Padiri Evariste NAMBAJE :“Connais-toi, toi-même” . P.Thomas.

 

I.Umusogongero


Padiri Evariste Nambaje turaziranye bihagije. Twabanye umwaka umwe mu seminari nto ya Nyundo. Mu Nyakibanda ho twiganye mu ishuri rimwe, duhabwa ubupadiri mu cyumweru kimwe(11-18/7/1999), tubuhamwa n’umwepiskopi umwe ari we Bimenyimana Yohani Damaseni, dutumwa gukora ubutumwa muri Diyosezi imwe ya Cyangugu. Padiri Evariste Nambaje akomoka mu i Tyazo h’i Nyamasheke, njye ngakomoka mu Bugarama, paruwasi ya Mushaka.


1. Aho mperukira Padiri Evariste ntiyari umuswa, haba mu ishuri, haba no mu buzima busanzwe. Nta nyungu n’imwe mfite yo kumuvuga uko atari ! Icyo ntigeze numvikanaho na we ni ikintu kimwe gusa ariko kirakomeye : ni imikorere ye !  Kuva na kera, Padiri Evariste Nambaje azwi nk’umuntu utajya ava ku izima ; ukunda GUFATA UBUTEGETSI kandi agategekesha igitugu.


Iyo bamushinze umurimo wo gufasha abandi (poste de service) ahita awuhinduramo urwego rw’ubutegetsi (poste de commandement) ! Icyo kintu gihora kibuza umutekano abantu bose bakoranye na we, baba Abapadiri, Abihayimana cyangwa Abalayiki, arabagora cyane bigatuma kumugirira icyizere bitoroha.


Aho amariye kugirwa umucungamari wa Diyosezi(2003) noneho byahumiye ku mirari ! Ibyahoze ari uburenganzira bw’Abapadiri (droits)  yahise abihindura nk’impano ihabwa abo yishakiye ku bwende bwe cyangwa abazi guhakwa cyane (faveurs). Kugira ngo umupadiri azongere guhabwa twa dufaranga bita « intentions de messe » Diyosezi igenera abapadiri kugira ngo bashobore kubaho (abapadiri bo mu Rwanda nta wundi mushahara bagira), ugomba kumuhakwaho, ukamupfukamira, ukamuramya, wagira amahirwe akagira icyo aguha…n’agasuzuguro rugeretse ! Ibi rero njye narabyanze,arabibona, kandi nzi ko atigeze abyakira !


2. Padiri Evariste Nambaje ni umuntu unezezwa no kugaragara nk’aho ari we wenyine ushoboye akazi no kwerekana ko bagenzi be bose b’abapadiri ntacyo bashoboye. Muri urwo rwego, kuko ari we uri ku kigega, ntahwema gukora uko ashoboye ngo anige izindi serivise za diyosezi bityo asigare mu kibuga wenyine ! Afite uburyo bwe butangaje bwo kumva Kiliziya (yitiranya na Evêché), akuyemo paruwasi, amashuri na komisiyo za diyosezi ! Aho yabyigiyeho ntitwari kumwe!


Reka dufate ingero ebyiri gusa.


(1)Nk’ubu rwose uwashyira ahagaragara ukuntu tukiri abayobozi ba Seminari (ndavuga ibyo nzi neza) twajyaga kumukuraho amafaranga yo gutunga abana twiyushye akuya, abana baburaye (siniriwe mvuga abapadiri !) cyangwa twabungije imitima, ntawe utakumirwa !


(2)Komisiyo ya Diyosezi y’Ubutabera n’Amahoro yo sinakwirirwa mvuga ibyayo ! Igihe nayiyoboraga (1999-2005) yakoreshaga amafaranga aturutse mu mishinga yatewe inkunga n’abagiraneza bo mu mahanga, umuntu yaronkanga yiyushye akuya. Kandi ntawe uyobewe ukuntu imikoreshereze ya bene ayo mafaranga igomba no gutangirwa raporo isobanutse ! Nyamara iyo ayo mafaranga yageraga kuri Konti ya Diyosezi , uyu mugabo yayarambikagaho ijanja, agafunga umutwe ; ugasabiriza ukarambirwa ; ukabura icyo ukoresha gahunda ziteganijwe akakwihorera ; ukirakaza akakureka ; ukavuza induru, ukananirwa…Njye rero byageze aho, ndatobora NDAVUGA ! Kuva uwo munsi, Komisiyo ya Diyosezi y’Ubutabera n’Amahoro yahawe ubwigenge yari ikeneye, abayikoramo bariruhutsa.


Gusa ikibazo  Padiri Evariste Nambaje ateye muri diyosezi kirenze kure icy'amafaranga, burya ngo ibintu  byo birashira bagahaha : Evariste Nambaje yifata nk’Umuyobozi wa Diyosezi ya Cyangugu, kandi nyamara Musenyeri wacu acyicaye ku ntebe ! Abatabizi nibabimenye, umurimo wo kuba Econome, si umwanya w’ubutegetsi muri Diyosezi (Droit Canon siko yabiteganyije), nyamara Padiri Evariste yarawifashishije amera nk’ukoze "Coup d’Etat", ubu niwe mutegetsi da ! We ni ko yiyumva kandi niko yitwara !Uretse ko yibeshya cyane, Nyir'intebe aracyayikomeyeho. Gusa amategeko ya Evariste arambiranye, uwayashyira mu kabati yaba atabaye abatari bake.


Ndibwira ko nyuma y’uyu musogongero, uwakongera agasoma uru rwandiko yanyandikiye yakumva byose mu buryo busobanutse !


II. Iyo Padiri Evariste Nambaje avuga ko yunze Musenyeri  na padiri Thomas   byamukomeranye aba ashaka kuvuga iki ?


Ko umupadiri yagirana amakimbirane n’umushumba wa Diyosezi ye, ni ibintu bisanzwe, byaba kuri buri wese. Kugarura ikibazo cyarangiye neza nk’uko abyivugira, Padiri Evariste arabiterwa n’izi mpamvu eshatu zikurikira :


(1)Agamije guhindura Musenyeri igikoresho n’ingabo ahora yikingira iyo agiye guhemukira abandi.


(2)Arifuza kongera kwatsa umuriro. Bishatse kuvuga ko buriya afite ibibazo bikomeye mu kazi ke, maze kugira ngo arangaze abantu akaba ashaka ba Nyirurutwerunini (Bouc-émissaire) abyegekaho ! Padiri Thomas ni we ntama y’igitambo abonye ijyanye n’igihe tugezemo ! Il n’est pas tout à fait bête cet Evaritse !


(3)Kwerekana ko ari Umuntu w’igitangaza, ko ari we ufite UBUBASHA bwo gukemura ibibazo muri diyosezi. Uwashishoza ntibyamugora guhita abona ko ahubwo Padiri Evariste agambiriye guhishira ikintu gikomeye : IKIBAZO GIKOMEYE diyosezi ya Cyangugu ifite, muri iki gihe, ni Padiri Evariste ubwe. Kandi rero n’umuti wacyo ntahandi ukwiye gushakirwa, hatari aha nyine !


Hari amakosa dukora agatera ingorane  mu mibereho y’umuntu ku giti cye ariko ubuzima bugakomeza . Ariko mu bihe bikomeye, kwitiranya ikibazo n’igisubizo byo bishobora  gusenya umuryango ndetse bikaba byanakururira ishyano igihugu cyose ! Niyo mpamvu dukwiye gusabira abashinzwe gufata ibyemezo ingabire ikomeye y’Ubushishozi.


III. Ku byerekeye abantu bahora bateragizwa bashinjwa guha Leprophete.fr amakuru, Nyirabayazana  aragaragaye :


Padiri Evaritse arabyivugira muri aya magambo :


« Maze igihe numva ko hari abantu muvugana ndetse n'abo wandikira ukanyikoma…


Muvandimwe Padiri, abantu muvugana bari mu Rwanda baba abapadiri,  abihayimana cyangwa abakirisitu, sinzi ibyo bakubwira cyangwa inama bakugira. Icyakora niba hari umuntu ukugira inama yo gukomeza umurongo wa ruriya rubuga leprophete.fr  aragushuka,abifitemo inyungu cyangwa arashaka kukuroha mu rwobo kugira ngo arebe uko uzarwikuramo.


Muvandimwe Padiri Thomas, kuva watangira kwandika ku rubuga leprophete.fr, sinahwemye kubwira abantu cyane cyane abo nabaga nkeka ko muvugana ko ugomba kuruhagarika … »


Muri Diyosezi hari abapadiri bahozwa ku nkeke n’ubutegetsi, ngo nibo baha abapadiri ba Leprophete amakuru. Yewe hari n’abenda gufungwa ! Twajyaga twibaza aho izo mpuha zituruka tukahayoberwa. None birasobanutse ! Ibuye ryagaragaye, ntiryongera kwica isuka. Umva ko padiri Thomas na Fortunatus ari bo bakurura urwikekwe mu bapadiri b’i Cyangugu da ! Abo padiri Evariste akeka murimenye !


IV. Uko padiri Evariste asuzugura ububasha bw’inzego za Kiliziya.


Padiri Evariste Nambaje aragira ati :


1. « Sinzi niba warigeze kuvugana n’Umushumba wa Diyosezi cyangwa Musenyeri Igisonga cy’Umwepiskopi ngo wumve icyo babitekerezaho .

Ariko icyo babitekerezaho bagitangaje ku mugaragaro ndetse n’Inama nkuru y’Abepiskopi Gatolika mu Rwanda ». 

 

Niba Musenyeri wa Cyangugu n’urwego rw’Inama nkuru y’Abepiskopi b’u Rwanda baravuze icyo batekereza ku kinyamakuru leprophete.fr, Padiri Evariste we abigarutseho nka nde ? Ni uko se arushije ububasha ziriya nzego noneho we akaba agiye gufata icyemezo bo batashoboye cyangwa batinye gufata ? Ndabona ari cyo padiri Evariste ashaka kugaragaza !

 

(2) Wenda ntibakwandikiye ibaruwa yo guhagarika urwo rubuga rwawe, ngo niwanga bagufatire ibyemezo bakurikije amategeko ya Kiliziya ariko bagaragaje aho bahagaze.

 

Padiri Evariste Nambaje , uretse ibyo yihangishaho, si umuvugizi wa Musenyeri, nta n’ubwo ari Intumwa y’Inama Nkuru y’Abebiskopi b’u Rwanda. Biragaragara rero ko we ahubwo azinduwe no kunenga  imikorere y’inzego za kiliziya, akaba yifuza ko « nafatirwa ibyemezo hakurikijwe amategeko ya Kiliziya » ! Icyo Padiri Evariste yiyibagiza ni uko ayo mategeko ya Kiliziya atarusha Abepiskopi b’u Rwanda kuyamenya. Ikindi yirengagiza ni uko amategeko ya Kiliziya twayiganye ! Azasubire no mu ndangamanota z’icyo gihe, azasanga atarandushaga amanota meza !  Amategeko nyazi kumurusha, yaba aya kiliziya, yaba n’ay’ibihugu ! Nzi neza aho uburenganzira bwanjye butangirira n’aho bugarukira. Ngaho se Padiri Evariste natange ingingo imwe y’amategeko ya Kiliziya ibuza umupadiri gushinga ikinyamakuru cyangwa gutangaza ibyo atekereza, cyane cyane iyo yamagana akarengane kagirirwa abakene izuba riva! Bimenyere aha  , kugira ngo umuntu ahanwe, agomba kubanza guhamwa n'icyaha giteganywa n'itegeko. Va mu bifitirano rero, mu Kiliziya ho si mu ishyamba (jungle) !

 

(3) Arakomeza akivamo agira ati : Kandi kuguheza mu kirere no mu gihirahiro, ni ikibazo gikomereye impande zose ». 

 

Ndabona uyu mupadiri agomba kuba anafite uburwayi bukomeye busa na « hallucinations », nkaba nari ntarabimenya ! Ibi yita « kuguheza mu kirere » arabikura he? Ni nde wampejeje mu kirere ? Ko nzi ko nta gihano ndimo, ko nkora ubutumwa bwanjye nk’uko bisanzwe, arashaka kuvuga iki ?


Arongeraho ngo « ni ikibazo gikomereye impande zose » ! Izo mpande ni izihe ko ku ruhande rwanjye (niba rubaho !), nta kibazo mfite ?


Nta mpamvu yo gutinda kuri iyi ngingo, iyi mvugo ya Padiri Evariste si imvugo isanzwe ya Kiliziya ! Ni ukuvuga ko afite undi avugira utari Kiliziya ; afite uwamutumye. Kwitoza iby’ubucamanza hari ijisho bitanga : nk’ubu narangije kubona indice matériel, yerekana ko email padiri Evariste Nambaje yanyoherereje yahererekanyijwe hagati y’abantu banyuranye. Icyo yihutiye ni ugusiba amazina y’uwayimwoherereje ariko birigaragaza ko yayohererejwe n’undi muntu, we akankorera faire suivre gusa !!! Bya bindi nyine  by’uwububa… !

Abibwiraga ko email nohererejwe ari privé, si ko biri ! Ubwo rero kuvuga ko padiri Evariste afite uwo akorera ni impamo kandi ntibigoye kumumenya ! Ndabona yiyambitse ikoti rya Minisitiri w’Ubutegetsi bw’igihugu, wa wundi wigeze kuvugira mu bitangazamakuru ko abapadiri ba leprophete.fr bagomba gufatirwa ibyemezo, mbese aka wa mutegetsi wundi wivugiye ngo « n’iyo nta cyaha baba barakoze, bazoherezwe i Roma » ! Aya mateka yacu ko ahora yinyuramo se di, tuzabigenza gute ?! Ikibazo noneho ni uko n’i Roma twari twaramuhungiye, padiri Evariste atangiye kuhadusanga ! Noneho se ubu tuzerekezwa he ? Gusa padiri Evariste ntakiyibagize ko isi ari umubumbe : iyo uyizengurutse cyane, uhingukira aho waturutse : si i CYANGUGU ?


V. Ubutumwa bw’ingenzi padiri yashakaga gusohoza


Nyuma yo gukwiza impuha yifashishije ikinyamakuru Igihe.com n’umupadiri yagushije mu mutego akamwandikisha inkuru yiswe « Imbuga zo hanze nizireke guharabika Diyosezi ya Cyangugu », noneho Padiri Evariste Nambaje areruye arasinya :

 

« …ndagira ngo nkugire indi nama yagufasha :

 

Guhagarika urubuga rwa leprophete.fr cyangwa kuruha undi murongo w’ibitekerezo.

 

2° Gusaba imbabazi abanyarwanda, abakirisitu n’abandi bantu urwo rubuga rwakomerekeje.

 

3° Gusaba imbabazi abantu ku giti cyabo baharabitswe kandi bandagajwe n’urwo rubuga. »

 

Aha rero niho Padiri Evariste yivamo, agasobanura ibintu. Ndasabwa guhagarika urubuga rwa Leprophete.fr kandi ngasaba imbabazi abo rwakomerekeje bose ! Icyakora yibagiwe kumpa liste y’abo urubuga rwakomerekeje ! Kuba atabavuze ni uko azi neza ko nta we ubayobewe :

 

Ni babandi bishe abakirisitu kandi bitwa abashumba ; ni ba bajura bitwaje ubutegetsi  bambuye  abaturage bo mu Bugarama imirima yabo yo mu gishanga cy’umuceri ; ni babamamyi bitwa ko ari abayobozi ariko  akaba ari nta kindi bakora uretse kugaragura abaturage b’umurenge wa Muganza mu kiziba bakakibaryamishamo umunsi wose bareba mu zuba ; ni ba bandi basenyera abaturage utururi twabo, bakabarandurira imyaka, bakabashahura…Ni babandi bashimishwa no gutindahaza rubanda rwikeneye babaca imisoro n’amakoro y’urudaca, …Bene abo , padiri Evariste nibo yikundira.

 

Ng’abo abo uyu musaserdoti wa Nyagasani ashaka ko nsaba imbabazi ! Ubu se nakongeraho iki koko ? Mu Rwanda haramutse hari abandi bapadiri benshi bumva ikibazo cy’akarengane kari  mu gihugu nk’uyu Evariste Nambaje …byaba biteye agahinda. Simbona ukundi nabyita.

 

VI.Umwanzuro (Last but not least!)

 

Padiri Evariste arasoza agira ati:


“Nyuma y’ibyo, niba ushaka kuza mu Rwanda,  nzaguha umusanzu wanjye ushoboka muri iyo gahunda yo gusaba imbabazi no kongera kumenyera”. 

 

 Le point est là, ibindi byo kwari ukujijisha : Gutaha mu Rwanda kwanjye hari abo bibangamiye!

 

(1) Nyamara nk’uko nigeze kubitangaza, gutaha mu Rwanda ni uburenganzira bwanjye nk’umwenegihugu ! Ntawe nteze kubisabira uruhushya. Kuba hari abumva ko ari abenegihugu kurusha abandi bakaba bashinzwe kutwakira no « kutumenyereza », kandi bakadutumaho ko tudashobora kwinjira mu gihugu tutabanje kubapfukamira no gusaba imbabazi z ‘ibyaha tutakoze, byerekana ikintu gikomeye : Urugamba ruracyari rurerure!

 

(2) Niba Padiri Evariste Nambaje n’abo bafatanya ibi bikorwa bya « intimidation » ari udutsiko dukora ku giti cyatwo, inzego z’ubutegetsi bw’igihugu zitabirimo, turasaba Abayobozi b’igihugu ko bahagurukira (neutraliser) aba bagizi ba nabi bitwaza gukunda igihugu kurusha abandi bagahonyora uburenganzira shingiro bw’abandi !  Dore aba nibo ahubwo bica igihugu, bakagihesha ishusho mbi mu ruhando rw’amahanga!

 

(3) Niba Padiri Evariste n’abafatanyabikorwa be bari gushyira mu bikorwa politiki y’ishaka FPR-Inkotanyi riri ku butegetsi, icyo gihe abenegihugu badashyigikiye iyi politiki nabo bakwiha ingamba zo kuyamagana no kuyirwanya kugeza ivuyeho. Ni uburenganzira bwabo. (La résistance contre l’oppression est un droit naturel et imprescriptible de l’homme: cfr DDHC, art 2) 

 

(4) Niba hari uwifuza kugira ubutumwa bw'umwihariko angezaho ntakeneye kunyura kuri Padiri Evariste Nambaje! No ya telefoni yanjye ni 0033647434465.

 

(5) Naho wowe muvandimwe Padiri Evariste Nambaje, mu gihe nkomeje kukwifuziza kurushaho kwimenya kurusha uko wibwira ko uzi abandi, no gufata umwanya wo gukemura ibibazo byawe bitoroshye mbere yo kwigerekaho ibya padiri Thomas utagukeneyeho ubufasha , 

 

RENDEZ-VOUS i  CYANGUGU, Le jour J.  A très bientôt.

 

Padiri Thomas Nahimana.

 

 

Commentaires : 135
 • #135

  紅蜘蛛 (vendredi, 02 août 2013 04:15)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/

 • #134

  巨人倍増 (vendredi, 02 août 2013 04:10)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王

  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛

  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴

  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝

  http://www.kanpoudonya.com/Energy.html 精力剤
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html 五便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html ru486 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html 男宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html 天天素
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 中絶薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html 蟻力神
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html 三體牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html 三体牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html VVK
  http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html 小情人
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html Wenickman
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 女性用媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html 催情
  http://www.kanpoudonya.com/list/19.html 殺精子剤
  http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html 蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html 終極痩身
  http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html FLY D5
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html 中絶薬RU486
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 経口避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html 絶對高潮
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売店
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 正規品
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html 威哥王 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html 威哥王三鞭粒

 • #133

  紅蜘蛛 (vendredi, 02 août 2013 04:02)

  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html キョジンバイゾウ
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRX-Oil.html ビグレックス
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強通販
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/weigewang.html イカオウ
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/pro/zsj.html 経口避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 本物
  http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html ビグレックス オイル
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html イーリーシン
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html v26 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html 催淫
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html ハナチ
  http://www.kanpocom.com/jingliji/精力剤
  http://www.kanpocom.com/jingliji/xingyuji.html Xing霸
  http://www.kanpocom.com/pro/superfatburning.html FAT BURNING
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/pro/kingse-qidian.html 奇勝カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged6.html SPANISCHE FLIEGE
  http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html ウェイカワン
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/pro/yuxiut.html 御秀堂
  http://www.kanpocom.com/pro/xinqumei.html 曲美 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 正規品
  http://www.kanpocom.com/pro/jugen.html 巨根カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei.html 曲美
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬

  http://www.kanpocom.com/Pro/USA-Excitement.html 興奮剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/pientze-huang.html 片仔廣
  http://www.kanpocom.com/meiyao/媚薬販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/FLYD5yuan.html D5 原液
  http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 蟻王
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 男1號
  http://www.kanpocom.com/Pro/xouzhentang.html 日本秀身堂
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/kunchong-fen.html 西班牙昆虫粉
  http://www.kanpocom.com/pro/meirenbao.html 美人豹
  http://www.kanpocom.com/pro/MaxMan.html ペニス増大
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html アリ王
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html ANT KING
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 媚薬蟻王
  http://www.kanpocom.com/pro/zhuangsantian.html 壮三天

  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html Sex Slave
  http://www.kanpocom.com/Pro/SpanishFliegeD8.html SEX DROPS
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/VVK-Wenickman.html VVK
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/sex-drops5.html セックスドロップ

 • #132

  威哥王 (vendredi, 02 août 2013 03:58)

  漢方,漢方薬,精力剤,媚薬,ダイエット薬--漢方会社
  すべての取扱商品は専門家に検証、推奨され、100%正規品だと確保いたします。
  EMS(国際速達郵便)にて3日間に届く。商品到着100%保証!
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 花痴
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpocom.com/jingliji/ 精力剤
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬
  http://www.kanpocom.com/zhongjue/ 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三体牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486
  http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html 天天素
  http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html 消渇丸
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼1号
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html 蟻力神
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html リドスプレー
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html くらはちほう
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html さんべんぼう
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html 勃起促進
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html 滋養強壮
  http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html 悍神
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html 新一粒神
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html 五便宝
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html 精力増強剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html 超級脂肪燃焼弾
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html 蔵八宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html 催情
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 勃動力
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html 男宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html 魔根
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮
  http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html 終極痩身
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html しんいちつぶしん

  http://www.kanpocom.com/meiyao/ 女性用媚薬
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html 勃動力三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/weige.html 三鞭粒
  http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html ダイエット薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html 早漏防止
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html 法国性奴
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html ナンパオ
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html ベニクモ
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春
  http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html 催情剤
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号

 • #131

  Yewega, Yewega, (jeudi, 21 juin 2012 01:04)

  Iyo mbonye ifoto ya PADIRI NAHIMANA inyibutsa umugani baduciraga tukiri abana: UMUGANI WA "BIHEHE", mbega BIHEHE yo gatsindwa ......

 • #130

  Gustave le Bon (samedi, 16 juin 2012 03:23)

  We must bear in mind that the Arabs – and the Arabs alone – are the ones who guided us to the ancient world of the Greeks and Romans. European universities, including the University of Paris, based their curricula on translations of their books for six hundred years and used their methods of research. The Islamic civilization was one of the most amazing that history has ever known.

 • #129

  SIMEON MUSENGIMANA yarashe intero? (jeudi, 07 juin 2012 11:12)

  Maze iminsi numva radio SIMEON alias IJWI RYA RUBANDA nkibaza niba ntacyo ipfana n'indi numvaga yari ikuriwe na GAHIGI GASIPARI ikagira n'umwe mu banyamakuru witwaga KANTANO. Icyanteye kwibaza amasano ya MUKARA na MUSHERU n'uko numvaga zitangira kimwe ;zikavuga ibyenda gusa,zikagira injyana iganisha hamwe kandi zikaniyitirira RUBANDA rw'ABANYARWANDA rimwe na rimwe nyamwinshi. Naje gukomeza kwibaza rero ibi bikurikira:
  Ese uyu munyamakuru SImeon yaba yarakoreye iriya radio yo 94 bikaba ariho ririya sano rikomoka?
  Ese yaba yarakundaga ibiganiro byiriya radio none akaba ashaka kujya abitwumvisha kugirango tutagira nostalgie nkuko bigenda ku turirimbo twakarahanyuze twarituryoheye amatwi kandidufite n'injyana? Cyakoze aha nahitamo gusaba Madame Murebwayire akaba ariwe udushyirira SAMEDI DETENTE kuri youtube kuko byo byagira icyo bitwungura.
  Ese uyu Simeon yaba yari afite imigabane muri iriya radio yo 94 kubera kuyikunda none kuko itakiriho akaba yarashatse gushinga indi radio bisa nk'amasaka n'inopfu cg intoryi n'intobo kugirango iyisimbure ? Aribyo yaba YESHEJE umuhigo wo kuva kuri actionnaire ukagera kuri PDG w'iyo SOSIYETE ; Ni nko kuba wari umugenzi mu ndege nyuma ukazaharanira kugura iyawe !Nari kumubwira nti BRAVO,BRAVO ndetse nkongeraho na morceau nk'abasuguti ariko mbaye nifashe kuko sosiyete ye ndabona aho kuzaba urumuri rw'abanyarwanda ishobora kuzababera umwijima kuburyo igihuru gishobora kubyara igihunyira!!!!!Cyakoze nakwisabira Simeon ALIAS IJWI RYA RUBANDA gushishoza kandi ndiwe nabanza ngakubura umuharuro wanjye .

  Nkwifurije kujya wumva majwi n'impanuro bya RUBANDA ku ijwi rya RUBANDA .
  Gira impagarike n'ubugingo.
  NZABANDORA BONIFACE;

 • #128

  kuri comments 124 (mercredi, 06 juin 2012 13:33)

  Buriye se uvuze iki ? Ko padiri Thomas atanga ingingo zigaragara aheraho akebanura uriya mupadiri Valisiti wigize Nyiranzakaha, wowe icyo utwunguye ni iki ? Utaye igihe! Gutega padiri Thomas iminsi niyo tutufu wungutse ! ayii we': niba nta gitekerezo ufite, jya uvana amarangamutima yawe ahooo !

  padiri Thomas abarusha ikintu gikomeye : avugira ahabona! Naho wowe w'umu sage ukavugira mu mwobo, inyuma y'amazina y'amahimbano, kuri site ya padiri Thomas, Varisiti ashaka gusenya !!!! Ubwo se intwari muri mwe uko muri batatu , ni nde ???!Si Thomas se ?

 • #127

  @ Gakunzi Amour Leonce (mardi, 05 juin 2012 05:49)

  Urakoze kuri message yawe. Nabonaga benda gusa.

 • #126

  Padiri KARANGWA Hildebrand yafatiwe mu Cyuho cy'Ikaliso. (mardi, 05 juin 2012 02:28)

  The Abbot Karangwa Hildebrand caught in Fragrant offence of adultery this Friday June 1, 2012.

  Kigali, 02/06/2012

  Padiri Karangwa Hildebrand yafatiwe driven cyuho cy'ikariso

  Abbot Karangwa Hildebrand

  The Abbot Karangwa Hildebrand who is cleaned parish Saint Andre (Ruhina) in Gitarama taken in panties of a married woman this Friday June 1, 2012 with Remera (Kigali).

  The husband who which had been informed since it was not about the first time thus decided to take his courage in hand to take them in fragrant offence.

  Armed with its only camera, it had anything else to make only immortaliser this moment humiliating for him and its family.

  Hildebrand would have initially begged to him by saying that it was going to give him money but like the other knew that as somebody of influential with the FPR, its life would be in danger if it maintained this secrecy for him.

  The Abbot Karangwa Hildebrand is originating in Nyarusange (Muhanga), in the old commune of Mushubati where it was born in 1965.

  The Abbot in question is sadly known for his membership of the trade unions of informers which made imprison other priests for supposed membership of Interahamwe

  Its mission seems more to serve the interests of the FPR, to take the pleasure of appeasing all the low instincts before thinking of putting on the cassock Sunday.

  It is known also to have published “the Chain and the Machete” & “the Genocide in the center of Rwanda”.

  Now, nobody knows if the unhappy misled husband will be able to carry felt sorry for or not, knowing that the abbot Karangwa Hildebrand in any way will be covered by the impunity which it enjoys.

  Kagoyire Aimee

  Kigali

 • #125

  Rwivanga (mardi, 05 juin 2012 00:41)

  #121 None se ko wowe wabibonye kuki utabishyizeho? Erega ushobora no gushyiraho commentaire ibivuga, si ngombwa ko biba inyandiko yihariye.

 • #124

  Karango Venuste (mardi, 05 juin 2012 00:12)

  Abanyarwanda n'amatiku rurageretse! Maze gusoma inkuru y'ingirwamupadiri Thomas,...ambabarire kuba mbivuze gutya, nazenguruka ibitekerezo byanditswe amaze gutangaza iyi nkuru, arasanga atariyo ya mbere izikura kandi igaharabika bagenzi be!
  Nshimye ko wanditse uko uzi Varisiti, ariko mpise nibaza niba wowe wiyizi! Abasomyi bakunda gushyushya urugamba baragukirigita nawe ugahita ukubita igitwenge, ukandika ibyo ubundi umuntu abika mu mutima, yabivugana na nyirabyo bikabera mu rwiherero! Ntuvuge ngo Varisiti yagushotoye! Ni akageso ukomeje gukuza, ndakeka utakize aho uboneye urubuga!
  Ngo Varisiti akunda gutegeka? Niko Thomas we, wowe urabyanga? Noneho ahubwo waranabyiteguye kuko amashuri wize mu Burayi ariho akwerekeza!
  Kuvuga ngo Varisiti ategeka Diyosezi ya Cyangugu mu mwanya w'inganzwa Mgr Damascène urumva icyo ushatse kutubwira? Bitumye nibuka za nyandiko zawe, ubwa mbere wikomye Mgr umushyira hanze ndetse umwambika ubusa reka abe ariko mbyita! Ntibwakeye se koko tugasanga wanditse noneho usaba imbabazi! None umwise inganzwa, umunyakigega niwe uyobora Diyosezi.
  Thomas rero, njye ndasanga utakigira igihe cyo kwicara ngo utuze, usenge, usabe Roho mutagatifu akumurikire akubwire nibyo ugomba gushyira ku rurimi, ahubwo uhora ushyuhaguzwa, utagira umwanya wo gutekereza kuko uba urekereje uwanditse ngo usubize, cyangwa ubone ugomba kuba igitambo cyawe: None ni Mgr Damascène, ejo, Kabera, ejobundi Kabera, Varisiti Bujeni,.....oya,..wavuze ko Varisiti afite ya ndwara Hallucinations, ariko nugeza ku basomyi iyo wowe wahuye nayo, uzaba ubaye intwari kandi uzabasha kwivuza unakire! Naho ubundi, waba ubaye intagondwa mbi, nyamara ukeka ko uri umuhanga Miseke igororotse! Itonde mwana wa Mama, uri muto, uri umuhanga, ariko ibyo uvogeramo wazabigwamo ngo uzi kuvuga neza no kureba kurusha abandi! Va ibuzimu jya ibuntu!!!

 • #123

  therese (lundi, 04 juin 2012 23:16)

  padiri nambaje azajye adya chowingum (BAZOKA°) umunuko wo mukanwa uzagabanuka noneho yisige amabyi ye urukara anuka ruzakira.

 • #122

  Twirinde akazu k' i Cyangugu (lundi, 04 juin 2012 23:10)

  Ibibazo bw'i Cyangugu ntukabishyire mu banyarwanda abatera igihe kandi ubatsindagiramo ibitekerezo bishaje by'igisahiranda ,igihubutsi,ikigambanyi.ikirumirahabiri TWAGIRAMUNGU na RDI ariyo MDR PARMEHUTU YA KAYIBANDA.
  Ibibazo bya bagenzi bawe by'amatiku y'i Cyngugu muri Diyosezi uvukamo si ngombwa yuko ukomeza kutwereka yuko uri igihubutsi n'ikigome mukwimakaza icyaha cy'urwango ufitiye bagenzi bawe.
  Nzajya mbyandika weho ukore akazi ko kubitsiba niba bikugera ku mutima no bwonko kandi birimo UKURI.

 • #121

  KO MUDASHYIRAHO IBYA MWENE WANYU HILDEBRAND (lundi, 04 juin 2012 21:41)

  BABAREKE MUSHAKE ABAGORE NAHO UBUNDI IRARI RIRABAMARA!

 • #120

  Gakunzi Amour Léonce (lundi, 04 juin 2012 20:36)

  Kuri Nyombayire (Commentaire 116) ubaza niba Padiri Thomas Nahimana yaba avukana na Dr Twagiramungu Alfred ndagira ngo mubwire ko batavukana nubwo bafite imitwe imeze kimwe.Ariko bose bariye indagara n'imikeke byinshi nibyo bituma bafite impanga ziteye kuriya.Dr Alfred avuka ahahoze hitwa Nyakabuye secteur Gitambi naho P.Thomas ni umunya Bugarama.Mu myemerere Dr Alfred ni umuméthodiste Thomas nyine nkuko bigaragara ni uwo kwa Papa.Ikiabahuje nuko bose ari abanyacyangugu mbega abshi.Mumyaka Dr.Twagiramungu Alfred yaba murumuna wa Padiri Thomas.

  Ndumva ibi bihagije.

 • #119

  GEN KAYUMBA YUJUJE IBYANGOMBWA KO ATADUTA KWITABARO (lundi, 04 juin 2012 20:27)

  BANYARWANDA BANYARWANDA KAZI , BANYAPOLITIKI , UBU KUBERA AMAYELI YA KAGAME NA WEAKNESS ZABANYAPOLITIKI ZAGARAGAYE
  AHANINI KUBERA INDA ZABO !!!BA RWIGEMA NABANDI BAKABA BARATASHYE ABANDI BAGIKOMEZA !!

  UBU NDAGIRANGO MBABWIRE KO MAZE IMINSI NTEKEREZA NKASANGA UMUNYAPOLITIKI ABANYAPOLITIKI BASHOBORA KWIZERWA
  BUJUJE IBYANGOMBWA KO BATADUTAMAZA NGO BADUTE KURUGAMBA NI;

  GEN KAYUMBA NYAMWASA , YUJUJE IBYANGOMBWA KUBERA ALIYAMASASU AMULIMO !!! 100%
  UNDI NI DR RUDASINGWA YUJUJE IBYANGOMBWA 100% KUBERA UKULI YATANZE KUBINYOMA , NUBUHAMYA KUNDEGE !!!
  ABANDI NI BA EX FAR NKA GEN KABILIGI
  GEN NTILIKINA
  NA GEN MUDACUMURA
  CIVILIAN WE SINDAMWIZERA NAGATO O% .

 • #118

  PovCon (lundi, 04 juin 2012 19:14)

  sans vaseline il te faut toi

 • #117

  nyanza (lundi, 04 juin 2012 19:12)

  ese ko utavuga niba icy'i Nyanza kikuryohera?
  urasiba ariko temoignage nahaye eveque w'aho ubarizwa ntuzayisiba

 • #116

  Nyombayire (lundi, 04 juin 2012 18:35)

  Ese mwambwira uyu Padiri Tomasi Nahimana avukana na muganga Alfred Twagiramungu?

 • #115

  Padiri = IGIHE .com=Gusiba Comments ZIMUVUGA uko ARI (lundi, 04 juin 2012 17:09)

  Commentaires zose ko uzisiba, wumva utarahahamutse? wajyiye uzirecyeraho? kuki wemera izivga abandi zikagumaho , izikuvuga uko uri ukazisiba?
  Uri Inshotoranyi, umunyamazimwe, Igrats

 • #114

  VUGUZIGA (lundi, 04 juin 2012 14:54)

  Inzirabwoba zari mu mabanga zidusobanurire ibya ziriya missilles zigenda zemezwa n'impuguke ko zari mu bubiko bwabo, kuki mwakomeje guhakana ko mwari muzifite ?

 • #113

  ITANGAZO RIKOMEYE CYANE(BIRARANGIYE) (lundi, 04 juin 2012 14:54)


  Mu myaka myinshi maze mu ivugabutumwa igera kuri 20 dore umuvagubutumwa/UMUHANUZI uvuga atareba ku ruhande !http://www.blogtalkradio.com/radioitahuka/2012/06/04/radio-itahuka-ijwi-ryihuriro-nyarwanda

 • #112

  Izere (lundi, 04 juin 2012 14:54)

  Nubwo mwirengagiza ukuli,Padiri ararengana rwose!Amazimwe,ubushotoranyi n,urwikekwe byazanywe na RNC.Kuva bahunga,nta mahoro yongeye kuboneka.Haje urunturuntu mu banyarwanda.Uyu mwiryane ni ikibazo gito kuburyo mushatse RNC na Padiri mwa kihweza kandi tugakomeza ubuzima.Padiri yabaye victime mu makimbirane yaranze RNC na Faustin.Faustin ni rusofeli kandi shitani agira imbaraga satanic.Rero mwitomboka kuko hari ikizere n,igihe cyo kugarura Padiri mu nzira nziza.Kiliya gikenya kiramuvangira gicabiranya!Kishe bake se?Buretse murebe ko kitaralika iliyajyojyi yacyo ,gisusubira koreka abanyarwanda.Icyo gihe nibwo padiri azmanjirwa abonye isura nyayo ya Faustin.

 • #111

  gatutsi (lundi, 04 juin 2012 13:55)

  Urakoze analyst. Du moins toi!

 • #110

  Rwanda in Congo war (lundi, 04 juin 2012 13:41)

  Witnesses told Human Rights Watch that weapons provided to Ntaganda’s forces by Rwandan military officials included Kalashnikov assault rifles, grenades, machine guns, and anti-aircraft artillery. New recruits brought these weapons to Runyoni in eastern Congo, the main base of the mutiny.

  The recruits, weapons, and ammunition coming from Rwanda have provided important support to Ntaganda and his forces, Human Rights Watch said. The support has helped them hold their military positions on the hills of Runyoni, Tshanzu, and Mbuzi, and surrounding villages, against military assaults from the Congolese army (see map).


  In addition to being sought on an ICC arrest warrant, Ntaganda is on a United Nations Security Council sanctions list, barring him from any travel outside Congo. Under the UN sanctions, Rwanda − like other countries − is obligated to “take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of all persons” on the sanctions list.

  Ntaganda, a powerful general in the Congolese army, began his mutiny in eastern Congo at the end of March, following government attempts to weaken his control and increased calls for his arrest for alleged war crimes. He was joined by an estimated 300 to 600 troops in Masisi territory, North Kivu province, and at least 149 children and young men recruited by force around Kilolirwe. Ntaganda’s forces were defeated and pushed out of Masisi by the Congolese army in early May.

  On May 3, another Congolese army officer, Col. Sultani Makenga, began a separate mutiny in eastern Congo. Makenga had previously served with Ntaganda in the National Congress for the Defense of the People (CNDP), a former Rwandan-backed rebel group responsible for numerous atrocities against civilians in Congo. A spokesman for Makenga said in a news release on May 6 and in an interview with Human Rights Watch that Makenga was not with Ntaganda, and that his mutiny – known as M23 in reference to the March 23, 2009 peace agreement between the CNDP and the Congolese government – was intended to highlight the grievances of the Tutsi ethnic group and conditions in the Congolese army.

  But mutineers who have escaped or defected told Human Rights Watch that the two mutinies are not separate, and that Ntaganda and Makenga operate together from the Runyoni area. These witnesses told Human Rights Watch that Ntaganda remained in overall command of the forces.

  Ntaganda has publicly denied being in Runyoni. On May 29, he told the BBC’s Kinyarwanda radio service that he was in Masisi territory, and denied fighting alongside Makenga’s M23 forces. His claims are contradicted by numerous witnesses interviewed by Human Rights Watch who saw him in the Runyoni area in May.

  The United Nations peacekeeping mission in Congo, MONUSCO, has also gathered information about recruitment for Ntaganda’s forces in Rwanda. On May 28, the BBC reported on a leaked UN internal report saying that 11 Rwandan citizens, one of them a child, had gone to a UN base, saying they had been recruited under false pretenses in Rwanda to join Ntaganda’s forces.


  Recruitment in Rwanda
  Human Rights Watch interviewed 23 people who escaped or defected from Ntaganda’s mutiny after the mutineers arrived in
  Those recruited in Rwanda were either recruited by force or under false pretences that they would earn money or join the Rwandan army. Some were demobilized former combatants from the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), a largely Rwandan Hutu rebel group operating in Congo. Others were civilians with no previous military training. According to some accounts, a number of those forcibly recruited were children under 18.

  Several of those recruited in Rwanda described being taken by force from roadsides and markets near the towns of Musanze (formerly called Ruhengeri) and Kinigi in Musanze district, northwestern Rwanda, to Kinigi military camp. Others were recruited in Mudende sector in Rubavu district. Kinigi hosts a large Rwandan military presence as well as the headquarters of Volcanoes National Park, from where mountain gorilla tours are launched. The military presence in Kinigi helps protect the important tourism trade.

  Two Rwandan civilians from Musanze district, ages 19 and 22, told Human Rights Watch that Rwandan soldiers forcibly took them from a street-side cinema in the early evening around May 19. Soldiers rounded up about 30 young men and boys who were watching a film and forced them into a truck, the two young men said.

  http://www.hrw.org/news/2012/06/03/dr-congo-rwanda-should-stop-aiding-war-crimes-suspect-0

 • #109

  Gahunda yo gufata kivu zombi (lundi, 04 juin 2012 13:35)

  Ejo ku Cyumweru ku Gisenyi hateraniye inama y'abakuru b'ingabo z'u Rwanda iyobowe na Kabarebe, hakaba harafashwe umugambi wogutera Congo u Rwanda rukigarurira Kivu zombi, kugira ngo haboneke impamvu yo gutera Congo, inkotanyi zizashinga imbunda ikomeye iGoma ku musozi uhanamiye u Rwanda maze zitangire kohereza amasasu ku Gisenyi, ubwo u Rwanda ruzahita rutabara ruvuga ko rugiye kohereza interahamwe kure y'umupaka warwo maze rube rwigaruriye kivu zombi nta mpaka!

 • #108

  Kwibariza (lundi, 04 juin 2012 13:19)

  Ndasaba umusomywi waba azi ikinyarwanda neza, kumfasha gusobaunukirwa ni ijambo bita GUKEBA INGONDO. ESE BYAVUGAGWA KURI BANDE? Uwamfasha yaba ambyaye.
  Murakoze.

 • #107

  Murapfa ibiki padri?Nimwisubireho!! (lundi, 04 juin 2012 13:13)

  Padri thomas kuki wishyiriyeho agafo kawe keza, naho uwo musangiye ibanga ry'ubusaseredoti ukamushyiriraho ifoto wagirango ni impumyi cg umuntu wishye n'ibiyobyabwenge, ntabwo wamwubashye,ubundi murebe umuzi w'ikibazo mwisubireho, mwitesha icyubahiro Kiliziya n,abakristo b'abagatolika.
  Padri thomas abantu bamaze kukumenya, ukuvuze gato aba akojeje agati muntozi, none nibyo bagiye kujya baguhozamo maze ubirangariremo, ibyagirira akamaro rubanda bibure.
  Iriya nkuru yabariya bana bafunzwe ngo bise bagenzi baba ibinyendaro, iyo uyishyira hano maze tukareba uko abantu babivugaho, none wowe na evariste umutego w'inkotanyi wabafashe ntabwo uziko abo mu Rwanda baba bashaka ko bwacya kabiri, wagirango wagiye kuruhunga utabona byanze, urohera bagenzi bawe(abo bahutu bingaruzwa mbunda)

 • #106

  ok (lundi, 04 juin 2012 12:02)

  Nimurebe ibindi muvuga.

 • #105

  Magayane (lundi, 04 juin 2012 11:51)

  Urakoze the Analyst komeza utugezeho uko ubona ibintu bihagaze muri iki gihe.

  Naho kubyerekeye aba bapadiri bombi ndabona dukwiriye gupfukama twese tukabatwerera amasengesho.

  Kuri Padiri Thomas Nahimana ndagira ngo wihangane usome Romain:12 versets 18-21, haragira hati:

  "Niba bishoboka, mu rwanyu ruhande mubane amahoro
  n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire ahubwo mureke
  Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo
  guhora ni ukwanjye, nijye uzitura, niko Uwiteka avuga.
  Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota
  umuhe icyo anywa, kuko n'ugira utyo uzaba umurunzeho
  amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kunesha, ahubwo
  unesheshe ikibi icyiza".

  Mbaye ngushimiye muvandimwe Padiri umutima mwiza wakirana
  ubu butumwa bwanjye. Urakoze.

 • #104

  FPR IBAHONDANYE IMITWE (lundi, 04 juin 2012 11:13)

  FPR irahondanya imitwe ibi bipadiri byibihutu kandi byibihoni ngo birandika ku mbuga. wagirango mwabize ibyo mukora mwese muri ikorabusa

 • #103

  Inararibonye (lundi, 04 juin 2012 10:47)

  Aba bapadiri bakore Imana dusenga cg bakrera satana. Abantu barangwa no gusebanya hagati yabo tubatezeho iki koko? Mbiteze amaso.

 • #102

  NYIRAGISHYACYIMPENEBEERE (lundi, 04 juin 2012)

  @ 33
  Uragira uti KAGAME: "Ejobundi bamubwiye ko Twagiramungu agiye kuza gukorera politike mu Rwanda , aricecekera babona yihinnye mu cyumba aba asohokanye imbunda, atangira kubaza ngo aaaaaaahe ! mweseee!! abana barihishe , Nyiramongi yikingira mu WC!"
  Ukoze hasi unyibutsa ibuye:
  ubu koko KAGAME yabuze iki ngo asabe abanyamakuru ba Radio & TV Rwanda ngo bihine muri za archives, bashakishe amadiscours atwika yose RUKOKOMA yavuze guhera mu mwaka 1990 kugeza 2003? Mbona ashoboye kuyabona ibya Rukokoma byarushaho gusobanuka, urubyiruko rutamuzi rukamukurikirana ku maradio nk' Ijwi rya Rubanda, Itahuka,ku mbuga nka YOU TUBE,face book ndetse na twitter.
  Rukokoma aranga agahakana ubugambanyi, yiyibagiza akaduruvayo yateraga mu mugi wa kigali n'ABAKOMBOZI be MU MYAKA YA 90, mu gihe Kayumba yari ariho asuka amahindu y'amasasu ku baturage ba Byumba na Ruhengeri? Ese TWAGIRA, ko utari umunyarwanda kurusha abandi, nkubu urimo utoongana n'umugore wawe (ni urugero)mwarakaranije cyane, mukumva inkooko zanyu zirimo zirasakuza kubera umukara uzinjiranye mu kibuti, ntimuhagarika intonganya mukabanza mugakiza inkoko zanyu? Ngo "Habyarimana navaho impundu zizavuga", ubundi uti "Umuryango wanjye barawuhekenye kubera ibitekerezo byanjye". Manuka wongere ujye muri mitingi na GACIRO, cyokora nushobora kubohora abanyarwanda, nyuma bazareba niba bakongera kukugirira icyizere. Naho ubundi ura "força", politiki yawe twagize igihe gihagije cyo kuyikanjakanja, ubu irarura, wibuza abantu kuyiciira.

 • #101

  Kabego (lundi, 04 juin 2012 10:10)

  Padri Tomas nawe Nambaje..ubu muri mu maki koko...ubwo se ninde uzongera kubagirira ikizere ko mbona nta banga mugira aho none ibyaha byacu ntimuzagera aho nabyo mukabyandika ku mbuga za internet..nimusigeho...ntabwo ibyo mwakoze bikwiye.
  Kwiha rubanda bibamariye iki uzi ko mugiye kuba nka ba Pastori bapfa 1/10 bugacya yashinze irindi torero n'abayoboke be....muramenye mwakoze ikosa ariko ntimuzasubire...mwibuke ko ibyo mupfana biruta kure ibyo mupfa

 • #100

  Nanga Abahutu (lundi, 04 juin 2012 09:44)

  Ndebera nawe ibi bihutu by'inda ndende ngo ni ibipadiri byerura bikarwana intambara y'amagambo bitazi imvano y'ayo, ku mugani wa Bikindi!

  Padiri Nahimana, ntabwo ubona ko guterana amagambo n'uyu mugenzi wawe mupfa ubusa! FPR ni yo imukoresha ngo agusenye. Aho kurwana nawe rero (kandi ni byo FPR) ishaka, wamuha inda ya bukuru ntimukomeze gushotorana nk'imishwi ishonje. Utamusubije bya gutwara iki ahubwo ko byatuma umugambi wa FPR upfuba (ndavuga umugambi wo guteranya Ibihutu bikarwana, yo yigaramiye!!).

 • #99

  Analyst7 (lundi, 04 juin 2012)

  the analyst7.
  (samedi, 02 juin 2012 11:06)


  Muri make iyo Twagiramungu anyuze mu nyandiko za Padiri Nahimana avuga ngo nta basilikare muri politike,ngo nta bicanyi ,aba ashaka kwigizayo Gen.Kayumba. Mu gihe uyu nabo bakorana Gang of 4 nkuko bitwa inaha bari bamaze kugira abantu mubahoze mu ngoma ya Habyarimana kandi nabo batibonamo Twagiramungu bamufata nk’umugambanyi. Mu gihe Gen kayumba nabo bari kumwe bo badahakana ko hari amakosa bakoze ariko bakarenzaho ko nta muntu bigeze bagambanira,bishaka kuvuga ko aho kugira ngo ukorane na Twagiramungu wakorana nabo. Nk’umusilikare Gen Kayumba aziko kugambanira igihugu bitababarirwa niyo mpamvu nawe ahora yibutsa ko Twagiramungu yagambaniye igihugu icyo gihe.
  Ibi byose biri kuba muri iyi minsi birashimangira ibyo twabonye,ko leta yi Kigali iri mumarembera, abanyapolitike bararwanira ubutegetsi ,bakoresheje uburyo bushoboka bwose.icyo umuntu akwiye kumenya nuko nta matora yigeze aba ngo abahutu batore ubahagarariye, nta matora yigeze aba ngo abatutsi batore ubahagarariye ,nta matora yigeze aba ngo abatwa batore ubahagarariye.umuntu ni gatozi mu bikorwa bye bibi kyangwa byiza. Uretse nibyo na President wa yirengera amakosa kabone nubwo yaba yaratowe.
  Banyarwanda iyo bigeze mu bihe nki ibi ikiba gikenewe ni umutimanama w ‘umuntu ku giti ke.ukamenya ko umuntu nakugirira nabi azaba ari ku giti cye ntago ari ubwoko bwe aba akorera, kuko ntawe uba yaravuze ngo ibyo azakora azaba abikora mwizina ry ubwoko bwe. akenshi twagiye tubibona ingero zirahari:
  Umwami Rutarindwa ntiyishwe na abahutu
  President Kayibanda ntiyishwe na abatutsi
  Gen Rwigema ntiyishwe na abahutu
  Colonel Mayuya ntiyishwe abatutsi
  Lt Kayitare ntiyishwe n’abahutu
  Amahoro kuri mwese ,dukomeze duhugurane.

 • #98

  Analyst6 (lundi, 04 juin 2012 09:32)

  the analyst6.
  (samedi, 02 juin 2012 11:05)


  uko bimeze mu Rwanda ubu ibintu bigeze aho uko byari bimeze mu myaka 20 ishize,Kagame agiye kuvaho we nta nubwo agihangayikishije opposition kyangwa abanyapolitiki,ubu buri wese ari kureba uko yahagarara ngo agaragare nk’ufite ingufu.kugira ngo igihe abanyamerika barimo kureba ushobora gusimbura Kagame bazabe bagaragara nka abafite ingufu.
  Twagiramungu igitekerezo cyo kugaragara nku uhagarariye abahutu ntarakireka.bikaba binagaragara iyo hari umunya politike w’umuhutu uvuze kyangwa akoze ishyaka agerageza kurisenya.kyangwa kwerekana ko nta bitekerezo bizima rifite.
  Ikindi kigaragara iyo hari ishyaka rihuje amoko yombi,aho biba ikibazo kuri we kuko iturufu y’ubwoko kuri we iba irangiye. Aha ahahuje na Kagame nawe utifuza kubona opposition ihuriwemo na amoko yose. Kagame ashaka kugaragara nk’umukiza w’abatutsi, Twagiramungu nawe nk’umukiza w’abahutu. bombi baziko igihe abantu bazaba batakirebera mu ndorerwamo z’amoko akabo kaba gashobotse.
  Aha rero akaba ariho RNC na FDU bitera ubwoba abo bagabo bombi,bigatuma iyi alliance igerwa intorezo kurusha izindi zagiye zibaho kuko yo irimo abantu bahoze muri RPF kandi ikaba ishyigikiwe na abanyamerika na abanyaburayi ari nabo bababwiye ko bagomba gushyira hamwe ko batazongera gufasha abantu b’ubwoko bumwe gusa.kyangwa bavuye ku ruhande rumwe gusa.
  Ibi nibyo byategetswe Dr Murwanashyaka wa FDLR abanza kubyanga kuko ntiyumvaga ukuntu agomba kureka igisilikare yikoreye yazanyemo abasilikare.agishyiramo abandi bakagifatanya.Ireka gukurikiranwa rya Mbarushimana na Mudacumura birerekana neza aho abanyamerika bahengamiye muri iyi minsi.
  4.itahuka rya Twagiramungu
  Nkuko tumaze kubibona abanyamerika barangije guhitamo, biragaragara ko Twagiramungu atarimo,mu rwego rwo kwinjira mu kibuga ku ngufu ,ashobora gutaha agafatanya na Kagame buri wese acunga inyungu ze bose bakina iyo hejuru nkiyo muri 92.aho kagame yajya amwerekana nk’umu leader w’abahutu,bityo akaba yerekana ko ibyo RNC ivuga nta shingiro.undi nawe yerekana ko Kagame yemeye Demokarasi, ko ibyo FDU na abandi bavuga nta shingiro,mugihe agicunze occasion nziza yo kuba yakwigaragaza uwo ariwe.
  Mugutegura ,ikibuga niho rero hakoreshwa abantu banyuranye bandika ku mbuga za internet,barwanya uyu ngo ni umwicanyi ngo undi ni umusilikare.mugihe bo bavuga bati turabizi ko tutari abere ariko inkiko nizo zasobanura icyo twanduyeho.
  Ikindi cyagaragaye kerekana ko Twagiramungu anyuze muri Padiri Nahimana,badashaka ikintu cyose kirwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda,ataribo bakiri imbere ni uburyo bitwaye igihe inkuru ya sadiki na Mukarukundo zasohokaga ,Padiri Nahimana nk’umuntu ufite uruvugiro yari kugira icyo atangaza ku rubuga we ku giti cye, nibura agaha agaciro gakwiye igikorwa cya Sadiki akanagira inama urubyiruko ,yari no kugira icyo avuga we nk’uwihayimana kubyabaye kuri Mukarukundo,ariko ntacyo bavuze. Byatewe se nuko abo bana bombi bakomoka ku gisenyi, by’umwihariko uriya Mukarukundo akaba ari hafi yaho President Habyarimana yavukaga?

 • #97

  Analyst5 (lundi, 04 juin 2012 09:31)

  the analyst5.
  (samedi, 02 juin 2012 11:04)


  Ariko nubundi hakaba hari harongeye kuvuka umwuka mubi mu hagati ya amoko kuva intambara ya 1990 yatangira hongera kugaragara urwikekwe hagati ya abatutsi na abahutu.(aha hari impamvu zabiteye nazo tuzazigarukaho). Uyu mwuka mubi wahaga ingufu Twagiramungu kuko abanyenduga benshi badasobanukiwe bumvaga bibona muri MDR na Twagiramungu nk’umukwe wa Kayibanda uje kubafasha guhirika abantu bo mu majyaruguru,ubundi bakirukana inkotanyi. Iyo niyo shusho Twagiramungu yatambutsaga.
  Kuko yaganiraga n’abantu ba cia nabo muri za ambassade,yari yararikandagiye ko bashaka Habyarimana avaho uko byagenda kose.Twagiramungu yashatse uko yasigara ariwe ugaragara nkaho ariwe leader wa abahutu,nyuma ya Habyarimana.akaba ariwe umusimbura kuko amashyaka menshi yari atangiye kuza kuko yari yizeye ko hazaba amatora. Ariko ikibazo cyari igisilikare cya FAR na RPF.
  Yatangiye guca inyuma ashishikariza abasore benshi baba bahutu bo mu nduga kujya mu Nkotanyi,bajya kongera umubare wa abasilikare yari ifite.
  Ku rundi ruhande akoresheje abantu batandukanye bashishikarije abasore bandi kujya mugisirikare cya FAR. Ahagana muri 1992 akoresheje Nsengiyaremye dismass wari prime minister nibwo bakomeje kwinjiza mu gisilikare cya FAR abasore benshi bo mu nduga. Ariho Nsengiyaremye yatangazaga ko afite abasore b’intarumikwa 1million ngo FPR nikomeza kurwana ngo azabambika .
  Politiki yo mu kirere, nkuko yakundaga kubivuga, kwari ugukuraho Habyarimana afatanyije na RPF,yamara kumukuraho nayo agahita ayigarika .akoresheje igisilikare cya FAR aho umubare munini wari umaze kuba abanyendunga hamwe nabo muri RPA yari kuba yaroherejemo: igihe cyihuzwa ry’ingabo muri buri ruhande yari kuba afitemo abantu. Ariko cyane yari gukoresha iturufu y’ubwoko yitwaza ko ariwe uhagarariye abahutu,ibi biri mubyatumye Habyarimana akora CDR,ayiha bucyana w’iwabo(Cyangugu) wa Twagiramungu kugira ngo ihangane nawe.
  Muri ubwo bufatanye na RPF akaba ariho yamwemereye kuzitambika agahabwa umwanya wa Premier Minister.aribyo Gen Kayumba yamwibutsaga ,ariko nawe akabafasha mu gukora za infiltration no gusenya andi mashyaka no kugura abasilikare ba FAR ngo bakorane. Ariko nkuko Twagiramungu yari afite gahunda ye ihishe na RPF yari ifite indi. Aha rero niho Gen Kayumba aziramo nk’umuntu wari ushinzwe gusenya plan Twagiramungu: RPF mugutoranya abantu bayijyamo yagenderaga ku bwoko kuba uri umusore w’umututsi bizwi, woherezwaga na abantu bo muri komini yanyu bazi iwanyu neza,kuko bakoherezaga, bakohereza na list iciye mu zindi nzira ,ya abana bohereje.iyo wabaga ushidikanywagaho iyo uticwaga wahitaga woherezwa mu mirongo ya mbere kuri battle field,hahandi mupfa muri aba mbere.abantu boherejwe na Twagiramungu ni aho bashiriye. Ibi kandi nibyo Gen Kayumba asa nkumwibutsa amubwira ko nawe atari umwere:kohereza abantu kuri front ku mpande zombi uziko bazahura bakicana! Ubwo nk’umuntu bahanganye mbere nubundi azi Twagiramungu wese.
  Twagiramungu ntago yiyumvishaga ko bakwica Habyarimana,mbere y’uko government ijyaho.yumvaga ko binakozwe byakorwa nyuma noneho we plan ye igakomeza.kandi niyo scenario bamwerekaga .mu gihe nawe akoresheje Uwilingiyimana agathe wari PM nyuma ya nsengiyaremye,yirirwaga ashaka aba officier bo kubafasha kuzakuraho Habyarimana.
  Ariko muri ibyo byose ntago yigeze amenya ko abanyamerika nta gahunda bafite yo kumuha igihugu ,ko bari bazanye RPF igifate. yumvaga azabatungura akabakorana (nkuko abanya Kigali bavuga) bagashiduka afite imbaraga zidasanzwe.

 • #96

  Analyst4 (lundi, 04 juin 2012 09:30)

  the analyst4.
  (samedi, 02 juin 2012 11:04)


  1.Ntacyo Padiri Nahimana baba bapfa ku giti cyabo si abantu bigeze babana.kandi si no kwanga abasilikare kuko twumvise Gen Kabiligi, Padiri, we amwemera .tubirebye muri ubu buryo twavuga ko ntacyo bapfa ko ariko ko gusa Padiri abona ibintu. Uku ninako benshi bakwibwira.ariko ukurikije uko Gen Kayumba yavugiye kuri Radio itahuka,avuga kuri le prophete nu ukuntu yongeye ho ko Twagiramungu faustin ari FPR yategetse ko yandikwa mu masezerano ya Arusha nka Minister w’intebe wa government y’inzibacyuho.bituma usanga iki gisubizo kitaba aricyo .
  2. Twagiramungu faustin.
  Umuntu wese wakurikiye ikiganiro yahita yibaza impamvu Gen Kayumba yavuze Twagiramungu,kandi tukaba tuziko mu biganiro byose atanga Gen kayumba yigengesera mu magambo ,nukuvuga ko ikintu akivugaho yagitekereje.kuba yarahise avuga Twagiramungu kwari ukumwereka ko aziko ariwe uri inyuma ya attacks nyinshi kuri we,Gen Kayumba,zo kuri leprophete abinyujije muri Padiri Nahimana. Aha umuntu agahita yibaza ati ese Twagiramungu yaba apfa iki na Gen Kayumba?
  Kugira ngo umuntu yumve icyo Twagiramungu na Gen kayumba bapfa bisaba gusubira inyuma ho imyaka 22.
  1/10/1990 intambara yaratangiye hagati y’ingabo z’u Rwanda zicyo gihe (FAR) na ingabo za Uganda z’icyo gihe(NRA) ,aha ndisegura ku bankurikiye.nabyo tuzagira igihe cyo kubigarukaho. yamaze ukwezi irangira FAR ifashijwe na abasilikare ba ,France,Belgique na Zaire batsinze kandi birukanye NRA ku butaka bw’u Rwanda,Habyarimana nta mubare uhagije wa abasilikare yari afite ,bityo bituma adakomeza ngo akurikirane abateye muri Uganda,kuko Uganda yari ikubye kabiri umubare wa basilikare FAR yari ifite. Muri uko kwezi kw’intambara niho Gen.Rwigema na abagenzi bari bamwungirije muri iyo ntambara bishwe na aba barinda kwitegeko ryavuye I bukuru…, nabyo tuzabigarukaho. 1991 nibwo RPA yinjiye mu Rwanda iyobowe na Kagame bahereye mu birunga,babigiriwemo inama na advisors baba banyamerika bari bamaze kubona ko intambara muburyo busanzwe RPA itari iyishoboye ugereranyije na FAR.
  Hagati aho abanyamerika(CIA) ntago bahagaze,kurwanya habyarimana ubwo nibwo binjiye mu banya politike bagenda bareba abo bazakorana kugira ngo bakureho Habyarimana,ari nako bagiye banashaka abantu muri FAR bakomeza gukorana nabo akenshi bagiye bareba abantu bize muri Canada no muri USA uretse ko nabandi bagiye babashaka gahoro gahoro. Twagiramungu nk’umuntu nawe wize muri Canada bamugezeho ,akanagira n’akarusho ko ari umukwe wa Kayibanda Prezida wakuweho na Habyarimana. Nguko uko imikoranire ya RPF na Twagiramungu yatangiye biciye muri CIA.
  Habyarimana yemeye amashyaka menshi 1991,amashyaka aravuka anyuranye harimo na MDR. Havutse na Forum pour la democratie yari iyobowe na Gapyisi Emmanuel nawe wari umukwe wa President Kayibanda. Uyu Gapyisi nubwo yari muri Forum de la Paix et de la democratie, Habyarimana yari yamubonyemo ubushobozi bivugwa ko ariwe yashakaga guha ubutegetsi. Gapyisi yaje kurasirwa kw’irembo rye atashye 18/05/1993.
  Kuva icyo gihe Twagiramungu niwe wabaye nkaho asigara agaragara mu bakwe ba Kayibanda ,mbere yibyo mu 1992 Habyarimana igitutu cya amashyaka kimumereye nabi, CIA hamwe na RPF, yemeye leta ahuriyeho nandi mashyaka ubwo umwanya wa minister minister w’intebe uhabwa MDR ukorwamo na nsengiyaremye Dismas. Aha rero niho Twagiramungu yabonye ko ashobora gufata ubutegetsi:
  Twagiramungu yabonye ko MDR nubwo bari bakuyeho Parmehutu,yumvaga ko nubundi izakomeza igakurura abahutu cyane cyane bo mu ndunga nkuko bikunze kuvugwa kuko abo muri majyaruguru bari kuba bakiri kuri Habyarimana na MRND.

 • #95

  Analyst3 (lundi, 04 juin 2012 09:29)

  the analyst3.
  (samedi, 02 juin 2012 11:03)


  Umuntu yakongera akareba ingendo minister mushikiwabo aherukamo mu bushinwa.ariho yanamenyeye ko hari abasilikare ba RDF bahungira kuri MONUSCO muri kongo,banze kurwana ,bakaba bagaragara no muri report ya UN ivuga ko u Rwanda ruri gufasha abivumbuye muri kongo.
  2.Sadiki mutabazi na Claudine Mukarukundo
  Susan Rice igihe aheruka Kigali aho yahaye gasopo leta ya Kagame,ijambo rye yarivugiye muri KIST ntago yarivugiye mu Manama ,oya ,yahisemo kuribwira abanyeshuri urubyiruko. Bwari amarenga yacaga abereka ko aribo Rwanda rwejo ko aribo bagomba gufata iyambere bagahindura ibintu ko USA yiteguye kubafasha. Ibyemezo bya politiki bibi bibangamira abenegihugu muri rusange bakaba banabyihanganira, ariko urubyiruko ntibishoboka birabananira bakivumbura kubyemezo bibi kyangwa bagakora ibikorwa birenze,ibi nibyo byabaye kuri MUTABAZI sadiki ubwo yitwikaga,byagaragaje ko urubyiruko rurambiwe akarengane burambiwe nu ubutegetsi buriho.nubwo mu Rwanda babizinzitse ariko byatanze signal aho hose hafatirwa ibyemezo. Ibyo abantu bibazaga ngo ese mu Rwanda abantu bakwivumbura ku butegetsi birashoboka ,Mutabazi sadiki yerekanye nta bwoba bugihari ko niba yitwika (twibukiranye ko ari ubwa mbere muri Africa ya abirabura) ko kujya mu muhanda bakarwana n ubutegetsi buriho byo ari ako kanya .yaragiye ariko yakiye benshi ,yakanguye benshi yongereye n’umujinya abantu bafitiye ubutegetsi .ikirenze yambuye Prezida Kagame izina ryo kwitwa inshuti y urubyiruko ,waba inshuti y urubyiruko gute mu gihe rwitwika kubera gukandamizwa n’ubutegetsi bwawe. Nkuko byabaye kuri Mutabazi. Inkuru ya MUKARUKUNDO Chantal watanze umwana we kuko nta bushobozi bwo kumurera afite ,akambikwa amapingu agakozwa isoni ,mu gihe ababwira ko arara mu musarani (toilette),mwibaze umwana w’imfubyi urara hanze ,urara mu musarani,mu gihugu bavuga ngo umugore yatejwe imbere, mu gihugu bavuga ngo Jeanette Kagame afite imbuto foundation birirwa bakora amanama bambara imipira igurwa amafaranga menshi hejuru y inama zidasobanutse, igihugu kirirwa gifunga za orphelinat zakiraga abana bafite ibibazo nkibyo byo kubura ubufasha.Mukarukundo ibyamubayeho agakururwa kuriya agatabaza abereka ko nta bushobozi ,kandi bigaragara ko akiri umwana nawe ubwe , byambuye Jeanette Kagame izina ryo kuba umubyeyi wa abana ba abakobwa ba abanyarwandakazi.bizamugora kongera kujya guhagarara imbere yabo bazungu ababwira ko afasha abana ba bakobwa mu gihe bo bazaba bamubaza icyo amariye abarara muri toilette ! muri make imyaka n’imyaka ya propagande yi imbuto foundation ya Jeanette Kagame,Mukarukundo Chantal yarayisenye. Ikindi kibonekeza nuko bariya bana babiri bose bava mu gice kimwe k’igihugu, Gisenyi .kandi bose ni urubyiruko.
  3.Gen Kayumba na Padiri Nahimana.
  Urubuga rwa leprophete rugitangira abantu benshi bararushimaga uburyo padiri nahimana na fortunas rudakemwa batangaga ibitekerezo byabo. Aho wasanga rudakemwa yibanda kw’ijambo ry’imana cyane na Nahimana akibanda kuri politike.
  Uko iminsi yagiye iza intumbero yagiye ihinduka ,inyungu bwite za politiki zibijyamo.zituma Padiri Fortunas Rudakemwa(ugaragara nk’utuje) ahagarika inyandiko ze ,cyane nk’ivanjiri ya buri cyumweru yazaga mucyo yise dusangire ijambo.ibi byatangiye ubwo habaga ikiganiro kuri radio itahuka aho Gen Kayumba yiyamiriza imbuga za internet nka le prophete imubuza gukora politike ngo ni umwicanyi …, ibi bikaba byaragiye bigaragara mu nyandiko nyinshi zacaga kuri urwo rubuga.no mu biganiro bya Padiri Nahimana.
  aha umuntu yakwibaza ati Padiri Nahimana apfa iki na Gen Kayumba. Ibisubizo ni 2:
  1. Ntacyo, Padiri Nahimana na Gen Kayumba ntacyo bapfa kuko ntanaho bahuriye .
  2. Twagiramungu Faustin.

 • #94

  Analyst2 (lundi, 04 juin 2012 09:28)

  the analyst2.
  (samedi, 02 juin 2012 11:02)


  Leta ya kabila yahisemo icya kabiri kugira ngo igenzure ko icyo batekerezaga ko Kagame ashaka gukora network nini muri kongo akaba yanayifata aribyo koko.ubwo nibwo rero babwiye abasilikare bahoze kwa Gen Nkunda ko bagomba kujya mu myitozo mishya mbere y’uko boherezwa mu zindi unite kyangwa Brigade,icyo gihe Kigali nayo yari yabonye icyo kabila ari gukora yaranze , kuko Kagame nta bushobozi bwa gisilikare afite bwo gufata kongo,ubu. Mbere yafashwaga na USA ,ariko ubu ntibikiriho kuburyo byashoboka.icyo agambiriye ni ugukomeza gucunga Kivu na amabuye yaho no kwirinda FDLR. Nyuma yo kwanga kujya muri iyo myitozo mishya no kujya muri brigade nshya bari boherejwemo kwa abasilikare ba CNDP( b’u Rwanda mu by ukuri),kabila yahise akomezanya option ye ya kabili yo kubagumisha muri kivu ,akazabikiriza rimwe bateye u Rwanda bagiye gukuraho Kagame.
  Abo bagumye muri Kivu rero nibo batorotse igisilikare ejo bundi,bajya mu misozi biteguye kurwana ariko nkuko Leta ya Kigali yabipangaga yumvaga ko intambara itazatinda,kubera abantu bahunga abandi bapfa, ko UN izavuga ngo bongere bashyikirane noneho bagasaba ko Gen Ntaganda,nubwo bari batabashije kumuhitana,yaburanishirizwa muri Kongo bityo ntibibe byaba inkurikizi kuri Kagame,kuko no hagati aho baba bashaka uko babigenza bakamuhitana.
  Ibintu siko byagenze igisilikare cya kongo cyivuye inyuma kirarwana gifatanyije na FDLR nabo bafatanyije( Kayumba) na MONUSCO birukana abo biyompoye ba CNDP (M23),byabaye ngombwa na none nkuko byagenze igihe cya Nkunda mu ntambara ya Goma 2007, RDF yoherezayo abasilikare huti huti kurwana .icyakuriye ni inkomere nyinshi zikomeza zuzura mu bitaro bya gisilikare. Abapfu bo ntawavuga.none abasilikare b’u Rwanda bariyo batangiye gutoroka bishyira Monusco.
  Leta y u Rwanda yagerageje no kwitanguranwa ngo izaba umuhuza mu mishyikirano.ariko Kabila yabujije aba minister kugira icyo bavuga ku kibazo cyo muri east niwe ugikoraho wenyine.ahubwo igisilikare cye kivuga ko cyatangiye no guhiga FDLR na PARECO ,mbese ko imitwe yose bayihagurukiye ,ariko kwari ukugira ngo bime uruvugiro Leta y Kigali kuko yari itangiye kwitwaza FDLR,gusa Kongo iyo ivuga FDLR iba ivuga iya FDLR Kigali, na Mai Mai TCHEKA,na Raiki ya Mutombo,byose birwanirwa bigahabwa intwaro na Leta ya Kigali.
  Hagati aho biragaragara ko RDF yananiwe muri kongo,ko FDLR na Gen Kayumba ku rwego rwa gisirikare bamaze kugira ingufu . aha niho ubwoba buri kuva abantu babona ko amaherezo intambara iri kongo igarukira mu Rwanda. Ikindi ni ukwanga gusohora Mandat kuri Gen Ing Mudacumura,mu gihe Gen Ntaganda nubundi ayisanganwe, no kuba Mbarushimana yaretswe gukurikiranwa ni inkiko ,nikigaragaza ko ingufu za Kagame mu nzego mpuzamahanga zashize .ikindi abantu batazi nuko abapererezi bo mubudage baje muri kongo baje kureba ibyaha biregwa FDLR basanze byose ari bikorwa na FDLR Kigali. Ubu ninayo yakataje iri guhitana abantu muri kongo mu ma village kugira ngo bahunge,izo mpunzi ziyongera zibe umutwaro kuri leta ya kongo ishyikirane. Ariko kugeza ubu leta ya kongo yafunze amatwi irarwana gusa.ibi birerekana gutsindwa kwa Kagame muri iyi ntambara kugera uyu munsi no ku rwego mpuzamahanga .Aha muntu yakwibaza n’abantu kyangwa igihugu ki igihangange kiri nyuma ya FDLR na Gen Kayumba ,kibasha no kuba cyagira influence kuri ICC,ibi bikaba umuntu akaba yanabyibazaho cyane twibutse ijambo Susan Rice yavuze ubwo aheruka mu inaha.

 • #93

  Analyst1 (lundi, 04 juin 2012 09:27)

  the analyst1.
  (samedi, 02 juin 2012 11:01)


  Muraho bantu mushishikajwe no kumenya ibibera iwacu,
  Hashize iminsi hari ibintu bigera kuri bine byakomeje kugaraga ku ma website menshi avuga ibibera mu Rwanda.
  1. Intambara yo muri kongo, gusabirwa warrant kwa General Ntaganda na Gen Ing .Mudacumura.
  2. Sadiki Mutabazi witwitse na Mukarukundo Chantal wafunzwe kuko yatanze umwana we yibyariye, kubera ubushobozi buke bwo kumurera, akamuha umugiraneza ngo amurere.
  3. Iterana amagambo hagati ya Padiri Nahimana wa leprophete na General Kayumba.
  4. Itahuka mu minsi iri mbere rihwihwiswa rya Twagiramungu.
  1.intambara muri kongo yarakomeje ,kuko ntiyigeze ihagarara muri iyi myaka yose ishize, ikomezanya ubukana n’isura nshya. Nkuko nabibagejejeho muri comments zanjye z’ubushize kuri le prophete ku nkuru yavugaga guhindura amazina kiriziya gatolika: twabonye ko kuva Thomas lubanga ,yakatirwa n’urukiko mpuzamahanga kubera ibyaha by’intambara muri Ituri muri kongo, Gen ntaganda ariwe wari ukurikiye kuko na warrant(mandat) zo kumufata kuri icyo cyaha zasohotse leta ya kongo ikaba itegekwa kumufata.tukaba twarabonye ko Gen ntaganda ariwe uri hagati(link) y’intambara zo muri Ituri n’ubwicanyi bujyanye nazo na President Kagame.Twabonye ko gushaka gufata Gen ntaganda bwari uburyo bwo gufata Kagame ,nkuko byagendekeye Taylor Charles wategekaga Liberia,nawe wakatiwe ibyaha by’intambara yateje muri sierra leone,akoresheje inyeshyamba za RUF.
  Leta ya Kigali imaze kubona ko itabashije guhitana Gen Ntaganda ,nkuko byari byapanzwe ,byabaye ngombwa ko iteza akavuyo ikoresheje nubundi abasilikare bayo boherejwe muri kongo kwitwa aba CNDP ,binjizwa mu gisilikare cya kongo. Aha ndagira ngo abantu basobanukirwe neza. Igihe Nkunda yasinyaga amasezerano na Leta ya kongo bemeranyije ko ingabo ze zinjizwa mu za leta. Icyakozwe nuko nta ngabo yagiraga ze zu ukuri, ni abanyarwanda bamurwaniriraga, abo rero nibo binjijwe mu gisilikare cya leta. Mission bari bafite yari gukomeza kurinda umupaka w u Rwanda, bagakomeza gutangira FDLR muri kongo ntize ku butaka bw u Rwanda. No gukomeza kwambura FDLR ibirombe bya zahabu,no kurinda ibishyashya bizajya bivumburwa ,guha umutekano w’inzira amabuye yibwa muri kongo aza kunyura mu Rwanda agurishwa hanze.no gukora ibikorwa byose byatuma hadui agira isura mbi no kugumishaho akavuyo muri kongo . ibyo byose bikazakorwa leta y’u Rwanda nta mafaranga itanze kyangwa menshi isohoye ,kuko abo basilikare bari biswe aba kongo bagombaga kwambikwa no kugaburirwa na leta ya kongo. President Kabila yarabimenye,akora nkaho ntacyo azi, abemerera kujya mu gisilikare cye . Mu gisilikare cya kongo hazamo impugenge bibaza icyo bakora kuko hari ibintu 2.
  Icyambere kwari ukuvanga abo basilikare na abandi basanzwe ba kongo bagahabwa deployement(gukwirakwiza) mu ma bataillon gihugu hose babatatanyije. Aha ariko ingaruka nuko batinyaga ko wenda aricyo Kagame yari yarapanze noneho akaba yagira network nini muri kongo yose.
  Icya kabiri kwari ukubarekera muri ibi bice barimo ,noneho igihe cyagera cyo gutera Kagame bakazabasunikira nubundi rimwe mu Rwanda. Ingaruka zari muri iki gikorwa nuko igihe cyose Kagame yari kuba akiri kubutegetsi east ya Kongo itashoboraga gutuza. Ikindi byatumaga imyiteguro y’intambara ya FDLR(muri icyo gihe,ubu ni ukongeraho Gen Kayumba) igorana.kuko bagombaga nubundi guhora bahanganye nabo bitwaga ko ari abasilikare ba kongo(FARDC),kandi bari nubundi kwitegura intambara nini.

 • #92

  katsibwenene (lundi, 04 juin 2012 08:07)

  Nsomye inyandiko uyu Padiri Thomas yandikiwe na mugenzi we mbona rwose ari iya kivandimwe kandi yuzuye impanuro. Iyo umuntu yanze impanuro zabavandimwe aba abaye RUTARE, RUBEBE Maze isi ikazamukosora

 • #91

  Muhanuzi (lundi, 04 juin 2012 06:35)

  padri rero ntabwo ari byiza kwandagaza uwo musangiye uguhamagarwa.kuko bikomeje gutyo ryaba arishyano ni ukuri.ibibazo biri muri uru rwanda ntawundi wabishobora usibye rurema wenyine.Jyewe hari hari igihe ndeba nkitereza ngasanga ibikorerwa i Rwanda ari ubukunguzi ni ukuri.Ahubwo absenga muhamye amavi naho ubundi sinamenya mu mitima y'abanyarwanda ikibyimba kimaze guhisha kabisa kirihafi guturika.Nawe ndebera nawe ngo abanyeshuri inzara yari yiyiciye bajya kwirira ngo ntibakarye.Bakwivugira ibijyanye n'amarangamutima yabo ngo igifungo cyaburundu kandi abiciye abantu kubamara mu butegetsi baruzuye nta n'ubatunga urutoki.Jyewe hariho nigihe nicara natekereza uburyo abanyarwanda bamwe babayeho ngaturika nkarira kuko birakabije.Kumva havugwa ko nta moko abamu rwanda kandi hakagaragara ivangura ahubwo riteye ubwoba ku va bakiri bazima rikagera no mu bapfu.Niba abategetsi badahinduye tecquinique yo gutegeka mbabwiza ukuri kubona icyo bizabyara

 • #90

  Ntaganda still wanted (lundi, 04 juin 2012 06:22)

  GOMA, Democratic Republic of Congo (Reuters) - Officials within the Rwandan military have provided up to 300 fighters as well as weapons and ammunition to rebels battling government forces in neighbouring Democratic Republic of Congo, Human Rights Watch said on Monday.

  Rwanda denies backing the rebellion in the mountainous east of Congo, which has for the last two months pitted the army against troops loyal to Bosco Ntaganda, a renegade Congo general wanted by the International Criminal Court (ICC).

  Kigali has a history of supporting armed groups in Congo, citing a need to pursue Rwandan rebel fighters linked to the country's 1994 genocide, but has also faced accusations of contributing to the ongoing violence and pillaging the region's vast mineral wealth.

  The U.S.-based campaign group Human Rights Watch said Rwandan army officials had recruited as many as 300 fighters in Rwanda and sent them across the border to fight for Ntaganda in recent weeks.

  It has also provided assault rifles, anti-aircraft artillery and ammunition to the rebels who are currently holed up on three hills just a few kilometres from the Rwandan border, the rights group said in a report.

  "The role played by some Rwandan military officials in supporting and harbouring an ICC war crimes suspect can't just be swept under the rug," Anneke Van Woudenberg, HRW's senior Africa researcher, said.

  Congolese military officials have estimated that the rebels reached their current position in Rutshuru territory, North Kivu province, with around 300 fighters, meaning that if HRW's claims are correct, Rwandan recruits would have effectively doubled the size of their force.

  Ntaganda was spotted talking to a Rwandan military officer by witnesses in the Rwandan town of Kinigi on May 26, according to HRW, which also reported that at least six rebels had been executed after trying to desert. Continued...

  http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFBRE8520GL20120603?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0

 • #89

  A force de trop mentir,Kagame a fini par se pieger!! (lundi, 04 juin 2012 06:15)


  Après avoir lu la position de Monsieur Paul Quilès concernant l’attentat du 6 avril:

  http://rwandarwiza.unblog.fr/2012/06/03/attentat-du-6-avril-%C2%AB-hollande-doit-solliciter-ki-moon-%C2%BB-paul-quiles/

  ,je me rends compte à quel point le « Khmer Noir » Rwandais est à la croisé des chemins!!!
  En effet,en sa qualité de Président de la commission d’information sur le Rwanda,après avoir entendu de nombreux témoins(et pas des moindres!),Paul Quilès sait mieux que quiconque, et ce dans les moindres détails,les événements macabres qu’a traversé le Rwanda de 1990 à 1994!!
  Lire le rapport de "la commission Quilès":

  http://www.voltairenet.org/-Auditions-de-la-Mission-d-

  Le « Khmer Noir » pourra soudoyer tous les pseudo-journalistes qu’il voudra,mais il n’arrivera jamais à étouffer LA VERITE,d’autant plus qu’aux auditionnés de Paul Quilès s’ajoutent des témoignages-clés livrés par ses compagnons-maquisards,plus précisément ses anciens hommes de main(Gen.Kayumba Nyamwasa,Maj.Théogene Rudasigwa,Lt Abdul J.Ruzibiza,Maj.Alphonse Furuma,Christophe Hakizabera,etc…)pour le pointer du doigt comme étant l’éminent penseur et le donneur d’ordre de l’acte-source de l’apocalypse rwandais!!
  Maintenant la balle est le camp de ses mentors anglo-saxons,mais effectivement, comme le pense Paul Quilès,le nouveau Président Français François Hollande peut et doit entrer sur le terrain pour que ce jeu de dupes qui n’a fait que trop durer puisse prendre fin!!
  Si j’étais l’un des pseudo-journalistes ci-haut évoqués:Maria Malagardis de Libération, Colette Braeckaman du Soir et François Soudan de Jeune Afrique,après avoir lu la mise au point du Colonel Luc Marchal et la Lettre témoignage de James Gasana:

  http://www.musabyimana.net/lire/article/le-col-l-marchal-est-formel-les-far-ne-disposaient-pas-de-missiles-de-type-mistral/index.html

  http://rwandarwiza.unblog.fr/2012/06/04/missiles-au-rwanda-la-revelation-de-liberation-est-un-petard-mouille-selon-luc-marchal/

  http://rwandarwiza.unblog.fr/2012/06/04/lettre-temoignage-de-james-gasana/

  Je rendrais sur le champs la carte de journaliste,car ces individus font la honte à toute la profession!!
  En revanche,je n’aimerais franchement pas être à la place des juges Trévidic et Poux,car je mesure la pression énorme tant médiatique que politique qui va s’exercer sur leurs têtes!!!

  Kadeheri

 • #88

  Tetamashimba (lundi, 04 juin 2012 05:15)

  Rwose Padiri Tomasi iyo atubwira amatiku ye wumva aryoshye cyane ku buryo wumva wakomezaukayasoma. Agira inkuru ndende ubundi zagombye guca abantu intege zo kurisoma, ariko kubera ukuntu inkuru namatiku yayo iba iryoshye, njyewe ndasoma mpaka ndangije ayo matiku.

 • #87

  Si ubwa mbere aguye mu mutego ni uko ari igicucu (lundi, 04 juin 2012 04:30)

  Niba koko ibyo comment 65 avuga ari byo, ahubwo biratangaje ko Valisiti ari nta masomo akura mu masomo y'imitego ahora agwamo ashutswe n'abahezanguni b'Abatutsi.

  Ha mbere aha Valisiti yashutswe n'abagore batatu aribo : Tasiyana alias Rwanyonga, Beyata Mukamusoni na Cositaziya umwanditsi wihariye wa musenyeri, ngo aharabike undi mukobwa bari basangiye ubutumwa w'umuhutukazi uvuka i Mwezi witwa Edulena.
  Muti ese byagenze bite? Bariya bagore uko ari batatu, ntibifuzaga ko mugenzi wabo Edulena wakoraga muri economat ya Cyangugu aguma mu bitwa "Abakobwa ba musenyeri". Ubwo rero bamuhimbira ibyaha bitatu by'ingutu : uburaya, kuba ari interahamwe, no kuvangira Valisiti ngo kuko akorana n'uwo Valisiti yasimbuye Padiri Kaberuka Aphrodis. sibwo se Valisiti atoteje uwo mwali, agahora amushinja ibinyoma kwa musenyeri kugeza ubwo bamwirukanye muri abo bakobwa ba musenyeri, bakanamwirukanisha muri economat ya diyosezi?! Musenyeri yasobanukiwe uwo mwali yaramaze kwirukanwa. Ni we wamugaruye amushakira akazi ahandi kandi amushakira n'undi muryango umwakira. Ubu araganje, ariko abandi bo baracyakabitse, aho bukera bazamuroga.

  None Valisiti?! Soma iyo comment yo hasi.
  #65
  Padiri Nambaje Evaritse yaguye mumutego wa padiri Ignace Kabera na Padiri Nahimana Thomas kuwusohokamo ntibyoroshye.

  Padiri Kabera Ignace(tutsi)na Padiri Nahimana Thomas(hutu) bombi bakomoka muri paruwasi ya Mushaka, bivugako baziranye kuri byose.Ikibazo n'uko icyo bapfa kitavugwa neza none bagishoyemo na padiri Nambaje arengana.

  Ubucamanza n'inzego z'iperereza bikora neza,padiri Kabera Ignace na mubyara w'umupolice René bafatwa,hakabaho iperereza rya kwerekwa abaturage niba ibyaha bavugwaho bibahama cyangwa ntaho bahuriye n'ipfu ,no kubura kw'abantu ,no gufunga kwabamwe mubashoboraga kuyobora commune Gishoma.

  Padiri Kabera na Mubyarawe RENE bahoze ari abarimu muri primaire. Dore uko bimeze nibyo Kiriziya ihisha. Leta igomba gukemura kuko bizatwika Cyangugu.

  -1-Padiri Mubashakwaya Ignace(tutsi)wiciye aho bita Igatanga (Pawusi ya Mushaka)arashwe kumugaragaro.

  Bamwe mubari munama yabereye kwa padiri,bemezako, uyu padiri barashe yazizeko atunvikanye na padiri Kabera Ignace,kugomba kuyobora icya hoze ari commune Gishoma nyuma y'intambara.

  Mbere yuko Kabera Ignace aba padiri yari mwarimu aba bagabo bombi bavugwa bakoranye nawe baraziranye.
  Ntumubigire ibintu by'amoko abagore babo bagabo bombi n'abatutsikazi n'imiryango yabo yabuze abayo.

  Uyu padiri bishe yifuzako umwe muri aba bagabo ategeka commune Gishoma ariko padiri Kabera we akaba atabishaka.

  Uwitwa BAZABAZWA DEWO wahoze akuriye amashuri ya Gishoma na NGIRINSHUTI FEREDERIKO yayoboraga akarere ka mashuri ka Gashonga.Ubu barafunze bazira akarengane.

  -1- Iyicwa rya Padiri n'ifungwa ryaba bagabo bombi, padiri Kabera na Police RENE mubyara we bivugwako bagizemo uruhare nsimusiga.Namayobera kubona padiri w'umututsi azaswa kumugaragaro ntiagire ukurikimwa.

  -2-Padiri Kabera na Mubyarawe RENE ntiberekana irengero
  by'abapolice babiri babahutu bafatiye ahahoze ari commune Gishoma.

  Uwitwa Matayo ukomoka ahahoze ari segiteri Kiranga.N'undi witwa Emanweli ukomoka ahoze ari segiteri Butambamo.

  -3- Padiri Kabera na Police RENE baje gukura Kaboko FELIX aho yaratuye ikigali.Nuyu munsi ntarengero rye.

  Padiri Nambaje arigukoreshwa na Padiri Kabera Ignace na padiri Obalidi ngo batere ubwoba padiri Nahimana atavuga ibwicanyi bavugwaho bakoreye aho bavuka.

  Leta ibyo ikorerera abahutu bakwekwaho ubwicanyi nibikorere n'abatutsi bakwekwaho ubwicanyi. Ufashwe nicyaha abihanirwe.Umwere arenganurwe.

  Padiri Nahimana ni padiri nin' umuturage waho avuka.Avuga ibyo abaturage baho avuka bazi kandi byabarembeje.

  Padiri Nambaje ari mumutego wa padiri Kabera Ignace uvugwaho ubwicanyi Leta ikingira ikibaba.

 • #86

  ijwi rya rubanda (lundi, 04 juin 2012 03:42)

  Simeon ararambiranye kuri radio. Ibibazo bye ntaho byageza impunzi. Impaka ze ntacyo zageza ku mpunzi zo henze. AJYA IMPAKA ZA NJO TURWANE KURI RADIO NA Marc MATABARO