier 2013 07:52)

  Niko ko mbona mubeshyera thomas ngo yabonye 25.000.000 $ kandi yirirw'asaba 1.000.000$ ngw'ater'urwanda mumyak' 2 murabona mutamushinyagurira yaba yakoz'iki? aya mafaranga muyahaye tomasi yamera nkawamwana w'ikirara n'uru rubuga yarufunga yahit'ahaga

 • #81

  MUSEKEJE NK'ABIKINISHA (mardi, 15 janvier 2013 07:23)

  Niko andre 80 utekerezako leta ya KAGAME yabuz'intiti kugirangw'ikoresh'indaya n'ababoyi? uzabaze so niba habyara yarigeze yubak'amashuli nk'aya none ahubwo wow'ukeney'ingando n'ubwo mbona waboze mu bwonko! ntacy'ariko twabwoza! imbessure!

 • #80

  Rutatina (mardi, 15 janvier 2013 05:40)

  #80 Ababoyi,indaya batigeze biga ????? Hahahaaaaa,@ mujyanama. Ubwose ibyo wize byakumariye iki? Ubwose indaya nababoyi batize nkuko ubyivugira bashobora gute kujya kuri internet hanyuma bakandika ibyo wita gusebanya. Ikindi ngo kagame ntamashuli afite, wowe urayafite biragaragara, wari uziko ROBERT E. Yirukanwe muri kaminuza, nonese ninde mu GENIE ISI YAJYIZE nkawe. même P kagame il est super genie.

 • #79

  Mujyanama Andre (mardi, 15 janvier 2013 00:33)

  Basomyi b'ibinyamakuru byandikwa mu kinyarwanda.
  Ndabasuhuje. Nimushya mubona inkuru isebanya,yavuzwe ku bantu bo mu mashyaka aba hanze,cg se umuntu wese utavuga rumwe ni ubutegetsi bwa kigali mujye mu menya ko ari intwaro ya FPR na Kagame iba igira ngo iharabike abantu barwanya iriya leta ya Kigali bose bayicitse itabishe.Muzasanga abantu bose bandika mu kinyarwanda ari ababoyi, indaya batigeze bagera mu ishri ngo bige umuco kandi barangajwe na FPR kugeza kano kanya.Abo ni nabo FPR na Kagame bohereza hirya no hino ngo baroge abantu kuko batareba kure.MBEGA NI BIRONDWE BYMIYE KU RUHU. Mujye rero musoma ariko ntimute igihe kubyanditswe cyane cyane ku bantu bari hanze kuko FPR ikoresha uburyo bwinshi iharabika abantu ngo abandi babakureho ikizere.
  MUSHISHOZE MU BYO MUSOMA BYOSE CYANE CYANE KU MBUGA Z'IKINYARWANDA HARIMO IGIHE. Niba hari uwo iyi nyandiko yanjye ikomerekeje kuko yandika ikinyarwanda gusa yihangane.

 • #78

  Inkuru ya Nadine Gakaramicombero nicumitana ryabo! "ingaruka" (lundi, 14 janvier 2013 22:13)

  (dimanche, 13 janvier 2013 10:57)
  Nadine yaraye akuyemo inda yaratwite abifashijwemo na Mico wayimuteye none polisi yabafunze bombi, mbibwiwe na kanyombya Alexis uvuye kubagemurira. ushaka info ihagije aze munama idasanzwe ya RNC bruxeles ibera muli hotel Thon rogier ya Bruxelles iza kuyoborwa na bwana Kanyombya aho bafatira ingamba ibibazo byugarije ishaka ryacu no kureba uburyo twirukana burundu kazungu n'amashumi ye bahagaritswe muli rnc Belgique. Yvette Rubangra ( muramu wa kanyombya ). Iyi photo niy'umwana Micombero yabyaranye n'indaya i Butare none yanze kumufasha buriya nuwa Nadine azaba gutya?????

 • #77

  uhmmmmmm (lundi, 14 janvier 2013 21:18)

  Kano gaterahamwe ni denger aho kazazanzamukira kazatumara.
  Mbega agahirimbiri!!!!

 • #76

  Clair Sanaga (lundi, 14 janvier 2013 20:47)

  Kuli #51# #Hutupower votre serviteur charismatique#

  Jye ndi umunyarwanda ukunda gusoma cyane ibirebana n'igihugu cyanjye, nkaba naranakurikiye by'umwihaliko ikiganiro Bwana Akishuli Abdallah yagiranye na Radio Itahuka.

  Iyi Commentaire yawe rero muvandimwe munyarwanda wiyise Hutu power charismatique, irantangaje cyane kubera impamvu zikurikira.
  1. Icya mbere urabeshyera Abdallah ntiyigeze avuga ko FDLR ali abicanyi b'abajenosideri. Yavuze ko FDLR yifungiranye cyane ku buryo ali bike cyane abantu bayiziho, ibyinshi bikaba ali ibisingizo bigayitse bivugwa bishingiye kuli genocide, kandi ikaba kugeza ubu nta yindi ideologie yashyize ahagaragara isobanurira abantu iby-ayo. Yarongeye ati koko harimo abana bato batazi genocide, aliko yerekana ko nta yindi chance bahawe yo kwumlva ibindi, bagotewe mu nyigisho z'ingabo zabashinze nazo zifungiraniye mu ishyamba ntizegerane n'abandi ngo bungurane inama.

  2. Izina wahisemo kwiyita ryonyine rirerekana ko n'ubwo waba uvugira FDLR waba utayishakira amahoro, ahubwo waba ushimangira ko ibyo bayivugaho by'ubwicanyi aribyo koko. Kandi Abdallah yavuze ko we athanganira ubuhezanguni na gato bwaba ubw'abatutsi cg se ubw'abahutu, ko urwanda ruzakizwa no gushyira hamwe no kwirinda ko habaho ingabo z'ubwoko bumwe gusa nk'iza FAR na FPR. Ndetse na FDLR kugeza ubu ikaba igizwe n'ubwoko bumwe gusa. Nta kubohoza ubwoko bumwe rero, ahubwo hagomba kubaho kubohoza u Rwanda n'abanayarwanda.

  3. Ku bw'iyo mpamvu rero, jye nkaba nkeka ibintu bibili bishoboka:
  Ushobora kuba uli umuhutu w'intagondwa waheranywe n'urwango; cg se ukaba uli Intore yatumwe na FPR kwandika ibyo wanditse igira ngo yambike isura mbi FDLR na burundu, kandi inateshe abantu umutwe batinde kumva ko Abdallah aliho yerekana inzira y'igisubizo ku bahutu no ku batutsi. Icyo cya kabili nicyo kingaragarira, bitewe nuko nta muhutu mu bihe tugezemo ugishyigikiye kuba HUtuPower rwose, nta n'umuntu ukunda FDLR wayivugira nk'ibyo uvuze kuko byaba ali ukuyisenya na burundu. Ibi bitumye nemeza ntashidikanya ko uli Inkotanyi y'inyangabirama, ukaba n'Intore yihaye kugira amayerio mu buswa bwinshi, igira ngo abanyarwanda baracyari injiji FPR yagaraguje agati kuva cyera. Ayo mayeri arashaje rero, reko nze nkwihanangirize.

  4. Nyuma yo kugaragariza abanyarwanda ko FPR ntacyo idakora ngo iteranye abahutu n'abatutsi, ngo hato batazanayivumbura bakishyira hamwe ngo bayirwanye bashakire n'ikiza abanyarwanda, nubwo ntavugira Akishuli cyangwa se undi uwo aliwe wese jye nshima ibyiza nkagaya ibibi gusa, jye ndasanga FPR ikomeje kutuvangira mu ntambwe twifuza gutera yo kwegerana no gukorera mu bumwe.

  5. Jye numve kwiyama intore ku mbuga nk'izi nabyo byatuma abanyarwanda bakomeza kujya imbere. Rekaraho rero guteranya abanyarwanda; ndetse genda ubwire FPR na Kagame bagutumye ko mission yapfuye ko uburiganya bwanze gukora, ko ubugambo wazanye budashobora guhagarika urugamba abanyarwanda biyemeje rwo kwibohoza.

  6. Ikindi ndakumenyesha ko Akishuli yanagiriye inama FDLR yo kuva mu bwigunge igahura n'abandi kandi ikagena umurongo ngenderwaho uyirengera unagaragaza akababaro n'impamvu y'intambara yayo niba koko bihari. Byaba bidahari nabyo ikaba yagisha inama mu buryo bw'umucyo butari ubwo kwihishahisha.

  7. Ikindi iyo uba umuntu ukunda u Rwanda wari kwigaragaza uwo uli we ntiwihishe inyuma y'izina ribi cyane kurusha ayandi "Hutupower-Charismatique"!!! FPR yagushutse cyane, uyibwire ko ili gukoresha strategie zishaje cyane. Ubwo rero ngo iragira ngo igumure abahutu , igumure n'abatutsi, maze bangane , urwo rwango ruyiheshe kuramba. Intore zirababaje. FPR ihumeka urwango, Oxygene yayo ni urwango mu bantu, nirwo rutuma igumana ubuzima mu bugome bwinshi. Urwo rwango nirwo abanyarwanda benshi batangiye kwamagana, kandi uko barurwanya n'uko rugenda runashira, niko na FPR igenda ihera umwuka kugeza aho izanogonokera, kandi bitari cyara.

  Abarwanya Intore mwese nimuze tujye dushyigikira ibyiza aho biva bikagera.

  Clair


 • #75

  MUSEKEJE NK'ABIKINISHA (lundi, 14 janvier 2013 18:37)

  Arbert 74 nib'ushaka kwung'abanyarwanda reka nawe kwigish'urwango kuko twabaho ntawatwigishij'ubwiyunge ntan'uzaduhuza nka FPR ahubwo bwir'abantu nka thomas,hutupower,rukokoma...k'igihe cy'irondamoko n'uturere,kwica,ktgambana,guteranya...byarangiye

 • #74

  Arbert (lundi, 14 janvier 2013 17:46)

  Mbwire Makani na Hutu-power mwese murapfa ubusa muri abana b'u rwanda kandi twebwe muri Democratic Progressive Party Tuzabahuza maze tubunge kuko ibyo muvuga byose mwabitewe n'ubuyobozi bubi bwagiye busimburana kugera ubu noneho FPR yo yashyizeho akayo yigisha urwangano karahava irusha MRND. Mutuze nubwo bizadufata igihe tuzabigisha muzahinduka ahubwo mube inshuti zikomeye musange ibyabatanyaga ari bito bito

 • #73

  MUSEKEJE NK'ABIKINISHA (lundi, 14 janvier 2013 16:48)

  Hutupower uratontom'arik'uraziritse cyakor'amagamb'agur'indege wab'ufite compagnie nib'utez'amakiriro kumarozi yawe ntituyakangwa kandi yezu s'umupfumu uvuga ngo bibe mw'izina rye! ntan'icyaba si na mugenzi wawe! itegur'ahubw'imperuka ye akutugabize

 • #72

  Hutupower votre serviteur charismatique (lundi, 14 janvier 2013 15:34)

  Kuri #69, sakwe sakwe sha? Nyirabugenge n'ubugenge bwayo?

  Niba ugirango ndakina tegereza gato maze urebe ngo ivumbi riratumuka mwa mbwa mwe, zihuhwa n'umuyaga? Amaraso agiye gutangira kubaca mukanwa no mumazuru ndabitegetse bihite biba7374
  Gusa ikibabaje nuko ejobundi niduhura uzatangira kwimunya munya uhish'amaso ngo ndatahura ko ariwowe wirirwaga urutanga hano, ariko uko byagenda kose nzabakabukira nk'ihene ngiranti shiiiiii, maze tuzarebe ko mudasubira mu ndaki. imbwa gusa? Abazimu gusa? Inturo gusa?
  ese sha kakayabu bita kagame paul ejo ntabwo wiyumviye ko katangiye gusamba? Ubwo se ko mutangiye gusamba kandi ntarabashyikira neza ngo mbakand’imitse amaraso ahagarare murabe?
  Ubwo se iyo inzoka nako akayabu gakuru ariko kagame gatinyutse kakavuga ngo karashaka gusubira mumwobo nk'iyifuku cg iy’imiswa n’imbeba, urakeka kabivuga gakina sha?
  Gusa igitangaje nuko nikagerageza gusubira ikuzimu( mu ndaki) tuzahita tuhashing’ibirindiro duhagarare hamwe kasize umwenge ho kuzapfupfunikiramo maze nikagerageza gusunuts'umutongi w’izuru ngo gashaka gusohoka gufat’akazuba duhite tukabwira tuti buhamyemo dore wijyanyemo kandi icyahakujyanye ntikirarangira. Tuti: tegereza tuzakumbira nitubona imvur’ihise. maze tuzarebene namwe mwa mbwebwe mwe z'ibigoryi byavutse bituzuye akaba ariyo mpamvu mutega imitego yose ngahita nyirekura ikabashibukana.
  Ese sha wowe uvuga ko mvugira hondi ngo nkaba ntagikorwa kigaragara kora, kangahe wari wabona cg wumva injangwe kagame yavuye mu ndaki ikaza kurasa abaturage hano muri kongo? none se kuba iyo njangwe ivugiraho yihishe bituma abahungu yohereje bataza ngo birare mumpinja, mubakecuru,no mubagore batwite maze bose bagahita babiraramo bakabarongora kungufu barangiza kubakorer’ibyamfura mbi bakabaminjiramo amasasu cg bagahita baba jomba yamishito ishyushye mbangurunuka paul nako ni kagame wabivugaga byatinda bakabamenamo essence mumaguru bakabatwika abaturage bakaba bapfuye nabi? Sha iyo ndimo gutekereza ibyo mwakoze nkanareba ibyo mukora sindakara ahubwo mpita mbona ko isi igiye kubagwaho kandi sinkubeshya tuzashirwa mwese tubatwitse nkuko mubidukorera kandi ntub’ubushobozi mufite bwo guhagarika iyo nkongi y’umuriro ngiye gutangira kubanagamo. Wowe imbwa insuzugura ngo ntacyo nshoboye uzaze unyereke za mbwebwe zo muri M23 aho zarengeye Kandi nutabanyereka nawe zahita nkurigisa nkohereze aho M23 yangiye.

  None se sha wakanyezi katagira roho we, niba ukurikirana inyandiko zange hano, ushobora kunsobanurira ikintu navuze ntikibe nkuko nagitegetse? None ngo akazi karananiye!! Uribeshya nzakurya nkuko M23 nayirengeje ubu nkaba ndimo guhumba humba ibisigarira byayo nwe itegure!
  None ngo mvugir'ahondi gusa!! Ndavuga rikijyana sha ntabwo ndi nka ruzingo usigaye abunuza yananirwa akagenz’amavi( babyita gukamba kamba) akajya kurogotwa maze sugucuranga agasizora nkanyiramubande yakumva umwuka umuheranye nuko umujinga mubaya sana agafunga kinwa yake noneho abo yageragezaga gucurangira bakamubaza bati warangije kuvuga? mujinga ati: narangije nuko bagahita bamukurira inkoni k'umurima bati ibyo umaze kurogotwa byose watay'inyuma yahuye kuko wacurangiy'abahetsi( niba warabaye murwanda ukaba uzi gucurangir'abahets'icyo bivuga?) nuko imbwebwe igahaguruka igataha yimwiz'imoso7774733747337473747474747474474754777777777!!
  Cg niba uhakana ko imbwebwe yanyu kagame idataha ikomany'amenyo kubera gusuherwa iyo yibutse uruyitegereje, unyomoze kandi ugerageze gusobanurir'abatwumva nabo badushyire muri gacagaca itari y'amacenga yanyu???
  Ikindi kandi nakumenyesha nuko ibibazo byose bitangiye kubibasira nige ukomeje kubashumuriz'imbwa ngo zibashogonye mugende mpiru na nyoni dore ndategetse ngo gakomeze kababeho kuko mwamaz'abantu mumen’amaraso kumaherere.
  Yesu Kristu Niwe wantumye ngo mbazirike maze uwariwe wese ubishoboye cg ubishatse aze abagaraguze agati mudashobora kunyeganyega ndabyemeye kandi ndategetse inzuzi zange zirakora kandi ndazizera mw'izina rya Yesu Kristu. Amen

  Ngaho nawe iyumvire kakayabu wita papa wawe aho kageze gahenuka kandi ndavuze ngo na bado n'akataraza kazaza kuko narabakagiye mpoka muhise mwa mashitani mwe yo muri RNC na FPR:

  http://www.paulkagame.tv/podcast/?p=episode&name=2013-01-13_kagame__.mp3

 • #71

  Rutatina (lundi, 14 janvier 2013 14:57)

  Ibyo gukora biroroshye @ #65. Abantu badashobora guhindu nabantu bakuze kuko abenshi muribo bibitsemo inzika nimijinya idashira bagahora babiba ibibarimo tukabikuriramo natwe tutabisijyira abadukomokaho, rero nkurubyiruko ntidukwiye gukomeza guhitirwamo kandi ejo hazaza ari ahacu abo baduhitiramo nago bazaba bakiriho. Bityo rero ntibukire utagize umuntu umwe uhinduye umwaka uzashira uhinduye benshi,naho ibyamoko iyo ninkuru ishaje murwanda,murubyiruko ijyenda icika,jye niganye nabana benshi yaba ayisumbuye na kaminuza gusa ntabintu byamoko bikivugwa nubivuze ntagaciro ahabwa kabone naho yaba ari umututsi, gusa wenda ikintu gisa nkigikemangwa naho abantu baturutse nyuma ya genocide yakorewe abatutsi 94,kandi nabwo biterwa nuko bavuga ikanyarwanda bigahita bimenyekana,bitewe nururimi yakoreshakaga mumahanga,gusa nabyo ntacyo bitwaye,twihanganiye ibitagenda neza kuri ino ngoma ya FPR dore ko ari nabyo bike par rapport yibyiza,mumyaka icumi ntarondamoko wazumva ukundi,ibyo bitagenda neza byaba byarakosowe, naho abo bifuza gutera igihugu ngo nibo bagiye kubohora urwanda nukubeshya ahubwo baba bagiye gusubiza inyuma igihugu,kuko intambara irasenya,abantu bagapfa,noneho inzangano zikaduka bushya kunyungu zabantu bake bakeneye kujya muri gouvernement, isi niko imeze politic is a dirty game. Nkurubyiruko twese hamwe tujyendeye kumahoro dufite ubu twakwiyubakira ejo hazaza doreko twahawe nijambo munzego zose. Peace peace dear youth

 • #70

  INYANGENEWS.ORG (lundi, 14 janvier 2013 14:40)

  NKuko ikinyamakuru cyanyu cyakomeje gukurikira nira hafi ibyingoma ya bicanyi igeze mu marembera,nutaraga abyemera noneho amaze ,kubibona uhere kw ,ijambo iyo ngirwa perezida yavugiye ngo mungirwa masengesho,doreko iyaba yasenganga yabanje akunamura icumu.u wo Rukarabankaba udatinya kwica impinja nkaho yo idabyaye yarangiza ngo izubaha imana, arayizise? Mu cyongereza gififitse (ariko bira musa kuko ntamwirondoro wa mashuri agira) Ngo abamushyize kuntebe yo mu, Rugwiro ngo nimibu yuzuye amaraso harya utazi ikimuhatse bigenda gute ? Nku ko amatwi arimo urupfu atuva ,bakomeje ku muburira ngo narekera ho kwica ,aranangira ,none abonyeko bagiye kumukura kubutegetsi ngo azarwana.nubwo ariko yigira ndigabo ,Amakuru yizewe aturuka hafi mubyegera bya kagame aravugako ,ubwoba aribwose bikanga inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR nyuma yaho zisahuriye intwaro mikigo cya Rumangambo zigezweho ,ubu mu majyaruguru baragije gushinga ibirindiro ,byo guhangana nizo nyeshyamba zira mutse ziteye ariko nubundi nayubusa kuko bataza menya aho zizaturuka ,Nkuko tubikesha ikinyamaku afoamerica,cyo mu kwezi gushize mukiga cyagiranye nizo nyeshyamba za FDLR zavuzeko ziza komeza kugabibite ro kubutaka bw,urwanda .nukubiteba amaso.Kayiranga nyamirambo

 • #69

  MUSEKEJE NK'ABIKINISHA (lundi, 14 janvier 2013 14:04)

  Ariko HUTUPOWER ubw'ub'ukanga nde? cyakoze nkurikij'iterabwoba wandikana ntub'ukibundabunda ngo nibacishe make mwumvikane? ur'iki sewowe? cyakoz'urasekeje! ngo niwow'uzahitamw'igihano? cyaw'ariko? ayo mahirwe se wayakurahe?UMUHOBOBO nkawe? uwakubwira

 • #68

  Hutupower votre serviteur charismatique (lundi, 14 janvier 2013 13:52)

  Rahira ko mutagiye gusubiranamo mugihugu no hanze yacyo sha mwa mashitani mwe?

  Rahira ko ayo atar'amaraso mwamennye arimo kubatogotamosha??

  Rahira ko agahuru katagiye gushya sha mwa mbwebwe mwe ziyoberanya nk'uruvu byakwanga mukiyuburura nk'inzoka??

  Sha reka mbe mbaretse gato mubaze mucagagurane nyuma mwase nzabone kubazirika mumaze kugerageza kwiyunga.

  Amaraso y'ababyeyi bange azabasiga kugasi kandi niyo mwareka kwisubiranira ge nzabagesa izo nsenda z'amajosi kandi niba hari imbwebwe yo mugatsiko-sajya ishaka kumenya uwo ndiwe muzegere mbangurunuka paul ukora mubiro bya kagame mumubaze azabasobanurira aho yambonye kandi anababwire icyo antekerezaho mwabazimumwe ndihafi kuritura.
  Yari RNC na FPR nateguzaga kuko ntabanga rikirimo ndimo kubasatira ndetse ubu natangiye kubakozaho imitwe y'intoki mugihe kitarambiranye ndabacakira mbanage mugashu mfunge maze mutangire gucagaguriranamo mwamashitani butwimwe.
  Reka nsab'Imana Ishoboara byose Ikomeze kunyobora nzabashe kubatsinda mw'izina rya Yesu Kristu dore murabanzi b'amahoro mukaba n'abakozi ba sekibi mukaba munagenzwa no guseny'ibikorwa by'Imana data nkunda kandi nemera n'umutima wange wose.

  Bye rero nimugende imbwa zibarye muri ba nyirakazihamagarira ntumuntu numwe uzabaririra keretse ababakomokaho nabo bazabikora kuberako ntakundi babigenza

 • #67

  RNC BELGIQUE IFITE IMBARAGA ZIKOMEYE KURUBU (lundi, 14 janvier 2013 13:29)

  na girango nsubize wowe 62 ntakintu uvuze namba uretse kuvuga ubusa gusa RNC irakora abayoboke bariyongera burimunsi uwo kazungu uvuga ntawumurusha ubwirasi uzamubaze tugikorera inama iwe usibye kunywa jupileli tugataha ntakindi ibyo nibyo se avuga ko yayoboraga uzaze munama yacu urebe abayoboke bahari ahantu heza hujuje ibyangobwa byinama uburyo inama iyoborwa neza umuntu akabaza icyo yifuza agasubiza binyuze umuntu turakomeye cyane rero ubuse imbere mwandikiye inkuru zanyu ntakinu nakimwe byari byahungabanya RNC murata igihe ahubwo nagirango nkubwire ko muminsi irimbere nabagiye bagiye kugaruka abo bakazungu bazasigara bonyine abo bashutse nabo bamaze kumenya ukuri muri yiminsi muzumirwa muzabona imbaraga RNC MWIRIRWA ahanga muvuga ubusa gusa ese isomuhwe mufitiye RNC niziki nimba mutayirimo mwaretse igasenyuka muhora muhangayikishije nibibera RNC NIMUREKA abayirimo babyikemurire usibyeko ntanibirimo namaturufu mwirirwa mukoresha yo gusebanya usibye ko nabyo mutabizi mugira ubuswa bwishi pe

 • #66

  Mushikiwazo yagaruye akajisho n'akarimi: yavugiye he ra? (lundi, 14 janvier 2013 13:23)

  Kohereza indege zitagira abapilote muri Congo byateza ibibazo aho kubikemura-Mushikiwabo


  Minisitiri w’Ububanyi n’Amahanga n’Ubucuruzi wa Korea y’Amajyepfo Kim Sung Hwan, ari kumwe na mugenzi we w’u Rwanda w’Ububanyi n’Amahanga Louise Mushikiwabo kuri uyu wa 14 Mutarama 2013 baganiriye ku bufatanye bw’ibihugu byombi ; no ku gushakira Afurika n’akarere amahoro n’umutekano.

  Muri iki kiganiro Minisitiri Mushikiwabo yavuze ko u Rwanda rutifuza ko indege zitagira abapilote (drones) Loni yashakaga kohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zakoherezwa, avuga ko u Rwanda rwabyanze nk’igihugu gihagarariye Afurika mu kanama k’umutekano ka Loni.

  Yongeyeho ko izo ndege zikoreshejwe byasenya kuruta uko byakubaka. Yavuze ko u Rwanda rwifuza amahoro mu karere by’umwihariko muri Congo, kuko mu gihe nta mahoro ahari bibangamira u Rwanda nk’igihugu cy’abaturanyi.

  Yagaragaje ko ikibazo cya Congo kimaze igihe, ati “Mu myaka yashize ikibazo cya Congo bagibafashe nk’ikibazo cyoroshye ; mu myaka 18 ishize abakoze Jenoside mu Rwanda bahungiye muri Congo batezayo umutekano muke banawuteza mu Rwanda, mu gihe Congo nta cyo ibikoraho.”

  Minisitiri w’Ububanyi n’Amahanga w’u Rwanda kandi yavuze ko muri Congo hari ingabo za Loni zimaze imyaka myinshi muri iki gihugu zicunga umutekano zihembwa amafaranga asaga miliyari enye ku mwaka, nyamara ko nta musaruro batanze ibibazo bya Congo bagashaka kubyitirira u Rwanda.

  Yasobanuye ko kuba u Rwanda ruri mu kanama k’umutekano ka Loni rugomba guharanira amahoro ku mugabane wa Afurika rukavugira uyu mugabane, bakazafatanya na Korea kumvikanisha ikibazo cy’umutekano wo mu karere no guharanira amahoro n’umutekano by’akarere n’ibya Afurika.

  Minisitiri Kim Sung Hwan wa Korea yatangaje ko bazakomeza gufatanya n’u Rwanda, Igihugu cya Korea y’Epfo kikazakomeza kuba ku ruhande rw’u Rwanda.

 • #65

  MUSEKEJE NK'ABIKINISHA (lundi, 14 janvier 2013 13:23)

  Kuri RUTATINA 59 Ndagushimye cyanekuko tubon'ibintu kimwe kandi turi murwanda mbabazwa n'uko har'ibigoryi byifuza guseny'ibyo tugezeho biri hano ngo leta iboher'abant'inyuma,ng'amazu y'abahutu bagatwika koko ntacyo twakora nk'abari mu rwanda? mbwira

 • #64

  Wowe@62&61 (lundi, 14 janvier 2013 13:15)

  Niba se le prophète yarabaye WC public urigaragura mu mazirantoki abandi bitumye ushaka iki kuri WC yacu? Urata ibitabapfu
  Micombero niba mubana aho mu bubiligi mu gihugu cy'umwami, wamwegereye mukavugana niba wowe umurusha ubupfura?
  VUGA UVUYE AHO! VANA UBUGAMBO KURI WC yacu.

 • #63

  Angie (lundi, 14 janvier 2013 12:47)

  Nitegereje ifoto yuyu mwana.............ninde wamufotoye?yabikoreye iki?ese uwamufotoye haricyo yamariye uno mwana?Imana ifashe uno mwana n'abandi bose bameze nkawe.Thomas, ndabizi abapadri mugira ibikorwa byinshi byiza, ndifuza kuzabona iyifoto yuyu mwana mu Rwanda rushya muhagararanye asa neza nkuko bikwiye.Imana niyo Nkuru, nshimiye ubu butumwa utugejejeho.umunsi mwiza kubakunzi b'amahoro.

 • #62

  Major Micombero Jean Marie ruharwa (lundi, 14 janvier 2013 12:45)

  Reka nkomeze mbwira Micombero ibibazo bafite muri RNC niba ataranabizi abimenye:

  a) Ikibazo cy' uko RNC ari Ishyaka ryubakiye ku musenyi.

  RNC ni Ishyaka ryashinzwe n' Abantu b' Abarakare bivumbuye kuri "système", uwo mujinya wabo nawo udafite "Shinge na Rugero", niwo bagize ishingiro rya Politiki yabo. Navuga rwose ko ari ishyaka ryavukiye kandi ryubakirwa ku musenyi, ariyo mpamvu mpamya nanjye ko ntaho rizigeza.

  Bariya bagabo bane (4) bashinze "RNC", ni Abatypes bafite "amadosiye n' utudosiye", ni Abanyabyaha bavuye mu Rwanda batorotse ubutabera. Ubujura, Ubusambo, Ubuhemu n' Ubunyamanyanga bwabo birazwi neza, nabyo nimubishaka ndabibashyirira hariya!!
  Micombero nawe ni uko yanjiye muri RNC: Yishyize mu Buhunzi bw' i Burayi, kubera amanyanga yasize akoze, no kuba umurakare!

  Ikibazo rero ni icyo. Abantu bari kw' isonga rya RNC, na Micombero arimo, ni abantu badatunganye, kandi muri Politiki abantu babi, baba ba "RUKURUZI" babi, bakurura abasa nabo gusa, niyo bakuruye abantu bazima, abo bazima iyo batarabutswe ngo bakuremo akabo karenge hakiri kare, nabo bahinduka babi. Ni kimwe ni ikirayi kiboze, iyo kiri hamwe n' ibindi bizima nabyo birabora iyo utabirobanuye ngo ibizima ubishyire ukwabyo hakiri kare. RNC rero ifite icyo kibazo, bariya bagabo nimureba nabi bazabanduza mube babi mwese! Aha Abayoboke ba RNC nimwe mubwirwa!!!


  b) Ikibazo cy' uko RNC igendera kuri " ideologie" mbi.

  Mu kwisobanura kwa Micombero aravuga ngo abayoboke babo bakwiye kureba ibitekerezo by' ishyaka aho kureba abantu bayobora ishyaka. RNC ifite uburwayi aho aho hombi: ku ngengabitekerezo yabo no ku bayobozi bwabo.
  Ingengabitekerezo ya RNC ntabwo ari ibyubaka u Rwanda, ahubwo ni ibirusenya bigamije gushaka kwihimura gusa.

  c) Ikibazo cy'uko Micombero yemeye kwihutira ubuyobozi bwa RNC Mbiligi ataramara kabiri ahageze.

  Ikosa Micombero yakoze, kandi ari ba Rudasingwa barimukoresheje, ni GUHUBUKA, akemera kuba Umuhuzabikorwa aribwo akigera mu Bulayi, akavanaho ba Kazungu bamenyerewe n'abantu, bazi iyo biva niyo bikagana. Wowe ntabwo uramara kabiri, abantu ntibarakumenyera neza, hanyuma ukiha guhita uhirika abasanzweho no guteranya komite isanzweho, ni ikosa rikomeye cyane ry' ubushishozi bucye. Mu gisirikare wabikora ariko mu basiviri si uko!!

  Erega Micombero agatinyuka akisobanura avuga ngo hari hacyenewe abafite ubumenyi n' ubunararibonye!! Eh! Ibyo ni ukuvuga ko bagenzi be Kazungu na Habimana burya bari injiji ziraho? Ubwo rero ni bwa bwirasi n' ubwibone bagenzi be bamurega. Yarangiza ukabeshya ngo Kigali niyo yashatse gushinga RNC ya kabiri. Maze iyo ibibazo byababanye isobe, bose bihutira kubigereka kuri Kigali. Na FDU se yacitsemo ibice bibiri, ni Kigali yabikoze, cyangwa nimwe muri RNC muregwa kuba Nyirabayazana!!!

  Umwanzuro

  Reka nsozereze aha, nizera ko nagaragaje bihagije ko ibisobanuro byatanzwe na Micombero bidafashe. Kunyitiranya n' uwo ntariwe, abizi kandi abishaka, ni ikimenyetso cy' uko ibisobanuro bye ari ugushaka kwikura mu cyimwaro gusa no guca iruhande ibibazo bafite.

  Mu gusoza reka nongere ngaragarize Micombero ko ibyo njye namwanditseho byagiye byemezwa n' abandi batandukanye batanze commentaires zabo. Dore uko umwe mubamuzi neza kandi babanye yamuvuzeho muri commentaires za Igihe.com, yemeza ko koko JMMicombero ari "un garcon" ugira ubwibone n' ubwirasi. Uwiyise Demobe aragira ati:

  "Micombero ndamuzi neza yiga i Butare ibijyanye n'amategeko. Icyo gihe yabanaga na Janot. Bombi bari ba officiers. Na nyuma y'amashuri aho twese dutangiriye akazi twakoranye byinshi. Ubwirasi bwo ni utuntu twe. Ubusambo byo ntiwarora. Guca inyuma uwo bashakanye ntibyantangaza. N'i Butare yakundaga udukumi. Ibyo akora byose ni amaco y'inda ! Inama namugira ni uko yasaba imbabazi akagaruka mu rwatubyaye ! Perezida wacu imbabazi azihorana hafi ! N'abandi bose bayobye nibasabe imbabazi batahe tuzabakira."

  Naho ku by' ubucuti bwe na Nadine Gakarama, ntabwo ari njye njyenyine wabitangaje, ni nkuru yabaye kimomo hano mu Bubirigi n' ahandi, ndetse hari ababitangaje mbere cyane y'uko nanjye mbyandika, nyamara bo ntabwo yigeze ushaka kubanyomoza! Siniriwe mbashyiriraho ibyanditswe kuri leprophete.fr kuko byo ni urukozasoni, leprophete yabaye nia "WC Public" neza neza.

  Turi kumwe

  JMutabazi

 • #61

  Major Micombero Jean Marie ruharwa (lundi, 14 janvier 2013 12:43)

  Mu kwisobanura kwe, Bwana Micombero arashaka kwikura mu cyimwaro, kwirengagiza no guca iruhande ibibazo by' ingutu biri mu Ishyaka ryabo. Bruxelles, 13/01/2012. By Jules Mutabazi

  Banyarubuga,
  Nanditse iyi nyandiko ngirango nsubize kandi nyomoze ibyo Bwana Micombero yatangaje ku rubuga rwabo rwa RNC, yisobanura ku nyandiko mperutse kwandika. Ndashaka kugaragaza ko ariho ashaka kuyobya uburari, kwikura mu cyimwaro no kwirengagiza nkana ko ishyaka ryabo ryugarijwe n' ibibazo bikomeye. Muri iyi nyandiko kandi, ndashaka kuburira abayoboke ba RNC bakimuri inyuma, kwitandukanya nawe hakiri kare, kuko ashobora kubayobya no kubanduza virus ye ya politiki mbi yo gusenya igihugu.
  Ngo ikirayi kiboze iyo ukivanze n' ibindi bizima nabyo birabora!!
  N.B: Ndasaba kandi Bwana Marc Matabaro wa Therwandan.com kugira ubutwari bwo gutangaza iyi nyandiko ku rubuga rwabo. Araba agaragaje "professionnalisme"!!

  Reka ntangire nyomoza ko Micombero anyitiranya n' uwo ntariwe.

  Micombero Jean Marie aragira ati: .......
  âUriya wiyita Jules Mutabazi wanditse iriya nyandiko ubwe ni maneko wa ambasade yâu Rwanda ku buryo akazi ke ari ukugerageza kuturwanya uko ashoboye kose".

  Aha ndagirango, ntangarize buri wese ubitekereza gutyo nka Micombero ko rwose ntaho mpuriye n' uwo mukozi wa Ambasade munyitirira, Njye ni njyewe, ibyo nandika ninjye bikwiye kwitirirwa, gushaka kubigereka ku bandi, Micombero arashaka kuyobya uburari, ndetse ni ukubura aho ahera yisobanura. Yari ukwiye kuba uvuga ibyo naba narabeshyeho aho kwisobanura anyitirira amazina atari ayanjye.

  Kandi rero Micombero arabigira nkana, kuko turaziranye neza, twarabanye twaranakoranye hafi. Na bariya bagabo ba Sebuja bose uko bari Afurika yepfo na Amerika ya ruguru, ndabazi neza nacyo bambeshya. Ibya RNC mbikurikiranira hafi, ndabizi neza, niyo mpamvu mbwira abasomyi ko ibya RNC ari birebire, bafite ibibazo biremereye Micombero ashaka kwirengagiza no guca iruhande.

  Icyo njye ampora n'uko nkunze gutangaza mu ruhame ibibazo "internes" by'abo n' amabanga yabo bikamurakaza. Arandenganya rwose, njye nandika ibibazo byabo uko biri, ntabwo ari njye ubibatera, kandi ngo "Uvuze ko nyir'urugo yapfuye nabwo ariwe uba yamwishe". Muzabaze! Njyewe inyandiko nandika hano mba nazikurikiranye neza, ziba zishingiye kubyabaye, kubiriho no kubishobora kuzabaho. Ntacyo mpimba, ntabwo ndi kimwe na ba Gasasira cg ba Bapadiri bo mu Bufaransa bakubita ibihimbano aho gusa.
 • #60

  @#58 (lundi, 14 janvier 2013 12:34)

  Mbabarira umbwire ko wivugira?
  Muzafata imipanga mwongere muduteme koko?
  Yewowe?

 • #59

  Rutatina (lundi, 14 janvier 2013 12:18)

  Ndabaza abantu bari muRwanda. Ibyo padiri thomas avuga nukuri? Kuko jye simbibona kereka niba ari uturere tumwe natumwe. Ngo abantu bishwe ninzara? ngo bishwe nubwoba?ikindi mwivangura rya padiri akunda kuvuga ko FPR ivangura abahutu nabatutsi. Bantu muba muRWANDA, aho uri kukazi cg kwishuli kwisoko cg ahandi iyo ubonye umuntu uhita umenya ubwoko bwe? Ntandagamuntu iranga ubwoko runaka cg akarere avukamo nkuko byahoze kera kungo ya kinani. Kandi ikindi nabwira padiri nabakwemera,ntamunyarwanda ukorera KAGAME cg se numuyobozi uwo ariwe wese twe dukorera igihugu cyacu nishyaka ryacu natwe ubwacu nimiryango yacu.

 • #58

  kuri 44 (lundi, 14 janvier 2013 10:39)

  ubu noneho umunsi twongeye guhaguruka nta na kamwe kazasigara wa mbwa we y'inkotanyi ahari abo mwacokoje ntimubazi kuko duhora twicecekeye

 • #57

  Hutupower votre serviteur charismatique (lundi, 14 janvier 2013 10:34)

  Akaziki katugereho bavandimwe nkunda kandi mpoza k'umutima:

  http://www.youtube.com/watch?v=7IyKGc25n7s&NR=1&feature=endscreen

 • #56

  Hutupower votre serviteur charismatique (lundi, 14 janvier 2013 10:29)

  La crise à l'Est du kongo et la crise du Rwanda depuis 1990 a un seul nom:
  ces tueurs tutsi au coeur de la tragédie rwandaise et tragédie congolaise.

  La crise à l'est du kongo a un nom: Hyppolite Kanambe, alias Joseph Kabila un tutsi Rwandais Qui S'INFILTRE DANS L'ARMEE kongolaise et qui se trouve actuellement à la tête des institutions de la République Démocratique du Congo.

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka Kagame


  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka Kabarebe

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka Kayumba Nyamwasa

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka rudasingwa

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka Karegeya

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka Micombero Macenga ikinyuranyo cya vianney

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka sekibi RNC

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka sekibi FPR

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka sekibi PPRD

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka sekibi CNDP

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka sekibi M23

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: INzoka sekibi Interination Tutsi Power( I.T.P)

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom:Inzoka sekibi Establish a Hima-Tutsi empire in the Great Lakes Region

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom:Inzoka sekibi race nilotique du rwanda.

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka sekibi Bill Clinton

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom:Inzoka sekibi Tony Blair

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka sekibi Rick Wallen

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka sekibi Sekibi

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom:Inzoka sekibi RCD-Goma

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom:Inzoka sekibi Museveni

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Umuhutu wahisemo kuyoboka no kwikoramunda president ngo w'Uburundi Nkurunziza

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom:umuryango w'Inzoka sekibi Kagame/kabarebe/ Kayumba=rwandan Special Forces!!

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: Inzoka sekibi louis Michel

  La crise à l'est du kongo et la crise du Rwanda a un seul nom: celui qui regarde sans rien faire

  MANA YACU DUKUNDA CYANE TURABABAYE KANDI TURAMBIWE UBWICANYI "RNC=FPR=CNDP=M23=M24=PPRD=diable" idukorera none turakwiyambaje ngo UDUTABARE MW'IZINA RYA YESU KRISTU UMWAMI WACU.

  Oh Jésus, viens nous sauver

  Oh, Seigneur, viens nous sauver nous t'attendons et Merci

 • #55

  Arbert (lundi, 14 janvier 2013 10:07)

  Muri iki cyumweru gishize. Abanyarwanda bari muri Africa mubihugu bya SADC bashyizeho umutwe w’ishyaka ryitwa Democratic progressive party DEPROPA rigamije guharanira democracy mu Rwanda no kunga abanyarwanda bamoko yahemukiranye (Abahutu = Abatutsi)
  Umunyarwanda wese wumva ko akeneye gutura mu rwamubyaye ntawumwirukaho atuje kandi atekanye kandi akishyiriraho ubuyobozi bumubereye, Kumena amaraso n’umuco w’ubuhunzi bigacika burundu asabwe kuriyoboka. Abayobozi biryo shyaka muzabamenyesha muminsi irimbere.

 • #54

  @53 (lundi, 14 janvier 2013 09:36)

  Birakubabaje ariko? Pole sana!

 • #53

  Abogeza butumwa bo mu Rwanda,,,,Oyeee (lundi, 14 janvier 2013 09:22)

  Nta ntambara ishobora kuba mu Rwanda tumaze iminsi 120 dusenga-Bishop Rwandamura

 • #52

  Utazi ubwenge (lundi, 14 janvier 2013 09:15)

  quatre types sont en train de se raconter des histoires dans un bar.
  un des types s'absente pour aller aux toilettes. les trois autres continuent à parler.
  le premier dit:
  - j'avais peur que mon fils soit un bon à rien parce qu'il a commencé en lavant des voitures pour un concessionnaire local. or le concessionnaire est tombé malade, ils ont nommé mon fils vendeur et il a vendu tellement de voitures que c'est lui qui est devenu concessionnaire. en fait, c'est une belle réussite, non ? et il vient tout juste d'offrir à son meilleur ami une mercedes pour son anniversaire.

  le second qui dit:
  - je me faisais des cheveux pour mon fils, parce qu'il a commencé en ratissant les feuilles dans des jardins pour un agent immobilier. mais l'agent a dû interrompre sa carrière, mon fils est devenu vendeur commissionné, et finalement il a acheté l'agence immobilière. Ça marche tellement bien qu'il vient juste d'offrir une nouvelle maison à son meilleur ami pour son anniversaire.

  le troisième type dit:
  - oui, oui c'est pas mal. mais mon fils, à moi, a débuté en lavant les sols dans une société de courtage. eh bien il a pris un congé, il est devenu courtier, et maintenant c'est lui le patron de la société de courtage. il est tellement riche qu'il vient d'offrir à son meilleur ami 1 million de dollars en actions pour son anniversaire.

  le 4e type revient des toilettes. les trois premiers lui racontent qu'ils étaient en train de parler de leurs fils respectifs, et de leurs belles réussites dans la vie et il répond:
  - malheureusement, je dois admettre que mon fils est une des grandes déceptions de ma vie. il a commencé comme coiffeur et il est toujours coiffeur après quinze ans. en plus, je viens de découvrir qu'il est homosexuel et qu'il a plusieurs petits amis. mais bon, j’essaie de voir le bon côté des choses: ses petits amis viennent juste de lui offrir une nouvelle mercedes, une nouvelle maison et 1 million de dollars en actions pour son anniversaire...

 • #51

  Hutupower votre serviteur charismatique (lundi, 14 janvier 2013 09:07)

  Igice 2 fin:

  Urugero natanga rwerekana ko agatsiko-sajya katigeze gahinduka nahera k’uyu Jean Marie Micombero hamwe n’iyindi inyenzi yiyita Abdallah Akishuli ejo hashize le 13.01.2013 yavugiye kuri radio itahuka iravuga ko ngo FDLR igizwe n’abicanyi ngo basize bakoze genocidaires murwanda kandi ngo niba hari abana bato bari muri FDLR ngo nabo bagomba kwitwa aba genocidaires!! ibi rero bigaragaza ko inyenzi zikiri zazindi kandi rwose ndasab’abahutu ko bakwirinda ziriya nyema zishaka kwigir’intama kand’ar’ibirura na bihehe gusa gusa. Kuba Abdallah Akishuli atinyuka gusuzugura FDLR bigomba kutuber’isomo kandi tukazirikana ko yaba we na RNC bagikorera FPR nubwo biraz’inyanza bibwirako tutababona. Iyo iy’inzoka Abdallah Akishuli itinyutse kuvuga ngo FDLR n’abicanyi kandi ngo FDLR « igomba » guhindur’imokorere uyu mushenzi ibi avuga, abivuga nkande ? Niko sha mwambwa mwe murashaka kuyobora FPR=DMI na RNC na M23 na raiya mutomboki hanyuma mukagerekaho na FDLR ? uzi ko mur’ibimanuka koko ? Nonese sha Abdallah Akishuli we, ko uvuga ngo FDLR igizwe n’abicanyi, waba wibuka abahutu mwirirwa mucucuma mukoresheje imipanga, insuti, imbugita n’amasasu hano mumashyamba ya kongo aho twari twaragerageje kubahungira ? ibyo mudukorera urabizikana mbere yo gushyashyanuka uvuga ngo hakenewe amahinduka muri FDLR ngo mbere yuko ibasha guhangana n’ingoma yanyu agatsiko-sajya ? Ubwo se ukanga nde sha wa kimanukawe ? macenga gusa kandi nduhemye kandi ndanaguheneye ? harya ngo ibyo muvuga mubamujijisha kugirango FDLR yemere ibafungurire amarembo mwinjiremo maze mutangire kuyiyobya muyishore mumanga ?wooo, wooo, sha ibyanyu n’amayobera matagatifu naragiye ndabona !! ubwo sesha Abdallah Akishuli we, icyo mutakoze ngo mwivune FDLR( abahutu bose) n’igiki? Kangahe mwinjije ibihumbi n’ibihumbi by’abasirikare b’abatutsi kuduhiga se tukanga tukabereka ubu commandos bwacu ? none se sha ingufu mutagize mukiri kw’ibere ubu nibwo muzijajara mukagir’ingufu zo kuduhashya mutariye ? Cg ibyo urimo kuvuga urashaka ko dutangira kwibwira ko mwatangiye kudukunda no kutugirir’impuhwe ra ? None se mwadukunda mukanatugir’impuhwe mwarangiza mugasub’inyuma mukatwita abajura n’aba genocidaires ngo basinze bishe abatutsi bagahungan’iryango yabo none bakaba bakirikumwe nayo ? ubwo ayo macenga/amacabiranya yanyu tuzayumva gute ? Harya wamugabo wahets’impyisi bakamubuz’akanga wab’uzi uko byamugendekeye nyuma ? Ntabw’uzi ko byarangiye imuriye kandi ikamurya imaze kumubwira iti : ubutaha uzajye wumv’inama bakugira ? donc mwese agatsi-sajya mumenye ko tubafata nka zabihehe zujuj’ibyangombwa. Urumva sha Macabiranya Abdallah Akishuli nawe macenga Micombero utari Vianney?

  Reka ndangize mbwira Micombero na Abdallah Akishuli ko akababaro inyenzi cg inzoka mwaduteye katumye dukanguka kandi tuba umunt’umwe kuburyo agatsiko ntaho kazongera kumenera kavuga ngo kiga na nduga ndabarahiye turimaso kandi turabiteguye mujye tujye kandi muzatugaye gutinda ntimuzatugaye guhera.
  Ubwo rero agatsiko-sajya kazirikane ko bavuga ngo L’UNION FAIT LA FORCE k’uburyo ubumwe bwacu abahutu n’abatutsi n’abatwa babishaka nibwo buzatugeza kuntsizi nyayo bidatinze .


  K’ubuhanga bw’ibyuma mwarikumwe nange TURAKUMVA TURAKUMVA MWENESEBAHINZI UKORA KURI RADIO na Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) KAND’IKIBYIMBYEKIMENEKE MWAKOZE KUNTEG’AMATWI

 • #50

  Hutupower votre serviteur charismatique (lundi, 14 janvier 2013 09:06)

  igece1

  Kuri Jean Marie Micombero wa RNC na FPR:

  Ndashaka kukubwira ko ibyanyu tubikurikiranira hafi umunsi k’umunsi kuburyo ntaho mushobora kuducengera cg ngo muducikire.

  Ndasha kukubwira ko tuzahora tubafata nk’abicanyi ruharwa batigeze babaho mbere ya kino kinyejana turimo.

  Ndasha kukubwira kandi ko nubwo mwaduhekuye twe tudateganya kubacucuma mugihe muzaba mwemeye gucisha make mukishyira mubiganza byacu kugira ngo tube aritwe tubahanisha igihano twifuza. Kimwe mubihano dushobora kubahanisha harimo no kuba twazabababarira tugac’inkon’izamba tukabahanaguraho ibyaha byose muramutse koko mukoz’iyo bwabaga mukaba arimwe mufat’iyambere mugusenya iriya virus mwa developye mukayikongeza murwanda no mukarere ndetse ikaba yari yatangiye no gutandukira ikajya no kuyindi migabane y’isi.

  Bwana Micombero ndashaka kukumenyesha ko nshimishijwe no kumva mwatangiye gushyira mumajwi systeme ya RNC=FPR=RCD-goma=CNDP=PPRD=M23 aho gukomeza gucurika mugacurura ngo mugerageza gukoresha y’amacenga mwari mwaramenyereye gucenga babahutu mwitoraguriye mwarangiza kubakoresha ibyo mwifuzaga mugahita bose mubazimiza abandi mukabanyuka nyuka bagahinduka ibintu bisa nk’ibishingwe cg bimwe inzoka kagame yita ibigarisha bicitse !!!! ibikorwa byanyu kubahutu bitey’isoni n’ishozi kandi twarabagaye cyane uburyo mwikoze munda mwibwira ko ngo muduhimye none ubu mukaba mwatangire gushy’ubwoba mukanyara mumapantalo akaba ariyo mpamvu murimo gucicikana munamenengana kugira ngo murebe ko mwatangirira hafi amaz’atarareng’inkombe tukabamira bunguri nka anakonda mugasanga abacu mwaduhishe tukabur’irengero ryabo!!

  Bwana Micombere ndasha kukubwira ko nashimishijwe no kumva utangiye gusa nkuhum’amaso abahutu ugatangira kubwira abasirikare banyu ko batangira kwitandukanya ya systeme yanyu aho gukomeza kujijisha muvuga ngo nibitandukanye na kagame nkaho kagame ariwe uhaguruka akajya kubag’abahutu wenyine !!! Kuba mutangiye gukora utuntu tw’utumenyetso nkaturiya nibyiza kandi ndabahamagarira gukomeza mukabwira bariya bene wanyu baduhekuye ko igihe kigeze ngo mwese mwibwirize mwisenye bitaraba ngombwa ko dukoresh’ingufu zacu mukubamenesha nyuma mukazagaruka mubebera nka bihehe kubera uburangare bwanyu. Ubutaha uzatangire kutugezaho amaliste y’abatutsi bo muri FPR ukeka ko baba barakoze genocide kandi nuramuk’uhisemo kuduha ayo malisti yabo bicanyi babatutsi uzagerageze unasobanure neza igihe n’aho bakoreye ubwo bwicanye unatubwire umubare w’abahutu ukeka mwaba mumaze kurigisa kubea inda nini yanyu yabokamye. Aho niho honyine tuzahera dutangira kubagabanyiriza ibihano ndakuburiye.
  Harya ngo muri alternative crédible ? Bishatse kuvug’ikise sha kadogo wambuwe amapeti ukab’impehe? Gusa abatwumva bamenye ko Inda nini arizo zibaryanisha mureke ayandi macenga ?
  Bwana Micombero gerageza gukoresha imvugo yaguhesh’agaciro aho guhabwaijambo n’umwanya wo gutang’umwirondoro wawe mumagambo avunaguye kuri ryakinamico ryanyu ngo ni radio itahuka mwirirwa mwikirigitiraho mugaseka aho umunyamakuru wanyu witwa Serge aguha ijambo ugatangira uvuga ngo : witwa JEAN MARIE MICOMBERO NGO NTIHAGIR’UKWITIRANYA NA JEAN MARIE VIENNEY gusa wibagiwe gukomeza ngo wongereho MINANI cg NDAGIJIMANA cg MAJOR cg UMUHUTU !!! iyi mvugo yawe umenye ko twe abazi gusesengura amacenga yanyu tuyifata nk’agasuzuguro kajojoba mugifitiye abahutu bose kuko kuba wa koresheje ijambo « JEAN MARIE VIENNEY » twe tuzi ibyanyu duhita twumva ko muri make murimo gukoresha bimwe bita INSHOBERAMAHANGA aho mugerageza kuzimiza mukavugira mumigani n’ibanga nizwi nabake ( Donc abatwumva bamenye ko Micombero bamuhay’ijambo kuri ryakinamico ry’igitega cyabo agatangira abwira abatutsi ngo : Nigewe Jean Marie Micombere umututsi w’amarere utarigeze ahindur’intego yiyemeje yo kuzashirw’atsembw’abahutu ngo rero mwe batutsi b’amarere nasiz’inyuma mumenye ko ndimo gushyira mubikorwa ibyo mwantumye gukora bijyanye no gucenga injiji z’abahutu zikibwira ko turi kumwe !) Rwose ABAtwumva bamenye ko gewe nd’ijisho rirebera umuryango wange( abahutu) ndetse nkaba n’ijwi ry’abafunzw’umunwa(abahutu) NTabwo ndimo gukabya cg gusebanya ahubwo ndimo gukebura abahutu birirwa biruka inyuma ya RNC ngo bafungur’amaso kugirango batishora muruzi barwit’ikiziba dore benshi nanubu bakomeje kwirengagiz’amateka bagakomeza kugendera mukigare kibahururana.
  Ntabwo gewe ngenzwa no gusenya cg gusebanya ahubwo intego yange nuko abatutsi(agatsiko-sajya) kagomba kumenya ko kuba katarakuriye murwanda byatumye katwibeshyaho kuko bakabeshye ngo : abahutu ntibazi kureba kure ngo mimugende mubagire nkuko ifundi igir’imvuzo ngo ntibazigera barabukwa kuko bose turabazi bateye kimwe bagatekeza kimwe !) Ibi mbabwira bibyo biri mumitwe y’agatsiko sajya mukitondere katabata mumanga nkiyo katayemo ba Rukokoma !!

 • #49

  Heee,,,,sorry (lundi, 14 janvier 2013 08:52)

  Wowe no 48 uri igitangaza koko
  aho gufata message wifatiyemo CO, CO,,,CO,,,,
  Dore ngibyo ibituma tudatera imbere
  Umuswa ntiyerekwa imishinga,,,,heee

 • #48

  Kuri #47 (lundi, 14 janvier 2013 08:25)

  Co ga mwa,
  hari icyo upfa n'igihekane CYO? Hose ni CO
  CO CO CO
  Aha!

 • #47

  Kiliziya y u Rwanda nihumurize abanyarwanda (lundi, 14 janvier 2013 08:16)

  Padiri Thomas ngushimiye ubutumwa utugejejeho kandi twese ababatijwe dufite inshingano zo guhumuriza abo bose batsikamiwe ningoyi iyariyo yose ituma batinyagambura ngo bagire ubuzima bwiza,,,,,La gloire de Dieu c'est l'Homme vivant,,,,disait St Irene de Lyons.
  Nico gituma rero Kiliziya y u Rwanda yagombye gufata iyambere ikavugira rubanda kandi ikarwanya akarengane kose
  Njya nibaza niba ibintu abapadiri banyura za Nyakibanda basoma muri Gaudium et Spes hari ico bibabwira iyo bageze muri za Paroisse,,,," les joies et les peines de l'homme d'aujour d'hui sont les joies et les peines de l'eglise..." Ibyo byose barabyiga ariko kubishira mu ngiro reka da,,,ahubwo bakirirwa bacatsa gusa ngo bari gusingiza uwabatanagiye,,,,,,nabasenyeri benshi baraguzwe,,,,,Funga kinwa,,,,,,abataraguzwe nabo nka ba Giti nabo bahozwa ku nkeke no guhozwa muri za Gacaca,,,,no kuregwa ingengabitekerezo yahindutse ICAHA CY'INKOMOKO,,,,,abandi bashoboraga gufungura akanwa nka Misago mwabonye uburyo bamugaritse,,,,,heeeee,,,Genda Rwanda ukeneye abaguhumuriza,,,,,Padiri Thomas ntucike intege,,tukuri inyuma aho turi hose natwe turi gukora kandi tuzarutsinda urugamba rwo guhasha akarengane.