DUSANGIRIJAMBO : Itorwa ry’INTUMWA Matiyasi ryakwigisha iki Abanyarwanda ? Padiri Thomas N.

Itorwa rya Matiyasi Intumwa.
Itorwa rya Matiyasi Intumwa.


 

Umubyeyi wanjye yitwaga Matiyasi. Buri taliki ya 14 Gicurasi, ba Matiyasi bose twari duturanye bahimbazaga umunsi mukuru wa Bazina wabo mutagatifu. By’umwihariko wari umunsi mwiza cyane ku bana bato : nyuma y’igitambo cya misa, twazengurukaga mu ngo za ba Matiyasi, tugakora umunsi mukuru, ibiribwa n’ibinyobwa…bikatugeraho ku bwinshi ! Iyo twageraga muri buri rugo, icyabanzaga kwari ugutega amatwi isomo ryo muri Bibiliya rivuga itorwa rya Matiyasi intumwa, ku buryo ndetse abana bari bararifashe mu mutwe ! Hakurikiragaho kuririmba ya ndirimbo igira iti :

 

Mutagatifu Matiyasi,

Munsi wubahaga Imana,

None yakwituye ibyiza,

Turagushima uyu munsi...

 

Abo ba Matiyasi bose twahimbazaga icyo gihe nta n’umwe ukiriho ! Kwibuka…..


Kuri iki cyumweru kibanziriza umunsi mukuru wa Pentekosti, Liturjiya iradusaba kuzirikana itorwa ry’intumwa Matiyasi. Iyo nkuru tuyisanga mu gitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa 1,15-26. Matiyasi yatorewe gusimbura Yuda. Turibuka neza uko Yezu yatoye intumwa 12, kugira ngo zizamufashe kugeza Inkuru nziza y’umukiro ku bantu bose batuye isi.


Mbere yo gutora Intumwa 12, Yezu yaraye ijoro ryose asenga Imana kugira ngo imurikire ayo MATORA. Yatoranyije mu ncuti ze z’amagara abagabo yari yizeye kuruta abandi, bafite ubushake bwo kumukurikira no gufatanya na we gukiza isi . Nyamara umwe muri bo yaje guta umurongo aramugambanira, baramwica.


1. Yuda yazize iki?


Yuda yari umuntu ukwiye kwizerwa, yari intungane, ntabwo Yezu yamutoreye kugira ngo azamugambanire! Ahubwo kuba Yuda yaragurishije uwamutoye bitwumvisha ko  Umuntu agumana UBWIGENGE bwe, kugeza n'aho ari bwo  aheraho mu guhangana n’Iyamuhanze!


Nk’uko Petero abivuga uyu munsi “Yuda yataye(déserter) ku bwende bwe umurimo mwiza yari yaratorewe”, amaherezo ye aba ayo gupfa nabi yimanitse. Yuda yazize ingeso yo gusumbisha inda ye ubutumwa bwiza bwo gukiza benshi yari yaremeye nta gahato. Bibaho !

 

Iyo umuntu wahawe kwita ku nyungu za benshi agize atya agahitamo kwita ku nyungu ze zonyine, ndetse agafata ibya benshi akabyita ibye wenyine, aka wa mugabo urya utwe akarenzaho n’utw’abandi,  aba atatiye umurimo wo kuba ingirakamaro .Iyo uwo muntu ari umutegetsi w'igihugu aba akwiye kwegura cyangwa se kweguzwa mu maguru mashya atarakora ishyano: kwimanika cyangwa kumanika abo ashinzwe! Ntihakagire ubabeshya, nta mahoro y’umuhemu: n'iyo atimanitse ngo bigaragare apfa ahagaze , kandi urwo nirwo rubi !


2. Umurimo we uzahabwe undi!


Intumwa zari zarumvise neza ko umubare wazo wa 12 ufite icyo usobanura. Koko rero ntiwagenuraga gusa imiryango 12 ya Isiraheli , uwo mubare ni n’umubare w’IKIPE YUZUYE! Muri iki gihe twavuga ko umubare 12, ari uw’Ikipe ya  Football=11+umutoza wayo ; cyangwa  iya Volleyball n’abasimbura bayo….Kugira ngo ikipe igire abafana bayishyigikira igomba kuba ari ikipe yuzuye, ifite umutoza (muzima nka Yezu), yemera gukora imyitozo, yemera kujya mu kibuga abakinnyi bakagabana imyanya hakurikijwe impano ya buri mukinnyi, bityo IKIPE igashobora gutsinda ibitego no gutwara ibikombe….


Intumwa zibibwirijwe na Roho Mutagatifu zumvise kare ko zigomba gusimbura Yuda kugira ngo umubare ugize IKIPE Yezu yashatse ukomeze wuzure. Kwamamaza inkuru Niziza si umurimo w’umuntu umwe, ikipe yari ngombwa, kandi koko bariya bagabo 12 gusa  baragakoze, Inkuru nziza bayamamaza ku migabane yose y’isi, dore imyaka ishize irenga 2000 ibyo bitangiye! N’ubu Match iracyakomeza.


(1)Ni irihe tegeko ryayoboye ITORWA rya Matiyasi  ?


Nuko Petero  araterura ati: “Dore icyo tugomba gukora: Hari abantu babanye natwe mu gihe cyose Nyagasani yari kumwe natwe, guhera ku munsi abatijwe na Yohani kugera atuvanywemo agasubira mu ijuru. Ni ngombwa ko umwe muri bo afatanya natwe kuba UMUHAMYA W’IZUKA rye”.  Nuko bahitamo abakandida 2, Yozefu Barisabasi bitaga Justus(kubera ubutungane bwe bwari buzwi na bose !)  na Matiyasi. Hanyuma ikoraniro risenga Imana muri aya magambo : Nyagasani  wowe uzi umutima wa buri muntu, twereke uwo uhisemo muri aba bagabo bombi kugirango ahabwe umurimo wa gitumwa Yuda yataye akajya kwimanika. Nuko bakora ubufindo, maze ubufindo bufata Matiyasi, kuva ubwo yinjira mu RUGAGA rw’Intumwa zari zisigaye ari 11”.


Iyi nkuru iratwereka uko Kiliziya yatangiye kwisuganya, ihereye ku Ntumwa Yezu yari yaratoye. Gusa urupfu rwa Yuda rweretse Intumwa ko zitazabaho ubuziraherezo hano ku isi kandi nyamara ubutumwa zari zaratorewe bwo bwagombaga gukomeza na nyuma y’urupfu rw’Intumwa za mbere zose. Bumvise kare ko bagomba kwemera no kwitegura KUZASIMBURWA.


(2)Intumwa itorwa hashingiwe kuki?


Mu gutora Matiyasi ntabwo hashingiwe ku gihagararo cyangwa ubundi bwemarare bushingiye ku mico myiza y’umuntu ku giti cye. Ikibyemeza ni uko Matiyasi  nta handi avugwa  muri Bibiliya mbere y’uko atorwa. Ndetse na nyuma yo gutorwa nta handi Bibiliya yongera kumuvuga. (Bivuze ko burya hari abandi bantu basanzwe batari bake bakurikiraga Yezu, uretse ziriya ntumwa 12).


Nyamara  CONDITION y’ingenzi Matiyasi yari ayujuje: kuba yarakurikiye Yezu ubutagoheka (Fidélité) hamwe n’Intumwa guhera mu ntangiriro Yezu abatizwa, akaba yarumvise inyigisho ze mu gihe cy’imyaka igera kuri itatu yose, akaba yarasangiye na we kandi akaganira na we, akaba yaramubonye apfa ariko cyane cyane akaba yaramubonye amaze KUZUKA mu bapfuye! Le point est là.

 

(3)Intumwa itorerwa iki


Nta bundi butumwa Matiyasi yahawe uretse gufatanya n’izindi Ntumwa kuba UMUHAMYA w’IZUKA rya Nyagasani Yezu.


Iri tora riratwereka UBWIGENGE n’URUHARE rukomeye buri Ntumwa ifite mu kubaka Kiliziya no kwamamaza Inkuru Nziza y’Izuka. Muri make, ”Byose bikorwa n’abantu”. Intumwa nizo zitora izindi ntumwa. Hatagize abantu bitanga, ngo batekereze, batore abafasha babo,….bagategereza ko Imana izabakorera byose….ntacyakorwa!


Na none ariko uruhare rukomeye rw’abantu rugira agaciro iyo ruretse kuba urwa kimuntu gusa, ngo ruyoborwe n'urunturuntu, Imana nayo igahabwa umwanya. Imana niyo dukomoraho indangagaciro zirenze kamere muntu yonyine (Ubutabera, Ubuvandimwe,Urukundo...).Itora rya Matiyasi ryakozwe mu nzira y’ubufindo (tirage au sort). Byari byoroshye ko Petero yagira ati njye ndabona ari Matiyasi cyangwa Barsabasi ukwiye uyu murimo. Nyamara siko byagenze. Nyuma yo gusenga, ahari batereye igiceri hejuru…Abayahudi b’icyo gihe bemeraga ko iyi nzira y’ubufindo ari bwo buryo bwiza bwo guharira Imana icyemezo cya nyuma. Ng’uko uko Roho Mutagatifu ari we ubwe wahisemo Matiyasi ! Yapfuye ahowe Imana, Abagereki bemeza ko yaba yariciwe muri Etiyopiya.

 

3.Iyi nkuru yakwigisha iki Abanyarwanda muri iki gihe?


Mu gihe igihugu cyacu cyugarijwe n’AKARENGANE KARENZE IGIPIMO, inkuru nk’iyi yatwungura byinshi :


(1)Abanyarwanda benshi barihebye , bahora mu cyunamo kidashira kubera gupfusha abantu benshi bazize akaboko k’undi munyarwanda no gutakaza imitungo bagezeho biyushye akuya ! Birakwiye ko Abahamya b’Izuka bakora umurimo wabo wo guhoza abashavuye(Consolation). Nanone ariko biragoye cyane guhoza ABAGIPFUSHA….Umurimo wo GUHOZA ukwiye kujyana n’uwo guhagarika imashini yica Abanyarwanda umusubizo. Ni ukuvuga ko umurimo w’Intumwa zigisha Inkuru nziza y’Izuka ukwiye kunganirwa n’umurimo w’Izindi Ntumwa ziyobora igihugu mu nzira y’UBUTABERA.


(2)Kugira ngo Ubutabera bugere ku Banyarwanda bose cyane cyane abakene, hagomba kuboneka abagabo 12 b’intwari biyemeza kwitanga kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu.


(3)Si ngombwa ko abo bagabo baba abantu b’ibihangange basanzwe bazwi kuri « scène politique nationale et internationale ! ». Bene abo twarabategereje amaso ahera mu kirere, none imyaka n’imyaniko irashize, ntibigaragaza ! Abakomeza kwituramira bibwira ngo « Hari abandi babirimo… »basubize amerwe mu isaho !


(4) Abo bagabo bagomba kuba gusa ari ABAHAMYA b’uko Akarengane kifashe mu gihugu (uko Abanyarwanda bamburwa uburenganzira bwabo: uko bavangurwa, uko bafungirwa ubusa, uko bakubitwa, uko basenyerwa amazu, uko barandurirwa imyaka, uko bamburwa imitungo yabo,uko bicirwa ubusa…). Abavugira mu kirere gusa batazi ibibazo nyakuri abenegihugu barimo cyangwa se ababyirengagiza nkana ; abatitaye k’uko abaturage babayeho ; abitekerereza gusa imyanya y’ubuyobozi bazakukana…abo ni abashumba b’inda zabo zonyine, ntibajyanye n’igihe, nta n’icyo bamaze.


(5) Nk’uko nta muntu wari kwiterera mu rugaga rw’Intumwa atabitorewe, abakwiye kwitwa ABAYOBOZI beza b’igihugu si abarusha abandi ubukana bwo gufata ubutegetsi ku ngufu ! Nk'uko amateka yacu yabitweretse, "Bene abo" nibo ba NYIRABAYAZANA b’ibibazo byose bitwugarije. Niba Itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho muri iki gihe ritinyuka rikavuga ngo : Ubutegetsi bwose bukomoka ku mbaga y’Abanyarwanda ...kandi nta Gatsiko cyangwa umuntu ku giti cye wakwiha ubutegetsi, (Ingingo ya 1 n’iya 2)…nihigwe inzira zose zishoboka ngo Abanyarwanda batangire bayoborwe n’Abategetsi bihitiyemo, bibonamo, bafitiye icyizere! Hatabayeho IBIGANIRO byimbitse kuri icyo kibazo… intambara zizakomeza zibe ndende!


(6) Ubwo igihugu cyacu kirimo abategetsi benshi barenganya rubanda, kandi abo bategetsi bakaba batiteguye GUSIMBURWA, kubasimbura ntibizoroha kandi ntibizikora, icyo akaba ari nacyo gitera benshi KUGIRA UBWOBA. Niyo mpamvu Abagabo 12 bakenewe kugira ngo bashobore kugira icyo bahindura mu Rwanda bagomba kuba ari ABAHAMYA B’IZUKA rya Nyagasani. Ni ukuvuga abantu (abagabo n’abagore) barangije kumva neza no kwemera n’umutima wabo wose ko no « HAKURYA Y’IMVA HARI UBUGINGO ». 


Naho ba bandi batuye ku bilometero 10.000, kure y’u Rwanda, nyamara hakoma gato bagatera hejuru, ngo murabe maso Kagame yohereje ba Maneko be kutumara….kubashingiraho amizero ni uguta irembo ugaca mu cyanzu!


Iyaba twese twashoboraga kubyumva kimwe:

Mu Rwanda rw’iki gihe gukora politiki irwanya akarengane igasubiza Abanyarwanda UBWIGENGE n’UBUTABERA, si ibintu byo gukina: ni UGUTINYUKA, ni UKWITANGA, byaba ngombwa ukamena amaraso yawe aho kumena ay’abandi! Na Matiyasi Intumwa yapfuye yishwe kubera ubutumwa bwe bwo kwamamaza Inkuru Nziza...ariko tumwemera nk'intwari kandi ariho mu ikuzo rizira iherezo.


Niba rero ari uko ibintu byifashe, ubwo se izo NTUMWA 12 Abanyarwanda bategereje zizaboneka zite? Ryari?


Ko njye numva nakwitanga nkaba umukandida wo kwinjira muri urwo rugaga , nawe wabyemera?

 

Padiri Thomas Nahimana.

 

Commentaires : 91
 • #91

  紅蜘蛛 (vendredi, 02 août 2013 04:47)

  http://www.kanpocom.com/pro/kingse-qidian.html 奇勝カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged6.html SPANISCHE FLIEGE
  http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html ウェイカワン
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/pro/yuxiut.html 御秀堂
  http://www.kanpocom.com/pro/xinqumei.html 曲美 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 正規品
  http://www.kanpocom.com/pro/jugen.html 巨根カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei.html 曲美
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬

  http://www.kanpocom.com/Pro/USA-Excitement.html 興奮剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/pientze-huang.html 片仔廣
  http://www.kanpocom.com/meiyao/媚薬販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/FLYD5yuan.html D5 原液
  http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 蟻王
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 男1號
  http://www.kanpocom.com/Pro/xouzhentang.html 日本秀身堂
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/kunchong-fen.html 西班牙昆虫粉
  http://www.kanpocom.com/pro/meirenbao.html 美人豹
  http://www.kanpocom.com/pro/MaxMan.html ペニス増大
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html アリ王
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html ANT KING
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 媚薬蟻王
  http://www.kanpocom.com/pro/zhuangsantian.html 壮三天

  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html Sex Slave
  http://www.kanpocom.com/Pro/SpanishFliegeD8.html SEX DROPS
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/VVK-Wenickman.html VVK
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/sex-drops5.html セックスドロップ

 • #90

  威哥王 (vendredi, 02 août 2013 04:40)

  漢方,漢方薬,精力剤,媚薬,ダイエット薬--漢方会社
  すべての取扱商品は専門家に検証、推奨され、100%正規品だと確保いたします。
  EMS(国際速達郵便)にて3日間に届く。商品到着100%保証!
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 花痴
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpocom.com/jingliji/ 精力剤
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬
  http://www.kanpocom.com/zhongjue/ 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三体牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486
  http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html 天天素
  http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html 消渇丸
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼1号
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html 蟻力神
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html リドスプレー
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html くらはちほう
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html さんべんぼう
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html 勃起促進
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html 滋養強壮
  http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html 悍神
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html 新一粒神
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html 五便宝
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html 精力増強剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html 超級脂肪燃焼弾
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html 蔵八宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html 催情
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 勃動力
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html 男宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html 魔根
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮
  http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html 終極痩身
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html しんいちつぶしん

  http://www.kanpocom.com/meiyao/ 女性用媚薬
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html 勃動力三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/weige.html 三鞭粒
  http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html ダイエット薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html 早漏防止
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html 法国性奴
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html ナンパオ
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html ベニクモ
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春
  http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html 催情剤
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html キョジンバイゾウ
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRX-Oil.html ビグレックス
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強通販
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/weigewang.html イカオウ
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号

 • #89

  紅蜘蛛 (vendredi, 02 août 2013 04:33)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王

  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛

  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴

  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝

  http://www.kanpoudonya.com/Energy.html 精力剤
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html 五便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html ru486 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html 男宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html 天天素
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 中絶薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html 蟻力神
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html 三體牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html 三体牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html VVK
  http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html 小情人
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html Wenickman
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 女性用媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html 催情
  http://www.kanpoudonya.com/list/19.html 殺精子剤
  http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html 蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html 終極痩身
  http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html FLY D5
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html 中絶薬RU486
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 経口避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html 絶對高潮
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売店
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 正規品
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html 威哥王 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html 威哥王三鞭粒

 • #88

  媚薬 (vendredi, 02 août 2013 04:27)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/

 • #87

  韓国痩身1号 (lundi, 08 juillet 2013 05:31)

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  中絶薬:http://www.kanpocom.com/zhongjue/
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/
  媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html
  RU486:http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  消渇丸:http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  男露888:http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html
  リドスプレー:http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  Wenickman:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  WENICKMAN:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  くらはちほう:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  さんべんぼう:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  新一粒神:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html
  福源春カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  五便宝:http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html
  精力増強剤:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蔵八宝:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  催情:http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html
  勃動力:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  男宝:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  魔根:http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  しんいちつぶしん:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html

  女性用媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  勃動力三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html
  イーリーシン:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  ダイエット薬:http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html
  早漏防止:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html
  ビグレックス オイル:http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html
  催淫:http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  法国性奴:http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html
  ナンパオ:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  ベニクモ:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  福源春:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  VigRx:http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html
  巨人倍増 販売:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  キョジンバイゾウ:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html

 • #86

  威哥王 (lundi, 08 juillet 2013 05:08)

  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html

  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html

 • #85

  Ingingo 8 zari zitegerejwe mu kwirukana Padiri TOMASI. By Juriste Augustin (lundi, 04 juin 2012 08:21)

  1.kuba bigaragarako padiri tomasi ari umusazi,yataye ubwenge nta kintu kizima yageza ku bantu ukurikije ibyo yandika. 2. Kuba yaragiye ahunze yagera hanze agashinga urubuga rwa internet rusebanya. Ubu akaba abeshya ko atagiye ahunze ko yagiye mu butumwa bityo bikagaragara ko ari diyoseze ya Cyangugu yamutumye 3. Kuba munyandiko ze yarandagaje abasenyeri n'abapadiri bagenzi be Obaldi,inyasi,eugene na evalisti 4. Kuba nta banga agira nkuko bigaragara mu nyandiko ze. 5.kuba yarahunze yangije imodoka ya paruwasi akanasahura paruwasi Muyange. 6. Ubu afite abagore atitaho n'abana yabyaye atarere,atitaho. 7. Kuba agiye gukururira kiliziya mu manza igihe ubushinjacyaha buzatangira kumukurikira kubera inyandiko ze. 8. Ikindi rurangiza nuko ubu padiri tomasi yatangaje ko ari umurwanashyaka wa twagiramungu faustin rukokoma muri RDI RWANDA RWIZA knd ntibyemewe ko padiri ajya mu mashyaka. Ibi musenyeri wa cyangugu n'inama y'abepisikopi cg roma batabishingiyeho ngo bamwirukane BABA ARIBO BAMUKORESHA KOKO.

 • #84

  @(#75) (mardi, 22 mai 2012 10:14)


  Reba munsi ya message(#74) nageneye igihone kiyita Kajerijeri nashyizeho Link y'inkuru y'abo Dr Paul yambuye ubunyarwada!!!Ni agahomamunwa gusa!!Ejo bari abahutu,none ni abatutsi batahiwe!!Nzaba ndeba amaherezo!!

 • #83

  kuli coment 47 (mardi, 22 mai 2012 09:38)

  Urarushywa n,ubusa wiruka kuli padili Thomas!Ntiyububa,ukuli akuvugira ahagaragara.Abo abwira tumuli inyuma.Abashaka kumuhimbira namwe nimukotane kabisa.Urwango ni umurage wanyu abatutsi!Uti yandagaje RNC?Ni akumiro koko.Nta gishya yavuze,kuko amabi bakoze, ababizi ni twe abo bayakoreye.Bavugwa uko bali.Nibo ubwabo mumagambo bavuga biyandagaza,bakeka ko batulindagije,twe tuli kubasobanukirwa neza.Nta muntu muzima ulimo padili yasaba imbabazi.Mwamenyereye nabi ko abahutu n,abatwa bagomba kubabyinira,mubacira mumaso.Ni mwimyire musige ibyatsi.Kwiyoberanya nta shingiro bifite.Nibasubire mu rwanda kwima ingoma.

 • #82

  Louise (mardi, 22 mai 2012 08:22)

  Aliko mwaretse kwikoma Padili na bandi bose babavuga uko muli!Abatutsi ivuzivuzi ryanyu niryo lituma tubavumbura.Ntabwo aliwe ubabwira kwishongora kuli radiyo itahuka cyanga no muli meeting mukorera hitya nohino kwisi.Ubwicanyi n,ingoyi mwakoreye abanyarwanda ,mwabikoze kumanywa.Harya mwemeje muli hahunda zanyu ko abahutu ali ikibuga muzajya murengerwaho muli mu kuza icyuya cy,abahutu?Mushatse mwakwiyoroshya.tukoroherana,naho ibyo kwikorera abantu bamwe ngo nibo bashyize ibinyoma byuzuyemo ubugambanyi na gasuzuguro ahabona ni mubyivanemo.Ntabwo abahutu ali ibicucu nkuko abatutsi mwabigize ihame mu mitwe yanyu.Ikizere cyose abahutu bali babafitiye ,mwarabagororeye bibabera isomo.Abahutu bagitegekwa n,inda zabo mukuba ibikoresho byanyu,ni bakataze ,aliko abenshi twaliye neli .Kongera kutulindagize bizabatwara igihe.Aliko ubundi ko mwabohoje igihugu,ingoma ntutsi ikaba yarashinzimizi,kuki muza kwanduranya ku bahutu.Mwereje kwikingiliza abahutu ngo mukomeze akavuyo kanyu muhora mubunza!Ni musubize amerwe mu isaho.

 • #81

  ukuri (mardi, 22 mai 2012 07:54)

  75 inkuru y'abambuwe passport iri kuri http://rwandarwiza.unblog.fr

 • #80

  Waba uri kuri uru rutonde? (mardi, 22 mai 2012 07:22)

  http://www.africandictator.org/?p=8332

 • #79

  @ Inama z'abahutu (mardi, 22 mai 2012 06:36)

  Turemenyeranya ariko icyo kuroga ba Cyomoro cyo ntitukemeranyaho. Reka nkubaze, uri Cyomoro hanyuma so agakora biriya utabishyigikiye ari wowe wakora iki?
  Abana bararengana cyane rero

 • #78

  Inama z'abahutu! (mardi, 22 mai 2012 05:31)

  Mwa bahutu mwe!Niba mushaka amahoro dore inzira zidashoboka:
  1.Amatora: Kagame akunzwe cg se afitweho inyungu n'abazungu n'amabanga menshi. Ubwo azajya atorwa uko ashatse.
  2. Intambara: Nta ntwaro abahutu bagira kereka nibajya kuzisaba benewabo b'abarundi usibye ko ...
  3.Kuregeterereza iburayi na USA. Murakora ubusa kuko bafite izindi ntambara bari kurwana kandi ziri ideological kurusha ayo mafuti yanyu.
  Inzira zabibafashamo:
  1. Suicide bombing(muzagende aba islam babigishe).
  2. Assassination- Mugahera kubayobozi bakuru bose.
  3.Poison: Kuroga abana babo(b'abayobozi ba RPF).Uburozi bwa gakondo cg bwa kizungu
  4. Gufatanya n'abandi banyeshyamba- Congolese,...
  5. Kujya mucyumba cy'amasengesho mugategereza gushaka kw'Imana.
  6. Go to hell.

 • #77

  kiyon (mardi, 22 mai 2012 03:42)

  mWABANTU MWE NUMVISE IKIGANIRO GERARD GAHIMA YAGIRANYE NA RADIO ITAHUKA NUMVA HARACYARIMO BWABURYARYA BWABO WEEEEEEEEEE! SHA SINZI KERETSE NUTUBABARIRA UGAHINDURA IMVUGO ,NAMWUMVISE AVUGA NIBUKA UKUNTU FPR IGIFATA UBUTEGETSI YATUBWIRAGA NKA KURIYA ARIKO NYUMA BAKARARA KUMAZU BAKUBITA ABANTU UDUFUNI! MANA YANJYE CYAKORA NIMUGERAGEZE MUREBE KO WENDA MWATWEREKA AGAHU KINYUMA NAHO IBYINDANI BYO NI HATARI! ESE UWO BITA BIZIMANA JEAN CLAUDE (UMUSIRIKARE) WAJYAGA ATUBWIRA NGO TUBWIZANYE UKURI KUWISHE HABYARIMANA ARIHE KOKO? NIFUZA KO NAWE YAHUNGA AGATANGA IKIGANIRO KURI RADIO ITAHUKA MAZE NKAMUBAZA KIMWE?

 • #76

  Christina Umutima (mardi, 22 mai 2012 02:33)

  Niba ba Padiri barashatse guhanura cyangwa se kuba Abahanuzi, bagitangira wenda ahari byari ubuhanuzi none nawe ushatse wakwisomera ukirebera. Ni Agahomamunwa. Yego padiri!!! barakononeye waya!!!Kajerijeri nari nakunze none aneye kwa Padiri!!! Ni nde uzasubirayo hanuka!!! Maneko ati "umuvugizi" naho les Hutus we ni urwanya!!!

 • #75

  @52: Tubwire aho iyi nkuru twayikura dusome (mardi, 22 mai 2012 02:20)

  @52 Niba bishoboka, tubwire aho twakura iyi nkuru y'abanyarwanda
  bambuwe ubwenegihugu na Dr Paul.

 • #74

  @kajerijeri(#68) (mardi, 22 mai 2012 02:14)


  Reba wa gihone we kitagira ikindin kizi usibye kunnya no gutukana!Ukunze kuririmba ubututsi nk'aho ari "pasiporo" izakugeza mu ijuru kwa Jambo,usibye ko namaze kubona abakuzi neza bamaze kukwambika ubusa!!
  Bariya 25 shobuja yaciriyeho iteka ryo kubambura ubunyarwanda ukeka ko ubarusha ubututsi?
  Ngayo amazina niba uzi gusoma!Nari naravuze ko ntazongera gusubiza ibihwamwoyo byawe,ariko nsanze gomba kuguhwitura niba muri icyo gihaza cyawe ngo ni umutwe hari akenge gasigayemo!!!

  http://rwandarwiza.unblog.fr/2012/05/21/leta-yu-rwanda-yagize-impfabusa-passports-zabo/
  Leta y’u Rwanda yagize impfabusa passports zabo

  N.B:Aho kuba nkawe napfa nkavaho!!!!

 • #73

  Maneko (mardi, 22 mai 2012 00:13)

  Umuvugizi nukomeze udutungire agatoki abo ba maneko no mu bindi bihugu by'i Burayi, maze tubahe akato kandi tunabereke ubutegetsi bw'ino.

 • #72

  Hutus (lundi, 21 mai 2012 23:37)

  Reka mbabwire mwabahutu mwe. Murashaka ko abanyarwanda babaho nko mu burayi? Akabazo kose kabaye muvuza induru. Ubwo ntimwageze kuri Mars cg ri Venus hanyuma mugashaka ko na Kagame ahageza abanyarwanda? Kagame ikosa akora n'uko ahska kumvikanisha ko u Rwanda ari nka pays scandinave hanyuma namwe aho muri i burayi na america mukifuza ko biba bityo. Murarota riva. Murashaka democracy nk'iyaho? murarota. Ese muyobewe ibyo ibyo bihugu byanyu bishya bikorera abandi baturage b'isi? Ubutegetsi bwarangije kubaca mu myanya y'intoki, pole sana. Niba muteze agakiza kubazungu nkuko mwagateze kumuyahudi Yesu, ndabasetse. Cyakoze ruzungu n'abona hari icyo yabafasha wenda ashobora kubasubiza ubutegetsi. ariko mu gihe abatutsi bazaba bacyemera gukorera abazungu, simpamya ko hari chance muzapfa mugize yo gusubirana ingoma. Ngaho se ko ntabona n'umwe wishora mu mihanda ngo yitwike cg yigaragambye? hihihihi. Muzabigeregeze Kagame abandasire ndebe ko abazungu babatabara cg banakopfora. Ntimuzigane abarabu please. Abazungu babakurikiranira hafi kubera inyungu za israel. niba mukeka ko namwe bizagenda gutyo kubera inyungu za congo, mutegereze. Time will come and hutus will cry.

 • #71

  Intambara ya Kagame irabandanije muri Congo (lundi, 21 mai 2012 22:49)

  RDC: les combats se poursuivent
  Dernière mise à jour: 21 mai, 2012 - 18:15 GMT

  Facebook
  Twitter
  Envoyer à un ami
  Imprmer la page

  DRC

  Des milliers de déplacés continuent à fuir les affrontements entre troupes loyalistes et mutins de l'ancien mouvement rebelle CNDP.

  En RDC, les combats qui opposent l'armée gouvernementale aux mutins liés à l'ancien mouvement CNDP se sont poursuivis pendant tout le week-end sans qu'une tendance décisive ne se dessine en faveur d'un camp ou de l'autre.

  Pendant ce temps, l'insécurité grandit pour les humanitaires de la région.

  L'agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, annonce que l'un de ses employés a été abattu par des tireurs inconnus ce weekend.

  Des militants associatifs locaux ont également reçu des menaces.

  Le HCR a annoncé dans un communiqué lundi que son employé en charge de la sécurité dans la localité de Rutshuru au Nord Kivu est mort samedi.

  Des inconnus ont ouvert le feu sur lui alors qu'il passait le week-end à son domicile dans la capitale provinciale Goma.

  Selon le HCR, les motifs de l'attaque n'ont pas été établis.

  Rutshuru est l'un des principaux centres d'hébergement pour les milliers de déplacés qui continuent à fuir les affrontements entre troupes loyalistes et mutins de l'ancien mouvement rebelle CNDP, dont le général en fuite Bosco Ntaganda.

  Thomas d'Aquin Muiti, le président provincial de la société civile du Nord Kivu, dénonce l'insécurité grandissante dans la région et appelle l'armée à la vigilance.

  Le responsable d'une ONG locale d'aide à l'enfance rapporte à la BBC qu'il reçoit des menaces depuis qu'il s'est opposé au recrutement d'enfants soldats par des hommes qu'il a reconnus comme des proches de Bosco Ntaganda au début du mois.

  Il a depuis fui son domicile, et il a appris lundi matin que sa mère, sa femme et son fils y avaient été enlevés par des hommes demandant à le voir.

  Quant à Justine Masika, l'une des principales militantes en faveur des femmes violées au Nord Kivu, qui avait appelé à l'arrestation du général Ntaganda, elle a déclaré au magazine « La Vie » avoir déménagé après avoir elle aussi reçu des menaces.

  Une collègue qui a répondu à son téléphone lundi a déclaré qu'elle était en dehors du pays.
  Nos principaux journaux

  BBC Matin 0430Umva30:00
  BBC Matin 0600Umva90:00
  BBC Midi 1200Umva30:00
  Le Journal de 1600Umva15:00
  BBC Soir 1800Umva30:00
  Nos bulletinsUmva05:00

  Nos fréquences

  A la une
  RSS

  Mali : le président Traoré agressé 16:50 GMT
  RDC: les combats se poursuivent 18:15 GMT
  Mauritanie: Senoussi inculpé pour faux 17:30 GMT

  BBC Afrique sur le web

  BBC Afrique sur Twitter
  Suivez-nous

  BBC Afrique sur Facebook
  J'aime

  La BBC n'est pas responsable du contenu de sites extérieurs

 • #70

  Uyu mubyeyi yitwa Mukarukundo Chantal (lundi, 21 mai 2012 21:12)


  Uyu mubyeyi yitwa Mukarukundo Chantal, akaba avuka mu Murenge wa Ngororero, Akarere ka Ngororero, Intara y’Iburengerazuba.

  Twamwegereye tumubaza icyaba kimuteye kwemera guhara umwana yibyariye ubwe, maze atubwira mu magambo akurikira n’ikiniga cyinshi ndetse n’amarira ashoka ku itama ati : « Mu byukuri sinanze umwana wanjye kuko kuba byonyine nararuhanye nawe kugeza aya magingo ntaramuta cyangwa ngo mwice nigahunda y’Imana yashatse ko abaho, ndi imfubyi itagira shinge na rugero, nta n’umwe kugeza ubu mfite nkomokaho, sinifashije ndi umukene wo kugirirwa impuhwe, nubu tuvugana naraye mu musarane ahantu kuko ntaho mfite ho kwikinga ngo mbashe no gusinzira, none rero ubuzima nk’ubu ndabona ko ntabushobora ndi n’umwana, aho kugirango rero mwice nahisemo gushaka umugira neza wakwemera kurerera Imana maze nkamumwihera ».
  Yakomeje avuga ko yari yafashe gahunda y’uko nanabura uwo amuha azagenda akamujugunya k’Umuyobozi Wungirije w’Aakarere ka Ngororero.

  Tumubajije niba uyu mwana nta se afite, yadusubije ko ngo inda y’uyu mwana yayikuye mu kazi ko mu rugo yakoreraga i Gitarama (Muhanga), ngo akaba yarayitewe n’undi mukozi w’umuhungu bakoranaga mu rugo aho yakoraga uvuka ku Kibuye, ngo aho yakoreraga bamaze kubona ko atwite bahise bamwirukana nibwo yasubiye Ngororero aho avuka ngo kuva ubwo ntiyigeze agira andi makuru amenya kuri uwo wamuteye inda.

  Twakomeje tumubaza aho yarasanzwe akura amikoro yo kurera uwo mwana kugeza aho yaragize umwaka, atubwira ko ngo yisuma (kwikorera imizigo y’abantu) ngo maze akabona amaramuko, gusa ngo nuwo Muyobozi w’Akarere Wungirije yashakaga kujya kujugunyira uyu mwana (nk’uko yabivugaga) nawe yajyaga agira icyo amufasha kuko ari nawe wamutangiye umusanzu w’ubwisungane mu kwivuza.

  Nahoumubyeyi wahawe umwana witwa Germanine aganira n’Umunyamakuru wa yagize ati : “Mu by’ukuri kuba nanjye nsazwe mfite n’undi wanjye ngomba gushakira imibereho, n’uyu ndumva ko agiye mu nshingano zanjye, ngiye kumwitaho nk’uwanjye kuko nk’umuntu usenga kandi wizera Imana nizerako ari umugisha ndi gukorera kandi n’ubusanzwe nkunda abana.”
  Umumyamakuru amubajije niba yaba yihagije mu bushobozi, Germaine yatangaje ko agerageza ariko bitabujije ko abonye n’ubundi bufasha byaba byiza kurushaho.

  Abaturage baba bazi uyu Mukarukundo wemeye gutanga umwana yibyariye, bahamyako ubuzima bwe butameze neza, kuko ngo uhereye n’igihe yatwariye inda y’uyu mwana ngo yagize ihungabana, yashatse no gukuramo inda baramubuza naho abyariye ashaka kwica uyu mwana bamubwira ko nabikora azafungwa maze agira ubwoba arabireka kandi ngo n’ubuyobozi bwaho atuye buzi iki kibazo.

  Ubwo uyu mubyeyi wahawe uyu mwana yabigezaga k’ubuyobozi bwa polisi amaze no gusobanura neza uko yabonye uyu mwana, bamwemereye ko agenda akamurera mu gihe bo bakomeza iperereza nk’uko biri mu nshingano zabo.

  Mu masaha ya nimugoroba kyo ku wa gatandatu ahagana mu masaha ya saa kumi n’ebyiri nibwo ibintu byahindutse, ubwo uwo mubyeyi yaje kugaruka kujyana umwana we avugako ngo yisubiyeho, ngo abantu bamubwiye ko atagomba kureka umwana we, nuko biba ngombwa ko ashyikirizwa Polisi kugira ngo akorerwe iperereza ubu akaba yabaye afunzwe by’agateganyo mu gihe ategereje ubutabera bityo n’umwana bakaba babaye bamumuhaye ubu afunganywe nawe kuri Sitasiyo ya Polisi ya Ngororero.

 • #69

  #68 kajerijeri Hanyurwimfura (lundi, 21 mai 2012 21:01)

  Reka kunnya aha bakumenye, umututsi nyabaki? Niba bariya bakuvuzeho banatebya uri muri ba batutsi b'abatindi batigeze uburere n'imvugo yawe irabigaragaza. Usibyeko nanjye ntangiye kwibaza niba urwango ugaragaza ntacyirwihishe inyuma. Naho gusya abantu b'Imana kora ariko wibukeko nawe ntacyo wakinzeho ejo ushobora gusebwa n'imodoka mu muhanda cyangwa n'ikindi utaramenya maze ukibagirana. Abahutu uzabasiga ku isi ntukajye witera igihe kuko si wowe wambere ugerageje gukora ubwicanyi, sokuruza wanyu Hitler, sokuru wanyu Poli Pote na so Taylor ngirango wabonyeko nta mahoro byabahaye. Ese nyagucwa ubona uzamara imyaka ingahe kuri iyi si? Nguhaye rendez vous muri 2050 tuzahure umbwire aho ugejeje gusya abahutu.

 • #68

  kajerijeri (lundi, 21 mai 2012 20:35)

  Muri imbwa kandi ntacyo muzageraho. Twebwe abatutsi tuzaguma tubasye mwambwa mwe

 • #67

  Nyuma yo guha umugiraneza umwana we, ari mu maboko ya Polisi (lundi, 21 mai 2012 20:34)

  Mukarukundo Chantal warumaze iminsi itatu afungiwe kuri Sitasito ya Police ya Ngororero, mu gicamunsi cyo kuri uyu wambere tariki ya 21 Gicurasi 2012 nibwo umwana we w’umukobwa w’umwaka umwe w’amavuko yahawe umubyeyi wumugiraneza Germaine ngo abe amufite mugihe nyina we yagumye mu maboko ya Polisi.

  Uyu mubyeyi agiye kwita ku burere bw’uyu mwana mu gihe uyunyina Mukarukundo we agifunzwe nk’uko byasabwe n’ubuyobozi bubishinzwe, kuko we icyo atsimbarayeho nuko adashobora kwiyemeza kujyana umwana atazabasha kurera, bityo ubu akaba afungiwe icyaha cy’uko yanze kurera umwana.

  Uyu Mukarukundo kuwa Gatandatu w’icyumweru gishize nibwo yahaye umwana we w’umwaka umwe umugiraneza witwa Germaine, yiyemeza kumurera kuko we ngo ubuzima bwo kurera uwo mwana bwari bumunaniye kandi akaba avuga ko atifuzaga kumuta.

  Nyuma y’aho ariko abaturanyi bakomeje gusaba Mukamaba ko yasubirana umwana we, ari nako byaje kugenda maze we n’uwo mwana bacumbikirwa kuri Sitasiyo ya Polisi mu Ngororero.

  Kuri uyu wa mbere nibwo ubuyobozi bw’Akarere ka Ngororero bwemejeko umwana ahabwa uyu mugiraneza, naho nyina w’uyu mwana we akaguma mu maboko ya polisi akurikiranyweho icyaha cyo kwanga umwana.

  Ku murongo wa telefoni ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere Umuyobozi w’Akarere ka Ngororero Wungirije ushinzwe imibereho myiza y’Abaturage Mukaneza Clotilda, yatangarije IGIHE ko bafashe icyemezo cyo gusubiza umwana uwo mugiraneza, kuko umubyeyi we yari yahakanye agatsimbabara avuga ko adashobora kwemera kurera umwana we, atari ukubera ko amwanze ariko ahubwo ari ukubera ko ngo ntacyo afite yamureresha. Ubuyobozi bwo bukaba bwamusabaga ko yafata umwana ahubwo bukareba uburyo yafashwa.

  Nubwo bimeze bityo ariko hari impungenge z’uko niyo uyu mubyeyi yakwemera ku bw’amategeko ko yarera uyu mwana ko ashobora kumuta bikaba byamuvuiramo kubura ubuzima.

  Turacyagerageza uko twavugana n’Umuvugizi wa Polisi ngo agire icyo abivugaho.

  Ku isaha ya saa kumi n’imwe nibwo uyu mubyeyi ashagawe n’abaturage ndetse na polisi yanyujijwe muri santere ya Ngororero, aho yari yambitswe amapingu.

  Dore uko byari byifashe.

 • #66

  Ni Akumiro (lundi, 21 mai 2012 20:03)


  Uriya mwana w'umukobwa birirwa bazereza mu mihanda, aziritswe bwakwira bakajya kumubika muri mabuso, byo ni ibiki? Ngo icyaha cye ni ukubera ko ari umukene akanaba n'impfubyi! Harya ngo mu Rwanda abagore bahawe agaciro?

 • #65

  Ese burya kajerijeri ni kuriya? (lundi, 21 mai 2012 19:58)

  Njye nahoraga mbona comments ashyiraho zuzuye urwango simenye ibyo aribyo. Ese burya ni umuhutwa? Haaa urakoze cyane wowe #64 ubashije kuduhishurira identity y'uriya muswa wihisha inyuma y'amazina adasonautse. Nari narayobewe ivuzivuzi agira aho rikomoka none menye aho riva. Ngaho nakomeze ajye aruka hano icyangombwa nuko tumumenye. Ariko wazatubwira n'amazina nyakuri ye maze byose bikarangirira rimwe?

 • #64

  Kuri #49 wiyita kajerijeri (lundi, 21 mai 2012 19:45)

  Nanjye ndakuzi ntabwo uri umututsi nkuko uba ushaka kubigaragaza utuka abahutu. Urabizi neza ko so wakubyaye yari umuhutu nyoko we akaba ari umusangwabutaka. Urwango ufitiye abahutu ngirango nawe niba atari ukwijijisha uzi aho rukomoka, wibukako kubera kubyarwa n'umutwakazi bene wanyu b'abahutu babanenaga? None ubu si ukubanga bigeze naho wiyita umututsi? Ibi nawe wabyivugiye mu magambo ateruye igihe wavugaga muri iriya comment yawe #49 ngo abahutu wari utuye kure yabo nko muri km 50, nawe urahazi hahantu mwari mutuye mugatungwa nuko so G. na nyoko M. bavuye guca inshuro mu bahutu no mu batutsi none nawe byarakokamye urya ariko ubanje guca inshuro y'ibitutsi no guhakirizwa. Ujye ubeshya abatakuzi.

 • #63

  gutabaza (lundi, 21 mai 2012 19:25)

  ndahamagarira le prophete gutabariza uriya mwana w'umukobwa urimo ahohoterwa mu rwanda! adoption iremewe none se arazira iki? ababishoboye mwahamagara na BBC? rwose akarengane kamaze kurenga mu rwatubyaye!

 • #62

  Rwanda National Police (lundi, 21 mai 2012 19:21)

  Mbega mbega! niko ubu turaganahe koko? hari umukobwa i Ngororero uri gutambagizwa ku karubanda yambitswe amapingu , amaze igihe afunzwe ngo arazira kwanga umwana. Polisi y'iwacu rero nayo ntakindi izi usibye gufunga!! abicanyi ntibafunga ikifungira inzirakarengane gusa. nonese uyu mukobwa ko yasonuye inshuro nyinshi ko ntacyo afite cyo kumureresha, hakaba habonetse umugiraneza umwadopta kuki batamurekura, ahubwo bagakomeza kumuhatira ibidashoboka?

 • #61

  Kiziguro (lundi, 21 mai 2012 19:18)

  Ariko se kuri ino si turimo ni uwuhe muperzida wafashe ubutegetsi akoresheje imbunda,akaza kubuvaho akuweho na demukarasi?Iyo imbwa yafashe igufwa kugirango uzariyambure ni uko uyimena machoires(urwasaya).Impapuro;umunwa cgse ururimi sibyo bizakuraho Kagome.Njye rero ndi mubo mushobora kujyana muri urwo rugaga ;ariko ari uko dufite ingabo zifite intwaro zizadutabara byakomeye.

 • #60

  Guhamba opposition Nyarwanda (lundi, 21 mai 2012 19:00)


  Umuhango wo gusezera kuli opposition Nyarwanda yapfiriye mu buhungiro uzaba le 26 Mai 2012.
  Abali bagize opposition bazashyingurwa mu cyubahiro nyuma y'umuhango uzayoborwa na Musenyeri w'impunzi.
  Intore zishaka guherekeza abo banyacyubahiro zirisanga muli iyo mihango.

 • #59

  Kiziguro (lundi, 21 mai 2012)

  Urakoze TOMASI we!!nibyiza kandi biragarurira agatima imbaga nyinshi y'abanyarwanda;ubu nibura mutuma batiheba kubera ko mudahwema kubavuganira no kubavugira.gusa nari numvise igitekerezo kigayitse uvuga ngo ushobora gusubira mu rwanda bintera agahinda.None se ubu urabona usubiye mu rwanda iki gikorwa cyiza watangijwe cyazasozwa nande?kandi ngirango bimaze kugaragara ko ibikorwa mukora aribyo bizatuma ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda dukeneye buzagerwaho vuba.None se urareba ugasanga aba banyapolitike bacu hari icyo bazatugezaho kubijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge?Kurinjye mbona ntacyo bazatugezaho mugihe muri bamwe bakiyumvamo ngo ingufu ziruta izabandi,ubwenge buruta ubwabandi;kandi hakaba hakiri muri bamwe ubwishongozi,agasuzuguro kajoga inyo .urugero natanga ni uko hari bamwe numwise bavuga ngo batoraguye ba Kanyarengwe,njye nkibaza ukuntu umuntu atoragurwa bikanyobera,narinzi ko batoragura ikintu!!!.urundi rugero ni uwihanukiriye avuga ko ariwe wambere wabashije kubwira FPR ngo ireke kwica;njye rero nibaza impamvu yarindiriye kubivuga nyuma y'imyaka irenze itanu kuko FPR yatangiye kwica kuva 1990 abaturage ba za Byumba,kandi nabwo yabivuze abari bamuri inyuma Inyenzi zimaze kubarangiza;muri make ntacyo yaramiraga!!Padiri wacu,njye mbona abanyarwanda tugutezeho byinshi!!va rero muri politique kuko abanyapolitike barangwa no kubeshya cgse kurimanganya.komeza urengere rubanda nunabishaka nitumara gusubira murwatubyawe ,buri muntu wese arwibonamo,tuzakugira umuyobozi wacu nubishaka
  Nutaha uzafungwa kandi uzaba usize intama zawe inyuma yarwo.URAMENYE

 • #58

  Yafunzwe kubera ubukene (lundi, 21 mai 2012 18:54)

  Nyuma yo guha umugiraneza umwana we, ari mu maboko ya Polisi

  Yanditswe kuya 21-05-2012 - Saa 18:18' na Olivier MUHIRWA Na Dushimiyimana Oliver


  Mukarukundo Chantal warumaze iminsi itatu afungiwe kuri Sitasito ya Police ya Ngororero, mu gicamunsi cyo kuri uyu wambere tariki ya 21 Gicurasi 2012 nibwo umwana we w’umukobwa w’umwaka umwe w’amavuko yahawe umubyeyi wumugiraneza Germaine ngo abe amufite mugihe nyina we yagumye mu maboko ya Polisi.

  Uyu mubyeyi agiye kwita ku burere bw’uyu mwana mu gihe uyunyina Mukarukundo we agifunzwe nk’uko byasabwe n’ubuyobozi bubishinzwe, kuko we icyo atsimbarayeho nuko adashobora kwiyemeza kujyana umwana atazabasha kurera, bityo ubu akaba afungiwe icyaha cy’uko yanze kurera umwana.

  Uyu Mukarukundo kuwa Gatandatu w’icyumweru gishize nibwo yahaye umwana we w’umwaka umwe umugiraneza witwa Germaine, yiyemeza kumurera kuko we ngo ubuzima bwo kurera uwo mwana bwari bumunaniye kandi akaba avuga ko atifuzaga kumuta.

  Nyuma y’aho ariko abaturanyi bakomeje gusaba Mukamaba ko yasubirana umwana we, ari nako byaje kugenda maze we n’uwo mwana bacumbikirwa kuri Sitasiyo ya Polisi mu Ngororero.

  Kuri uyu wa mbere nibwo ubuyobozi bw’Akarere ka Ngororero bwemejeko umwana ahabwa uyu mugiraneza, naho nyina w’uyu mwana we akaguma mu maboko ya polisi akurikiranyweho icyaha cyo kwanga umwana.

  Ku murongo wa telefoni ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere Umuyobozi w’Akarere ka Ngororero Wungirije ushinzwe imibereho myiza y’Abaturage Mukaneza Clotilda, yatangarije IGIHE ko bafashe icyemezo cyo gusubiza umwana uwo mugiraneza, kuko umubyeyi we yari yahakanye agatsimbabara avuga ko adashobora kwemera kurera umwana we, atari ukubera ko amwanze ariko ahubwo ari ukubera ko ngo ntacyo afite yamureresha. Ubuyobozi bwo bukaba bwamusabaga ko yafata umwana ahubwo bukareba uburyo yafashwa.

  Nubwo bimeze bityo ariko hari impungenge z’uko niyo uyu mubyeyi yakwemera ku bw’amategeko ko yarera uyu mwana ko ashobora kumuta bikaba byamuvuiramo kubura ubuzima.

  Turacyagerageza uko twavugana n’Umuvugizi wa Polisi ngo agire icyo abivugaho.

  Ku isaha ya saa kumi n’imwe nibwo uyu mubyeyi ashagawe n’abaturage ndetse na polisi yanyujijwe muri santere ya Ngororero, aho yari yambitswe amapingu.

  Dore uko byari byifashe.

 • #57

  Yezu turakuramya (lundi, 21 mai 2012 18:51)

  Yezu Turakuramya
  None ubu tumenye yuko uteheka byose
  Yezu Turakuramya
  Watsinze abanzi bawe bose
  Bari bavuze, niba uri Imana , ubitwereke, uve kumusaraba
  Wabahinyuje, utsinda urupfu, Ukazuka wera nk'izuba

 • #56

  KAJERIJERI Kuri #49 (lundi, 21 mai 2012 18:50)

  WABIHAKANA WAGIRA GUTE URI UMUHUTU UMWE W'IMBWA NYAKABWANA TURAKUZI. NAHO KUNTUKA URI KWITERA IGIHE, NYOKO NA NYOGOSENGE NAWE URABAFITE UBONYE IBYO UTUKANA UKWIRIYE KUBIBAKORERAHO NAKUBWIRA IKI, NGAHO BAJYEHO. ARIKO ICYO NKUBWIRA NUKO ABAHUTU UZABABONA BURI MUNSI,BIKURYE UMUTIMA NURANGIZA UZABASIGE KU ISI USANGE SO RUSUFERI. IYO UZA KUBA URI UMUTUTSI NYAWE UTARI INKUBITAMABYI SI KURIYA UBA UVUGA, WAKAVUGANYE IKINYABUPFURA.

 • #55

  mu Bwongereza (lundi, 21 mai 2012 18:30)


  Amakuru agera ku Umuvugizi.com yemezako inzego z’umutekano z’Ubwongereza zatangiye kwambura ibyangobwa maneko za Kagame zari zarigize impunzi mu Bwongereza zivugako zahunze leta ya Kagame ahubwo zigamije guteza umutekano muke impunzi nyazo zahahungiye .
  Amakuru atugeraho yemeza ko zimwe muri izo za maneko zambuwe ibya ngobwa ni Jimmy Kanyambo wari warigize Impunzi mu Bwongereza nyamara anekera leta ya Kagame, akaba aherutse kwamburwa ibyangobwa by’ubuhunzi akimara kugera mu Bwongereza aturutse i Kigali. Inzego z’umutekano z’Ubwongereza zikaba zarahise zimutereramo kashe muri Pass port zinamwambura ibintu byose bigenerwa impunzi mu Bwongereza.

  Amakuru agera ku Umuvugizi.com anemezako hari undi maneko nawe wambuwe ibyangobwa witwa Kageruka Appolinaire, uyu akaba nawe yarambuwe passport mu gihe inzego z’umutekano z’Ubwongereza zikimukurikiranaho ibyaha bikomeye byo kuneka igihugu cyamuhaye ubuhungiro hamwe n’impunzi z’abanyarwanda zihatuye.

  Hari na maneko mukuru wiyita Tom Ndahiro amazina ye nyayo akaba ari Tom Rwabugiri nawe wambuwe uburenganzira bwo kuba impunzi mu Bwongereza kubera kuneka igihugu cyamuhaye ubuhungiro aricyo Ubwongereza, uyu nawe akaba agikorwaho iperereza ku byaha aregwa byo kuneka impunzi z’abanyarwanda zahungiye mu Bwongereza.

  Amakuru agera ku Umuvugizi.com aturuka ahantu hizewe yemezako kandi ko hari n’undi maneko witwa Richard Ntukura wahamagawe n’inzego z’umutekano z’Ubwongereza, zimubaza ku cyaha acyekwaho ari cyo kuneka impunzi z’abanyarwanda zahungiye muri icyo gihugu, akaba nawe agikorwaho iperereza kuri icyo cyaha.
  Hari n’izindi maneko zikidegembya

  Amakuru agera ku Umuvigizi.com yemezako na none ko hari n’izindi maneko zigikomeje kwidegembya mu Bwongereza, nyamara nazo zinekera leta y’u Rwanda. Muri izo maneko hakaba harimo Abera Yvonne, Nzigamasabo Chouchou, Kazungu Eugene Muhumuliza, Bamurange Grace hamwe na Kagabo Alex wiyise Rwabuhihi Stanislas, aba bose bakaba bakorana n’inzego z’ubutasi za perezida Kagame hamwe na ambasade y’u Rwanda mu Bwongereza.

  Nyuma yo kumva ibi byose twavuganye na Bamurange Grace kuri telefoni ye igendanwa, tumubaza ibimuvugwaho ko ari maneko w’u Rwanda uneka impunzi z’abanyarwanda ziba mu Bwongereza, adusubiza muri aya magambo “Ndi maneko w’u Rwanda nubwo ntabihemberwa , sinakwihanganira umuntu wese uvuga nabi igihugu cyange. Kuba nekera igihugu cyange ni ugukunda igihugu.” Tumubajije impanvu anecyera uRwanda kandi ari impunzi adutangariza ko “Buri muntu unenga ubutegetsi bwa Kagame aba ari umwanzi w’igihugu , sinamwihanganira”. Umwe mu bagabo bari bamuri iruhande yamuteye inkunga mu gusubiza, amubwirako atabona impamvu ahisha abanyamakuru ko ari maneko, yavuze muri aya magambo “Wababwije ukuri ko uri maneko bigutwaye iki”.

  Twagerageje kuvugana n’abandi bavugwa muri iyi nkuru kumurongo wa Telefoni kugirango bagire icyo badutangariza ku bibavugwaho ntibya dukundira .

  Gasasira , Sweden

  Waba ufite amakuru, andikira umuvugizi kuri: info@umuvugizi.com

 • #54

  RDC infiltre jusqu' au sommet (lundi, 21 mai 2012 18:22)

  http://www.youtube.com/embed/MIySGM3-rFo

 • #53

  Uramenye padiri uramenye! (lundi, 21 mai 2012 18:10)

  Ibyo gutaha mu rwa Kagame Padiri bifashe hasi kuko urugamba uriiho abanyarwanda benshi turwibonamo!Tuzi neza ko nubwo inyandiko zawe zidakunzwe nubutegetsi bwa Kagame kubera ukuri kuba kuzirimo......zimaze gutinyura benshi kuburyo bugararagara....Ibitego rero umaze gutsindira abanyarwanda nibyinshi ku buryo ntamvu yo kwiyahura .....ahubwo komera ku muheto kuko mu myaka mirongo ine maze ku isi ntabwo nari nakabona umupadiri wakunze abanyarwanda nkawe! Urukundo ufitiye abanyarwanda narugereranya nurwo nasanganye bamwe mu bapadiri b'abahutu b'i Burundi kandi urwo rukundo bagaragarizaga bene wabo ninarwo rwabafashije guhangana n'akarengane kugeza aho batsinze....Padiri rero ntucike intege kuko natwe twese tukuri inyuma kuko la guerre mediatique nimwe muntambara ziba zigomba kurwanwa nkuko Sendashonga yabiduhishuriye ubwo yahuraga n'urubyiruko rw'abanyarwanda babaga i Nairobi i by'umweru bibiri mbere y'uko bamwivugana nkeka ari nayo mpamvu yatumye bamwivugana kubera yari atandiye gukusanya abantu bato batijanditse mu marorerwa yabaye mu Rwanda

 • #52

  Kuri #49 (lundi, 21 mai 2012 17:19)

  Nkuko intama itaba ihene niko ntaba umuhutu yewe n'iwacu abahutu bari batuye muri 50km, nagirango nkumvishe ko usibye mumashuri ntahandi nahuriye nabo nongera kubabona bica abantu! kuvuga ngo uranzi ndi umuhutu uri gutebya kuko ndiwe njye naba nariyahuye aho kubaho ndi imbwa kandi nanjye mbizi. Uragaswera nyoko nakwima ufate nyogosenge.

 • #51

  kagame niwe ugena ubwenegihugu (lundi, 21 mai 2012 17:17)

  Kagame uyumunsi wanone mu bucucubwe, n'icyinyabupfura gike yambuye abanyarwanda ubwenegihugu. Yohereje list y'abantu 25 mu bihugu by'abaturanyi atesha agaciro passporte zabo. Kagame asigaye agena ubunyarwanda akanabwaka.

 • #50

  kajerijeri (lundi, 21 mai 2012 17:13)

  Ariko kweli muracyari inyuma cyaneeeee! Ngo Ministre ushinzwe africa araje tukaboneeeeee! Umenya mwibwira ko ari nyogosenge wenda hari icyo yabamarira kiruta icya mitterand. Ngaho turebe, burya si buno la politique a change.

 • #49

  KAJERIJERI #33 (lundi, 21 mai 2012 16:41)

  SHA UMENYA URWAYE MU MUTWE, BURI MUNSI NTA KINDI WANDIKA HANO USIBYE AMANJWE UBA UTUKA ABAHUTU. ESE SHA WOWE UBONA URI IGIKI KO NKUZI NEZA NAWE URI UMUHUTU KUVA KURI SO NA SOKURU (ZAAAA)KABONE NAHO UJYA WIBESHYERA NGO URI UMUTUTSI. UTUKA BENE WANYU UBAHORA IKI? WAVUZE NGO NI IMBWA ARIKO UJYE WIBUKAKO IMANA IREBERA IMBWA IDAHUMBYA. SHOBUJA URIYA WISHINGIKIRIJE UMENYE URUMUTEGEREJE WACECEKA KUKO NYUMA YE NAWE UZAVUTURWA.

 • #48

  Nyarusaza (lundi, 21 mai 2012 16:34)

  Ubwo ushoje uvuga ko Intumwa Matiyasi ari mu buzima buzira iherezo, kosora haruguru aho uvuga ko so yitwaga, uvuge ko yitwa Matiyasi kuko nawe ubwo buzima buzira iherezo Imana yarabumuhaye. Aracyitwa rero, ntiyitwaga.

 • #47

  Padiri j (lundi, 21 mai 2012 15:37)

  Padiri jya ureka imitwe ngo urigisha ivanjiri, none se umugabo wa'bana babiri usaza ukiyoberanya? Gusa wihaye isi yose yakwemeraga ubu icyaguhamahoro ni ugusaba bagenzi bawe bo muri RNC imbabazi kuko wabandagaje wirengagije ko nawe isi ikuzi neza!
  Puuuu!

 • #46

  Gahondogo (lundi, 21 mai 2012 14:54)


  Nyadika nanjye Padi!
  Hoshi,aho kuba imbwa nzabe imva!!!

 • #45

  Inkubisi y'amabyi irayitarukiriza,mwitegure akagiye gukurikira!! (lundi, 21 mai 2012 14:17)

  Ngaho nimwisomere iyi nkuru ya Marc Matabaro wa "Rwiza news"!
  "Madame Hélène Le Gal yagizwe umujyanama wa Président Hollande ku bijyanye n’Afrika. 14-legal-232x300
  Uyu mudamu wagizwe umujyanama wa Perezida Hollande mu bijyanye n’ibibazo by’Afrika, afite uburambe bw’imyaka irenze 20 mu kazi, ku buryo azi neza Afrika. Yari ahagarariye ubufaransa muri Québec.
  Tubibutse ko mu ntangiriro z’uyu mwaka u Rwanda rwanze ko Madame Le Gal ahagararira u Bufaransa mu Rwanda, ngo kuko ngo u Rwanda rwabonaga yari umuntu wa hafi w’uwahoze ari Ministre w’Ububanyi n’amahanga Bwana Alain Juppé ngo utajya imbizi na Leta ya Paul Kagame ngo imurega ko yaba yaragize uruhare muri Genocide.
  Uwari usanzwe ahagarariye u Bufaransa mu Rwanda, Bwana Laurent Contini yari umuntu wa hafi wa Bernard Kouchner wahoze ari Ministre w’Ububanyi n’amahanga wari n’inshuti magara ya Perezida Paul Kagame w’u Rwanda.
  Bwana Laurent Contini yirukanywe na Bwana Alain Juppé amuziza ko hari amagambo yakoresheje kenshi yo kurengera ubutegetsi bwa Perezida Kagame aho kurengera igihugu cy’u Bufaransa akorera.
  Si ibyo gusa kuko Bwana Alain Juppé yahisemo kwigira mu ruzinduko kure y’u Bufaransa, igihe Perezida Kagame yasuraga u Bufaransa muri Nzeli 2011. Ngo Juppé ntiyifuzaga gukora mu ntoki za Kagame!
  Uyu mwanya wo kuba umujyanama wa Perezida w’u Bufaransa ku bibazo by’Afrika ni umwanya utuma uwufite agira ijambo rikomeye kuri Politiki y’u Bufaransa muri Afrika. Ufite uwo mwanya ashobora guha umurongo politiki y’u Bufaransa ku gihugu iki n’iki cy’Afrika cyane cyane ku bijyanye n’umubano n’icyo gihugu cyangwa uburyo u Bufaransa bwashyigikira icyo gihugu cyangwa bukakirwanya mu miryango bufitemo ijambo rikomeye nk’umuryago w’uburayi (Union Européenne), n’inama y’umuryango w’abibumbye ishinzwe amahoro kw’isi (Conseil de Sécurité de l’ONU/UN Security Council).
  Rero uwavuga ko iby’umubano w’u Rwanda n’u Bufaransa bitarasobanuka neza ntabwo yaba akabije, kuko hari benshi batekereza ko Madame Le Gal atazorohera Leta y’u Rwanda ndetse ashobora kuyigerera mu kebo yamugereyemo igihe yamwangaga nk’uhagarariye u Bufaransa mu Rwanda."

  ppr dit :
  On s’enfoue!!! Iriya nterahamwe kazi ntacyo itubwiye. Na Sarkozy yaje kwiplia hariya mu Rugwiro. Twaramubonaga ukuntu yari humilié yicaye mu Rugwiro hamwe na Pahulo. Tumaze 18 ans tudakorana n’abafaransa ntacyo twabaye. Nibashaka ntibazagaruke. Bazabanze badushyikirize interahamwe ziryamye iwabo zatumariye abantu, nubundi kubana nabo ni ibya nyirarureshwa. Tutabonye inkunga yabo tuzayibona ahandi, abazitwingingira ni benshi. Tugomba kwiha agaciro tudasuzuguwe na rutuku!!!!!!!!!!!Si nka kera twabonaga umuzungu nk’imana.Ibintu byarahindutse please!!! Ubu turangana, tugomba kubahana, yarega agatuza tukamuhenera ariko tugakomeza gusonga mbere!!!!Interahamwe ni zo zibakeneye, barazirinze. Naho uwo mugore uzaba ureba, azadushaka ubwe!!!!!Natadushaka kandi biramureba, niwe ufite ibibazo by’amahano bene wabo ba Mitterand bakoze bicisha inzirakarengane hano mu rwa Gasabo.

  Gahondogo dit :
  Ndasubiza uriya wiyise ppr!
  Bigaragara ko muli politiki mpuzamahanga uri umuhanga cyane namba!!!
  Niba uri intore,kandi biragaragara ko uriyo ndetse y’amahembe atanu n’imirizo itatu,birakwiye ko shobuja agusubiza i Mutobo ukajya kwihugura!Niba bitabaye ibyo uzamushora mu kiziba cy’amabyi wibwiraga ko umuvuganira,maze kuzayamwuhagira bikakubera insobe!!Biteye agahinda kubona abantu nkawe aribo bavugira ingoma!!Ariko ntakundi byagenda iyo iyo ngoma yahindutse idebe rirangaye!!!
  Ngo utaranigwa agaramye akeka ko ijuru riba hafi,ihangane gato,ushonje uhishiwe!!
  Nkwifurije guhamiriza neza ariko witonde umugara udatakara!!!!

 • #44

  Kuli USD (37) (lundi, 21 mai 2012 13:44)

  Ni ayo. None se ko iliya ali salaire de base, ubwo urumva ko izindi indemnites zigomba kongerwaho bikagera nko muli 4,000. Kandi ndakeka badahora Arusha ahubwo bajyayo muli session bishyuriwe indege, kandi reba perdiem babona.

  Uretse ibibazo byaturenze se cg kutamenya gucunga neza, aliya hali ibibazo byabuli kwezi atakemurira umuntu mu Rwanda ndetse akaneparinya (epargner/to save)? Aho yali ali muli USA yayabonaga yiyushye akuya kangana iki?

 • #43

  nsubize kajerijeri (lundi, 21 mai 2012 13:34)

  uti abafaransa badukuyeho amaboko nawe muminsi iri imbere shobuja abazungu yiringira umusni bamukuyeho amaboko uzambwira. kuba ku isi ni ukwitonda kandi ntawe uzi aho bwira ageze. witonde rero umuzungu ni umuzungu aburuhu rw'umukura abakenera kubera inyungu ze iyo yazibonye asigara akureba nk'icy'imbwa yahaze. komera

 • #42

  Mugisha (lundi, 21 mai 2012 13:13)

  #36
  Padiri ndemeranya na #36 kubyo yakubwiye. Niba koko ibyo wavuze aribyo, uramenye ntuzagwe mumutego w'umwanzi. Hari benshi babona ko ubabangamiye, kandi murabo nibabandi bakoreye amabi atagira uko angana abanyarwanda, nayo bari kubakorera ubu. Ubabogamiye kumpamvu y'uko utajya utinya kuvuga ukuri.

  Bityo rero uramutse ugiye baziko ntarundi rwaba rukurindiriya atarukujya mumunyururu cyangwa ukaba wanakwicwa, bityo bagatangira kurukoma. Nibyo koko ruriya rugamba n'urwaburi munyarwanda wese ubabajwe n'akarengane abanyarwanda barimo kugirirwa.

  Nibyiza ko waguma kurugamba urimo kuko ruri gushegesha umwanzi cyane (uriya wese uri gukorera amabi abyanyarwanda) ninarwo rukenewe cyane, kuko usa nkaho uri urumuri ruri kuboneshereza uriya witeguye impinduka. Ntuzijyere narimwe ucibwa intenge n'abahanzweho n'amashitani bazanwa no gutukana kururu rubuga. Niko bijyenda ngo ntamuryango ubura ikigoryi, kandi ndahamya ko batazatinda kubona ko bibeshya.

  Naho ubundi komera kururwo rugamba uriho kuko rufitiye akamaro abanyarwanda benshi, bityo rero ugiye bakagufunga cyangwa ukicwa, abanyarwanda baba bahombye cyane, kuko kuzongera kwisuganya, ngo haboneke umuntu w'umunyakuri nkawe, udatinya kuvuga ukuri nkawe cyangwa nka mugenzi wawe mufatanyije urwo rubuga,byazatwara igihe, bityo iminsi y'umwanzi yazaba yicumye.

  Naho ubundi komereza aho muminsi mike uzabona umusaruro w'imbuto uri kubiba icyo uzatanga muminsi mike.
  Imana ikomeze ibane nawe.
  Mugisha.