DUSANGIRIJAMBO: "Ngaho nimuhitemo..."! Padiri Thomas.

Musa na Yozuwe bayoboye umuryango w'Imana bawuvana mu bucakara bawugeza mu gihugu cy'Isezerano !
Musa na Yozuwe bayoboye umuryango w'Imana bawuvana mu bucakara bawugeza mu gihugu cy'Isezerano !


 

Kuri iki cyumweru amasomo n’amasengesho bya Liturujiya biraduhishurira ibanga rikomeye rigenga imibereho y’ubuzima bwacu muri iyi si : KUMENYA GUHITAMO.

Koko rero ibyinshi mu bidushyikira muri  ubu buzima ni ibyo tuba twihitiyemo. Iyo atari ibyo nihitiyemo njyewe ubwanjye, bituruka ku guhitamo kw’abanjye (ababyeyi, abavandimwe, inshuti,abaturanyi…) , uguhitamo kw’abategetsi b’igihugu cyangwa se uguhitamo kw’abandi bantu ntanazi ! Iyo tutagishoboye guhitamo ntituba tukiri abantu buzuye, tuba turi abagaragu cyangwa abacakara. Nanone buri wese yakwiza ati : Ese uburenganzira bwanjye bwo guhitamo bugarukira he ?

 

1. Mu isomo rya mbere (Yoz. 24,1-18), Yozuwe yakoranyirije umuryango wa Isiraheli i Sikemu harimo abacamanza n’abayobozi bose maze arababwira, ati « Niba mudashaka gukorera Uhoraho Imana, ngaho nimuhitemo uwo mushaka gukorera : Imana y’abakurambere cyangwa ibigirwamana by’Abamorite. Icyakora njyewe n’abumva ko ari abanjye  duhisemo kuzakorera Nyagasani Imana ».


Ububasha bwa muntu bwo guhitamo bugera kure cyane ! Umuntu afite ubushobozi bwo kwihitiramo n’Imana ayoboka !  Nanone ariko kugira ngo twumve neza inyigisho y’ iri somo ndagira ngo nerekeze amaso yanyu ku bintu bibiri by’ingenzi tudakwiye kwibagirwa : Sikemu na Yozuwe.


(1)Twibuke ko Sikemu ari umujyi uzwi cyane nk’ushushanya UGUHITAMO kuko wibutsa amateka y’ukuntu Yakobo yahafatiye icyemezo gikomeye. Nyuma yo kumenyana n’Imana i Bethel, Yakobo yageze i Sikemu ahatira abo mu muryango we kwitandukanya burundu n’ibigirwamana bagahitamo  gukorera Uhoraho Imana. Niko byagenze, bose bahisemo gucukurira udushusho tw’ibigirwamana bari bibitseho maze baraduhamba !


(2)Twibuke na none Yozuwe uwo ari we: Ni wa mugabo w’intwari cyane wunganiye Musa mu kuyobora Umuryango w’Imana bawuvana mu gihugu cy’ubucakara cya Misiri bawuganisha mu gihugu cy’isezerano cya Kanahani. Yozuwe ntiyabaye umufasha wa Musa gusa ahubwo yari nk’umuhungu we bwite, wamubaye hafi cyane, baruzuzanya. Yozuwe yari afite impano yo kumenya kuvuga neza kurusha Musa, akamenya kubwira umutima w’abaturage, nabo bakamwumva bwangu. Ikindi ni uko Yozuwe yari muto kurusha Musa, amatwara ya gisore akamufasha guhangara ibigeragezo abakambwe batisukira! Ndetse kuko Musa yigeze gushidikanya rimwe, umuryango ukiri mu butayu, yahanishijwe kutazakandagiza ikirenge mu gihugu cy’isezerano. Musa yahawe gusa guhagarara ku musozi wari hakurya ya Kanahani, arabukwa ubwiza bwayo, agwa aho, aba ariho ashyingurwa. ! Yozuwe ni we wahawe igihembo gikomeye cyo kurangaza imbere y’Umuryango w’Imana no kuwinjiza i Kanahani, mu gihugu Imana yari yarabasezeranyije.


Si abantu bo mu kiragano cya kera gusa bahawe GUHITAMO Imana bashaka gukorera no mu gihe cya Yezu ubwo burenganzira muntu yarabugumanye!

 

2. Mu ivanjiri y’uyu munsi, (Yoh. 6, 60-69), nyuma y’uko Yezu yigishije ko ari umugati utanga ubugingo, ko umubiri we ari ikiribwa, amaraso ye akaba ikinyobwa, benshi mu bamukurikiraga BAHISEMO kumwitaza, barekera aho gukurikira inyigisho ze !


Nibwo Yezu abajije n’intumwa ze, ati “ namwe se muhisemo kwigendera ?”Nibwo Petero wavugiraga na bagenzi be amushubije , ati «  Twagusiga tugasanga nde , ko ari wowe ufite amagambo y’ubugingo bw’iteka ». Intumwa zahisemo gukurikira Yezu mu gihe abenshi bari bahisemo kumureka, kandi ntibagarukiye aho gusa ! Bageze n’ubwo bahitamo kumwivugana bamubambye ku musaraba nk’umwambuzi !


3. GUHITAMO ni byo biyobora imibereho yacu ya buri munsi.


Guhitamo kwa muntu kugera kure! Guhitamo bijyanye na kamere muntu irangwa n’UBWIGENGE. Guhitamo ni irindi jambo(synomyme)  risobanura ubwigenge.


Umugore n’umugabo mubana, ni wowe wamwihitiyemo ku bwende bwawe! Wikwirirwa uganya , niba utaramuhisemo ni ikibazo gikomeye, mureke uhitemo uwo ushaka. Ariko niba waramuhisemo, komera ku ijambo ryawe, wihinduranya indimi, mukomereho, ni we wawe ! Ibindi bibazo bitabura mu buzima muzabiganiraho mwembi mubibonere ibisubizo bikwiye. Icy’ingenzi ni umubano unoze hagati y’umugabo n’umugore we, nibyo Pahulo mutagatifu atubwira ko ari “iyobera ritagatifu rikomeye cyane”(Ce mystère est grand !)


Mu Ibaruwa yandikiye Abanyefezi (5,21-32) dusomerwa uyu munsi, Pahulo Mutagatifu aratubwira ko umubano w’umugabo n’umugore ari IKIMENYETSO gikomeye kandi gikwiye kubahwa na bose kuko ushushanya (ni isakaramentu), umubano w’Imana n’umuryango wayo, ni ukuvuga umubano w’Imana na roho ya buri wese muri twe !


Pahulo rero ati « abagore, nimwumvire (soumettez-vous) abagabo banyu muri byose », niko bikwiye kugenda.


Hari abagore benshi nzi badakunda iri somo na gato kuko batekereza ko Pahulo ashyigikiye abagabo bikanyiza(macho),bityo akaba abangamira uburenganzira ku buringanire bugomba kuranga imibanire y’umugabo n’umugore !


Kumva iri somo gutyo ni ukuripfobya cyane, kuko mu by’ukuri inyigisho yaryo ari « révolutionnaire » ! Reka tuyivugeho muri make.


Iyo witegereje imyumvire yo mu gihe Pahulo yatangiye iyi nyigisho, usanga umubano w’umugabo n’umugore wari ushingiye ku gitugu cy’umugabo (Pater familias, chef de famille), naho imibereho y’umugore ikaba itari itandukanye cyane n’abacakara. Ndetse iyo yagombaga guhanwa, umugore yarapfukamaga, agakubitwa apfukamye, nk’abandi bacakara bose ! Iyo Pahulo avuze ngo abagore mwumvire abagabo banyu kuko umugabo ari umutware(umutwe), aba avuga ibiriho, yabonaga (discours socialement correct). Icyo nicyo kidashimisha bamwe ! Nyamara Pahulo agira atya agashyiramo igitekerezo gishya kandi gihindura byose : Namwe bagabo nimukunde abagore banyu nk’uko kristu akunda kiliziya akageza n’ubwo ayitangira, …nimubakunde nk’umubiri wanyu bwite !


Revolisiyo ni aha iri ! Ubundi abagabo basaga n’abafite uburenganzira gusa(les droits) ariko ntibagira inshingano (devoirs), niyo mpamvu byumvikanaga ko batsikamira abagore(relation de domination) . Pahulo aremeza ko abagabo bafite rero inshingano yo GUKUNDA, kugeza n’ubwo bahara amagara yabo , bitangiye abagore babo ! Iki ni gishya kandi ni inshingano itoroshye na busa !


Aha rero byose biba bisobanutse ! Icyo abagore basabwa si ukumvira « Umunyagitugu », ukwica urubozo ! Ari uko bimeze, byaba ari bibi. Ariko kumvira umuntu ugukunda ndetse ushobora no kukumenera amaraso ye, nta muzigo urimo !!


Nanjye nk’umuhanuzi muri iki gihe nakunga mu rya Pauhulo nti : Bagore nimwumvire abagabo banyu…bigira akamaro ! Aho abakurambere bagize bati « uruvuze umugore ruvuga umuhoro » bo ntacyo bashakaga kuvuga ? Abagabo bakunda kugaragara neza mu bandi ko bategeka cyane, ko bumvirwa n’abagore babo. Bagore, hari ikimwaro kiri mu kwerekana ko wumvira umutware wawe, waguhisemo nawe ukamuhitamo? Kutamurusha ijambo mu bandi bagabo , byagutwara iki ? Kumwerekana nk’inganzwa itagira ijambo mu rugo bikumariye iki, uretse kukwerekana nk’igishegabo ? Nanone uko gucisha make ntibikubuza kumubwira icyo utekereza n’icyo ushaka, mu rugo mwiherereye !! Muti ibyo ni ikinyarwanda gishaje? Nyamara, gutuza k’umutegarugori ntikubuza umugore kwitegekera umugabo we!


Mwirinde guseka, dore njye ibitwenge birenda kuntsinda hano muri studio :


Ngo umugabo n’umugore bakoze impanuka y’imodoka , bitaba Imana ako kanya. Bageze ku muryango w’ijuru batonda umurongo kuko bahasanze abandi benshi bategereje kwinjira ! Ni uko Petero abanyuzamo amaso, ashakisha icyo yaheraho kugira ngo amenye abo aha  amatiki yo kwinjira mu ijuru bwa mbere ! Niko kubawira ati:


- Abagabo bazi ko  bategetse bya nyabyo abagore babo kandi  bakumvirwa nibatambuke bajye hariya .


Ntihagira uwinyagambura ! Hashize akanya umugabo umwe yinyara mu isunzu , atera intamwe, arahajya.


Petero aratangara ariyamira, ati :


-Nuko nuko di, wowe uri akagabo ! Uzi ko nari maze imyaka irenga 50  ntabona umuntu w’umugabo uhamye nkawe !


Petero yongeraho ati :


-Ngaho noneho fata ijambo udusobanurire neza uko wowe wabigenje kugira ngo umugore wawe akumvire !  Si yo mpamvu se itumye utera intambwe ukaza hano ?


Nyamugabo ati :


- Reka da, ni umugore wanjye umbwiye ngo nze !


Ngayo ng’uko ! Sinjye wahera !


4. Isomo ku Banyarwanda


(1) Kwihitiramo ni uburenganzira kamere bukomeye tudakwiye kurekura kuko byaba nko kwisubiza mu bacakara n'ubuja. Muntu ashobora guhitamo n’Imana asenga!kereka niba Abanyarwanda bo atari abantu !


(2) GUHITAMO neza ni uguhitamo igitanga ubuzima, igishyigikira umubano mu bantu, icyubaka umubano w’abashakanye! Guhitamo gusenya uwo mubano  ni ukwiyahura! Guhitamo gutandukana k'umugabo n'umugore bashyingiranywe ni uguhitamo nabi, kandi guhitamo nabi  si uguhitamo ahubwo ni ubusazi !


(3)Hitamo kwanga ingoma y’igitugu n’akarengane, hitamo kwivumbura ku butegetsi bwica rubanda , wange kubutiza amaboko matindi ! Kwemera gushyigikira abategetsi babi barenganya rubanda ni uguhitamo nabi, kuko bidatanga ubuzima !Twabonye uko byakwegeye urupfu benshi mu bacu.

 

(4)Hitamo gukurikira Musa na Yozuwe, ba bandi badusaba guhitamo inzira ituvana mu bucakara ikatujyana mu gihugu cy'isezerano ! Uko u Rwanda rumeze muri iki gihe , ntaho rutaniye na Egiputa ariyo Misiri yo mu gihe cya Farawo, igihugu cyashoye umuryango w'Imana mu bucakara buteye isoni ! Irondakoko riravuza ubuhuha mu Rwagasabo, iterabwoba , ubwicanyi, akarengane....urusaku rw'inzirakarengane rwageze imbere y'intebe y'Uwiteka ! Ikibazo : Uhoraho Imana niyohereza Musa na Yozuwe kutubohoza, aho tuzabamenya kandi duhitemo kubakurikira ?


(4)Banyarwanda , Banyarwandakazi , nimukomeza guhitamo nabi, ni akazi kanyu ! Guhitamo nabi ni uguhitamo KWITURAMIRA gusa ! Nyuma ntitukirirwe tuganyira umuhisi n’umugenzi ngo tuyobowe nabi kandi dufite uburenganzira bwo kwihitiramo abategetsi batukunogeye ! Abo bishyizeho ku nteb  kandi bakaba bakomeje gahunda yo kwikanyiza (Tora aha !), kudupyinagaza no kuduhoza mu ihagarikamutima, tubishatse tukabyiyemeza,  twabakaraga nko mu gihe cyo guhumbya ijisho, tukibohoza !

Guhitamo kuri mu biganza byacu ! HITAMO NEZA. NIYEMEJE GUHITAMO NEZA. DUHITEMO NEZA.

 

Isezerano ririho kandi ntirihinduka  : Inyanja izatuza bityo tuzabeho twemye mu gihugu twahawe na Rurema.

 

Icyumweru cyiza ku bakunzi b’Imana n’u Rwanda.


Uwanyu Padiri Thomas.

 

Commentaires : 274
 • #274

  MUJYANAMA (jeudi, 04 août 2016 16:49)

  shahu we uzibeshye uze uzahure n'ikinani kikumene urwo rutwe ngo ari amapadiri.Imbwa yigannye kunya mu rugo barayisekura ihava akogongo gacitse.Ese wabajije Ingabire cyangwa Rukokoma. Agapfa kaburiwe n'impongo.

 • #273

  巨人倍増 (jeudi, 01 août 2013 10:10)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #272

  d10催情剤 (jeudi, 01 août 2013 10:04)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #271

  http://d10媚薬.xxkanpo.com (vendredi, 19 juillet 2013 03:45)

  精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/
  媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  中絶薬:http://www.kanpocom.com/zhongjue/
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  RU486:http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html
  曲美:http://www.kanpocom.com/pro/qumei.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  消渇丸:http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  男露888:http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html
  リドスプレー:http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  Wenickman:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  WENICKMAN:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  くらはちほう:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  さんべんぼう:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  新一粒神:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html
  福源春カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  五便宝:http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html
  精力増強剤:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蔵八宝:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  催情:http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html
  勃動力:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  男宝:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  魔根:http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  しんいちつぶしん:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html

  女性用媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  勃動力三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html
  イーリーシン:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  ダイエット薬:http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html
  早漏防止:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html
  曲美 本物:http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html
  ビグレックス オイル:http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html
  催淫:http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  法国性奴:http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html
  ナンパオ:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  ベニクモ:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  福源春:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  VigRx:http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html
  巨人倍増 販売:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  キョジンバイゾウ:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html
  RU486 販売:http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html

 • #270

  http://巨人倍増.kanpoudonya.com (vendredi, 19 juillet 2013 03:44)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com


  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #269

  http://威哥王.kanpocom.com (vendredi, 19 juillet 2013 03:41)

  威哥王(ウェイカワン),イカオウ 威哥王 販売!!威哥王(ウェイカワン),イカオウ を長期服用することによりインポテンツ、早漏、勃起不全(ED)、肝臓機能不全、腰痛、不感症等の体質改善が期待できます。(2012年新包装)ご使用前に必ずお読みください !威哥王は人体整体バランスを調える、滋養強壮の特別の働きがあります。腎虚で虚弱体質の方には最適します。男性機能低下やEDでお悩みの方は是非一度お試しください。 威哥王は医薬品バイアグラと違い副作用などがございませんので特にバイアグラを服用している方は、是非お試しください。

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com


  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

 • #268

  silasndagijiman@yahoo.fr (vendredi, 07 septembre 2012 19:08)

  Urakoze nkumbwira kw'ijambo ry 'Imana ryo kucyumweru sinashoboye kujya gusenga.

 • #267

  @ MISAGO # 265 (vendredi, 31 août 2012 15:41)

  Ikontanyi zishe indi nkontanyi(SENDASHONGA), c tout! Gusa yigiye itabanje rwakubitwe ni ikimwaro cy'ibyo yakoreshye bene wabo, ngo arebe akaga yabashyizemo.

  Bya TWAGIRAMUNGU bakoranye singahari ayo biri byaramwaye, byibuze icyo bikora, n'icyo bireka. Nta bwenge bigeze aba bagabo, kandi nta n'umutima bagira, bakwiye gusarura ibyo babibye.

 • #266

  Nyiragishyacyimpenebeere (vendredi, 31 août 2012 11:06)

  @ MISAGO # 265

  Uwo muntu witwa sendashonga wirirwa wamamaza hano yari igiki? Si umwe mu bahutu bitwaga ngo barize nka Rukokoma bavuga ngo Rpf yarababeshye ngo yari ifite agenda caché? Ibintu byagaragariraga buri wese ko RPF ari akaga ku Rwanda (umuturage utarize akava i RUBAYA (Byumba) imwirukankana imuriho mpaka Centre-Afrique,nk"abo banyabwenge" bo batekerezaga iki?) Ikindi, iyo ntyoza yawe siyo yavuze ngo amakamyo agemurira impunzi ibiribwa (Oxyfam na UnHCR)muri Ex-Zaïre ngo yangiza imihanda y'urwanda. Imfashanyo ntibazihagaritse umwaka wose? Iyo abahutu bataba abantu bazi kwirwanaho ntibari bagatoye? Iyo ntyoza yawe, ko système yayibayemo, kuki yabonye bamuhushije bwa mbere i Nairobi akahaguma nta n'abarinda umutekano afite yumvaga ari igiki?
  Nagirango twumvikane gato. Ha abantu amahoro n'amatangazo yawe, cyangwa uzayamanike muri salon yawe.

 • #265

  MISAGO (vendredi, 31 août 2012 09:15)

  Bana banjye,
  Nyuma y aho tumaze kubona ko Nyakwigendera Seth SENDASHONGA yazize ko yarwaniriye abahutu bari barimo kwicwa urubozo na RPF, dukurikije ubuhamya yatanze muri film Chronique d un genocide iri hano kuri mudasobwa,

  Turasaba ba Bwana
  Faustin TWAGIRAMUNGU
  Stanley SAFARI
  Jmv NDAGIJIMANA
  J B NKURIYINGOMA
  M KABANDA
  L RUSATIRA
  Em HABYARIMANA
  S MUSANGAMFURA
  JB MBERABAHIZI
  E NDAHAYO
  J D TURIKUMANA

  (N 'abandi....)

  Ko bagira icyo batubwira ku buryo bwihutirwa
  ku byerekeranye n ubwicanyi bwabaye RPF ikimara gufata ubutegetsi mu Rwa Gasabo muri 1994

  MUGIHE MWARI MUSANGIYE UBUTEGETSI NA RPF
  MWABONYE IKI ?
  MWUMVISE IKI ?
  MWAKOZE IKI ?
  ESE KUBA NTACYO MUBIVUGAHO AHO SI NKAHO MWARI COMPLICE
  Y IBYABAYE MUREBERA IBIBI RPF YAKOREYE ABATURAGE ? • #264

  ndagijimana silas (jeudi, 30 août 2012 11:16)

  thomas mbona ubuhanuzi bukubereye
  gusa nuko wanyanze kandi ntacyo mfanawe

 • #263

  Burundiano (mercredi, 29 août 2012 00:54)

  @Hutu power
  Salut mon frère.Ibyo uvuga ndabishigikiye 100% gusa nyene urazi ko namye ndakubwira ko ata président tugira mu Burundi kuko irya ngirwa président ni igihuna(Hibou)bateretse kuntebe kitabona!!

 • #262

  Hutupower kubavandimwe b'abarundi (mardi, 28 août 2012 21:52)

  President Nkurunziza akomeje kugaragaza faiblesse mugufata ibyemezo bifiteye abarundi inyungu atagombye gusaba uburenganzira shitani paul kagame.
  ibi ndabivuga kubera ko nzi neza imikoranire ye na kagame mugutsemba abahutu kandi mwese abarundi mumenye ko asigaye ari igikoresho cyab'abatutsi bo murwanda nabo muburundi. Asigaye akorera inda ye, ahasigaye ingufu asigaranye akazi shyira muguteza abatutsi imbere kandi azi neza ko abo batutsi barimo gushaka ukuntu bakwisubiza ubutegetsi aho muburundi. Nimurangara igihugu kagame akibambura igishyire mumaboko ya bene wabo. Mwitonde rero!!
  Iyo mvuze ko Nkurunziza arimo guteza abatutsi imbere ntabwo mba nshatse kuvuga ko abo batutsi aribo baseruka imbere y’abanyagihugu n’amahanga. No, abahutu nibo baseruka imbere ariko abatutsi bazi amayeri menshi kuburyo abahutu benshi bafite ikibazo cyo kuvumbura ibyihishe inyuma y’amacenga ya za agenda cacher abatutsi bakoresha. Burigihe muri leta ya Nkurunziza hahora havugwa ikibazo cya ruswa n’inyerezwa ry’umutungo wa leta bikorwa n’abahutu batareba kure. Iyo mikorere yanyu bahutu mumenye ko abatutsi babibona bakicecekera kugirango nimumara kudamarara mwishuka ngo abatutsi ntibakibaho, maze bahite babatamaza kuko byagendekeye abahutu bo murwanda? FPR yacengeye mubutegetsi bwa Habyarimana maze barabumunga bucece kugeza buhirimye. Abahutu barumiwe meza bararuca bararumira kuko bayobewe ibi baye. Ntimuzabe nkabo rero dore ndababuriye kuko mbakunda kandi nkabifuriza amahoro arambye.
  Mureke Nkurunziza bazamwivugane bamaze gushegesha ubutegetsi bwe. abatutsi barimo gushaka kwisubiza uburundi ariko banze guhita babikora kuko bakibanza gukora ibishoboka byose ngo leta ya Nkurunziza bayicengere maze bayimunge rwihishwa nkuko nyine babigenje murwanda aho bagiye biyegereza abahutu bari bakomeye muri leta ya Ex-president Habyarimana bakabaguyaguya, bakabateza ibizungerezi by'abakobwa babatutsi kazi kugeza igihugu bakigaruriye mubintu by'amayeri kandi bitunguranye kubera uburangare bw’abahutu batazi kureba kure.
  ubwo rero namwe bahutu bo muburundi nimushaka nimutangire mwicungire umutekano w'igihugu cyanyu koko nimukomeza kwishinga Nkurunziza azabakoraho mwongere mukorerwe genocide nkiyo mwakorewe muri 72 na nyuma yaho.
  ndaba buriye ngo mutangire gucunga imikorere y'abo batutsi mwirirwa mwicaranye ariko bo akazi bakagakora mwijoro abahutu mwese mwamaze kuryama. uretse ko atari nangombwa ko bakora ninjoro kuko no kumannya barakora ariko mwe kubera kudashishoza mukomeza kubifata nk'ibisanzwe.
  Urugero nabaha kandi murwemere kuko ntabeshya:
  abatutsi bishe abahutu batagira ingano aho muburundi kandi bamwe mubabishe birirwa bidegembya ndetse bamwe muribo nanubu nibo bajyanama ba president Nkurunziza. nimumpakanya muraba mwibeshye kuko nyine mutabizi kandi mukaba mudashaka no kubimenya!!
  ikindi nshaka kubaza abarundi ni ikibazo kerekeranye nimpamvu abahutu bitwa ko ngo bafite ubutegetsi ariko bakaba barananiwe gukora itohoza ngo bamenye uwatanze itegeko ryo kwica abarundi bo muri 72, ngo mumenye uwishe Ex-president Ndadaye, Ntaryamira ndetse n'izindi nzirakarengane z'abahutu bose bishwe n'abatutsi?
  noneho uno musi numvise ko ngo nyuma y'imyaka ibiri ingirwa muhutu Nkurunziza imaze k'ubutegetsi muri mandat ye ya kabiri yatangarije abanyagihugu ko adashishikajwe no guha agateka abahutu bwishwe barimo guharanira ko uyu Nkurunziza ahabwa uburenganzira bwo kuba mugihugu cye mumudendezo kandi akagira uburenganzira bwo kugira uruhare mugufatanya nabandi barundi bose mukubaka igihugu cyaabo. kuba asigeye akorera abatutsi gusa bigaragaza neza ko abarundi mwese mukwiye kumukuraho mugashyiraho uwundi utazabateza amakuba ngo mutangire kongera kugenda amajoro muhunga ubwicanyi bw'abagizibanabi babatutsi bavukanye umutima wa kinyamaswa uhora ubabwira kwica abahutu. Kuba petero yasubitse comission yagombaga gutohoza ukuri kw’ibyabaye, ibyo gewe mbyita gusuzugura abahutu kandi mwakagombye kumusaba ko niba kuyobora bimunaniye yabisa ababishoboye bakabikora.

  Ndababuriye

 • #261

  Burundiano (mardi, 28 août 2012 19:51)

  @Jakobo
  Urabesha abandi sha wa muzehe we!Kuki mwebwe abatutsi mw'umva ko mugomba kwanga abahutu ariko bo mukagomba ko batabanka,mutoza abana banyu kwanga abahutu bakiri impinja none ngo ndacyari muto!!Kuki mwama mushaka ko abahutu baba nk'ibihuna(hiboux)bakabareka mukabakorera,mukabavuga ibyo mwishakiye nabo ngo baceceke?Kuki aba jeunes babatutsi benshi usanga ari les extrémistes hanyuma natwe ngo duceceke?Njyewe ntabwo nanga abatutsi kuko ushobora gusanga fréquenta umukobwa wawe canke mushikawe cangwa umugore wuriya wiyise LISUBA,ariko nanga agasuzuguro kanyu mwebwe abagabo babatutsi uretseko abakobwa banyu bo nta choix bagira bagomba kudukunda!Uravuga ngo ndacari muto!Ndibaza ko umuntu umaze kugera muri université aba amaze gukura.Rwose nanga agasuzuguro gusa k'abatutsi b'i Rwanda.

  @Lisuba
  Jewe ndi umurundi w'itsitso kandi w'umuhutu wa vrai,sinihisha ubwoko bwanje nk'abahutu bamwe bamwe babanyarwanda bigira abatutsi,erega turabizi ko bamwe badakunda ubwoko bwabo!Rero jewe ndi umuhutu w'umurundi.

 • #260

  A. KAMALIZA (mardi, 28 août 2012 16:30)

  Reka mbivuge hatagira untiza kurengera abanyarugoma bahohorera abanyarwanda. Abagirira urugomo abanyarwanda bagomba gutabwa muri yombi maze ubucamanza bukabahana. Aho baba hose.
  Ariko kuba isogotwa rya mwene Ntawukuriryayo (perezida wa sena), rije risanga kumenwa imisaya kwa mwene Uyisenga (umukozi wa ambasade akaba asigaye aba muri komisiyo y'amatora), bitumye nibaza impamvu inkuru zabaye kimomo ari uko ari abana b'ibikomangoma bahohotewe. - Abakongomani bigishijwe nande gutoranya mu banyarwanda abana b'abategetsi n'ibikomangoma byo mu Rwanda ? - Bizarre non ? - Comment ces jeunes gens bien éduqués se font ils aussi singulièrement agressés par des bruts ? - Ejo wabona batubwiye ngo ni Cyomoro bateye urusasu rwa kalashinikovu ya se !

  J'ai une hypothèse qui n'engage que moi. La promotion de la milice des Intore partout dans le monde n'est pas étrangère à ces agressions presque ciblées (nasomye ko Jean-Baptiste Nkuliyingoma nawe yahohotewe ariko ntabwo baciye igikuba).
  A. Kamaliza

 • #259

  Hutupower kuri #258 (mardi, 28 août 2012 09:56)

  Misago komeza uhamagarire ziriya njiji ziyita incabwenge kandi zikaba zaroretse urwanda ubu zemeraga zahitagamo zaciraga inyenzi amanzu ko kwinjiriramo ziza kurimbura abahutu guhera muri 90. komeza usabe abo baswa baze bavugishe ukuri kuko barakuzi. nibanga mubareke kuko amaherezo nubwo bishuka ngo ntituzabaswa kuko ngo ari abahutu, barishuka kuko amaherezo tuzabafata tubabaze impamvu yabateye kuzana inyenzi murwanda.
  Wowe Misago umva uyu rukokoma ubucucu bwe aho agenda akikira ukuri akaguca kuruhande aho yakwatuye ngo akuvuge.
  nawe mumusabe gutangira kutubwira ibyo azi byose kandi niyanga muzamubwire ko twebwe abavutu tuzamufata tukamuhana kandi muzamwibutse ko ntanarimwe tuzongera gutuma injiji zitaraba kure zizongera kuyobora urwanda
  uyu rukokoma aravuga ngo inyotanyi zarababeshye ari akirinda kuvuga ibyo zababeshye. bishatse kuvuga ko ibyo avuga ni zamvugo bo bita ngo ni izapolitiki. umuswa gusa

  http://www.youtube.com/watch?v=pBKExPbG0bU

 • #258

  MISAGO (mardi, 28 août 2012 08:58)

  Bana banjye,
  Nyuma y aho tumaze kubona ko Nyakwigendera Seth SENDASHONGA yazize ko yarwaniriye abahutu bari barimo kwicwa urubozo na RPF, dukurikije ubuhamya yatanze muri film Chronique d un genocide iri hano kuri mudasobwa,

  Turasaba ba Bwana
  Faustin TWAGIRAMUNGU
  Stanley SAFARI
  Jmv NDAGIJIMANA
  J B NKURIYINGOMA
  M KABANDA
  L RUSATIRA
  Em HABYARIMANA

  (N 'abandi....)

  Ko bagira icyo batubwira ku buryo bwihutirwa
  ku byerekeranye n ubwicanyi bwabaye RPF ikimara gufata ubutegetsi mu Rwa Gasabo muri 1994

  MUGIHE MWARI MUSANGIYE UBUTEGETSI NA RPF
  MWABONYE IKI ?
  MWUMVISE IKI ?
  MWAKOZE IKI ?
  ESE KUBA NTACYO MUBIVUGAHO AHO SI NKAHO MWARI COMPLICE
  Y IBYABAYE MUREBERA IBIBI RPF YAKOREYE ABATURAGE ?


 • #257

  MWE SENATERI , YISHARAMBUYE NICYUMA MUBUBILIGI !!! (mardi, 28 août 2012 07:04)

  ULIYA MUHUNGU WA NTAWUKULIRYAYO NAMAYELI INTORE ZAMUTANZEHO IGITAMBO KUGIRANGO ZEREKANE KO ABANYEKONGO BICA ABANYARWANDA !! NONEHO KAGAME ABONE UKO YAMBUKA KUMUGARAGARO !!! NONE SE KUKI ICYO CYUMA BATAGIYE HAFI Y'IMPYIKO NKUKO BABIGENJE MULI SOUTH AFRICA BAGIRERA NTWALI FRANK ??????????? URUMVA RERO KO YAGITEWE NABO BAZIRANYE ???

 • #256

  Lisuba (mardi, 28 août 2012 06:07)

  Aka ka Burundiano naga hutu kagateramwe kubwoya mumazuru kigize akarundi

 • #255

  @(#190):Ariko uzi ko aribyo!!!! (mardi, 28 août 2012 06:06)


  Sha,ureba kure ndakwemeye!!
  Uriya muhungu wa "Nyiricyubahiro Senateri" Kagame yamugabije Intozo ze mu rwego rwo gutega umutego ababiligi no guharabika abanyecongo!Uwaba atari azi iyi "tekiniki" y'inyenzi,azasome igitabo cya Lt Abdul Joshua Ruzibiza cyitwa:"RWANDA, L’histoire secrète" nibwo azasobanukirwa!

  http://www.veritasrwandaforum.org/publicaciones/livre_ruzibiza.pdf

  Kagame ntiyize menshi,ariko azi icyo bita:"Faire d'une pierre deux coups!":
  -Aryanishije abanyecongo n'ababirigi kugirango azabone uko yemeza amahanga ko intambara ye na M23 ifite ishingiro!
  -Yikijije "Igipinga" gishobora kuzabangamira "Cyomoro" igihe azaba yamusigiye intebe yo mu Rugwiro!!
  Kagame wacu azi kureba kure! Ntabwo ari"Gaciro" gusa,uhubwo ni n'"Akaga"!!!

  Nkoronko.

 • #254

  Jakobo (mardi, 28 août 2012 05:49)

  Burundiano bitese?uracakomeje kwanga abatutsi cg uba witerera irwenya,kugire inama reka kwirwaza umutima ukiri muto wabonye abagerageje kwanga abatutsi ukobyabagendeye,ndandaye,kinani,kabila barihe ? Be care ful

 • #253

  Burundiano (mardi, 28 août 2012 03:52)

  @all intore
  Aya mazina mubona menshi ya ba dames ni intore imwe iyakoresha iza irahindagura yiyita amazina y'ikigore kandi arintore makanji!!!!!!

 • #252

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (mardi, 28 août 2012 00:09)

  http://www.youtube.com/watch?v=Dot3sRyFY1s&feature=related

 • #251

  umugani nyarwanda w'akamasa washizwe mubikorwa na Kagame (mardi, 28 août 2012 00:08)

  Ntaye igihe cynjye ku rubuga igihe.com nsanze Ntawukuriryayo ari kurira ko umwana we bamuteye icyuma mu Bubiligi,bikaba bigaragara ko uwo mwana yahohotewe ,njye nkaba nahise nibaza ese tugiye kujya tuzira ubukozi bwibibi bwa Kagame!!!umukurambere ati:akamasa kazacya inka kazivukamo!

 • #250

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (mardi, 28 août 2012 00:05)

  http://www.youtube.com/watch?v=mECN7JSsnxY&feature=relmfu

 • #249

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (mardi, 28 août 2012 00:03)

  http://www.youtube.com/watch?v=ULpKLOPYV3s&feature=related

 • #248

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (lundi, 27 août 2012 23:59)

  http://www.youtube.com/watch?v=LbEarzOMQ8U&feature=related

 • #247

  urupfu rugezweho...... (lundi, 27 août 2012 23:59)

  Kwishyira mu Kagozi,bugacya ngo yiyahuye, bamushyize mu kagozi bene ngango.

 • #246

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (lundi, 27 août 2012 23:55)

  http://www.youtube.com/watch?v=XAno7-P1EKY&feature=related

 • #245

  GITWAZA na KIZITO (lundi, 27 août 2012 23:37)

  Mu giterane cyiswe ‘Rwanda Shima Imana’ cyabaye kuri iki Cyumweru tariki ya 26 Kanama 2012, kigahuza amatorero atandukanye ya Gikirisitu kuri Stade amahoro i Remera, umuhanzi wo muri Kiliziya Gatolika Kizito Mihigo, n’umuvugabutumwa wo mu itorero rya Zion Temple Paul Gitwaza, bagaragaje kuvuguruzanya ku byerekeye Bibiliya.

  Abagiye bitabira ibitaramo bya Kizito Mihigo, bamenyereye ko mbere yo kuririmba indirimbo ze abanza agafata umwanya wo kuzisobanura, akavuga impamvu yazihimbye. Ibi ni nabyo uyu muhanzi yakoze ubwo yajyaga kuririmba indirimbo Arc en ciel (Umukororombya).

  Mu gusobanura iyi ndirimbo, Kizito Mihigo yagize ati “Mu isezerano rya kera, mbere ya Yezu, Bibiliya igaragaza ko rimwe na rimwe Imana yagiraga uburakari bukabije ndetse ikica n’abantu bayo. Urugero ni nko guteza umwuzure ukica abantu batagira ingano nk’uko tubisanga mu gitabo cy’intangiriro umutwe wa gatandatu”.

  Yakomeje agira ati “Urundi rugero ni mu gitabo cy’Iyimukamisiri, aho Imana yafashe icyemezo cyo kwica imfura z’Abanyamisiri igihe bari banze kurekura Abayisirayeri, ndetse ikaroha mu mazi y’inyanja itukura abasirikare b’Abanyamisiri bari bakurikiye Abayisirayeri” .

  Kizito Mihigo yatanze ingero nyinshi zo mu Isezerano rya Kera, (igihe cya mbere ya Yezu) aho Imana yarakaraga ikica abantu. Yakomeje avuga ko nyuma y’umwuzure Imana yateje abantu bakarimbuka hakarokoka Nowa n’umuryango we, n’ibikoko bikeya, Imana yohereje umukororombya nk’ikimenyetso cy’uko igiye kuzajya ibabarira abantu.

  Kizito Mihigo yabivuze muri aya magambo “Imana yagaragaje ubushake bwo kuba Imana Nyirimbabazi mbere yo kuba Imana Nyiruburakari. Ubwo bushake kandi bwarushijeho kugaragara muri Yezu, kuko mu buzima bwe no mu nyigisho ze, ariho hagaragariye imbabazi z’Imana ku buryo buhebuje. Bityo rero, Yezu ni We mukororombya uhebuje, ni nawe ngiye kuririmba kugira ngo asure u Rwanda, maze aruhe Imbabazi n’Amahoro.”

  Nyuma yo kuririmba indirimbo Arc en ciel, umuvugabutumwa Gitwaza Paul wari uyoboye gahunda z’igitaramo yafashe ijambo aravuga ati “Nagira ngo mbanze nkosore Kizito Mihigo aho avuze ngo Imana yishe abantu. Ntabwo Imana ijya yica abantu bayo, ahubwo ni Satani ubica. Iyo ubwicanyi buje, Satani niwe wica ntabwo ari Imana.”

  Gitwaza yakomeje agira ati “Kizito Mihigo ntimumurenganye, we ntabwo yize theologie (Ibijyanye n’Iyobokamana) nkatwe, ntabwo ari umupasitori, nta n’ubwo ari padiri, ni umwana w’umuririmbyi w’umukirisitu gusa. Ntimubimurenganyirize rero, ahubwo nimuhe amashyi Imana kubera Kizito”.

  Kizito Mihigo nawe yaje kugaruka mbere yo kuririmba indirimbo ye Inuma, arongera asubira mu gisobanuro cya Arc en Ciel maze abwira Gitwaza ati “Muvandimwe Gitwaza numvise utasobanukiwe n’ibyo navuze, sinavuze ko Imana ari ingome, ahubwo navuze ko isura yayo y’amahoro n’urukundo yarushijeho kugaragara kuva aho Yezu aziye.”

  Uyu muhanzi yongeyeho ati “Mu gikorwa nk’iki gihuje abantu baturuka mu myemerere itandukanye, ntabwo hakwiye kubaho umuntu usa nk’aho ari umwarimu ukosora abandi, kuko byaba ari nko kutujyana twese mu rusengero rwe.”

  Mu yandi magambo umuhanzi Kizito Mihigo yavuze, yagize ati “Jyewe ndi umuhanzi wo muri Kiliziya Gatulika, ariko naje kwifatanya namwe kuko nkunda indangagaciro y’ubumwe.”

  Nyuma y’uku kuvuguruzanya abantu bose bari bitabiriye iki gitaramo bakomeje kubivugaho ku buryo bunyuranye, bamwe bati ”Gitwaza yarengereye”, abandi bati “Kizito Mihigo ntiyari akwiye kuvuguruza Apotre”.

  Kizito Mihigo yadutangarije ko yabonye n’ubutumwa bwanditse SMS bumubwira ko yitwaye nabi kuko yatinyutse gusubiza Apotre Gitwaza.

  Munyemana Eric uyobora P.E.A.C.E Plan yaje gusaba imbabazi Kizito Mihigo, avuga ko yoherejwe na Apotre Gitwaza.

 • #244

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (lundi, 27 août 2012 23:37)

  http://www.youtube.com/watch?v=3mBqJ1NaWZs&feature=related

 • #243

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (lundi, 27 août 2012 23:34)

  http://www.youtube.com/watch?v=P_UY6TE9kFI&feature=related

 • #242

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (lundi, 27 août 2012 23:31)

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AiK0K1tWVsA#!

 • #241

  Nkurunziza n'a aucune autorité (lundi, 27 août 2012 23:26)

  "S’attaquer ouvertement à un chef de l’Etat , dans les termes que Rufyiri seul peut utiliser, c’est vouloir affaiblir son autorité et le rendre idéologiquement vulnérable à la haine populaire" De quelle aurité faites-vous allusion? Ce président qui passe tout son temps à cultiver la terre pendant que les dossiers plus importants pourrissent dans son bureau faute de sa signature. C'est ça que vous appelez autorité? Les victimes du génocide de 1972 attendent de Nkurunziza une seule chose: RENDRE JUSTICE AUX VICTIMES POUR QUE NOTRE PAYS RECOUVRE SA DIGNINITE.
  Le reste, c'est du bla, bla,...

 • #240

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (lundi, 27 août 2012 23:10)

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fcbJyK9AHH8#!

 • #239

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (lundi, 27 août 2012 23:07)

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GfqXGJ2GsAE#!

 • #238

  Kuri Makanji wo mu Bubiligi (lundi, 27 août 2012 23:06)

  Inda yabyaye abahutu nayo yabyaye abanyarwanda naho mwabica buri munsi ntabwo mwabagabanyaho 30% byabanyarwanda.

  Wowe se ko utirirwa kuri Clavier utukana, harya urakora ngo uzazamure famille yawe, uzayizamura se shenge se uyikuyehe ko interahamwe zayikumazeho?

  Watuje Makanji ko Kagame namara kurangiza abatavuga rumwe nawe azagusanga aho uri aho ngaho mu Bubiligi i Bruxelle, dore nkumenere akabanga, ibyo wandika byose birarebwa hakamenyekana igihugu biturutsemo ndetse na Number za IP yawe (Computer) ubwo rero uri intore birazwi kandi uri ku kazi ka Kagame mu Bubiligi.

  Ushatse wakwitonda, niba anaguhemba neza azageraho abure icyo aguhemba, kandi iyo computer yawe yinjiwemo, uzajya kumva wumve irahamagawe mwikoranabuhanga.

  Itonde kuko iyo computer utukaniraho yamaze kwinjirwamo, namafoto yawe ararebwa, ahubwo iyumenya ubwenge wagombaga gutukana waramaze kuyiproteja.

  Dore le prophete yabateze umutego ngo musaragurike ikomeze ibabarure ibareba.

  Abazi ubwenge babanze gukora protection, wakagombye kuba warabajije abandi ukanamenya abashinze iyi le prophete icyo bari bagamije.

  Komera kandi gira amahoro

 • #237

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (lundi, 27 août 2012 23:04)

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S07P9LufR-Y#!

 • #236

  Kuri Manirakiza Jean Berchmans (lundi, 27 août 2012 23:01)

  Arrêtez de vous ridiculiser à longueur de journée en publiant des articles contradictoires. Au début de l'an 2011, vous publiez des articles appelant le peuple burundais à se soulever contre le régime actuelle. Aujourd'hui, vous avez changé votre ligne éditoriale. Quel opportunisme! J'ai comme l'impression que presque tous les burundais sont des opportunistes sans vision ni projet de société. Quelle honte!!!

  Par Manirakiza Jean Berchmans


  Le nom est connu de tous, non seulement à cause de ses tapages médiatiques , mais aussi parce que celui qui le porte gère un observatoire dont les objectifs sont loués par tous : lutter contre la corruption et les malversations économiques au Burundi.

  Quelqu’un me disait que se comporter en leader sans avoir une maîtrise de soi est une gaguere aux répércussions négatives. Se comporter en leader comme Rufyiri le veut et le fait , c’est avoir la maîtrise des techniques de prise de parole en public , surtout quand il s’agit de s’exprimer sur des dossiers sensibles impliquant des hautes personnalités politiques. Se retrouver devant des micros et caméras , et souvent devant une assistance partisane, c’est prendre des risques , puisque visiblement Rufyiri a encore à apprendre pour savoir communiquer : apprendre plus de français pour ne plus s’exprimer en petit nègre, c’est vrai, mais plus encore, apprendre pour savoir gérer des situations embarrasantes . L’analyse des différentes sorties médiatiques de Rufyiri nous prouve que notre activiste intègre accuse des lacunes et se précipite à prendre des risques, ce qui pourrait lui coûter cher , quoi que, disons-le encore, il défend la plus noble des causes.

  Il existe au Burundi, j’en suis sûre et certain, des voies d’influence officielles au pouvoir et le lobbying, dont l’OLUCOME pourrait se servir pour atteindre ses objectifs. S’attaquer au chef de l’Etat sous les acclamations d’un public conspuant , il s’agit d’un acte risqué mais aussi ignorer le pouvoir coercitif de l’Etat. La procédure utilisée par Rufyiri sonne comme une obsession manichéenne d’un révolutionnaire frustré. Sinon , puisqu’il dit détenir des preuves à la charge de Son Excellence le Président de la République, du Général Bunyoni et du Maître Giswaswa, pourquoi se confier aux médias plutôt que de saisir les instances institutionnelles pour prouver les faits nécessaires au succès d’une prétention ? S’attaquer ouvertement à un chef de l’Etat , dans les termes que Rufyiri seul peut utiliser, c’est vouloir affaiblir son autorité et le rendre idéologiquement vulnérable à la haine populaire . Dans le contexte actuel du Burundi, cela peut avoir des conséquences graves.

  Le comportement de Rufyiri porte à se demander si le Monsieur ne serait pas une personnalité paranoïaque. La pressentie paranoïa idéologique révèle un individu en quête d’héroïsme sous le prétexte de défendre le bien commun et les droits de l’homme.

  Certes, Rufyiri n’ a rien compris de ce clin d’oeil de Machieval : « On s’attire la haine en faisant le bien comme en faisant le mal ». Sera-t-il saisir celui que nous lui donnons gratuitement ?
 • #235

  Gusubiza@ 231 (lundi, 27 août 2012 23:01)

  Ayo makuru wita ashyushye, ashyuhije umutwe wawe nta handi kandi bitari ugukabya nta bwenge ufite kuzana ibihuha hano; niba uvuga ukuli umbabarire, otherwise wiyahure umaze kwireba muri miroir; ntabwo abantu bavugaguzwa gusa ibyo batahagazeho bakenewe mu bibazo dufite iki gihe.

 • #234

  Iyi ntozo m (lundi, 27 août 2012 22:57)

  Iyi ntozo Makanji rwose yasetsa nuvuye guta nyina!! iyo utaba extremiste wari uzi kuganira wa ngeruza we!!

 • #233

  Hutupower (lundi, 27 août 2012 22:54)

  http://www.youtube.com/watch?v=klO_F0Gd7R0&feature=related

 • #232

  Makanji (lundi, 27 août 2012 22:44)

  Balabalablabalvakbavlablsvlavlva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!bwbwbwbwbwbwbwbqbwbwbwbwbqbwbwbwbwnwnebbwbwbwbwbwbwbwbwbwbwbwbeblblblblblblblblblblblblblblblblblnlblblbnnl. Yamwe mwa Bahutu mwe, mupfuye urwo baseka rwose. ntacyo muzimarira kandi mbabwire kuko amagambo atagira igikorwa arangirana na nyirayo. Aho kuba umuhutu naba imbwa nkajya ndinda urugo cg ngahiga byibura. Nkubwose muri radio? Famille y'umuhutu harigihe mbona yarapfuye ihagaze pe!! Ibaze nawe nk'umuhutu wababyaye ari batanu,batatu bari gereza umwe ari mumashyamba ya Congo yabaye nk'imparangwe undi ari iburaya aba muri blblblblblblblblblb!! Mbega tuvuge ko uri iburaya ari Hutupower aba kuri clavier atuka abo adashobora no kubonesha amaso. Ng'ubwo rero uwo niwe uzazamura famille rwose. Nawe umbwire kabisa!!! azayizamura se arakora ko yirira CPS ubundi akarogotwa urwanga rukamurenga,ngo ntavugarumwe n'ubutegetsi ye!! Ngiyo société mputu wo kabyara we!! Rwanda waragowe !!!

 • #231

  UBWAMI BWARAGARUTSE MU BIYAGA BIGARI! (lundi, 27 août 2012 22:41)

  By Elias Biryabarema

  KAMPALA (Reuters) - Uganda's long-serving President Yoweri Museveni promoted his son to the rank of brigadier general on Monday, fanning speculation he was grooming Muhoozi Kainerugaba for succession.

  Critics say Kainerugaba, already in charge of the army's powerful elite unit, has rushed through the ranks since he joined the military in 1998. In 2001, he jumped two positions from 2nd Lieutenant to Major.

  "The President and Commander in Chief has ... decided to re-organize the Special Forces Group (SFG) into Special Forces Command (SFC) which will be under the overall command of Brig (General) Muhoozi Kainerugaba who has been promoted from the rank of Col.," said a government statement.

  Museveni has been in power since 1986. Western powers and opposition parties accused him of planning to stay in office for the rest of his life when the government removed presidential term limits from the constitution in 2005.

  Last month, visiting U.S. Secretary of State, Hillary Clinton, pressed Museveni to consider his "legacy", an apparent reference to his reluctance to cede power.

  "It appears while everyone is debating Uganda's political succession, it's actually already happening in the military," said Angelo Izama, political affairs analyst at the U.S. based Open Society Foundation, on Monday.

  "What's happening is that Muhoozi is being gradually put in bigger positions of responsibility ... He will be presented as the choice candidate of the ruling party and that choice will be backed by the military clout he is building now," he added.

  The government statement said Kainerugaba's Special Forces Command would take charge of "VIP Protection and protection of strategic installations", in a possible reference to oil fields along the country's western border with the Democratic Republic of Congo.

  Last year security forces cracked down on a series of violent street protests in the capital and other cities against the alleged rigging of presidential elections, corruption and human rights abuses.

  (Editing by James Macharia and Andrew Heavens)

 • #230

  Hutupower: Paul Kagame est le Chef des Sorciers rwandais (lundi, 27 août 2012 22:40)

  abahutu mwese mumenye ko mbakunda cyane nubwo bamwe mukomeje kundwanyiriza ubusa nzakomeza mbakunde kugeza mbakijije ziriya mburagasani z'inyenzi zabamaze kurubyaro zogahanwe na Rurema.
  Abahutu mpora mbabwira ko mugomba gusaba abatutsi bose guhagarika ububisha badufitiye kandi bagahagarika ibikorwa by'urukoza somi bibaranga.
  mpora mvuga ko abatutsi ari amashitani kuko ibyo bakora bitandukanye no gushaka kw'Imana
  reka mbagezeho zimwe muri zavideos dufite zigaragaza ko ubwoko bw'abatutsi busigaye bwangwa n'isi yose kuko yamaze kumenya ububisha bwabo batutsi birirwa bisiga ikimuri barangiza bagasohoka hanze bakimbagira nk'inyambo zabo basenga.
  abatutsi bagira akarimi kagaza kurusha kumwe imbeba ihuha umuntu iyo irimo kumuguguna ibirenge ngo atababara.
  abagabo babahutu mwese mutunze abatutsi kazi niba mutari mubizi mumenye ko abashi mubana mwita abanyu atariko bimeze kuko abatutsi bamye bacenga abahutu kugeza naho aba papa babatutsi bageraho kwirongorera abakobwa babo bakabatera inda kugirango urwo muryango w'umuhutu uwukemo umututsi w'umwimerere naze nibiba ngombwa azihugane uwo mugabo wanyina kugirango ibintu bye bihite bijya mumaboko cg mumitungo y'abatutsi kugeza abahutu bose bishwe bagashira.
  iyumvire uno mugore w'inshuti yange dukorana uko abisobanura:
  Ikitonderwa: gakame nashaka kubyumva abanze age gushaka umusemuzi kuko biri mugifransa kandi cyweka ko cyamwihishe nawe ahita ikihenuraho none dore agiye kujya abaza abantu ngo: BAVUZE NGWIKI? cg NGO BAMBWIRIRE KO....

  http://www.youtube.com/watch?v=0hY2uka5Pbw&feature=related

 • #229

  INKURU ISHYUSHYE (lundi, 27 août 2012 22:24)

  INkuru ishyushye hanze aha niyuko Madame bensuda Umushinjacyaha mukuru wurukiko mpuzamahanga yatangaje ko nyuma yo kwakira idossier yashyikirijwe namashyirahamwe yabanyarwanda nabanyecongo, yasanze ifite agaciro none ubu ibiro bye bikaba bigiye gufungura anketi kuri perezida Kagame n'ibyegera bye, ibi uyu mudamu wasimbuye kuruyu mwanya Luis Moreno Occampo mu mezi make ashize akaba yabitangarije Iparis mubufaransa mukiganiro n'abanyamakuru, ariko akaba yavuze ko adafite byinshi yatangaza kurubu, cyane ko aribwo iperereza risesuye ryajya gutangira!!!,ibi bibaye impamo Perezida Paul Kagame w'urwanda yaba abaye umuru w'igihugu wa gatatu ukurikiranywe nuru rukiko nyuma ya Charles taylor wahoze ayobora Nigeria na Hassan Omar el bashir ukiyobora Sudan, tukaba tutakwibagirwa no kubibutsa Milosevic nawe wayoboye Icyahoze ari Yugoslavia.Ni amakuru dukesha updated news, byahinduwe mukinyarwanda na KIGARASHA abandi bita Gitigfu.

 • #228

  Hutupower kuri #225 (lundi, 27 août 2012 22:20)

  wamudamuwe reka kumbeshyera ngo ndimo kuzana amacakubiri!! ubwe iyo itinyutse ukavuga ngo ndimo kuzana abacakubiri uba wirengagije ko urwanda rufite leta yagombaga kuba yumva ibibazo by'abaturage bose kugirango nyine ayo macakubiri atabaho?
  Ubuse ari utu tuntu ndimo kwivugira, ari n'ubwocanyi kagame akorera abahutu, ubwo ubona icyo wakagombye kubanze kwamagana ari ikihe koko?
  None waba urimo kuvuga ibi ushaka gukomeza kujijisha ukoresheje zamvugo zanyu ziryoheye akarimi mukunze gukoresha iteka iyo mushaka kuyobya no gutsemba abavandimwe bacu babahutu?
  Ese ko numva urimo kugira inama padiri, aho waba wibuka ko nawe arwanya abatutsi babicanyi bamaze abantu?
  ubwo wowe urumva utari ukwiriye kwikosora ukareka gukomeza gushyigikira ziriya nyenzi zo muri FPR zirya abahutu zihereye kumpinja?
  kubwange rero ndagusaba gucisha make kandi ukagera geza gusaba ko kagame aha abanyarwanda amahoro kuko ariwe nyirabayaza ukomeje kuyogoza ibintu hirya no hino kw'isi yose.
  Ubanze ujye gusaba kariya gashitani gato ngo ni kagame kuduhe amahoro cg kange tuzakabagire ibisiga hamwe n'abako kogasamwa n''amaraso y'abantu karimbuye.

 • #227

  Hutupower kuri #222 (lundi, 27 août 2012 22:05)

  yewe urakoze kumburira ariko gewe sinshobora kuvuga ko ngo ndi ikinani cg ngo mbe nka gaciro uvugango ntamuhutu wamwikorereza ngo kuko afite ingufu nyinshi!!!
  Gewe rero icyo nakwemerera nuko niyemeje kuvugira no kurengera abahutu igihe cyose ngihumeka kandi ntanubwo ngitinya urupfu kuko iyo rwaje ntawurutangira.
  ikindi kandi baravuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe. ubwo urumva ko igihe. com nyine umunsi cyohereje intore zamarere zizampitana nkuko hari nabandi zahitanye kandi ntacyo bavuze cg ngo bakore.
  ubwo niba uri umuhutu ukaba ugitinya ndagusaba gutinyuka kuko inyenzi ni ntamunoza kandi amaherezo nawe witonda zizakwivugana ube ugendeye ubusa.
  niba kandi uri DMI ukaba uri muri babicanyi ruharwa bo muri FPR bakorera kagame nako bakorera shitani, ubwo umunye ko ngutegereje uzaze unyuce kuko ari uburenganzira bwawe bwo kubikora.
  gewe Hutupower Utarutinya rero aragushimiye kuba ufashe akanya kawe ko kunyibutsa ko urupfu rwange ruri hafi. merci kandi Imana wowe numara kunyica izakwirindire maze uzabeho ubuzima bwiza naramaze kukubisa

 • #226

  M23 (lundi, 27 août 2012 22:03)

  Sultan Makenga asigaye yageruwe Radio CFM ngo ayitangarizeho ibitekerezo bye

 • #225

  Kagame arananiwe (lundi, 27 août 2012 22:00)

  Noneho Kagame yakoze agashya, ibyo ajya ahakana yabyiyemeje ubwo yahaga umwanya nikiganiro uwitwa Sultan Makenga, akaba yaririwe avugira kuri Radio FM

  None rero biravugwa ko Makenga akwiriye gushyikirizwa inkiko nyamara Leta yu Rwanda ikirirwa itambutsa amajwi ye.

  None se ubwo u Rwanda ruzongera guhakana ko rubafasha?