Muri iki gihe, icyo Abanyarwanda bakeneye ni intambara idasobanutse cyangwa ni Opozisiyo yubaka? Padiri Thomas Nahimana.

 

Nyuma y’inkuru nise « Ibanga rya nyuma ry’imikoranire ya FPR na FDLR : Ibisa birasabirana », abantu batari bake bagaragaje ko bababajwe n’iyo nyandiko ndetse rwose bakemeza ko yabaciye intege burundu. Ahanini ababivuga ngo ni Abahutu bari ku ngoyi ya FPR mu Rwanda n’abo igihangayikisha bikomeye mu mashyamba no mu buhungiro ! Nabanje kugira ngo ni Commentaires z’Intore zikunze guhita kuri leprophete.fr ariko nyuma bamwe barampamagara tujya impaka, kugeza no kubavuga ko bari muri FDLR nyirizina. Izi mpaka narazikunze ariko zanteye agahinda gakomeye mu mutima kuko nageze kuri uyu mwanzuro : Abanyarwanda baracyapfa, inzira yabo y’umusaraba iracyari ndende ! Reka tubisuzume neza muri izi ngingo 4 zikurikira: (1)isomo ry'amateka,(2) icyo nemera, (3)icyo ntahakana, (4) igikenewe.


1. Kuki Abanyarwanda batajya bigira  ku mateka ?


Ikimbabaza kurusha ibindi ni iki kibazo : Abahutu n’Abatutsi bazumva ryari  koko ?


Ku ruhande rw’Abahutu


Guhera mu myaka y’1990, kuva FPR yatera u Rwanda,  cyane cyane kuva amashyaka menshi yatangira mu Rwanda, Abanyapolitiki b’Abahutu kimwe n'abakuru b'igisilikari (abasilikari nibo bayoboraga igihugu mu by'ukuri) bahisemo kutabwiza Abanyarwanda ukuri, bakibwirira abaturage ibyo bashaka kumva , bakagerekaho animasiyo no gucinya akadiho gusa ! Birinze kwicara ngo batekereze, ngo basesengure, ngo barebe neza ibibazo by’ingutu igihugu kirimo kandi babishakire ibisubizo. Bahisemo kurwanira ubutegetsi gusa, bakirinda no kugaragaza icyo bazabukoresha umunsi babugezeho. Baciyemo Abanyarwanda ibice bihanganye, byategurizaga ibyaje gukurikira.


Ingaruka zikomeye zabaye izi :


*Gushwanyaguza ubutegetsi bwa Habyarimana nta kindi bateganyije cyo kubusimbura.

*Gutiza umurindi FPR yashakaga kwifatira ubutegetsi bwose.

*Gushyira abaturage mu kangaratete.

 

Jenoside yabaye nk’umusaruro wa politiki y’impumyi yariho, gutsindwa urugamba rw’amasasu n’ubuhungiro biba umusozo mutindi (une fin tragique)!

 

Abahutu bageze mu buhungiro bakomeje guhabwa politiki ibahuma amaso, ibemeza ko bari muri « Repli tactique », ko hasigaye iminsi mike bagasubira mu Rwababyaye, maze Inyenzi zigasubizwa iyo zateye ziturutse ! Bakomeje gutungishwa ubwo buhendabana kugeza umunsi ijuru ribaguye hejuru ! Uko byaje kugenda ninde ubiyobewe ? Ariko Abahutu bazumva ryari ?


Mu myaka y’1996-1998, Abahutu b'inkwakuzi biyise abacengezi barimonogoje mu majyaruguru y’u Rwanda, bagaragazaga ingufu za gisilikari zashoboraga koko guhungeta ubutegetsi bwa FPR bwari butarashinga ibirindiro. Ariko Abacengezi birengagije ko politiki ariyo y’ibanze ! Barwanaga nk’ibiragi bityo FPR yonyine akaba ariyo ibavugira, kugeza ubwo iberekanye bidasubirwaho imbere y’amahanga nk’abasize bakoze ibara mu Rwanda kandi bakaba bagishaka gukomeza umurimo mubisha batarangije wo gutsemba Abatutsi ! Icyakurikiyeyo, ni itsembwa ry’Abaturage b’inzirakarengane ba Gisenyi na Ruhengeri, bicwa urw’agashinyaguro kugeza igihe bafungirwa mu buvumo baratwikwa….ntawe ubatabariza, …..birangira bityo ! Hakurikiyeho Inkiko Gacaca, zizutaguza abahutu zibasiga ari ibisenzegeri n'ubu baracyahagaritse umutima....ninde wabatabaye muri ako kaga baroshywemo na politiki y'impumyi rurindi ! Hashyizweho Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera Arusha(TPIR) maze rugaragariza buri wese ko amahanga yakuye amaboko kuri politiki yakozwe na Leta ziyita iz'Abahutu, politiki itarashoboye kugumana igihugu gituje, ikagita mu kangaratete !  BILAN iragaragara , ntaho twayihisha ! Bavandimwe Bahutu, muzumva ryari ko mugomba guhindura imitekerereze, imvugo n'ingiro, niba mushaka gukomeza kubaho no gusubirana  ijambo mu Rwababyaye ?


None dore za ntambara zitagira politiki ifatika zirongeye ziratutumbye, ba "bahanga bacu mu bya gisilikari" barongeye bashoye rubanda mu mutego wo kwemera ko kurasa no kwica Abanyarwanda bishobora gutanga igisubizo ! Natwe kubera akababaro k’ubuhungiro n’akarengane duhura nako buri munsi  tuti, nimutebuke bana bacu muducungure …. ! Nta wihuta nk’uwayobye koko !  

 

Erega ikibazo gikomeye nta kindi kitari muri izi ngingo eshatu :


*Gucungurwa byo birakenewe

*Gusa icungurwa dusonzeye ntirishobora kunyura mu nzira yongera kumena amaraso y’Abanyarwanda b'inzirakarengane.

*Gerekaho noneho ko n’intambara  FDLR ishomboza idashoboka muri iki gihe, ureke babandi biyemera ko bashishoza cyane hanyuma bakagaruka bakemeza ko ngo kurwana iyo utashoje bishobora kubabyarira inyungu nyinshi !!!! Ariko ishyano riragwira ni ukuri kose : Umuntu agatinyuka akandika ngo n’iyo FDLR yaba itagaba biriya bitero yitirirwa ngo kubyemera biyifitiye inyungu nyinshi ! Abo bo rwose, mbifurije bon appetit, ariko bararye ntibampe ! Bikindi yabavuze ukuri koko , ngo "Njyewe nanga Abahutu barwana intambara batazi n'imvano yazo !" Ariko se Abahutu bazumva ryari ba disi mwe ?


Ku ruhande rw’Abatutsi.


FPR yibereye muri politiki ifite ibyo ipfana n’iya Abahutu bo  mu gihe cy’amashyaka menshi: Igipindi gusa tu ! FPR yahisemo gutera ikinya no gufunga amaso y’Abatutsi bose ku buryo bw’umwihariko ! Irabeshya buri munsi, ikababembereza ibashuka ko aribo bonyine ikorera ; ko Abahutu bose ari abantu babi b’abicanyi n'ibipinga gusa ;  ko rwose igihugu cyafashwe burundu ;  ko nta muhutu uteze kongera kugaruka ku butegetsi ;  ko ingabo za RDF zidashobora gutsindwa kuko ari zo zikomeye ku isi ; ko amahoro n’iterambere mu Rwanda ari akataraboneka, ko nta munyarwanda n'umwe wicwa n’inzara; ko umutekano ari 100% ; ko imiyoborere myiza ari intangarugero muri Afurika no ku isi hose;  ko ubumwe n’ubwiyunge bigeze ku rugero rwa 95% …..n’andi mangambure nk’ayo !


Akarusho : Impamvu Abatutsi barokotse jenoside n’abaturutse hanze bazagorwa no kwigobotora imigozi ya FPR ni uko yo ibaha imfashanyo zitari nke (kuvuzwa, kurihirwa amashuri, kubakirwa amazu….) Kandi bikaba bizwi ko uwagufatiye ku nda aba yakurangije ! Benshi mu Batutsi rero ubu baranezerewe, bishimiye kubwirwa ibyo bashaka kumva gusa, ugerageje kubaburira ati nyamara akarengane gakabije Abahutu bagirirwa amaherezo kazakora ishyano….baramucyaha bakamutuka bamubwira bati vuga uvuye aho,wowe  uri  Ikigarasha, isazi, Ibirohwa….

 

benshi mu Batutsi barasinziriye burundu, baradamaraye, ababi ni ababona ko urugogwe rushobora kongera kubagwa hejuru !  Bavandimwe Batutsi muzakanguka ryari ? Muzumva ryari ?

 

2. Icyo nemera : Intambara irasenya ntiyubaka !


(1)Nemera ko politiki yo kubwira Abanyarwanda ibyo bashaka kumva gusa ariyo yadusenyeye igihugu , tugapfusha miliyoni y’abavandimwe, abatagira ingano bakaba ibimuga, impfubyi, abapfakazi, impunzi…imfungwa. Iyo « Politiki-ya-humiriza-nkuyobore-nkujyana-mu-kuzimu » niyamaganwe kuko icyuye igihe !

 

Banyarwanda niba mushaka kubaka igihugu gifite amahoro, mukabaho mudahagaritse umutima buri gihe, nimwige gutega amatwi y’inyuma n’ay’imbere, mwitoze gutandukanya ijwi ry’umushumba n’iry’ikirura. Muzakomeza gupfa nk’udushwiriri kugeza ryari ? N’ubwo umuti ukarishye uryana mu mufunzo w'igisebe ariko nyamara niwo ugikiza. Nimufungure amaso murebe ukuri kw’amateka yanjyu, muyakire, muyakuremo isomo n'imyanzuro ikakaye izamurikira ejo hazaza : Urwanda ntirushobora gukomeza kwiharirwa n’ubwoko bumwe gusa, Abahutu cyangwa Abatutsi, nimuticara ngo muganire, mwumvikane, mwubahane,  muzicana mushire ! Nta kundi byagenda.


(2) Nemera ko inzira y’intambara nta kindi yakongera kutugezaho uretse icyunamo n’agahinda. Muri iki gihe, mu mitima y’Abanyarwanda benshi harahinda umuriro w’umujinya, akababaro n’ubwoba, kubera akarengane gakabije bagirirwa, gutakaza abantu n’ibintu no kutizera abitwa ko bashinzwe umutekano !


Uwafungura akadirishya gato gusa, akabwira Abanyarwanda ati : ngaho nimukore icyo mushaka, ngira ngo ntawe utabona ko ishyano ryatugwirira ritagira igaruriro : KWIHORERA ! Hagowe rero uzakina uwo mukino wo gusuka lisansi mu muriro ! Intambara idasobanutse ku butaka bw’u Rwanda, nta kindi kizima yageraho uretse kwatsa uwo muriro mutindi.


3.Icyo ntahakana.


Akarengane kagirirwa rubanda nta wundi musaruro gatanga uretse umwiryane n’intambara. Kuva yafata ubutegetsi, FPR ikomeje kwikanyiza yiharira ubutegetsi bwose n’umutungo w’igihugu, ifunga ikanica abanyapolitiki bayiburira, irenganya rubanda mu manza zififitse, ishyiraho politiki zibangamiye rubanda rugufi, iteza intambara muri Kongo zigambiriye gutsemba impunzi z'Abahutu no gusahura umutungo w’icyo gihugu.


Iyi politiki ya Gashozamvururu na Mpatsibihugu ya FPR nta kindi izakururira u Rwanda n’Abanyarwanda uretse intambara ya simusiga ! Umunsi Kongo yahagurukiye kwirwanaho, byaba ngombwa ikitabaza abacancuro ( dore ko itabuze icyo yabishyura), u Rwanda ruzahakura imbwa yiruka !


Ikindi ni uko hariho n'Abanyarwanda batari bake bemeza ko batazakomeza gukandagirwa no gusuzugurwa ubuziraherezo, umunsi bubuye imirwano (atari iyi y’ikinamico !) igihuru gishobora kuzibaruka igihunyira.

 

4.Igikenewe


Abanyarwanda bamaze imyaka 18, bandika, batabaza, bavuga ibitagenda byinshi. Kwamagana ibitagenda si bibi ariko politiki yo kuvuga gusa ko Kagame ari umwicanyi kimwe n’Interahamwe, ntacyo yubaka! Ndambiwe guhora nandika inkuru zivuga ngo mu Rwanda ibintu byaracitse, byose nta kigenda, nta kizima gihari! Ndambiwe guhora ndira, imbere y’isura itari nziza y’igihugu cyanjye ariko singire icyo nkora ngo iyo sura ihinduke kandi irusheho kuba nziza. Niyo mpamvu nongera gusaba Abanyarwanda tubyumva kimwe, uko bangana kose,  ko bitarenze ukwezi kwa Mutarama 2013, natwe twakwisuganya tukarema umutwe wa politiki wakwiyemeza guca umuco mubi wo kubwira Abanyarwanda ibyo bashaka kumva gusa, ahubwo tugatinyuka tukababwiza ukuri, tukanenga ibibi ariko tukanashima ibyiza, tukagira ubutwari bwo kubaburira igihe bari gufata icyerekezo kigana ikuzimu, tugasuzuma ibibazo bikomereye igihugu cyacu kandi tukerekana n’uko twumva byakemuka. Uko niko twarema “Oppostion constructive”, tugakora politiki yubaka kuko ariyo u Rwanda rukeneye.


Umwanzuro


(1) Abibwira ko ari Abahutu kuruta abandi bagenze make. Ntaho bataniye n’abakomeje kujya bishuka ko aribo Banyarwanda bonyine abandi bakaba Inyangarwanda n'Ibipinga . Imitekerereze nk’iyo ijyana mu rupfu, amateka yacu, aya kera n'ay'ubu, ntiyahwemye kubitwereka .

 

(2) Abiyise abahanga mu bya gisilikari nashatse ubuhanga bwa gisilikari mu nyandiko zabo ndabuheba (reba inyandiko y'uwiyisese Général Rommel !) ! Ubuhanga bwicisha abantu b'inzirakarengane ni buhanga nyabaki ko ahubwo ari urukozasoni ! 


(3)Icyo ngaya FDLR (kandi mbifitiye uburenganzira busesuye)  si uko yagira uruhare mu gukemura ikibazo cy’ingoma y’igitugu ibangamiye Abanyarwanda! Icyo nyinenga ni ukwirarira, igashotora kandi nta cyo ishoboye, igashyira abaturage mu kangaratete kandi idashobora no kubatabara. Ngira ngo iyo FDLR igira itya ikiminjiramo agafu, ikaba ifashe Gisenyi ariko ikahaguma kugirango  irengere abaturage, icyo gihe Abanyarwanda bashyira mu gaciro bari kugira uko babifata n’uko babisobanura. Naho ibyo kurwana izo batateje cyangwa ubushotoranyi bugamije kwifashiriza Kagame ugeze aharindimuka (kabone  n’iyo umushotoranyi yaba atumva neza ingaruka mbi z'ibyo arimo !),… ababishyigikira buhumyi bisuzume neza barasanga bakoreshwa n’amarangamutima gusa, ya yandi atajya agira umuntu inama nziza!


(4)FDLR ikwiye gufata akanya gakwiye ko gusobanurira Abanyarwanda uko iteye n’icyo igamije! Dukeneye kumenya itandukanyirizo riri mu bice binyuranye bya FDLR (Foca, Rudi, Soke…) n’icyo buri gice kigamije kuko bikomeje guteza urujijo! Dukeneye kumenya gutandukanya imigambi y’AbaFDLR b’ukuri (niba koko babaho !) n’iy'abayoboke ba Rwarakabije,  bakorera Kagame.


Muri Make dukeneye kumenya itandukanyirizo riri hagati ya FDLR twabonye, cyane cyane yayindi ihora igoboka Kagame iyo asumbirijwe nk’uko Edmond Munyangaju yakomeje kujya abitubwira, na “FDLR NZIMA” tubwirwa ko yibaniraga neza n’abanyekongo , ikaba ihora irengera impunzi ngo Kagame atazimara! Izo FDLR zose zihuriye he? Zitandukaniye he? Niba FDLR yiyita NZIMA  itazi kwivuga (se présenter et se vendre), ikibazo cyaba ari insobe !


(5) Dukeneye ko habaho kuganira birambuye (“débat ouvert”) ku kibazo cya FDLR kuko nabo ari abana b’u Rwanda. Wa mugani gukomeza kugendera ku magambo ya Kagame uhora ashinja abanyapolitiki batavuga rumwe nawe  icyaha cyo gukorana na FDLR ariko we akaba  uwa mbere mu gukorana nayo kugeza ubwo umutware wayo Jenerali Rwarakabije yiyicariye ku ntebe y’icyubahiro aho ashinzwe kugambanira abana yasize mu ishyamba, dukwiye kubyibazaho no kubirenga. Kuva ubu rwose, ibinyamakuru byacu bikwiye gufunguka, ushaka kugira icyo avuga kuri FDLR, haba kuyishima cyangwa kuyinenga, agahabwa ijambo! Ubwigenge busesuye mu kuvuga icyo umuntu atekereza ni inkingi ikomeye ya demokarasi !


(6)Perezida Paul Kagame ngo yaba arimo gutegura igitero simusiga kigamije gutsemba abantu iyo muri Kongo ! Ariko ashatse yabanza akibaza bihagije ku mugani wa kinyarwanda ugira uti « Urugiye kera ruhinyuza intwari ».Gukomeza gufunga umutwe, umuntu akumva ko kurasa no kwica inzirakarengane ari igisubizo aho kuba ikibazo, bikunze kugira iherezo riteye agahinda !  Nyamara yenda  hari ukundi byagenda….

 

Amahoro ku Banyarwanda bose, ku Barundi n’Abakongomani dusangiye gupfa no gukira.

 

Padiri Thomas Nahimana.

 

 

 

Commentaires : 184
 • #184

  wlp (vendredi, 03 juillet 2015 08:13)

  http://www.burberry-outlet.jp.net/
  http://www.burberryoutlet.org.uk/
  http://www.burberryoutlet-online.co.com/
  http://www.burberryoutlet-online.in.net/
  http://www.calvinklein.co.com/
  http://www.celinebags.org/
  http://www.chanelhandbags.net.co/
  http://www.cheapbaseballbats.net/
  http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/
  http://www.air-huarache.co.uk/
  http://www.airjordans.us/
  http://www.airjordanshoes2015.com/
  http://www.airmax-2015.org/
  http://www.airmax-90.org/
  http://www.babyliss-pro.net/
  http://www.basketballshoes.com.co/
  http://www.beatsbydrdre.co.com/
  http://www.beatsbydre.com.co/
  http://www.beats-by-dre.com.co/
  http://www.beatsheadphones.in.net/
  http://www.bottega.us/
  http://www.burberryhandbags.net.co/
  http://www.cheapjerseys.in.net/
  http://www.cheap-jordans.net/
  http://www.cheapmichaelkors.us.org/
  http://www.cheap-nikeshoes.com/
  http://www.cheapoakley.us.org/
  http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/
  http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/
  http://www.cheaprayban.com.co/
  http://www.cheapshoes.com.co/
  http://www.cheapuggboots.eu.com/
  http://www.chiflatiron.net.co/
  http://www.christian--louboutin.in.net/
  http://www.christianlouboutin.org.uk/
  http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
  http://burberry.outletnow.net/
  http://christian.louboutin-outlet.net/
  http://toryburch.salesandals.net/
  http://www.abercrombieand-fitch.com.co/
  http://www.abercrombiefitch.us.com/
  http://www.abercrombie-kids.us.com/
  http://www.coachfactory-outlet.co.com/
  http://www.coachfactoryoutletonline.co.com/
  http://www.coach-handbags.com.co/
  http://www.coachoutlet-online.com.co/
  http://www.coachoutletstore.net.co/
  http://www.coachoutletstore-online.com.co/
  http://www.coco-chanelbags.com.co/
  http://www.converse.net.co/
  http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/
  http://www.eyeglassesonline.us.com/
  http://www.eyeglassframes.us.com/
  http://www.fashion-clothing.us.com/
  http://www.ferragamo.com.co/
  http://www.ferragamoshoes.net/
  http://www.ghdhairstraightener.com.co/
  http://www.jimmychoo.net.co/
  http://www.jordanretro.org/
  http://www.jordan-shoes.com.co/
  http://www.juicycouture.com.co/
  http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
  http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
  http://www.louisvuitton-outlets.us/
  http://www.marcjacobsonsale.com/
  http://www.mcm-bags.net/
  http://www.mcmhandbags.com.co/
  http://www.michaelkors.so/
  http://www.michael--kors.us.com/
  http://www.michaelkorsbags.us.org/
  http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
  http://www.michael-kors-handbags.us.com/
  http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/
  http://www.michael-kors-outlet.us.org/
  http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/
  http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
  http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
  http://www.michaelkors-uk.org.uk/
  http://www.montblanc--pens.net/
  http://www.newbalance-outlet.org/
  http://www.nike-air-max.us/
  http://www.nikefactory.org/
  http://www.nikefree5.net/
  http://www.nikefree-run.net/
  http://www.nikefree-run.org.uk/
  http://www.jordanrelease-dates.com/
  http://www.nikemercurial.net/
  http://www.nikerosherun.us/
  http://www.nikestore.us/
  http://www.northface.us.org/
  http://www.northfaceoutlet.com.co/
  http://www.oakleyoutlet.us.org/
  http://www.oakley-sunglasses.us.org/
  http://www.oakleysunglassescheap.in.net/
  http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/
  http://www.omegawatches.us.com/
  http://www.pandora-charms.org.uk/
  http://www.pandorajewelry.com.co/
  http://www.polo-outlets.com/
  http://www.pradahandbags.net.co/
  http://www.pradahandbags.com.co/
  http://www.pradashoes.com.co/
  http://www.ralph-lauren.org.uk/
  http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/
  http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
  http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/
  http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
  http://www.gucci.me.uk/

 • #183

  Ralph Lauren Outlet (samedi, 17 mai 2014 05:01)

  http://www.burbagssale2013.com/ Burberry Outlet
  http://www.airmaxshoesfactory.com/ Air Max Shoes
  http://www.coachblackfriday2014.com/ Coach Black Friday
  http://www.coach-storeoutletonline.com/ Coach Black Friday
  http://www.coachcoachoutlet.com/ Coach Cyber Monday
  http://www.coachxfactory.com/ Coach Factory
  http://www.coach-factoryoutletonline.net/ Coach Outlet Factory
  http://www.coach-outletonlineusa.com/ Coach Outlet USA
  http://www.coach-pursesfactory.com/ Coach Purses Factory
  http://www.coachpurseusa.com/ Coach Purses USA
  http://www.coach-storeoutlet.com/ Coach Store Outlet
  http://www.coach-pursesonline.com/ Coach Purses On Sale
  http://www.monsterbeatsbydres.com/ Monster Beats Outlet
  http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ Louis Vuitton Outlet
  http://www.lv-guccishoesfactory.com/ Louis Vuitton Factory
  http://www.marcjacobsonsale.com/ Marc Jacobs On Sale
  http://www.mcmworldwides.com/ MCM Outlet
  http://www.mcmoutlet-jp.com/ MCM 店铺
  http://www.oakleysunglassesfactory.com/ cheap oakley sunglasses
  http://www.michaelkorsmas.com/ Michael Kors Outlet
  http://www.michaelkors.so/ Michael Kors Outlet
  http://www.michaelkorsfactory-store.com/ Michael Kors Factory
  http://www.michaelkorsoutletr.com/ Michael Kors Outlet
  http://www.michael-korsfactoryonline.com/ Michael Kors Factory Online
  http://www.newcoachfactoryoutlet.com/ Coach Factory Outlet
  http://www.north-faceoutletonlines.net/ North Face Outlet Online
  http://www.polo-outletstore.com/ Polo Outlet Store
  http://www.ralph-laurenhome.com/ Ralph Lauren UK
  http://www.saclongchamppairs.com/ Sac Longchamp Pairs
  http://www.tcoachoutletonline.com/ Coach Outlet Online
  http://www.the-coachfactoryoutlet.com/ Coach Factory Oultet
  http://www.uggaustralia.cc/ Ugg Australia
  http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ Barbour Jackets Outlet Online
  http://www.canada-gooser.com/ Canada Goose Outlet
  http://www.guccishoesuk2014.net/ Gucci Outlet Online
  http://www.michaelkorsstates.com/ Michael Kors Outlet
  http://www.moncler-clearance.com/ Moncler Clearance
  http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/ Moncler Jackets Outlet Online
  http://www.northsclearance.com/ North Clearace Outlet
  http://www.polo-ralphlaurensoutlet.com/ Polo Ralph Lauren Outlet Online
  http://www.woolrich-clearance.com/ Woolrich Clearance
  http://www.cvshopfactory.com/ shop.coachfactory.com
  http://www.mksfactoryoutlet.com/ Michael Kors Factory Outlet
  http://www.zxcoachoutlet.com/ Coach Outlet Online USA
  http://www.thebeatsbydre.com/ Beats by Dre
  http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Purses Outlet Online
  http://www.clickmichaelkors.com/ Michael Kors USA

 • #182

  coach outlet (vendredi, 28 mars 2014 03:12)

  The http://www.tomsusashoes.com/ toms usa most important http://www.coachfactoryoutlet-handbags.com/ coach factory outlet you can http://www.coachhandbagsonlineoutlet.com/ coach handbags this Giuseppe Zanotti is a spring jacket. Spring is a Giuseppe Zanotti of such variable weather: We all need to http://www.coach-factory-outlet-online.com/ coach factory outlet able to transition from the windy remnants of winter, to the heat of the http://www.coachfactoryoutletwebsite.com/ Coach outlet store online sun, back into the http://www.michaelkors-bedford.com/ michael kors outlet as the clouds return.I became overwhelmed with emotions I haven鈥檛 really felt before and it threw me for a loop. Knowing http://www.coachoutlet-buy.com/ coach outlet confidence is an issue Coach http://www.coachfactoryoutletorg.com/ coach factory many women, I feel it鈥檚 http://www.giuseppezanottionline.com/ giuseppe zanotti to share what I felt and how I got myself back on track to body acceptance quickly.We are about to enter Coach awkward weather phase where http://www.coachstoreonline.com/ coach outlet store online day is a battle of decisions鈥搘hat coat should I wear? Will I be too hot? Is it http://www.coachoutlet-sale.com/ coach outlet enough for this? Quit your worrying and just look to Coach store for the best Giuseppe Zanotti http://www.coachfactoryoutlets2014.com/ coach factory jacket out there. But if you鈥檙e achttp://www.giuseppezanottidesigner.com/ giuseppe zanotti tually in the market for sunglasses to shade your eyes this Spring, here are 8 pairs that are a) not from eBay so they鈥檒l http://www.fitflopsflipflops.com/ fitflops arrive in the mail when you guy them, b) stylish, c) help you avoid the ageold pitfall of Toms USA like a douche when you wear sunglasses.She wore thehttp://www.tomsshoescompany.com/ toms shoes ($139, down from $260), which is the perfect combo of warmth (leather sleeves) and spring (denim). Even better, The spring/summer 2014 menswear collections, with their neon brights, http://www.fitflopusaonline.com/ fitflop shoes graphics and abbreviated shapes, owe a debt to Peter Saville's Factory and the hypedup Postmodern interiors of http://www.fitflopfootwear.com/ fitflop http://www.fitflopsandalssale.com/ eighties Madchester http://www.giuseppezanottisneakersmen.com/ The Ha莽ienda.it is on sale for almost half off. The thing about fast fashion is http://www.michael-kors-outlet-store.com/ michael kors outlet it's, well, fast. So fast that if you find yourself http://www.fitflopflip-flop.com/ fitflop shoes with a work project or unplugged for a vacation, you can totally miss an amazing piece. It hit store http://www.michaelkorsoutletonlinemk.com/ michael kors outlet online, it sold out, and now it's gone, never to resurface. That's http://www.pradaoutlet-store.com/ prada outlet one too many times with us and the shoe selection at Coach, and, to http://www.michaelkors.name/ michael kors you from the same disappointment, we've rounded up the best ones here. Take a look before they're gone!Unfortunately, there is http://www.michaelkorsoutletmkinc.com/ michael kors outlet one size left, but we http://www.celinebags-outlet.com/ celine bags it will be restocked soon. Grab it http://www.celineoutlet-online.com/ celine outlet if http://www.coachoutletstoreinc.com/ coach outlet store online you鈥檙e a small!

 • #181

  coach outlet (jeudi, 13 mars 2014 10:01)

  I've never even hooked up with anybody I've worked on a <a href="http://www.coachoutlet-sale.com/" title="coach outlet">coach outlet</a> with." But what about after a movie wrapped? She laughs. This plush leather wallet is roomy and unzips to reveal a plethora of pockets for cards, change, and <a href="http://www.coach-factory-outlet-online.com/" title="coach factory outlet">coach factory outlet online</a>. Of course, the real siren song is the elegant color combo. This <a href="http://www.coachfactoryoutlets2014.com/" title="coach factory">coach factory</a> has two large compartments bags to separate your clean and dirty laundry, so you don't have to worry about the <a href="http://www.coachoutlet-buy.com/" title="coach outlet">coach outlet</a> accidentally dropping the floral <a href="http://www.coachstoreonline.com/" title="coach store">coach outlet store online</a> purse cut panties your mom got you for <a href="http://www.coachfactoryoutletspurse.com/" title="coach factory">coach factory outlet</a> floor for everyone to see (and judge).The <a href="http://www.coachfactoryoutletorg.com/" title="coach factory">coach factory outlet</a> ($41) lets the rest of the world know that you won't be entertaining any nonsense. LUSH, the high-street beauty firm that prides itself on using natural and ethical ingredients, is willing to dull some of its shine over concerns about the use of child labor in <a href="http://www.coachfactoryoutlet-handbags.com/" title="www.coachfactory.com/store">coach factory outlet</a>, where 60 percent of the <a href="http://www.michaelkorsoutletmkstore.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet online</a> is mined, according to the <a href="http://www.michaelkorsoutletonlinemk.com/" title="michael kors outlet online">michael kors outlet online</a>. Use this money-saving offer to build up that spring <a href="http://www.pradaoutlet-store.com/" title="prada outlet">prada outlet</a> lineup in the closet with dress, casual and even <a href="http://www.michaelkors.name/" title="michael kors">michael kors</a> styles for the entire family.We have seen celebrities, popstars, bands, and even rappers donate cash or organize a fundraiser for <a href="http://www.michael-kors-outlet-store.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet store</a>. The only way to actually look good during this time is to stock up on tops, sweaters and <a href="http://www.michaelkors-bedford.com/" title="michaelkors">michael kors outlet</a> that you can mix and match and layer up during the season-s most spastic days.The pretty porcine muppet made her small-screen debut in 1974 on the Herb Alpert and the marc jacobs show:Like, <a href="http://www.fitflopsflipflops.com/" title="flip flops">fitflops</a>. We know the week leading up to the big day will be a total whirlwind of activity and last minute touches. The <a href="http://www.fitflopflip-flop.com/" title="flip flops">fitflop</a>, with its heavy, chevron treads, are incredible in slick fitflop (and, as we-ve found out in Eugene this winter, snow). So you may play a good hand and win just 20% of the time. This got me thinking: how often should we be -folding- in life?

 • #180

  Ralph Lauren Outlet (mardi, 11 mars 2014 03:26)

  Gucci Outlet, http://www.gucci-shoesfactorys.com/
  Polo Outlet Online, http://www.polo-outletstore.com/
  Ralph Lauren UK, http://www.ralphlaurenuker.com/
  Polo Lauren Ralph, http://www.ralph-laurenpolos.com/
  Pas Cher Longchamp Sacs, http://www.saclongchamppairs.com/
  Canada Goose Outlet, http://www.canadagooser.com/
  Monster Headphones Outlet Online, http://www.discountbeatsbydresale.com/
  Burberry Outlet, http://www.burbagssale2013.com/
  North Face Jackets Outlet, http://www.north-faceoutletonlines.net/
  Michael Kors Outlet, http://www.michaelkors.so/
  Marc Jacobs Outlet Online, http://www.marcjacobsonsale.com/
  Michael Kors Outlet Online, http://www.michaelkorstates.com/
  Cheap Hollister UK Online, http://www.cheaphollistersale.co.uk/
  North Clearance, http://www.northsclearance.com/
  Coach Purses Outlet Online, http://www.coachxpursesonsale.com/
  Coach Factory Online,http://www.coach-factoryy.com/
  Coach Outlet Online, http://www.coach-outletusa.com/

 • #179

  prada outlet (mercredi, 19 février 2014 05:11)

  <p>I do love my <a href="http://www.michaelkorsoutletmkstore.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet</a> bag but if I had a bigger budget I would definitely buy a bag more like the <a href="http://www.michael-kors-outlet-store.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet store</a>.This latest fashion film sees creative director Matthew Williams work next to director <a href="http://www.coachhandbagsnew2014.com/" title="coach handbags">coach handbags outlet</a>, with &quot;FUCCBOI&quot; being &quot;a study of behaviour, style and movement that focuses on the interplay between dramatic performance and trashing.&quot;But with so <a href="http://www.coach-factory-outlet-online.com/" title="coach factory">coach factory outlet online</a> out there, it's hard to keep track of what app is meant for what,but will you be voting for sophistication, simple chic, girly grunge or clashing prints?.Peter Pilotto for <a href="http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/" title="coach factory">coach factory outlet</a> Feb 9! But before you shop, check out how <a href="http://www.fitflopflip-flop.com/" title="flip flops">fitflop shoes</a>, Taylor Schilling, and a few other gals worked the collection at the <a href="http://www.fitflopdesign.com/" title="fitflops">fitflops</a> Fashion Week celebration. </p>
  <p><a href="http://www.coachoutletstoreonline2014.com/" title="coach outlet store online">coach outlet store online</a> is pregnant and totally freaking nekkid.We both have these shoes and are obsessed with them.Sometimes we get <a href="http://www.pradaoutlet-store.com/" title="prada outlet">prada outlet</a> in the hustle that we forget to step back and enjoy <a href="http://www.coachfactoryoutlet-purse.com/" title="coach factory outlet">coach outlet</a>. He drove that point into the ground on Sunday when he left a <a href="http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/" title="www.coachfactory.com/store">www.coachfactory.com/store</a> after answering just one question. Don't get us wrong - we are devoted urbanites through and through, but the shows, events, and general craziness of <a href="http://www.ukfitflops.com/" title="fitflop uk">fitflop uk</a> can leave us feeling a little worn out. which got me thinking about which bag to carry (shocking, I know).The <a href="http://www.coachfactoryoutlethandbags.com/" title="coach factory handbags outlet">coach handbags outlet</a> has mixed together Picasso's cubism, along with some surrealism and pop art to re-imagine <a href="http://www.fitflopsflipflops.com/" title="flip flops">fitflops</a> and coach as high art prints. It's also about how the headphones fit well not only on your ears but your body as well. The efficiency of the headphones will depend on how you're going to use it.</p>
  <p>The new premium sneaker from fitflop has reworked the classic running <a href="http://www.coachstoreonline.com/" title="coach outlet store online">coach outlet store online</a> shoe and styled it with contrast studs and multi-colored panels.Meg Lukens Noonan finds out on a sartorial journey in search of tailors, craftsmen, artisans and a fitflop .The survey panels are categorized so you may pick what is of interest to you and there are tools that can help you keep track of what survey you have taken and your earnings.</p>

 • #178

  coach outlet (mercredi, 19 février 2014 01:57)

  http://coachofficialsite.blog.com/ coach outlet
  http://www.outletsonlinemall.com/ coach outlet
  http://www.coachoutletstoreonlinebo.net/ coach outlet
  http://www.louisvuittonoutletbo.com/ louis vuitton outlet
  http://www.louisvuittonpursesbag.net/ louis vuitton handbags
  http://www.toryburchoutlet-shoes.com/ tory burch outlet
  http://www.oakleyvault-sunglasses.com/ cheap oakley sunglasses
  http://www.raybansunglass-outlet.com/ ray ban outlet
  http://www.truereligionjean.cc/ true religion jeans
  http://www.truereligionjeansoutletbo.com/ true religion outlet
  http://www.truereligionoutletfactory.com/ true religion outlet
  http://www.burberryoutletstoresbo.com/ burberry outlet
  http://www.michaelkorsoutlethandbag.com/ michael kors outlet
  http://www.christianlouboutinstore2013.com/ louboutin outlet
  http://www.christianlouboutinoutletft.com/ christian louboutin outlet
  http://www.terrybuilt.com/ christian louboutin outlet
  http://www.scarpehoganoutlet.net/ scarpe hogan
  http://www.ralphlauren-pascher-france.com/ ralph lauren
  http://www.saclongchampsoldespascher.com/ longchamp
  http://www.beatsbydrdre-headphones.com/ cheap beats by dre
  http://www.hoganshoesoutletsale.co.uk/ hogan
  http://www.montblancpensoutlet.co.uk/ mont blanc
  http://www.louisvuittonborse-sitoufficiale.com/ louis vuitton borse
  http://www.canadagooseoutlet-jackets.com/ Canada Goose Outlet
  http://www.moncler-jacka.com/ moncler
  http://www.toryburchoutlet.cc/ tory burch outlet
  http://www.coachoutlets.cc/ coach outlet
  http://www.timberlandfr.cc/ timberland
  http://www.longchampfr.cc/ longchamp
  http://www.hoganit.cc/ scarpe hogan
  http://www.louboutinfr.cc/ chaussures louboutin
  http://www.ralphlaurenfr.cc/ ralph lauren
  http://www.canadagoosefr.cc/ canada goose
  http://www.lancelfr.cc/ Lancel
  http://www.parajumpersjacketscoatsoutlet.com/ parajumpers jackets
  http://www.marcjacobshandbagsoutlet.net/ marc jacobs handbags
  http://www.mcmhandbags-backpack.com/ mcm handbags
  http://www.pradaoutletonlineb.com/ prada outlet
  http://www.pradahandbags-shoes.com/ prada outlet
  http://www.guccihandbagshoes-outlet.com/ gucci outlet
  http://www.raymore.ca/aboutus.html Canada Goose Outlet
  http://www.canadagoose.cc/ Canada Goose

 • #177

  coach outlet (mardi, 08 octobre 2013 03:39)

  http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Outlet Coach Outlet Online Coach Factory Outlet Online Coach Factory Outlet Coach Factory Online Coach Factory Store Coach Factory Coach Purses Outlet Online Coach Purses Outlet Coach Outlet USA Coach Outlet Online USA Coach Store Online Coach Store Outlet
  Gucci Shoes Outlet, http://www.guccishoesofactory.com/
  Monster Beats Outlet Online, http://www.mmonsterheadphones.net/
  North Face Outlet Online, http://www.northefaceoutletonline.net/
  Coach Factory Store, http://www.coachfactories.com/
  Michael Kors Outlet Online, http://www.mkoutletstate.com/
  Coach Outlet USA, http://www.outletonlineusa.com/
  Michael Kors Outlet, http://www.mkoutletcart.com/
  Michael Kors Outlet, http://www.clickmichaelkors.com/
  Coach Store Outlet, http://www.bags-storesonline2013.com/
  Coach Purses Outlet Online, http://www.bags-outletfactory.com/
  MCM Handbags Outlet, http://www.mcmworldwidelly.com/
  Michael Kors Purses, http://www.new-michaelkorspurses.com/
  North Clearance Outlet Online, http://www.north-clearances.com/
  Polo Ralph Outlet, http://www.laurenpoloralph.com/
  Coach Outlet Online, http://www.usacowy.com/
  Louis Vuitton Outlet, http://www.l-vusashop.com/
  Louis Vuitton Shoes Outlet, http://www.gucci-lvshoesfactory.com/

 • #176

  ru486 (jeudi, 01 août 2013 08:06)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #175

  紅蜘蛛 (jeudi, 01 août 2013 08:02)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #174

  SHA (samedi, 08 décembre 2012 03:36)

  KURI 175.
  SHA,URIBURANYA UKITSINDA.NIBA UDAKUNDA IKIRI IMBERE Y INGUTIYA NGAHO TERA TOMAS IBUYE. AHUBWO WE YIGIRIRA AMAHIRWE NTAKIBURA NONE WOWE WAHEBYE AMASHYARI ARAKWISHE!WAKOMEJE UGASHAKA SE?

 • #173

  amakuru ya padiri thomas?? (samedi, 08 décembre 2012 01:59)

  Ese padiri thomas yaba agikunda ingutiya??erega ntimwamurenganya hariya hantu harakomeye!!ahantu hacumuje umwami dawidi,hakenda kuvana Clinton muri White house n'abandi benshi,ahaaaaaaaaaa!!

 • #172

  @ 42 : Rukokoma mukuriye ingofero ! (vendredi, 07 décembre 2012 21:18)

  Niba ibyo nsomye hasi aha ari impamo, Twagiramungu muvuyeho ! Ubundi twari tumenyereye ko abamurwanya akenshi bamurega ko yanga abakiga, none umva ko atangiye kuvuganira abo yita abana b'u Rwanda bari mu mashyamba ya Congo, kandi bizwi ko abenshi mu bayobora FDLR ari abakiga babisi.

  Wabona ibibazo by'abanyarwanda baheze ishyanga bigiye kubonerwa umuti, niba abakiga bo muri FDLR bafitanye isiri na Rukokoma. Bibaye ari byo, haba hatewe intambwe ikomeye mu kubohoza igihugu cyacu, kubera ko abarwanyi bahuje umugambi n'abanyapolitiki nka ba Rukokoma cyangwa Rudasingwa bemewe mu gihugu no mu mahanga, guhirika Kagame n'agatsiko ke byakorwa mu kanya nk'ako guhumbya.

  Imana irinde FDLR, RDI na RNC !

  Kanyarwanda Kalisiti.

 • #171

  Rukokoma na Padiri Tomasi ntibakivuga rumwe ? (vendredi, 07 décembre 2012 19:24)

  Bihibindi ni umwana w'umunyarwanda koko !
  Twari tumenyereye ko kuri uru rubuga, imvugo Rukokoma ateye ari yo Padri yikiriza, none ubanza inzira z'abo bagabo zarabyaye amahari.

  Mu gihe Padri amaze iminsi yikomye mu nyandiko ze umutwe FDLR avuga ko abawugize ari abicanyi n'ibikoresho bya Kagame, Twagiramungu we ashyize ahagaragara itangazo rivuganira FDLR, ryemeza ko abayigize ari abana b'u Rwanda, nabo bafite uburenganzira bwo guharanira gutaha barwana nk'uko FPR na Kagame babigenje, kandi ko hakwiye imishyikirano hagati ya FDLR na Kigali nk'uko M23 iri gushyikirana na Kinshasa.

  Yewe, ibya Padri ubanza ari ibya gisore koko, ngo urw'abasore rushya ku manywa ! Naho ibya Muzehe Twagiramungu, nubwo ntamwemera ijana kw'ijana, ndasanga birimo ubushishozi buhambaye (ubanza ubunararibonye muri politiki ari intwaro ikomeye, wabona uriya musaza agize icyo agezaha abanyarwanda bari mu kangaratete, niba Imana imurindiye ubuzima !)

  Bihibindi Janvier

 • #170

  ni byo rwose padi (vendredi, 07 décembre 2012 18:24)

  FDLR niba ishaka ko tuyishyigikira niyimenyekanishe kandi isubize ibibazo ku makenga tuyifiteho.Kumena amaraso si ikintu cyo kujenjeka!Intambara nta communication ntibazayitsinda n'aho baba bafite intwaro n'uuhanga bwa gisirikari bungana bute! Rupiyefu ni cyo yatsindishije, intambara y'amasasu kongeraho intambara ya Image. Iyo kimwe kibura ntushobora gutsinda ye uko byagenda kose...niba batabishobye rero bareke kumenesha amaraso y'abanyarwanda b'indani ku busa

 • #169

  Hutupower votre serviteur charismatique (vendredi, 07 décembre 2012 13:34)

  Muri iyi minsi mike ishize kuva aho FDLR igabiye igitero ku ngabo za Kagame ku Gisenyi mu mvugo ityaye, ndetse isa naho iherekejwe n'akababaro, abantu benshi barwanya ubutegetsi bwa Kagame bahagurukanye n'imizi maze imyambi y'amagambo yabo y'urucantege yose bayerekeza kuri FDLR biranyobera. Ibyo rero byatumye nsubiza amaso inyuma nibaza ku bibazo bikurikira:

  Hashize imyaka irenga 15 nibura FDLR irwana n'inkotanyi umunsi ku munsi nta gahenge.No mu myaka icumi ishize ngo FDLR itavugwa sibyo kuko yari k'urugamba irwana n'ingabo za Kongo zifatanije n'inkotanyi ndetse na loni n'ibihugu bikomeye ntibyayoroheye. Muri icyo gihe cyose abayivuma ubu bayifashije iki gituma noneho bayagaye nkaho yaba yabatabye mu nama? Hari abayisanze mu mashyamba yiberamo se noneho bakayigezaho gahunda z'ibikorwa bafatanya none ubu ikaba yabahemukiye? Niba nta nkunga mwayiteye mukaba mutayibamo mubabajwe n'iki ko nta muturage yishe ikaba yarwanye nabo basanzwe barwana murashya mwarura iki koko?

  Ngo FDRL yarahubutse mbese abavuga ko yahubutse babihera ku ngengabihe bari bahanye noneho ikaba itarubahirijwe? Ngo nisange opozisiyo na sosiyete sivile.Iyo opozisiyo na sosiyete civile ni ibihe? Byo se bihagaze he bihagaze bite ? FDRL ni ishyaka politico- militaire kuva yavuka kugeza ubu.None se ubu isenye ibyo yubatse ikanabirwanirira mu gihe cy'imyaka 15 maze ibasange mwebwe bande? Nimutobore muvuge muve mu matamatama.Mbese kuki ubu ariho FDLR ibazwa kuvuga k'umugaragro umutwe wa politiki ikorana nayo kandi kuva kera bizwi ko ari muvoma politico militaire.

  Ngo FDRL igiye gutuma muri iki gihe Kagame amerewe nabi ashobora kubona ibisobanuro ku ntambara ahora ashoza muri Kongo. Ibyo bisobanuro azabisabwa nande ryari?.Harya igihe arwanirayo na Museveni inshuro eshatu zose ni FDRL yarwanaga nayo? Igihe se arwanya Kabila Pere akanamwica ni ukubera FDLR yabagoreweho? Iyo ntambara se yarangiye ite? Haricyo we na Museveni byabatwaye se? Ngo amerewe nabi? Amerewe nabi se ate ? Suzan Rice, Clinton, Warren na ba Jendayi n'ibindi bisahiranda se ntibakiriho ? Lynda Chalker na Tony Blair se hari aho bagiye? Bya bisambo bafatanyije bahura buri mwaka ngo nibo bajyaname be hari aho byagiye ntibigihari? Nimureke rero abafite uburyo bwo gusanga Kagame mu ndiri ye babikore. Nta mpamvu yo kugira ipfunwe ndetse njye nifuza ko FDLR yaba intangamuganzanyo aya magambo twirirwamo agasigara inyuma ya Huye.

  Ngo FDLR igiye kwongera kumarisha baturage.Harya abashiriye i Kibeho bazize ko FDLR yari iriho? Abatabarika bafungirwa ubusa mu magereza bagapfiramo bazira FDLR? Abicwa n'inzara bazira FDLR? Abanyamakuru n'abanyapolitiki bicwa ubutitsa barazira FDLR?, Nyamwasa na Rudasingwa barazira FDLR? (Ndlr: Inyumba Aloysia azize FDLR?) Abo baturage tuvugira aho tuzi koko uko babayeho noneho FDLR ikaba igiye kubavana amata mu kanwa? Rero maye ngo ntibashonje ahubwo ngo bazira kutamenya gutegura indyo yuzuye bakoresheje impungure n'ibitiritiri!

  Va ku giti dore umuntu.Turarwana n'ikinyabubasha gifite imitwe myinshi n'ibihimba binyuranye n'imirizo itabarika ndetse n'amatwi maremare nimworohere rero abashoboye kugira gato bakora aho kubatwama dusa naho tubibasira. Buri wese nakore ibimureba ku itabaro duhuriyeho, amagambo tuyarekere beneyo.Abashaka kujya gukorera politiki mu gihugu mubareke bagende bagerageze, abakoresha umwuga w'ubanyamakuru barwanya ikibi n'akarengane tububahe tubahe amahoro. Abandika mu mazina y'amatirano ariko bagamije icyiza tubahe amahoro maze twese imbaraga tuzikoreshe tuvanaho igitera agahinda n'ubuhunzi mu banyarwanda.

  Rwaka Thébald (DHR)

 • #168

  MUGISHA (vendredi, 07 décembre 2012 11:01)

  ARIKO URUPFU RURAHANGARA! N'IGIHANGANGE INYUMBA KOKO UPFUYE? UZI KO AHARI NA KAGAME ASHOBORA GUPFA! NAJYAGA NGIRANGO URUPFU NTIRWAHANGARA ABAHERWE NKA BARIYA BISHE BAKANAFUNGA ABANTU BENSHI,BAMBUYE RUBANDA IBYABO,BIBYE IBIFARANGA BYINSHI BAKUBAKA IBIZU,BAKAGURA IBIMODOKA,IBITWARO,BAGASHYIRAHO IGISIRIKARE CYA KARAHABUTAKA N'IBINDI.YEGO KO!!!

 • #167

  kajerijeri (vendredi, 07 décembre 2012 10:52)

  Ariko ABAHUTU MURI IBIHWERAHWERE, IBISHUSHUNGWE,IBIHUNGETWE, IBIGORYI, IYO MUREBA MUBONA URU RUBUGA RWANYU RWABAHA IGIHUGU? NGAHO RA NGO MWARIZE NGAHO NIMWANDIKE MUGIFATE NDEBE!!!!!!!!!!!!!!!!! NAWE SE ABANTU TUGEZE 2012 BIFUZA 1,000,000$ NGO YAFATA IGIHUGU NO MURI 90 BATARAKORESHEJE NKARIYA MURUMVA BAFITE GUTEKEREZA? ARIYA YAKORESHWAGA NIBURA 1WEEEK NONE BO BARUMVA BYASHOBOKA IKI GIHE? KANDI DISI UYASABA NGO AFITE PHD. YEWE IMANA YABAVUMYE YABAHA UBWENGE BUKE.

 • #166

  Biteye ubwoba? (vendredi, 07 décembre 2012 09:58)

  Ndabona ubuhanuzi buri kugenda busohora buri munsi. FDLR ngo nta gusubira inyuma, RPF nayo ngo tuzabasiba bicuze icyabazanye. None ubwo aho bazurira? Harya ngo hazapfa abantu benshi basumba n'abapfuye muri 1994? Rero ngo kugeza aho umuntu azajya ajya kurahura muri 3km kubera kubura abaturanyi. Genda Rwanda waragowe.

 • #165

  Shishoza (vendredi, 07 décembre 2012 09:14)

  ariko, murasekeje Kagame yakoze Genoside mukanabivuga, nonese niwe wabwiye abahutu bafate umuhoro bice abatusti, muge mubesha abana. intambara yaruhengeri na Gisenyi yatumye babakurikira Congo. Kagame niwe wabatumye ? none se mwarigutera bakabareka mukica abanyarwanda. Mwatashe nkabandi banyarwanda mukareka kwitwaza ubuhutu munabesha abantu.

 • #164

  koffi (vendredi, 07 décembre 2012 09:04)

  mukomere mwese banyarwanda,nge nagiraga ngo ngire icyo nibariza uyu padiri wandika kuri uru rubuga. ese koko iyo ureka ibitutsi nkibi bigaca kuri iyi mbuga yawe ubona koko wubaka imitima y'abanyarwanda?? ese ubu koko uroye nkumuntu w'umugabo cyangwa se uwihaye imana,inkunga yawe ubona arukureka abantu bakirirwa batukana? baryana? ubu koko ubona nta zindi nkuru watugezaho yewe n'ibindi bitekerezo byubaka abantu ndetse n'imitima yabo? ese ubwo uziko abana bacu bamaze gukura basigaye bazi no gusoma ikinyarwanda!!! bakirirwa babona ibyo bitutsi!!n'urwango abantu baba bafitiye abandi?! gerageza wikosore utugezeho amakuru adufitiye akamaro,atarimo ibitutsi,n'ibindi murakoze

 • #163

  kagame azakurwaho n'amagambo? (vendredi, 07 décembre 2012 04:11)

  Abanyepolitiki barimo na padiri nifuje kugira icyo mbibariza: amagambo meza murayafite, mukanatubwira rwose ko kagame azakurwaho na politiki nziza muzakina! Reka mbakurire inzira ku murima, kagame yifatiye ubutegetsi akoresheje imbunda, genocide n'ibindi bikorwa by'urugomo, ubu rero ageze aho ubutegetsi yihahiye buryoshye none muri kumubwira ngo cira? Acire acire akaryoshye? Kagame ni umwihanduzacumu niba mushakako acira akaryoshye agomba kubwirishwa ururimi yumva cyangwa ukamukanda ingoto! Ngirango mwamaze kurumenya kuko muramuzi nkuko nanjye muzi! Ntabwirwa amagambo ngo yumve, ishuri yize ni iry'ubunyeshyamba, ubwo ngirango mwumvise ururimi yumva nashatse kubabwira! Niba mwumva amagambo meza muvuga hari icyo azamukoraho sindi kumwe namwe kandi azahora abita ibirohwa! Niba mudashoboye kongera ururimi rw'ishyamba kurwo musanzwe mumubwiza nimufunge iminwa mumuhe amahoro. Imiti ikora ikoranye. FDRL nireke gukomeza gukinisha abanyarwanda, niba nabo atari ibirohwa n'ibigarasha nibabanze bicare bige icyo gukora: politiki igendana n'igisirikare ntabwo igisirikare gishobora gukora cyonyine ngo bikunde. Kandi bariya biyita abavugizi bayo bazige "kuvuga" batomoye atari ukurya iminwa bimwe bituma bamwe babita abagambanyi n'abakozi ba kagame.

  Ryamukuru.

 • #162

  @Christina Umutima(#105) (vendredi, 07 décembre 2012 02:38)


  Wibeshye urubuga rwo gutangarizaho ibigwi by'iyi nkoramaraso yanyu!
  N'inyange zirapfa nkanswe ibyiyoni!
  Nanjye nzi ko nzapfa,ariko niba ngomba no kwicwa,nzazira abandi batari Inyumba!Nta kiza nko kubika uwari kugutaba!!!

 • #161

  uhmmmm (jeudi, 06 décembre 2012 23:08)

  Padiri rwose urababwira nuko batumva .

 • #160

  @153 (jeudi, 06 décembre 2012 22:59)

  Ndumva ntaw ukurusha ubucucu !

 • #159

  GAHUTU (jeudi, 06 décembre 2012 22:59)

  BANYARWANDA BAHUTU BATUTSI ,MUKORE IBISHOBOKA FD INKINGI -RNC BABONE RADIO ,BULIYA RUDASINGWA AFITE UMUHAMAGARO KANDI BULIYA NUMUTU WUMUGABO WE NA MUSONERA . IBINDI BYAMAGAMBO MUBIREKE !!!

 • #158

  @#155 (jeudi, 06 décembre 2012 22:55)

  Ntabwo uzigera umubona.

 • #157

  KAMPARAMAKA (jeudi, 06 décembre 2012 22:48)

  TOMASI WE NIBA MURI AFRIKA, UTEGEREJE ZA POSIZITION ZITITE INGUFU KANDI ZIKURAHO ABANYAGITUGU NDAKURAHIYE NIYO WAMARA IMYAKA MAGANATANU HANO KW'ISI IBYO NTABYO UZABONA ABA ARI IBIGAMBO GUSA UHURAGURA NO GUHUMA AMASO ABANTU? UBU SE INGABIRE ARI HE? MUSHAYIDI? NTAGANDA BERNARD N'ABANDI... SHA UMUZE NK'UMWANA UGIFITE URUKONDA KU MINWA IYO UVUGA POLITIKI CYANE ABANYAGITUGU. UMURUNDI NIWE WAVUZE IMBWA IFITE IGUFA MU KANWA UYIKUBITA UBUHIRI KUGIRA NGO IREKURE MUGABO...SHAHU TOMASI WIRENGAGIJE YUKO FPR KUGIRANGO IFATE UBUTEGETSI NUKO NAYO YAKUBISE KU IGUFWA RYA HABYALIMANA IYO IDAKUBITA NTIYARI KUZAGERA HARIYA..
  IGIHE CYA BA GANHDI CYANGWA MANDELA YO GUKORA PROCESUS CYANGWA INZIRA ZICIYE MU KWIYOROSHYA NO KUMVIKANA ICYO CYATAYE IGIHE.
  UVUGA IBINTU KENSHI UMEZE NKAHO UDAKURIKIRA IBIBERA MURI IYI ISI. SADAMU HUSSEIN,KADDAFI,OSAMA BIN LADEN ABANYAMERIKA BARAKUBISE ABANTU BARAVUGISHWA NYUMA Y'IGIHE GITO BARACECEKA NIYO LOGIQUE YO MURI IYI SI YACU IGEZWEHO
  KAGAME USHOBOYE GUKURA RIRIYA GUFWA MU KANWA FDLR IBISHOBOYE CYANGWA ABANDI BAFITE INTWARO BYABA BIRANGIYE
  UBU MURI AFRIKA NI UGUKUBITA UKAMENA AMAJIGO. NAHO NGO KUBANZA KUMVISHA AMAHANGA UBUBI BWA KAGAME MU BIGANIRO..SHA URABESHYA UTABIZI SE NI NDE?,UTAZI YUKO KAGAME ARI UMWICANYI NI NDE? IYO UBAJIJE ABAZUNGU BO AHUBWO BARAKUBWIRA BATI MUKORA IKI KUGIRANGO KAGAME AVEHO. TOMASI NTUZIBESHYE CYANGWA NGO UBESHYE ABANDI NGO KAGAME MUZAMUKUZAHO NA OPOZITION IKOMEMEYE IBYO NABYEMERA ABAHUTU N'ABATUTSI MUTABESHYANA KANDI MUDAFITE INDA NDENDE NAHO UBUNDI UMUTI NI UGUKUBITA IMBWA KAGAME MU MAJIGO IKAZAREKURA IGUFWA...

 • #156

  Padiri yarahahamutse (jeudi, 06 décembre 2012 22:48)

  padiri disi yibutse agafoto kumweru ?? harya ngo uli mumwaka wa buki ??? honey moon imara ukwezi none wowe wafashe umwaka
  Apuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Rukokoma araguheneye !!! wishyizeho undi musaraba !!! izi nyandiko zawe zikugioze igicibwa

 • #155

  PADIRI ISUBIREHO IBYA POLITIKE NTIBIZAGUHIRA (jeudi, 06 décembre 2012 22:42)

  PADIRI URI IBITWENGE STYLE YAWE YIMYANDIKIRE TURAYIZI NTUGAHINDAGURE AMAZINA WIYITA EMDMON MUNYANGAJU NTABAHO. UBWO RERO UBA WATWISE INJIJI. UMUNTU WESE UMENYEREYE STYLE YAWE ABONA KO WIYITA ANDI MAZINA ARIKO KUGUFATA BIROROSHYE. SHAKA UBUNDI BUBINGWA WARATAHUWE

 • #154

  Ubuhanuzi buri gusohora! (jeudi, 06 décembre 2012 22:42)

  Magayane ati "ubutegetsi bwa Rwabujindiri nibugera mu marembera mu gihugu hazaduka urwikekwe, umugabo atinye umugore we, umuntu atinye uwo bavindimwe". Muzarebe urwikekwe ruri mu batutsi aho buri wese atinyako mugenzi we amugambanira, amwica cyangwa akamuha utuzi! Nimurebe uburyo abahutu bikekana hagati yabo, buri wese akekako undi ari umugambanyi, akorera kagame, ari muri FDRL kagame, etc! Ese mubona buriya buhanuzi butageze igihe cyo gusohora? Dore nka Inyumba yapfuye ariko mwese muri kuvugako ari utuzi, ese tuzizera nde tureke nde? Mana tabara uRwanda rwacu.

 • #153

  cyilima (jeudi, 06 décembre 2012 22:25)

  Njye mpora nsaba imana ngo izanyereke Gaciro nyuma yo kuva kubutegetsi !!!! nkuko yavuze ko nta Mandat yindi azafata!

 • #152

  kagame azakurwaho n'amagambo meza? (jeudi, 06 décembre 2012 22:25)

  Abanyepolitiki barimo na padiri nifuje kugira icyo mbibariza: amagambo meza murayafite, mukanatubwira rwose ko kagame azakurwaho na politiki nziza muzakina! Reka mbakurire inzira ku murima, kagame yifatiye ubutegetsi akoresheje imbunda, genocide n'ibindi bikorwa by'urugomo, ubu rero ageze aho ubutegetsi yihahiye buryoshye none muri kumubwira ngo cira? Acire acire akaryoshye? Kagame ni umwihanduzacumu niba mushakako acira akaryoshye agomba kubwirishwa ururimi yumva cyangwa ukamukanda ingoto! Ngirango mwamaze kurumenya kuko muramuzi nkuko nanjye muzi! Ntabwirwa amagambo ngo yumve, ishuri yize ni iry'ubunyeshyamba, ubwo ngirango mwumvise ururimi yumva nashatse kubabwira! Niba mwumva amagambo meza muvuga hari icyo azamukoraho sindi kumwe namwe kandi azahora abita ibirohwa! Niba mudashoboye kongera ururimi rw'ishyamba kurwo musanzwe mumubwiza nimufunge iminwa mumuhe amahoro. Imiti ikora ikoranye. FDRL nireke gukomeza gukinisha abanyarwanda, niba nabo atari ibirohwa n'ibigarasha nibabanze bicare bige icyo gukora: politiki igendana n'igisirikare ntabwo igisirikare gishobora gukora cyonyine ngo bikunde. Kandi bariya biyita abavugizi bayo bazige "kuvuga" batomoye atari ukurya iminwa bimwe bituma bamwe babita abagambanyi n'abakozi ba kagame.

  Ryamukuru.

 • #151

  kalisa (jeudi, 06 décembre 2012 22:12)

  UBURYO PADIRI THOMAS AFITE URUHARI MUGUFATWA KWABAMWE MUBAYOBOZI BA FDRL MUBUDAGE ,BIRAVUGWA KO PADIRI THOMAS WA LEPROPHE ARIWE WABA YARATUNGIYE AGATOKI BAMWE MUBAYOBOKE BA FDRL BABA MUBUDAGE ,NGO IBYO YABA YARABIKOZE YIHIMURA KUMAGAMBO GENERAL ROMEL YAMUBWIYE

 • #150

  INYUMBA AZIZE IKI KOKO??????? (jeudi, 06 décembre 2012 22:01)

  Perezida Kagame yagize icyo avuga ku rupfu rwa Inyumba


  Yanditswe kuya 6-12-2012 - Saa 18:27' na Olivier Muhirwa  Abinyujije ku rubuga rwa Twitter Perezida w’u Rwanda Paul Kagame yagaragaje akababaro yatewe n’urupfu rwa Minisitiri Inyumba Aloisea wari uw’Uburinganire n’Iterambere ry’Umuryango, maze amushimira uruhare yagize mu kubohora igihugu ndetse no kwimakaza iterambere ry’uburindanire.

  Perezida Kagame yagize ati “A. Inyumba will be greatly missed&remembered among others-for her Liberation and Gender credentials/effort(s) ! May her Soul Rest in Peace”.

  Ugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo ”Aloisea Inyumba azakumburwa kandi azahora wibuka mu ruhando rw’abandi, kubera uruhare yagize mu kubuhora igihugu no gushyira ingufu mu kwimakaza uburinganire ! Roho ye iruhukire mu mahoro.”


  Hari abandi bagize icyo bavuga

  Minisitiri w’Intebe Dr Habumuremyi Pierre Damien yagize ati "Rwanda has lost a great woman A.Inyumba with special love of the country and its people." Bishatse kuvuga ngo "U Rwanda rwabuze umugore w’imena. Aloisie Inyumba wari ufite urukundo rudasanzwe rw’Igihugu n’abagituye."


  Ambasaderi Nyirahabimana Celine uhagarariye u Rwanda mu Muryango w’Abibumbye yagize ati ”The passing away of Minister Inyumba Aloysia is a big loss for RPF, for Rwanda and beyond. May her admirers and mentees keep her legacy. RIP”.

  Bishatse kuvuga ngo “Urupfu rwa Minisitiri Inyumba ni igihombo kuri FPR, ku Rwanda n’ahandi. Abamukundaga n’abo yabereye urugero bazagumana umurage we. Arukukire mu mahoro”.


  Minisitiri w’Umutungo Kamere Stanislas Kamanzi we yagize ati “So sadened by the untimely demise of our dear colleague Aloisea ; an inspring fighter and patriot. RIP.

  Bishatse kuvuga ngo “Birababaje kubura igihe kitageze mugenzi wacu Aloisie, uw’ikiteregererezo kandi wakundaga igihugu. Aruhukire mu mahoro”.


  Uretse aba bagize icyo bavuga kandi ku mbuga nkoranyambaga cyane Facebook na Twitter abantu benshi bakomeje kugenda bagira icyo bavuga ku rupfu rwa Minisitiri Inyumba, bavuga ubutwari bwamuranze ndetse no gukunda Igihugu.

  Inyumba apfuye habura iminsi mike ngo hizihizwe isabukuru y’imyaka 25 Umuryango FPR Inkotanyi umaze ushinzwe, akaba ari umwe mu bagize uruhare mu kubaho kwa FPR.

 • #149

  ALIKO BULIYA NA GACIRO AZAPFA ????? (jeudi, 06 décembre 2012 21:53)

  SIDA YE AYITEYE ABANTU BENSHI HALIMO......... NA .......

  ALIKO DI MBIBALIZE ?? BULIYA NA GACIRO AZAPFA ??

 • #148

  Inyumba LYZY !! (jeudi, 06 décembre 2012 21:51)

  Inyumba agiye gushakira icyumba Kagome kwa Shitani.
  Nakibona arahita atangira kumusasira !
  Niba bamuhaye kuri twa tuzi, hari n'abandi bazakurikira bagasubira iwabo. Erega bariya ni amashitani yateye !

 • #147

  urupfu rurarya (jeudi, 06 décembre 2012 21:47)

  Perezida Kagame yagize icyo avuga ku rupfu rwa Inyumba


  Yanditswe kuya 6-12-2012 - Saa 18:27' na Olivier Muhirwa  Abinyujije ku rubuga rwa Twitter Perezida w’u Rwanda Paul Kagame yagaragaje akababaro yatewe n’urupfu rwa Minisitiri Inyumba Aloisea wari uw’Uburinganire n’Iterambere ry’Umuryango, maze amushimira uruhare yagize mu kubohora igihugu ndetse no kwimakaza iterambere ry’uburindanire.

  Perezida Kagame yagize ati “A. Inyumba will be greatly missed&remembered among others-for her Liberation and Gender credentials/effort(s) ! May her Soul Rest in Peace”.

  Ugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo ”Aloisea Inyumba azakumburwa kandi azahora wibuka mu ruhando rw’abandi, kubera uruhare yagize mu kubuhora igihugu no gushyira ingufu mu kwimakaza uburinganire ! Roho ye iruhukire mu mahoro.”


  Hari abandi bagize icyo bavuga

  Minisitiri w’Intebe Dr Habumuremyi Pierre Damien yagize ati "Rwanda has lost a great woman A.Inyumba with special love of the country and its people." Bishatse kuvuga ngo "U Rwanda rwabuze umugore w’imena. Aloisie Inyumba wari ufite urukundo rudasanzwe rw’Igihugu n’abagituye."


  Ambasaderi Nyirahabimana Celine uhagarariye u Rwanda mu Muryango w’Abibumbye yagize ati ”The passing away of Minister Inyumba Aloysia is a big loss for RPF, for Rwanda and beyond. May her admirers and mentees keep her legacy. RIP”.

  Bishatse kuvuga ngo “Urupfu rwa Minisitiri Inyumba ni igihombo kuri FPR, ku Rwanda n’ahandi. Abamukundaga n’abo yabereye urugero bazagumana umurage we. Arukukire mu mahoro”.


  Minisitiri w’Umutungo Kamere Stanislas Kamanzi we yagize ati “So sadened by the untimely demise of our dear colleague Aloisea ; an inspring fighter and patriot. RIP.

  Bishatse kuvuga ngo “Birababaje kubura igihe kitageze mugenzi wacu Aloisie, uw’ikiteregererezo kandi wakundaga igihugu. Aruhukire mu mahoro”.


  Uretse aba bagize icyo bavuga kandi ku mbuga nkoranyambaga cyane Facebook na Twitter abantu benshi bakomeje kugenda bagira icyo bavuga ku rupfu rwa Minisitiri Inyumba, bavuga ubutwari bwamuranze ndetse no gukunda Igihugu.

  Inyumba apfuye habura iminsi mike ngo hizihizwe isabukuru y’imyaka 25 Umuryango FPR Inkotanyi umaze ushinzwe, akaba ari umwe mu bagize uruhare mu kubaho kwa FPR.

 • #146

  Nyarusaza (jeudi, 06 décembre 2012 21:43)

  Banyarwanda, mwayobye umutima muri benshi kugeza aho mwishimira urupfu rw'umuntu? Wowe uzi uzapfa ryari? Icyo nakubwira cyo ndashidikanya ni uko twese tuzanyura muri iyo nzira. Nyuma ariko hazaba urubanza. Wenda wagaya umuntu ko yakoze nabi, ariko ujye ubimubwira akiriho kuko aba yanashobora no kwikosora. Ariko kwishimira ko umuntu yakuye uziko nawe rugutegereje, ni ubucucu. Ndabibutse ko Inyumba asize abana 2 n'uwo bashakanye. Imana ibakomeze. Naho Aloisea Imana imubabarire ibyo atatunganyije, imushimire ibyo yakoze neza maze asabire u Rwanda kuba mukuri no mu mahoro.

 • #145

  AMARASO ARASAMA INYUMBA SANGA SHITANI KUKO WAMUKOREYE (jeudi, 06 décembre 2012 21:32)

  hasigaje kubika DR COL KAREMERA NAWE YANYWEYE UTUZI
  ROSA KABUYE BAMWAKILIJE UTUZI KUKIBUGA
  RWIGEMA CELESTIN YATUNYWEYE KUMUNSI WAMBERE
  UBU YATANGIYE KWIKUNJA !!
  NIBENSHI ABATUNYWE BARAPFA URUSORONGO!! LETA YABICANYI IRABAMARA " UMUKUNZI WIMPYISI NIWE IRYA MBERE

  ABAPFA BALISHE ABANDI BOSE SHITANI IBAHE IRUHUKO RYAKA UMULIRO.

 • #144

  Rukerantare (jeudi, 06 décembre 2012 21:27)

  padili komera, dushyirireho ifoto yiriya ndaya ngoni Aloyizia Inyumba yagiye kwa shetani yasanze ba Kantano n*abandi... cyabura niba Siméon(Ijwi rya Rubanda) yadusomeraga ukuntu.Indaya Inyumba yamwenyuraga ubundi ikakuririra mu gituza iyo wanzeko igutahana niyo waba uri intehamwe nka cammarade Ndayitabi. njkye wandika nakoranye nawe tujya kugura imyenda na godio za RDF.Rwose wowe Padili Nahimana na Siméon ijwi rya rya rubanada n'umuvugizi(IKINYAMAKURU) mwadutindiye kutumenyesha amakuru Y'imvaho yiyi ndaya Nyakwigendera kinywamaraso y'abahutu

 • #143

  Muzirunge (jeudi, 06 décembre 2012 21:09)

  Intama yavugiye iMuhura musoko iti:ufite ake nakarye utagafite niyicare.Muzirunge ziraba isogo nimutazirunga ziraba isogo

 • #142

  Kuri Padiri Thomas (jeudi, 06 décembre 2012 20:54)

  Mbanje kugusuhuza. Nishimiye inyandiko zawe, twese kuvuga uko twumva ibintu ni uburenganzira. Nta rubanza waciye, wavuze gusa. Bikurenganya. Hari uwivugiye ko bemera ko muri FDRL habamo abagambanyi, kdi abo bagambanyi bakaba mu bakuru bayo, ikibazo. Ubundi hagambana abifuza kuba bakuru, none ni impamo:amafi abora ahereye ku mutwe, na FDRL nayo ni uko!!Kubavuga si ukubabuza gukora, ariko ibyo bakora abenshi ntitubyumva.
  Ikindi nakwibutsa, ujye nabuneka uvuga ko Kagame ari umwicanyi maze uhite woherereza UK na USA iyo message, nibo bagize Kagame, Ingabire yagiye avuga n'urunwa none arimo awunera, murimo mumumarira iki? Kagame ntiyumva ikirwanda, yumva gusa ururimi rw'imbunda. Nimushake ikinyafu naho ubundi iyo nzira y'amahoro n'umunwa, ndahamya ko izagorana. Ingabo nazo biragoye, mubitekerezeho. Naho uwo mutwe wifuza gushinga, oya, ba uretse, birekere abamenyereye kubikora. Politiki yo mu Rda ifite indi sura, wowe umurimo urimo ntibijyanye, keretse niba warabanje kureka kuba Padiri. Wowe ujye uhanuura abatannye kdi ukomeze kuduha umugisha.

 • #141

  Christina Umutima (jeudi, 06 décembre 2012 20:52)

  Erega reka Tomasi yitangire itama kandi agire agahinda ni mu gihe!?!?: "3 arrested in Germany for alleged membership in FDLR: Federal prosecutors in Germany say they've arrested three German citizens on suspicion of membership in FDLR a terrorist group involved in killing civilians in Democratic Republic of Congo. Meanwhile the trial of Yvonne Ntacyobatabara (Basebya) a genocide suspect began in substance in Netherlands. Bernard T., aged 49 years old, Felicien B., 43 years, and Jean Bosco U., 66 years, are accused of membership in a terrorist organization, the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda — known by its French acronym FDLR. Prosecutors didn't release their last names today in accordance with German privacy laws. The three are suspected of forming a German cell of the FDLR in 2011 that took over propaganda operations for the group after the 2009 arrests of two high-ranking FDLR members in Germany and a third in 2010 in France. A further 11 people are under investigation for supporting FDLR in Germany. Meanwhile, the trial a Rwandan woman suspected of her role in the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda began in The Hague, Netherlands. The trial of Yvonne Ntacyobatabara (Basebya) began in substance at the District Court in The Hague. In an interview with Radio Rwanda, the spokesman for Rwanda National Prosecution, Alain Mukuralinda said that the substantive trial follows a visit of Dutch judges, lawyers, prosecutors and Dutch police investigators to Kigali last year. They heard testimonies of witnesses and gathered information on the case. “The image it gives us is that everyone suspected of genocide wherever they may be justice will always prevail. Another good thing, if the foreign courts decide to take up genocide cases they work with Rwandan institutions and carry out investigations by asking witnesses and actually use the information got in the trials. All genocide cases tried in Europe and the US there is no single case that the prosecution has not won. All the suspects have been convicted and sentenced. There are some genocide convicts who have finished serving their jail term”. Yvonne Ntacyobatabara Basebya is said to have led a group of Impuzamugambi and Interahamwe militias who killed Tutsis in Gikondo Kigali in 1994. She faces charges of genocide; attempt to commit genocide, conspiracy to commit genocide, murder and war crimes. The investigation into the role of Yvonne's husband, Augustin Basebya, who had been an investigator in Juvenal Kajelijeli's defence team at the ICTR, led to Yvonne. Dutch prosecutors claim that Yvonne Ntacyobatabara was a high ranking member of the extremist political party CDR. She is alleged to have had an influential position in Gikondo, where she allegedly incited hatred and violence, murder and rape against Tutsis. During her trial hearing in November last year, three judges considered charges against her as the gravest in international law. At present, the Netherlands has sufficient jurisdiction to prosecute foreigners suspected of international crimes, including genocide. But that law applies only to crimes committed after 1 October 2003. For older cases, the Dutch Genocide Convention Implementation Act applies, whose jurisdiction is limited.

  Ends
  Additional reporting from Hirondelle News Agency
  Mutesi Teopista

 • #140

  Ladisilasi (jeudi, 06 décembre 2012 20:24)

  Inkuru y'urupfu rwa Inyumba ni impamo. Abashaka kuyisoma bayisanga k'urubuga rw'IGIHE.

 • #139

  ibihuha (jeudi, 06 décembre 2012 20:16)

  Hari uwatumenyesha niba inkuru ya Inyumba ari ukuri cyangwa ari ibihuha? sources ni iyihe?

 • #138

  Hommage à Inyumba (jeudi, 06 décembre 2012 20:13)

  inyumba Aloysea,
  Igendere mfura y'u Rwanda,
  Itahire ku ijuru ry'intwari,
  udusigiye irungu,
  igendere, isangire Chairman,
  azakwakira neza akumenyereze i mahanga
  kwa Nyamuzinda aho utazi,
  isangire Rwigema na Habyarimana,
  Mumeneho abiri
  iyo hirya, amazuru yose areshya
  Itahire, itahe ni ubusa
  Nyatanyi nawe ga niho ari
  Aho yiriwe nta rungu.
  uramutashye uti n'abandi
  ejo, ejobundi bazaritaha
  itahire ku ijuru ry'iwacu,
  Intare batinya na Waswa
  Kamaliza na Bunyenyezi
  Kimenyi, Sagatwa na Kastari
  Bose urukumbuzi rwari rwinshi
  natwe kandi duteze iy'ejo
  Itahire ga mubyeyi
  Bucyanayandi na Gatabazi
  imyiteguro ubu ni yose
  Gapyisi, Barayagwiza n'abandi bose
  babandi uzi bose barare bagutaramiye
  ubatashye uti n'abandi baraje
  Inkera y'abahizi yinikize
  buri wese amurikire Ubasumba
  Nyiribiremwa, Imana nzima
  Ibyo yagabiwe n'izo yaragijwe
  Urabeho urarare
  Umuremyi wa byose
  akumenyere ibikwiye
  ntabera, ntabeshya
  ntabeshywa,
  ni Rukundo
  ni byose
  ni data akaba so
  Iruhukire mubyeyi

 • #137

  INYUMBA ATINYE KUBURANA NONE ARAHUNZE!!!!!! (jeudi, 06 décembre 2012 19:35)

  Element ikomeye ya za Mafia ishobora kuba yarakoze nabi none izindi Mafia ziyikubise ikirozi nayo irakunkumutse,wenda buhoro buhoro zizageraho zishire,Inyumba ngo iyo areba abahutu yahitaga agira iseseme none ntayindi seseme azongera kugira Fini.Ubwo nagende abe yitegura urubanza rukomeye azaburana rw'ubugambanyi no kwica inzirakarengane,yicishije abategarugori nkawe;yapfakaje bagenzibe byse bijye muri dossier kandi nibayimanura ntazahakane

 • #136

  Ndahiro Moses (jeudi, 06 décembre 2012 19:33)

  M' ukuri njyewe nkurikije uburyo nz' ikibazo cy' igihugu cyanjye kuva nakivukiramo mu mwaka w' 1984, ukageza muw' 1994 ubwo nagihunganga nyikunze nubwo nari nyiri muto, tukageza kuruyu munota nyitw' impunzi ndeste bamwe bambwira bat' ariko se ko igihugu cyanyu ari cyiza muhung' iki, nanjye nti 'agahinda k' inkoka kamenywa n' inkike yatoreyemo' kuko nta munyarwanda utabizi ko imitungo yose y' abahutu yiswe impoza marira z' abacika cumu (abatusti) amateka y' igihugu cyanjye nagize amahirwe yo kuyampenya guhera ku ngoma ya Musinga kugeza kur' iyi ngoma ya Kagame nkaba naragize amahirwe yo kubana na Sogokuru wanjye wabimbwiraga byose akanshimangiramo umuco w'ubutwari no gukunda igihugu cyanjye abyumvisha ko byatinda cyangwa byakwihuta ko umusi umwe nzatabaruka mu rwabyaye niba mbigambiriye, gusa yatabarustea atabibonye. None ndashima ibitekerezo byanyu kuko biranyura kubera ko bimpa icyizere cyuko koko za nzozi za mukuru ziri mu nzira. Aya ntago twifuza kongera kugusha ishyano nka mashyano yatugwiririye, ariko se icyibazo cyanjye n' iki "turi he abari tayari kurwana inambara y' amahoro no kwicungura mur' aya maboko y' inkoramarasa bumva ko iteka icyibazo cya banyarwanda cyizacyemurwa n' amaraso y' inzirakarengane ngo n' ibitambo!" ubu mbarizwa mu mujyi wa capetown muri Afrika y' epho. Imana ibongerere umurava uko mbibona inzira iracyari ndende!

 • #135

  Bosenibamwe (jeudi, 06 décembre 2012 19:32)

  Uwarufite inshingano yogutera igipindi abahunze Reta yinkotanyi Odet Nyiramirimo amaze gushiramo umwuka