DUSANGIRE IJAMBO: Ntimuzatinye kubashirikira ikinyoma (Mt 10,26-33) .Padiri F RUDAKEMWA.

Nemera izuka ry'Abapfuye n'Ubugingo bw'iteka.
Nemera izuka ry'Abapfuye n'Ubugingo bw'iteka.


Tugeze ku cyumweru cya 3 cya Pasika. Kugirango tubashe kumva neza Ijambo ry’Imana ryo kuri iki cyumweru, reka tubanze dusubire inyuma gato 

 

1.Ibyabanjirije izuka rya Yezu


Ku wa 4 Mutagatifu Yezu yarafashwe, agambaniwe n’umwe mu Ntumwa ze. Mu rubanza rwe mu nkiko z’Abayahudi, byaragaragaye rwose ko yari umwere ; ariko kubera ko abanzi be bari bafite ingufu, yakatiwe urwo gupfa. Umutware mukuru w’igihugu, Pilato, ni we wenyine washoboraga kumukiza. Na we yiboneye ko ibyo bamuregaga byose nta shingiro byari bifite ; ariko kubera ubwoba, asaba amazi arakaraba avuga ngo “Ndi umwere w’ayo maraso, muzigorerwe”. Abayahudi barasubiza bati “Amaraso ye araduhame, twe n’abana bacu” (Mt 27, 24-24).


Ubwo rero aratanzwe, bamwigirizaho nkana ibi bitavugwa, arabambwa, ariko n’igihe yari ku musaraba, bakomeza kumushinyagurira. Kuko n’ubundi bari bamunogeje, ntiyatinze kuvamo umwuka, bamushyingura hutihuti kuko umunsi mukuru wa Pasika wari wegereje. Ntibarekeye aho. Bagiye kwa Pilato, baramubwira bati “Mutegetsi, twibutse ko wa munyakinyoma akiriho yavuze ati ´Nzazuka iminsi itatu ishize!` Nuko rero, tegeka ko barinda imva kugeza ku munsi wa gatatu, hato abigishwa be bataza kumwiba, bakabwira Rudanda bati ´Yazutse mu bapfuye!`maze icyo kinyoma cya nyuma kikaruta icya mbere”. Pilato arabasubiza ati “Dore abarinzi, nimugende murinde imva uko mubyumva”. Nuko baragenda badanangira imva, bashyira ikimenyetso kuri rya buye, maze bahasiga abazamu (Mt 27,62-66).

Buri wese muri twe ashobora kwiyumvisha ukuntu abanzi n’abishi ba Yezu bariye Pasika bagira bati “ibye turabirangije, nimucyo twihembe”. Ni birya igitero kimwe cya ya ndirimbo yitwa  “Mu ngoro y’Imana….” kivuga kigira kiti “Kristu amaze gutanga, Shitani yakubise agatwenge yibwira ko Yezu atazongera kwamamaza Inkuru Nziza!”. Yaribeshyaga, Inkuru Nziza ni bwo yari igiye kwamamazwa ahubwo.

 

1.Izuka rya Yezu


Ntawuhiganayo (nta muntu uhiga n’Imana) ni umwana w’Umunyarwanda. Ku munsi wa gatatu Yezu yarazutse koko. “Bamwe mu bazamu baza mu murwa kumenyesha abatware n’abaherezabitambo ibyari byabaye byose. Nibwo bateranye hamwe n’abakuru b’umuryango ; nuko bajya inama ; baha abo basirikare amafaranga menshi, babihanangiriza bati ´Muvuge ko abigishwa be baje nijoro, bakiba umurambo we musinziriye`. Umutware w’igihugu nabimenya, tuzamugusha neza, maze tubarinde impagarara”. Bamaze gushyikira amafaranga bagenza uko bari babwirijwe. Nuko iyo nkuru yogera mu Bayahudi kugeza na n’ubu” (Mt 28,11-15)!


Yezu wazutse yakomeje kubonekera abe, kandi abanzi be bakabimenya, rwose bakabura uko bifata. Kuri Pentekosti ho, byabaye agahebuzo. Intumwa zahawe Roho Mutagatifu, zitangira kwamamaza ko Yezu yazutse ko “nta wundi twakesha umukiro usibye we, kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe, ngo abe ari ryo turonkeramo ubururokorwe”. Ngo abanzi ba Yezu babone uko Intumwa zigisha zishize amanga, kandi bazi ko ari abantu batize, ahubwo ari abantu basanzwe, barumirwa. Ngibyo ibyo igitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa kiri kutubwira muri iyi minsi.


Aho ibintu bigeze, noneho abafite ubwoba ni abishe Yezu. Mbere yigishaga wenyine, noneho ubu Intumwa ze ziri kwigisha zose. Mbere yakoraga ibitangaza wenyine, none zimwe mu Ntumwa ze nka Petero, Yohani na Filipo nazo zirakora ibitangaza. Abigishwa bari bamucitseho, none umunsi umwe harahinduka abantu ibihumbi bitatu, undi hagahinduka ibihumbi bitanu, kandi abo bahindutse nabo bakajya kwigisha. Gutotezwa, gufungwa cyangwa kwicwa ntabwo bibaca intege, aho bituma bashishikara kurushaho. Barabirukana i Yeruzalemu, bagakwira muri Samariya na Yudeya, aho naho bagakomeza kwigisha. Ubwo kandi ni ko abantu benshi, Abayahudi n’Abapagani, bari baje i Yeruzalemu mu minsi mikuru ya Pasika na Pentekosti baturutse hirya no hino mu bihugu byari byarigaruriwe n’Abanyaroma (empire romain) bari gusubira iwabo bamamaza hose ko Yezu yazutse, ko ari we Mukiza umwe rukumbi. Abanzi be bamanjiriwe!!! Ikigiye gukurikiraho ni uko Intumwa nazo zigiye kurenga Samariya na Yudeya, zikajya kwamamaza Inkuru Nziza kugera ku mpera z’isi. Uw’ingenzi muri bo azaba Paulo Mutagatifu wabanje gutoteza Abemera, nyuma akaza guhinduka, ndetse akaba ari nawe Abemera bose bazakesha rya zina ryiza cyane ryo kwitwa “ABAKRISTU”

 

2.Ibi byose biratwigisha iki ?


Biratwigisha ko “imbuto y’umugisha yera ku giti cy’umusaraba”. Nk’uko twabivugaga muri Dusangire Ijambo yo ku cyumweru cya Mashami, “Ntawarondora abakristu b’ingeri zose (abaporo, abagatolika, abawortodosi, abihaye Imana, abalayiki….) ndetse n’abandi batari abakristu bakurikije urugero rwa Yezu, bakababara, bagatotezwa, bagafungwa, bakicwa…. Akenshi ibyiza baharaniraga byagiye bigerwaho batakiriho, ariko ukwitanga kwabo kukaba ari ko kwatumye bibanguka”.


Ibaruwa yandikiwe Abahebureyi (11,35-38) ibivuga muri aya magambo iti Hari abahisemo gutanyaguzwa, banga kubabarirwa…. Abandi bemeye agashinyaguro n’ibiboko, ndetse n’ingoyi n’uburoko. Hari abatewe amabuye, basatuzwa urukero, batemaguzwa inkota ; hari abatorongeye, bagenda bambaye impu z’intama n’iz’ihene, ari abatindahare, bapfukiranwa kandi batotezwa, -abatari bagenewe kuba ab’isi- babuyeraga ku gasi no mu masenga y’isi” (Heb 11,35-38).


Bene abo twarabumvise, abandi twarababonye benshi cyane : Arapfuye pasitori Martin Luther King yitangira Abirabura bo muri Leta zunze Ubumwe z’Amerika, arapfuye Musenyeri Oscar Arnulfo Romero muri Salvador, arapfuye Musenyeri Helder Camara muri Brésil, n’abandi benshi.

Mu Rwanda barapfuye ba padiri Augustin Nkezabera (Muramba-Gisenyi), Jean Bosco Munyaneza (Mukarange-Kibungo), Felicitée Niyitegeka (Gisenyi) n’abandi benshi banze kwitandukanya n’Abatutsi Interahamwe zashakaga kwica mu w’1994.


Arapfuye Furere Jean Baptiste Nsinga, Musenyeri Innocent Gasabwoya, Padiri Boniface Kagabo n’abandi benshi banze kwitandukanya n’Abahutu Inkotanyi zashakaga kurimbura mu w’1994 na nyuma yaho. Uwarondora abo mu Rwanda n’abo mu mahanga bose babujijwe epfo na ruguru, bamwe bagakuriramo ubwehe bwo kurwara no gupfa, abandi bakarokoka ku bw’amahirwe, ntiyazarangiza. Bene abo ni bo bazukira ubuzima bw’iteka, bene abo ni bo bahora bibukwa, ntibibagirane na rimwe.

 

Iyo Nelson Mandella n’abandi barwanshyaka ba ANC muri Afurika y’Epfo bigirira ubwoba bwo kwicwa no gufungwa bakicecekera, n’ubu politiki y’ivanguramoko iba ikiriho muri icyo gihugu. Iyo Mahatma Gandhi adaharanira ko Abongereza bava mu Buhindi, icyo gihugu cyari kumara indi myaka myinshi mu bukoloni.


Namwe Banyarwanda muharanira ko igihugu cyanyu cyava mu maboko ya ba Mpatsibihugu, kikigenga koko, ntimucike intege. Abitanga kugirango kibemo demokarasi, ubutabera nyabwo, uburenganzira bw’ikiremwamuntu, amajyambere hose no mu ngeri zose byimakazwe mu Rwanda, ntimucibwe intege n’ingorane muhura nazo. Kuko nta gushidikanya, ineza izatsinda inabi, ukuri kuzatsinda ikinyoma, urukundo ruzatsinda urwango, urumuri ruzatsinda umwijima, ingeso mbi yo kwikubira izasimburwa n’umuco mwiza wo gusaranganya. “Aho umwaga utari, uruhu rw’imbaragasa rwisasira batatu”.


Mu bwitange bwanyu mukomeze mufashwe n’isengesho ryiza rya Mutagatifu Farasisiko w’Asizi ubwira Imana ati :


“Nyagasani, ngira umugabuzi w’amahoro yawe, ndashaka kukubera intumwa y’amahoro mu bantu, ngicyo icyifuzo cyanjye nta kindi, urangire we kandi ubinshoboze.

Ahari urwango n’inabi mpagwize urukundo n’ineza, ahari ubugome n’ubuhemu mpageze imbabazi n’impuhwe, ahari ubutiriganya n’inzangano hatambe umubano n’ineza, ahari ubuyobe n’amafuti mpamenyeshe ukuri.

Abashidikanya n’abakonje mbagezeho ukwemera, abihebye n’abashavuye, mbahumurize bagarure icyizere. Abari mu mwijima baronke urumuri, abafite agahinda n’intimba mbatere ibyishimo bihamye.

Nyagasani urampe kwitonda, maze ngukorere ntizigamye. Aho kumaranira kwitabwaho, urampe kumva abandi kandi mbubahe. Abaza bangana bose mbasanganize urugwiro ruzira uburyarya. Aho guharanira gukundwa, urampe gukunda abandi kandi mbitangire.

Kuko utanga ariwe uzaronka, utishyira imbere bazamwibuka, ugira impuhwe azazigirirwa, utanga ubugingo bwe azazukira kubuhorana iteka”.


Intego nziza nk’iyi ni nde utayitangira ? Icyumweru gitaha kizaba ari icyumeru cya 4 cya Pasika. Ni icyumweru cy’umushumba mwiza. Tuzarebera hamwe ibiranga umushumba mwiza, tuzashimira Imana ko ku isi no mu Rwanda hari abashumba beza, tuyisabe kutwongerera abandi. Tuzayibwira ariko ko hari n’abacanshuro n’ibirura, tubisabire guhinduka ngo byitangire ubushyo byaragijwe.


Mukomeze mugire Pasika Nziza.


Padiri F. RUDAKEMWA.

 

Commentaires : 113
 • #113

  紅蜘蛛 (vendredi, 02 août 2013 09:34)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王

  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛

  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴

  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝

  http://www.kanpoudonya.com/Energy.html 精力剤
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html 五便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html ru486 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html 男宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html 天天素
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 中絶薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html 蟻力神
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html 三體牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html 三体牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html VVK
  http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html 小情人
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html Wenickman
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 女性用媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html 催情
  http://www.kanpoudonya.com/list/19.html 殺精子剤
  http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html 蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html 終極痩身
  http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html FLY D5
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html 中絶薬RU486
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 経口避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html 絶對高潮
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売店
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 正規品
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html 威哥王 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html 威哥王三鞭粒

 • #112

  巨人倍増 (vendredi, 02 août 2013 09:31)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/

 • #111

  d10媚薬 (vendredi, 02 août 2013 09:29)

  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 本物
  http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html ビグレックス オイル
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html イーリーシン
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html v26 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html 催淫
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html ハナチ
  http://www.kanpocom.com/jingliji/精力剤
  http://www.kanpocom.com/jingliji/xingyuji.html Xing霸
  http://www.kanpocom.com/pro/superfatburning.html FAT BURNING
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/pro/kingse-qidian.html 奇勝カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged6.html SPANISCHE FLIEGE
  http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html ウェイカワン
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/pro/yuxiut.html 御秀堂
  http://www.kanpocom.com/pro/xinqumei.html 曲美 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 正規品
  http://www.kanpocom.com/pro/jugen.html 巨根カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei.html 曲美
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬

  http://www.kanpocom.com/Pro/USA-Excitement.html 興奮剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/pientze-huang.html 片仔廣
  http://www.kanpocom.com/meiyao/媚薬販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/FLYD5yuan.html D5 原液
  http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 蟻王
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 男1號
  http://www.kanpocom.com/Pro/xouzhentang.html 日本秀身堂
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/kunchong-fen.html 西班牙昆虫粉
  http://www.kanpocom.com/pro/meirenbao.html 美人豹
  http://www.kanpocom.com/pro/MaxMan.html ペニス増大
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html アリ王
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html ANT KING
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 媚薬蟻王
  http://www.kanpocom.com/pro/zhuangsantian.html 壮三天

  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html Sex Slave
  http://www.kanpocom.com/Pro/SpanishFliegeD8.html SEX DROPS
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/VVK-Wenickman.html VVK
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/sex-drops5.html セックスドロップ

 • #110

  威哥王 (vendredi, 02 août 2013 09:26)

  漢方,漢方薬,精力剤,媚薬,ダイエット薬--漢方会社
  すべての取扱商品は専門家に検証、推奨され、100%正規品だと確保いたします。
  EMS(国際速達郵便)にて3日間に届く。商品到着100%保証!
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 花痴
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpocom.com/jingliji/ 精力剤
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬
  http://www.kanpocom.com/zhongjue/ 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三体牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486
  http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html 天天素
  http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html 消渇丸
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼1号
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html 蟻力神
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html リドスプレー
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html くらはちほう
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html さんべんぼう
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html 勃起促進
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html 滋養強壮
  http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html 悍神
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html 新一粒神
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html 五便宝
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html 精力増強剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html 超級脂肪燃焼弾
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html 蔵八宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html 催情
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 勃動力
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html 男宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html 魔根
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮
  http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html 終極痩身
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html しんいちつぶしん

  http://www.kanpocom.com/meiyao/ 女性用媚薬
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html 勃動力三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/weige.html 三鞭粒
  http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html ダイエット薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html 早漏防止
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html 法国性奴
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html ナンパオ
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html ベニクモ
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春
  http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html 催情剤
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html キョジンバイゾウ
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRX-Oil.html ビグレックス
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強通販
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/weigewang.html イカオウ
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/pro/zsj.html 経口避妊薬

 • #109

  Kuwanditse comments ya 80 (Justice, Truth and Reconciliation) (jeudi, 26 avril 2012 20:34)

  "Nibyo aliko na Kagame uliya muhamagaro yawubona , agatanga Amnisty !!! mwajyahe ???"
  KURI WOWE WANDITSE COMMENT YA 80. MAZE KUYISOMA NSANZE USHOBORA KUBA UFITE IGITEKEREZO CYIZA CYEREKERANYE N'UBWIYUNGE NYAKURI BW'ABANYARWANDA( TUTSI NA HUTU). IKIBAZO NGIFITE KURI GENERAL NYAMWASA. MUSONERA JONATHAN NIBA IBYO AVUGA ABIKURA KU MUTIMA IMANA IMWONGERE IMIGISHA NDETSE INAMUKUBIRE INSHURO 2.NAKUBWIRA KO NKOMOKA MURI KARIYA KARERE K'AMAJYARUGURU.IBYABEREYE MU ISOKO RYA MAHOKO NARI MPARI. IBYAKURIKIYEHO MUBUVUMO MBWA KANAMA,PRISON YA YA COMMUNE RUBAVU, ZA BYAHI NAKO AKARERE KOSE KA RUHENGERI NA GISENYI BYABAYE MPARI. NIBA RERO PADIRI ATINYUTSE KUVUGA KO KAYUMBA ARIWE WARI UBIHAGARARIYE NTIYABESHYE KUKO NIWE WARI UMUKURU WA FPR MURI AKOKARERE. ESE WARI UZIKO PREIDENT BIZIMUNGU YAGEZAHO BIKAMURENGA AYOBOYE INAMA MURI MUTURA AGATINYUKA AVUGA ATI: NGAHO ABATUTSI NIBAJYE KURI URU RUHANDE N'ABAHUTU URUNDI MAZE BISOBANURE!!!! SIMPAKANA KO NYAMWASA YABA SAWULI NDETSE NA KAGAME ABIKOZE ABANYARWANDA TWAMUSHIMA. NONE SE NIBA KOKO NYAMWASA ABONA KO IBYOYAKOZE ARI AGAHOMAMUNWA KUKI NIBURA ADATOBORA NGO AVUGE IBIBI BYAKOREWE ABAHUTU NDETSE ANATANGE N'UBUHANYA MU IHANURWA RYA KINANI IMBERE YA ARUSHA N'ABESIPANYOLI N'URIYA MU JUGE W'UMUFARANSA. TWAHATAKARIJE ABACU KANDI BICWA NABI.NDABAZIRIKANA NAMWE BATUTSI MWATAKAJE ABANYU MURI GENOCIDE. ESE WARI UZIKO RUREMA YANDOKOYE UBUNKABA NDI MPUNSI. MUREKE RERO UKURI KUVUGWE. IKIBI NUKOTWAKUVUGA DUFITE IMITIMA MIBI YOKUTABABARIRA.

  MUBANE NA RUREMA

 • #108

  kalinganire issa (dimanche, 22 avril 2012 22:07)

  koko bacumugani iguye nta utayikuraho iyayo,wowe wiyise kidara ,uramuzizako umuzi,ko uvugango umunsi uzahura nabo ba padiri uzabaswezaza banyina nyoko umuswejeje bangahe kugirango umenyeko byamuryoheye hanyuma na bandi uhereho ubahamagarira no kubasweza nyoko,utugabo tugufi niko mumera,ese kowageze inaha uhina ibitugu uhindura ingendo,bimaze kugufana ntuwagaruye ingendo yawe yo muli????????? unva ngubwire wa musegawe iyo wita abantu nga ba padiri ngoo nimbwa,wibukako imbwa zi sasirwa wibukako imbwa harabazifata ngihene kuko zibaryohera nonese ko mbo uli niramutereri wa nyira muhari wa gasamunyiga utuka imbwa gute kandi wowe utaziyigejejeho.aho uli turahabona tuza bwira kindara azagusangayo aguhe umunigo.waba ikigoryi urakabizira.nabonye aho bakubwirango kindara ndazi kwandika igifaransa,maze wikoraho wandika ikinyarwanda heeee twaragusetse cyane,byanyibukije umugani wudusimba tubiri mujya gusa ubwo kamwe kipfishaga kugira kabone uko karya akandi maze akakabiri kahageze gati nyogokuru ajya gupfa yambwiyeko iyo umutereri ngawe wapfuye ushinga umurizo maze nawooo ushinga umurizo wawoo,bakame iti nakumenye wa kigoryi wee uzarye abandi,none naweee uti reke nandike mukinyarwanda,nibwo bazamenyako ali kindara.turamuzi yandika igiswahili nilingala kuko yize muli zayire ntazi kwandika nikinyarwanda maze ongera uhindure.utugabo tugufi nubwongo bwanyu ni ubugufi .umushire hasi niba hali icyo ufa nabo bapadiri igaragaze muhangane.

 • #107

  @ louis 92 (dimanche, 22 avril 2012 09:53)

  nakuriye inyandiko za "THE ANALYST" ntaho zihuriye nizuyunguyu #103.ikindi ntago inyandiko za "THE ANALYST" ntago zabonekaga nki izi intore, ahubwo wabonaga ari umuntu ufite amakuru menshi abantu benshi tutari tuzi.ntago yamamazaga ibintu bya leta ya kigali ahubwo we ,yatwerekaga nku umuntu ureba umukino abona ibintu biri atwereka uko Kagame yakina akanatwereka icyo byageraho,akanatwereka abamurwanya uko basubiza.kandi buri kintu yaduhaga ingaruka zacyo.ongera usome neza ushobora kuba utarasobanukiwe ure conclusion yatanze muri comments ye yanyuma,yari #108 kuri page bavugaho KARUGARAMA avuga kiliziya niyo yategekaga u Rwanda cg unarebe ku nkuru ASIIMWE atuka MISAGO musenyeri, naho hariho comments.ubundi ubone kuvuga ngo intore,cg gukanga uyu wiyandikiye #103.ahubwo buriya wasanga ari wowe yo kuko conclusion "THE ANALYST" yabahaye yaberekaga ko nta kintu na kimwe gishobora gu sauver regime ya Kigali.none uri kujijisha ngo abantu batabimenya izavaho vuba. muturage.

 • #106

  Amahoro! (dimanche, 22 avril 2012 06:34)

  Mugire amahoro, indamukanyo ya Yezu, natwe twitoze gusuhuzanya nka Yezu! Icyumweru cyiza.

 • #105

  Kuri Kamali (dimanche, 22 avril 2012 00:27)

  wowe Kamali uri umushenzi gusa .Ubwo se washubije iki uwo wakubajije.Niko sha ABAHUTU mwishe mwarangiza mukannywa amaraso uyabo none urimo gusubiza gutyo wa mnbwa we.Kagame yishe miliyoni10 zose wa kibwa we

 • #104

  MURAVUMBA NTIWANSUBIJE (samedi, 21 avril 2012 22:10)

  Nakwibarije niba gucengera bibiliya ari ugukomezwa no kujya mu misa cyangwa niba ari ukurenganura abababaye? Ntiwansubije. Yezu se yakoze iki ku isi? Yakomeraga amashyi ubutegetsi bwariburiho cyangwa yaharaniye ko abantu bose bagira uburinganire? Yezu wacu ni uwo mu mihango mitagatifu cyangwa ni uwo mu buzima bwa buri munsi? Ntegereje igisubizo.

 • #103

  Kuri Louis (# 92) (samedi, 21 avril 2012 17:36)

  Kuri # 92 (Louis),

  Ni jye wanditse nta zina (or nickname): # 85 na # 87 (ni zindi comments, kuva ejo). Niko Louis we, niwowe se twari turi kuganira kuva ejo hashize?

  Ibyo wanditse numvise bitangaje! ngo ntibongere gusubiza comments zanjye? Wibeshye ntabwo ndi uwo "THE ANALYST" mwaganiriye, sinzi rayri. Aho rwose wibeshye. Ejo bundi nibwo bwambere narinshyize comments kuri uru rubuga, ntangiza ikiganiro (exchange of ideas) nkoresheje film (yari kuri youtube).

  Kuba narakoresheje icyongereza, nuko ari rwo rurimi nkoresha cyanee mu kwandika. Kubera kurukoresha kenshi, biranyorohera gutanga ibitekerezo cyangwa argument muri rwo rurimi (icyongereza).

  Hanyuma kuvuga ngo ndi intore ya Kagame, nabyo wabyibeshyeho rwose. ntabwo ndiyo. Characterstiques y'intore ubundi mu muco wa Kinyarwanda nibwira ko aba ari umuntu ufite integrity, wisdom (sagesse), etc. kandi ntabwo aba ari igikoresho cy'umuntu runaka. Ntabwo ndi igikoresho cy'umuntu runaka (uwo ari we wese).

  Commentaires nanditse zose rero, sinzi niba warazisomye neza? conclusions zawe, nuko kuvuga ngo ntihagire uwongera kuzisubiza, biratangaje rwose! Mubo twaganiraga (comments), niba urimo, nagerageje gutanga elements zifatika (zitari general) kandi zijyanye nikiganiro (comments from the other part).

  Nusoma izo comments zose, urabona intentions nari mfite: kuganira byubaka.

  Birantangaje ko ubuza abantu (au moins njyewe) gutanga ibitekerezo cyangwa critiques kuri uru rubuga. Birababaje kuba abanyarwanda dukomeje kugira ibitekerezo na attitudes ziducamo ibice. Amaherezo se azaba ayahe? J'espere que ataribyo tuzaraga abana cyangwa abuzukuru bacu. u Rwanda rwaba rubabaje!

  Ko utanyeretse icyo navuze kitaricyo, ngo unyereke l'autre cote de la verite?

  Ikindi kandi navuze muri comments yanyuma, nuko ntibwirako kwandika izina cyangwa nickname aribyo byingenzi mu kiganiro kuri uru rubuga. Kereke hari impamvu runaka. Kuko sinumvako iryo zina (cg nickname) hari icyo byongera ku gitekerezo cg argument utanga. Niki kimbwira se ko izina ryawe ryukuri ari Louis? Valeur byongeraho ni iyihe?

  Kereka wanditse article nkaziriya ziba zatangajwe, l'ethique exige que ushyiraho izina, kereka hari indi mpamvu yabikubuza. Mais les commentaires nkizi???

  OK Louis,
  nkwifurije ibyiza byinshi et les benedictions de Dieu.

  Je suis decourage, sinzi niba nzongera gutanga igitekerezo kuri ururubuga; kuko ndabona ruvangura kandi rwirukana uzanye ibitekerezo cg perspectives zitandukanye n'ibindi.

  L'histoire du Rwanda est vaste et complex. Ibyo twaciyemo kandi tugicamo nka abanyarwanda biri complex. Kugira ngo twubake u Rwanda, societe iri united and reconciled, nibwira ko hari ibyo tugomba kurenga (ibijyana ku macakubiri, ibitubaka, etc.), tugashaka igishoboka cyose cyatuma dushobora guhuza, aho kugira ngo dukomeze tumarane. Nta munyarwanda utarababaye birenze (ari abahutu, abatutsi, abatwa). Abashingira politique yabo kuri aspects zimwe za histoire y'u Rwanda kugira ngo ba justifying ikibi, ntabwo aribyo nagato, kandi ntabwo byubaka u Rwanda n'abanyarwanda. This is the line of thought I wanted to put forward and expand if possible.

  Imana ikurinde.

  NB: nushaka kumenya izina ryanjye ryukuri nzarikubwira, ntabwo niyita amazina ntariyo.

 • #102

  KK (samedi, 21 avril 2012 16:18)

  @jmutabazi :

  Uli igihone gusa ! kandi ntuzi ibyo uvuga !niba utasoromye POME SE (APLES ) KO ALI MULI WINTER AMA EUROS 200 WAYAKURAHE KO UHANGAYITSE WA GAHINDA WE !!FUNGA KINWA YAKO !!! WEWE NINANI !! UMBWA !! KASIYA

 • #101

  Ngo agatha da ! (samedi, 21 avril 2012 16:13)

  Izo nyandiko ahubwo zilihe ?? durazikeneye . ubuze uvuze iki wagihone we #100 ? none se twagiramungu ntiyagambanye ?
  uko niko kuli dukeneye kuzadufasha mukwiyunga !!! Agatha ?
  Intwali ? nibyo koko !

 • #100

  Major Ndakwibuka ( Dr Nkiko akomeje gushinyagurira abishwe muli genocide) (samedi, 21 avril 2012 15:32)

  Iyi ngunzu Nkiko mbonye inyandiko ari gukwiza hirya no hino yarekana ukuntu umuhutu mwene wabo Twagiramungu yagambaniye igihugu akigurisha inkotanyi, ariko ikenteye agahinda nibyo avuga kuli nyakwigendera premier minister Agatha Uwiringiyimana yarekana nimpapuro yasize yanditse. nunva agomba kubyamaganirwa rwose. yakagombye kwibasira uwo bahunganye Twagiramungu ariko akareka intwari zikiruhukira mumahoro ntazicunaguze avuga nibitarabayeho ( niba yarafashwe kungufu ni bene so wabaga wohereje, cg se abo baGP mwamwoherereje 94 bakamujyana kwa nyokobuja i kanombe mumushyiramo amacupa n'ibindi) witonde cyane. Ndakwibuka

 • #99

  RNC ( cash)= abahutu barashukika (samedi, 21 avril 2012 15:15)

  Uyu mutype wanditse ibi mumenye namugurira agacupa ku ryinyo. Njye bampuruje mugitondo kare ngo nze kubonana na gen Kayumba ngwafite inama Bruxelles aho yageze avuye kwisobanura muli Espagne, nuko kwinjira muli Chateu nini iri hanze ya Bruxelles bansaba 200 euros mbahindura abasazi nditahira nsubira Rouen aho nituriye. Aba batekamutwe ibyabo bizagarukira he? nta mututsi nabonye keretse abahutu bindobanure basa na Bazivamo nako Nyandwi no wawundi woza ibyombo kwa perezida yitwa nde harya? ok DamineRNC YABAYE NONEHO INZIRA YO KWIKORERA BUSINESS NO KUNYUNYUZA ABANYAMURYANGO AMAKASHI
  (vendredi, 20 avril 2012 16:57)
  Bruxelles, 19/04/2012: Ubu noneho inkuru yagizwe ibanga rikomeye hano I Bruxelles nuko ngo Rudasingwa yateguriye Abanyamuryango ba RNC amahugurwa karahabutaka azabera ahantu hanze ya Bruxelles yo kwiga ibya politiki n'ubukangurambaga. Ayo mahugurwa araba muri iyi week-end tariki ya 21 na 22/04/2012. Attention: Abemerewe kujya muri ayo mahugurwa ntabwo ari buri wese. Ni abafite ubushobozi gusa bwo kwishyura CASH, kuko inyigisho Rudasingwa azatanga ntabwo ari ubuntu. Ubu kwiyandikisha kujya muri uwo mwiherero arimo arabishyuza akayabo. Abayoboke benshi babo byabateye urujijo no kutamushira amakenga. Baribaza niba RNC noneho yabaye inzira yo kwikorera business no kunyunyuza abanyamuryango AMAKASHI.

  RUDASINGWA ni Umutekamutwe ariko wo mu rwego rwo hejuru!

  Rudasingwa akigera hano mu Bubiligi (hagiye gushira ukwezi), yaje nk' IYA GATERA yifatira abayoboke ba RNC na FDU ababwira ko ariwe wubatse umuryango wa FPR kugeza aho ugeze ubu, none ngo akaba yarahinduye indimi yiteguye gukora noneho ibishoboka byose kugirango asenye iyo FPR yubatse, akabasaba gutanga imisanzu yabo y' amafaranga kugirango ajye abona uko abakorera akazi ka opposition. Yarabifatiye ababwira ko azabazanira expérience afite yose yo muri FPR, ko muri urwo rwego ashaka kubanza akabahugura bakaba ABAKADA ba RNC buzuye bo guhangana na FPR. Iyo gahunda bazajyamo rero ni nk' ishuri akazaba ariwe Mwalimu waryo. Yego ko wa Mwalimu we!
  Arabigisha se arabarusha iki, ko nawe burya ngo nta shuri rya Politiki rya FPR yaciyemo!

  Maze kumenya iyo nkuru naganiriye n'Abakada bakuru bo mu Nkotanyi mbabaza iby'ubukada bwa Rudasingwa n'ukuntu yaba yarabaye umwalimu wabo, baraseka bajya hasi. Bansobanuriye ukuntu ibyo avuga ari ibinyoma byambaye ubusa. L'homme ntabwo yigeze akandagira mu ishuri rya politiki rya FPR na rimwe rya kirazira. Ntiyigeze yiga, nta nubwo yigeze yigisha na rimwe. Areke kwifatira abantu abita impumyi cg injiji. Bakomeje bambwira bati cyeretse nabigisha ibyo azobereyemo by' ubujura, uburiganya no gutikura.

  Ikindi banyibukije ni ukuntu buriya no kwinjira muri RPF byabaye ku bwa burembe, ari uko abonye azabibonamo amaronko y'inda ye nini. Ubundi ngo yari yarishingiye agashyaka ke kitwa frolinat, ariko agamije nako kukariramo amafaranga. Bananyibukije ukuntu yavanywe ku kazi kubera ubujura. Ikibazo cyamukuje ku kazi ni ibikoresho byo muri Perezidansi yagiye akagura byari byarakoze (second hand) kandi agakoresha Sosiyete yihimbiye. Iby’ubujura bwa Rudasingwa kandi ni ibya cyera ikizwi cyane akaba ari ubutekamutwe yakoze akiri umunyeshuri muri kaminuza bikamuviramo no guhimbwa akazina ka REDCOM.

  Biragaragara rero ko na biriya yifatira abantu byo kubajyana mu mahugurwa, ari gahunda yifitiye yindi ariyo yo kubarya amafaranga. Déjà ngo ayo amaze kurya abantu bo mu Bulayi ni menshi: Amaze iminsi abagurishaho amakarita y'abanyamuryango igiciro kirenze igipimo. Ubu kwiyandikisha kujya muri uwo mwiherero ni ukwishyura. Buri activite yose akoresheje arishyuza. Mbese muri make servisi ze zose barazimwishyura. Hari n'abemeza ko ukwisihinga kwe kwa Famille yo Kwa Kabuga na Kinani nta rundi rukundo, ni cash ashaka kubarya nta kindi. Agiye kubanyunyuzamo amafaranga nabarangiza abakubite ikorosi yisubirire muri Amerika. Rusesabagina niwe wabaha ubuhamya bwa nyabwo, kuko mubyo bapfuye harimo ako kantu.

  Ikibazo cya Rudasingwa kindi kandi, nuko ngo ashaka kubaho birenze uko areshya, kubaho ubuzima bwa VIP. Kuva yagera mu Bubiligi abo yifatiye bose bahagaritse akazi kabo ( cyane cyane ba basore batwara Taxi) kugirango bamwiteho. Arabasaba kuba mu mahoteli no kugenda mu mamodoka y'ibitangaza, no kugira abamurinda bo gukanga bagenzi be.

  Bazamufata en charge bamurambirwe na mukuru we Gahima yageze aho arananirwa!!!!.


  Ngayo ng'uko, ibindi ubundi

  JMutabazi

 • #98

  UGANDA YIMANYE IBINGIRA (samedi, 21 avril 2012 14:18)

  Ibingira ntigeze asubizwa mungabo , ahubwo abahezanguni byabateye ubwoba bituma barekura abandi bali bafunganye , mugutinya ingaruka za IBINGIRA mugisilikali , ahubwo UBU URWANDA RULIMO GUKORA IMISHYIKIRANO NA GEN IBINGIRA NGO AGARUKE MURWANDA MUKAZI KE ! NI MULI URWO RWEGO JEANNET KAGAME YAGIYE IBUGANDE KUMVISHA MU 7 KO IBINGIRA AGOMBA KUGARUKA MURWA !! IBINGIRA NUMUGANDE IJANA KWIJANA 100%
  HARAMUTSE HALI UHANA IBI MBABWIYE , YAMANIKA AKABAKO AKABUGA IGIHE EHERUKIRA GUCA IRYERA IBINGIRA MULI IKIGIHUGU !! ??? UGANDA YIMANYE IBINGIRA

 • #97

  IBINGIRA YIBEREYE I BUGANDA (samedi, 21 avril 2012 13:40)

  -Ihunga rya Lt Gen Ibingira: Iyi nkuru cyangwa iki gihuha byatangajwe n’urubuga chimpreports.com rwo mu gihugu cya Uganda, ariko ntabwo byateye kabili Umuvugizi w’ingabo z’u Rwanda atangaza ko Lt Gen Ibingira ahubwo yasubijwe mu kazi!

 • #96

  SAM KAKA NGO NTAKIGIYE MURI RNC (samedi, 21 avril 2012 13:34)

  Sam KAKA ngo yagizwe Major General ngo atigira muri RNC: Ngo Perezida Kagame nyuma yo kubona amakuru y’uko Samuel Kayemera alias Sam KAKA ngo yaba ashaka kwisangira RNC, ngo yabuze uko abigenza amugira Major General.

 • #95

  Ndambiwe abasirikare bahora muntambara zidashira. (samedi, 21 avril 2012 13:31)

  Abakunzi b'amahoro ntimucike intege."My blood will nourish the tree that will bear the fruits of freedom."He said **,
  Ingabire, Mushahidi,........umubabaro wanyu uzagaburira igiti kizera imbuto z'ubwingenge(Demokrasi)mube intwari turabasengera.

  ABASIRIKARE B'ABANYARWANDA MURI SUDANI

  Banyarwanda tuzapfira kurugamba kugeza ryari? Abagore b'abasirikare tuzakomeza gupfakara kugeza ryari? Abakobwa tuzabura abagabo kuberako abenshi bagwa kurugamba kugeza ryari? Ndabinginze munsubize.

  Omar Hassan Al-Bashir yiyemeje intambara, (intambara hagati y'abarabu n'abanyamerika)

  Birazwiko sudani yepfo ishyigikiwe na Amerika kunyungu ya Petrole none umuzungu kagame nawe kunyungu ze n'abanyamerika ashoye abana b'u Rwanda muntambara ya sudani, banyarwanda ni mutabaze muvuze induru abana bacu abavandimwe bacu bagaruke, u Rwanda ntanyungu rufite muntambara ya sudani, kagame wenyine niwe ubifitemo inyungu.

  Musubize amaso inyuma murebe abanyarwanda guhera nyuma 1994 abamaze kugwa muntambara zifitiye inyungu umuntu umwe gusa Kagame na gatsiko ke.

  Mumbabarire mumfashe kubitekereaho. ndifuzako ingabo ziri muri sudani zigaruka mu Rwanda zikarinda umutekano w,abanyarwanda.

 • #94

  RWIGEMA NGO YAGARURIWE KU KIBUGA CY'INDEGE I KANOMBE (samedi, 21 avril 2012)

  Uyu mugabo wahoze ari Ministre w’Intebe wa MDR akaza guhunga, yari amaze iminsi atahutse ndetse ateza ubwega avuga ko atarasaza ko Perezida Kagame niba abishaka yamushakira umwanya amuha. Ariko byabaye iby’ubusa kuko na n’ubu nta mwanya uzwi uyu mugabo arahabwa.

  Ngo ntangiriro z’iki cyumweru yaba yaragaruriwe ku kibuga cy’indege i Kanombe, afite visa yo mu Budage, ngo yahise ajyanwa n’abantu bambeye imyenda ya sivili.

 • #93

  Kuri nyakubahwa kagame, (samedi, 21 avril 2012 13:14)

  Nyakubahawa prezida KAGAME,mbandikiye iyi baruwa,kugira ngo mumenye neza ibibera mu gihugu cyacu ,kubera ko imirimo igihugu cyabashinze,mudashobora kugera hose cyangwa se gukemura ibibazo byose biri mu gihugu.
  Hari abayobozi bakuru mu gihugu cyacu guhera kuri premier ministre kugera ku bayobozi bibanze nziko nabo imirimo babamo nabo itaboroheye ,ariko harimo abayobozi bakoresha imvugo y' ubuhezanguni ,bibasira igice kimwe cy' abanyarwanda kugira ngo bakunde barebwe neza namwe i bukuru.ariko icyo bagombye kumenya ni uko abo bayobora nabo ari abantu bafite ubwenge kandi bitegereza ibivugwa n' ibikorwa n' abo bayobozi bacu,kuko burya umuyobozi yagombye kuba intangarugero mu buzima rusange,no buzima bwe bwite.naho ubundi byazadusubiza aho twavuye.
  hari ikibazo kimaze iminsi kivugwa cyerekeye ugufashwa kw' abana b'imfubyi za genocide ariko hakaba ukwibagirwa gufasha imfubyi z' ikindi gice cy' abanyarwanda ndavuga igice cy' abahutu nkuko twabitaga kera ubwoko tutarabwibagirwa mu gihugu cyacu,abo bana nabo bafite ibibazo kandi ntawubavugira ngo wenda hajyeho ikigega nabo kigomba kubafasha ubashije kubivuga uwo abari ku mbehe bamwita umwanzi w' igihugu bakavuga ko azanye amacakubiri mu banyarwanda cyangwa afite ingengabitekerezo ya genocide.
  nkaba nabisabiraga nyakubahwa prezida wa repubulika kongera muiga kw' icyo kibazo.
  Icyakabiri nashakaga kubisabira nii ugusubiza imfashanyo y' amafaranga bahaga abanyeshuri ba za kaminuza ,byibuze nk' umwana udafite amikoro yo kuba yakwirihira nawe akagira amahirwe yo kwiga kimwe nk' abashoboye kwirihira
  ntubwo batabikubwira nyakubahwa prezida,ariko ibi bintu byo gufasha igice kimwe cy' abanyarwanda abandi bakabihorera bizagira ingaruka mbi cyane mu gihe kizaza ndabizi abari ku mbehe ntibabibona ariko bizongera bitereumwiryane nk' uwo twabonye mu myaka yashize mu rwanda.
  ikindi kintu nashakaga kubibwirira nyakubahwa prezida va ku izima urekure uriya mubyeyi Ingabire victoire kuko afungiye ubusa,yavuze ibintu biriho,bivugwa kandi binagaragarira buri muntu,kumufunga rero ntabwo aribyo kurangiza ikibazo gihari,kuko nkuko mubizi neza muzii ko hapfuye abantu za kibeho ,kabgayi, mu ntara y' amajyaruguru,n' ahandi henshi ntarondoye mu gihugu hose kandi ubwo bwicanyi bukozwe na bamwe mu ngabo zahoze zitwa inkotanyi mwayoboraga icyo gihe,mw' abo bantu bose bapfuye ntawashyinguwe mu cyubahiro nkuko bikorwa ku bandi bapfuye muri genocide,ubivuze rero ntabwo yagombye gufungwa ngo bamwitirire ingengabitekerezo ya genocide cyangwa ngo arafobya genocide ,ahubwo bagombye kureba niba icyo kibazo gihari ,bakareba n' icyatumye abivuga ntabwo gufunga cyangwa gukanga umuntu aribyo bizaba umuti w' ibibazo abantu bafite kandi bavuga iyo bageze mu ngo zabo .
  icya nyuma nashakaga kukwisabira n' ukugerageza guhashya ruswa ubu yeze mu nzego z' ibanze kuva ku murenge,kuri burigade bisigaye bikabije ,umuntu arenganya undi kuko yatanze amafaranga uwarenganye akaba ariwe bafunga ,bishobora kuzamera nko muri congo aho usanga nta muturage wubaha abayobozi kubera ko nabo ari bahindutse ba rusahurira mu nduru.ubutaha nzabagezaho amazina y' abantu nk' abo bagiye bari mu gihugu hose.mugire ibihe byiza;

 • #92

  Louis (samedi, 21 avril 2012 13:00)

  Bavandimwe basomyi ba leprophete.fr mukunda ukuri ndabasaba ko mutakomeza guteshawa umwana n'uyu muntu urimo kwandika comments adashyiraho izina rye(comment #85, comments#124) ahari n'izindi mu nkuru ishize yanditse asubizanya n'undi musomyi... Akunze kwandika mu cyongereza.

  Iyi rero ni intore ya Kagame, muri make itangira yerekana ko ifite ibitekerezo ngo biri moderes ariko iyo uyihase ibibazo biri specifiques yo ikujyana ahandi ikavuga ibindi biterekeranye n'ibyo uyibaza, wakomeza kuyibaza no kuyereka ukuri igahunga.

  Mu mezi yashize twarahanganye ku nkuru 2 zasohotse hano ku rubuga inyumvisha ko regime ya Kagame hari byinshi yagezeho ko ahubwo twayiha igihe igakosora n'andi makosa aba yakozwe. Njye nkayereka ko nta byiza byubakiye ku maraso y'abanyarwanda yamennye ko ahubwo yagombye kujya Arusha...Icyo gihe yari yiyise izina rya THE ANALYST (ubu noneho nta zina ishyiraho), twarahanganye ibibazo biyinaniye gusubiza ihitamo guhunga...kuva ubwo !

  Iyi ntore yari imaze igihe kinini itaza guhurungura kuri uru rubuga none rero ndabona yagarutse, icyo igamije kiba ari ugutesha uwo bahanganye umwanya ntavuge ku nkuru nyamukuru, ikakujyana gusa mu bintu biri generale ikwereka ko ngo iri modere.

  So, iyi ntore rwose muyirinde, ntihagire uwongera gusubizanya nayo.

  Louis

 • #91

  Jambo (samedi, 21 avril 2012 12:48)

  Hello everyone,
  First of all I want congratulate all Rwandans and non-Rwandans who have dedicated their efforts to expose the truth about the real satanic government that is leading Rwanda to hell.
  Keep up the good job guys, I tell u the truth I can already smell freedom, I can see it just around the corner. Here in Rwanda also we are ready and vigilant, no matter what happens some of us will die but the fight for freedom must prevail.
  A small story:
  Up until 1976, Solomon Mahlangu was a student, living under the Apartheid regime in South Africa. On June 16 the school-children of Soweto, protesting the introduction of Afrikaans as the medium of instruction in their schools, took to the streets in a massive, peaceful demonstration. Police reaction to the demonstration was brutal as they shot at the unarmed students. That day at least 25 people were killed. Twelve year old Hector Peterson was the first to fall.
  The violence precipitated a spontaneous uprising led by the students that spread rapidly to all parts of the country. By the end of the year "an official (and doubtless underestimated) figure was given of 575 dead and 2, 389 wounded in the conflict." (Worden, 1994. p.119.) A wave of detentions and bannings were used by the state in an attempt to crush the revolt. 21, 000 people were prosecuted for offenses related to the uprising. (Marx, 1990. p. 68.)
  Thousands left the country in the face of this repression. They left to carry on the struggle from outside the country.
  Nineteen year-old Solomon Kalushi Mahlangu was among them. He left his home in the night, not telling even his mother where he was going or if he would ever return.
  Determined to fight for change, he sought training as a soldier. A year later, he returned home as a cadre of the the armed wing of the African National Congress (ANC), Umkhonto we Sizwe (MK), the Spear of the Nation.
  Solomon returned to South Africa in 1977, on a mission to join student protests commemorating the Soweto massacre. He never made it to the protests. He and his team, Monty Motloung and George "Lucky" Mahlangu were accosted by police in Johannesburg, and in the gunfight that followed, two white civilians were killed.
  George Mahlangu escaped. Solomon and Monty Motloung were captured. Monty was so brutally beaten during the course of his capture that he suffered severe brain damage leaving him unfit to stand trial. Solomon had not fired a shot, but was left to face the murder charges alone. The trial was started without his lawyers` knowledge (SECHABA, 1979), and it was inevitable that he was found guilty of murder.

  On March 2, 1977, Solomon was sentenced to death by hanging. When he heard his sentence, he shouted "Amandla!" - Power! Indeed, his cause wielded power. For two years the international democratic community campaigned against his execution and called for the recognition of all South African freedom fighters as prisoners of war. But, despite international pressure, the Apartheid government was not swayed. On April 6, 1979, 23 year old Solomon Mahlangu faced the gallows, raised his hand in the ANC salute, and met his death at the hands of a racist regime.
  His final words are reputed to have been:
  "My blood will nourish the tree that will bear the fruits of freedom.
  Tell my people that I love them. They must continue the fight."

 • #90

  A REAL MAN HONARABRE DR RUDASINGWA (samedi, 21 avril 2012 12:41)

  KUGEZA UBU HONORABRE DR RUDASINGWA AFITE UMUHAMAGARO W'IMANA KUKO ASHAKA AMAHORO !! AMAHORO NAYIMANA !!! NINAYO IYATANGA , BIVUGA KO ALI NAYO YAMUTUMYE ALINAYO IMUKORESHA !!B

  HONORABRE DR RUDASINGWA MUJYE MWUMWUBAHA KUKO KUKO IMANA IMUFITEHO UMUGAMBI .

  AUBWO MUJYE KUMAVI MUSENGERE MURUMUNA WE GAHIMA ALIAS ( KAYIFA ) NAWE ABONE UMUHAMAGARO YIGISHE URUKUNDO .
  NGIRANGO WE MURUMVA KO YIVUGIRA KO NANUBU YEMERA IBYO 'RPF " YAKOZE , NIYO AVUGA AVUGA ASITASITA " IT DOESN'T MATTER INDA IBYARA MWERU NAMUHIMA !! AZAHINDUKA NAWE , AZWIHO KO YALI EXTREMIST !!! REKA UBUHUNGIRO BUMUKANDE HE WILL FEEL THE PAIN , AKABA NO MUBANTU BABWIYE KAGAME KO ATAGOMBA KWEMERERA KIGELI GUTAHA KO NABYEMERA AZAMUTWARA UBUTEGETSI !!! BIRABABAJE !!! GAHIMA KUNDA ABATUTSI , KUNDA ABAHUTU , KUNDA ABATWA TURAGUSENGERA NGO UBONE UMUHAMAGARO , NUBWO ULI MUBUHUNGIRO , HALI ABATUTSI BENSHI BAHUNZE IGIHUGU ALI WOWE WENYINE BAHUNGA !!! FATA URUGERO RWA " HONARABRE DR RUDASINGWA MAZE UVE IBUZIMU UJYE IBUNTU !!

 • #89

  Mugisha (samedi, 21 avril 2012 12:19)

  Ariko kweri mwice mugeze naho mushyigikira gukuramo inda? igihugu mwiyita ngo 90% muri Abakristu? Mwa nyenzi mwe mwishe Data n' abavandimwe banjye ngo abahutu si abo kwibukwa, mugeze naho mwica abana banyu? ubu se noneho muzabeshyera abahutu ra?

 • #88

  RUDASINGWA ATEYE INDI NTAMBWE YO KUJEGEZA KAGAME ! NONEHO ARAVUGA IKIHE GIHEBE ? (samedi, 21 avril 2012 12:12)

  Nimwisomere uko Rudasingwa akomeje kujegeza Kagame mu nkiko z'abazungu! Intore zirabyifatamo zite ?

  http://www.veritasinfo.fr/article-breaking-news-dr-theogene-rudasingwa-testifies-in-front-of-judge-trevidic-103799771.html

 • #87

  Kuri #124 (Observer) from previous page (samedi, 21 avril 2012 11:54)

  @ # 124 (Observer) from previous page (of 19 Avril-page)

  Why are you calling me a "coward", that I don't use a nickname? To use a nickname, is it one of the requirements in order to post a message/comment on this site (urubuga)? I didn't know that, sorry. But what would that (using a nickname) add to the validity and credibility of the comment or to the soundness of the argument? I thought that sharing ideas and opening up arguments for the sake of seeking what can help us all Rwandans would be one of the key aspects on this site; rather "nicknames". Unless there is another reason!

  So, I guess, on this point, you have shown your true colour: "intellectually unbalanced".

  The other point, you say that you have wasted your time discussing with me or discussing about the "topic" I raised. You elaborated this point by saying that: "...But what I came to realize is that, from the beginning you had your preconceived idea, and you did not want to change anything..." (from your # 124). My question to you is this: why are you saying that I had my preconceived idea? If you go back in all my comments (replying to you, or even from the beginning when I firstly posted on this site), I gave clear and objective facts, historical events that I saw and know for facts, not things I read or heard from anyone. You failed to refute any of my points with clear and objective points. You also failed to admit anything I said that happened in Rwanda under Habyarimana regime. So, between you and me, who has then "preconceived idea"? Tell me.

  You say that you brought up the 90-94 period, but if you look back honestly, you will see that your argument was swinging from Habyarimana regime before 90s and then when I used some examples of 90-94 period (to show you the evil things that happened under Habyarimana regime), you dashed them away as non-supporting facts. Then I gave you an example of "quots/quarter" system (which is a pre-90s); and you never said anything about that. And again, if you read my comments, I said that yes we can look at the politics of 90-94 period also, and I even pointed out that "it was an explosion of many things ..." (see my comments).

  So in all these, please show me, clearly and objectively, how I am the one with "preconceived idea"? Or should I say also that I wasted my time with you? Read the way I exchanged comments with someone who was using French (from the previous page), and we came to a common point that we all as Rwandans, should really denounce evil and whoever does evil must be brought to justice. I even included that if Kagame and the current government in Kgli have things to answer to justice, they must be brought to justice.

  So tell me, who had "preconceived idea"? me or you?

  My argument was that some of the comments here on this site are unbalanced. Some of them tend to completely ignore the evils that happened under Habyarimana regime and which are part of the whole and broader picture of the History of Rwanda. And I was arguing that, if we are to really seek true and sustainable unity and reconciliation of all Rwandans, we need to look at all aspects and all things that led us where we are now. Denounce all evils that all governments (the Rwanda has known) have done and perpetuated; and we should be committed to never fall into such evils.

  I just laughed when I read your lines that I've missed a lot, that you were going to give me some lessons for free!! ahahah! Why do you think you know better than me? ahahah! Isn't that an arrogant attitude? The stupid people and ignorant are the ones who believe that they know better than anyone else! Sorry, I can't learn from you then! Maybe you will find someone else.

  Intellectual integrity and advancement in knowledge require imperatively, humility, wisdom and open mind.

  I know, there are many things I possibly don'know. For your information, I am not even trained as a historian. However, I am trained to seek the truth, objectively.

  OK observer, I am disappointed in you also. However, if you have a heart for unity and reconciliation of all Rwandans, please educate yourself, learn how to make sound and valid arguments, how to present your ideas objectively; and inform yourself about the realities of ordinary people (the majority of Rwandans) who live with limited means or nothing, who work hard everyday to make a living. These are the people who become victims of the political games and people like you who think that they know better than anyone else.

  Thank you and may God bless you graciously.

 • #86

  yegorata! (samedi, 21 avril 2012 11:47)

  Ngaho zanyangabirama zirwa zisererezango leprophete.fr ngo yigisha amacakubiri ubwose koko niba bavuga ukuri nabo nibatwandikire ijamboryiza nkiri dusomye haruguru? Gutukana gusebanyagusaaaaa ngo FPR yahagaritse Genocide raaaa . Ubwose yahagaritse ibyo itazi ukobyatangiyeraa? Ariko nyenziweee ! Sha Imana iradukunda yoyonyine iduha abahanga mukutugezaho amagambo meza nkayaaa sawa namwe muzabwire igihe.com kizamenye ubwenge maze turebeko cyatugezaho amagamboyubaka nkaya usibye kwirwa barata FPR ngo iterambere nkaho baziko bateza imbere igihugu mumafaranga yabo. Ese wowe uwaguha amafaranga wananirwa kubaka imihanada namazu??? Ariko kubaka imitima yabantu sibyaburiweseeee rero FPR uzasaza ntanibyo ushoboye cg umenye! Muragapuuuuuuuuu

 • #85

  Kuri # 124 (Observer) from previous page (samedi, 21 avril 2012 11:42)

  @ # 124 (Observer) from previous page (of 19 Avril)

  Why are you calling me a "coward", that I don't use a nickname? To use a nickname, is it one of the requirements in order to post a message/comment on this site (urubuga)? I didn't know that, sorry. But what would that (using a nickname) add to the validity and credibility of the comment or to the soundness of the argument? I thought that sharing ideas and opening up arguments for the sake of seeking what can help us all Rwandans would be one of the key aspects on this site; rather "nicknames". Unless there is another reason!

  So, I guess, on this point, you have shown your true colour: "intellectually unbalanced".

  The other point, you say that you have wasted your time discussing with me or discussing about the "topic" I raised. You elaborated this point by saying that: "...But what I came to realize is that, from the beginning you had your preconceived idea, and you did not want to change anything..." (from your # 124). My question to you is this: why are you saying that I had my preconceived idea? If you go back in all my comments (replying to you, or even from the beginning when I firstly posted on this site), I gave clear and objective facts, historical events that I saw and know for facts, not things I read or heard from anyone. You failed to refute any of my points with clear and objective points. You also failed to admit anything I said that happened in Rwanda under Habyarimana regime. So, between you and me, who has then "preconceived idea"? Tell me.

  You say that you brought up the 90-94 period, but if you look back honestly, you will see that your argument was swinging from Habyarimana regime before 90s and then when I used some examples of 90-94 period (to show you the evil things that happened under Habyarimana regime), you dashed them away as non-supporting facts. Then I gave you an example of "quots/quarter" system (which is a pre-90s); and you never said anything about that. And again, if you read my comments, I said that yes we can look at the politics of 90-94 period also, and I even pointed out that "it was an explosion of many things ..." (see my comments).

  So in all these, please show me, clearly and objectively, how I am the one with "preconceived idea"? Or should I say also that I wasted my time with you? Read the way I exchanged comments with someone who was using French (from the previous page), and we came to a common point that we all as Rwandans, should really denounce evil and whoever does evil must be brought to justice. I even included that if Kagame and the current government in Kgli have things to answer to justice, they must be brought to justice.

  So tell me, who had "preconceived idea"? me or you?

  My argument was that some of the comments here on this site are unbalanced. Some of them tend to completely ignore the evils that happened under Habyarimana regime and which are part of the whole and broader picture of the History of Rwanda. And I was arguing that, if we are to really seek true and sustainable unity and reconciliation of all Rwandans, we need to look at all aspects and all things that led us where we are now. Denounce all evils that all governments (the Rwanda has known), and be committed to never fall into such evils.

  I just laughed when I read your lines that I've missed a lot, that you were going to give me some lessons for free!! ahahah! Why do you think you know better than me? ahahah! Isn't that an arrogant attitude? The stupid people and ignorant are the ones who believe that they know better than anyone else! Sorry, I can't learn from you then! Maybe you will find someone else.

  Intellectual integrity and advancement in knowledge require imperatively, humility, wisdom and open mind.

  I know, there are many things I possibly don'know. For your information, I am not even trained as a historian. However, I am trained to seek the truth, objectively.

  OK observer, I am disappointed in you also. However, if you have a heart for unity and reconciliation of all Rwandans, please educate yourself, learn how to make sound and valid arguments, how to present your ideas objectively; and inform yourself about the realities of ordinary people (the majority of Rwandans) who live with limited means or nothing, who work hard everyday to make a living. These are the people who become victims of the political games and people like you who think that they know better than anyone else.

  Thank you and may God bless you graciously.

 • #84

  wowe comment 78 (samedi, 21 avril 2012 11:18)

  Wowe comment 78 ushaka ubwicanyi, ntamahoro ushaka akaba ariyo mpamvu wanga Rudasingwa. Erega n'ubunti nta ntore yakunda ushaka amahoro kuko ibikorwa by'intore ni kurwana no kwicana.

  Niba utari intore uri intagondwa, umuswa muri Politike mbega ntaho utaniye n'abateje genocide bose, abateje urwango n'ubwicanyi mu Rwanda.

  Dunia

 • #83

  Kuri Padiri Rudakemwa (samedi, 21 avril 2012 11:04)

  Abantu benshi bo mu bwoko bwose nashoboye kuvugana nabo, ntibifuza division muri oppositions na rubanda, kandi UBUCAMANZA BWONYINE nibwo bushobora guca urubanza.

  Jyewe ndi umuhutu kandi umuryango wange wose wiciwe muri Zaire,abandi biciwe mu Rwanda, kandi bose bishwe na FPR ya Kagame, ariko tumenye ko n'abatutsi bishwe mu Rwanda kandi bishwe n'abahutu BAMWE,

  Rero ikiza ni reconcialiation nubwo Kagame atayshaka, ariko hari abantu bari muri FPR bashobora kuba bayishaka,abo bantu rero ni abantu bashaka amahoro arambuye mu Rwanda. Niba barakosheje ni aha Justice and not aha Padiri.

  Kandi ndagushimira uru rubuga rwa leprophete.fr.
  Ndifuriza n'abadiventiste b'umunsi wa 7 ISABATO NZIZA

  Major Muhinza

 • #82

  Internaute (samedi, 21 avril 2012 11:01)

  Je pense quand même que Dr Rudasingwa a de quoi inspirer une certaine confience, en dépit de son passé peu glorieux au sein du FPR. Il multiplie faits et gestes qui prouvent qu'il incarne désormais une idéologie qui vise à réconcilier les rwandais. Bravo Dr Rudasingwa

 • #81

  Kuri #80 (samedi, 21 avril 2012 10:57)

  Ngaho se mwasenze uwo muhamagaro Kagame ukamugeraho? Erega ntawe umwanga ariko abantu banga akarengane, amafuti n'ubugome akorera rubanda afatanije n'ibyegera bye. Naho abaye Sawuli ejo akaba the true "Paul" twabinganya iki se? Ariko se wagizengo illuminati na freemasonry bizatuma abona uwo muhamagaro?

 • #80

  Nibyo aliko na Kagame uliya muhamagaro yawubona , agatanga Amnisty !!! mwajyahe ??? (samedi, 21 avril 2012 10:45)

  UMUHAMAGARO WA KAYUMBA ALIAS SAWULI
  (samedi, 21 avril 2012 10:29)


  KULI PADIRI RUDAKEMWA ,

  NKANDIKIYE NKWIHANAGILIZA KANDI NGUSABA KUTABA UMUCARUBANZA WISI NKUKO IJAMBO RYIMANA LIBIVUGA! IMANA ITEGEYE AMABOKO ABANYABYAHA BOSE , KANDI IMANA IKUNDA ABANYABYAHA KUKO NABO ALI ABANA BAYO !!

  NDASHAKA KUKUBWIRA KO ABAKRISTU BENSHI , NDETSE NABANYARWANDA TWABABAJWE NIBYO BAVUZE KULI GEN KAYUMBA !WARARENGEREYE CYANE NDETSE IBIGERAGEZO BIRAKUGANZA AHO BYARAGARAGA KO WOWE UBWAWE UFITANYE IKIBAZO NA KAYUMBA CG RUDASINGWA CG NA TWAGIRAMUNGU UKORERA AHO GUKORERA IMANA !! KANDI IMANA ALI URUKUNDO !! URWANGO WEREKANYE KULI KAYUMBA , RWEREKANYE IFOTO YAWE NYAYO !

  ABANYARWANDA BENSHI ABAHUTU CYANE CYANE BABONA GEN KAYUMBA NKA " SAWULI WO MULI BIBLE " WATUBWIRA INKURU YA SAWULI ? UBUTAHA UZAYIDUSHYILIREHO , MAZE UTUBWIRE NYUMA YUMUHAMAGARO UKO BYAMUGENDEKEYE ??

  KAYUMBA RERO NAWE AFITE UMUHAMAGARO W'IMANA NABAGENZIBE BOSE BALIMO GUTANGAZA UKULI , SIBO " KUKO URWANGO BALI BARATOJWE NA KAGAME NTAGO BABA ALIBO BAMUBWIRA KO YABASHUTSE NONAHA !!! URABYUMVA , NUMUHAMAGORO , NGULIYA UMUHAMAGARO UKO UMERA , UZI SAWULI KO YAHAMAGAWE AGIYE GUTSEMBA UBWO BWIMANA !!!! NIKO PADRI , WATEZE MATWI MUSONERA JONATHAN ? UZABAZE ABAMUZI 94 ALIKO AHO ABONEYE UMUHAMAGARO , AMAZE KUKIZA BENSHI URUPFU , KANDI AYOBOWE NIMANA , ESE WABWIRWA NIKI KO IBYABAYE MURWANDA KO BITALI KUBUSHAKE BW'IMANA YAHANAGA ABANTU NKUKO NA KERA BYABAYEHO , ILIMBURA SODOMA NAGOMORA , IKADUTEZA AMASHITANI AYOBOWE NANDI MWASHITANI MAKURU ? WENDA YALI ISOMO ISHAKA KWIGISHA ABANYARWANDA !!! NAWE NGO KAYUMBA GUHANWA !!! KAYUMBA MUFASHE HASI NABAGENZIBE BIYEMEJE KUNGA ABANYARWANDA !!KANDI BAZABISHOBORA !! ABANYARWANDA BAKENEYE UBWIYUNGE BUZIRA AMACENGA , WUMVISE KO RUDASINGWA YAVUZE KO ATAZONGERA GUCENGA CG KUNIKA ABAHUTU , URYA NUMUHAMAGARO NAWO ! ESE WOWE UWAGUSHISHA GUTOROKA UGATA INTAMA , NO GUTINYA URUPFU NIBA WARAGIZE UBWOBA BWO KWICWA ! WAHANISHWA IKI ?

 • #79

  KURWANISHA FILLETTE BIRANANIWE (samedi, 21 avril 2012 10:36)

  Ka gaturumyi Irène kazwi ku izina rya Fillette kongeye kararikoroza da! Ngo noneho ni Gerald Gahima washatse kugafata ku ngufu! Ariko abantu bandika kuri theexoser.net babona badasetsa abanyarwanda barangiza bagasebya uwabahaye ikiraka? Ejo ngo Rudasingwa yakikubyeho ngo agasohoreraho none ngo no Gahima? Ese ra noneho Gahima we yayirangirijemo cyangwa nawe yakwikubyeho malaya we? Nawe wumvise yiruhutsaaa??? Umuntu wese wandika ariya mateshwa kuri iriya website arata igihe kuko intambara ya ba fillette n'abandi bataraza yariteguwe, gusebya abo mutavuga rumwe nta impact bitugiraho tumaze kubimenyera.
  Hashakijwe izindi strategies kuko ziriya zabaye useless. Intwaro nka fillette ntaho yageza uyikoresha kereka wenda nko gukwiza cya cyorezo gusaaaaaaaaa.

 • #78

  weho # 72 (samedi, 21 avril 2012 10:35)

  Ariko se nk'umuntu wita Rudasingwa "umugabo" aba yasaze cg? Rudasingwa ni IHUKU. Abamwoma inyuma muzicuza amazi yamaze kurenga inkombe. Iyo HUKU ni ukuyiha akato, uretse inkorabusa n'inkundarubyino nibo bazagumana nayo.

 • #77

  UMUHAMAGARO WA KAYUMBA ALIAS SAWULI (samedi, 21 avril 2012 10:29)

  KULI PADIRI RUDAKEMWA ,

  NKANDIKIYE NKWIHANAGILIZA KANDI NGUSABA KUTABA UMUCARUBANZA WISI NKUKO IJAMBO RYIMANA LIBIVUGA! IMANA ITEGEYE AMABOKO ABANYABYAHA BOSE , KANDI IMANA IKUNDA ABANYABYAHA KUKO NABO ALI ABANA BAYO !!

  NDASHAKA KUKUBWIRA KO ABAKRISTU BENSHI , NDETSE NABANYARWANDA TWABABAJWE NIBYO BAVUZE KULI GEN KAYUMBA !WARARENGEREYE CYANE NDETSE IBIGERAGEZO BIRAKUGANZA AHO BYARAGARAGA KO WOWE UBWAWE UFITANYE IKIBAZO NA KAYUMBA CG RUDASINGWA CG NA TWAGIRAMUNGU UKORERA AHO GUKORERA IMANA !! KANDI IMANA ALI URUKUNDO !! URWANGO WEREKANYE KULI KAYUMBA , RWEREKANYE IFOTO YAWE NYAYO !

  ABANYARWANDA BENSHI ABAHUTU CYANE CYANE BABONA GEN KAYUMBA NKA " SAWULI WO MULI BIBLE " WATUBWIRA INKURU YA SAWULI ? UBUTAHA UZAYIDUSHYILIREHO , MAZE UTUBWIRE NYUMA YUMUHAMAGARO UKO BYAMUGENDEKEYE ??

  KAYUMBA RERO NAWE AFITE UMUHAMAGARO W'IMANA NABAGENZIBE BOSE BALIMO GUTANGAZA UKULI , SIBO " KUKO URWANGO BALI BARATOJWE NA KAGAME NTAGO BABA ALIBO BAMUBWIRA KO YABASHUTSE NONAHA !!! URABYUMVA , NUMUHAMAGORO , NGULIYA UMUHAMAGARO UKO UMERA , UZI SAWULI KO YAHAMAGAWE AGIYE GUTSEMBA UBWO BWIMANA !!!! NIKO PADRI , WATEZE MATWI MUSONERA JONATHAN ? UZABAZE ABAMUZI 94 ALIKO AHO ABONEYE UMUHAMAGARO , AMAZE KUKIZA BENSHI URUPFU , KANDI AYOBOWE NIMANA , ESE WABWIRWA NIKI KO IBYABAYE MURWANDA KO BITALI KUBUSHAKE BW'IMANA YAHANAGA ABANTU NKUKO NA KERA BYABAYEHO , ILIMBURA SODOMA NAGOMORA , IKADUTEZA AMASHITANI AYOBOWE NANDI MWASHITANI MAKURU ? WENDA YALI ISOMO ISHAKA KWIGISHA ABANYARWANDA !!! NAWE NGO KAYUMBA GUHANWA !!! KAYUMBA MUFASHE HASI NABAGENZIBE BIYEMEJE KUNGA ABANYARWANDA !!KANDI BAZABISHOBORA !! ABANYARWANDA BAKENEYE UBWIYUNGE BUZIRA AMACENGA , WUMVISE KO RUDASINGWA YAVUZE KO ATAZONGERA GUCENGA CG KUNIKA ABAHUTU , URYA NUMUHAMAGARO NAWO ! ESE WOWE UWAGUSHISHA GUTOROKA UGATA INTAMA , NO GUTINYA URUPFU NIBA WARAGIZE UBWOBA BWO KWICWA ! WAHANISHWA IKI ?

 • #76

  kayiranga@yahoo.ca.uk (samedi, 21 avril 2012 10:11)

  Le prophète urakabaho,ni wowe mbona ushobora kunga abanyarwanda kuko ushaka ko ukuli kujya ahagaragara.!!
  Niyo mpamvu ngira ngo mungereze iki gitekerezo ku banyarubuga!!
  Ubu hano mu rwanda tubabazwa nuko tuzi ukuri kwamahano yabantu bishe abandi bigahishwa kuko bapfaga ali abahutu bikaba bitemewe nô guhingutsa uko bapfuye n ababishe!
  Ndagirango mudufashe gukora amaliste yabantu barigitishijwe muri 94 kuko tuziababajyanye ntituzi aho babashyize: abantubabuze
  Twibukiranye,
  Tubandike duhereye kuli bulimurenge ( secteur icyogihe) na buri komini, no mu mujyi wa Kigali , mwebwe mubadushyirire kuri ordre nziza kuko muzabona informations nyinshi zabantu batandukanye bo hirya no hino! Ndasaba kandi nkomeje ko twese twashyira ukuri mbere ya byose!!! Kuko ibyo tuguma kubika mu mitima yacu ( bitanditse ) bizageraho bigapfa ubusa natwe tugasaza. Bigomba kugira amashakiro yanditse! Ni akazi katoroshye ariko ni ngombwa! Hari abo Ibuka yahisemo itubwira aho Hague nuko bapfuye ariko ntibihagije kuko yavanguye! Ikandi kamaro gakomeye , ni uko natwe twabuze abacu tukaba tudashobora kumenya aho baguye niba uru rutonde rudakozwe ( ishakiro ) abaguye mu Rwanda muri Congo bari kumwe n abantu bashobora kutubwira abo bazi bahaguye nuko bapfuye! Mbibasabye nkomeje kuko ari byiza kumenya kandi nange nzagenda mbagezaho ibyonzi neza kandi byagirira bamwe kumenya irengero ry ababo.

 • #75

  kanziga (samedi, 21 avril 2012 10:08)

  mwabuze ibyo mwandika mwa mbwembwe mwe....

 • #74

  BIRASEKEJE PEEEEE (samedi, 21 avril 2012 10:04)

  Ka gaturumyi Irène kazwi ku izina rya Fillette kongeye kararikoroza da! Ngo noneho ni Gerald Gahima washatse kugafata ku ngufu! Ariko abantu bandika kuri theexoser.net babona badasetsa abanyarwanda barangiza bagasebya uwabahaye ikiraka? Ejo ngo Rudasingwa yakikubyeho ngo agasohoreraho none ngo no Gahima? Ese ra noneho Gahima we yayirangirijemo cyangwa nawe yakwikubyeho malaya we? Nawe wumvise yiruhutsaaa??? Umuntu wese wandika ariya mateshwa kuri iriya website arata igihe kuko intambara ya ba fillette n'abandi bataraza yariteguwe, gusebya abo mutavuga rumwe nta impact bitugiraho tumaze kubimenyera.
  Hashakijwe izindi strategies kuko ziriya zabaye ibigarasha wa mugani w'umugambyi.

 • #73

  kayiranga@yahoo.ca.uk (samedi, 21 avril 2012 10:04)

  Le prophète urakabaho,ni wowe mbona ushobora kunga abanyarwanda kuko ushaka ko ukuli kujya ahagaragara.!!
  Niyo mpamvu ngira ngo mungereze iki gitekerezo ku banyarubuga!!
  Ubu hano mu rwanda tubabazwa nuko tuzi ukuri kwamahano yabantu bishe abandi bigahishwa kuko bapfaga ali abahutu bikaba bitemewe nô guhingutsa uko bapfuye n ababishe!
  Ndagirango mudufashe gukora amaliste yabantu barigitishijwe muri 94 kuko tuziababajyanye ntituzi aho babashyize: abantubabuze
  Twibukiranye,
  Tubandike duhereye kuli bulimurenge ( secteur icyogihe) na buri komini, no mu mujyi wa Kigali , mwebwe mubadushyirire kuri ordre nziza kuko muzabona informations nyinshi zabantu batandukanye bo hirya no hino! Ndasaba kandi nkomeje ko twese twashyira ukuri mbere ya byose!!! Kuko ibyo tuguma kubika mu mitima yacu ( bitanditse ) bizageraho bigapfa ubusa natwe tugasaza. Bigomba kugira amashakiro yanditse! Ni akazi katoroshye ariko ni ngombwa! Hari abo Ibuka yahisemo itubwira aho Hague nuko bapfuye ariko ntibihagije kuko yavanguye! Ikandi kamaro gakomeye , ni uko natwe twabuze abacu tukaba tudashobora kumenya aho baguye niba uru rutonde rudakozwe ( ishakiro ) abaguye mu Rwanda muri Congo bari kumwe n abantu bashobora kutubwira abo bazi bahaguye nuko bapfuye! Mbibasabye nkomeje kuko ari byiza kumenya kandi nange nzagenda mbagezaho ibyonzi neza kandi byagirira bamwe kumenya irengero ry ababo.

 • #72

  Erega Rudasingwa ashaka Reconciliation (samedi, 21 avril 2012 09:18)

  Dr Rudasingwa ashaka reconciliation yuzuye, kandi uyu mugabo ashaka ukuri, rero dukeneye abanyapolitike nkawe.

  Mumenye ko gutanga ubihamya nkubu ashobora kubizira....

  Masango

 • #71

  Thank you Dr Rudasingwa (samedi, 21 avril 2012 08:53)

  By: Jennifer Fierberg, MSW

  On 20 April 2012 Dr. Theogene Rudasingwa testified in front of Judge Trevidic in France for over six hours. He reported that he testified to all that he knew regarding the shooting down of former President Habyarimanas airplane in April of 1994 just before the genocide started. His testimony included the information in his published confession (below) as well as information not previously released by him. Dr. Rudasingwa informed Judge Trevidic that there are more witnesses willing to come forward and testify about their firsthand knowledge of the incidents under investigation.

  Dr. Rudasingwa stated that he felt there was a good collaboration with the judge and that the information provided will help the case in verifying the truth of the matter. He was unable to provide any details about his statement due to the laws about an ongoing open investigation in this case and he could not provide information about the next step in the legal process. He did report that he will return to the court to testify further upon request if needed.

  Dr. Rudasingwa stated on Radio Itahuka on 20 April 2012 that he has completed what he promised to the Rwandan people by testifying and telling the truth to the judge. More information is yet to come regarding this case.

  Below is the statement in full that Dr. Rudasingwa wrote about his knowledge of the assassination of President Habyarimana:

  Dr. Theogene Rudasingwa took to his Facebook page yesterday and wrote out a powerful and telling confession about the assassination of the late President of Rwanda Juvenal Habyarimana. Dr. Rudasingwa’s confession explains in detail how this decision was made and who was involved. This statement, is in its complete and unedited version below. Dr. Rudasingwa said to this writer as to why he wrote this statement, “it is not about a war of words but a battle for the soul of our nation.”

  Confession

  PAUL KAGAME KILLED PRESIDENT JUVENAL HABYARIMANA, PRESIDENT CYPRIEN NTARYAMIRA OF BURUNDI, DEOGRATIAS NSABIMANA, ELIE SAGATWA, THADDEE BAGARAGAZA, JUVENAL RENZAHO, EMMANUEL AKINGENEYE, BERNARD CIZA, CYRIAQUE SIMBIZI, JACKY HERAUD, JEAN PIERRE MINABERRY AND JEAN-MICHEL PERRINE

  for more: go to website

  By Coventrian

 • #70

  gusubiza ,k,k,k,k,k,k,k uri interahamwe yuzuye (samedi, 21 avril 2012 02:28)

  Kigali kuwa 20/04/2012


  Ba Nyakubahwa,  Ba Nyakubahwa, bagabo bibizigira, intwari muzindi ntwari ,nejejwe no kubona umwanya wo kugirango mbandikire amagambo make kandi arimo ukuri kugaragarira abanyarwanda bose.


  Birashoboka ko abanyarwanda bose babibona ariko ntibabashe kugira uruvugiro kuri ibi bintu ngirango mbatangarize binyuze kuri ururubuga rwa Leprophete.

  1)Abanyarwanda mujya mwibukako mwese mukomora ubuzima murimo ku mana nyagasani! ari nayo yonyine ishobora kububambura igihe cyose ishakiye?

  2) Iyo murebye agahinda kari mubo muyoboye mukareba abapfakazi nimfubyi zitagira epfo naruguru mwumva umutima wanyu utaremerewe? kuki mudakura inkoto mumbiganza byanyu igasubira mu rwubati ahasigaye mukabanisha neza abanyarwanda aho guhora mubahoza mu miborogo?

  3) Kuba utavuga rumwe namugenzi wawe kuki wumva ko wamwikiza ukoreshe inzira zo kuroga, kohereza indaya zanduye, inyundo, grenade, nibindi nibindi ndetse mugakoresha nabapfakazi ngo bagende bahuhure nabapadiri nabasenyeri basizwe amavufa ngo bayobore intoze zimana?

  4)Ahangaha ndababwira rwose ko Kagame,Kayumba, Karegeya, Kaguta, Kabila,Kayonga mwabatutsi mwe nimwe mworetse abantu mubaziza inda zanyu! Harya ubwanyu mwakwicanye mukamarana wenda hagasigara K UMWE ko twese ariwe tuzayoboka! Ko buriwese akurura yishyira kandi ariko agira abamukurikira aho umuriro muri kwatsa nimutitonda mwe ntuzabasigamo imvune. Ndarahije nkomeje rwose mwese muri abagabo ariko uwaba intwari kurenza izindi niyarangiza izo za K 5 zisigaye! Kagame se, Kayumba se, Kaguta se.. Ngaho mukore mubyo mwize mwice abandi basigaye maze murebeko mutabona abayoboke benshi.


  5)Ibi ndabibabwiye abanyarwanda mubagejeje kure cyane rwose kubera inda zanyu, ikindi nimudakuraho abandi muri bariya 6 isaha yanyu izagera babakindure ,none rero sinumva impamvu nka Karegeya na Kayumba bo bamaze gusogongeraho kumasasu, uburozi, ndetse nibindi biri inyuma bitaraza. Ese mwe ko mwabanye nabandi basirikari mu Rwanda nta muntu mugirango wenda twumve agatendo ko imodoka ya Kagame yasimbukanywe na LAND MINE ariko akarokoka? niko mwe mutegereje iki ngo mugerageze kurebako mwaba intwari zigaruriye region ya grand lacs!

  6) Sinasoza ibaruwa yanjye ntabifurije ikiruhuko cyiza ariko kandi mwese mwibuke ko muri kurugamba kandi rushobora kubahitanira igihe icyaricyo cyose.  Uwanyu ubakunda

  Kanyarwanda ka Karimunda.

 • #69

  Ibaruwa ifunguye kuri K,K,K,K,K,K. (samedi, 21 avril 2012 02:23)


  Kigali kuwa 20/04/2012


  Ba Nyakubahwa,  Ba Nyakubahwa, bagabo bibizigira, intwari muzindi ntwari ,nejejwe no kubona umwanya wo kugirango mbandikire amagambo make kandi arimo ukuri kugaragarira abanyarwanda bose.


  Birashoboka ko abanyarwanda bose babibona ariko ntibabashe kugira uruvugiro kuri ibi bintu ngirango mbatangarize binyuze kuri ururubuga rwa Leprophete.

  1)Abanyarwanda mujya mwibukako mwese mukomora ubuzima murimo ku mana nyagasani! ari nayo yonyine ishobora kububambura igihe cyose ishakiye?

  2) Iyo murebye agahinda kari mubo muyoboye mukareba abapfakazi nimfubyi zitagira epfo naruguru mwumva umutima wanyu utaremerewe? kuki mudakura inkoto mumbiganza byanyu igasubira mu rwubati ahasigaye mukabanisha neza abanyarwanda aho guhora mubahoza mu miborogo?

  3) Kuba utavuga rumwe namugenzi wawe kuki wumva ko wamwikiza ukoreshe inzira zo kuroga, kohereza indaya zanduye, inyundo, grenade, nibindi nibindi ndetse mugakoresha nabapfakazi ngo bagende bahuhure nabapadiri nabasenyeri basizwe amavufa ngo bayobore intoze zimana?

  4)Ahangaha ndababwira rwose ko Kagame,Kayumba, Karegeya, Kaguta, Kabila,Kayonga mwabatutsi mwe nimwe mworetse abantu mubaziza inda zanyu! Harya ubwanyu mwakwicanye mukamarana wenda hagasigara K UMWE ko twese ariwe tuzayoboka! Ko buriwese akurura yishyira kandi ariko agira abamukurikira aho umuriro muri kwatsa nimutitonda mwe ntuzabasigamo imvune. Ndarahije nkomeje rwose mwese muri abagabo ariko uwaba intwari kurenza izindi niyarangiza izo za K 5 zisigaye! Kagame se, Kayumba se, Kaguta se.. Ngaho mukore mubyo mwize mwice abandi basigaye maze murebeko mutabona abayoboke benshi.


  5)Ibi ndabibabwiye abanyarwanda mubagejeje kure cyane rwose kubera inda zanyu, ikindi nimudakuraho abandi muri bariya 6 isaha yanyu izagera babakindure ,none rero sinumva impamvu nka Karegeya na Kayumba bo bamaze gusogongeraho kumasasu, uburozi, ndetse nibindi biri inyuma bitaraza. Ese mwe ko mwabanye nabandi basirikari mu Rwanda nta muntu mugirango wenda twumve agatendo ko imodoka ya Kagame yasimbukanywe na LAND MINE ariko akarokoka? niko mwe mutegereje iki ngo mugerageze kurebako mwaba intwari zigaruriye region ya grand lacs!

  6) Sinasoza ibaruwa yanjye ntabifurije ikiruhuko cyiza ariko kandi mwese mwibuke ko muri kurugamba kandi rushobora kubahitanira igihe icyaricyo cyose.  Uwanyu ubakunda

  Kanyarwanda ka Karimunda.

 • #68

  Nyiramunuka (samedi, 21 avril 2012 01:07)


  Ikibazo ntabwo ari ikirunga bamwe bavuze ngo icyo gihugu ngo kicayeho.

  Icyo gihugu ahubwo ubu kimeze nk'umugenzi uri mu MAYIRA 2 ariko mubyukuri atazi iyo agomba kwerekezamo

  Ukuri kw'Imana cyangwa ukundi kuri kose nubwo biri mu bikenewe sibyo bizagorora ibyagoretswe.

  Ib'abanyarwanda biraruhije ubu kubikemura Birasaba ubwenge bwinshi, Ubwubahane, n'ubushishozi buzira amarangamutima. ABANYABWOBA, ABATAREBA KURE cyangwa ba ngurinzira NTIBAZIRIRWE BIYEGEREZA ABAHAGURUKIYE GUSHAKA SOLUTION.

 • #67

  UNDI MUTWE WA CROOK NDAGIJIMANA (3) (samedi, 21 avril 2012 00:21)


  Raporo ntangabuhamya yasinywa natwe twese, ni ukuvuga abahoze mu butegetsi bwa gisivili muli Leta cyangwa bwa gisilikare cya FPR, ni ukuvuga abahoze bali Ministre w’intebe, ba Ministres, Intumwa za rubanda (Députés), ba Ambassaderi, Abasilikare bakuru muli APR, Abacamanza bo mu nzego zo hejuru, abakoraga mu butasi bwa gisivili cyangwa bwa gisilikare, abakoze mu buyobozi bukuru bw’ishyaka FPR, n’abandi bose bazwi kubera imyanya ikomeye bali bafite, n’abahoze mu miryango nyarwanda yita ku burenganzira bw’ikiremwamuntu nyuma ya 1994.

  Muli iyo nyandiko ntangabuhamya kandi, twagaragaliza abanyarwanda n’amahanga ko inkiko za TPIR-ICTR na Gacaca zitarangije inshingano zazo, ko gupfukirana ubutabera byorora inzangano hagati y’abanyarwanda kandi ko bishobora kuzanira uRwanda ibindi byago bikomeye mu bihe bizaza, bityo bikabangamira bikomeye ubwiyunge abanyarwanda bose bifuza kugeraho.

  Iyo nyandiko ntangabuhamya yakorwa mu kinyarwanda, mu gifransa no mu cyongereza.

  Mbaye mbashimiye cyane kandi ntegereje igisubizo cyanyu cyiza kugira ngo iyi nkundura y’ukuri n’ubutabera iduhuje izagirire abanyarwanda akamaro, inadufashe gutera intambwe ndende mu nzira y’ubwiyunge duharanira hagati yacu no hagati y’abavandimwe b’abanyarwanda muli rusange, bishingiye ku kuri kwubaka.

  Jean-Marie Vianney Ndagijimana
  Mw’izina ry’Ihuliro COVIGLA


  Iyi baruwa yandikiwe ba Bwana :


  Faustin Twagiramungu, ancien PM faustintwagira@yahoo.fr
  Joseph Sebarenzi, Speaker joseph.sebarenzi@worldlearning.org josephkas@hotmail.com
  Théobald Rwaka, Mininter gakath53@yahoo.com
  Emmanuel Habyarimana, Minadef em.hame@laposte.net
  Kayumba Nyamwasa, Chef d’état major kaynyamwasa@yahoo.com
  JMV Ndagijimana, Minaffet covigla@gmail.com
  Gerald Gahima, Procureur Général gahima@gmail.com
  Theogene Rudasingwa, Major, former general secretary RPF, Ambassadeur, Dircab presirep, ngombwa@gmail.com
  Patrick Karegeya, Colonel, secret services karegeyap@yahoo.com
  Eugène Ndahayo, Secgen ndahayo_eugene@yahoo.fr
  Sixbert Musangamfura, Renseignements sixchris@netti.fi
  Valens Kajeguhakwa, Préfet, Député, Homme d’affaires (adresse ye ntiturayibona)
  Evariste Sisi, Député et homme d’affaires sisievariste@yahoo.fr
  Jean-Baptiste Nkuliyingoma, Mininfor jean.baptiste.nkuliyingoma@telenet.be
  Col Balthazar Ndengeyinka, colonel FAR et APR (adresse ye ntiturayibona)
  Pierre Célestin Kabanda, secrétat kabandac2@yahoo.fr
  Léon Ngarukiye, Dircab Minaffet elengakoy@hotmail.com
  Ambassadeur Insonere, dirgeral Minaffet insonere2003@yahoo.fr
  Paul Rusesabagina, Directeur d’hôtel paulrusesabagina@yahoo.fr
  Jonathan Musonera jonathanmusonera@yahoo.co.uk
  Noble Marara, RNC, former security officer (adresse ye ntiturayibona)
  Abandi bashobora kwongerwa kuli liste uko tuzagenda tumenya aho baherereye.  Igejejwe no kuli ba Bwana :
  Joseph Matata (CLIIR)
  Pascal Kalinganire (OPJDR)
  Théobald Rutihunza (RIPRODHOR)

 • #66

  UNDI MUTWE WA CROOK NDAGIJIMANA (2) (samedi, 21 avril 2012 00:20)


  Ba Nyakubahwa, Bavandimwe,

  Abanyarwanda benshi babaziho ubushishozi bwinshi, gushyira mu gaciro, guharanira ubureshye bw’abanyarwanda imbere y’amategeko n’ubutabera nta kuvangura amoko cyangwa ibindi, no kuvugisha UKURI mutajenjeka. Babaziho kuba muli mu bahagurukiye ko uRwanda rwakongera kugira ituze, amahoro arambye, no kugira ngo abanyarwanda bishyire bizane mu gihugu cyabo ntawe uhejwe.

  Twari muri buriya butegetegetsi tugerageza guharanira Demokrasi, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, amahoro. Ibyo byose twasanze Paul Kagame n’abatoni be atariwo mugambi bafite, bituma duhunga igihugu kugira ngo tubashe gutanga ubuhamya. Ab’amahirwe make, inkoramaraso za Kagame zarabivuganye, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Tugeze hanze twiyemeje umugambi wo kurwanya iyo ngoma-ngome. Icyo nicyo duhuriyeho twese dufatanyije n'abandi bari barahunze mbere cyangwa badukurikiye.

  Nubwo tutaviliye mu Rwanda umunsi umwe, ikintu gikomeye duhuliyeho, tubishaka tutabishaka, nuko twabaye mu ntera zo hejuru mu buyobozi bw’igihugu cyacu, nyuma y’itsembabwoko ryo muli 1994 ryaduhekuye.

  By’umwihariko, tuzi ibyabaye mu gihe twali mu buyobozi bwa gisivili cyangwa bwa gisilikare, kandi tukaba twaragaragaje ko tudashyigikiye ubugome bwa Paul Kagame n’abambali be. Ibyo twagiye tubigaragaza, buli muntu ku ruhande rwe no mu buryo bwe.

  Nyamara aliko, nkuko Abanyarwanda benshi mu bahekuwe n’ubwicanyi batahwemye kubyifuza, icyabuze kugeza ubu, ni ukwishyira hamwe kugira ngo dusohore inyandiko ntangabuhamya bw’intarumikwa, igaragaza Ukuri kwose kubyo twabonye cyangwa twahagazeho.

  Twe nk’abanyarwanda, nk’abahoze kw’isonga mu buyobozi, nk’abantu bagize amahirwe tugacika icumu rya Paul Kagame kandi Imana ikaba ikomeje kudukingira ikibaba, abanyarwanda bose n’abavandimwe bacu bahohotewe n’ubwicanyi baradusaba kubafasha gutangaza UKURI, kugaragaliza uRwanda n’amahanga icyo dutekereza ku milimo ituzuye ya TPIR-ICTR n’inkiko za Gacaca, kugira ngo tubabere abagabo (témoins, witnesses), hato ejo hazaza abana bacu, abuzukuru n’abuzukuruza bacu batazakeka ko guceceka kwacu byafatwa nk’ubugambanyi ku banyarwanda n’abahohotewe n’ubwicanyi, cyangwa ko twabitewe no gushyigikira abahekuye uRwanda bakanamena amaraso y’abana barwo.

  Hari umugabo watanze amahame mu gifaransa avuga ati : « L’homme qui ne parle pas a peur, l’homme qui parle fait peur ». Ni ukuvuga ngo « Umuntu utavuga aba ali umunyabwoba, naho uvuga icyo atekereza atera ubwoba ». Ni muze dutinyuke tuvugishe Ukuri kuko ariwo murage nyakuri tuzasigira abazadusimbura nk’abaturarwanda b’ejo hazaza.

  Iyo nyandiko ntangabuhamya yifuzwa n’inzirakarengane igomba kuba igikorwa cy’inkundura cyadufasha kurushaho kugaragaza UKURI dushyize hamwe, aho kugira ngo buli muntu ku ruhande rwe akomeze kugenda yongorera abashobora kudufasha, ahubwo tukabikorera hamwe nk’abantu bashobora kwemerwa n’abanyarwanda ndetse n’amahanga kubera ko twakoreye iliya ngoma tukaba tuvuga ibyo tuzi kandi twahagazeho cyangwa twabwiwe mu gihe twari muri ya myanya y’ubuyobozi twahozemo. Guhishira amabanga y’inkoramaraso ni nko gufatanya nazo kuyamena. Kandi uhishira umurozi akakumaraho abana.

  Iyo nkundura y’ukuri n’ubutabera twaba dushoreje hamwe yagira uruhari rw’imena mu gufasha abanyarwanda guhashya no kwikiza ingoma y’abicanyi ruharwa bayobowe na prezida Paul Kagame. Iyo nkundura isaba gushirika ubwoba no kwimakaza ukuri, kandi igomba gukulikiza no gushingira ku mahame yubahiriza ikiremwamuntu, kwishyira ukizana kwa buri munyarwanda n’ubutabera butavangura amoko hagati y’abanyarwanda.

  Muli urwo rwego, ni tumara gukusanya ubuhamya bwa buri muntu mu gisa na mapping report twikoreye nk’abanyarwanda bakunda ukuri n’igihugu cyacu, twakwandikira abayobozi b’ibihugu by’amahanga, cyane cyane ibili muli Conseil de Sécurité-Security Council ya Loni, imiryango (ONG-NGO) mpuzamahanga irengera ikiremwamuntu, dusaba imanza zo gukurikirana abicanyi b’impande zombi zidahagalikwa, kugira ngo n’abaregwa ubwicanyi bwakozwe na jenerali Paul Kagame n’agatsiko ke bihishe muli FPR nabo bakulikiranwe kandi bahanwe nka bagenzi babo bo ku rundi ruhande.

  Amahuliro COVIGLA, CLIIR, RIPRODHOR na OPJDR asanzwe akulikirana ibibazo by’ubutabera yashingwa gukusanya ubuhamya twatanga, no kunonosora inyandiko ntangabuhamya mbere yuko ishyirwa ahagaragara. Abayobozi b’ayo mahuliro uko ali ane mbahaye kopi y’iyi baruwa.

 • #65

  UNDI MUTWE WA CROOK NDAGIJIMANA (1) (samedi, 21 avril 2012 00:18)


  Ibaruwa ku bahoze mu buyobozi bukuru bwa gisivili n’ubwa gisilikare mu Rwanda nyuma y’itsembabwoko ryo muli 1994.


  Impamvu : Inkundura y’ukuri n’ubutabera mu Rwanda


  Ba Nyakubahwa, Bavandimwe,

  Mbanje kubasuhuza, mugire Imana.

  Mw’izina ry’Ihuliro COVIGLA rigizwe n’abahohotewe n’ubwicanyi bwibasiye imbaga bwakorewe mu karere k’ibiyaga bigali byo muli Afrika, mbandikiye ngira ngo mbagezeho igitekerezo n’icyifuzo gikulikira, nshingiye ku gice cy’amateka y’u Rwanda duhuliyeho nk’abantu bali mu buyobozi bw’igihugu cyacu nyuma y’itsembabwoko ryo muli 1994.
  Murabyibuka, icyo gihe, twahuliye mu Rwanda dufite imigambi yo kuzahura u Rwanda n’abali barokotse ubwicanyi butagira ikigereranyo mu mateka y’igihugu cyacu. Ku misozi yose y’uRwanda hali imiborogo, amalira, umujinya no kwiheba birenze urugero. Twese twifuzaga icyatuma ubugome nka buliya butazasubira mu gihugu cyacu.

  Loni ibisabwe na Leta y’u Rwanda yahise ishyiraho Urukiko mpuzamahanga rwo gukurikirana no kuburanisha abagize uruhali mw’itsembabwoko, itsembabantu, ubwicanyi bwibasiye inyokomuntu, n’ibindi byaha byose byali bimaze gukorerwa abanyarwanda, mu Rwanda no mu bindi bihugu duhuje imipaka. Urwo Rukiko alirwo TPIR-ICTR rwali rwahawe inshingano yo gukurikirana abicanyi bo ku mpande zombi zali zihanganye mu ntambara, nta kuvangura.

  Umugambi wanditse muli Résolution 955 ishyiraho TPIR-ICTR wali uwo gufasha abanyarwanda kwiyunga, hakoreshejwe ubutabera butavangura. Ibyabaye nyuma murabizi. Bamwe mu Bahutu baregwaga itsembatsemba n’itsembabwoko ryakorewe Abatutsi barakulikiranywe, barahigwa, barafatwa, barafungwa, bacirwa imanza, ubu benshi muli bo baciriwe ibihano bikomeye kugera gufungwa ubuzima bwose. Abandi baracyashakishwa.

  Nubwo imanza zimwe na zimwe bigaragara ko zitaciwe neza, ntawabura kwemeza ko, mu manza Leta ya Kagame itabashije kwivangamo cyane, ubucamanza bwa TPIR-ICTR bwagerageje gukora imilimo bwashyiliweho. Abahanwa barahanwa, abarekurwa nabo bararekurwa. Twibuke na none ko TPIR-ICTR igiye guhagalika imilimo yayo, itarangije inshingano zayo zose.

  Ikintu gikomeye kandi kibabaje cyagaragaye, nuko ibyaha by’ubwicanyi bamwe mu basilikari ba FPR-Inkotanyi bakoreye abanyarwanda b’Abahutu n’Abatwa, ndetse Mapping Report ya Loni yo ku ya 01/10/2010 ikaba ibyita itsembatsemba lishobora no kuba itsembabwoko (genocide), byo bitakulikiranywe, kubera impamvu nyinshi. Leta y’uRwanda igenzurwa na prezida Paul Kagame n’agatsiko ke yakomeje kwongera inzitizi n’imbogamizi z’uburyo bwose kugira ngo abasilikare bayo bataregwa, nk’uko ibihugu bikomeye bimwe na bimwe nabyo byakoze ibishoboka byose kugira ngo Paul Kagame n’abo bafatanyije ubwo bwicanyi bakomeze bagire ubudahangarwa imbere y’ubucamanza. Ibyo byose babikoraga ku mayeri ya diplomatie ishingiye ku kinyoma, gutera ubwoba cyangwa kwica abatangabuhamya, no kuzimiza cyangwa kubuza raporo zigaragaza ubwicanyi bwakozwe n’ingabo za FPR kujya ahagaragara. Ni muli urwo rwego Kagame yicishije Ministre Seth Sendashonga na Colonel Theoneste Lizinde muli Kenya. Tugarutse hafi yacu, niyo mpamvu Kagame yashatse kwica jenerali Kayumba Nyamwasa muli Afrika y’epfo, kugira ngo amubuze gutangaza ukuri. Ntibikili ibanga, hali n’abandi muli twe yashatse kwivugana mu bihugu twahungiyemo, Imana ikinga ukuboko.

  Twibuke uburyo Umushinjacyaha wa TPIR-ICTR, Madamu Carla Del Ponte, yaje kwigizwayo bamuziza ko yashatse gukurikirana abicanyi babarirwa mu ngabo za FPR.
  Uko kwimira ubutabera ntibugere ku gice kinini cy’abanyarwanda, bituma batakaza ikizere, bakiheba, bagashengurwa n’akababaro ko kuba baliciwe kandi ntibagire n’uburenganzira bwo kwibuka ababo cyangwa kurenganurwa n’Ubucamanza. Bene ako kababaro niko kabyara umujinya ushobora kuvamo inzangano no kwishishana hagati y’abanyarwanda, ali nabyo bikurura intambara z’urudaca.

 • #64

  Musonera (samedi, 21 avril 2012 00:00)

  Komera Padiri Fortunatus na Thomas turabashyigikiye mwe mwatinyutse kumugaragaro mukavuga mwamagana ibibi FPR yazanye mu Rwanda.FPR yayigereranya na Shitani yo ibereyeho gukora ibibi gusa.
  Abo bambari bayo rero nibo babona Fortunatus azanye inyigisho ya Yezu bakavugishwa kuko inzira y'ibyiza ntibayikozwa,bahora baharanira ikibi.
  Mwikoreye Padiri Thomas ngo yanga abatutsi;muribeshya cyane ahubwo yaratinyutse agaragaza ukuntu abategetsi baFPR barimo bahekura u Rwanda none ngo yanga abatutsi.
  Murimo gutobera ubu bwoko bwanyu bw'abatutsi kuko hari igihe kizagera wakumva ngo umututsi ugahita wumva SEKIBI(shitani).Nimugire muhe ubwoko bwanyu isura nziza hakiri kare dore ko muri ubu bwoko hakirimo bake beza.