Urwanda rumaze imya 50 rwigenga : Ubuhake ntaho bwari butaniye n'Ubucakara ! Padiri F. RUDAKEMWA

Umugabekazi Kanjogera n'umuhungu we Musinga.
Umugabekazi Kanjogera n'umuhungu we Musinga.

2. Uko inzego gakondo z’ubutegetsi zari zimeze mu Rwanda rwa kera


A. Inzego z’ubutegetsi


Ubushize twaganiriye ku Badage bakolonije Urwanda kuva mu w’1897 kugera mu w’1916. Bazunguwe n’Ababiligi kugera mu w’1962. Twabonye ko kugirango tumenye icyo Ababiligi bashimwa n’icyo bagawa, ari ngombwa rwose kubanza kumva uko inzego gakondo z’ubutegetsi zari zimeze mu Rwanda mbere y’umwaduko w’Abazungu. Ni byo tugiye kuganiraho ubungubu.


Umutegetsi mukuru w’Urwanda rwa kera yari ingoma Karinga. Mu mitambagiro, mu birori, mu guhabwa icyubahiro (préséance, protocole), yazaga imbere y’umwami. Urwanda rwashoboraga guterwa, rukaba rwanatsindwa, yewe se n’umwami warwo agafatwa mpiri, akaba yanicwa. Igihe cyose ingoma Karinga yabaga itarafatwa, umwanzi yabaga ataratsinda, yabaga atarigarurira Urwanda.


Nyuma ya Karinga hakurikiragaho umwami. Umwami ariko yanganyaga ububasha n’umugabekazi, ni ukuvuga nyina. Dore bimwe mu bibyerekana. Icyambere ni uko iyo umwami wari ku ngoma yabaga amaze gutanga (gupfa), Abiru babanzaga guhitamo mu bagore be uzaba umugabekazi. Nyuma bagahita mu bahungu b’uwo mugore ukwiye kuba umwami. Ntibahitagamo umukuru byanze bikunze, bahitagamo uwo babonaga abishoboye kandi abikwiye kurusha abandi. Icya kabiri ni uko iyo umwami yapfaga mbere y’umugabekazi (nyina), umugabekazi nawe yagombaga gupfa. Akenshi yanywaga uburozi cyangwa akaryama agaramye ku gitanda, bakamushyira umubirikira (entonnoir) mu kanwa, bagasukamo amata kugeza ubwo amuhuba umwaka, ntabashe guhumeka, agapfa. Icyo gihe baravugaga ngo umugabekazi yanyoye.


Mu Rwanda habayeho abagabekazi benshi b’ibishegabo bitegekeraga igihugu, abami bagasigara ari ab’umurimbo gusa. Umwe muri bo ni nka Kanjogera nyina wa Musinga (1897-1931), undi ni nka Nyiramavugo Nyiramongi nyina wa Mutara wa 2 Rwogera (?-1853). Abo rwose ntibavugirwagamo. Na Nyiramavugo Kankazi nyina wa Rudahigwa (1931-1959) yarabigerageje, ariko ntibyamushobokera kubera ko ibihe byari byarahindutse.


Urwanda rwari rugabanijemo Ibiti banitaga kandi Intara. Muri buri giti umwami yabaga ahagarariwe n’Abatware 3 uw’ingabo, uw’ubutaka n’uw’umukenke. Umukuru muri bo yari uw’ingabo, ku buryo iyo bavugaga “umutware” nta kindi bongeyeho, byasobanuraga “umutware w’ingabo”. Hari igihe umutware w’ingabo yabaga ari n’umutware w’ibindi byose. Kuba umutware mu rwego rw’Igiti (uw’ingabo, ubutaka cyangwa umukenke) byari umwihariko w’Abatutsi.


Ibiti byari bigabanyijemo Ibikingi. Igikingi cyabaga kigizwe n’umusozi umwe cyangwa myinshi (collines). Buri mutware muri bariya batwaraga Igiti yashyiragaho umuhagarariye mu Bikingi bigize Igiti cye. No mu rwego rw’Igikingi abatware b’Abatutsi ni bo babaga ari benshi, ariko harimo n’Abahutu n’Abatwa. Icyakora Abahutu n’Abatutsi bakomezaga kunena Umutwa kabone n’abatuye mu Gikingi ategeka. Ntibasangiraga nawe, ntibanyweraga ku muheha umwe na we. Byongeye kandi, mu kuzamuka mu ntera Umutwa ntiyashoboraga kurenga urwego rwo kuba umutware w’Igikingi. Cyaraziraga ko yatwara Igiti, ariko ku muntu w’Umuhutu byarashobokaga, uretse ko bitari bikunze kubonekera.


Ibindi biteye amatsiko ni ibirebana n’umutware w’ingabo. Ntabwo yabaga ari we ku izina gusa, yabaga afite ingabo ategeka koko. Izo ngabo ariko zabaga zituye mu Biti binyuranye by’u Rwanda. Umutware w’ingabo utuye ikantarange yabaga afite ijambo n’ububasha ku nka, ku nzuri no ku bundi bukungu buri musirikari akesha kuba ari mu ngabo ze aho yaba atuye hose. Hari n’ubwo ingabo iyi n’iyi yikundiraga kandi ikumvira umutware wayo utuye iyo bigwa kurusha uko yabigiriraga umutware w’Igiti ituyemo.


B. Ibintu byose byari iby’umwami


Kugirango twumve neza inshingano z’abari mu nzego z’ubutegetsi tumaze kuvuga, ni ngombwa kumenya ko mu mu mitekerereze y’icyo gihe ibintu byose byari iby’umwami. Byose ariko : inka, amasambu, abagore ndetse n’ubuzima bwari muturage, byose byari iby’umwami. Uwifuzaga kugira icyo aronka yagombaga guhakwa ku mwami cyangwa ku byegera bye. N’uwashakaga kwirinda ko yanyagwa ibye ni ko yagombaga kubigenza. Dore ingero 2 zerekana ukuntu ibintu byose byari iby’umwami. Urwambere ni nk’uko umwami Rwabugiri yitwaga Sezisoni. Umunsi umwe yumva izina rya muramu we witwaga Rwabugiri riramushimishije, ararimwaka, araryitwarira, undi amwita Rwakageyo. Urugero rwa 2 ni nk’uko na none Rwabugiri yarongoye abagore 3 bavukana kandi bose abambuye abagabo bari barashatseho, barabyaranye n’abana. Nyuma yaje kubica bose, ataretse na se ubabyara, ni ukuvuga sebukwe witwaga Nzirumbanje abahora ko bari baragize uruhare mu rupfu rw’umugabekazi Murorunkwere, nyina wa Rwabugiri.


 

Nyiramibambwe-Nyirayuhi KANJOGERA !
Nyiramibambwe-Nyirayuhi KANJOGERA !

Abari mu nzego z’ubutegetsi gakondo bari bashinzwe kuvana mu baturage ibiribwa bikomoka ku buhinzi no ku bworozi bigomba kugemurwa ibwami. Abo mu rwego rwo hasi babikusanyaga bitwaga Abamotsi. Umumotsi yabaga ashinzwe ingo ziri hagati ya 10 na 15. Yagereranywa na ba Nyumbakumi b’ubu. Umumotsi yagombaga gukusanya byinshi, agakuraho ibimutunga n’umuryango we, hagasaguka ibyo yohereza ku mutware w’Igikingi. Umutware w’Igikingi nawe yakuragaho ibimutunga n’abe bose, hagasaguka ibijya ku mutware w’Igiti. Umutware w’Igiti agakuraho ibimutunga, hagasigara n’ibyo yohereza ibwami.


C. Akababaro k’abaturage


Tuzirikane ukuntu bariya batware n’abamotsi banganaga (umubare munini wabo), tuzirikane ko benshi muri bo bari bafite abagore benshi, tuzirikane ko abagira icyo bapfana n’umutware nabo bagombaga gutungwa na rubanda, hanyuma twibaze ukuntu umuturage yari yaragowe. Ntacyo yasigaranaga. Ni yo mpamvu abamotsi bagiraga akamenyero kabi kitwaga “gutora”. Ni ukuvuga kuzenguruka mu rutoki rw’umuturage ruri kwana, agashyira ikimenyetso ku nsina zizera ibitoki byiza kandi binini kurusha ibindi, akavuga ati “iki gitoki nikimara gukomera, kizaba icy’umutware”. Icyo gihe nta mihanda yabagaho. Ibyo byose abaturage babijyanaga ibutware n’ibwami babyikoreye ku mutwe, wabigezayo kandi ntihagire uguhemba cyangwa ngo agushime. Dore amakoro n’andi mahooro umuturage yacibwaga :


1.Ikoro ry’ingabo cyangwa ry’umuheto : Ni ikoro buri muryango mugari (inzu, igisekuru) w’Abahutu watanga ku mpamvu y’uko Abahutu batsinzwe, nta kindi.


2.Ikoro ry’ubutaka : Ni ubukode bw’ubutaka. Kubera ko ubutaka ari ubw’umwami, ufite akarima ahinga wese  yagombaga kugakodesha.


3.Ikoro ry’ibihunikwa : Ni ikoro ryavanwaga ku myaka ishobora kumara igihe ihunitse.


4.Umusesekara. Ni ikoro ryabaga rigizwe n’ipfukire (hagati y’ibiro 8 na 15 by’amashaza cyangwa by’ibishyimbo) n’urutete (ibiro 15 by’amasaka).


5.Inyambike. Ni kimwe na bya bindi twabonye mu kanya byo gutora, uretse ko iyo bamaraga guca igitoki cyari cyaratoranijwe, baheragako bambika (batora) ikindi nacyo kizaba icy’umutware.


6.Umusogongero :Ni uruhare abatware bavanaga ku ikoro rigenewe umwami.


7.Uburetwa : Ni imirimo Abahutu bakoreraga abatware kandi ntibayihemberwe. Buri muryango (urugo –famille-) rwagomba kugira umuntu rwohereza gukora iyo mirimo. Aha ni ho havuye wa mugani ngoIbyaye amamasa yicungura amarago”. Amarago ni ubwoko bw’imyambi aborozi bakoreshaga bareza inka kugirango babone ikiremve. Umugabo wabaga yarabyaye abahungu yashoboraga kujya abohereza umwe umwe gukora ubwo buretwa, nawe akabona akanya ko kuruhuka. Icyumweru cya gihanga cyari kigizwe n’iminsi 5. Itatu muri yo yagombaga guharirwa iyo mirimo. Dore urutonde rw’iyo mirimo:

 

8.Kubaka inkike : Kubaka no kwita ku ngo zikikije amazu y’umutware kandi ibiti, imigozi, urubingo n’amahunda yo kubikora akaba ari wowe ubijyana.


9.Guhingira umutware cyangwa se umwe mu bo bagira icyo bapfana.


10.Kurarira kandi inkwi urara ucanye uraririye akaba ari wowe uzishakira. Abararirizi babaga buri gihe ari babiri babiri. Aragowe uwo umutware yasangaga yafashwe n’agatotsi. Yaramukubitaga, kenshi akamumugaza. Hari ubwo wararaga udasinziriye gutyo, bwacya bakakohereza kwirirwa uhinga, cyangwa se mbere yo gutaha ukabanza ukajya kuvoma amazi umutware, abagore n’abana be baza gukoresha mu guteka, kwiyuhagira, gusukura inzu n’ibindi bikoresho. Haba n’ubwo wabaga wiriwe uhinga, ku mugoroba bakakubwira ngo urare izamu. Kurarira ni bumwe mu buretwa abantu bangaga kurusha ubundi.


11.Guheka mu ngombyi umutware, abo mu muryango we n’imizigo yabo iyo babaga bagiye mu rugendo.


12.Gufata igihe. Ni ukujya kuganiriza umutware umubwira ukuntu ari intagereranywa muri byose, ukamushimisha ukamusetsa, ariko utavugira ku busa. Ugomba kuba witwaje inzoga iryoshye n’andi maturo y’ibiribwa kugirango nyokobuja (umugore w’umutware) na we agushime, hanyuma ukomeze kurebwa neza.


13.Guhora witeguye gutumwa ahantu aho ariho hose, igihe icyo ari cyo cyose.


14.Gutabarana n’umutware aramutse agiye ku rugamba.


15.Kumuha inka y’indorano igihe yapfushije umuntu wo mu muryango we,inshumbushanyo iyo hari indwara yiraye mu nka ze ikicamo zimwe,indemano iyo hari umuhungu we ugomba gukwa, igihembo iyo umugore we yabyaye, indabukirano ihabwa umuhungu w’umutware iyo yabaga agizwe umukuru w’umuryango, izimano iyo umutware yabaga yagusuye cyangwa yasuye agace utuyemo.


16.Kwemera umurundo nta guhigima. Igihe umutware ashakiye, yategekaga umworozi ufite inka kuzimwereka zose, agahitamo izo yifuza ko ziba ize akazitwara, cyangwa se ntagire n’imwe ahitamo.


17.“Umukenke ni uw’inka, si uw’isuka”. Iyi mvugo isobanura ko icyazaga mbere, icyahabwaga agaciro ari inzuri, imirima ihingwa ikaza nyuma. Bisobanura ko umutware yashoboraga kwambura abaturage imirima yabo kugirango ayigire inzuri z’inka ze. Yashoboraga no koneshereza abo baturage abizi neza kandi abishaka, akaragira no mu bikorera byabo. Bari babujijwe guhinga ibishanga kugirango inka zijye zibona aho zirisha mu cyi. Yashoboraga kandi kwambura abaturage imirima yabo kugirango ayigire iye gusa n’ubwo atayihindura inzuri. 

 


Ikindi kibabaje cyane ni uko abatware bashoboraga kwica abaturage, ntihabe inkurukizi. Ni muri urwo rwego ingabo zashoboraga kwitoreza kumasha ku bantu bazima ; cyangwa uwatanzwe ngo apfe akigirizwaho nkana. Bamwe mu batesi bati reka turebe uwamukubita inkoni imwe, agaherako ahwera”. Abandi bati reka turebe uburyo twamwigirizaho nkana, tumugaragure, ntahereko apfa, mbere yo kunogoka  abanze ababare igihe kirekire gishoboka cyose”.


Zimwe mu ndangagaciro zagombaga kuranga umuntu wahatswe cyangwa uzi guhakwa ni izi :


*Gukora icyo utegetswe neza, vuba na bwangu.

*Kwicisha bugufi no guhora wigengesereye.

*Kunama imbere y’umutware, ariko ukabangarika amatwi ngo wumve icyo akubwira, kutamureba mu maso, kumushyira mu bwinshi (mwaramutse, murifuza iki ?...), gutegereza ko aguhereza akaboko, kandi ugategereza ko ari we ubanza kugira icyo avuga, hanyuma nawe ukaba wasubiza.


D. Bose ntibari bababaye kimwe


1. Hari n’Abatusti bari batsikamiwe n’imikorere mibi y’inzego z’ubutegetsi gakondo uko tumaze kuzivuga. Ariko bo kubaka inkike, guhinga, kurarira no guheka ntibyabarebaga. Icy’ingenzi basabwaga kwari ugufata igihe. Iyo Abahutu cyangwa Abatwa babaga bahetse umutware, bene abo Batutsi bo babaga batwaye nk’inkono ye y’itabi.


2. Igihe Abazungu badutse mu Rwanda, imikorere y’inzego z’ubutegetsi gakondo nk’uko tumaze kuzibona yari yiganje mu gice cy’u Rwanda gikikije Nyanza ya Butare (Nyabisindu). I Gisaka cyari cyarigaruriwe n’Urwanda mu w’1850 ku ngoma ya Rwogera. Imikorere nk’iyi tumaze kubona yari itarahashinga imizi. Mu turere tw’imisozi miremire twa Gisenyi, Ruhengeri, igice cya Byumba, uburengerazuba bwa Kibuye, mu Bukunzi, mu Busozo,ndetse na Busigi, ibi bintu ntibyahabaga ! Aho hose hari hatuwe ahanini n’Abahutu bari bifitiye abandi Bahutu babategekaga, ntibabigirizeho nkana nk’uko ingoma nyiginya yabikoraga aho yari yarashinze imizi. Nk’uko tuzabibona mu nyandiko zizakurikiraho, ni Abazungu cyane cyane Ababiligi bazakuraho bariya bayobozi b’Abahutu, bakabasimbuza abatware b’Abatutsi, maze mu Rwanda hose bahasakaza imitegekere nk’iyi tumaze gusuma. Ababiligi ariko bakoze n’ibindi byinshi tuzarushaho gusobanukirwa neza ubwo tumaze kumenya uko inzego gakondo z’ubutegetsi zakoraga.


Umwanzuro


Iyi miyoborere ni yo yatumaga mu Rwanda hahora amapfa n’inzara. Imvura yapfaga kubura cyangwa se ikaba nyinshi, umuturage wari usanzwe ari umukene akaba abaye noneho umutindi kuko nta kantu yashoboraga kuba yarazigamye. Mu rugo rugizwe n’umugabo, umugore n’abana, iyo umwe yarwaraga na bwo byari uko. Amakoro, imisoro, uburetwa ntibyagabanukaga ngo ni uko umwe yarwaye. Umuturage nta gaciro, nta burenganzira yagiraga. Akamaro ke kari ako gukora, yashaka agapfa, ariko abategetsi bakiberaho neza. Ubuhake ntaho bwari butaniye n’ubucakara, n’umwami Rudahigwa ubwe yarabyivugiraga. Imitegekere nk’iriya yagumyeho kugeza mu w’1959. 

 

Mu guhimbaza isabukuru y’imyaka 50 Urwanda rumaze rwigenga, birakwiye rwose kandi biratunganye kwibukana urukundo, urukumbuzi n’icyubahiro cyinshi Abarwanashyaka basezereye ingoma ya gihake na gikolonize.


Padiri F. Rudakemwa

 

 

 

Iyumvire Simon Bikindi ati :

 

Twasezereye ingoma ya Cyami,

Gihake na Gikolonize birajyana,

Tubona Demokarasi itwizihiye,

Muze twishimire UBWIGENGE.

 

 

 

 

Commentaires : 180
 • #180

  Inkenzi (mardi, 26 juin 2012 18:26)

  Amakoro namaturo yakera nanubu yimakajwe n'inkotanyi! ingero ni nk'umusoro w'ubutaka, umufuragiro wa banki kubasaba inguzanyo bagamije kwivana mubukene, imisoro inyuranye nka TVA n'ibindi bitindagasani inyenzi inkotanyi zifashisha zitwogogoza.

 • #179

  Kwibeshya (dimanche, 24 juin 2012 13:59)

  Rwanda Rwanda rwambyaye! rekankurate ndanguruye ijwi!.
  urakoze cyane Padi, komerezaho, wenda ubukana bwingengabitekerezo ya Rutaremara na FPR arabera, byahitana bake! NI AMATEKA ntakundi vouloir où pas azavugwa!

  bwana Rutaremara nabambari bawe; akariro gake na feri kuko murebye nabi Kayibanda yazuka cyangwa hakavuka undi! na nyina wundi abyara umuhungu.

 • #178

  UBWOKO BURAGWIRA (samedi, 23 juin 2012 03:32)

  ABA BATUTSI KO MBONA BASA NK'AHO BAFITE IKIBAZO CYO KUVUKA BADASHITSE !! ILS SONT DEGENERES EN TOUT CAS!!ABATUTSI BAVUGA NGO NI BEZA BABIVANYE HE ??

 • #177

  Nyabutatu (vendredi, 22 juin 2012 23:32)

  Ese mwatubwira niba i Bwami bararyaga? Kuko ndabona nta toto ribaranga.

 • #176

  Bushombe (vendredi, 22 juin 2012 01:15)

  Ntimujye mupfa ubusa kuko njye nsanze amoko ari ibihimbano gusa gusa!!! None se umuhutu w'umusinga n'umututsi w'umusinga bataniye he??????
  Umututsi wese afite umuhutu ushobora kuba amurutira umututsi kubera akamaro yamumariye ndetse n'umuhutu ni uko !!! Tube abantu b'abagabo tujye twanga umuntu ku giti cye, ntitujye twanga ubwoko. uwo nzongera kubona azanye ibyo kwanga umuntu kubera ubuhutu cga ubututsi nzajya mubonamo IKIGORYIpee!!!

 • #175

  TOWAKAGAME (jeudi, 21 juin 2012 23:10)

  TOWAKAGAME NI AJUGUNYWE NI ABISE ABANYARWANDA BIBEREHO MU MAHORO.

 • #174

  KABERA (jeudi, 21 juin 2012 16:54)

  ntawe ugashyigikiye ahubwo kuko ari abasazi dutinya ko tugiye mu mihanda baturasa nimutugire inama naho turashize bararya turebera

 • #173

  Kaasalbert (jeudi, 21 juin 2012 11:39)

  Urakoze cyane Padiri kutwibutsa amateka ya gitegekere y'u Rwanda rwo hambere.

  Iyi ngoma ya Kagame ni fotocopi ya ziriya ngoma zabaye mu Rwanda kugeza muli 1959.
  Twifatanye dusezerere kariya gatsiko k'abicanyi n'ubwo gashyigikiwe na bagashaka buhake. Inzira ni ndende ariko tuzabigeraho.

 • #172

  Mutegereze (mercredi, 20 juin 2012 23:11)

  Padiri Tomasi na forutunatusi barimo gutegura jenoside abantu bose barebera gusa bakabita abasazi! Kwica abatutsi buri gihe byagiye bitegurwa n'ibinyamakuru by'abahezanguni.59 yateguwe na kinyamateka. Jenoside ya 94 yateguwe na kangura. None mwitege icyo ikinyamakuru leprophete umuhanuzi kirimo gutegura. Nzabandora! Bantu mukuna u Rwanda muhaguruke. Aho kuruha umuntu azimya umuriro yawubuza kwaka kandi ibuye ryagaragaye!

 • #171

  Ndabashimiye (mercredi, 20 juin 2012 20:58)

  Nsomye iyi nkuru yose inyereka ko abahutu ari abantu ba mahoro, kuva nakera bambuwe uburenganzira bwabo. Ntabwo tuzongera kwemera guhakwa, muze tubyamaganire kure rwose.

 • #170

  RUTEREMARA (mercredi, 20 juin 2012 18:32)

  WOWE BWANA NAHAYO COMMENT 169 WOWE UZ'UBWENGE UZABARUTE UKORE REVOLUTION TUREBE. AHO KWILIRWA UMOKA KULI LE PROPHETE WEREKANAKO NTA BURERE WIGEZE.IBYO WANDIKA BYOSE BIRAGUSA WA NKIRABUHERI WE.

 • #169

  NAHAYO (mercredi, 20 juin 2012 14:24)

  nnta revolution irabaho mu RWANDA, revolution n'impinduramatwara KAYIBANDA, HABYARA, KAGAME bose n'ibicucucu, kurya inka, ko kubwa KAYIBANDA, HABYARA no kwiruka ibihuru uvuza induru umunesha abantu se niyo revolution? kwicisha abantu udufuni se bya KAGAME, no gutera ibihugu by'abaturanyi, no kwihenura, no gukangisha genocide ni revolution?... REVOLUTION rero ihindura n'imitekerereze, ikazana ubwisanzure, ijyana kandi n'iterambere, ibyo byose se birihe, umunyarwanda atagishobora kurya 2 ku munsi?

 • #168

  Rwivanga (mercredi, 20 juin 2012 05:38)

  Ariko ni igitangaza pe! Umugore usa nka Kanjogera aba umugome bigeze uko tumwumva bigenze bite koko? Ubwo murabona uburyo uwo mugore yari ihoho? Nyamara ubugome aburusha inzoka! Ahaaaaa.

 • #167

  So-ni-nde (mardi, 19 juin 2012 22:32)


  Umuntu ujijutse mu by'Amateka iyo avuze wumva wumvise nyine. Genda padiri Fortunatusi iyo wanditse usanga rwose ibyo uvuga bifite ireme, bifite aho biturutse kandi bidakikira ukuri kw'ibyabaye.

  Amateka ni amateka, icyabaye ntawagihakana. None se wahakana ko izuba ryarashe kandi bose baribonye bakanika imyaka, bakamesa, bakicara no mu gisharagati bakizihiza ibirori???

  Ngayo Amateka rero.
  Gusa ikintera agahinda, ni uko aho kugira ngo atwigishe, usanga ahubwo ibibi byayabayemo bigira bitya ukabona biragarutse uko byakabaye.

  " Twasezereye ingoma ya cyami na gikolonize "... dore ibyo byose byaragarutse pe pe pe ! Ni nde noneho uzatuvana ku ngoyi ya bano bami bagarutse batamirije imigara ahubwo bambaye imbunda bagendana amarozi kandi bakingiwe ikibaba n'abajyanama baturutse hakurya y'amazi ... bose bagamije kudusahurira igihugu no gupyinagaza abaturage !!!

 • #166

  Teonila (mardi, 19 juin 2012 22:18)


  Ndabona Kankazi yari igishongore da !
  Ariko bajyaga batubwira ko ngo yari arushije umurozi ubugome : ngo yahagurukiraga ku mpijya azishinzemo amacumu da ! Niba ari byo se, ubwo yabaga yunguka iki?

 • #165

  Maritina (mardi, 19 juin 2012 22:12)


  Umusaza twari duturanye yajyaga atubwira ukuntu umutware yaje kureba arebuzwa ngo inka atunze. Ubwo kuko uwo mutwari atari azizi neza, umusaza agira atya ngo ahisha inyana nziza imwe yari afite kuko yari azi neza ko naramuka ayibonye itari bumurarire aho. Ubwo rero umutware abonye ko nta mabengeza ziteye arakomeza aragenda ajya no kureba ahandi.

  Mu gitondo cya kare umumotsi wabo amenye ko umutware atayiifunze araneka amenya uko umusaza yakinnye maze ahita amurega. Umutware yahise atumaho ya nyana n'ibindi bihano bigeretseho... kubona yiha gukinisha umutware !!!

  Uwo mumotsi yari umuhutu !!! Nguko uko bahakishwaga abandi.
  Ba Rwarakabije si ab'ubu gusa. Na kera bahozeho.

 • #164

  L'histoire d'un peuple est l'ame de ce peuple. (mardi, 19 juin 2012 20:59)

  Padiri, merci beaucoup, vraiment ibyo bintu utugezaho, biradufasha cyane surtout twe tukiribato tutigeze twiga Histoire y'igihugu cyacu. keep it up my father.
  Que Dieu vous bennisse.

 • #163

  IMPURUZA (mardi, 19 juin 2012 18:58)

  Aya mateka urakoze kuyatugezaho, gusa biteye ikimwaro kumva abana b'abahutu babayeho mu gihe ababyeyi babo bari bamaze kugira ubutwari bwo kwigobotora ingoyi y'AGAHOTORO y'abatutsi akaba aribo bongeye kuyishoramo urubyaro rwabo!!!
  Ingero ni nyinshi: Abahutu bamwe bayoboye amashyaka ya ba SE na ba SEBUKWE bakayashyira mu buhake bw'abatutsi bo muri FPR nka TWAGIRAMUNGU n'abandi.Ikibabaje kurushaho ni uko batigeze bisuzuma ngo nibura bahindure ingendo bashake uko bafatanya n'abandi banyotewe impinduka nyayo.
  Na n'ubu biteguye kujya guhakwa ngo umututsi abahe akamanyu k'umutsima mu gihugu cyitwa icyabo!!!
  N'ubundi ngo abahutu bagira inzara ariko inzigo ngo mautahe!!
  UMUHUTU = GUHAKWA =INDA NINI

 • #162

  Listen_good insights (mardi, 19 juin 2012 17:36)

  PK press conference. Good insights.

  http://www.paulkagame.tv/podcast/

 • #161

  @99 (mardi, 19 juin 2012 14:27)

  urakoze cyane NZABANDORA P kutugezaho aya mateka ,mu rwanda kagame yakuyeho isomo ry'amateka kugira ngo ayobore injiji
  abana bakiri bato ibi bintu utwandikiye bizabagirira akamaro;
  padiri Fortunatus nawe nakomereze aho tturamushyigikiye.

 • #160

  Mubwire, Ubuhake+ubugome bigenda mu maraso? (mardi, 19 juin 2012 12:40)

  None se ko mbona n'aba buzukuruza ba KANJOGERA baatumereye nabi, ubu ubuhake ntibugenda mu maraso.

 • #159

  Louise (mardi, 19 juin 2012 11:55)

  Ndasaba abameze nka Ngabotsinze coment 125,gusaba inama yo kwiyumanganya no kubaha abandi!Nta muntu ushyigikiye ubwicanyi,uko bwaba kose.Ntawashatse kuvuka ali ubwoko ubu n,ubu.Ubwo se urushije iki padiri koko?Uti yabogamye mu kuvuga amateka!Tugushime ko ukoze mu nganzo ugatukana,ukanasebanya?Iyo uvuga igitekerezo cyawe udatukanye byali kugutwara iki?kuba abatutsi mwarabaye benshi ni byiza,aliko sibyizako habamo abashumba benshi nkawe wita abantu imbwa.abantu ni abantu wabishaka wabyanga.Uti abahutu ni ibivume kuko bicanye.Byibuze iyaba abatutsi mutekereza gutyo muticaga abahutu bityo ntimuzabe ibivume nkabo.Imana ivuga ko tudaca imanza.Nonese ko abahutu bataye bene wabo muli congo,noneho bazagilira ikizere abatutsi mu kuzimu ko babatsembye?Niba hali nuwarokotse se urumva mubyukuli ababiciye mu ishyamba nibo babagiliye neza?Ubwo se ayo si amacakubili arenze uli konsa?Muvandimwe umwanzi w,abantu ni inda ,bitabaye ibyo ntabwo mwakagombye guhemukira abantu mwaruhanye murwanira igihugu,ngo mubasubize ishyanga,ndetse mubasangeyo kubabuza amahwemo no kubica rugeretse.Biragayitse cyane ntabwo ali umuco kanyarwanda.Naho ubundi mukomeze mumererwe neza mudatukana.

 • #158

  Afouka (mardi, 19 juin 2012 11:39)

  Ese ko iteka iyo nanditse nsaba abantu ko bahaguruka tukarwanya kagame mbona commentaires zose zihita zihagara, ibyo bisobanura iki?
  cyangwa iyi site ni Intore za kagame ziranzwe ziyandikaho zonyine kuburyo iyo umuntu avuze kagame zihita zikuka umutima zikanyara mumapantaro?

 • #157

  Afouka: FDLR nisohoke ivuga twumve (mardi, 19 juin 2012)

  ndasaba abahutu bose barokotse ubwicanyi bwa kagame ngo mukenyere dufatanye turwanye igitugu murwanda.
  contribution yanyu irakenewe kuko ingufu zacu nizo zishobora kudukura kungoyi inkotanyi zadushyizeho.
  Mwibuke ko bavuga ngo le temps passe ne reviendra jamais ubu rero igihe niki niba koko dushaka gutabara abo twasize inyuma.
  Mwitegure kugirango muminsi mike nzaba menyeshe uburyo tuzagera kuntego yo kumutsinda burundu.

 • #156

  Amateka y'ubwicanyi bwa Kkagame!! (suite) (mardi, 19 juin 2012 09:27)


  Niba umaze kwumva ubuhamya bwa Emmanuel Dukuzemungu nakuarangiye(#149),ongera usome n'ubuhamya bwa Musenyeri Venuste Linguyeneza!! TOUT COLLE!!!
  Kagame n'abicanyi be bazabeshya abazungu,ariko twe abanyarwanda kutubeshya ntibizaborohera!!Imana yo sinzi igihembo ibateganyirije!!!

  http://ndagijimana.rmc.fr/336538/Temoignage-Abbe-Venuste-Linguyeneza-sur-l-assassinat-des-eveques-a-Gakurazo/

  Kadeheri.

 • #155

  Afouka (mardi, 19 juin 2012 09:06)

  Kuri lost #153, uwuze ko ntaruhande narumwe ubogamiyeho ukaba utaba no murwanda kuko wibera mumahanga...
  None se ko uri umunyamahanga iby'abanyarwanda ubyitereyemo gute?
  wakomeje ukitangira iyo misoro aho muri amerika maze ukituramira ntuze kwiterera mumata nkisazi.
  Abanyarwanda bameze nkawe igihe cyanyu ntikiragera ubwo rero tegereza tuzakubwira uze usore cg uzihamire iyo mumahanga kuko ariho iwanyu hagushimisha.
  Ibi uvuga byerekana ko uri ikigwari kitazi ibyo kivuga cg gikora kuko sinumva ukuntu umuntu agerageza gutabariza abandi bari mukaga maze wowe ukamugaya uvugako ngo nawe nimubi kurusha abo avuga ko ari babi.
  Niba uri inyenzi tuzabonana kandi niba uri umunyarwanda usanzwe ukaba utazi aho isi igeze tuzakubabarira ntakibazo.

 • #154

  Afouka (mardi, 19 juin 2012 08:44)

  Nababwiye ko twebwe abahutu bamwe twamaze kwitegura gukura FPR murwanda kungufu kuko ntabwo tugikeneye ibiganiro naba bashenzi binyenzi. iyo ziba izumva ziba zarakemuye ibintu hakiri kare none ubu amazi yarenze inkombe ntakwihangana tugifite.
  ejo nanditse mvuga ko arigewe ugomba kwifatira Kagame muntoki nkamwishyuza imiryango yacu. nayibura ubwo izihitiramo igihano kimukwiriye. Gusa umugore we nabana ntibagomba kwishyura ibyo batakoze so inama nabagira nuko bamuhunga bakatwereka ko bitandukanyize nawe sinon nibanga ubwo bazaba bahisemo gusezera kugihugu cyurwanda ubuzima bwabo bwose.
  Iyi video yakagombye gutera abatutsi bose ubwoba kuko nibo ibwira kandi nibanga kumva ntibazanga kubona. agahinda mfite nuko abenshi muribo ntabwo bumva ilingala kugirango biyumvire ibirimo kuvugwa muri iyi video.
  Video iravuga ko abatutsi bigize ibihangange maze bakaba bica abahutu( bantu) nkuwica inyamaswa kandi bazi neza ko twese turi abantu. none igihe cyo kubereka ko Imana idashobora kwihanganira ubwo bunyamaswa bwabo kirageze kandi bagiye kumirwa kuko abenshi muribo ni amashitani agomba kurimbuka. Ntabwo ibyo bakora bigomba gukomeza.
  abahutu bo murwanda, muburundi, abaganda n'abakongomani tugiye natwe gutangira kwereka aba batutsi ko icyo baturusha iri umutima mubi ariko ko bataturusha ingufu n'ubwenge.
  Ubwo rero nibadutegereze gato turaje .

 • #153

  lost (mardi, 19 juin 2012 08:20)

  mwabapadiri mwe,
  singiye kubabeshya, jye ntaruhande narumwe mbogamiyeho
  simba rwose no murwanda nibera imahanga.
  ariko nkumuntu wanyuze mwishuli, sha mbabwize ukuri benedata, babahaye u Rwanda ngo Muruyobore uko mutekereza, sha mwazana ikirenze genocide. kuko imvugo yanyu yuzuye Ivangura.
  murakabije we, mwamara abantu.
  nkumuntu ugira reflection critique kandi waciye mw'ishuli, ntaho mwaganisha u rwanda.
  none se nihehe mwabonye umuturage adatanga imisoro cyangwa ngo atunge abayobozi
  mba muri aamerika, ariko turakora bakadukata imisoro yo gukorera igihugu no kurinda ubusugire bwacyo
  sha mwe Iamana ibaturinde.
  yego sinashimagiza n'abaruyoboye ubu, ariko mwe muyrakabije

 • #152

  kuri #146 (mardi, 19 juin 2012 08:05)

  Yewe, iyi video maze kuyireba sanga ibintu bisa nkibiri kuba nabi cyane.
  Urwanda rufite ingorane zikomeye kuko kagame yahisemo kwanduza isura y'urwanda none abatutsi bene wabo ndabona bagiye kubyishyura nkuko byagenze muri 94 aho kagame na FPR yabagize ibitambo.
  Abatutsi ndabakunda ariko sinshobora kubatabara kuko ubwoko bwabo bwavutsemo amashitani atuma bahorana umuvumo kw'isi hose. Niba rero abatutsi bashaka kubaho nibashake ukuntu bitandukanya niyo shitani mumaguru mashya.
  FPR niyo shitani yihishe mubwoko bwabatutsi.
  Imana ibatabare kuko gewe mfite ubwoba ko bagiye kurimbuka

  http://www.youtube.com/watch?v=eOqV5pxcnmo&feature=related

 • #151

  Mwenesebahinzi (mardi, 19 juin 2012 07:49)

  Yeweyewe n'ingirwabami. Abantu birirwaga banyunyuza imitsi yarubanda ntibagire n'akabiri! Menye impamvu kagame na fpr badashaka ko amateka yigishwa! Ntibashaka ko abantu babona ayamafoto. Ubukdi naba banenaga abatwa! Abantu baye iseseme mu ifoto buriya guhura nabo mugitondo ntibyatera umwaku w'icyumweru cyose. Mbega abantu babi. Cyakora urabareba ukababonamo ikintu kimwe: ubugome. Ngirango nibwo bwatumaga bataramba kdi ntibagire n'akabiri.aho gutegekwa naba nategekwa n'umutwa ushyitse. Epuuu!

 • #150

  nono (mardi, 19 juin 2012 07:47)

  59 nta revolution yabayeho ahubwo habayeho ubujura bw'inka no kwiba ibishyimbo gusa , no kuvuza induru , kuko iyiza kubaho ntago abantu baba bameze gutya uyumunsi , kuvuza induru umuntu akiruka se niyo revolution ?? cg revolution nukumufata ukisobanura kumakosa !!

 • #149

  Amateka y'ubwicanyi bwa Kkagame!! (mardi, 19 juin 2012 07:23)


  Padiri Emmanuel Dukuzemungu aratubwira ukuntu yarokotse ibisumizi bya Kagame i Gakurazo igihe byabagaga abasenyeri 3 abapadiri 9,umufurere 1 n'akana k'imyaka irindwi!Ubuhamya bwe buraremereye!

  http://mixlr.com/ijwi-rya-rubanda/showreel

  Ikiganiro cyo kuwa 15/06/2012(uhere kuri 3:43:00)

  Kadeheri

 • #148

  Revousiyo ya 1959 NTIZIBAGIRANE (mardi, 19 juin 2012 07:13)

  Intambara ya FPR yaje ngo ije cyane cyane gukuraho icyo inkotanyi zita HUTISME. Hutisme rero ngo ni Revolusiyo ya 1959, Repubulika yasimbuye ubwami; FPR yaje gukuraho ibyiza byose abahutu baronse babikesha impinduka z'ubutegetsi mu rwanda mu myaka ya za 1960's. Namwe munyunvire, umuhutu wavanywe ku ngoyi nk'iyi twabonye muri aya mateka, FPR yo ngo ibyo bigomba kuvaho iyo ngoyi uwayikuyeho ni umugome ni umwicanyi!!!!Biliya byo kwambura amasambu abahutu nibyo FPR yagaruye, ibyo kubuza abantu kurya icyo bashaka nibyo FPR yagaruye, FPR ngo noneho igomba gukona abakene(ubungubu ni abahutu) nkuko yambikaga Karinga ubugabo bw'abahutu. FPR yagaruye uburetwa ibinyuza mu marorerwa Gacaca, imanza z'amahugu zo kurya ibyo abahutu baruhiye mu myaka irenga 30. bakambura abana bagizwe inpfubyi na FPR ibyo ababyeyi babo basize bamaze kwivuganwa n'inkotanyi. Abo bana bagahinduka abatindi homeless, nuko bakabafata bakajyana IWAWA ngo ni ibirumbo (inzererezi). Yewewe...uwavuga akaga FPR yazaniye abahutu ntiyarangiza...Ibyo byose ngo ni ukwihimura kuli revolusiyo ya 1959
  Iyi revolusiyo yabaye ngombwa ngo umuhutu nawe abe umuntu FPR ikaba ngo igomba kuyikura mu mitwe y'abahutu burundu imenye ko nta handi ibyo bizaganisha atari iyindi mivu y'amaraso...FPR yazanye revolusiyo yayo twarayibonye, ntabwo rero gutsemba miliyoni z'abahutu mu Rwanda miliyoni 10 z'ababantu(hutu) muli Congo miliyoni zirenga 5 z'abagande nabo bomeka ku bahutu(bantu) ibi ntabwo aribyo batwemeza ko byasimbura revolusiyo ya 1959. Iyi revolusiyo ya 59 igomba kubahwa ikaririmbwa n'abo yahaye kubona izuba nk'abandi bantu nubwo inkotanyi mu bugome bwazo zagiye gufatanya n'
  abagenga b'isi ngo barimbure ubwoko bw'abahutu. Ntibagahore bogeza jenoside yabakorewe kuko nibo bayiteje ngo babone uko bayogoza akarere..Ese byari ngombwa ngo bazane za Drones ngo baratashye...
  Revolusiyo ya 1959 niyibukwe kandi ikomeze mu mitima y'abemera agaciro kayo. Niba abatutsi bunva kobagomba gupfukamisha abahutu babemeza ko Revolusiyo 59 ari icyaha...intambara hagati y'abatutsi n'abahutu zizahoraho.

 • #147

  @145 (mardi, 19 juin 2012 06:47)

  ererererere....
  ibyo byose rero kuki abayahudi(aha ndumva ushaka kuvuga abatutsi) bo bitabareba?!
  iyo iby obabikora kare kose amazi ntaba yararenze inkombe bigeze aha!?

  ibyo babyita ubwibone naho Padiri umushyire hasi si ibi yaravutse arabisanga kandi biracyanariho ,ibiriho biravugwa kandi ikibabaje ni uko umuti uciye mu bwumvikane nawo

 • #146

  Urgent!!!! (mardi, 19 juin 2012 06:46)

  Ko mbona ba ntibindeba babaye benshi? Iyi wake up call dukwiye kuyitega abiri. Duhaguruke!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=eOqV5pxcnmo&feature=related

 • #145

  Padiri's Message (mardi, 19 juin 2012 06:26)

  Padi, ntaho utaniye na hitler yagerekaga akabazo kose ku bayahudi.
  nibura niba utakinabona akanya ko gusoma ivanjili kubera kwandika articles kuri leprophete, ujye wibuka ingingo 4 zo muri bible:
  1. imana ibabarira ibyaha byose
  2. imana ntihora abana gukiranirwa kwa base
  3. jya ubabarira mugenzi wawe inshuro 7 70(ndakeka ari 7*70=490)
  4. jya wemera guhindukiza undi musaya nawo bawukubite.
  ugire umunsi mwiza padi.

 • #144

  UBUHAMYA KU RUPFU RW'ABASENYERI N'ABAPADIRI I KABGAYI (mardi, 19 juin 2012 06:00)

  PADIRI DUKUZEMUNGU ARATANGA UBUHAMYA NYUMA Y'IMYAKA 18 Y'IYICWA RY'ABASENYERI N'ABAPADIRI I GAKURAZO. BITEYE UBWOBA RWOSE. NONE NGO INKOTANYI ZIZABA ABANTU? AHAAAA. INZOKA NI INZOKA, INYENZI NI INYENZI. NI ABICANYI ZIRAGASHIRA.

  Listening back to Ijwi Rya Rubanda - Kuva tariki 15/06/2012 saa 16:23 y'i London = saa 17:23 y'i Kigali by Ijwi Rya Rubanda on Mixlr. http://mixlr.com/ijwi-rya-rubanda/showreel/ijwi-rya-rubanda-kuva-tariki-15062012-saa-1623-yi-london-saa-1723-yi-kigali #mixlr

 • #143

  NZABANDORA P KURI CHRISTINA UMUTIMA (mardi, 19 juin 2012 05:59)

  @117 kuri chritina umutima ,nanjye ndagushimiye kuba wabashije gusoma iriya nyandiko yerekana uko amateka yagiye agenda ,kuko burya ntawumenya byose ni ukugenda twese twungurana ibitekerezo bikazagera igihe abanyarwanda ubwabo aribo bazayiyandikira.
  UMUNSI MWIZA KURI MWESE

  NZABANDORA P

 • #142

  Twese (mardi, 19 juin 2012 05:21)

  Twese duhaguruke dukore. Akazi kagiye gutangira, igikoresho cyose waba ufite ugikoreshe neza. Dusarure amatunda areze. N'atarera neza tuyasarure azahira mu bubiko.
  Akazi gatangire! Ba ntibindeba nabo tubamagane!
  http://www.youtube.com/watch?v=eOqV5pxcnmo&feature=related

 • #141

  Bishop Elysee (mardi, 19 juin 2012 05:15)

  En sa qualité d'évêque, le type à la tête en forme de ballon de rugby demande aux Congolais vivant en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique et ailleurs de tuer le maximum de Tutsi rwandais possible. As a Bishop, the guy with the funny head tells to all Congolese wherever they can be in Sout Africa, Europe, America and alsewhere to kill as many Rwandan Tutsi as they can... Simple than that.

  http://www.youtube.com/watch?v=eOqV5pxcnmo&feature=related

 • #140

  Ibintu byakomeye. (mardi, 19 juin 2012 05:11)

  Maze ibijya gucika...
  Nkimara kubona uyu mu bishop, nagize ubwoba. Iyo ibintyu byatangiye kuzamo amadini n'Imana, mujye mwitonda. Ndakeka hari aba bishop bandi bari bugere ikirenge mucye.

  http://www.youtube.com/watch?v=eOqV5pxcnmo&feature=related

 • #139

  Padiri (mardi, 19 juin 2012 05:07)

  Ibyo padiri yandika hano boba bigamije ibintu 2:
  1. Kwerekana ububi bw'abatutsi
  2. Justifier le genocide. Mu kwerekana akarengane kari karakorewe abahutu, aba ashaka kumvikanisha ko ibyo bakoze ari ukwihimura .
  Mujye mwitondera inyandiko nk'izi rero zandikanye ubugome kandi ziri systematique.

 • #138

  Libonukuri (mardi, 19 juin 2012 04:05)

  Mwihutire kumva ikiganiro cyo kuri radiyo Ijwi rya rubanda cyo ku wa 15 Kamena 2012, aho uwari padiri Dukuzemungu Emmanueli asobanura uburyo Inkotanyi ziciye abantu i Kabgayi, zikanarimbagura Abasenyeri. Ni ubwa mbere abivuze nyuma y'imyaka 18 yose. Ngo amaze gushira impumu!

 • #137

  kuri padiri (mardi, 19 juin 2012 03:46)

  Padi, murutwe n'uyu mu congoman bishop koko? namwe ni muce iteka maze ubundi duhagurukane n'iyonka twikize inzoka z'abatutsi muri grands lacs, murebe ko amahoro adataha iwacu.
  Muduhe umugisha gusa.
  Bishop elysee

  http://www.youtube.com/watch?v=eOqV5pxcnmo&feature=related

 • #136

  Libonukuri (mardi, 19 juin 2012 03:21)

  Ndizera ndashidikanya ko Padiri Rudakemwa Fortunatus yibonera ko inyandiko ze zishimwa cyane n'abantu benshi, ku buryo vuba aha azazikoramo igitabo kigasohoka, kandi kigasomwa na bose.
  Padiri we urakoze rwose, kuko uri kutumenyesha amateka.

 • #135

  BISHOP ELYSEE (mardi, 19 juin 2012 03:04)

  http://www.youtube.com/watch?v=eOqV5pxcnmo&feature=related

  Uyu mu bishop rwose twumve ubutumwa bwe mu bushishozi, ni umukozi w'Imana , so tugomba kumwumva. Ibibazo byo muri grands lacs bizakemuka ari uko nta mututsi ukirangwa hano iwacu. Reka tubapangire buri wese mu bushobozi bwe. Padiri gusa ajye aduha umugisha adusomere na verset biblique qui justifient l'auto defense.
  Ufite agafuni, inkoni, imbunda, imigozi, ibishito ahaguruke twirwaneho.

 • #134

  Rebera TV RWANDA hano (mardi, 19 juin 2012 02:55)

  www.susuruka.com

 • #133

  Nzabandora (mardi, 19 juin 2012 02:44)

  Narinzi ko bene muhammad aribo bakangurira abantu kwicana, none ndabona na bene yezu bari mu nzira, wa mugani koko ubanza ntawe uvuka ari mubi, umuntu abigirwa n'ibibazo. ese ko mbona uriya mu bishop wo muri congo we yeruye akavuga, aho ba Rudakemwa na nahimana bo ntibari mu nzira yo gutangaza jihad yo gutsemba abatutsi muri grands lacs kubera ko aribo bateza ibibazo byose dufite? nzaba ndora.

 • #132

  Hutustan (mardi, 19 juin 2012 02:34)

  Padiri yiyibagiza ko umwiryane wahereye kuri bene adamu babiri.
  Ese urakeka uwabaha igihugu cy'abahutu gusa ntakibazo mwagirana? Ntukagoreke amateka werekana ko ibibazo biterwa n'abatutsi nk'aho aho bataba nta bibazo bihaba.Uwabaha a hutu land(hutustan), maze ngo ndebe ko ibibazo byanyu bishira maze mukibera muri paradizo kw'isi. Urayobya benshi sha !

 • #131

  Abdullah (mardi, 19 juin 2012 02:29)

  Uwaduhaye iyi link yakoze kabisa. Ubanza igihe cyizagera abakristo bakabona ko gukurikiza ivanjili yo gutega undi musaya byataye igihe. Gusa uyu mu pasteur iyo aza kuba umu sheikh ndakeka mandat d'arret no gushyirwa kuri liste y'aba terroriste biba byamaze gukorwa. Nk'umututsi, sinarenganya uyu mugabo , ahubwo narenganya abatutsi bateza akajagari muri congo. Nk'uko umunyamerica adakwiye kurenganya intagondwa ahubwo akwiye kurenganya leta yabo ihonyora uburenganzira bw'abandi.Muslims must wake up!

  http://www.youtube.com/watch?v=eOqV5pxcnmo&feature=related