FPR ntireba kure :Gacaca ntiyunze Abahutu n'Abatutsi ahubwo yatumye ibintu bidogeera! Byiringiro Aminadabu.

Gacaca niba idahagaze kuri iyi taliki ya 18/6/2012,, abo ikomeza gupyinagaza bazicare batekereze uko bayipakurura nk'uko basezereye ingoma ya cyami na gihake ikagenda nk'ifuni iheze !
Gacaca niba idahagaze kuri iyi taliki ya 18/6/2012,, abo ikomeza gupyinagaza bazicare batekereze uko bayipakurura nk'uko basezereye ingoma ya cyami na gihake ikagenda nk'ifuni iheze !


 

Taliki ya 18 Kamena nibwo inkiko gacaca zashojwe ku mugaragaro. Izo nkiko zari zarashyiriweho gucira imanza Abahutu muri rusange. Imibare yashyizwe ahagaragara, ivuga ko Abahutu 1, 951,388 banyuze imbere y’izo nkiko. Muri bo, abasaga mirongo itandatu na batanu ku ijana (65%) bahamwa n’icyaha cya jenoside. Ni ukuvuga ko abo Bahutu bose bahamwe n’icyaha cya jenoside, ari nta jambo na rimwe bafite mu mitegekere y’igihu cy’u Rwanda.

 

Ikirenzeho, ishyirahamwe ry’abacitse ku icumu b’Abatutsi “Ibuka” iri gutegura irindi tegeko rizagumya gukurikirana Abahutu, baba abariho mbere ya 94 , yewe n’abatari bakavutse!. Ibyo byatangajwe n’uhagarariye Ibuka kuri “Radiyo Ijwi ry’Amerika”. Iryo tegeko ngo “rigamije kurandura ingebitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi” ngo ni naryo rizagena uburyo indishyi z’akababaro zizajya zitangwa, kugira ngo abakorewe jenoside (Abatutsi) bazakomeze guhozwa amarira yabo. Niba Abatutsi bazagumya guhozwa amarira yabo, Abahutu bo bagomba guhogora – dore ko amarira abageze kure – kandi ntibazagire gihoza bibaho. None ko bigaragara ko Impinduramatwara yo muri 59 itamanutse mu ijuru, ko 94 itaturutse mu muyaga ngo Abahutu baryame barote ,bucye mu gitondo bafata imihoro bajya kwica Abatutsi, aho FPR irifuriza ahazaza heza u Rwanda ? Reka tubitekerezeho mu gihe twitegura kwizihiza imyaka 50 y’Ubwigenge bw’u Rwanda, bwari bwaradupakuruye icyarimwe ingoma ya gihake na gikoronize.

 

1.ICYAHA CY’INKOMO CY’ABAHUTU : GUSHAKA GUSANGIRA N’ABANDI IBYIZA BY’U RWANDA

 

Umugabo Habyalimana Yozefu Gitera, umwe mu barwanashyaka dukesha repubulika yumvaga Perezida Habyalimana Yuvenali aririmba ngo “Intego yacu : Ubumwe, Amahoro, Amajyambere”akumirwa! Ubwo muri za animasiyo bakongeraho ngo “Ubumwe n’amahoro twabigezeho, duharanire amajyambere”. Perezida Habyalimana yanyarukiye i Butare, Gitera amwumvisha ko ubumwe avuga butari bwagerwaho. Perezida Habyalimana amusaba kumwereka inzira ubwo bumwe bwanyuzwamo, kugira ngo buzagere kuri buri wese. Habyalimana Yozefu Gitera yaje kwandikira Habyalimana Yuvenali agira ati : “...igisubizo cy’ubumwe bw’Abanyarwanda kiri mu ipfundo rivuga ngo ‘...Harabaye ntihakabe, hapfuye IMBWA n’IMBEBA, hasigara INKA n’INGOMA”. Perezida Habyalimana yabonye ko ibyo Gitera yamubwiraga byari ukuri mu mwaka w’i 1990, ubwo FPR-Inkotanyi yatangiraga intambara, arinda apfa atarabonera igisubizo iryo pfundo, ahubwo aba ari ryo rimuhitana.

 

Muti ese gute? Amateka y’u Rwanda yerekana ko Abanyiginya bahagurutse i Gasabo, hariya ku nkengero za Muhazi, bumva ko bagomba kwagura ingoma yabo. Ibyo babyitaga “Kwanda” (kwagura), ari naho ijambo u Rwanda rikomoka. Bararwaguye koko, bakoresha amayeri, n’ubugome bwose bushoboka. Bica Abami bo mu ngoma z’Abahutu 40. Uwicwaga wese baramushahuraga, ubugabo bwe bakabwambika ingoma yabo KALINGA. Ingoma z’Abahutu zari zigikanyakanya, Abakoloni bafatanya n’Abatutsi, bakura “Ubusa bwaritse ku manga” mu nzira, ni uko Abanyiginya bigarurira u Rwanda rwose. Mu nyandiko Padiri Rudakemwa Fortunatus yise “Ubuhake ntaho bwari butaniye n’ubucakara” yasohotse kuri uru rubuga, yerekanye uburyo Abahutu bacurwaga kara na gahoro, bakagera n’aho bagomba gutanga amakoro n’amahooro, byo kubibutsa ko batsinzwe burundu.

 

Muri icyo gihe byose byari mu migani. Yemwe n’Abahutu bajyaga guca umugani bagatangira bagira ngo : “Ngucire umugani nkubambuze umugano....”. Abatutsi bumvaga byose ari ibyabo, Abahutu bo ngo ari nta bwenge bagira. Benshi mu Batutsi bemezaga ko Abatwa barusha Abahutu ubwenge, ngo kuko nibura bo (Abatwa) bazi gushyenga. Ngo naho Ibihutu byo ni ibyo kugenda byunitse ibitwe gusa! Nyamara se muri 57 umwami Rudahigwa ntiyatunguwe no kumva Abahutu bavuga ko bagomba gusangira ubutegetsi n’Abatutsi? Nako ngo ni Abazungu babibashyizemo! Reka mbwire abatabizi ko mu mwaka w’i 1902, umupadiri w’i Save yatunguwe no kumva Abahutu bamubwira ko bashenguwe n’Abatutsi babatwaye utwabo. Icyo gihe Musenyeri Perraudin, ari nawe FPR ishyiraho amabi yose, yari ashigaje imyaka 12 ngo avuke! Kuva icyo gihe, kugeza muri 59, ingoma y’agahotoro yagendaga irushaho kwiyunguramo ubugome bushya, kugira ngo Gahutu ntazigere yegura agatwe. Nyamara se byose ntibyahirimye nk’inzu yubakishijwe amashara ?

 

Mu gihe cya repubulika uretse abanyamurengwe, benshi mu Batutsi biboneye uburyo abantu bashobora gusangira amajyambere, kandi bigashoboka. Ndetse n’ikibazo cy’amoko cyariho cyikemura, abantu bakabana batishishanya, kandi bikaba byo. Ibyari bigoramye (iringaniza ry’uturere, amadini, amoko; kwikubira ubutegetsi) byari kurangizwa n’uko mu ntangiriro za 90 hari hatangiye amashyaka menshi. Ukwemerwa kw’amashyaka menshi ntikwatewe n’intambara ya FPR, ahubwo byatewe n’icyemezo Ubufaransa bwafatiye i La Baule, ko imfashanyo ibihugu bikize byageneraga ibihugu bikennye zigomba guhabwa ahari demokarasi. Perezida Habyalimana yari azi neza ko aramutse atabyubahirije, abaturage be bakwicwa n’ubukene, kuko imishinga myinshi yabafashaga yari ishyigikiwe n’ibyo bihugu by’amahanga.   

 

2.Gutegeka cyangwa kugabirwa?

 

Uwazura ba banyamakuru b’ibinyamakuru twitaga iby’akazu muri za 92-93, akagarura ba Kantano na ba Bikindi ; uwakongera guhuza Habyalimana Yozefu Gitera na Habyalimana Yuvenali, akabereka aho ibintu bigeze ; uwazura ba banyapolitiki b’i Gitarama ingoma ya Habyalimana yarimbaguye, akabahuza na ba Kanyarengwe, Lizinde..., mwakwiyumvira imvugo yabo. Nta gushidikanya ko ba Habyalimana bombi bahuriza hamwe bati : “Bwa bumwe koko bwari amagambo”.

 

Nta gushidikanya ko ba Kanyarengwe na ba Pasteur Bizimungu biboneye ko baguye mu mutego abami b’Abahutu nka ba Mashira n’abandi baguyemo, naho ba Kantano bakaba babwiza ukuri ab’iki gihe bati: “Ntako tutabagize mwanga kumva”.  

 

Hari uwavuga ngo ndakabije. Ati ese Abahutu ntibari mu butegetsi? Ikibazo si ukuba mu butegetsi nko “kugabirwa” ibiri ibyawe.Kandi ukugabiye ku bwende bwe akwabura igihe abishakiye!Ni ko bimeze mu Rwanda. Ariko ibi byanahozeho. No mu gihe cya gihake, hari Abahutu “bagabirwaga” ubutegetsi. Ku bwa Habyalimana, ba Kanyarengwe bicaranaga na ba Ruhashya ku ntebe z’ubuyobozi bw’ingabo ; ba Nsekarije bakicarana na ba Katabarwa ku ntebe z’abaminisitiri ; Zigiranyirazo akicarana na Nshunguyinka ku ntebe z’ubuperefe, mu gihe Kabuga yicarana na Majyambere cyangwa Kajeguhakwa ku ntebe z’abacuruzi bakomeye. Uwashaka yabivuga uko biri, ku bwa Habyalimana, ikibazo nticyari Hutu-Tutsi, cyari cyarabaye Kiga-Nduga.

 

Nyamara muri icyo gihe cyose, n’ubwo Abatutsi baticwaga, nta mututsi n’umwe wigeze yemera ko ibyo mu Rwanda ari ibye. Ikimenyimenyi ni uko iyo yabaga afite aho ategeka, utashoboraga kuharabukwa Umuhutu n’umwe. Ibyo kandi babikoraga haba muri leta, mu bucuruzi, mu makiliziya, mu Bihayimana no mu matorero.

 

Byarushijeho kwigaragaza intambara ya FPR itangiye : Umututsi aho ari hose, akumva igihe cy’uburokorwe kigeze. Si ukohereza abana babo mu nkotanyi basya batanzitse ; PL barayiyoboka, Muhabura iba radiyo yabo. Amashyaka avutse, abari mu butegetsi bose bavukaga za Gitarama na Butare, babaye aba mbere mu “kubohoka”, MRND baririmbaga barayihinduka, bagana MDR na PSD, mu gihe umwana w’Inkotanyi n’umututsi muri rusange yasekeraga mu gapfunsi agira ati : “Reka bashahurane dusubirane ibyacu”.

 

3.FPR cyangwa “Dusubirane ibyari ibyacu”

 

Aho bigeze aha, nta muntu n’umwe bikibereye ibanga : amategeko ashyirwaho mu Rwanda, agamije kumvisha Umuhutu wese, ko kuba ariho atabikesha uburenganzira afite. Ahubwo abikesha impuhwe agirirwa na FPR muri rusange, cyangwa se n’umututsi ku buryo bw’umwihariko. Iyo bakubwiye ko abantu bakabakaba miliyoni ebyiri baciye imbere y’urubanza rwo kubacecekesha, kugira ngo bo n’abakomokaho bose bagende bunitse ibitwe, biba bifite icyo bisobanura. Ni uburyo bwo kumvisha na ba Bahutu bicinya icyara ngo bari mu butegetsi ko ari ibishushanyo atari abantu. Ubutegetsi nyabwo bufitwe n’umwana w’umututsi aho ava akagera. Ubihakana anyomoze!

 

Ikimenyimenyi ni uko muri iki gihe Umuhutu wese uri mu Rwanda, iyo afite akarimo akora, akora ibishoboka byose agashaka Umututsi bafatikanya. Ikindi kibigaragaza ni uko ubuyobozi bwose bw’ingabo n’igipolisi, ubwa za kaminuza zose za leta, ubw’amabanki n’ubutabera, byahariwe Abatutsi bonyine. N’iyo muri za ambasade, iyo ambasaderi ari Umuhutu, umwungirije aba ari Umututsi, kandi akaba ari we ukora za raporo n’ibirebana na za visa. Abahutu babikozemo mu ntangiriro, byari mu murongo wo kumenyereza bene byo. Aho umwana w’Umututsi amariye kumenyerera, yohereje Umuhutu mu kiruhuko cy’iza bukuru imburagihe, ahasigaye “Amagambo aharirwa Nankana”.

 

Sinshidikanya ko ibi byose hari n’Abatutsi bibabaza, ariko noneho aho bitereye ubwoba, kera baravugaga ngo “Umukobwa aba umwe agatukisha bose”, ubu byarahindutse ngo “Abakobwa baba bose bagatukisha umwe”! bimwe bavuga mu gifaransa ngo “Pas de règle sans exception”.


4.Turava he turagana he ?

 

Jye ndabona tugenda tuzenguruka gusa, amateka nta cyo adusigira. N’agatsinda perezida Kagame yaciye isomo ry’amateka mu gihugu, ubu hararerwa umunyarwanda mushya utazi iyo akomoka, bityo akaba adateze kumenya n’iyo agana. Nyamara kwibeshya nyako ni ukwibwira ko umwana w’umuntu ari nk’itungo ujyana iyo ushaka, uko ubishatse.

 

Abatutsi barabeshywe ngo bategetse Abahutu imyaka 400, nyamara iyo urebye neza usanga n’ijana itaragezemo. None se uretse igice cyo mu Rwanda rwo hagati bategetse guhera mu kinyejana cya 18, ibice bindi by’u Rwanda ntibabihawe n’Ababiligi? Muri za 1920, ibice binini by’u Rwanda byari bikiri mu biganza by’abami b’abahutu. Muri za 60 Abatutsi bari baragiye gutegeka iyo mu rukiga n’ahandi boherezwa i Nyamata nk’uko byaririmbwaga icyo gihe. Harya ubwo bamaze imyaka ingahe bategeka u Rwanda rwose bonyine ? Abantu bagiye baca akenge koko ?

 

Ibyashobotse igihe abantu bashukwa ngo umwami avukana imbuto bakabyemera ; ngo natabaho nta kubyara, nta kweza nta gutunga bikemerwa ; kuki bumva ko ubu bitashoboka ko mbona noneho n’umwana w’umuhutu uvuka ubu aba azi ko agomba guceceka, ariko azi neza impamvu ? Amahano FPR yakoze kandi n’ubu igikomeza gukorera rubanda , yatumye mu mitima y’Abahutu benshi havuka ikintu cyo kumva ko n’uwo bitaga “Ruharwa” arengana. Niyo mpamvu n’uwo bavuga ngo yahamwe na jenoside, iyo atashye yakirwa nk’uwarenganye ; abana be bakaba bazi ko ise arengana, ubuzima bugakomeza. Ukora T. I. G. bikaba bizwi ko ari uburetwa bwagarutse, naho ufunzwe bikamenyerwa ko “Umugabo mbwa aseka imbohe”, kuko hari benshi abafunzwe batazira ko bagize uruhare muri jenoside ahubwo bazira gusa imitungo bagokeye n’ubwenge bwabo.

 

Umwanzuro

 

Reka twanzure twibaza ibi bibazo.

None se mwe mukurikira, FPR yafashije abanyarwanda kwiyunga, cyangwa yatumye barushaho kuba ibikoko? Gacaca se yatumye Abahutu bemera icyaha, cyangwa yatumye n’abagome bahinduka abarengana mu maso ya bene wabo? Aho Abatutsi ntibarushijeho kumva ko isano iri hagati y’abo n’Abahutu ari nk’imwe iba hagati y’umugaragu na shebuja nk’uko “Abagaragu b’ibwami” babivugaga muri za 58? Ubwo se turi kujya imbere, cyangwa turi kuzenguruka?

 

BYIRINGIRO Aminadabu,

Umusomyi wa Le prophete-Umuhanuzi.

 

 

Commentaires : 130
 • #130

  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26 (vendredi, 02 août 2013 03:47)

  漢方,漢方薬,精力剤,媚薬,ダイエット薬--漢方会社
  すべての取扱商品は専門家に検証、推奨され、100%正規品だと確保いたします。
  EMS(国際速達郵便)にて3日間に届く。商品到着100%保証!
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 花痴
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpocom.com/jingliji/ 精力剤
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬
  http://www.kanpocom.com/zhongjue/ 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三体牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486
  http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html 天天素
  http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html 消渇丸
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼1号
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html 蟻力神
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html リドスプレー
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html くらはちほう
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html さんべんぼう
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html 勃起促進
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html 滋養強壮
  http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html 悍神
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html 新一粒神
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html 五便宝
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html 精力増強剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html 超級脂肪燃焼弾
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html 蔵八宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html 催情
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 勃動力
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html 男宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html 魔根
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮
  http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html 終極痩身
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html しんいちつぶしん

  http://www.kanpocom.com/meiyao/ 女性用媚薬
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html 勃動力三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/weige.html 三鞭粒
  http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html ダイエット薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html 早漏防止
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html 法国性奴
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html ナンパオ
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html ベニクモ
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春
  http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html 催情剤
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html キョジンバイゾウ
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRX-Oil.html ビグレックス
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強通販
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/weigewang.html イカオウ

 • #129

  d10媚薬 (vendredi, 02 août 2013 03:38)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王

  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛

  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴

  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝

  http://www.kanpoudonya.com/Energy.html 精力剤
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html 五便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html ru486 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html 男宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html 天天素
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 中絶薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html 蟻力神
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html 三體牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html 三体牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html VVK
  http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html 小情人
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html Wenickman
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 女性用媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html 催情
  http://www.kanpoudonya.com/list/19.html 殺精子剤
  http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html 蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html 終極痩身
  http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html FLY D5
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html 中絶薬RU486
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 経口避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html 絶對高潮
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売店
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 正規品
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html 威哥王 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html 威哥王三鞭粒

 • #128

  巨人倍増 (vendredi, 02 août 2013 03:33)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/

 • #127

  Sebastian Daisy (dimanche, 09 décembre 2012 18:13)

  Ese ko mukomeza gukina kumibyimba yinyungu zanyu kuki mudashyira ahagaragara icyateje intambara ya1994 bikaba bibere urujijo ababuze ababo.abafunzwe nkaho aribigega byibishyimbo bizatunga abanyarwanda.abandi baheze mumashyamba nkinyamaswa zaciwe nkaho batagira amavuko?nyamara mukwiye kwiga buryo ki bwo kubanisha abanyarwanda kuko ntawe uzatsemba ubwoko Imana yaremye nokuba mwishyamba bigeraho birambirana nokuba imfungwa imyaka ingahe bazira ubusa nukwica urubozo mana tabara igihugu cy URWANDA

 • #126

  ndebakure (mercredi, 04 juillet 2012 13:54)

  ariko hari ibintu bisetsa.Habyarimana indege,ibyo nibiki?u rwanda rwari mu ntambara ntabwo bari muri soiree dancante.kumva ngo yarapfuye,yaramaze,kandi bajye bibukako yarumwicanyi mubi cyane nibyo abahutu bavuga nabo ntiyarabakunze na gato.ubu abana babahutu barurira indenge,bakabohereza ama universities meza cyane,kagame ntareba ngo uri mwenende avuga ngo umwana w'umunyarwanda.kandi unabirebye habyarimana uko tubizi ntiyari umunyarwanda yari umunyamahanga,ninayo mpamvu atatinyaga gupyinagiza izo mputu,kandi nta nijambo mwari mufite nicyo gihe mwirirwaga mumuririmbira aho agiye hose,ubu ntabyo mbona sasa n'ubucucu kumva mutabibona,urwango rwabahumye amaso yokureba aho mugeze.mwiyita ngo murasenga bible idutegeka kubaha uwugutegeka,ibyo numugani.kandi Kinani uwo yavukiye amezi icyenda nkatwe twese,ntabwo numva ukuntu kiriya kigoryi mwakigereranya n'abatutsi za millions mwivuganye ngo habyarimana,n'inzira ijyahe.ahubwo uriya mukuru w'abasirikare be afatanyije n'abazungu n'umugore we nabaha kimwe kuko bari babonyeko ari ikibazo no kuribo not ku baturage gusa.ikindi nuko mu bucucu bwanyu mwumvako intambara ije kwica abatutsi,yaje ntawe itoranya,kandi igihe cy'abatutsi cyo gupfa cyararangiye,kuva 59,sha ndibazako fdlr n'abayo bagiye kwica no gukora amabi mu congo ngo byitirirwe urwanda,sha ukuri kurazwi kandi igihe cyanyu cyageze,murindire murebe ibyo uwo magayane wanyu yababwiye mutumva.

 • #125

  LE PROPHETE TWAGIRAMUNGU:13 - RWIZA NEWS:78 (mardi, 03 juillet 2012 10:18)


  Padiri NAHIMANA,

  Nubwo ubwonko bwawe bwahumwe n'urwango, ngira ngo umaze kubona ko wikubise agati kuri rya rindi, ushaka guhatira Abanyarwanda kugwa inyuma y'umugata TWAGIRAMUNGU.

  Iyo ntereye akajisho ku gipimo cy'abasoma LE PROPHETE-TWAGIRAMUNGU, untera ikigongwe. Dore nko muri aka kanya nandika, uriho uracungira ku bantu 13 gusa mu gihe mukeba wawe RWIZA NEWS iri mu gusomwa na 78!

  Pole sana SHOMWANA, ngo nymwanga kubwirwa ntiyanze kubona.

 • #124

  Kaneza (jeudi, 28 juin 2012 05:49)

  Bantu mwese mukunda ukuri mukagira n'impuhwe,ndabasaba ko mutakomeza guta umwanya wanyu musubiza ziriya ngirwa bapadiri tomasi na forutunatusi. Ikintu mwakora ni ukubagira inama kuko amakuru aturuka ahantu hizewe nuko kiliziya gatolika yamaze kumvikana na leta, muri uku kwa karindwi barahagarikwa mu gipadiri, mu kwezi kwa munani dosiye zabo zishyikirizwe ubutabera mpuzamahanga bafatwe bafungwe.

 • #123

  LE PROPHETE ISIGAYE ARI NYAKATSI-GACACA (mardi, 26 juin 2012 13:29)


  Padiri NAHIMANA,

  Urwango n'ubusazi byawe, kwiyegurira irondakoko n'irondakarere birangajwe imbere na ba TWAGIRAMUNGU na NDAGIJIMANA bitumye LE PRPHETE-UMUHANUZI ihinduka NYAKATSI.

  Reba nawe nk'abasomyi bayiriho muri aka kanya, ugereranye n'abari ku kinyamakuru "RWIZA NEWS":

  Le Prophete-Nyakatsi: abasomyi 16 (gusoma iburyo bwa paji)
  Rwiza News: abasomyi 76 (gusoma ibumoso bwa paji)

  Le Prophete nayo ubwayo umuntu yayita Nyakatsi-Gacaca

  Uwiyishe ntaririrwa.

 • #122

  Bikari (mardi, 26 juin 2012 04:27)

  Uyu se ni KITOKO? isumbangabo rwose mba ndonga iy'imigongo ine.

 • #121

  maneko za Kagame zikomeje kwisuganya (lundi, 25 juin 2012 16:22)


  Gen Karenzi Karake mu bikorwa by'ubutasi muri Canada
  Muri Afrika, Amerika no muburayi maneko za Kagame zikomeje kwisuganya
  Amakuru agera ku Umuvugizi yemeza ko nyuma y’aho ambasade y’u Rwanda muri Canada iteguriye ingando zitandukanye zagombaga guhuza urubyiruko rw’u Rwanda rutuye muri Canada, inzego z’umutekano za Canada zigakurikiranira hafi iby’izo ngando, noneho urwego rw’ubutasi rw’u Rwanda (NSS) mu magambo y’icyongereza, rwafashe icyemezo cyo gutoreza izo ntore za Kagame mu Rwanda.

  Amakuru atugeraho kandi aturutse muri maneko za Kagame, yemeza ko maneko za Kagame zategetse minisitiri w’ububanyi n’amahanga, afatanyije na ambasade y’u Rwanda muri Canada, gushakira hamwe uburyo uru rubyiruko rw’u Rwanda rwajya mu Rwanda, bakakuruha amasomo ajyanye no kuneka.

  Iyo myitozo ikaba iteganyijwe kuba hagati y’itariki ya 6 na 11/08/2012, aho Leta ya Kagame izishyura byose mu bisabwa bigendanye n’izi ngando zo kuneka.

  Urwo rubyiruko ruzahabwa amasomo yo guhashya umwanzi wa Leta ya Kagame, dore ko umwanzi kuri Kagame ari abatavuga rumwe n’ubutegetsi bwe.

  Igitangaje muri ibi byose, nuko hafi 95% y’ababyeyi bazohereza abana babo muri izi ngando ari abanyarwanda bageze muri Canada bavuga ko bahunze Leta y’igitugu ya perezida Kagame, kubera itotezwa ritandukanye bagiye bakorerwa.

 • #120

  Muzima Iddu (dimanche, 24 juin 2012 18:04)

  Amarembo agana ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda nkeka ko atarugururwa. Ubwiyunge bw'abanyarwanda busyhira ku bumwe bugomba kuva ku mpande zombi zihyamiranye mu Rwanda. Ariko iyo fondation ntiraboneka. Amajwi y'intagondwa aracyabombogotana cyane. Abatutsi barangajwe imbere na FPR baracyabyina insinzi kandi gupyinagaza umuhutu bibaha amahirwe yo gukomeza. Kumuziba akanwa, kumuhuma amaso, kutamuha ijambo no kutamushyra ahagaragara ni zimwe mu ntwaro zizatuma umuhutu aguma inyuma iyo ibyo kugira uruhare mu miyoborere no mubuzima bw'igihugu bikamuguma kure nk'ukwezi. Hari kandi abahutu buje ikizizi. Bajunditse umujinya. Aho kagame yabashyize, akebo yabagereye mo nabo bakifuza kukamugerera mo. Barifuza nabo gusubira ku ngoma. Ntibaremera ko abatutsi nabo ari abanyarwanda. Aho batangariza ni uko bakeka ko ingoma zabo arizo zari izademokrasi. Ngo kagame yyasenye demokratie azana ingoyi? Uko kwanga kubona kuva ku mpande zombi, gutizwa umurindi nabarusahurira mu nduru abifuza gutegeka byayobeye baba abahutu cyangwa abatutsi bshe cyangwa bagambaniye u Rwanda mu gihe cyahise. Muri urwo ruzurungutane nta bumwe n'ubwiyunge bushoboka.

 • #119

  Muzima Iddu (dimanche, 24 juin 2012 14:26)

  Ndagira ngo nkosore ababa bafite umutima mwiza ku myumvire ya gacaca. Gacaca ni inkiko zashyiriwe ho gucira imanza abakeka kugira uruhare muri Genocide "yakorewe abatutsi". Ibi ni ukuvuga ko gacaca zashyiriwe ho kuburanisha abahutu bakekwa kugira uruhare muri genocide. Duhereye aha turabona tudashidikanya ko Gacaca ntaho zihuriye n'ubwiyunge bw'abahutu n'abatutsi. Ibyo bigaragazwa n'ibintu byinshi.
  1.Haba komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda kandi Inkiko gacaca si departement ya comission y'ubumwe n'ubwiyunge.
  2. Mu manza zenda kugera kuri 2000000 nta narumwe rwaburanishije umututsi rurimo
  3.

 • #118

  GAHUTU (samedi, 23 juin 2012 07:20)

  Mwa nyenzi mwe ntabwo muzatumara ngo mubishobore.Iyo biba ibishoboka ubu nta muhutu uba akiriho nk'uko mwabyifuzaga.Ahubwo muzi ubwenge mwakwemera tugasangira naho ubundi uburakari nibumara kuturenga uzi uko bizagenda.

 • #117

  imbwa (samedi, 23 juin 2012 03:30)

  mwa mbwa zabahutu mwe tuzabategeka abazanga tuzabamamara buhoro buhoro

 • #116

  Sahaha (vendredi, 22 juin 2012 22:09)


  Erega gacaca ubwayo ntiyari mbi kuko n'ubundi ariyo yakemuraga ibibazo mu miryango kimwe no mu baturanyi. Ikibazo ni uko aho gukurikirana abahekuye u Rwanda ubu bayigize indiri y'abatekamutwe buzuye ubugome bwinshi bashaka gupyinagaza abahutu bose par principe babahoza ku nkeke ya hato na hato.Ubwiyunge rero sibwo bwari bugamijwe, hari hagamijwe kumvisha umuhutu wese iyo ava akagera nta gutandukanya interahamwe cg. umwicanyi n'umuturage wundi udafite aho ahuriye na jenoside!

 • #115

  Seminega (vendredi, 22 juin 2012 14:40)

  Abatutsi ni abuzukuru ba Semuhanuka koko. Bashizeho umugabo w'umututsi wurwego asobanurira abnyamahanga ngo yakoze genocide nonehowe azakwemera icyaha bamuha imbabazi. Arakomeza avugako Gacaca zageze kuntego yazo! Nasebuja, Mitunu homme fort nawe yungamo, ko gacaca zazanye ubwiyunge. None mwabanyakinyoma mwe, mbabaze: Mwiyunze nande? Ko inzirakarengane nyinshi z'abahutu izitarafunzwe, zakwiye imishwaro?
  Mujye mukomeza mubeshye abadage, nabo bazabavumbura!

 • #114

  Kabarore (vendredi, 22 juin 2012 13:19)

  Kagabo burya rero ibanga rya muntu rimenywa n'icyumba araramo.Burya hari nabo muhura muri za Benz cg se bafite imiturirwa ariko bakaba bategetswe kurara kuri sima itariho n'agakeka...wababona bajindiriye mu mikenyero cg za Karuvati uti dufite abantu....Icyo wiringiye nicyo kiiha gusinzira cg kurara ukanuye amaso...Knadi akandi Imana ifite uburyo idukubita akanyafu ngo tuyigarukire...nk'ubu Kagame ashatse yahindukirira Uwiteka mukareba ko ibintu bidahinduka...kuko uwabeshye umugore we ko Imana ntaho batayisengera yaramwanitse...koko niba asengera indangagaciro z'umugore dore ko mu gihugu cyacu abagore ari nabo benshi aho ushinze ikirenge uramukandagira...iyo aza kuba areba kure ntiyambarize Imana ku ishyiga yari kuyashyira kuri stade AMAHORO nuko ubashije wese akajyayo cyane abagore...dore ko ari nabo benshi kandi batindahaye...nushaka kumenya uko umugore abayeho uzakate mu cyaro sha uganire n'uwo muhuye azakubwira akari i Murori. Cyakora kuva abagore bakwisukanura hose,,,nta gitekerzo kizima cyongeye kugaragara...byabaye nk'umwe bashyizeho ati ..inkoko n'inkwavu nabyo ni bisore...amahirwe yahakuwe vuba yari gusoresha ihene akamara umwaka itamwereka ubwambure bwayo...simbizi

 • #113

  Kagabo (vendredi, 22 juin 2012 10:39)

  Burya ngo ijoro ribara uwariraye. Ndabona Mukantaganzwa akwiriye kugororerwa kuko yakoze akazi yashinzwe neza.Icyo nemeza cyo n'uko gacaca nta bwiyinge yazanye mu banyarwanda kandi FPR iyishyiraho sicyo yari igamije.Aragowe uriye watanze amategeko yo kwica abaperezida babiri mu ndege tutibagiwe na Ndadaye na kabila pere n'amamiliyoni yatikiye mu Rwanda ,mu Burundi no muri Congo.Ariko ubundi buriya araryama agasinzira?

 • #112

  ndasubiza #109 (vendredi, 22 juin 2012 01:01)

  ibyo uvuga ntashingiro bifite kandi ntanagaciro mbibonyemo.
  iyo nama urimo gushaka kugira padiri uzabanze uge kuyigira FPR inyenzi zishashagirana.
  Umenye ko abahutu ubu twamaze gukanguka kandi dufite umujinya mwinshi kuburyo twiteguye natwe guharanira uburenganzira bwacu inyenzi zatwambuye.
  wavuga utavuga twiteguriye gukoresha uburyo bwose kugirango natwe tubabaze aho mwashyize imiryango yacu.
  ubwo rero reka tubitege amaso

 • #111

  Imbwayanyagarani (jeudi, 21 juin 2012 23:44)

  Uvuze neza urakoze kutwigisha. Mana yo mu Ijuru, turagutabaje ngo we kwicecekera ngo bishyire kera, dutabare twagira wowe. Impuhwe zawe niziturokore turananiwe bitavugwa kandi turi abawe.

 • #110

  KURI READER (jeudi, 21 juin 2012 19:17)

  Muvandimwe munyarwanda dusangiye agahugu kacu...erega ikibazo gihari ni uko hari abantu bumva bagomba kuvuga ibyo bashatse n'abandi bagomba gushyira ingufuri ku munwa...Kagame mwubaha nk'umukuru w'igihugu ariko ntaburenganzira na buke afite bwo kuvuga ibyo abonye n'ibyo ashaka..buriya se uretse ko twagize ibyago tukaba tuyobowe n'ibantu bahungeswe ubundi hari uwatinyuka kuvuga nk'ibyo avuze akazasubira kuri Antenne za radio na TV...
  Tuza sha reka abavuga bavuge kuko imfubyi zumvira mu rusaku
  ese ko utavuga ibyo RADIO MUHABURA YOMONGANAGA IVUGA...UKEKA KO MURI RUTWITSI ZATWITSE URWANDA ITARI KU ISONGA HAMWE NA RTLM...mujye muvuga nta kabya nkuru kandi mwamagane ikibi mutabanje kureba ukivuze...kuko ni aho havuka ibitekerezo bibi...twese twisubireho buri wese ku mabi yakoze kandi uwagize neza akorokora ubuzima yigurire agacupa.

 • #109

  Reader (jeudi, 21 juin 2012 18:00)

  Bwana padiri Thomas n'abo mufatanyije iki kinyamakuru,
  Mbandikiye ngira ngo mabamenyeshe agahinda twebwe abanyarwanda tutewe n'iyi nyandiko itinyuka ikavuga ko abanyamakuru nka Kantano na Ngeze babwishije abanyarwanda ukuri, mukaba mwifuza ko itangazamakuru nk'irya Kantano na Ngeze ryagaruka. Birababaje cyane.
  Mwebwe nk'abapadiri biyemeje kwigisha ivanjiri, mwagombye kwigisha ivanjiri y'ukuri n'urukundo aho guha umwanya ngo abantu bigishe amacakubiri mubana b'Imana. Inama nabagira ni uko mwakwisubiraho, mukubaka igihugu aho kugihuhura. Ntimwagombye kugira uwo mutura imivugo kuko ari umutegetsi, ariko kandi ntimwagombye guha umwanya itangazamakuru rya Kantano na Ngeze.

 • #108

  Kayumba Nyamwasa yatanze ubuhamya mu rubanza rw’abaregwa gushaka kumwivugana (jeudi, 21 juin 2012 13:12)

  http://igitondo.com/spip.php?article3300

 • #107

  Kagame's press conference (jeudi, 21 juin 2012 11:51)

  http://www.lavdc.net/portail/dossier-congo-met-paul-kagame-mal-a-laise-pendant-sa-conference-de-presse-dhier-19-06-2012/

 • #106

  Umunyakinyoma arivuguruza (jeudi, 21 juin 2012 11:31)

  Kinshasa imaze gutahura uburiganya bwa Kigali. Ibyo Minisitiri Mushikiwabo yavugiye i Kinsha biravuguruzanya bikomeye n'ibyo Kagame ari kuvuga. Niba wumva igifaranza byisomere :http://www.rfi.fr/afrique/20120620-rwanda-rdc-mise-point-paul-kagame-propos


  Pour Kinshasa, les Rwandais manient la carotte et le bâton
  « Les Rwandais paniquent, ils ne savent plus comment s’en sortir avec les accusations qui fusent de toutes parts, alors ils manient la carotte et le bâton », commente un officiel congolais.

  La carotte, c’est la visite de la ministre rwandaise des Affaires étrangères à Kinshasa ces deux derniers jours, avec un discours conciliant. Et puis simultanément le bâton, c’est le discours tenu par le président Kagame s’en prenant aux Congolais « qui ne savent pas gérer leurs problèmes ».

  « C’est curieux, nous sommes surpris », commente le ministre porte-parole du gouvernement Lambert Mende ; il relève aussi une autre contradiction dans les propos de Kagame : « Il ne peut pas dire à la fois que les conflits de l’Est sont entre Congolais, et que le principal problème est la présence des miliciens FDLR ». « Les FDLR sont des Rwandais, relève le ministre. Quant au cas de Bosco Ntaganda, ajoute-t-il, si Bosco est signalé en territoire rwandais où on l’approvisionne en armes et en munitions, le Rwanda doit donc apporter sa coopération pour l’arrêter ».

  Bref, la polémique a déjà balayé les propos diplomatiques tenus lors de la visite de la ministre rwandaise.


 • #105

  Ibyo Uwiteka avuga ntibihera (jeudi, 21 juin 2012 11:09)

  Ibyo Uwiteka avuga ntibihera, naho byatinda ariko birashyira bigashyika. Abakozi ba Sekibi bagerageza gutera urujijo bavuga ko nabo berezwe, abandi bakita abahanuzi abakozi ba FPR bagira ngo abari kwihana bakomeze binangire imitima, ariko ntawuzakoma mu nkokora imigambi y'Uwiteka.

  Ibyo mwatinyaga rero nibyo bibashykiye. Uko wagenje kandi ni ko ugiye kugezwa. Bamwe bati "ayo maboko ya malayika namanuke tubitikagure!" Baribeshya ntibazi imigambi y'Uwiteka, uko bigiye kugenda bizwe nawe. Gusa ibyo mwabonye ni nkimbwa iruma, ariko ibije byo ni nk'intare itanyagura.

  Abiyeze ni mwiyeze, abakora ibyaha nimugire umwete mugize umujinya w'Uwiteka. Iherezo, iherezo, amaherezo arageze. Mwifuje kubona uwo munsi w'Uwiteka? Ngaho uraje. Umucamanza udaca urwa kibera, agiye gucira abanyarwanda urubanza.

  Yemwe abigwije ho imitungo y'ibyibano n'uburiganya mwe, mwingirijeh0 imitungo mu minsi y'imperuka! Byose bibapfiriye ubusa. Mbega murwa wa Kigali ngo urasigara uri amatongo! Ndabona abari mu mahanga bakatisha amatike y'indege ngo bajye kureba ko hari ababo barokotse tsunami iturutse iburengerazuba bw'u Rwanda!!!

  Yemwe abagenzi bajya mu i Ijuru, nimube maso. Mwibuke abo muribo, aho muva n'aho mujya. Kandi ntimuririre ubwoko buciriweho iteka. Kuko nibudahindukirira Uwiteka no kubutsemba arabutsembaho. Ufite amatwi yumva niyumve.

 • #104

  RWANDA vs DRC - WAR & WARS. (jeudi, 21 juin 2012 10:42)

  INTAMBRA IGIYE GUSHYUHA HAGATI Y'URWANDA NA CONGO MUGIHE MINISTER WA CONGO USHINZWE UBUBANYI N'AMAHANGA YANDIKYE UN AYISABA KO URWANDA RUGOMBA KWIRENGERA IBYO RURIGUKORA MURI KIVU ZOMBI:

  http://www.news24.com/Africa/News/DRC-warns-of-more-fighting-with-Rwanda-20120621

  HAGATI AHO ARIKO KANDI MONUSCO NAYO NGO IRASHINJWA GUSHYIGIKIRA FDLR...

  http://www.igihe.com/amakuru/muri-afurika/monusco-irashinjwa-gutera-fdlr-ingabo-mu-bitugu.html

  NDARUZI URWISHE YANKA RUKIYIRIMO.

  ANDI MAKURU NUKO NGO COL KAREGYEYA YABA YARAGEZE KINSHASA MUGIHE INGABO ZA ZIMBABWE NAZO ZABA ZITEGURA GUFASHA KABILA - FILS....

  MURI MAKE MWITEGURE UMURIRO NKUKO MINISTER YABITANGAJE.

  ARIKO ABAHUNGU BA KAGAME NABO BAKOMEJE IMIRWANO ARI NAKO BIGARURIRA IBIGO BYA GISIRIKARE AHO MURI CONGO....

  AHAAAA....

 • #103

  Abatutsi (jeudi, 21 juin 2012 10:15)

  Niba ushaka kumenya uko abakongomani bitwaye mu kibazo abatutsi babateje, ubaze abatuye Belgique. Ubu bose baragenda bunamye nk'imigondoro y'ibishyimbo! Kagame abakozeho, ako bahuye nako barakubita, utundi bakajugunya mw'iyarara! Hari na Bishop wo muri Kongo wasabye Intambara ntagatifu yo kwivuna abatutsi, mukurikire kimwe cya kane cy'umukino.

 • #102

  BATUTSI AHO MUJYA SI HEZA (jeudi, 21 juin 2012 09:12)

  BATUTSI RERO DORE MUMAZE KWIYEREKANA NK'INTWALI , NKABANTU BARUTA ABANDI , KO MUZI UBWENGE CYANE , KANDI KO MUZI KURWANDA CYANEEEEE !!! NDETSE KO MUFITE PHD MUKUBESHYA , IBI ALIKO BYOSE NTANAGACE NAGATO KUBWENGE KALIMO , AHUBWO MULI IBICUCU CYANE MUTEGEREZE TOUR YANYU , ISHOBORA KUZABABERA MBI CYANE.

 • #101

  AUX AFRICAINS (jeudi, 21 juin 2012 08:44)

  SI LES OCCIDENTAUX CONTINUENT A DOMINER L'AFRIQUE AUX TOUS AZMUTS, C'EST A CAUSE DE LA RACE TUTSI DU RWANDA QUI VENDENT LEURS FRERES AFRICAINS EN COURTISANT, EN SE FAISANT VOIR SYMPATIQUES, DEVANT EUX. CES TUTSI DEVRAIENT ETRE ECARTES A COMMENCER PAR LEUR KAGAME ET L'ON VERRAIT LE CONTINENT AFRICAIN SE DEVELOPER TOUS AZMUTS.

 • #100

  batutsi muhemukiye urwanda nimugende (jeudi, 21 juin 2012 08:30)

  Abatutsi ni virus shitani yabibye murwanda no muburundi.
  Imana rero igiye kubatwika maze isigaze mbarwa kuburyo bazongera kwisuganya hashize imyaka igihumbi.
  Abatutsi ntabwo ari ibigoryi nkuko bo babidutuka. abatutsi ikibica nuko mubuzima bwabo batuzwe no guhemuka kandi bakaba indashima.
  ubuse none ho ubu bazahungirahe ko aho bagiye banyura hose bagiye bahasiga umugani. Urugero ni congo yabakiriye neza ndetse bamwe muribo ikabaha amahirwe yo gukora politike none dore inyiturano yabo nukurimbura abahaye indaro. ibi banabikoze muri uganda bitwaje ko ngo les bantu ari ibicucu kuko bitonda.

 • #99

  Igitero simusiga (jeudi, 21 juin 2012 08:13)

  Amakuru ava ahantu hizewe aremezako Kayumba agomba kugaba igitero simusiga vuba.Ingabo zoherejwe ngufasha Ntaganda zirikwiyegeranya zigabe igitero mu rwanda.Abajyana babiri ba Kagame muby'ingabo bamaze gufatwa bazira ko bamuyobeje ,akohereza abasirikari n'intwaro bigashyikira mu gaco kabasirikari bashyigikiye Kayumba.

 • #98

  abavuga muvuge (jeudi, 21 juin 2012 08:12)

  Abavuga nimuvuge ariko gewe icyo nzi nikimwe:
  intambara irage kandi irasiga ihitanye abanyarwanda batagira ingano. ibizaba byose bizabazwa ubwoko bwabatutsi kuko aribo badushyize mukaga turimo.
  Abatutsi bafite imitima yakinyamaswa none Imana yanze kubyihangani niyo mpamvu igiye kurimbura ubwo bwoko kugira abahutu n'abatwa babashe kubaho mumahoro.
  ubwo rero reka dusengere ubu bwoko kuko bwo Imana bwarayirengagije maze busiga bwikorera ibinyuranye no gushaka kwayo

 • #97

  Abatutsi ni inkunguzi ! (jeudi, 21 juin 2012 07:55)

  Nibarize #96 , niba #95 yavuze nabi, vuga ikibi yavuze, niba yabeshye , mubeshyuze! Niba muri ibyo byombi ntacyo yakoze umutukiye iki? Reka nkwibarize: niba ubuhutu bwe atabujyana mu Ruhengeri ngo bamuhe umufuka w'ibirayi ariko abatutsi bakamuca umutwe kubera ubuhutu bwe urumva ari ikihe wahitamo? Kumva bataguha 1kg y'ibirayi kuko uri umuhutu ariko bakaguca umutwe kuko uri umuhutu!

  Ubu bwenge bw'abatutsi bugaragaza ko ari inkunguzi! Dore ubugome bwanyu bumaze kwigaragaza ku isi yose! Ibitutsi n'ibisubizo mutanga mu bugome bwanyu bigaragaza ko imitwe yanyu yuzuye amazi !

 • #96

  Abahutu bose barakatiwe! #95 (jeudi, 21 juin 2012 07:28)

  uri igihwinini ntabwenge ugira habe nubukujyana kuri toilette. Ubuhutu bwawe uzabujyane Ruhengeli turebe ko babuguhera ibirayi?! ngo ni uko uri umuhutu.

 • #95

  Abahutu bose barakatiwe! (jeudi, 21 juin 2012 07:14)

  Comment #79 nakumenyesha ko abahutu bose bakatiwe ! Bariya uvuga ba Habumuremyi naba Rucagu...amadosiye yabo arabitse! Nibarangiza ikiraka Gaciro yabahaye bazajya mu bandi!

  Ndibuka uwo mwana w'umuparmehutu Makuza yiha kuvuga demokarasi muri 2003, bahise bamuteza Safari w'umuhutu maze amushinja ko ari mu Itara! Ubwo bahita bamusohora kuri liste y'ibipinga! Kuva icyo gihe Makuza yahise aba ikiragi akaba asigaye atekereza nk'igicucu, akavuga ibintu bicuramye, nguko uko abahutu bose bakatiwe.

  Abagera ku kibuga cy'indege iKanombe babizi neza, umunyarwanda usohotse mu ndege ahita akorerwa interregatoire, maze bagaterefona iBuka y'aho akomoka bakabaza ubwoko bwe bababwira ko ari umuhutu bagahita buzuza formulaires ziba ziraho bakamubwira ko Gacaca yamukatiye burundu!!! Ngayo nguko!

  Shitani aho kujya mu ngurube yagiye mu Nkotanyi z'abatutsi!

 • #94

  @(#93) (jeudi, 21 juin 2012 07:03)


  Usibye ko inkuru zirimo aya magambo ngo: "biravugwa y'uko.." cyangwa "numvise bavuga ngo.." ntakunze kuzimira bunguri, Magayane yahanuye ko "Bujindiri burya ntibuhage "nasubira i Congo ake kazaba kashobotse!!Ibi byo rwose ndabyemera,cyane ko ibyinshi mubyo yahanuye twamaze kubibona!!!
  Wabona indagu ibaye impamo!!!!Birabe ibyuya!!!!!

  Kadeheri

 • #93

  INTAMBARA (jeudi, 21 juin 2012 06:43)

  Bantu mwese nimuve muri ayo magambo mulimo na matiku y'amoko, ahubwo mubabazwe n'intambara tugiye guhura nayo mu minsi iri imbere.Biravugwa yuko Congo ishaka gutera urwanda inyuze bukavu na gisenyi ku buryo abacommando batozwa nibihugu by'mahanga bamaze kugera ikindu , kandi n'ingabo za Angola nazo zikaba ziteguye noneho kurwanira ku mupaka w'urwanda. ibi ndabivuga rwose atari yuko bishimishije, gusa nuko tugomba kumenya ibihe tulimo tukava mu matiku atagize aho atugeza.

 • #92

  Munsemurire!!! (jeudi, 21 juin 2012 06:41)


  Nari ndiho nkurikira ikiganiro Gaciro yagiranye n'abanyamakuru(ababeshya bien sûr!)!) muri video C Kami yaduhaye nk'umugereka ku nkuru ye yise:"Ibikorwa byo kwihesha agaciro bya Paul Kagame bikwiye kwitwa "Ikiburazina""

  http://www.veritasinfo.fr/article-ibikorwa-byo-kwihesha-agaciro-bya-paul-kagame-bikwiye-kwitwa-ikiburazina-107215879.html

  ariko akongereza karankamana!!Nifuzaga kumenya igisubizo (nako ikinyoma!) yahaye umunyamakuru wa "France24" wari umubajije ukuntu ateganya gukemura ikibazo cy'intwari Victoire Ingabire.
  Niba hari uwacyumvishe ashobora kunyuriramo muri macye?Mbaye mushimiye

  P.S:ikibazo gihera kuri:1:13:57

  Kadeheri

 • #91

  Message aux Hutus (jeudi, 21 juin 2012 06:26)

  Abahutu niba mushaka inkunga y'abazungu murasabwa ibi bikurikira:
  1. Kwerekana ko mushobora guharanira inyungu zabo kurusha Kagame, mbese kubacinyira inkoro kurusha uko kagame yayicinyaga
  2. Kwerekana ko mwiteguye kwirundurira muri democracy n'ibigendana nayo byose, ex: gukuramo inda, gushakana kw'abahuje ubugoryi(ibitsina), kwikonesha vasectomy
  3. Kwitegura kuba mwashyira mu bikorwa icyo babasaba cyose harimo nko gutera ibindi bihugu, gufunga abantu bamwe na bamwe baba barwanya values za democracy(cyane cyane aba islam b'ibigoryi)
  4. Kuba muri tayari gutanga urubyaro rwanyu rukajya kurwanira inyungu zabo aho biri ngombwa ex: Somaliya,....
  5. Kutavanga kiliziya na politique-securalism
  Ibi nimubigeraho muzaba mushoboye abatutsi. Ntabwo abazungu bakunda abatutsi kurusha abahutu, ahubwo nuko baba babona ko wenda bashobora kurengera inyungu zabo, namwe rero mugomba kubereka ko mushoboye kurengera inyungu zabo kurusha uko mwarengera izanyu.
  Mugire Imana.

 • #90

  Remerciements (jeudi, 21 juin 2012 06:19)

  Je voudrais cordialement remercier ceux qui ont compris que la valeur de l'homme rwandais differe completement du fait d'etre tutsi ou hutu. Tous les coeurs sinceres conviendront avec moi que c'est l'unique vers rongeur du pays. Ce vers mis de cote, la prosperite abonde tout de suite. Les diri geants en savent qqch?

 • #89

  #84 ARAVANGA (jeudi, 21 juin 2012 05:47)

  Abatutsi bishe hose hose: I BUGANDE, I BURUNDI, CONGO, RWANDA ho ni agahomamunwa. None #84 ntabwo nibura avuga ati ibyo sibyo kubera faits izi n'izi, aratukana gusa. Nguko uko abatutsi bakora iyo bababwije ukuli. Ni ba BANGUKULI, niyo ndwara yabokamye, bazahirwe bayibonere umuti naho indwara itabonewe umti murabizi aho igeza uyirwaye....

 • #88

  @(#86) (jeudi, 21 juin 2012 05:46)


  Uvuze iby'uko Habyarimana yari yarababereye ibamba akaba ari nacyo cyatumye bamutwikira mu ndege yari imuvanye mu mutego w'ingirwanama,nibuka ko kuba yari yaranze kugira uwo abogamiraho yanga gusesa icyemezo cy'uwamubanjirije(G.Kayibanda) cy'uko u Rwanda ruri mu "Bitagira aho bibogamiye=les non alignés",bariya ba gashakabuhake bamurwaye inzika.Byaje guhuhuka aho yangiye abanyamerika gushyira ikigo cya gisirikare(base stratégique militaire" mu Bugesera ngo babashe guhangana n'abafaransa babifite muri Tchad,Congo Brazza ndetse no muri Côte d'Ivoire!!
  Gaciro we yakibemereye atazuyaje,ariko nta kundi yari kubigenza!Usibye ko n'ubundi mu mitegekere ye ubona akora gicanshuro,yagombaga kubishyura amabombe bamuhaye ngo yoreke imbaga y'Imana!!!Niba akeka ko kubiyegereza bizamukingira ikibaba umunsi we nugera,ntazanibagirwe ko indege z'abafaransa zasutse amabombe kuri Laurent Bagbo zahagurukiraga musi y'urugo iwe!!!Ngo ikiyoni cy'urwara rurerure cyimennye inda!!!Dore aho nigaramiye Kadeheri ka Nzabandora!!!

  Kadeheri

 • #87

  WOWE#84 WA NPFURA WE (jeudi, 21 juin 2012 05:21)

  Ni nde se ahubwo wabarusha kwica. soma inyandiko ya Fr Rudakemwa F. urebe uko mwicaga abahutu mubakata ngo mwambike ingoma kalinga....Nyunvira koko ubwo bugome...Usome wongere usome amateka uko mwishe kuva muli za 1898..Erega umuzungu ubafasha kwirirwa muvuza ubuhuha mubeshya ngo mwarishwe arimwe bicanyi, ntazahora muri urwo..icyo abakoresha nikirangira azigira gupagasa ahandi..maze nzarebe ko mutazaceceka ayo mateshwa y'ibinyoma. Muli ABICANYI KABUHARIWE namwe murabizi usibye DENIAL

 • #86

  @#85 (jeudi, 21 juin 2012 05:17)

  Ni byo ni ukuli kugirana ighango na satani ni kobimera,ubundi USA-UK nibo bakozi ba satani(dayimoni) bakuru muri iyi si,ubwo rero aya marorerwa yose bari gukoresha utwo twa dayimoni twabo duto Kaguta-Kagame-Kambarage (Commonwealth=mpatse ibihugu tekereza ariko ukuntu Africa twapfuye tukaba tukinashinyagirirwa ngo byahoze bikoronijwe n'ubwongereza da! ahubwo niba na mbere ubu bwo sinzi uko wabyita pe!? ese u Rwanda rwahoze rukoronizwa n'ubwongereza?! ubu nitwemere badukoronize da nyuma y'imyaka50!) ubwo rero ariya mahano bari gukora muri aka karere bagerageje kuyakoresha Habyalimana kuva kera cyane ariko yarabahakaniye ati aho guhemukira abaturanyi ba Zaire ahubwo muzanyice,ibimenyetso ntiwabirondora ngo ubirangize! ubwo rero uwo mujinya washojwe mw'ijoro rya kuwa gatatu taliki 06/04/1994 ubwo izo nkongoro zose zamucuriraga umugambi ngo za mutumiye mu nama muri Tanzaniya!

  umwanzuro :ubu ni Imana ihanganye na Satani ni ahawe ho kumenya uruhande ushyigikira.

 • #85

  #(#78) (jeudi, 21 juin 2012 04:46)


  Uravuze ngo:"Abatutsi nibadatangirwa aho bukera bara-depeupla Afrique Centrale."
  None se ntuzi ko iyi ari mission ba Rusaruriramunduru b'abazungu(USA-UK et consorts) bahaye "LES 3 K FUNESTES"( aha wumve le tandem Kaguta-Kagame-Kambarage)nk'uko byanditwe mu "GITABO CY'IBYAHISHUWE" n'intwari y'u Rwanda Déogratias Mushayidi na bagenzi be,akaba ari nayo mpamvu Kagome yamukatiye burundu igeretseho akato kubera ko yabameneye amabanga?
  Niba utarasoma iki gitabo cyamabanga y'urupfu rw'bahutu bo mu karere k'ibiyaga bigari, reka nkikurangire:

  P.S:Nturambirwe ni amapaji 84,ariko nta n'imwe itari ngombwa!!Ngaho ugire amahoro!!

  Kadeheri

  http://www.avica.org/fileadmin/user_upload/droits-homme/08-01-memorandum-conseil-onu-genocide-rwandais-le-peuple-crie-justice.pdf

 • #84

  Nyenyeri (jeudi, 21 juin 2012 04:39)

  78 we, biragaragara ko uhagarariye abahutu bake b'ibigoryi nkawe ariko gerageza ubivange n'ikinyabufura! Ubuse ko nubundi abahutu bo mu Rwanda mutari bake, urashaka inkunga y'aba bantou y'iki ko n'ubundi atawubarusha kwica.

 • #83

  Kuri 78 (jeudi, 21 juin 2012 04:29)

  Nyakubahwa bavuga HECATOMBE ntabwo ari HETACOMBE wa nshyanutsi we!

 • #82

  F.K (jeudi, 21 juin 2012)

  umuntu wese wari inyuma ya FPR kuva 1990 kugeza ihanura indege ya president Habyarimana yagombaga guhanishwa igihano cy'urupfu kubera kugambanira igihugu no kwifatanya mu bikorwa by'iterabwoba

  ikibazo gikomeye cyari kumenya ni nde? kubera imirwano ya FPR ntibyari byoroshye gukora ipereza ryo kumenya umunyacyaha nyakuri n'utariwe ubwo uwacyekwaga wese......

  umwanzuro : aya yose ni amakosa ya FPR

 • #81

  @RUTABIKANGWA(#79) (jeudi, 21 juin 2012 04:17)


  Ye???
  Ko ndeba se udahaye amazina ya "condoms"=UDUKINDIRIZO gusa!!!
  Bariya iyo mubakatira se mwari gukinga iki abazungu mu maso ko twe abanyarwanda tubazi nk'ibihone bya Mpanirire gusa?Buriya nabo iminsi yabo irabaze,ntibibwire ko barushije Bizimungu na Kanyarengwe gukotana!!!
  Shahu mujye mureka kujijisha twarabamenye!Ibinyoma byanyu mujye muzabiharire Rugigana twe twararabutswe,kuko twaminuje mu guhengereza!!!