DUSANGIRIJAMBO: Baritimewo haguruka wigendere, "UKWEMERA kwawe kwagukijije"! Padiri Thomas N.

Ukwemera ni ko konyine gukora ibitangaza!
Ukwemera ni ko konyine gukora ibitangaza!

 

 

Amasomo ya Liturjiya yo kuri iki cyumweru ni aya akurikira:


*Yeremiya 31,7-9

*Zaburi 125(126),

*Abahebureyi 5,1-6

*Mariko 10,46-52


1. Mu isomo rya mbere Umuhanuzi Yeremiya aragerageze kugarurira icyizere umuryango w’Imana wajyanywe bunyago i Babiloni. Icyo agamije ni ukubumvisha ko amarira yo mu buhungiro n'akaga gakomeye barimo muri iki gihe bidakwiye kubibagiza ko Imana ikibakunda kandi ko ntacyo itazakora ngo basubire mu gihugu cyabo mu byishimo. Koko rero iri ni ibanga ridahinduka: Imana ntabwo ijya yibagirwa abana bayo, cyane cyane iyo bari mu kaga gakomeye. Ahubwo iyo bagezweho nibwo bahabwa amaso yo kubona  urukundo rwayo bakunze kwirengagiza mu gihe cy’umurengwe !


2. Mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, haributswa umurimo w’abaherezabitambo cyangwa abasaseridoti.


Icyo dukwiye gufata mu mutwe ni uko:


(1)Umusaseridoti wese atorwa mu bantu

(2)Ni umuntu nk’abandi,si umumalayika, si ikigirwamana

(3)Ni umunyantege nke nk’abandi, ngo bikaba byagombye gutuma yumva abandi banyantege nke bitavuze ko agomba kubakingira ikibaba ,ngo abashyigikire mu mafuti!

(4)Ntiyiha icyo cyubahiro ku mbaraga ze bwite ahubwo abitorerwa n’Imana

(5) Ubutumwa ashinzwe ni uguhuza abantu n’Imana no kubunga na bagenzi babo.


Mbere ya Yezu ,Abaherezabitambo bakomokaga mu muryango wa Levi gusa. Ndetse Umuherezabitambo mukuru we yagombaga guturuka mu bakomoka kuri Aroni. Gutorwa n’Imana rero byavugaga kuvuka muri uwo muryango !


Gusa aho Yezu aziye, byaragaragaye ko we ntaho yari ahuriye n’umuryango wa Levi ahubwo we akaba yakomokaga ku mwami Dawudi. Byumvikane rero koatashoboraga gufatwa nk’umuherezabitambo wemewe n’amategeko ! Nyamara abakristu ba mbere barabyitegereje basanga mu kwigira umuntu kwe, Yezu yaratumwe guhuza abantu n’Imana ku buryo butambutse kure mu cyubahiro ubw’abaherezabitambo bo mu kiragano cya kera ! Kugira ngo bashobore kubona igisubizo cy'iryo hurizo, byabasabye guhindura imyumvire(mentalité) , bunguka igitekerezo cy’uko Imana yigenga bihebuje mu guhamagara uwo ishatse ! Ndetse niho iri somo rihera ryererekana ko mbere ya Levi hariho indi nzira ishoboka yo kuba umuherezabitambo , mbese nka Melkisedeki wo mu gihe cya Aburahamu nyamara akaba yemerwa nk’umuherezabitambo w’Uhoraho( reba Zaburi 109/110, 4).


Aya magambo make ahishe ukuri kwinshi ku byaranze amateka y'ubutumwa bw’abapadiri b’Abanyarwanda !


Mu Rwanda, kuba umusaserdoti wa kiliziya gatolika byigeze kugirwa umwihariko w’ubwoko ! Ariko nyuma byaje kugaragara ko koko Imana yitorera abo yishakiye, Hutu na Tutsi, wampaye inka ! Umupadiri w’umutwa wabayeho mu Rwanda ngo yaba ari Musenyeri Wenceslas KALIBUSHI(Nyundo) wenyine kuko yari Umusyete !!Niba abavandimwe bacu b'Abatwa nabo bagera ku cyubahiro cy’Ubwepiskopi se murumva koko Imana idatora uko yishakiye ?!  


Ni uko rero ,Abapadiri bo mu Rwanda baturuka mu moko yacu uko ari atatu, uhakana ko atabaho yiyahure!  Ubutumwa bashinzwe ni bumwe, n’ubwo kubusohoza bishobora kunyura mu nzira ziziguye kuri bamwe, bitewe n’ibihe igihugu cyacu kirimo.


Kwamagana akarengane kagiriwe abakene, kurwanya ivangura ribangamiye igice kimwe cy'abenegihugu, guhanurira abategetsi bashaka kwigira ibigirwamana , kuvuga ukuri gusaba abantu kugarukira Imana no kwiyunga na bagenzi babo, gukomeza mu kwemera abatotezwa…. byigeze korohera abapadiri b’Abatutsi, ku ngoma ya Cyami. Ndetse umwe muri abo bapadiri ari we Musenyeri Alegisi Kagame yahawe icyubahiro cyo kuba UMWIRU mukuru w’i Bwami(ni nka Premier Ministre), mu by’ukuri ni we wategekaga igihugu kugeza n’ubwo agena umusimbura w'umwami Rudahigwa ! Icyo gihe abapadiri b’Abatutsi bakoresheje bate ayo mahoro bari bafite , hagamijwe ineza ya rubanda ? Ryabara uwariraye !


Kuri repubulika ya mbere n’iya kabiri, bamwe mu bapadiri  b ‘Abahutu bari bafite ijambo rikomeye cyane. Aho bashoboye gukoresha ako gahenge bari bahawe hagambiriwe kugirira umuryango wose akamaro ? Baratinyutse barahanura hagamijwe kurinda igihugu akaga ? Uko byagenze ibara umupfu !


Ku ngoma y’Agatsiko k’Abassajya, aka  kasogongeye ubutegetsi kabanje gukindagura Abasenyeri n’abapadiri batagira ingano….sinzi neza uko abapadiri babyitwaramo ! Abafite ijambo barikoresha iki ? Ko ntajya mbumva bavugira rubanda rurengana, uretse iyo bagiye gushishikariza Abakirisitu gushyira utwabo mu Kigaga cy’Agaciro k’abambuzi ? Ikizwi neza ni uko abapadiri b’Abahutu nta jambo bafite, nugize icyo avuga cyumvikana afatwa nk’ufite ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa ubangamiye gahunda za Leta ! Agakubitwa ikiboko , agafungwa cyangwa akameneshwa !  Benshi bahisemo kuruca bararumira kuko barimo abemera ko  burya kubabara biruta gupfa !


Nanjye ndi umwe mu bagize ibyago byo guhabwa ubutumwa ku Ngoma idasanzwe (1999 !), Paul Mbangurunuka we yita "INGOMA NYANGOMA"! Ubundi muri kamere yanjye nari nsanzwe ndi umuntu witurije, uharanira ko abantu bose bagira amahoro, bagakemura amakimbirane banyuze mu nzira ya Non-violence gusa!  Nyamara akarengane kagirirwa rubanda niboneye n'amaso yanjye, ukwishongora kw'Agatsiko n'abafana bako nahagazeho ubwanjye, iterabwoba nabayemo... byanzengurukije umutwe (Erega Abanyarwanda benshi bakwiye kuvurizwa i Ndera !), mpinduka undi muntu ! Kubera ko gukomeza kwigira IMPUMYI no kuba IKIRAGI imbere y’akarengane gakabije mbona kagirirwa rubanda ntari ngishoboye kubyihanganira ,  jyewe nahisemo kujya ahabona, nkamagana imikorere y’Agatsiko k’Iterabwoba mu nzira inshobokeye,  ariko nanjye niho bingeze ! Uko byamera kose, sinteganya guhagarara kereka igihe ibintu byahindutse mu Rwanda cyangwa umunsi nasinziriye ubudakanguka ! Njyewe numva umutimanama wanjye umbwira ko ibyo nkora mbikora nk’ubutumwa bukwiye umuherezabitambo wiyemeje kuba umuhanuzi ! Utabyumva nkanjye yihangane basi .


3. Mu ivanjiri y’uyu munsi Yezu arahishura ibanga rikomeye rijyanye n’ubutumwa bw’abapadiri : Nibumvishe abantu ko Ukwemera ari ko gukiza!!(Sola Fide!)


Mu by’ukuri Yezu nta muntu n’umwe yigeze abwira ngo « genda ndagukijije » ahubwo ntiyahwemye kubahumura amaso ababwira ko UKWEMERA kwabo ariko konyine gushobora kubakiza. Bishatse kuvuga ko uwasanze Yezu amwemera nk’ushobora kumukiza, ni we wenyine washoboye gukira, abandi bose barabutashye !


Abapadiri batumwa kuba abatoza b’ukwemera Imana, bakereka abantu uko batagomba guheranwa n’ukwiheba kuko Imana nyine yabaremye itajya ibakuraho amaboko ! Batumwa kandi kwigisha abantu kwemera UMUNTU waremwe mu ishusho ry’Imana….Abapadiri b’Abanyarwanda batumwa guhumura abaturage no kubafasha kumenya neza ko Kiremwa-muntu atagomba gufatwa nk’igisimba, nk’umucakara, nk’utagira uburenganzira mu gihugu. Kwemera umuntu bibanziriza kwemera Imana, cyangwa se reka tuvuge ko bidatana ! Uvuga ko yemera Imana akirengagiza umuntu urengana, usuzugurwa, wicwa urubozo…ni umunyakinyoma n’umunyabipindi  !


4. Rwose  mu rwanda harabura UKWEMERA!


Tugomba kumenya neza  ko tubyemeye, tukabyiyemeza kariya Gatsiko kimakaje politiki ya “ZANA BWANGU “igiye gusiga abaturage iheruheru dushobora kugasezerera nko mu kanya ko guhumbya ijisho. Kukarasa amasasu si ngombwa dore ko tutanayakarusha ,kurekera aho kukumvira byonyine byagahitana ! Nta yandi maboko kagira uretse ayo tugatiza, nitwe tugaha imbaraga gakoresha kaduterera ku munigo !Mwigira icyo mugatwara ariko murekere aho kugira icyo mugaha maze mwirebere ngo karananguka izuba riva!


Tugomba kwemera ko Paul Kagame n’abicanyi be atari kamara mu Rwanda! Batariho u Rwanda rwatembera neza cyane ndetse nta n’iterabwoba rirurangwamo, iterambere rikagera kuri buri wese ! Uwabafungirana mu nzu yagenewe abicanyi n’abajura, isi yakomeza ikazenguruka, Imana ikarushaho gasengwa no gusingizwa, ku isi no mu ijuru.


Gusa ibyo kwikiza Agatsiko nitwe dukwiye kubikora, si abazungu bonyine bazakadukiza, si Iyomwijuru izabidukorera. Ibyo dushoboye kwigezaho Imana ntibyivangamo.


Banyarwanda , Banyarwandakazi, niba mwumva koko  muri impumyi, nimutere hejuru, musakuze cyane, musenge nka Baritimewo muti”mpa kubona”! Nimufungure AMASO mubone,  nimutinyuke murebe uko igihugu cyacu kigeze aho umwana arira nyina ntiyumve, kubera politiki mbi y’AGATSIKO.


Nimukenyere twihingemo UKWEMERA kutajegajega, kumwe gushyigura imisozi, twemere ko Imana idukunda, kandi natwe twiyemere nk’abantu bashobora kwiyubakira igihugu kitari mu maboko y’abajura n’abafite uburambe mu gusogota abaturage!

 

Ngaho nimuhaguruke  twamamaze ukwemera kwacu:


R/Nyongerera ukwemera Nyagasani,

Mana yanjye n’Umwami wanjye.


1. Ndemera Imana Data yaremye muntu ikamwishushyanya.

2. Ndemera…..

 

Icyumweru cyiza kubanze gukomeza kuba impumyi nka Baritimewo ,bakaba bareba neza uko Urwanda rwatabarwa n’Abanyarwanda bakagangahurwa !

 

Uwanyu Padiri Thomas.

 

 

Commentaires : 111
 • #111

  威哥王 (jeudi, 01 août 2013 09:04)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #110

  紅蜘蛛 (jeudi, 01 août 2013 08:57)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #109

  . (mardi, 30 octobre 2012 10:42)

  Impamvu 10 Leta y'u Rwanda n'ubutabera mpuzamahanga bidakwiye gutinya gukurikirana Padri Tomasi:1.Kliziya yaramwihakanye,yatangaje ku mugatagaro ko atayivugira.2.MUsenyeri wa Cyangugu yamugiriye inama ntiyamwumva.3.Abepiskopi gatolika mu Rwanda bose nta n'umwe umucira akari urutega.4.Abapadri bagenzi be bose ba Cyangugu bamwamaganye ku mugaragaro.5.Musenyeri wa Cyangugu yamusabye guhagarika leprophete aramwandagaza.6.Hari Abapadri bagenzi be yasebeje biteguye kumujyana vuba aha mu nkiko ari bo Padri Obaldi,Inyasi na Valisiti.7.Kliziya yo mu Bufaransa yamukuyeho amaboko none yaramwirukany,ubu ari kwangara muri Amerika.8.Roma na Vatikani ntibishobora kumurengera kuva yarasebeje Musenyeri na Kliziya y'u Rwanda.9.Abaseminari b'i Rutongo,Kabwayi,Nyakibanda n'Abihayimana bamubona nk'umuntuwataye ukwemera gatolika.10.Abakristu Gatolika mu Rwanda babona Tomasi nk'umwana w'ikirara ubu wabaye ikivume.

 • #108

  BUSURUNGI (mardi, 30 octobre 2012 07:14)

  BANYARWANDA BANYARWANDA NKAZI , MWILINDE SIMEON WO KWIJWI RYA RUBANDA KUKO KUGEZA UBU UMUNTU YAKWIBAZA NUWO AKORERA ???
  NONE SE BILIYA BIGAMBO , GUTUKANA , GUSHINJA IBYAHA ATALI UMUCAMANZA , NIBYO BIKENEYEWE AKAKANYA ??? NIBYO BYATUVANA MULIKI GIHIRAHIRO RPF YORETSEMO IMBAGA ???
  KWIRWA ALILIMBA IBYABAYE SE BITANIYEHE NO KURANGAZA ABANTU??? YAGOMBYE KUBYANDIKA AKAZABISHYIKILIZA INKIKO !!!!

  NB: OBJECTIF ZA SIMEON NIZIHE ?
  ILIYA RADIO IJWI RYARUBANDA NIBWIRA ABANYARWANDA IBYA
  BABAYEHO GUSA , CG YAHOMBYE KUBA IBAHUGURA MUKUREBA
  NO GUSHAKA UBURYO BWOSE BUSHOBOKA NGO INGOMA YA RPF
  ISEZERERWE ?????

  NONE SE SIMEON AKORERA NDE KOKO ?? ABANTU ASHINJA IBYAHA NTAKIBAZO KILIMO RWOSE , IKIBAZO ARABASHINJA ALINDE , ARABASHINJA HE ? ARABASHINJILIZA HE ?????

  SIMEON : NKUGIRE INAMA , SHAKA IGIGU BWAMBERE , NUMARA KUKIBONA WICARE KUNTEBE UCE IMANZA, UHANE NABAKOSHEJE .

  NIBA UTABISHOBOYE UFITE IKIBAZO GIKOMEYE CYANE MUBUZIMA BWAWE BW'IKIGIHE NIKIZAZA KUKO URATUKANA UGASHINJA IBYAHA NTABURENGANZIRA UBIGILIRA
  GUSA WENDA WABA TEMOIN !!! MAIS TEMOIN NTIYITA ABANTU INKORAMARASO !!!! ?????? KANDI IBYUVUGA NTANUMUHUTU UGUSHYIKIYE KUKO WENDA UVUGANABI ABATUTSI !!! ESE IBYO UTEKEREZA NTIWABITEKEREZA UTILIWE UBILILIMBA , UKABISHAKIRA NUMUTI , NYUMA WABONA IYO NTEBE NAKUBWIYE HEJURU UKAZABONA KUBISOHORA MULI AKOKANWA KAWE ?????
  NONE SE NUBWO NTAZI IMYAKA UFITE , KUBA UTALIGIYE NIBURA KUGIRA IBANGA KUBATUTSI ,KUBA UMUNYARWANDA BYAKUMALIYE IKI ?? IBIKORWA BYAWE NGIRANGO BYAJYA AHAGARAGARA ALI UKO WABIRANGIJE , IZO PROPAGANDA ZAWE , ZIMPUNZI NKAWE MUBUHUNGIRO , NTACYO ZIFASHA IMPILIMBANYI ZIKORA AMANYWA NIJORO!!!!!!!

  ABAHANGA MULI POLITIKI BAVUGA KO NTAMWANZI UHORAHO MULI POLITIKI !!!! WALI UZIKO NA KAGAME UBU AVUZE ATI NDASHAKA GUKORANA NA OPOSITION TUBONAMO INYUNGU TWAKORANA , UBUSE ABANTU YISHE NABOYICA UBU , NABAGIYE KWICWA NINZARA KUBERA INFASHANYO YATUMYE ZIHAGARARA , AVUZE ATI NISUBIYEHO , IBIBI BYOSE AKABIREKA , TWAKORANA !!!!

  REBA IBURUNDI , KO BUYOYA NKURUNZIZA ATARAMUBAZA URUPFU RWA NDADAYE , CG NGO ABIBAZE BIKOMAGU ???? NUKO BAZI KO YISHWE NA KAGAME NKA EXECTIF , ALIKO MUBYUKULI NDADAYE NAWE YABAYE IKIRARO CYAMBUKIRWAHO KIJYA CONGO NKABA HABYALIMANA .

  SIMEON NDIZERA KO USOBANUKIWE
  UZASHYIRE HANO IFOTO YAWE
  TURASHAKA KUKUMENYA
  AMAHORO.

 • #107

  kubabishywe n'amoko bakomokamo (lundi, 29 octobre 2012 22:58)

  Nshimiye Nyagasani umpaye aka kanya ngo mbagezeho ubu butumwa bwe. Kuri uyu munsi Yezu ari kubahamagara ngo muve mu mwijima w'urwango muhoramo, kuba umututsi cyangwa umuhutu si icyaha kuko mwese ntawahisemo aho azavukira. Kwitana inzoka, ingagi, inyamaswa nandi mazina mabi ni ugupfobya umuntu waremwe n'Imana kandi mumenyeko itabyishimira. Mbibutseko ubuzima mufite hano ku isi bufite iherezo kandi ko ejo nimubuvamo muzabazwa ibibi muzaba mwabukoreyemo. Niba mutihannye, ejo ntimuzavuge ngo sinababuriye kandi Nyagasani ntazambaze amaraso yanyu. Umenye ko nugera imbere ya Nyagasani utazitwaza ngo Kagame, FPR baranshutse cyangwa Habyarimana, MRND, CDR baranshutse kuko nabo bazaba bari kubazwa ibyabo. Mbifurije guhinduka no kubona ukuri kwa kundi kudashingiye ku moko mwibonamo kandi Nyagasani yiteguye kubakira kuko ari umunyampuhwe.

  Roho mutagatifu abamurikire.

 • #106

  Ijwi Rya Rubanda (lundi, 29 octobre 2012 20:39)

  Kuri Radiyo Ijwi Rya Rubanda: Simeon aravuga ku nyandiko za Kennedy Gihana ku birebana n'ubwicanyi n'ubugome bw'inkoramaraso Kayumba Nyamwasa.
  Ati: "Inararibonye n'inararikoze zo muri RNC nizireke gushinyagurira rubanda no kudukina ku mubyimba".

  http://ijwiryarubanda.com/2012/10/inararibonye-ninararikoze-zo-muri-rnc-nizireke-gushinyagurira-rubanda-no-kudukina-ku-mubyimba/

 • #105

  Abicanyi (lundi, 29 octobre 2012 18:35)

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FM_EdLBjNqM

 • #104

  . (lundi, 29 octobre 2012 17:25)

  Impamvu 10 Leta y'u Rwanda n'ubutabera mpuzamahanga bidakwiye gutinya gukurikirana Padri Tomasi:1.Kliziya yaramwihakanye,yatangaje ku mugatagaro ko atayivugira.2.MUsenyeri wa Cyangugu yamugiriye inama ntiyamwumva.3.Abepiskopi gatolika mu Rwanda bose nta n'umwe umucira akari urutega.4.Abapadri bagenzi be bose ba Cyangugu bamwamaganye ku mugaragaro.5.Musenyeri wa Cyangugu yamusabye guhagarika leprophete aramwandagaza.6.Hari Abapadri bagenzi be yasebeje biteguye kumujyana vuba aha mu nkiko ari bo Padri Obaldi,Inyasi na Valisiti.7.Kliziya yo mu Bufaransa yamukuyeho amaboko none yaramwirukany,ubu ari kwangara muri Amerika.8.Roma na Vatikani ntibishobora kumurengera kuva yarasebeje Musenyeri na Kliziya y'u Rwanda.9.Abaseminari b'i Rutongo,Kabwayi,Nyakibanda n'Abihayimana bamubona nk'umuntuwataye ukwemera gatolika.10.Abakristu Gatolika mu Rwanda babona Tomasi nk'umwana w'ikirara ubu wabaye ikivume.

 • #103

  Vvvvv (lundi, 29 octobre 2012 11:14)

  Ese nk'ubwo uba wandika ibiki wangegera we y'ingirwa mupadiri ko wowe wavumwe?

 • #102

  Kwihangana,ndasubiza Nkoronko (lundi, 29 octobre 2012 09:38)

  Nkoronko munwanyi wange,hariya wanshubijeko ngo inyenzi zari zifit'ibikoresho.d'accord.ariko hari n'ibyo zari zifite cg se zagombaga gukura Uganda ntizishobore kubikoresha kubera milieu zarimo cg dispositif yazo uko yar'imeze n'aho yari iri.Kandi pe ndahamya ntashidikanyako Habyara yari yipanze kubikoresho nokubasoda oui,bake mais bien déterminés.bararwanye ariko nyine diplomatie ituma byose bizamba kuko uko mpora mbivuga ntabwo urusasu rwonyine ruhagije.nkuko amagambo yonyine adahagije.N'inyenzi zirabiziko igihugu zitagihawe n'imbaraga zacyo.Nonese abadiplomate ko batari bakivug'urda muri Loni ngo bumvwe urumva résistance yari kuvahe?Kdi ntiwirengagizeko hari n'ahantu hamwe nahamwe inyenzi zagiye zifata bidatewe n'imbaraga nke za FAR nkuko nabyemeje haruguru bitewe nuko le chef akomandinze ropri tactique(kuva aho muri muukiruka muhumg'umwanzi)kubera yahaw'amaf n'inyenzi cg se yaguse kuri yamavangingo y'abatutsikazi RUTAREMARA aratako ariyo yabaheshej'igihugu.Nkaba Gatsinzi,Neretse Rusatira,Habyarimana(MUKARu)n'abandi banyapolitique nka RUKOKOMA n'abandi bakund'amavangingo y'ubwo bwoko n'AGATHA UWIRINGIYIMANA ushobora kuba yaraguse ku masohoro y'inyenzi akumv'atameze nk'ayabahutu agahitamo gutang'igihugu n'ubuzima bwe.Ntabwo rero ari ibikoresho byabaheshej'igihugu,umubare mwinshi w'abasoda cg se tactique barushaga FAR.Byishwe na Diplomakie.Kdi no muntambara y'igicengezi,ntabwo les ALIR bashubijw'inyuma kubera nta mat.Binjira bari bafit'udukoni dusanzwe,imbunda bazambuy'inyenzi maze bigarurira Ruhengeri,Gisenyi,Byumba,kigali-ngali igice kimwe,Gitarama igice kimwe na Kibuye.Hifashishijwe abaturage mugutang'ibiryo gukomer'inyenzi zikirukanka n'ibindi.Kagame rero byari byamuyobeye ashaka kwak'imishyikirano umugabo witwa KAYUMBA NYAMWASA FAUSTIN aramweger'amugir'inama ati urabonako igihugu kitunyuze mumyanya y'intoki?Reka twimurir'abaturage mumidugudu kumaCommune,dutem'intoki zose bakambikamo n'amashyamba(inturusu),dutwik'amazu y'abaturage bazwi cyane mugukorana nabo,twic'umuturage kuva kuruhinja kugeza kumukecuru usigaj'izuba rimwe(kandi barabikoze)tuzajya dufata mumirwano maz'ibi nibyeshuwa twakimishyikirano.Babishyize mubikorwa gutya les ALIR(Armée de Libération du Rwanda)basubiye iya Zaïre ikitaraganyije!None reb'ibyo yahembye Umunyiginya Kayumba!!MUri Congo naho yaraje agab'ibitero byinshi kuri FDLR-FOCA(Force Combattante Abacunguzi)ahagana muri 98-2002 maz'inyenzi zirahashirira karahava(Paul Rwarakabije yarazirashe!buriya uko mumubona n'umusirikari wa hatari ariko zizamwica nabi) ariko zari zifite Materiel Svp!Abatutsi bari muri Amerika batabajwe n'abari murda kuko abana babo bari bashize binginga Georges Bush wari Président icyo gihe bati tegeka Kagome kuko amarishij'abana bacu muri Congo aveyo.Bush yahaye Kagame amasaha 72(72hrs)ngo abe avuye muri kongo yahis'avayo maze ba Tony Blair naba Clinton bamugir'inama yo kurekur'imiryango yo murda ikajy'ijya gusur'iyo muri FDLR kgo batahe.Byarabaye ibigwari biragenda ariko FDLR nayo yagiye yoherez'abo kuyikorera murda ntawamenya!!!Iyi nkuru nyikesh'ababaye muri FDLR.Ngiyo Diplomatie.Ariko tugomba kurwana coûte que coûte kuko ndabon'ibitekerezo byinshi bibikeneye kandi n'abaturage murda barabikeneye kuko nabo barabibonako ntayindi mpinduka bategereje murda.Urakoze Nkoronko lafiki yangu.

 • #101

  FRONT LINE (lundi, 29 octobre 2012 09:23)

  SIMEON WO KWIJWI RYARYBANDA NIWE WIYITA MBANGURUNUKA

  IBI BIGAMBO INTORE ZULILIRAHO BA BYA HUTU POWE NABYO NIBYE

  SIMEON AGOMBA KUVA MULI BILIYA BIGAMBO ICYO ABANTU BAKENEYE NAMAHORO NO GUHILIKA INGOMA YAKAGAME KUKO NTAMAHORO AZIGERA ABONEKA MURWANDA KAGAME ATARATABWA MULI YOMBI NAGATSIKO KE !!!

  SIMEON WOWE RERO ULI MUZASABWE , IKI SICYO GIHE KIBYUVUGA , NIGIHE CYINKUNDURA !!!!! IBYO UVUGA BISHOBORA KUZAGANIRWAHO ABANTU BAMAZE KWIKIZA KAGAME !!!! AHUBWO URARANGAZA ABANTU , NGO UBUTABERA UZABUKORERA HE SE KULI IYISI NTAGIHUGU UFITE .

 • #100

  Kwihangana (lundi, 29 octobre 2012 08:22)

  Ariko inkotanyi zakoz'analyse zihereye kuki kgo zemezeko Nkoronko,Hutupower ari Padri ubiyitirira?setadire k'ibitekerezo byabo bizikora ahantu!Naho yaba we nge byanshimisha kuko ubu aho tugeze n'ahantu ho kuvug'igitekerezo cyose ufite aho bipfuye bakakugir'inama ukahakosora.Ntabwo ari kwa Kagame bempoza abantu guhing'ibigori bizerer'amezi9 kandi muricyo gihe cyose ntacyo ufit'uzagaburir'abana,watang'igitekerezo uti reka nshyiremo imigozi mike mike y'ibijumba cg se udushyimbo tudashingirirwa kuko twera vuba cg se uturayi,ukumv'abaturage bose barahindira buhoro ariko ngo yego.Umuyobozi aho gtsesengur'impamvu gishyigikiwe na bose ngo babasomer'ingingo ihana umuntu wigumura kumategeko ya leta!bose ngo cwe!ahubwo kubwo kwikiza buri wese akarwanya wawund'ugitanze.kuko aho gupfa none wapf'ejo!Reka mbah'inkuru isekeje basomyi ariko nshim'abayikoze.Mukarere ka Burera muntara y'amajyaruguru ahahoze hitwa Commune Kidaho (kungoma yacu) iherereye munsi ya volcan Muhabura,ngo leta yategets'abaturage guhing'ibigori gusa kdi ar'ahantu her'amasaka n'ibirayi.Abaturage barembejwe n'amanama y'itegeko n'agasuztguro doreko iyo hirya nabo ar'intagondwa babonako bikomeye,maze intagondwa nke zirara muri babaturage ziziko atari babandi bihetsa kunyenzi maze babumvish'uburyo bagomba kwereka letako batayemera nagato.Bafash'amasuka,abagore bafat'ibyibo byuzuy'amasaka n'ibirayi ahagana mumasaambili z'ijoro baragenda bajya mumurima wa Gitifu bateramo imbuto yabo barangije bajya no mumirima yababandi biha kujyan'ubugambo kugatsiko bateramo bucya ngo bahinze nk'imirima ine!Mur'umv'uwo muruho yemwe?Gitifu yabuz'uko abigenza amenyesh'inzego zo hejuru bati nimubareke bahinge arik'ubutaha muzashyiremo n'ibihano k'uzigira kagarara!Iyi nkuru nayibwiriwe na nyir'ubwite wakoze kur'icyo gikorwa.nones'aho hakomy'urusasu rumwe urumv'abo bagitifu batahita batwikirwa byihuse?!Impamvu yo guhingish'ibigori kungufu kwa leta y'urda ngo yaba yarasinyany'amasezerano na PAM yo kujya rutanga Toni amagana n'amagana y'ibigori kd'aya masezerano akozwe n'urda rwonyine muri Afurika soubsahalienne kgo nyine rwiyerekane kungufu ko rwarwanyij'inzara kdi nyir'ukubihinga azagurirwa kugiciro gito kimwe bit'urusenda naho let'ihabw'akayabo!Noneho har'abo bategetse guhing'ibijumba gusa!koko bwaki ntiramar'abantu?ngo bazabibyazamo ibisuguti na biscuit nyum'umuturage abigure bimuhenze!!Erega Kgli ngo muri2020 ngo barashakako izaba imeze nka Tokyo muri Japon!nukuri urebye uko Kigli imez'ubu ugir'ubwoba nubwo tubibona kuma shusho ubona nka Kigali City Towa ya Kagame na Kabarebe hariy'imbere yo kwa RUBANGURA wakumv'uburyo umuturage abayeho wagereranya n'ibitekerezo bya Tom NDAHIRO alias Mbangur'unuka ugasanga biriguhuza.Ariko nta 2020 kuko nabona na2014 aramutse azashime son chef Satani.

 • #99

  . (lundi, 29 octobre 2012 06:01)

  Impamvu 10 Leta y'u Rwanda n'ubutabera mpuzamahanga bidakwiye gutinya gukurikirana Padri Tomasi:1.Kliziya yaramwihakanye,yatangaje ku mugatagaro ko atayivugira.2.MUsenyeri wa Cyangugu yamugiriye inama ntiyamwumva.3.Abepiskopi gatolika mu Rwanda bose nta n'umwe umucira akari urutega.4.Abapadri bagenzi be bose ba Cyangugu bamwamaganye ku mugaragaro.5.Musenyeri wa Cyangugu yamusabye guhagarika leprophete aramwandagaza.6.Hari Abapadri bagenzi be yasebeje biteguye kumujyana vuba aha mu nkiko ari bo Padri Obaldi,Inyasi na Valisiti.7.Kliziya yo mu Bufaransa yamukuyeho amaboko none yaramwirukany,ubu ari kwangara muri Amerika.8.Roma na Vatikani ntibishobora kumurengera kuva yarasebeje Musenyeri na Kliziya y'u Rwanda.9.Abaseminari b'i Rutongo,Kabwayi,Nyakibanda n'Abihayimana bamubona nk'umuntuwataye ukwemera gatolika.10.Abakristu Gatolika mu Rwanda babona Tomasi nk'umwana w'ikirara ubu wabaye ikivume.

 • #98

  . (lundi, 29 octobre 2012 05:59)

  Ibyaha 10 Leta y'u Rwanda ikwiye gukurikiranaho Padri Tomasi:1.Kuvutsa igihugu umudendezo.2.Gushishikariza abaturage kwivumbura,kurwanya ubutegetsi bukorera abaturage.3.Gusebya no kandagaza no guharabika igihugu .4.Gusebya,kwandagaza no guharabika umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu.5.Kubiba no guhembera urwikekwe,inzangano n' amacakubiri mu banyarwanda.6.Gukingira ikibaba abacuze umugambi wa jenoside n'abawushyize mu bikorwa.7.Gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994.Gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside.8.Guharabika no gutesha agaciro inzego nkuru z'igihugu.9.Kudaha icyubahiro ibirango by'igihugu.10.Ubujura n'uburiganya. • #97

  . (lundi, 29 octobre 2012 05:57)

  Ibyaha Ubutabera mpuzamahanga bukwiye gukurikiranaho Padri Tomasi:1.Gukorana n'imitwe y'iterabwoba nka FDLR.2.Gukorana n'abantu bakoze jenoside mu Rwanda bashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga.3.Gushishikariza abantu guhunga no kubahungije agamije inyungu bwite n'indonke.4.Gushinga urubuga rwa internet rutukana,rusebanya,rwandagaza,rukwirakwiza ibihuha kandi rwandika inyoma.5.Kwivanga mu buzima bwite bw'abantu no kubandagaza.6.Gufata ku ngufu abagore n'abana.7.Kwinjiza abantu mu Bufransa no mu bindi bihugu by'i Bulayi mu buryo butemewe n'amategeko.8.Kwiba no gukoresha nabi imfashanyo zigenewe impunzi.

 • #96

  Padiri Thomas Agiye Gukorera Politiki MuRwanda (lundi, 29 octobre 2012 00:12)

  Padiri Thomas yiyemeje kwegereza amakuru abaturage ajya kwandikira muRwanda., ibi bikazatangirana n'Umwaka wa 2013,
  Kubaganiriye na Padiri Nahimana Thomas, bamubajije niba yumva atigemuye,asubiza ko hatabayeho , ubutwari tutazapfa dukabije inzozi dufite.
  Akaba asaba abanyarwanda mwese kumuba inyuma,cyane igihe agatsiko kazashaka kumwibasira.
  tubitege amaso.

 • #95

  les combats à Sake à l'ouest de Goma (dimanche, 28 octobre 2012 23:27)

  http://www.therwandan.com/fr/rdc-les-combats-a-sake-a-louest-de-goma/

 • #94

  Madala (dimanche, 28 octobre 2012 23:23)

  Komera padi!niba umutima wawe ntacyo ugushinja uri umwere! Ureke abatutsi bakwita ngo uri njiji! Turabizi turizo kuko ntitwishe abihaye imana ngo tubafunge! Ariko padi nkubaze kandi uzansubize kuki abatutsi aribo babaga abapadiri? Natwe twagerageza bakadukuramo!(abahutu)nonese niyo mpamvu bitwaza ngo ubwenge karemano!mu mwaka wa 1995-1998 hari umupadi witwa padiri WEMEYE wo muntara yacu y'amajyepfo! Ariko sinzi paruwasi yakoreragamo ya gikongoro,yari umututsi!yazengereje abaturage bako karere! Yakubitaga abana, abakecuru, abasaza! Sinzibagirwa umukecuru yakubise urushyi ndeba! N'amaso yanjye kumanywa y'ihangu!iyo yazaga ku murenge twarihishaga mumazu! Ubwose padi niki wavuga ku bakozi b'imana nkabo mufatanyije umurimo nkuwo wokuyobora intama! Aho bwo wirirwa uzihiga ngo uzice! Ugomba kuziyobora zikaza iwawe murwuri!padi amahano yabaye musenge ndetse na BIKIRAMARIA NU MWANA WE YEZU KRISTU batubabarire baduhe abayobozi beza badafite amaraso muntoki!maze ngorebe ibintu byose birikora mbisabye nizeye mwizina rya yezu kristu amen!

 • #93

  Qui est Padiri (dimanche, 28 octobre 2012 23:20)

  - Padiri Thomas=Hutupower=Nkoronko=Makanji=Mbangurunuka
  - Son objectif à travers ce site: semer la haine entre les rwandais en inventant des histoires et des lettres au nom de telle ou telle éthnie.
  - va-t-il y arriver? Il va certainement convaincre certains naifs, s'attier la sympathie des extrémistes comme lui, mais la majorité des rwandais n'est pas dupe.
  - Peut on le metter hors d'état de nuire? sûrement
  - Et comment? à suivre...

 • #92

  Kabarebe James Killer number Two (dimanche, 28 octobre 2012 22:20)

  Dore inkuru nziza dore inkuru nziza! Nagize ibyago urancika sha....mba narakweretse arikoni uko wari muto sinze kumenya ko wari buzadusesereze bigeze aho. Uzabone nongere nkoreikosa nka ririya ryo gutsemba abahutu nkababarira abana bato ngo ni intungane kuko batari bariho muri 1959 igihe mwatwangazaga. Ubu mfashe icyemezo cyo kuzarimbura n'uzakekwaho kuryamana n'umuhutu wese kabone n'ubwo yaba ari mushiki wanjye. Murarye muri menge ubu ngiye gutegura apocalypsis. Ndaje.

 • #91

  . (dimanche, 28 octobre 2012 22:20)

  Impamvu 10 Leta y'u Rwanda n'ubutabera mpuzamahanga bidakwiye gutinya gukurikirana Padri Tomasi:1.Kliziya yaramwihakanye,yatangaje ku mugatagaro ko atayivugira.2.MUsenyeri wa Cyangugu yamugiriye inama ntiyamwumva.3.Abepiskopi gatolika mu Rwanda bose nta n'umwe umucira akari urutega.4.Abapadri bagenzi be bose ba Cyangugu bamwamaganye ku mugaragaro.5.Musenyeri wa Cyangugu yamusabye guhagarika leprophete aramwandagaza.6.Hari Abapadri bagenzi be yasebeje biteguye kumujyana vuba aha mu nkiko ari bo Padri Obaldi,Inyasi na Valisiti.7.Kliziya yo mu Bufaransa yamukuyeho amaboko none yaramwirukany,ubu ari kwangara muri Amerika.8.Roma na Vatikani ntibishobora kumurengera kuva yarasebeje Musenyeri na Kliziya y'u Rwanda.9.Abaseminari b'i Rutongo,Kabwayi,Nyakibanda n'Abihayimana bamubona nk'umuntuwataye ukwemera gatolika.10.Abakristu Gatolika mu Rwanda babona Tomasi nk'umwana w'ikirara ubu wabaye ikivume.

 • #90

  Urwanda byaricanze! (dimanche, 28 octobre 2012 21:53)

  Yewe comment#81 ubu se nibwo ugiye wamenya ko urwanda rukomerewe? Kurikirana neza discours Gaciro asigaye avuga muri iyi minsi maze usome nibyo uyo Tome Ndahiro alias Mbangurunuka umujyanama wa Kagame ibyo asigaye yandika!

  Igihugu kigeze kumuteremuko ni ukugisengera!

 • #89

  MBONABIHITA (dimanche, 28 octobre 2012 21:32)

  Cyokora kagame wamugani wabibiliya yiyubakiye utunyumba kweli kandi akize kurusha abamubanjilije bose , igisigaye rero nuko mbere yo mukwa kane 2013 azaba alimo kuvuga ngo !
  BYOSE NUBUSA !!! AVUGA ATI : IBYISI NTACYO BIMAZE !!! AYAMAGAMBO YARAYE AMUSOHOTSE MUKANWA NYIMUGOROBA ALIMO KUBIBWIRA MUSONI , JEANNET , NZIZA , NA KABAREBE ,UBWO BALI KULI MUHAZI

 • #88

  Mulimbo Denys (dimanche, 28 octobre 2012 21:31)

  Ishyingurwa lya Theogene Turatsinze rihishe amayere menshi.
  Kuki Rwisereka,ba Rugambage nta muntu wa Leta wahasunukije
  izuru?Ese bo nti bari aabanyarwanda?Reka tubitege amaso,ngo urugiye kera ruhinyuza intwari!FPR we!Amaraso arasama.Interas yo muri Mukingo,mwene Burusini,mumunigiye
  muri Mozambike,none ngo muraherekeje!Ibyo bizwi na bene wabo wa Gatabazi Felicien.Imana imwiyereke iteka.Rutaremara Tito,siwe wabujije inshuti za Gatabazi ko tumuherekeza,kugeza k,uwari guhagarari le President de la REpublique Habyarimana.Gatabazi yishwe na FPR kandi ijya no kumushinyagurira,inshuti twaheze i Kigali,kubera za menaces za FPR na Rutaremara Umwega nka Kabare!Byose bizaashira,hasigare urukundo dit la chanson!

 • #87

  BANK DE KIGALI (BANK DE KAGAME) IRANANIZA CLIENT (dimanche, 28 octobre 2012 21:22)

  UMUNYARWANDA UZABITSA AMAFRANGA YE MULI BANK DE KIGALI ARAGOWE , ABANYABWENGE BATANGIYE KUYAKURAMO DORE KO BAMWE BATANGIYE NO KUBIZIRA !!!
  NB: UBU KAGAME KUBERA KO BANK YAYIHINDUYE IYE KUBERA KUGIRAMO ALIKO NIMIGABANE NGANA NA 75% , UBU UMUNTU UFITEMO AMAFRANGA MENSHI KULI COMPTE , BALIMO GUSUZUMA IMPAMVU , BATANZE MAKE KANDI BAFITE MENSHI KULI COMPTE ,KUMBURYO AMAFRANGA YACU NTAMUTEKANO !!!! NIYO MPAMVU ABENSHI BALIMO KUBITSA MUMABANK YA KENYA !!!!

 • #86

  UKOTURATSINZE THEOGENE YISHWE! (dimanche, 28 octobre 2012 21:14)


  Umwicanyi Lt Col Tinka Faustin niwe wagabye igitero cyahitanye Turatsinze .
  Amakuru agera ku Umuvugizi yemeza ko ambasade y’u Rwanda muri Tanzania, ari yo yapanze inashyira mu bikorwa iyicwa rya Turatsinze Théogène, wahoze ari umuyobozi mukuru wa banki nyarwanda itsura amajyambere (BRD). Ibi bakaba byaragezweho bamuhotoye, dore ko abashoramari baguze imigabane muri iyo banki barimo bakora iperereza ryigenga kugirango bamenye neza abari bafitiye iyo banki amadeni.

  Mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso, agatsiko kayobowe na perezida Kagame hamwe n’abasirikare bamwegereye, bari bafitiye amadeni banki itsura amajyambere, bahaye amabwiriza ambasade y’u Rwanda muri Tanzania yo kwica nyakwigendera Théogène Turatsinze. Iki gikorwa kikaba cyari kiyobowe na Lt Col Tinka Faustin, ari we unahagarariye ibikorwa bya gisirikare muri ambassade y’u Rwanda muriTanzania “Attaché militaire”.

  Lt Col Tinka, umwicanyi ruharwa, akaba yarahoze ari n’umwe mu bayobozi b’urwego rw’iperereza, Directorate of Military Intelligence, yahawe amabwiriza yo kujya kwica Turatsinze, nyuma y’aho abashoramari b’abadage bari baraguze imigabane muri BRD, bakanayigura muri Simtel, bashatse kwiyongeza imigabane bari bafite muri iyo banki, ariko basaba mbere na mbere ko habaho iperereza ryigenga “External Audit”, kugirango hamenyekane neza abari bafitiye iyo banki amadeni.

  Amakuru atugeraho yemeza ko mu bari barimo gukora ayo maperereza, harimo na IMF hamwe na nyakwigendera Turatsinze ubwe, dore ko ari we wari umutangabuhamya nyawe kubera ubumenyi n’amakuru yari afite y’ukuntu perezida Kagame n’ibyegera bye bagiye basahura iyo banki, mu buryo ndengakamere.

  Irindi perereza ryakozwe n’Umuvugizi ryemeza ko abaza kw’isonga mu gusahura iyo banki ari perezida Kagame, akoresheje igikoresho cye Hatali Sekoko, wafashe miliyari ebyiri muri BRD, ayatwara avuga ko agiye kugura ikibanza ahahoze hakorera polisi, hazwi nka brigade ya Muhima.

  Perezida Kagame yanakuye muri BRD amafaranga agera kuri miliyari eshatu, na none akoresheje Hatali Sekoko, avuga ko agiye kugura ahahoze ari Jali Club, arangije abyandikaho umushinwa w’umukomisiyoneri witwa Billy. Aho hahoze hitwa Jali Club Perezida Kagame akaba arimo kuhubaka ihoteli y’umutamenwa, ariko igitangaje akaba ari uko atigeze asubiza inguzanyo yakuye muri BRD, ahubwo akaba yaraje gukoresha umuyobozi w’iyo banki, ari we Jack Kayonga, gusiba amadeni yose yari abereyemo iyo banki.

  Mu bandi basahuye iyo banki, bari no mu gikorwa cyo kwicisha Turatsinze kugirango amadeni yabo asibangane muri BRD, barimo umwicanyi Gen Jack Nziza, wafashije ihabara rye ryitwa Nyiragakinga Immaculée, gufata ideni rigera kuri miriyari imwe na miliyoni magana inani. Aho gukora umushinga yasabiye ayo mafaranga, Nyiragakinga yaguzemo inzu muri Amerika, anagurira Gen Jack Nziza inzu muri Dubai. Mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso kugirango ubujura bwa Gen Jack Nziza butazigera bumenyekana, byabaye ngombwa ko Nyiragakinga ashyira amafaranga kuri compte y’igikoresho cya Gen Jack Nziza cyitwa Alexandre Nzizera, iyi compte ikaba ibarizwa muri City Bank Group muri Dubai. Ayo mafaranga akaba ari yo Gen Jack Nziza yaguzemo inzu, ayiguranye n’umugore w’umunya Libani witwa Shinaz.

  Ambasade y’u Rwanda muri Afurika y’epfo ikaba na yo yarahawe amabwiriza yo gusibanganya ibimenyetso, ari na yo mpamvu yitabiriye igikorwa cyo gutegura ishyingurwa rya vuba na vuba nyakwigendera Turatsinze mu Rwanda, n’iperereza ku bamwishe ritararangira gukorwa.

  Nyakwigendera Théogène Turatsinze yishwe n’abicanyi ba Kagame bamuvanye iwe, aho yari yarabahungiye. Umurambo we waje kuboneka hafi y’inyanja akiziritse amaguru yombi. Mu misa yo kumusezeraho muri Mozambique, yarimo na ambasaderi w’u Rwanda muri Afurika y’epfo, Visenti Karega, wari watumwe n’u Rwanda kuza kumushinyagurira. Mu ijambo rye, bwana Karega yavuze ko u Rwanda rwababajwe cyane n’urupfu rwa Théogène Turatsinze, ko inzego zibishinzwe muri Mozambique zigomba kuzakora amaperereza ku bamwishe, bagashyikirizwa ubutabera.

  Ubutegetsi bw’abicanyi buyobowe na Kagame, kugirango bukomeze gusibanganya ibimenyetso, bwanze ko nyakwigendera Théogène Turatsinze ashyingurwa muri Mozambique, bwishingira ibisabwa byose kugirango azashyingurwe mu Rwanda. Umurambo we wageze i Kigali mu cyumweru gishize.

  Gasasira, Sweden.

 • #85

  Ntibandeba Jochin (dimanche, 28 octobre 2012 21:09)

  Hari amakuru,aherekejwe n,amafoto y,ibikonyorezwa bya
  REPULIKA y,u Rwanda baherekeje umurambo wa Tabujene Turatsinze,harabura Nyirigihugu n,umufasha we!Kuki
  bataherekeje Mama wa Kayumba Nyamwasa?Ngo ko na Mama wa
  Karenzi Karake,ibi binganye ntacyahabonetse?Ibijya gucika.bica amarenga!!Tubitege amaso.

 • #84

  Gasasira (dimanche, 28 octobre 2012 21:01)

  Gasasira na padiri mbangurunuka,isyhari ryara bahwereje. Musogweeeee

 • #83

  Kuki muhungisha imiryano yanyu bayobozi? (dimanche, 28 octobre 2012 20:40)

  Mwambwira niba umuryango wa GATSINZI Marcel warasubiye mu Rwanda ko ari paradizo? Abayobozi b'iKigali babana n'imiryango yabo ni bangahe ko bose kubera kuba ku muteremuko babohereje i mahanga kandi ko bagerayo bakaka ubuhungiro basize abagabo babo mu buyobozi?

 • #82

  Gahutu (dimanche, 28 octobre 2012 20:04)

  Amakuru utangazwa n igihe .com aravuga ko umwana w umukuru wa sena y u rwanda ntawkuriryayo yatewe icyuma ubwo ari gutemberera mu bubirigi aho yari aciye yerekeza muri amerika. Umuntu yakwibaza icyo yari agiye gikora mu ri amerika kandi birirwa bavuga ko mu rwanda ariho heza. Azongere

 • #81

  yemwe yemwe (dimanche, 28 octobre 2012 19:42)

  Ariko ibyo Gasasira ajya yandika abikurahehe koko?
  Nibiramuka bibaye ukuri u Rwanda rufite ikibazo gikomeye rwose.

 • #80

  Mwenesebahinzi:Yohana 11:38-44= Imana ntikorera umuntu ibiri mubushobozibwe! (dimanche, 28 octobre 2012 18:58)

  Muri Yahana 11:38 -44 tuhasomo ibyizurwa rya Razaro. Iso tuhakura rijyanye nizinyigisho za Padiri nuko mbere yo kuzura Razaro Yezu yategetse abaraho barimo barira kubera inshuti n'umuvandimwe wabo Razaro gukuraho ibuye bari bakingishije imva Razaro yari yahambwemo. Abarimo barira kdi bijujuta ko Yesu ataje hakiri kare ngo amuzure barimo Mariya na Marita bashiki ba Razaro ntibashobora kumuzura. Ariko hari ikintu kimwe bari bashoboye! Icyo baribashoboye kwari ugukingura imva gusa maze bakabona igitangaza. Yezu yabasabye gukora ibyari mubushobozi bwabo: gukura ibuye kumva, cyaneko ari nabo bari barishyizeho! Isomo nyamukuru aha nuko NKUKO UMUNTU ADASHOBORA GUKORA AKAZI IMANA YONYINE YAKORA, N "IMANA NTISHOBORA GUKORERA UMUNTU IBIRI MUBUSHOBOZI BWE!" Mu isezerano rya kera muri 2 Samweli 8:1-22 igihe abayisisaheri bashaka kuyaborwa n'abami nk'ibindi bihugu byari bibakikije kuva icyogihe Imana yahaye abantu uburenganzira bwo kwihitiramo ubayobora nuko abayobora. Nukuvugango abanyarda imbere y' Imana bafite uburenganzira bahabwa n'Imana bwo gushyiraho ubutegetsi biyumvamo kandi bashatse! Niba abayisirayeri barasabye Imana gusezerera Samweli wari waratowe nayo kdi wari indakemwa muribyose akabemerera uwavuga ko Imana yababuza abanyarda gukuraho ingoma Mpotozi ya Paul Kagame/mbangurunuka yaba ayibeshye bidasubirwaho. Ibanga ry' imana nirimwe: Imana ntizakorera umuntu ibyo muntu yifitemo mubushobozi bwe! Gusaba Imana ngo idukurireho kagame n'ubutegetsi bwe bubi ninko kuyisaba ngo Iduhe amazi avuye murutare n'umugati womwijuru(MANNA) nkuko Imana yabikore abayisirayeri mubutayu! Hari mubutayu, ntihashoboraga kuboneka amazi n'ibiribwa ngo bashobore guhinga no gusarura ngo bitunge. Ahobagereye Ijanani ahari amazi ahagije n'ubutaka bushobora guhingwa ntibongeye gusaba amazi y'urutare, umugati, n'inyama: Umugezi wa Jordani barawurebaga, bahawe amasambu bihingira ibibatunga ndetse baranorora hanyuma bashaka inyama bakabaga muzo batunze! Ntibongeye gupfukama nokwerekaza ibiganza mwijuru. Aho batashoboraga guhinga ingano, imana yabahaye umugati wo mwijuru. Ariko aho bagereye ikanani hari ubutaka burumbuka bafashe isuka bahinga ingano, hanyuma bikorera umugati! Hejuru y'ibyo bagashima Imana yabahaye amaboko. Bavandimwe nkuko Padiri ahora abitwibutsa twifitemo ubushobozi bwo guhirika ingoma mpotozi. Nitudahaguruka ntituzarenganye Imana kuko ntacyo itaduhaye mubyo dukeneye ngo twigobotore ingoma mpotozi. Niba abakurambere bacu barangajwe imbere na Mbonyumutwa, Kayibanda nizindi ntwari baribonyemo ubushobozi bwo guhirika Ingoma mpotozi yariho mbere ya 1959 yarimaze imyaka irenga 400 nikuki ubukoko twetwumva ko guhirika iyubu byatunanira! Kubakiriho twashimira Imana kuko yaturinze kuko niyo yaremye, ibeshaho, ikanaramutsa. Imana yadukuye mumenyo yarubamba none tuyishimire kumpano y'ubuzima Ariko ibyo gusezerera agatsiko birimubushobozi bwacu: IMANA NTIKORERA UMUNTU IBIRI MUBUSHOBOZI BWE.

 • #79

  Ni nde wishe Turatsinze ? (dimanche, 28 octobre 2012 17:01)

  Umuvugizi uratubwira ko Turatsinze yishwe na kagame, akaba yareretswe ko nta bwenge bwa gitutsi agira nkuko Mbangurunuka yabitubwiye aha! Niwe watwumvishije ko ubwenge bwa gitutsi ari ukwica, kuroga,kurya iby'abandi no kubeshya!

  Ubu bwenge bwa gitutsi rero buzagera aho bwikore mu nda , kuko abatutsi bafite mu mutwe hatuzuye bitewe no kugenda barongorana hagati yabo ngo ubwoko bwabo budacika nyamara ntibamenye ko ahubwo barimo kurushaho kubyara IBIMARA !Nabonye hano kuri commentaire bavuze ko abatutsi ari twa dukoko bita Makaku !! Buriya wasanga na Mbangurunuka, se yaramubyaye kuri mushiki we kuko ariwo muco wa gitutsi, akaba afite umutwe wuzuye amazi, akaba agenda ata urukonda anahungetwa ngo azi ubwenge !

  Ni ukumirwa gusa !!

 • #78

  Imfashanyo (dimanche, 28 octobre 2012 16:42)

  Charities are a
  symbol of a global imbalance. They only exist because of that imbalance. It is not
  gifts of charity which the Third World needs as a first priority, it is the dismantling
  of the system in which the rest of the world live off their backs and bleed them dry
  with the net outflow of funds and resources to the industrialised countries (read
  banks) every year. The greatest gift we can give those people is a new vision of what
  they can achieve and what life can be like if they are determined to grasp it and
  240 .. .and the truth shall set you free
  create that reality. If you were born in unthinkable poverty and despair and in an
  apparently hopeless situation, you, like everyone else, would believe that life will
  always be like that. A day-to-day struggle, just to survive. Such a mindset will
  create, and continue to attract, that reality. Breaking the spiral of despair is vital to
  the creation of another and positive reality. There are many ways this can be
  achieved, but giving people a belief in their own potential and how they can change
  their lives for the better is at the heart of any solution.

 • #77

  Kayibanda yazize kutarya ruswa no gusesagura (dimanche, 28 octobre 2012 16:31)

  The banks sent out representatives in droves across the Third World, lending money
  like confetti and looking especially for corrupt and incompetent politicians who
  they knew would waste it. Why would they do that? Because it was the land and
  natural resources of these countries the Elite are after, and still are. They want them
  to default on their debts, that's the idea. The plan was to offer them a forgiveness of
  debt in return for rights over those countries' natural resources for all time. This is
  happening today and those leaders who refuse are being removed in 'people's
  revolutions' and assassinations. The non-existent money was lent to the Third
  World at flexible interest rates. If world interest rates went up, the repayments
  increased. So, lend them the money when interest rates are relatively low, and then
  hit them with the sting.

 • #76

  Turatsinze ababere icyitegererezo (dimanche, 28 octobre 2012 16:27)

  Abahunga inkotanyi mukongera gukorana nazo mujye mureba ingaruka zabyo. Guhunga shitani hanyuma ukongera ukayisanga ugakorana nayo.
  Bibiliya yo ivuga ko ari ugusubira ku birutsi!

 • #75

  DUSHIMIRE uwiyita NKORONKO! (dimanche, 28 octobre 2012 16:25)

  Nkoronko tumushimire kuko atugezaho ibitekerezo byiza byubaka , amakuru y'ukuli aba yakoreye itohoza,kandi ntabwo ajya atukana nka ba kajelijeli makanji...
  Nkoronko uzakomeze kuduhugura mul infos. IMANA ikomeze ikutulindire!!

 • #74

  Yego nkotanyi! (dimanche, 28 octobre 2012 16:16)

  Uburyo ambasade y’u Rwanda muri Tanzania ari yo yateguye igikorwa cyo kwicira Turatsinze Théogène muri Mozambique

  Amakuru agera ku Umuvugizi yemeza ko ambasade y’u Rwanda muri Tanzania, ari yo yapanze inashyira mu bikorwa iyicwa rya Turatsinze Théogène, wahoze ari umuyobozi mukuru wa banki nyarwanda itsura amajyambere (BRD). Ibi bakaba byaragezweho bamuhotoye, dore ko abashoramari baguze imigabane muri iyo banki barimo bakora iperereza ryigenga kugirango bamenye neza abari bafitiye iyo banki amadeni.

  Mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso, agatsiko kayobowe na perezida Kagame hamwe n’abasirikare bamwegereye, bari bafitiye amadeni banki itsura amajyambere, bahaye amabwiriza ambasade y’u Rwanda muri Tanzania yo kwica nyakwigendera Théogène Turatsinze. Iki gikorwa kikaba cyari kiyobowe na Lt Col Tinka Faustin, ari we unahagarariye ibikorwa bya gisirikare muri ambassade y’u Rwanda muriTanzania “Attaché militaire”.

  Lt Col Tinka, umwicanyi ruharwa, akaba yarahoze ari n’umwe mu bayobozi b’urwego rw’iperereza, Directorate of Military Intelligence, yahawe amabwiriza yo kujya kwica Turatsinze, nyuma y’aho abashoramari b’abadage bari baraguze imigabane muri BRD, bakanayigura muri Simtel, bashatse kwiyongeza imigabane bari bafite muri iyo banki, ariko basaba mbere na mbere ko habaho iperereza ryigenga “External Audit”, kugirango hamenyekane neza abari bafitiye iyo banki amadeni.

  Amakuru atugeraho yemeza ko mu bari barimo gukora ayo maperereza, harimo na IMF hamwe na nyakwigendera Turatsinze ubwe, dore ko ari we wari umutangabuhamya nyawe kubera ubumenyi n’amakuru yari afite y’ukuntu perezida Kagame n’ibyegera bye bagiye basahura iyo banki, mu buryo ndengakamere.

  Irindi perereza ryakozwe n’Umuvugizi ryemeza ko abaza kw’isonga mu gusahura iyo banki ari perezida Kagame, akoresheje igikoresho cye Hatali Sekoko, wafashe miliyari ebyiri muri BRD, ayatwara avuga ko agiye kugura ikibanza ahahoze hakorera polisi, hazwi nka brigade ya Muhima.

  Perezida Kagame yanakuye muri BRD amafaranga agera kuri miliyari eshatu, na none akoresheje Hatali Sekoko, avuga ko agiye kugura ahahoze ari Jali Club, arangije abyandikaho umushinwa w’umukomisiyoneri witwa Billy. Aho hahoze hitwa Jali Club Perezida Kagame akaba arimo kuhubaka ihoteli y’umutamenwa, ariko igitangaje akaba ari uko atigeze asubiza inguzanyo yakuye muri BRD, ahubwo akaba yaraje gukoresha umuyobozi w’iyo banki, ari we Jack Kayonga, gusiba amadeni yose yari abereyemo iyo banki.

  Mu bandi basahuye iyo banki, bari no mu gikorwa cyo kwicisha Turatsinze kugirango amadeni yabo asibangane muri BRD, barimo umwicanyi Gen Jack Nziza, wafashije ihabara rye ryitwa Nyiragakinga Immaculée, gufata ideni rigera kuri miriyari imwe na miliyoni magana inani. Aho gukora umushinga yasabiye ayo mafaranga, Nyiragakinga yaguzemo inzu muri Amerika, anagurira Gen Jack Nziza inzu muri Dubai. Mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso kugirango ubujura bwa Gen Jack Nziza butazigera bumenyekana, byabaye ngombwa ko Nyiragakinga ashyira amafaranga kuri compte y’igikoresho cya Gen Jack Nziza cyitwa Alexandre Nzizera, iyi compte ikaba ibarizwa muri City Bank Group muri Dubai. Ayo mafaranga akaba ari yo Gen Jack Nziza yaguzemo inzu, ayiguranye n’umugore w’umunya Libani witwa Shinaz.

  Ambasade y’u Rwanda muri Afurika y’epfo ikaba na yo yarahawe amabwiriza yo gusibanganya ibimenyetso, ari na yo mpamvu yitabiriye igikorwa cyo gutegura ishyingurwa rya vuba na vuba nyakwigendera Turatsinze mu Rwanda, n’iperereza ku bamwishe ritararangira gukorwa.

  Nyakwigendera Théogène Turatsinze yishwe n’abicanyi ba Kagame bamuvanye iwe, aho yari yarabahungiye. Umurambo we waje kuboneka hafi y’inyanja akiziritse amaguru yombi. Mu misa yo kumusezeraho muri Mozambique, yarimo na ambasaderi w’u Rwanda muri Afurika y’epfo, Visenti Karega, wari watumwe n’u Rwanda kuza kumushinyagurira. Mu ijambo rye, bwana Karega yavuze ko u Rwanda rwababajwe cyane n’urupfu rwa Théogène Turatsinze, ko inzego zibishinzwe muri Mozambique zigomba kuzakora amaperereza ku bamwishe, bagashyikirizwa ubutabera.

  Ubutegetsi bw’abicanyi buyobowe na Kagame, kugirango bukomeze gusibanganya ibimenyetso, bwanze ko nyakwigendera Théogène Turatsinze ashyingurwa muri Mozambique, bwishingira ibisabwa byose kugirango azashyingurwe mu Rwanda. Umurambo we wageze i Kigali mu cyumweru gishize.

  Gasasira, Sweden.

 • #73

  Agaciro: impinja nazo zatanze umusanzu mu Agafund (dimanche, 28 octobre 2012 16:15)

  Abana baheshe igihugu Agaciro mu mpano zabo - Babou


  Yanditswe kuya 28-10-2012 - Saa 03:45' na Vénuste Kamanzi  Umuraperi ukiri muto Babou, arakangurira abana bagenzi be kwihesha agaciro bakagahesha n’igihugu cyababyaye babicishije mu gukoresha no kubyaza umusaruro impano bafite.

  Ubwo IGIHE yaganiraga na Babou yavuze ko kugira ngo abana bato bateze imbere igihugu bakwiye kumenya impano zabo, bakazerekana, kandi n’ababyeyi ntibababangamire kugira ngo izo mpano Imana yabahaye ntizipfe ubusa ahubwo zikoreshwe mu guteza imbere igihugu.

  Yagize ati ”Agaciro ni ukwiyubaha, no gukora ikintu ugahabwa ishema n’uko ari wowe ugikoze, ukigirira icyizere, wakora ikintu ukavuga uti iki kintu ni njyewe ugikoze, ukumva ushimishijwe n’uko ari wowe wagikoze.”

  By’umwihariko ariko uyu muraperi yadutangarije ko aho yiga mu mwaka wa Gatanu w’amashuri abanza na we yatanze umusanzu mu kigega Agaciro w’amafaranga y’u Rwanda magana atanu (Rwf500) kimwe n’abandi banyeshuri bigana.

 • #72

  Abibaza uko u Rwanda rwashyizwe munama yumutekano wa onu (dimanche, 28 octobre 2012 16:14)

  Abibaza uko urwanda nako Kagame atera umutekano muke agashyirwa mu kanama ka onu karinda umutekano musome aha murasobanukirwa. Niba mutumva icyongereza mugerageze mushake umusemuzi.
  announced a proposal to increase the price of oil by 400%.15 Just five
  months later, in October 1973, came the 'Yom Kippur War'16 when Egypt and Syria
  unsuccessfully invaded Israel. It was this excuse that the Arabs used to massively
  inflate the price of oil, cut production, and announce an oil embargo against the
  USA for supporting Israel. Yet again the world economy was thrown into a frenzy
  of pain and turmoil. In Britain, there was a three-day working week to preserve fuel
  stocks and millions lost their jobs and livelihoods throughout the world. The poor
  countries of the Third World were devastated, making them open to the next stage
  in the strategy - unrepayable debt. The architect of the Yom Kippur War was the US
  National Security Advisor and Secretary of State, Henry Kissinger. The 'shuttle
  diplomacy' for which he became famous and much revered was, in fact, a policy of
  misrepresenting each side's position to the others, thus making war inevitable. This
  is what Kissinger did via the Israeli Ambassador in Washington, Simcha Dinitz, and
  his diplomatic contacts in Egypt and Syria.17 Look at the wars and terror that
  Kissinger has been responsible for and then remember this: in this same year, 1973,
  Kissinger was awarded the Nobel Peace Prize! There's nothing like a Nobel Peace
  Prize to hide what is really going on. Look at some of the other recipients and the
  timing. How do you win a Nobel Prize? Start a war secretly and then get the credit
  for stopping it. How appropriate that Alfred Bernhard Nobel, after whom the peace
  prize is named, made his fortune from the discovery of dynamite and the
  manufacture of explosives!

 • #71

  Nanjye ntyo rwose (dimanche, 28 octobre 2012 16:11)

  1.Kuvutsa igihugu umudendezo. Icyi cyaha gihama kagame wishe abenegihugu be abaturanyi be ba kongo
  2.Gushishikariza abaturage kwivumbura,kurwanya ubutegetsi bukorera abaturage. Iki Nacyo gihama Kagame aho yateje abanyarwanda interahamwe ninkotanyi ze ubu abantu bakaba buzuye umujinya wumuranduranzuzi
  3.Gusebya no kandagaza no guharabika igihugu.
  Iki nacyo gihama kagame wivugiye ko nimana yirwanda yayirasiye kumurindi ubundi agasebya nabamufunguriye abanyarwanda akaba asigaye yiratana urutete rwagaciro fundi
  .4.Gusebya,kwandagaza no guharabika umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu.
  Iki cyaha nacyo kirahama kagame we utaka, akabeshya, akaroga, agahotora, agafata abagore kungufu akinjiza nabana bato mu nyeshyamba
  5.Kubiba no guhembera urwikekwe,inzangano n' amacakubiri mu banyarwanda.
  Iki gihama kagame mu rwanda nikongo.
  Ariko cyane mu Rwanda aho avangura abapfu abapfakazi nimfubyi
  6.Gukingira ikibaba abacuze umugambi wa jenoside n'abawushyize mu bikorwa.
  Iki nacyo kirahama kagame kuko ariwe wakongeje jenonisside arasa umunyagitugu umwicanyi nkawe kinani, yica ndandaye na kabila
  7.Gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994.Gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside
  Iki kirahama kagame we ujya kurasira nyamwasa waruyoboye urugamba rwo kubohoza u rwanda undi yibereye mundaki ku murindi akongera akajya kwigisha ubujenogideri muri kongo.
  8.Guharabika no gutesha agaciro inzego nkuru z'igihugu.
  Iki nacyo gihama kagame aho yafashe inzego zigihugu akazigira ize ngo anige acecekeshe kandi yikingire ikibaba we nibisumizi bye
  9.Kudaha icyubahiro ibirango by'igihugu.
  Iki nacyo gihama kagame aho yaje ibirango byamwinjije mu gihugu akabigiraa ibigarasha uko byakabaye byose ahere ku ibendera ryigihugu nindirimbo icyubahiriza
  10.Ubujura n'uburiganya.
  Iki nacyo kirahama kagame wibye abanyarwanda akagura indege abika muri turkiya akagerekaho amadiyama na zahabu yiba abanyekongo akayajyana nizo ndege agemuriye abazungu yitwaje gubwa za kauza za hato nahato

  Hari ikindi ukirega padiri se?

 • #70

  kagitumba (dimanche, 28 octobre 2012 15:49)

  Padi ,urakoze ubutmwa utugejejeho.Ijambo ry'Imana ni agakiza,kuko rishimisha umutima w'umuntu uzi Imana.Kandi ibyo uvuga ndakumva nkahita nabona (scene)ukibana n'agatsiko ka rpf,mbona ukuntu wihanganye,ariko bo bagahora bakwiyenzaho ngo bagusaze,ariko kubera ukwemera kwawe,wahisemo kubarwanya aho kwifatanya nabo.Kandi birazwi ko ubana n'abasazi,ugashiduka wabaye umusazi,buretseko wowe nakwita RESISTANT,hari abigira abasazi kandi atari abasazi,abigira abakene kandi atari abakene,ariko ikibi ni u kwigira umukire kandi uri umukene...Maze kubona ko Intambara zose muri iyisi zirwanwa n'Imana,ndabivuga nkurikije ukuntu narokotse iriya ntambara ya94 ,binyerekako Imana ibi ireba ibiba byose mu ntambara,igatuma bamwe bapfa abandi bagakira,kubera gahunda yayo(God's plan)...Kandi Inkotanyi nazo zaje zigize abasirikare b'Imana(saviors),nyamara wamaraga kubinjira ugahita umenyako ntaho bahuriye n'Imana,ahubwo ugasanga buzuye ibinyoma...Umunsi mwiza.

 • #69

  Si urundi rukundo ni peteroli (dimanche, 28 octobre 2012 15:37)

  British Admiral, Lord Fisher, was one of the first to see the military significance of
  oil and later, as First Sea Lord, he led the debate on how to secure supplies for the
  British Navy in a country which, at that time, had no oil of its own. As usual, the
  answer was: If we don't have any, we'll take someone else's. An Australian
  engineer, geologist, and devout Christian called William Knox d'Arcy had found oil
  north of the Persian Gulf, in what is now Iran. He had bought the rights to exploit it
  from the Shah for $20,000 and agreed to pay a 16% royalty on sales. The contract
  granted him and all his "heirs, assigns, and friends" exclusive rights to Persian oil
  until 1961. The British Secret Service, on behalf of the government, dispatched the
  'ace of spies', Sidney Reilly, to dupe d'Arcy into handing over his rights to the
  British. Reilly (real name, Sigmund Georgjevich Rosenblum from Odessa, Russia)
  posed as a priest and persuaded d'Arcy to sign over his exclusive rights to Persian
  oil to a 'Christian' organisation, the Anglo-Persian Oil Company. In early 1913, at
  the urging of Winston Churchill, Fisher's successor as First Sea Lord, the Asquith
  government secretly bought a controlling interest in Anglo-Persian Oil. We know
  this company better today as British Petroleum - BP. The wealth of this company is
  founded on the work of an agent of the British Secret Service, the notorious spy,
  Sidney Reilly, who lied to, and hoodwinked, a gullible man by manipulating his
  devout Christian beliefs. Given the behaviour of BP over the years, that is rather
  appropriate, really.
  the debt scam 231
  For years, the competition between oil companies and countries seeking to
  dominate world oil supplies, led to conflict throughout Europe and the Middle East.
  Britain was responsible for stimulating wars in the Balkans, Turkey, and Bulgaria
  before 1914 to disrupt and sabotage the building of Germany's 'Berlin to Baghdad'
  Railway, which threatened Britain's grip on the Middle East. The British used their
  control of Kuwait to prevent the completion of the railway from Baghdad to the
  Persian Gulf. Using force and corrupt sheikhs, the British Government ruthlessly
  seized control of Arab countries and their oil supplies. It was to set the scene for the
  conflict we have witnessed in the Middle East ever since, and the creation of the
  State of Israel was part of the divide and rule policy based on the control of oil. Can
  you understand why the Arabs today get so angry at what they see - quite rightly -
  as Western imperialism? They have had it up to here.
  The other oil company controlled by the British

 • #68

  Waruziko (dimanche, 28 octobre 2012 15:31)

  Waba waru uziko bene amabanki na bene amasosiyeti ya peteroli aribo bari inyuma yintambara na za kudeta?

  Kandi nka peteroli mu gihe gishize kitari kinini cyane nta gaciro yari ifite. Kandi no mu kizaza nta gaciro izaba ifite kuko izagera aho ishire munda y'isi.

  The banks, and owned by the same people, are the oil
  companies. These are responsible for countless coups and conflicts and the
  grotesque manipulation of sovereign countries. As late as 1882, oil had little
  commercial value. It was used in lamps and not much more.

 • #67

  Dukomeze kurushaho gusobanukirwa namasoko (dimanche, 28 octobre 2012 15:26)

  'Free' trade is the freedom of the strong to exploit the weak. It is the means
  through which multinationals, subsidised by their governments via the overseas aid
  budgets and other hidden channels, operate 'cartelism' against the interests of the
  general population. It is the freedom to create dependency on a system which only
  the few control, and to use that dependency to manipulate at will. The freedom to
  move production from high wage industrialised countries to the sweat shops of the
  Third World, savagely exploiting the native population. The freedom to steal their
  food growing land and to destroy the industries and incomes of those in the
  developed world, also. In doing this, the Elite create anger, despair, and division,
  the perfect combination for manipulation. That, my friends, is the 'free' trade the
  economists, politicians, and news correspondents tell us we desperately need more
  of. The word in my head at this moment does not bear repeating.

 • #66

  Dore bwa BWENGE KAREMANO!! (dimanche, 28 octobre 2012 15:20)

  Ubwenge bwa gitutsi ngubu rero ! Ubu nibwo bwenge Mbangurunuka yaje kuturatira hano ! Nkuko Musoma inkuru kuri uru rubuga :http://www.veritasinfo.fr/ Dr Denis Mukwege uba i Bukavu yavuze discours ku italiki ya 04/10/2012 yakurugutuye amatwi y'amahanga muri ONU kuburyo ubu umuryango w'abibumbye urimo wibaza icyo ugomba gukorera kagame!

  Uyu mu Docteur amaze kuva muri ONU Kagame yamwoherereje abakomando bo ku mwica muri bwa bwenge bwa Gitutsi isi yose imaze kumenya ibyabwo, kub'amahirwe yararokotse bica umuzamu we, ariko inkuru yabaye kimomo ku isi yose !! Mushobora kubisoma aha :http://blog.lesoir.be/colette-braeckman/

  Harya ngo abatutsi bazi ubwenge bwo kwica , ngo ubwenge bw'ubuhahano bwarabananiye? Bazarye bifashe hamwe n'uyu Mbangurunuka wabo! Ubwenge nkubu bushobora kuzavamo UMUVUMO W'ITEKA ! Abahutu bagira Imana kuko nk'aba ba Mbangurunuka babavunguriraho aho agatsiko kageze mu ikarishya bwenge kakaba kageze n'imahanga! Abahutu babwiraga amahanga ko abatutsi ari abagome mu maraso ntibabyemere , none kubera ba mbangurunuka ubu ntibigikeneye ibisobanuro kugira ngo amahanga yumve ko abatutsi ari amashitani!

  Icyakora uyu mukongomani yararivuze muri ONU kuburyo nta kindi wakongeraho, ubwenge tutsi butajyana n'ibihe igisubizo cyabwo ni ukwica ! Yego mama wararaye !!

  Karinijabo - Hier à 13h26

 • #65

  Turusheho gusobanukirwa (dimanche, 28 octobre 2012 15:19)

  Every year vastly more wealth is transferred from poor countries to rich than
  goes the other way. We are bleeding them to death. And the overseas aid that is
  made available is not aimed at helping developing countries. It is used to bribe
  corrupt politicians, to build the infrastructure needed by the multinationals, or to
  subsidise industries in the rich countries, like Bechtel, who carry out the work as
  part of the aid deal. Another reality of life on Earth:
  There is no need for starvation and horrific suffering in Africa, Asia and Latin
  America. It is not the result of 'natural disasters', but of coldly calculated design.

 • #64

  KASUKU and Agaciro Development Funds. (dimanche, 28 octobre 2012 15:18)

  Mu gihe abashyigikiye umunyagitugu
  Perezida Kagame bakomeje kwemeza
  ko uwo bagize imana yabo ahebuje
  mu gukunda igihugu, byanteye
  kwibaza ubuzima uwo Rudasumbwa
  abamo, amahoteli ahenze araramo, amamodoka ahinduranya
  nk’uhinduranya imyenda, amadege
  n’ibindi. Nibwo nahisemo kwerekana
  urugero rwaba icyitegererezo cyo
  kwiyoroshya no gukunda
  abenegihugu. Perezida w’igihugu cya Uruguay, Bwana José Mujica agendera mu modoka ya Volkswagen Beetle ya
  yindi iwacu twita igikeri. Umushahara
  we ni 12,500$ ariko akoresha 1,250$
  gusa ayandi akayatanga mu gufasha
  ibikorwa bitandukanye byo gufasha
  abababaye. Kandi igihugu cye ntabwo gikennye dore ko n’umurwa mukuru Montevideo wubatse bigezweho Thomas Sankara, wategetse igihugu cya Burkinafaso, yagenda mu modoka
  ya Renault 5, kandi iyo yakoraga
  ingendo mu mahanga yagenderaga
  mu ndege mu myanya ihendutse
  (classe touriste) kandi iyo yajyaga i
  New York mu manama ya ONU yajyaga buri gihe gusura agace kabamo
  abakene mu mujyi wa New York kitwa
  Harlem. Gukunda igihugu nyabyo bijyana no
  kwigomwa no kureba ineza
  y’abanyagihugu aho kubasonga ngo
  wishyirire mu mufuka ubeho mu
  buzima bw’umurengwe ngo urihesha
  agaciro ukibagirwa ko igihugu cyawe gikennye gitunzwe n’inkunga
  z’amahanga. Umukuru w’igihugu
  yagombye kwitangira abaturage aho
  kubabera umuzigo

 • #63

  Dusobanukirwe (dimanche, 28 octobre 2012 15:17)

  When
  these governments find themselves in financial trouble and unable to meet their debt
  repayments, in goes the IMF to 'restructure' the repayments or offer more loans to
  pay the interest on the previous ones. But, in return for imposing more debt, the IMF
  insists that its (Elite) economic policies are followed. These involve cutting food,
  health, and education subsidies, and the exporting of more resources and cash crops.
  The IMF tells all the developing countries to do this and thus creates a glut on the
  world market for these commodities and the price collapses. More is exported at the
  expense of food-growing land for the poor, but no more is earned. The winners are
  the rich nations who get their resources and commodities cheaper. As a result you
  have the sight of hundreds of thousands of Brazilian children dying through hungerrelated
  disease when Brazil is the second biggest exporter of food in the world. But
  what a wonderful form of eugenics and culling of the non-white population! A third
  of the Brazilian population lives below the poverty line and seven million abandoned
  children beg, steal, and sniff glue on the streets. This, in a country that should be
  among the most prosperous in the world, with no problem of feeding itself. Its
  problems are not natural. They are, like those throughout the Third World,
  manufactured for the benefit of the Elite. Don't be kidded by all this stuff about
  compassionate 'overseas aid'.

 • #62

  Byose birahama kagame padiri numwere (dimanche, 28 octobre 2012 15:13)

  1.Kuvutsa igihugu umudendezo. Icyi cyaha gihama kagame wishe abenegihugu be abaturanyi be ba kongo
  2.Gushishikariza abaturage kwivumbura,kurwanya ubutegetsi bukorera abaturage. Iki Nacyo gihama Kagame aho yateje abanyarwanda interahamwe ninkotanyi ze ubu abantu bakaba buzuye umujinya wumuranduranzuzi
  3.Gusebya no kandagaza no guharabika igihugu.
  Iki nacyo gihama kagame wivugiye ko nimana yirwanda yayirasiye kumurindi ubundi agasebya nabamufunguriye abanyarwanda akaba asigaye yiratana urutete rwagaciro fundi
  .4.Gusebya,kwandagaza no guharabika umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu.
  Iki cyaha nacyo kirahama kagame we utaka, akabeshya, akaroga, agahotora, agafata abagore kungufu akinjiza nabana bato mu nyeshyamba
  5.Kubiba no guhembera urwikekwe,inzangano n' amacakubiri mu banyarwanda.
  Iki gihama kagame mu rwanda nikongo.
  Ariko cyane mu Rwanda aho avangura abapfu abapfakazi nimfubyi
  6.Gukingira ikibaba abacuze umugambi wa jenoside n'abawushyize mu bikorwa.
  Iki nacyo kirahama kagame kuko ariwe wakongeje jenonisside arasa umunyagitugu umwicanyi nkawe kinani, yica ndandaye na kabila
  7.Gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994.Gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside
  Iki kirahama kagame we ujya kurasira nyamwasa waruyoboye urugamba rwo kubohoza u rwanda undi yibereye mundaki ku murindi akongera akajya kwigisha ubujenogideri muri kongo.
  8.Guharabika no gutesha agaciro inzego nkuru z'igihugu.
  Iki nacyo gihama kagame aho yafashe inzego zigihugu akazigira ize ngo anige acecekeshe kandi yikingire ikibaba we nibisumizi bye
  9.Kudaha icyubahiro ibirango by'igihugu.
  Iki nacyo gihama kagame aho yaje ibirango byamwinjije mu gihugu akabigiraa ibigarasha uko byakabaye byose ahere ku ibendera ryigihugu nindirimbo icyubahiriza
  10.Ubujura n'uburiganya.
  Iki nacyo kirahama kagame wibye abanyarwanda akagura indege abika muri turkiya akagerekaho amadiyama na zahabu yiba abanyekongo akayajyana nizo ndege agemuriye abazungu yitwaje gubwa za kauza za hato nahato

  Hari ikindi ukirega padiri se?