Itegeko ryo gukuramo inda: Noneho Agatsiko k'Abassajya kiyemeje koreka igihugu cyawe! Soma iyi nkuru umenye uko u Rwanda rwagurishijwe. Esther Mutesi.

Ng'uwo Marie Chantal Umuhoza, utunzwe n'umushinga utanga ibifaranga byo kwicira impinja mu nda za banyina !


Baca umugani mu Kinyarwanda ngo IBIJYA GUCIKA BICA AMARENGA.Iyi FPR isa n'iri muri rugabire za Dassani na Masabo (nk’uko twabigejejweho na Munyangaju Edmond) iraganisha u Rwanda mu nyenga! Muri iyi nyandiko ndagerageza kwerekana uburyo Agatsiko ka FPR kayoboye u Rwanda muri iki gihe kagiye koreka  igihugu bidasubirwaho bitewe no:


a) Gushyira inyungu zako imbere aho gushyira imbere inyungu z’abanyarwanda n’ Urwanda nk’igihugu (Nation)

 

b) Ubujiji, ubuswa no guhuzagurika mu kuyobora, gutegeka no gufata ibyemezo.

 

Izi ngingo 2 ndazisobanura muri iyi nyandiko, nibanda ku itegeko rigeze muri Senat rirebana no kwemerera abagore n’abakobwa gukuramo inda bidafashwe nk’icyaha cyo kwica.


Iyi nyandiko ikubiye mu bitekerezo  8 bikurikira:


1.Inyungu z'Agatsiko k'Abassajya bigaruriye FPR niryo tegeko rukumbi riyobora u Rwanda.


2.Umuco n’amategeko by’u Rwanda n’Abanyarwanda birugarijwe.


3.Ukuboko kwa Mpatsibihugu mu gushyiraho iri tegeko ryemerera abagore n'abakobwa gukuramo inda . 


4.Uko ikibazo cy’ubusambanyi giteye mu Rwanda.


5.Uko ikibazo cyo gukuramo inda giteye muri make mu Rwanda no muri Africa.


6.Imigambi, inyungu z’amafaranga, ubuswa, ubujiji no guhuzagurika by’agatsiko-FPR mu gushyiraho iri itegeko.


7.Ubwoba no kubura icyerekezo kw’Abanyarwanda.


8.Umwanzuro.

 

1.INYUNGU Z’AGATSIKO K’ABASSAJYA BIGARURIYE FPR NI RYO TEGEKO RUKUMBI RIYOBORA U RWANDA.


Nk’uko abanyarwanda dusanzwe tubimenyereye, inyungu z’agatsiko ka FPR nizo ziza imbere y’iz’ Abanyarwanda kabone n’iyo byaba bisaba kugurisha igihugu cyose n’abagituye, bipfa kuba gusa bifasha FPR kunguka amafaranga no kuramba ku butegetsi. Abakurikirana ibibera hano iwacu baribuka uko igihano cyo kwicwa cyavanywe hutihuti mu mategeko ahana y’ U Rwanda, atari uko FPR ari umugiraneza cyangwa isanze ari kibi ahubwo ari ugusiganwa n’igihe ngo irebe ko Imanza zari Arusha zakoherezwa mu Rwanda, ibi byajyanye no kubaka gereza-mpuzamahanga ya Muhanga yatwaye akayabo k’amafaranga ariko none dore amaso twerekeje i Arusha na i New York yaheze mu kirere, turacyategereje imfungwa z’Abahutu na dossiers zabo ngo tubakanire urwo tubifuriza….!


Abanyarwanda kandi tumenyereye ibyemezo bihubukiweho bifatwa n’Agatsiko k’Abassajya bigaruriye FPR harebwe gusa inyugu zako, nyuma bagasanga binyuraguyemo, bakabihindura, bakabeshya, bagapfundikanya ibipfa bigapfa, ibikira bigakira, bakatubeshyera ngo twumvise nabi siko bari babisobanuye….! Tumenyereye kandi amategeko menshi akorwa hashingiwe gusa ku nyungu z’agatsiko k’Abassajya ba FPR, bwacya agahindurwa hadashize n’imyaka 2. Ingero z’ayo mategeko ntiriwe nzirondora ni nyinshi cyane uhereye ku itegeko-nshinga ryo kuwa 26-05-2003 rimaze guhindurwa inshuro 3 (2003, 2005, 2008) mu myaka 9 gusa , ni ukuvuga ko nibura buri myaka 3 rihindurwa. KUKI? Kuko atari iry’abanyarwanda ahubwo rikaba ribereyeho kurengera  inyungu z’Agatsiko k’Abassajya kifatiye ubutegetsi.


Kuva FPR yagera ku butegetsi yaranzwe n’ubuswa no guhuzagurika mu ifatwa ry’ibyemezo kabone n’ubwo byaba bifite ingaruka zikomeye ku gihugu, FPR ntabwo yicara ngo itekereze byimbitse, ntabwo igisha inama abandi bantu. Ni mu gihe kandi kubera impamvu 2. Iya mbere ni uko FPR iyobowe n’abantu b’injiji, abenshi bakuriye mu biraro by’inka iyo za Nakivale na Nshungerezi, abandi bakuriye ku mihanda ya Kampala, nyuma bisanga ku butegetsi batazi icyo bivuze.


Uwagize ibyago byo kugera mu ishuri amamenya akenge, Agatsiko kifatiye FPR ntikamurebera izuba: iyo atishwe , ngo afungwe cyangwa ahunge, ahindurwa ikiragi kandi atabuze ururimi ! Turibuka abana bataye amashuri yabo ya Kaminuza bakava  i Burundi no mu Rwanda bagiye gufasha FPR urugamba, hanyuma bakaza kwicirwa mu rugano kubera icyaha kimwe cy’uko bari barize kaminuza gusa: izo nkandagirabitabo zabishe ngo zabahoraga icyaha cyo kuba  intellectuals. Ibi ni mu gihe kandi kuko abagize FPR biyemeje (ku ngufu) kuyigurisha (nabo batiretse) ku muntu umwe ariwe Kagame Paul. Uyu niwe ufata ibyemezo kuva FPR yatangira intambara muri 1990 kugera uyu munsi muri 2012. Niwe ufata icyemezo cy’ugomba kubaho n‘ugomba kwicwa. Ibi byo gucirwa urwo gupfa nta rubanza rubaye tukaba twari tubimenyereye cyane ku bantu bakuze, ariko ubu noneho byageze ku mwana utaravuka udafite ikindi cyaha uretse kuba nyina umutwite ngo atamushaka.


Iyi mitegekere rero igira ingaruka zikomeye ku gihugu, kuko burya umutwe umwe (nawo wituriye mu icuraburindi ry’ubujiji) wifasha gusara ntiwifasha gutekereza ibyiza, n’iyo ugerageje gutekereza urahuzagurika. Ushaka gusobanukirwa no guhuzagurika ndetse n’ubujiji bw’Agatsiko kayoboye FPR, yakurikira ikiganiro Minister Karugarama yagiranye n’’Imvo n’Imvano yo  kuwa 24-03-2012.


2.UMUCO N’AMATEGEKO BY’U RWANDA N’ABANYARWANDA BIRUGARIJWE.


Kuva kera na kare umuco w’abanyarwanda ntabwo washyigikiraga ko umwana w’umukobwa atwara inda atararongowe ngo abe atunzwe n’umugabo uzwi. Mu mitekerereze y’icyo gihe abakurambere bibwiraga ko guca ukubiri n’uwo muco mwiza  bishobora gukururira ibyago igihugu. Byafatwaga nk’ibishobora kwanduza igihugu , bigashobora no kuba byagikururira amapfa, n’ibindi byorezo. Uretse ko n’ubusambanyi butari bweze cyane muri icyo gihe, ariko uwabaga agaragaweho no gutwara inda yafatwaga nk’ishyano akajyanwa ku kirwa cy’Ijwi cyangwa agatabwa mu rwobo rwa Bayanga, imiryango ikanywa amasubyo, igakora n’imihango bigendanye.


Dore urugero rubyumvikanisha neza: Umwami Kigeli Rwabugiri (1853-1895) yategetse ko Murorunkwere, nyina umubyara, yicwa kuko hari amakuru yemeza ko yari afite  inda y’ikinyendaro yatewe n’umugaragu we Seruteganya. Murorunkwere yarishwe ariko babaze umurambo we ku itegeko ry’umwami,  basanga byari ukumubeshyera atari atwite.


Iyi myumvire yaje kugenda ihinduka, bityo abanyarwanda twumva ko muntu atagomba kuzira inda y’ikinyendaro, ndetse ko n’umwana uvutse muri ubwo buryo ari umwana nk’abandi, ko agomba kurengerwa. Ni muri uru rwego Itegeko No 43 ryo kuw 18-05-1970 rihana umugore utwite ukuyemo inda keretse byemejwe ko nyina yagira ikibazo cyo gupfa; iri ryaje gusimburwa n’irindi tegeko No 21-77 ryo kuwa 18-08-1977 naryo rifata gukuramo inda nk’icyaha cyo kwica umwana, rikaba rihanisha igifungo kuva ku myaka 5 kugera kuri 10.


Itegeko-nshingarigenderwaho ubu naryo rivuga ko ubuzima butangira igihe habaye isamwa, kandi ko gukuramo inda bihanwa n’amategeko keretse gusa hari impamvu z’ubuzima (medical reasons).


3.UKUBOKO KWA MPATSIBIHUGU MU GUSHYIRWAHO KW’IRI TEGEKO.


Kugirango usobanukirwe ko iri tegeko ritavuye mu bushake bw’abanyarwanda, reka duhere kuri umwe mu batumirwa b’ikiganiro cy’imvo n’imvano cyahise mu kwezi gushize kwa Werurwe 2012. Chantal Umuhoza ushyigikiye ko abagore n’abakobwa itegeko ritabafata nk’abanyacyaha mu gihe bakuyemo inda kuko ngo “uwo mwana uzavuka batamushaka”.


A.Chantal Umuhoza avoma he ibi bitekerezo byo gucuruza imirambo y' impinja ?


(1)Uyu Chantal Umuhoza ni umukozi wa ARBEF (imwe imaze igihe irimo ubushyamirane bw’abarwanira ubutegetsi). Iyi ARBEF ni member w’umuryango w’abazungu witwa IPPF (International Planned Parentalhood Federation) ukaba ari nawo uyitera inkunga y’amafaranga.


(2)Undi muryango ukorana hafi cyane na IPPF ukaba nawo utera inkunga ARBEF, ni umuryango w’abazungu bo mu Buholandi witwa Rutgers-WFP ufite icyicaro Utlecht.


(3)Byumvikane ko iyi mfashanyo y’amafaranga ariyo budget ivamo n’imishahara abakozi ba ARBEF (na Chantal Umuhoza arimo) bahembwa itangwa n’iyi miryango ya IPPF na Rutgers-WFP. Aha kandi byumvikane ko umuterankunga, iyo aguha amafaranga ye anagutegeka icyo uyakoresha.


(4)Undi muryango w’urubyiruko rw’abanyarwanda ni uwitwa YAM (Youth Action Mouvement), uyu wibarutswe na ARBEF. YAM igizwe n’abasore n’inkumi bakiri bato, ariko bakaba basaba ko guhagarika ubuzima bw’umwana ukiri mu nda (ABORT) bitafatwa nk’icyaha! Muri Mutarama 2012, Rutgers-WFP, na ARBEF byafashije YAM kwandikira President Kagame ibaruwa ndende imusobanurira kandi imusaba ko yafasha iri tegeko rigacamo byihuse. Ibi byabaye nyuma y’inama y’iminsi 2 yahuje abari bitabiriye amahugurwa yamaze amezi 6 yigisha urwo rubyiruko rwari ruturutse muri NGO 30 zo mu gihugu ibijyanye no gukuramo inda. Ari ayo mahugurwa, ari n’iyi nama, amafaranga yabyo yatanzwe na Rutgers-WFP

Iyi Rutgers-WFPni na yo kandi ikomeje gutanga ubufasha mu gukwirakwiza ubutumwa buhamagarira abategetsi b’ U Rwanda kwemera iri tegeko rikajyaho.


 

Ng'urwo urubyiruko rwa Group YAM, rwatojwe ibyo kuniga impinja!
Ng'urwo urubyiruko rwa Group YAM, rwatojwe ibyo kuniga impinja!

Iby’iyi miryango yancengeye urubyiruko rw’u Rwanda ikaba igeze no mu bategetsi ba FPR nta cyiza tuyitezeho. Gusa, gucukumbura iby’izi NGO byafata imyaka itari mike, ariko aha, icyo umuntu yasigarana ni uko:


B. Iyi miryango y’abazungu ifite izindi nyungu ishyize imbere:


(1)Intangiriro ni muri 1994 igihe jenoside yari irimbanije, abanyarwanda barimo kwicana; i Cairo mu Misiri habereye inama y’umuryango ICPD (International Conference on Population and Development) ikaba ariyo yabaye intandaro yo guhatira ibihugu, cyane cyane iby’Afrika, kwemerera ababyeyi n’abakobwa bakajya bakuramo inda bidafashwe nk’icyaha.

 

(2)Umuryango Rutgers-WFP ukaba rero nk’uko bigaragara ahahttp://www.rutgerswpf.org ushinzwe gushyira mu bikorwa ibyemezo by’iyi nama yo muri 1994 n’izindi zayikurikiye. Ukorera mu bihugu bigitera imbere nka Vietnam na Indonesia n’ahandi wigisha ibyo gukuramo inda n’amategeko ajyanye nabyo.


(3)Iyi Rutgers-WFP kandi ifashwa n’umuryango twavuze hejuru wa IPPF washinzwe muri 1952 n’umuholandi W F-Storm wavuganiraga abagore akanabafasha gukuramo inda. IPPF ikorera mu bihugu bya Tanzania, Rwanda, Mali, Malawi, yigisha ibijyanye n’uburyo bw’abaholandi bujaynye n’imyororokere harimo no gukuramo inda ku bushake. Ibindi bisobanuro wabisanga aha www.ippf.org


(4)Kumenya aho iyi miryango yombi hamwe n’iyindi ivana amafaranga ishora muri ibi bihugu byacu byafasha neza kumenya intego zayo (ariko sicyo iyi nyandiko igambiriye).


(5) Uyu Chantal Umuhoza navuze hejuru niwe ushinzwe ibikorwa by’ishami ry’ikigega cyitwa SAAF (Safe Abortion Action Fund ) mu Rwanda. Ni ikigega cyashinzwe muri 2006  n’Abongereza, kikaba kigengwa na IPPF, giterwa inkunga n’ibihugu bya UK, Danemark, Sweden, Norway, Switzerland. Baherutse gushyiramo miliyari 800 RwF zo gufasha ibihugu cyane cyane by’Afrika kugabanya ibibazo biterwa no gukuramo inda.  Mu myumvire yabo, bumwe mu buryo bwo kugabanya ibyo bibazo ni ukureka abagore n’abakobwa bakavanamo izo nda bidafashwe nk’icyaha cyo kwica.

(6)Biragaragara ko ibi bikorwa birimo AMAFARANGA  atubutse, aka kayabo akaba ariko kavugisha abambari ba FPR nka Umuhoza Chantal amangambure, akaba kandi atangwa n’ibihugu by’ibihangange bifite imigambi yihishe inyuma  y’ izi NGO zo mu gihugu.


C. Imwe muri iyo migambi  itajya ivugwa ni uko:


Abazungu bafata ko abantu bo mu bihugu by’abakene cyane cyane iby’Afrika bateje ikibazo ku isi kuko baroroka cyane, nta production yabo, nta contribution bagira mu bukungu bw’isi, bityo kubagabanya bigomba kuba imwe mu migambi y’igihe kirekire. Niyo mpamvu imwe mu migambi y’izi NGO ni:

(1)Gushyira mu bikorwa, gahunda-politiki y’ibihugu by’abazungu ijyanye akenshi no kubanza gusenya umuco w’ibihugu izo gahunda zizakorwamo kuko umuntu utagira umuco, umuyobora aho ushaka hose kandi byaragaragaye ko intego nyinshi zabo ziba zibangamiye umuco w’Abanyafrika

 

Reba uko IPPF ibitekereza mu bushakashatsi yakoreye mu Rwanda:

[in Rwanda], abortion is permitted to save the life of a woman and also to preserve the mental and/or physical health of a women, however it is not permitted by law in cases of rape, incest for foetal impairment, economic or social reason or on request.There is a contradiction because the National policy on reproductive health emphasises family planning and at the same time discourages abortion, although abortion cant be envisaged as tool of family planning, there is no justification as some critics say for illegalizing abortion in a country like Rwanda which is one of the most densely populated countries in the world… [The emphasis is mine] 

 

(2)Guhoza abanyafrika mu bintu bitihutirwa, bituma badatekereza ku iterambere ryabo, bagahora bumva ko bagomba gutekererezwa n’abazungu, ndetse no mu bintu byoroshye nko kuboneza urubyaro.

FPR rero mu ntambara yo kugira isura nziza, ntizuyaza gushyira mu bikorwa ibyo iyi miryango y’abaterankunga ishaka byose kabone n’iyo byaba bibangamiye Abanyarwanda, kuko nabo bazi ko idahangayikishijwe n’ineza y’abanyarwanda.

 

4. IKIBAZO CY’UBUSAMBANYI GITEYE GITE MU RWANDA


A.Ikibazo cy’inda z’indaro kiraturuka ku busambanyi bwiyongereye muri uru Rwanda.  

   

Nk’ umuntu uba mu Rwanda kuva 1994, reka ngerageze gutanga ishusho y’ikibazo cy’ubusambanyi uko cyagiye gikura cyane cyane mu mugi wa Kigali ubu kikaba cyarakwiriye no mu giturage.


(1)Iyo witegereje neza usanga ikibazo cy’ubusambanyi n’inda z’indaro cyarafashe intera ndende muri 1994. Abakobwa b’abatutsikazi basambanijwe n’interahamwe, abarokotse jenoside nanone barongera basambanywa n’abasilikali ba FPR ku bwinshi mu cyiswe “gutanga intsinzi”,ndetse na MINUAR ishyiraho akayo idufasha gukwirakwiza ubusambanyi na HIV/SIDA. Ababaye mu nkambi z’impuzi Congo n’ahandi baribuka promiscuité yatumaga abenshi bishora mu busambanyi atari uko babikunze. Ibyo byabaye 1994 birakomeza kugera muri za 1998.


(2)Na none kuva 1994 kugera mu myaka 2005, abagore b’abahutukazi bari bafite abagabo bafunze. Ndetse abagore n’abakobwa bafunzwe, bagiye baterwa inda n’abandi bagabo cyane cyane Abasurveillant bari bashinzwe kubarinda. Nta muntu watekerezaga ko ibi byose bishobora kuba icyorezo.

 

(3)Hiyongereye kandi icyorezo cy’abakobwa cyane cyane abigaga muri kaminuza ya KIST bafataga bus kuwa gatanu bakajya gukora ubusambanyi ku mihanda na boites de nuits za Kampala, bakagaruka ku cyumweru bagakomeza amasomo kuwa mbere…! Ibi byaviriyemo abana benshi gutwara inda akenshi batari bamenyereye uyu mwuga babaga bawujyanywemo na bagenzi babo cyane cyane babaye Uganda.


(4)Ntabwo kandi twakwibagirwa kuvuga ko hari n’indaya zari zisanzwe ziriho muri quartiers za Biryogo (ahazwi nka i Matimba), Gikondo (Sodoma), Remera (mu migina)….! Uretse ko izi zaje kubura abaclients kubera impamvu zitandukanye.


(5)Nibutse ko muri iyi myaka 2005-2009 aribwo ibimenyetso by’ubukene byatangiye kwigaragaza mu baturage; iyo ukurikiye neza usanga muri iyi myaka ari nabwo FPR yatangiye gukaza umurego mu gusahura no kwikubira ubutunzi bw’igihugu; abakurikira muribuka neza crise yabaye muri Banking Sector, muribuka Microfinances hafi ya zose zitwara umutungo w’ababikijemo (n’ubu batarishyurwa), kugera ubwo BNR imena amafaranga (Liquidity Bail out) muri Banks zo mu gihugu.


(6)Ubu bukene bwateje imibereho mibi mu banyarwanda maze urubyiruko rurushaho kwishora mu busambanyi ku bwinshi kuburyo byavuye mu mugi bigafata n’ibyaro. Abana biga mu mashuri yisumbuye cyane cyane nibo byagizeho ingaruka kuko batwaraga inda bagahita bava no mu ishuri. Iyi mibereho yahaye icyuho abagabo bakuze (kuko aribo akenshi baba bafite amafaranga) kwinjira mu rubyiruko rw’abana bari mu mashuri yisumbuye na universités bakarusambanya ku mafaranga y’intica ntikize.


(7)Byageze n’aho abitwa ba Aunts babikoramo business bafatanije n’abana bamwe biga mu bigo bacumbikiwe, bagashaka abana b’abakobwa bo kujyana gusambanya mu mahoteli amwe n’amwe  ya hano muri Kigali, uretse ko aha Police yahakoze akazi gakomeye ikabirwanya.


(8)Ubu busambanyi bwateje umubare munini w’abarwayi ba SIDA, kuva kuri bamwe mu bayobozi, ukanyura ku rubyiruko rwo mu miryango ikize ukagera ku bakene bo mu mugi no mu cyaro ku buryo imibare y’abarwayi ba SIDA yo muri iriya myaka yerekenaga ko abarwayi bagera hafi kuri 12% ariko kuko iyi mibare yatangaga isura mbi y’igihugu, uko yaje guhindurwa ikaba 3 % ntawabimenya, ni technique FPR yihariye muri social and economical statistics engineering.


(9)FPR imaze kubona ko iguwe gitumo ititeguye yabuze icyo ikora, kuko nta Social Policy ijyanye nabyo igira, maze irahuzagurika karahava. Nibwo mu mugi wa Kigali n’ahandi twatangiye kubona ku mihanda yose minini yo mu gihugu ibyapa bya IMBUTO FUNDATION byanditseho ngo SINIGURISHA n’andi magambo tutari tumenyereye mu Rwanda nka “AVOID CROSS GENERATION SEX”, “FATA UMWANA WESE NK’UWAWE”…n’ibindi bipfuye amaso….cyakora ntibyabuzaga ko amafaranga atagira ingano ajyanwa mu byitwaga seminars na workshops zo kwiga icyo kibazo.


(10)Ibi byafashije ba rusahurira-mu-nduru bo muri FPR ndetse n’abandi bashonji gushinga ONG ku bwisnhi. Byatumye ariko nanone  abazungu, banyuze muri izi ONG babasha kwinjirira muri iyo Social Phenomena, babasha gucengera inzego zifata ibyemezo mu gihugu , ngo mu rwego rwo gufasha Leta gukemura icyo kibazo, gusa babishakira amazina bitewe n’ikigamijwe. Hamwe twumva amagambo ngo “REPRODUCTIVE HEALTH”, “GENDER BASED VIOLENCE”, “FAMILY PLANNING”, n’izindi nyinshi zishingiye kuri SIDA ariko hafi ya zose ziterwa inkunga n’amahanga, nta faranga Leta ishyiramo.


(11)Muri ibi byose ikintu cy’ingenzi iyi phenomena yazanye ni uko yatumyeikintu cyo kwifata gisanganywe imizi mu muco w’abanyarwanda cyahise gishira kuburyo ubu bitakiri umugayo kumva ngo kananaka yafashwe asamabana! Ibi ndetse ntibyanasize abategetsi ba FPR. Turibuka, inkuru zagiye zisohoka mu binyamakuru nk’umuseso, n’ibindi.  Natanga urugero ku nkuru y’uwari Minister Habineza Joseph n’abana b’abakobwa b’abangavu, kimwe n’abandi batigeze bandikwa ariko bikavugwa muri uyu mugi…!


(12)Ntitwakwibagirwa kuvuga kandi kuri rapport Transparency International-Rwanda iherutse gusohora yerekana ko ruswa ishingiye ku mibonano mpuzabitsina yashinze imizi mu nzego za Leta, mu itangwa ry’akazi aho umukoresha abanza kugusaba ko muryamana kugirango wemerwe ko watsinze ikizamini cy’akazi. Iyi raport ntabwo Leta yigeze iyivuguruza ku buryo umuntu abyise “INSTITUTINALISED PROSTITUTION” cyangwa“INSTITUTIONALISED SEXUAL EXPLOITATION” ishyigikiwe na FPR ntabwo yaba abeshye.


B. Ubu byifashe bite?


Ubu uko ibintu bimeze hano mu Rwanda, ni uko ubusambanyi bwahawe icyicaro, ntabwo bikiri ikintu umuco nyarwanda ufata nk’ishyano. Tubifata nk’ibintu bisanzwe kumva ngo umugore yaciye inyuma umugabo we cyangwa se n’umugabo afite bureau ya kabiri, tubifata nk’ibisanzwe, kumva ko abantu basambaniye mu kiriyo cyo kwibuka jenoside, iyo mu gatondo turimo gutoragura condoms hafi y’igishyito, ntawe bitera hugungabana!


(1)Abagabo bakuze barishora mu rubyiruko bakarusambanya. Ubu rwose tumenyereye ba Sugar Dady. Aho kugirango uwo mwangavu ukiri secondaire watewe inda n’umugabo ungana na se w’imyaka 50 atware inda, ayibyare bibe igisebo kuri uwo mugabo, ahita ajyanwa kuyikuramo.

 

(2)Birogeye mu mashuri ya secondaire na universities, aho kubona amanota yo kwimuka atari ukwiga gusa, no gutanga igitsina bigira uruhare. Ibi kandi birogeye mu bihaye Imana bo muri aya madini y’inzaduka. 

 

(3)Abagore nabo ntibasigaye. Hari ba Sugar Mamy cyane cyane basigaye ari abapfakazi nyuma ya 1994, barafata abana b’abasore bikitwa ko babarera ariko bakabasambanya, bakabaha amafaranga (bijya kumera nka contract y’igihe runaka).

 

(4)Dufite abana b’abakobwa cyane cyane abari muri universities hano i Kigali, bashinzwe kwitabira inama–mpuzamahanga zibera hano. Intego yabo ni ukwigurisha n’abo bashyitsi. Ibi ahandi byitwa “SEXUAL TOURISM” . Uzimanira abo bashyitsi utwo twangavu kumumemya ntibyoroshye, ariko wa mugani wa padiri Thomas burya gukeka niyo ntangiriro yo kumenya ukuri. Usamiye inda muri uko kuzimana ayikuramo, akazi kagakomeza !

 

(5)Dufite umuco mushya wadutse twita “GUPFUBURA”, abagize iri shyirahamwe bakorera muri uyu mungi wa Kigali. Sinibwira ko byananiye Police guhagarika ibi bikorwa by’urukozasoni.  Abagore bafite amafaranga ngo bafite ikibazo cyo kutarongorwa ngo bashire ipfa, barajya muri ubwo busambanyi bakishyura agatubutse, bagapfuburwa bagataha. Byumvikane ko usamiyeyo inda, atatinyuka kubihingutsa imbere y’umubago we. Igisubizo ni ugukuramo iyo nda !

 

(6)Hari abasambana bahuje ibitsina (lesbians, guys) muri uyu mugi. Mwagiye mubyumva mu binyamakuru. Nabo itegeko ribemerera gushyingiranwa ejo muzaryumva muri Parliament, iri ryo gukuramo inda nirimara kwemezwa !

 

(7)Dufite abazungu (cyane cyane abakobwa b’abanyamerika n’abongereza) banyanyagiye hano mu gihugu, ngo baje mu kazi k’ubu volonteri (voluntary work). Uzabasanga akenshi mu mashuri nka UNR, ndetse na Secondaires zimwe na zimwe. Abo barashora abana b’abasore mu busambanyi, ubusinzi n’ibiyobyabwenge, buri week-end uzababona mu tubari na za boites hano muri Kigali, bakamanuka ku wa mbere bakajya kwiga.

 

(8)Dufite ubusambanyi buri kubera mu itangwa ry’akazi nk’uko nabikomojeho hejuru, ubu hateye ibyitwa Lodges akenshi niho bukorerwa, abatabishoboye baparika ikimodoka cya fumé, ukayicaho ubona irimo kubyina, ukumirwa ukikomereza urugendo !

 

(9)Muri make ubu abana b’abakobwa bari mu kigero cya 14~30 bari mu gihirahiro cyo gutwara inda z’indaro no kwandura indwara nka SIDA, batazi uko bacyikuramo. Kandi ababateza ibyo bibazo barabarirwa mu bakuru bakabaye ababyeyi babo bo kubahanura. FPR igisubizo igiye kubaha ngo ni ukuvanamo inda bagakomeza ubusambanyi.


(10)Abahungu nabo 12~ 35 bari mu gihirahiro cy’ubusambanyi, ubusinzi n’ibiyobyabwenge mu by’ukuri badafite kirengera. Uretse Janet Kagame umara kurya imfashanyo z’amahanga agahamagara Police akayiha amabwiriza, nta yindi mfanyanyo nzima uru rwanda rw’ejo ruhabwa n’igihugu !

 

Ninde uri inyuma y’ubu busambanyi buteye inkeke? Ninde uri inyuma y’ibi biyobyabwenge byamaze basaza bacu na barumuna bacu, ninde urimo gucuruza abanyarwandakazi mu busambanyi n’abanyamahanga? NTa WUNDI UTARI AGATSIKO K’ABASAJYA BIGARURIYE  FPR-INKOTANYI.


5.UKO IKIBAZO CYO GUKURAMO INDA GITEYE MU RWANDA, MU KARERE KA AFRICA.


Iyo ukurikiye neza, ibikorwa byo gukuramo inda (nk’uko nabikomojeho haruguru) byakabije umurego nyuma gato ya 1994, akenshi byari biturutse ku kuba abakobwa baragiye batwara inda batabigambiriye, bazitewe n’interahamwe, abasilikare ba FPR mu gihe cy’intsinzi kimwe n’indi mibereho yatumaga umukobwa abona ko atashobora kurera uwo mwana.


Nyuma, mu myaka ya 2000-2005 ubwo hari impagarara za politiki, n’ingengabitekerezo ya jenoside irimbanyije hadutse ikindi gice cy’abakobwa bakuragamo inda babitegetswe n’ababyeyi babo kuko babaga bazitewe n’abasore bo mu bwo bw’abahutu (ibi ariko ntibyatinze cg ngo bifate intera ndende).


Gukuramo inda rero byatangiye kubaho kare, ariko imizi y’ikibazo ntiyitabwaho, ari mu bufasha cyangwa mu mategeko,  none FPR itunguwe bayereka imibare idashobora no kubasha gusoma ngo iyumve.


(1)Muri rusange, muri Africa, hari ibihugu bitatu gusa byemerara abagore gukuramo inda: Tunisia, South Africa, Cap Verde, nta nkurikizi z’amategeko.


(2)Ibihugu byemera gukuramo inda kubera ingaruka zaba ku buzima bw’umubyeyi gusa ni: Cote d’Ivore, Tanzania, Uganda, Libya, Malawi, Mali, Nigeria na Sudan.


(3)Ibihugu byemera gukuramo inda kubera kubungabunga ubuzima bwa nyina, yafashwe ku ngufu…ari nabyo u Rwanda rwabarirwagamo ni: Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Chad, Comoros,Djibuti, Equatorial  Guinea, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Kenya, Morocco, Mozambiques, Niger, Togo na Zimbabwe.

 

(4)Hari kandi ibihugu bitemera namba kuvanamo inda ibyo ni Angola, CAR, Congo Brazza, DRC, Egypt, Gabon, Guinea Bissau, Lesotho, Madagascar, Mauritania, Mortius, Sao Tome, Senegal, na Somalia.

 

(5)Igihugu kimwe gusa cya Zambia nicyo cyemera ko umugore yakuramo inda mu gihe yumvise ko nta bushobozi bw’umutungo bwo kuzarera uwo mwana afite.

 

(6)Biragaragara ko gahunda iriho ari ukuvana ibihugu bya Africa muri biriya byiciro, bikajya mu cyiciro kimwe na Zambia, South Africa,

 

(7)Uburyo bukoreshwa ni ukunyuza iyi gahunda muri ONG locales zigahabwa amafaranga, hagakorwa ikitwa ubushakashatsi bigahita byemezwa ko abicwa no gukuramo inda ari benshi cyane, ko ndetse ibyo bintu bitakwihanganirwa. Mu Rwanda ubwo bushakashatsi bwasohotse mu kwezi gushize bukozwe n’ ikigo cy’Abanyamerica cyitwa GUTTMACHER INSTITUTE gifatanije na MINISANTE nayo yitabaje abarimu 3 bo muri UNR aribo Basinga Paulin, Francine Birungi na Fidele Ngabo.

 

(8)Mu kwezi kwa 5,6,7,8 muri 2010, bazengurutse mu mavuriro 166 gusa yo mu Rwanda babaza abaganga ibijyanye n’ubuvuzi baha abagore babagana bamaze gukuramo inda.


Mu kigereranyo bakoze (estimate) basanze ko abagore 10 ku bagore 1000 (ni ukuvuga 1%) bari hagati y’imyaka 15 na 49 baje kwivuza nyuma yo gukuramo inda mu mwaka wa 2009.

 

(9)Nk’uko tubimenyereye ko FPR iyo ibonye imibare ya statistics yihutira kuyivugisha urukonjo, byahise bitangazwa ko mu Rwanda abagore bakuramo inda ari benshi cyane ndetse ko ari n’icyorezo kigomba kubonerwa igisubizo vuba na bwangu …! Ubwo abadepite itegeko bari bamazeho iminsi kuva muri 2007 bategekwa kuryihutisha…!

 

(10)Iyi ngirwa bushakashatsi nimbona akanya nzayigarukaho ngaragaze amakosa yuzuyemo yo gupfundikanya imibare na techniques z’ubushakashatsi zicuramye hagamijwe gusa gutsindagira igishakwa na FPR.

Ushobora kuyisomera aha: http://paa2011.princeton.edu/download.aspx?submissionId=110387

 

(11)Ikigaragara cyo ni uko iyi ari intambara yatangiye muri 2007. Kanda aha usome uko kimwe mu mizindaro ya FPR yumvaga iki kibazo muri 2008 n’ubuzima muri rusange: http://focus.rw/wp/2008/08/the-case-for-legalizing-abortion/

 

6.IMIGAMBI, INYUNGU Z’AMAFARANGA, UBUJIJI NO GUHUZAGURIKA BY’AGATSIKO KA FPR MU GUSHYIRAHO ITEGEKO.


Mu kiganiro cy’Imvo n’Imvano cyahise kuri BBC, Tharcise Karugarama aragira ati “…gukuramo inda ni ijambo risanzwe twasanze” ? ati mbese ubwo byabagaho; ariko akiyibagiza ko mu mateka y’u Rwanda yaba amazima cyangwa se amwe FPR yagoretse, nta nahamwe usanga abaturage barakuragamo inda ku bushake bwabo. Kuvamo kw’inda byaterwaga n’izindi mpamvu zidafite aho zihuriye n’ubushake bwa nyina utwite bwo kwakira cyangwa kutakira uwo mwana. Kubyita gutya kandi byanaterwaga n’uko abanyarwanda batari bazi imikurire y’umwana uri munda ya nyina. Abahanga mu by’ubuzima bavuga ko nyuma y’iminsi 40 umwana aba yamaze kuba umuntu ufite ingingo zose zishigaje gukura.

 

A.Hari impamvu nyinshi zigiye gutuma iri tegeko rijyaho ariko iz’ingenzi ni:


(1)Dore uko Population Division ya UN ibivuga “…As a result, there is[in Rwanda]a continuing political pressure to further liberalize abortionlaw despite a general pronatalist view arising from the genocide’s traumatic loss of life…”

 

N’ubwo ariko hari iki gitutu cya politiki (tutazi aho gituruka) kiri kuri FPR, bimeze nko korosora uwabyukaga kuko nayo ubwayo ibifitemo inyungu z’amafaranga n’iza politiki-mpuzamahanga.

 

(2)Kuba FPR igiye gushyiraho iri tegeko ryemerera igitsina gore kwica umwana utaravuka, ni umugambi muremure ifite wo kugabanya imyororokere y’abanyarwanda yihuta cyane. Mu by’ukuri iki ni ikibazo twe abanyarwanda ndetse n’abazungu tubona ko kiriho ariko kubera impamvu navuze hejuru z’ubujiji, FPR yakiburiye igisubizo. Ubu muri 2012abanyarwanda barakabakaba 11,033,141 bavuye kuri 7,229,129 muri2000. Biteganijwe ko niba tugendeye kuri fertility rate ya 3.9 (iteganijwe kugerwaho muri 2020, NISR) abanyarwanda bazaba ari 13, 838,421 (ibi nabyo bigaragara ko ari imibare ya tekiniki ya FPR).

 

(3)Twagiye dukurikirana kenshi policy za FPR zijyanye no guhagarika ubwiyongere bukabije bw’abaturage ariko bikagaragara ko zuzuyemo ubujiji no guhuzagurika. Iherutse ni iyerekeye abagabo, aho Ministeri y’ubuzima yahawe gahunda yo kuba yamaze gukona abagabo bagera kuri 700,000 mu myaka 3. Mu by’ukuri abanyarwanda ntibategereze umuti utanzwe na FPR kuri iki kibazo. Twibutse ko ibi bintu byo gukona ikivunge (mass) cy’abantu isi yose itabishyigikiye. Ni imwe mu mikorere yigeze kubaho hamwe na hamwe ariko iza kurekwa, none FPR niyo ishaka kutuzanira ngo ubwo ni innovation! Amahanga amaze kubyamagana FPR yahindutse nk’agaca batesheje umushwi w’inkoko, maze si ukwinyuraguramo karahava.

 

(4)Muri iri tegeko igishishikaje FPR nk’ishyaka riri ku butegetsi, ni isura amahanga ayiha n’amafaranga izavana mu baterankunga kubera guhitisha iri tegeko. Impungenge z’abanyarwanda, FPR yo izifata nk’amarangamutima atagomba kwitabwaho.

 

(5)Ku rwego rw’abantu ku giti cyabo, abaganga (abenshi ni abayoboke ba FPR ) bafite amavuriro yigenga nibo bagiye kubyungukiramo kuko bitazaba bikiri icyaha gihanwa n’amategeko. Iyi niyo mpamvu udashobora kumva hari umutegetsi n’umwe urwanya iri tegeko.Soma hepfo wumve uko uwo mutegarugori Mukamusoni Florence yishimiye ko agiye kunguka amafaranga avanye mu kwica impinja zitaravuka.

 

http://www.africomnet.org/communication-resources/highlights/1279-rwanda-faces-tricky-decision-in-legal-abortion-debate.html

 

(6)Mu gihe dutekereza kuri aya mahano ya FPR ariko, twibuke ko mu bihugu by’i Buraya na USA, gukoresha embryon mubyo bita stem cells researchbitaremerwa ngo byorohere abashakashatsi kuzikoresha kuko bisaba n’ubundi kwica icyo kiremwa kiri munda ya nyina. Ikindi kandi imiti ishobora kuvumburwa muri ubwo bushakashatsi ntabwo ireba abazungu gusa, n’abirabura ni isoko ryayo ryagutse. Ntibizadutangaza tuvumbuye ko embryons/placenta zivuye mu Rwanda no mu bindi bihugu by’ Africa zatangiye kugurishwa hanze mu minsi ya vuba aha!

 

7.UBWOBA NO KUBURA ICYEREKEZO KW’ABANYARWANDA

 

(1)Kubera impamvu nyinshi ntari bugarukeho, ariko cyane cyane zijyanye n’igitugu n’iterabwoba FPR iyoboresheje igihugu kuva 1994, abanyarwanda bose bokamwe n’ubwoba, ndetse butasize na Leta ubwayo.

 

(2)Iyi niyo mpamvu wumva Minister Karugarama ajya gutangira ikiganiro akabanza agatondagura ingingo zigera kuri 4 ariko zose zigaragaza ko Leta arimo ari inyabubasha itavuguruzwa, ko ari igikamyo-ndakumirwa. Ni ukubera ko nawe afite ubwoba muri we.

 

(3)Niyo mpamvu wumva Musenyeri atakamba asaba randez-vous minister kuri radio mu kiganiro rusange nk’aho ntabundi buryo bagira bwo kuganira bagamije gukemura ibibazo.

 

(4)Niyo mpamvu wumva umunyamakuru yirinda kubaza ikibazo kiremereye minister kuko aziko abikoze radio akorera yafungwa bityo akabura akazi…

 

(5)Ubu bwoba kandi nibwo butuma udashobora kumva hari umunyarwanda uvuga yamagana amahano FPR ikomeje gukora, n’ubivuze akabikora anonera ngo adakoma rutenderi,

 

(6)Niyo mpamvu wumva Musenyeri nka Simaragdi Mbonyintege aravuze ati: “…Ntabwo dufite ubushobozi bwo kurihagarika, ariko niriramuka risinyweho tuzagaragaza uko tubibona nk’abakristu ko gukuramo inda ari ubwicanyi nk’ubundi bwose….” Nyumvira nawe ra ! Musenyeri utegereje ko itegeko risinywa…Ubundi se FPR yo iyobewe ko ari ubwicanyi nk’ubundi bwose?

 

(7)Birazwi ko iyo umuntu afite ubwoba adatekereza neza, bityo ntanamenya gufata icyerekezo cy’aho ashaka kujya, ibi nibyo byago byagwiririye abanyarwanda, niwo musaraba bahetse kuri uno munsi! Uyu musaraba w’ ubwoba kandi uri mu nzego zose z’ubuzima bw’igihugu kuva ku bategetsi b’ingeri zose bahatirwa gukora ibyo batemera, ukanyura ku basilikali bafungwa nk’ihene, ukagera ku Bihayimana baruciye bakarumira, ugasozereza ku baturage basanzwe barabaye nka ka “kanyoni karitse ku nzira”.

 

8.UMWANZURO

 

 Ibi byose ninde ubifitemo inyungu ?


Biragaragarira buri wese ko umuryango-nyarwanda urimo kwangirika biteye ubwoba. Ni nde urimo kubikuramo inyungu ? Usibye inyungu z’amafaranga n’iza politique FPR ikura muri ubu bucakara yashyizemo abanyarwanda, kumva neza strategies za FPR birasaba ko wowe wisesengurira ibi bikurikira; ari nabyo bigize umwanzuro w’iyi nyandiko.


(1)GUSHORA URUBYIRUKO MU BIYOBYABWENGE N’UBUSAMABANYI, UKARUHA UBURENGANZIRA BWO KWICA IMPINJA ZIKIRI MU NDA, NI UMWE MU MIGAMBI YA FPR YO GUSENYA INKINGI-SHINGIRO Z’UMUCO-NYARWNDA.

 

(2)IYO UMUCO W’IGIHUGU UDAFITE INKINGI-SHINGIRO, ICYO GIHUGU BAVUGA KO NTA MUCO NYIRIZINA GIFITE.

 

(3)IYO IGIHUGU KIDAFITE UMUCO-NYIRIZINA, NTA CYEREKEZO ICYO GIHUGU KIBA GIFITE.

 

(4)IMBARAGA ZIHINDURA IGIHUGU NI URUBYIRUKO; IYO URWO RUBYIRUKO RUHUGIYE MU KUNYWA URUMOGI  NO GUSAMBANA NTIRUGIRA ICYEREKEZO BITYO KURUYOBORA BIROROHA KANDI NTIRUSHOBORA KUZIGERA RUBA A CHALLENGE KUKO RUTAVAMO UMU-LEADER. AHA TWIBUKE KO UYU MUNSI URUBYIRUKO RUGIZE 50%BY’ABATURAGE B’U RWANDA


(5)Ngibyo ng’uko aho FPR igejeje u Rwanda. Inkingi ya mbere y’umuco ni ukubaha ubuzima, iyi nkingi kuva kuri Rucunshu (1897), 1959, 1990, 1994, 1998 kugera uyu munsi  yakomeje gusenywa, muri iki gihe yibasiwe n'Agatsiko k’Abasajya bigaruriye ikintu gifite imikorere idasobanutse neza  cyitwa umuryango wa FPR-Inkotanyi.


(6)Ibi nyamara biragaragaza ubujiji n’ubuswa bw’indengakamere byokamye umuryango wa FPR. Impamvu mvuga ibi ni uko gutegeka abanyarwnda bidasaba kubanza kubavana mu muco wabo cyangwa kubatesha icyerekezo. Amateka y’abagereki yagombye kubabera akabarore. Gusenya umuco kwabo byabasenyeye igihugu kandi ntabwo byatumye ubutegetsi bwariho icyo gihe bugumaho.


(7)Banyarwanda niduhaguruke twese dutabare. Uru rugamba si u rwa Bishop  Smaragde, si u rwa Chantal Umuhoza, si urwa Karugarama, si urwa Yussufu Mugenzi, si urwa Kagame Paul, cyane cyane ko aba bose bariconfused!  Ni urugamba rwacu twebwe twese abanyarwanda bafite umutima ukunda igihugu cy’abasogokuruza.

 

Mugire ubuzima n’amahoro arambye biva kuri Nyagasani.

 

Esther Mutesi

 

 

Kanda hasi aho wirebe uko umuganga asobanura ibyago byo kwica umwana ukiri mu nda!

 

Commentaires : 117
 • #117

  紅蜘蛛 (vendredi, 02 août 2013 10:03)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王

  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛

  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴

  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝

  http://www.kanpoudonya.com/Energy.html 精力剤
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html 五便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html ru486 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html 男宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html 天天素
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 中絶薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html 蟻力神
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html 三體牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html 三体牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html VVK
  http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html 小情人
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html Wenickman
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 女性用媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html 催情
  http://www.kanpoudonya.com/list/19.html 殺精子剤
  http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html 蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html 終極痩身
  http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html FLY D5
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html 中絶薬RU486
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 経口避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html 絶對高潮
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売店
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 正規品
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html 威哥王 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html 威哥王三鞭粒

 • #116

  巨人倍増 (vendredi, 02 août 2013 10:01)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/

 • #115

  d10媚薬 (vendredi, 02 août 2013 09:58)

  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 本物
  http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html ビグレックス オイル
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html イーリーシン
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html v26 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html 催淫
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html ハナチ
  http://www.kanpocom.com/jingliji/精力剤
  http://www.kanpocom.com/jingliji/xingyuji.html Xing霸
  http://www.kanpocom.com/pro/superfatburning.html FAT BURNING
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/pro/kingse-qidian.html 奇勝カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged6.html SPANISCHE FLIEGE
  http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html ウェイカワン
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/pro/yuxiut.html 御秀堂
  http://www.kanpocom.com/pro/xinqumei.html 曲美 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 正規品
  http://www.kanpocom.com/pro/jugen.html 巨根カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei.html 曲美
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬

  http://www.kanpocom.com/Pro/USA-Excitement.html 興奮剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/pientze-huang.html 片仔廣
  http://www.kanpocom.com/meiyao/媚薬販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/FLYD5yuan.html D5 原液
  http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 蟻王
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 男1號
  http://www.kanpocom.com/Pro/xouzhentang.html 日本秀身堂
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/kunchong-fen.html 西班牙昆虫粉
  http://www.kanpocom.com/pro/meirenbao.html 美人豹
  http://www.kanpocom.com/pro/MaxMan.html ペニス増大
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html アリ王
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html ANT KING
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 媚薬蟻王
  http://www.kanpocom.com/pro/zhuangsantian.html 壮三天

  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html Sex Slave
  http://www.kanpocom.com/Pro/SpanishFliegeD8.html SEX DROPS
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/VVK-Wenickman.html VVK
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/sex-drops5.html セックスドロップ

 • #114

  威哥王 (vendredi, 02 août 2013 09:55)

  漢方,漢方薬,精力剤,媚薬,ダイエット薬--漢方会社
  すべての取扱商品は専門家に検証、推奨され、100%正規品だと確保いたします。
  EMS(国際速達郵便)にて3日間に届く。商品到着100%保証!
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 花痴
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpocom.com/jingliji/ 精力剤
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬
  http://www.kanpocom.com/zhongjue/ 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三体牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486
  http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html 天天素
  http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html 消渇丸
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼1号
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html 蟻力神
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html リドスプレー
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html くらはちほう
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html さんべんぼう
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html 勃起促進
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html 滋養強壮
  http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html 悍神
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html 新一粒神
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html 五便宝
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html 精力増強剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html 超級脂肪燃焼弾
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html 蔵八宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html 催情
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 勃動力
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html 男宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html 魔根
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮
  http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html 終極痩身
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html しんいちつぶしん

  http://www.kanpocom.com/meiyao/ 女性用媚薬
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html 勃動力三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/weige.html 三鞭粒
  http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html ダイエット薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html 早漏防止
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html 法国性奴
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html ナンパオ
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html ベニクモ
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春
  http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html 催情剤
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html キョジンバイゾウ
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRX-Oil.html ビグレックス
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強通販
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/weigewang.html イカオウ
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/pro/zsj.html 経口避妊薬

 • #113

  inzobere (lundi, 16 avril 2012 18:58)

  hewe impuruza yigihe ndakugaye wewe "109" ndabona waba inkomamashyi yujuje ibyangombwa canke umuhezanguni: none ivyo ugaya kwahabyarimana nivyo wifuza ko bikomeza nubu? sinigeze nkurira inyuma yamatungo ariko uwagutuka ntiyaba yihenze! igitekerezo cawe ntaco kitumariye ahubwo ntuzagaruke kuru rubuga rwacu uzarondere aho intore zandika abe ariho uca ubandanyiriza.

 • #112

  kuri#105(ISARABWAYI), (dimanche, 15 avril 2012 15:26)

  urakoze nawe/Raj

 • #111

  Victoire Ingabire akwiye kuregera Komiyo Nyafurika (samedi, 14 avril 2012 22:23)

  Ntacyari gitegerejwe mu Rukiko rw'Ikirenga rwa Kigali ko rwashobora gusenya urukuta rw'amategeko Kagame yiyubakiye kugira ngo yicishe inyundo abo abakora icyaha gikomeye cyo kutadatekereza no kutavuga rumwe nawe. Urukiko rw'Ikirenga rero rumaze kwanga kwakira ikirego cya Victoire Umuhoza gisaba ko amategeko abangamiye uburenganzira bwa muntu n'ubwo Politiki yavanwaho. Abashobora kugera kuri avoka bamubarinira bakwiye kubasaba ko bihutira kugeza ikirego muri Komisiyo Nyafurika ishinzwe uburenganzira bwa Muntu. Nibishboka bikazagera mu Rukiko Nyafurika rushinzwe uburenzira bwa Muntu.


 • #110

  INYENZI (samedi, 14 avril 2012 18:15)

  Dore ub BUSAMBANYI buteye ishozi bwazanywe n'"ABATUTSI" bavuye i "BUGANDE".
  Ikimenyimenyi muzarebe neza ko "ABATUTSIKAZI" bavuye i "BUGANDE" bagira bubuntu cyane, ntabwo bahakana.
  Uyu muco mubi uvanzemo na indwara "SIDA" niba babivanye i "BUGANDE". Urebye neza nta kintu na kimwe kiza bigeze bazana muli runo Rwanda uretse inzangano n'Amatiku.
  Rwanda uli mugatsiko k'INYENZI genda Rwanda urababaje.

 • #109

  Hewe impuruza y'igihe # 106 (samedi, 14 avril 2012 17:34)

  Gukuramo inda byaraziraga, hanyuama Kiliziya iza ikura kirazira. Mu bantu ba bakistu bumviye kiriziya harimo uwari umukuru w'igihugu, Juvénal Habyarimana. Umukobwa we yakuyemo inda y'umuhungu wari inshuti ye ya mbere. Kuberako uwo muhungu yari Umututsi (ise yari ministre Ntashamaje cg undi ntibuka), kwa Kinani ntibihanganiye ayo maraso maze umukobwa wabo ashinguzamo iyo nda, ubu araganje n'umugabo bahuje amaraso. Ngibyo nguko, Kiliziya yakuye kirazira.

 • #108

  RUVUBU (samedi, 14 avril 2012 17:32)

  Jyewe ndabona ko uyu mugore "UMUHOZA Marie Chantal" kugirango ashyire ubwenge ku gihe.

  Ndabona hagomba "ABASORE" bamwe bafite imboro nini zimwe za "RUHAGAMATAKO".

  Byaba byiza Abasore bamucunze bakazimusokamo, akumva neza ubulyo "URUTANGA" rusosera.

  Nyuma gukubitrwa amazi, agasuzuguro ko kwica "IBIREMWA BY'IMANA" kazashira asubize ubwenge ku gihe.

  Uyu mugore akwiye Umusore, umusokamo "RUVUNABATAKA" agasuzuguro afite kagashira.

  "ICYO NICYO CYAMUSHOBORA"

  Ruvubu

 • #107

  Mbisabire (samedi, 14 avril 2012 16:57)

  Njye mbona abakuru b'amadini ari mu Rwanda nibo koko batigiza nkana bashyize hamwe bakandukira Prezida bakamusaba ko atakora iryo kosa ryo gutsemba impinja...bakamumenyesha ko niba atabyemeye nasubiza ibitaro n'amavuriro bafite Leta ikabyirengera...kuko iyo umuntu mukorana ntiyubahe gahunda yawe,,,nta kindi aba ashaka ko ntacyo umaze...kandi ko n'ibyo ukora ari ntakavuro---none se byaba bimaze iki niba musaba ko hari gahunda zibangamye bazisinyira kandi nyuma ngo dukeneye ubufasha bwanyu. Ibintu nibisobanuke

 • #106

  impuruza yigihe. (samedi, 14 avril 2012 15:07)

  harageze ko abashumba bakora ibyo basabwa nkabashumba nyine. nibandikire umukuru w'igihugu ibaruwa ifunguye bamusobanurire ko gukuramo inda arukwica kandi ko ari icyaha gikomeye, bityo kubera impamvu z'ivanjiri (Kristu na kiliziya) badashobora kurota babica kuruhande kandi ninako nabakristu bashinzwe babyigishijwe. we ahitemo kurwanya kiliziya cyangwa se yumve muzaba mukijije roho ye kandi murangije inshingano zanyu nahubundi ejo nyuma yo gushinjwa jonoside mutakoze mwazanshinjwa izo nzirakarengane.

 • #105

  Kuri Raj # 104 (samedi, 14 avril 2012 14:04)

  Urakoze muvandimwe kumpumuriza. Nkwifurije Isabato nziza.


  /Isarabwayi

 • #104

  kuri#103(Isarabwayi), (samedi, 14 avril 2012 12:15)

  Humura jya wituriza, abanyarwanda benshi ntibazi gusubiza ibyo babajijwe"yego cg oya, birashoboka cg ntibishoboka". Ndebera nk,iki gisubizo cya#90, nawe yigaye ariko gushyira mu gaciro bitunaniza iki?
  Raj

 • #103

  Kuri # 90 (samedi, 14 avril 2012 11:49)

  Umutwa ngo yakubiswe urushyi n'inzirabwoba maze ati "dore icyo nkundira ingabo z'igihugu!".

  Urankurugutuye mwa! Rwose sinzasubira kwanjwa ngira uwo nsaba kunkorera incamake.

  Ibyo kugira uwo mpaka byo ndi nka ya mpyisi babajije bati : Madame araho, nayo iti nabuze nuwo nirira. Ntawe mpatse uretse nje, njenyine. Ndirya nkimara ngo mbone naramuka. Aho ushobora kuba utibeshye ni k'ubujiji bwanjye (ari naho izina ryanje), ariko ibisigaye wanyibeshyeho.

  /Isarabwayi

 • #102

  mujyanama (samedi, 14 avril 2012 09:17)

  Kuyobya umuntu biroroshye cyane, upfa kumwereka urugero gusa. Muri Amerika, abasitari biyita ngo culture makers, ariko rero ni nabyo; ibyo bakoze nibyo urubyiruko rwo muri Amerika rukora ndetse no ku isi yose: bariya basitari nibo bajura, abasambanyi, aba gays, mbese nibo batwicira umuco.
  Urundi rugero natanga ni nko muri Afurika y’epfo aho uwayiyoboraga bwana Mbeki, bamubajije impamvu atita ku kibazo cya sida, arasubiza ngo sida ni ubukene. Ejobundi barabimuregeye mu nkiko ko ariwe watintuye urubyiruko akarwereka ko sida nta kibazo.
  None se niba nka Culture maker ariwe ushinzwe urubyiruka n’umuco na siporo nyakubaha bwana Habineza Joseph atunze aba girlfriends batanu kongeraho n’umugore wa 6, ubwo urumva urubyiruko rw’u Rwanda ruzakora iki?
  Reba aba girlfriend atunze:
  http://www.leprophete.fr/actualit%C3%A9s-ad/joseph-13-02-11/
  ubwo kandi uwo ni uwagaragaye gusa, hari n’abatavugwa. Ngaho nimwibaze umuntu ushinzwe urubyiruko!
  http://www.veritasinfo.fr/article-cnr-intwari-iramagana-leta-ya-fpr-inkotanyi-mu-gikorwa-cyo-gucuruza-abari-n-abategarugori-101142170.html
  mwese muzi ukuntu ingabo zitinywa mu Rwanda, nibba ministry wingabo akora ibidakorwa, urumva urubyiruko rwo rwananirwa kwigana abo ba Rwandan culture makers koko?
  http://umudendezo-news.blogspot.com/2012/03/general-kabarebe-ntakimwikoza-ngo-aba.html

 • #101

  Hanyurwimfura wa Ruvunabataka (samedi, 14 avril 2012 04:59)

  • Impfura ni nde?
  Impfura ni uwo musangira ntagucure
  Mwaganira ntakuvemo/ntazimure
  Yakena ntiyibe
  Yakira ntiyirengagize ukennye!
  The "hear nothing, see nothing [say nothing] and do nothing" approach fails to fulfil the promise to "never again!" stand idly by while human beings are slaughtered. It denies justice to the victims and questions our very commitment to humanity. As rabbis we cannot ignore the call of our tradition: ''Whoever destroys a soul, it is considered as if he destroyed an entire world. And whoever saves a life, it is conidered as if he saved an entire world ... ''

 • #100

  Libonukuri! (samedi, 14 avril 2012 04:23)

  Ariko uziko mwigiza nkana! Kagame se yabuzwa n'iki guterekera nyirakuru Kanjogera. We ntiyahagurukiraga ku mpinja?
  Erega twajwemo. Abasenga mubure gusenga.

 • #99

  Dr NDAYISABA OKEMBA (samedi, 14 avril 2012 02:18)

  La vie humaine est sacrée dès la conception c'est à dire dès la fécondation,la vie in utero(vie intra-utérine)jusqu'à la naissance;nul n'a le droit d’interrompre le développement d'un embryon ou d'un fœtus humain sauf en cas de force majeure devant certaines circonstances particulières parmi lesquelles on cite:des malformations ou des anomalies fœtales notamment des anomalies chromosomiques(trisomie 21) non compatibles à la vie future,certaines maladies fœtales(viabilité du fœtus non requise ou incertaine),certaines maladies générales (HTA,Drépanocytose,Diabète sucré,...)pouvant engager le pronostic vital maternel;dans ce cas un avortement thérapeutique est conseillé ou proposé.En dehors de ces cas précis,tout avortement est considéré comme un acte criminel;par conséquent il n'y a que des criminels avec le génocidaire KAGAME à la tête qui ne peuvent voter qu'une loi comme celle là car ils ne comprennent en rien le sens de la vie humaine;qu'elle est sacrée et qu'il n'y a que DIEU lui même qui donne et retire le souffle à l’être humain.Ndangije ndogreta cyane ukuntu le RWANDA mon pays yabaye sodoma na gomora;yabaye igihugu cy'abanyeSIDA.Ariko se URWANDA rwacumuye iki kugurango IMANA irwibagirwe bigeze hariya.YEWE MWE MURUBAMO MWARAGOWE MUKWIRIYE GUSABIRWA CYANE.ARIKO SE HABURIKI NGO ABAHUTU N'ABATUTSI BABANE MU MAHORO BATARYANA KO TWESE ARI URWACU KUKI TUDASHOBORA NKO KUBANA NK'ABANA B'IMANA;KUKI ABANYAPOLITIKI BAKOMEZA KUDUHENDA UBWENGE NGO TURYANE.IGIHE KIRAGEZE TWEBWE URUBYIRUKO HUTU,TUTSI,TWA TUGAFATA NOTRE DESTIN EN MAIN TUKUBAKA URWANDA KUKO BAMWE MU BASAZA BACU BARATUBESHYA BAKADUSHYIRA MO UMWIRYANE KANDI BO BARI KUBYINA BAVAMO NONE UWO NIWO MURAJYE BARI KUDUSIGIRA? BABA ABA BAHUTU CYANGWA ABABATUTSI TWAGIYE TUBAHO NK'ABAFARANSA CYANGWA ABANYAMERICA CYANGWA ABADAJYE KO BAJYENDERA KU MOKO KANDI KO BAYAFITE MENSHI.TUGOMBA KURENGA ICYO GIHE TUKAREBA ICYAGIRIRA URWANDA N'ABANYARWANDA AKAMARO AHO UMUNYARWANDA WESE ADASUBIZWA CYANGWA NGAHEZWE INYUMA QHO UMUNYARWANDA ATABANGAMIRWA N'UNDI CYANGWA N'UBUTEGETSI AHO UMUNYARWANDA WESE YIYUMVAMO KO ITERAMBERE RY'URWANDA ARIFITEMO URUHARE.DUKENEYE ABATEGETSI BAGENDERA KU MOKO IGISIRIKARE KITARI ICY'UBWOKO AHUBWO IGISIRIKARE CY"URWANDA N'ABANYARWANDA NKUKO BIGARAGARA UBU M'URWANDA.QUE DIEU BENISSE LES RWANDAIS ET LE RWQNDA. Dr NDAYISABA OKEMBA MEDECIN

 • #98

  veritasinfo (samedi, 14 avril 2012 00:14)

  Byanditse nabi ni sondage ya veritasinfo.fr

 • #97

  Ni iki giteye impungenge ubutegetsi bwa Kagame/FPR (samedi, 14 avril 2012 00:12)

  Iyi sondage iri gukorwa na eritasinfo iteye amatsiko !! Koko se ni iki giteye ubutegetsi bwa FPR impungenge ! Ibisubizo murabibona kuri veritasinfo

 • #96

  RWANDA Warababaye! (vendredi, 13 avril 2012 23:25)

  Eighteen years after the historic '100 days of genocide' in Rwanda the United States Government has suddenly produced never-before- seen satellite images to support the genocide extradition trial of a former Rwandan now U.S. citizen in New Hampshire (USA). The existence of satellite imagery from 1994 would enable the 'international community' to further explore heretofore hidden facts about the double presidential assassinations of April 6 or massacres committed before, during and after 1994. As the world commemorates the official Rwanda genocide story on the 18th anniversary of the Rwanda genocide the people of Central Africa continue to suffer under the brutal terrorism of the Kagame military regime. Instead of celebrating, we should be asking: who are the real victims and who are the real criminals, and what really happened in Rwanda?
  If there is any truth at all to the clichéd Holocaust slogan "never again" it is that now never again can the U.S. officials in power at the time -- William Jefferson Clinton (President) or Warren
  Christopher (Secretary of State) or Madeleine Albright (Ambassador to the United Nations) or William Perry (Secretary of Defense) or R. James Woolsey (CIA Director) or Anthony Lake (National Security Adviser) -- claim that they didn't know what was happening on the ground in Rwanda. They did. They always did. They knew at the time and they have known since.

 • #95

  Rugira amanden (vendredi, 13 avril 2012 23:09)

  Ese ntawamenya amakuru ya cyagisaza cyigiterahamwe cyitwaga rugira amanden cy' i butare afite urukobwa rw'urukuri rwita alice rugira najyaga ndubona mu rwanda banza gitekerezako abantu batazi!

 • #94

  Karinanire (vendredi, 13 avril 2012 23:07)

  Abasirikare b'abahandi baragenda berekana ko ABASIRIKARI ATARI ABAHUNGU BA PREZIDA AHUBWO BABA ARI INGABO Z'IGIHUGU...Nyuma ya Mali ubu noneho ni Guinea Bissau...banze agasuzuguro bakubitira ikinyoma ahabona,,,Ese Rwanda...ho nta ngabo z'igihugu ahubwo haba insoresore z'umusaza w'umusore Paulo...iyo wumvise les generaux bari mu gihugu mbese usanga bihuye neza wa mubare w'abagore mu buyobozi..baba bangana n'uburo buhuye ariko nta kirimo...imishishi nk'iy'amasaka- ...
  ubundi umugeneral ntabwo akubitwa n'imbwa yanze kumvira cg ihuku yonononnye umwerera cg ihene yanze kosa uduhene yibarutse.

 • #93

  gufungura compte za ambassades (vendredi, 13 avril 2012 22:53)

  ese ntawamenya ak'ababirigi n'ubutegetsi bwa kigari uko match yarangiye? ko naherutse ububiri bufunga compte n'urwanda rugafunga comptebyaba byararangiye gute? mperuka yari kimwe ku kindi?
  genda kagame ugeze kure pe! kuntera ya 33 degree, kubona n'ababiligi bagutinya kandi winjiye freemasonry ejobundi

 • #92

  NONSENSE (vendredi, 13 avril 2012 22:22)

  ABA BAGENERAL BOSE RA ? UBUNDI SE IZAMURWA MUNTERA CG UMUBARE WABASILIKALI NTUJYANA NUBUKUNGU BWIGIHUGU UKO BUBA BWIFASHE ?? ALIKO NTACYO ABASILIKALI BABANYARWANDA BABAYE ABACANGIRA WAMUGANI WABARUNDI ! UBU RERO ARAGIRANGO ABIBAGIZE COUP ? NIHAHANDI BARAMUHAZE BAZAMUFATA , GUHA KARENZI IPETI UDACYUYE KIGELI NTACYO BIVUZE ? BAHERUKAGA AYO GEN KAYUMBA YABAHAYE !!!!

 • #91

  AMAPETI YUBWOBA NGO BADAKORA COUP (vendredi, 13 avril 2012 22:16)

  HAHAHAHA !!! BURYA RUDASUNGWA AZI KAGAME KOKO UBWOBA BURAMUTASHYE ATANZE AMAPETI Y'UBWOBA KANDI NIHAHANDI HE !!!! KAGAME NYAMARA YARAHAHAMUTSE KUBERA UBWOBA !!! ATINYA COUP KANDI BAZAYIMUCEKA ISHYUSHYE !!! KUBAHA AMAPETI SE YARAGIZA AKABASUZUGURA ABASA INSHYI KANDI ATABARUSHA INGUFU BIMAZE IKI ??? ABASILIKALI BARASHAKA IMPINDUKA MBA NDOGA KIGELI NDAHINDURWA WAMPAYINKA !!!!
  YARAKEREREWE CYANE KUKO ABAHAYE AMAPETI BOSE BAMAZE KUYOBOKA "RNC" IBIFARANGA BYA KAGAME BIZABA IBYANDE ?

 • #90

  @ISARABWAYI: dore incamake (vendredi, 13 avril 2012 22:03)

  Gahorane amashyo n'ingoma Nyagasani!

  Mu bateraniye aha hari abo wahatse bagomba kugusomera no kugusobanurira ibyo ubujuji bwawe bwananiwe? Ubwo eho uzaba usaba ko bagusarurira ibyo bahinze bakabihura bakabisya bakagushigishira agakoma ugasegasira ibondo bakagusukiramo aho waramye mu kirambi!

  Harahagazwe!

 • #89

  inkoma mashy zahembwe!!!!!!! (vendredi, 13 avril 2012 21:55)

  Perezida Kagame yazamuye mu ntera Abajenerali barindwi

  Yanditswe kuya 13-04-2012 - Saa 21:39' na IGIHE

  Tweet


  Ashingiye k’ububasha ahabwa n’amategeko, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yazamuye mu ntera bamwe mu ngabo z’igihugu mu buryo bukurikira :

  *LIEUTENANT GENERAL

  Uwazamuwe kuri iyi ntera ni Karenzi Karake wari Major General

  *MAJOR GENERAL

  Abazamuwe kuri iyi ntera ni batandatu, bose bari ku rwego rwa Brigadier General :

  Sam Kaka, Kamanzi Mushyo, Alexis Kagame, Augustin Turagara, Jacques Musemakweli, Mubaraka Muganga

  *BRIGADIER GENERAL

  Abazamuwe kuri iyi ntera ni 16, bose bari ku rwego rwa Colonel :

  George Rwigamba, Andrew Kagame, Damali Muzungu, Ruvusha Emmy, Aloys Muganga, Karamba Charles, Albert Murasira, Emmanuel Bayingana, Innocent Kabandana, Joseph Nzabamwita usanzwe ari Umuvugizi w’Ingabo, Dr Rudakubana Charles, Johnson Hodari, Mupenzi Jean Jean, Vincent Gatama, Ferdinand Safari , Gacinya Rugumya,

  *COLONEL

  Abazamuwe kuri iyi ntera ni barindwi, bose bari ku rwego rwa Lieutenant Colonel :

  Francis Mutinga, Emmanuel Rugazora, Fred Muziraguharara, Vincent Nyakarundi, Silas Udahemuka, Kakira Rwakabi, Happy Ruvusha

 • #88

  Isarabwayi (vendredi, 13 avril 2012 21:36)

  Nta muntu wamfasha akankorera incamake y'iyi nkuru? Inkuru ni ndende cyane nta gihe mfite cyo kuyisoma yose.

  Murakoze.

 • #87

  Gakire (vendredi, 13 avril 2012 21:21)

  Yewe ga # 70 na # 83!
  Ni ukuvuga lero ko ibyabaye byose byose byabaga babirebera? Kuki se bataje ngo badutabare. None baratwereka amafoto. Aka ni akumiro mba ndoga Cyitatire!

 • #86

  Remera (vendredi, 13 avril 2012 20:43)

  Wa mugore uba muli Amerika wilirwa usebya abantu bamwe ali
  n'inshuti zawe ahagarike twarakumenye uhagarike umugabo wawe ubeshya atazagusenda kuko tukuzi imbere n'inyuma
  suhuzaaa,ese aho ntugirengo umuntu apfa kwandika ibyashatse
  wanyereye mu isupu ugwa mu muceri habandi amahoro wa cyomanzi we wafanyemo zingahe???Itonde

 • #85

  Buhoro (vendredi, 13 avril 2012 20:25)


  Kuwa 11 Mata 2012 mu mudugudu wa Buhoro,akagari ka Gisharu,umurenge wa Kibangu akarere ka Muhanga umwe mubari bitabiriye ibiganiro byo kuwa10/04/2012 bibera hirya no hino mu midugudu mu rwego rwo kwibuka amarorerwa yabereye mu Rwanda yatawe muri yombi.

  Nyuma yuko uwari uteganyijwe gutanga ikiganiro amariye gusobanurira abari bitabiriye ibiganiro uburyo leta ya FPR itandukanye n’izindi leta zayibanjirije kubijyanye n’imiyoborere myiza harimo kuba yaravanye ubwoko mu ndangamuntu, mu Rwanda ubu hakaba nta moko ahaba, abana bose bakaba biga kandi bagahabwa amahirwe angana,ipfubyi za genocide yakorewe abatutsi zikaba zifashwa kwiga.
  Umwanya wo gutanga ibibazo ugeze umuzasa witwa HABYARABATUMA Siriveri yateye agatoki ashaka kubaza ahabwa ijambo arabaza ati « Ni byiza ko abantu bakitwa abanyarwanda kuruta uko bakitwa amoko koko,arikose ko muvuga ko nta moko aba mu Rwanda mwarangiza muti Genocide yakorewe abatutsi ubwo abakiri bato nibajya babaza mu minsi irimbere bati Umututsi bisobanura iki bazajya basobanurirwa iki ? None se ko mwatubwiye ko leta iriho itavangura abanyarwanda ndetse ikaba inafata abana kimwe kubera iki abana bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi barihirwa amashuri noneho izindi mfubyi z’abahutu zagizwe imfubyi n’ibibazo byo mu 1994 ndetse n’ibyakurikiyeho bo bakaba batishyurirwa ngo nabo bafashwe kwiga kandi nabo bigaragara ko hari abafite ibibazo bitaboroheye ubwo ntabwo byo ari ivangura ? Uwari ayaboye ibiganiro yashubije uwo musaza ko ipfubyi za genoside yakorewe abatutsi zifashwa kubera ko zo zifite ibibazo byumwihariko by’ubukene.

  Ibiganiro byararangiye abaturage barataha na wa musaza arataha ariko ejo kuwa 11/04/2012 nibwo ubuyobozi bw’umurenge wa Kibangu bwahaye amabwiriza community policing ngo zifate uwo musaza zimuzane bamufunge ngo afite ingengabitekerezo ya genocide. Nuko uwo musaza community policing ziramujyana ubu arimo kunyigirira mu buroko ngo kuko yabajije ikibazo mu biganiro.
  Tumaze kumenya aya makuru twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw’akagari ka Buhoro buvuga kuri iryo tabwa muri yombi ryuwo musaza,tuvugana n’umuyobozi wako kagari Bwana DUSHIME Sixbert kuri telephone ye igendanwa (0788803492) atubwira ko ibyo bintu byabaye adahari ko nawe yabyumvise ariko yibwira ko ikibazo cyuwo musaza gikemuka vuba kuko akurikije uko yabyumvise uriya musaza yabajije agamije gusobanurirwa. Yongeye ati « Buriya namara kuvugana na Executif w’umurenge aramurekura ».
  Bamwe mu baturage twavuganye bari bari muri icyo kiganiro batubwiye ko batunguwe no kuba bumvise ko mugenzi wabo yafashwe akajya gufungwa azira ko yabajije ikibazo kandi byaragaragaraga ko yabajije ashaka gusobanukirwa,bongeye bati « buriya nyine ntabwo tuzongera kugira icyo tubaza kuko tubona ko birimo n’ingaruka zo gufugwa,bati buriya nyine tuzajya tuza dutege amatwi gusa niturangiza dutahe nibyo bitanga amahoro.»

 • #84

  Abanyarwanda nibitegure nta kindi gisigaye ! (vendredi, 13 avril 2012 20:14)

  Abanyarwanda nibatimenya ni kukazi kabo! Ingabire yareze Kagame kuri kagame none ngo urukiko (kagame) rwavuze ko ikirego cye kidafite ishingiro !!
  Ubwo murumva muzasetsa ? FDU n'andi mashyaka n'abandi banyarwanda nimukure amashyengo aho ! Nimuvuge ururimi kagame yumva , nimufate impoho , niba mutabishoboye musakuze nka leprophete na veritasinfo nibura biruta kubeshya ngo muraburana na kagame kwa kagame ! Abanyarwanda bagomba kureba kure akaga barimo kazakizwa nabo kandi bakoresheje imbaraga ntayindi nzira isigaye ! ibyitwa inkiko, demokarasi byarananiwe , murumva hasigaye iki ?

 • #83

  Rwanda (vendredi, 13 avril 2012 19:41)

  http://www.consciousbeingalliance.com/2012/04/pentagon-reveals-satelitte-photos-of-1994-rwanda-genocide/

 • #82

  MUMUFATE MUMUSWERE (vendredi, 13 avril 2012 18:46)

  Uwo mukobwa wigize ishyano mumufate mumuswere ubwo nicyo ashaka. Ntabacike sha...Hihihihihihihihi.......

 • #81

  HARAHAGAZWE (vendredi, 13 avril 2012 18:42)

  ABANYARWANDA UMENYA TWARABAYE BENSHI CYANE MU GIHUGU KUBURYO TUMAZE KUBURA AHO DUKWIRWA. ESE IZO MPINJA MUSHAKA KUJYA MUHOTORA MUJYA MWIBUKAKO ARIZO EJO ZARIKUZABASIGARIRA MUTAKIRIHO? ILLUMINATI ZIRABASHUKA NGO MWICE MUKEMERA? ESE KO TUJYA TUVUGA NGO ABAHUTU BATEGUYE BANAKORA GENOCIDE Y'ABATUTSI AHO AMATEKA AZAVUGAKO ARI BANDE BATEGUYE ITSEMBAMPINJA?

 • #80

  Abasinga babahutu,abasinga babatutsi (vendredi, 13 avril 2012 18:17)

  Ninde wabwira itandukaniro iri hagati y'abasiganga b'abahutu n'abasinga b'abatusti.

 • #79

  Soma igihe (vendredi, 13 avril 2012 18:05)

  Ubwo Kagame na ibuka barigupfusha umutungo w'igihugu bubaka inzibuko zu bwicanyi bikoreye ubwabo abaturage bageze aho batangiye kwiba imbwa ngo bazirye. Ntabwo nvuze ko inyama zimbwa atari ibiryo ,igiteye ubwoba n'isoni nukubona umuunyarwanda ageze aho yiba imbwa ngo aramuke.

  Itsinzi ya FPR ibaye guhemba abaturage kurya imbwa.

 • #78

  Bazivamo (vendredi, 13 avril 2012 17:55)

  Ntibitangaje iyo wumvise abantu bashabikiye ko abagore bakuramo inda nako guhotora impinja...ubu se ko JANETI KAGAME ko yatubwiye ngo...FATA UMWANA WESE NK'UWAWE...Nyamara se uwe aba he? Ese uwo mwana abana na nyina?
  Kuki babura impuhwe n'urukundo bakiyemeza gusenya IBIGO BIRIMO IMFUBYI kandi bazi neza ko batajya batanabifasha ...u rwanda nyamara turi abahemu....ese ko abasizwe iheruheru na JENOSIDI bafashwa mu buryo bwose...kuki batareka n'uwo wagize amahirwa akabona ikigo kimwakira akiberaho...harahagazwe...ubwinshi bw'abagore mu buyobozi ni udukingirizo gutsa kuko abarimo bose nta numwe ubona cg ngo yumve...abatarengera mwarimu, muganga, musilikari yabona agashahara kazima...ibaze kuba wahembwaga 35 000 bagutereka aho uhembwa 850 000 atangira kubaza ngo dukeya ngo abandi siyo bahembwa...undi wayabaza ngo ntaho yava...ikigaragaza SEKIBI IWACU NI UBWIKUNDE BURENZE URUGERO..umuntu areba inyungu ze gusa kandi wazikoraho ukahasiga ibwene.

 • #77

  RUGAMVU-GWU-GWANDA (vendredi, 13 avril 2012 17:52)

  Igikenya cyaravuze kiti: "U rwanda rugomba kuba Singapore ya Afurika". Abenshi mwahise mutekereza umubare w'amagorofa ahekeranye, ntimwigeze mutekereza na gato mafia ziyaberamo. Mufungure amaso mwitegereze,byaratangiye, mugiye kumenya ibiyaberamo.

 • #76

  Kuri # 83 (vendredi, 13 avril 2012 17:47)

  Iyo Kibeho shahu muhoza mu kanwa wagizengo hari umugambi wo kwicirayo abahaguye? Ese ubundi abo Interahamwe zategekaga ikigo zahatsinze nabo murabaririra? Iyo abantu baza gukurikiza amabwirizwa bari bahawe nti byari kugenda neza?

  Nyamara Abatutsi barishwe IGIHUGU CYOSE, mubasanga mu mago, mu bwihisho, za barrières zo kureba ngo hatagira ubacika...

  Abatutsi barishwe Mu GIHUGU CYOSE, radio zikangurira Abahutu kumara Abatutsi, ingabo zica Abatutsi, abapolisi bica Abatutsi, abagenderme bica Abatutsi, aba polisi ba komini bica abatutsi.

  None shahu ngo ntibazi ibyo bakora, iyo bibuka izo nzira karengane? Ubwo rero muba mugirango ibyo mwakoze bisibangane; ngo namwe mwariciwe.

  Harya ngo baguhatira kuza kunzibutso ngo kwibuka abacu bapfuye? Yewe, ntukagire uwo wibuka, ahubwo jya wibuka uko bapfuye n'ababishe niba uri uwishima wishime, niba ubabazwa nuko hari abakiriho ugende uhenye amenyo uyamarire mu nda.

  Harya sha, ngo ababiciye muba mubareba? Twe se wagizengo turi impumyi?

  Di, mwe mwari muzi icyo mwarimo mukora, 1994.

 • #75

  Ntimuzayitsinda (vendredi, 13 avril 2012 17:39)

  Nanjye birambabaza kwica impinja ariko niyo twasakuza dute ntacyo bizatanga. Niho isi igeze, bamwe bati ni uburenganzira bw'umugore (uwo mwana we nta burenganzira agira! Abatababazwa n'abavutse ntibababazwa nabakiri mu nda. Kagame itegeko azarisinya kugirango ashimishe amahanga ko ashyira imbere uburenganzira bw'abagore. Ingaruka zo gukuramo inda ni nyinshi n'ubwo bamwe banga kuzemera, muzabona abo bizagaruka. Ikibazo ni uko iwacu bikozwe kandi abanyarwanda benshi batabyemera uretse ko bitadutangaza kuko ni byinshi bikorwa bitandukanye n'ibyifuzo byacu. Niyo kandi babishyira mu matora ryahita kubera ubuhanga bwa FPR bwo gutsindisha abatinzwe. Abanyamadini murusheho gusenga naho ubundi umwanzi aratwugarije. Nibikomeza Nyagasani azohereza amazi cyangwa umuriro wo gusukura isi. Ikibazo ni uzabigwamo atiteguye. Umwuzure wa Nowe wari uwo gusukura isi, bose barashize hasigara intungane yayo. DUSABIRANE.

 • #74

  Umwana (vendredi, 13 avril 2012 17:39)

  Uwo mwana w'ikinyendaro wa Jeannette y'itwa nde?

 • #73

  NABUZE IBYARA (vendredi, 13 avril 2012 17:27)

  Mutesi rwose iyi nyandiko yawe irimo ubuhanga kandi iratwigisha byinshi ndizera ko abayobozi bacu bazabanza bagasoma iyi nyandiko mbere yuko batora ririya tegeko ryemerera umuntu gukuramo inda.
  indi nama naha abayobozi bacu ni uko mbere yuko batora babanza bakagisha inama ,umnyacyubahiro MURIGANDE CHARLES kuko we yabuze ibyara,azi neza agahinda ko gushaka umugore umukunze ,ariko mugashakisha umwana mukamubura.
  naho izo nkunda rubyino zitwara amada zitakoresheje agakingirizo ngo zitegereje ko leta izazirengera ibyo ntaho twaba tujya.minisitiri w' umuco nawe agomba kugira icyo abavugaho.

 • #72

  Dore ibaruwa isaba akazi m'urwanda uko iteye (vendredi, 13 avril 2012 17:01)


  Nimwisomere murasanga murasnga uyu mwanditsi yavuze ukuri kwambaye ubusa

  http://www.umuryango.com/?Ibaruwa-isaba-akazi-idasanzwe

 • #71

  Ntibazi ibyo bakora (vendredi, 13 avril 2012 16:49)

  GUHATIRWA KWIBAGIRWA ABAWE , WIGISHWA KWIBUKA ABANDI
  (vendredi, 13 avril 2012 16:43)


  ALIKO RERO BIRASHOBOKA KO BURYA HALI ABANTU BADAKOMEYE MUMUTWE !! NONE SE MURABONA KUMPATIRA KUZA KUNZIBUTSO NGO NIBIBUKE ABANYU BAPFUYE KANDI NANJYE NARAPFUSHIJE , NTANUNSURA NGO NANJYE ANFATE MUMUGONGO MURUMVA NIYO NABANJE ICYO GIHE MBA NIBUKA NDE ??? ABANYU ??? CG ABANJYE ??KANDI AKENSHI TWE TUBA TULI NABATWICIYE TUBAREBA !!!! BIRABABAZA !!!!YEGO MUBA MUSHAKA AMAFOTO YO KUBESHYESHYA AMAHANGA NO GUHAHISHA , KUKO NAMWE MURABIZI KO MUTUZANA KUNGUFU !!! KUBERAKO NATWE TWARAPFUSHIJE!! GUSA WAGIRANGO ABATUTSI NIBO BANTU NIKO IYI LETA IBAFATA !! BARANGIZA RERO BAKIHAHAMUKISHA !!! ESE MWATURUSHIJE MUGUCA MUBIKOMEYE , NINDE MWARASHWEHO BOMBE ??? KO NTAMWANA WAROKOKEYE KUGIKONGORO IKIBEHO WAHAHAMUTSE ???? IBYO MWIGISHA NTIBIZAFATA , KUKO ATALIBYO MUKORA !!! SAFALI SENATERI YIGISHAGA IBIKI ?? MUGIRANGO BYAFASHE KUBERA KO MUDAKOMEYE MUMITWE !!! AMATEKA AZABIBABAZA ?

 • #70

  NYAMARA IBI BIREGO BYA RPF BIZAJYA BINAVAMO UKURI (vendredi, 13 avril 2012 16:44)

  http://www.consciousbeingalliance.com/2012/04/pentagon-reveals-satelitte-photos-of-1994-rwanda-genocide/

 • #69

  Kuri Makombe (vendredi, 13 avril 2012 16:38)

  Muvandimwe gutukana ntacyo bimaze...kwifuriza undi ibyago ni ukuruhira ubusa, kuko iyaba ibitutsi byicaga cg se bikokama ubitutswe ubanza nta muntu uba ukiba i Rwanda.

  Niba uri umuntu ufite ubwenge wakwishimiye ko umwanzi wawe ava ibuzimu akajya ibuntu, uwakoraga nabi akabireka ineza ikaganza...ariko wowe uti,,,kugera ku buvivi bwabo barakagwa nzira. Sha wakwitonze ko buri gihe urucira mukaso rugatambikana nyoko, kandi ineza y'umuntu niyo imutera guhirwa no kugira amahoro.
  Ikigaragara rero abayobozi bacu bakiriye Sekibi barayituza...ibi bihugu byitwa ko byateye imbere biri mu buyobe buteye inkeke...abaho icyo basigaye bemera n'icyanditse mu mategeko...ibaze kuburanirako imbwa,injangwe n'inuma n'utundi dusimba nta muntu ugomba kuduoraho ngo aduhohotere ariko Byagera mu kwica ikiremwa muntu ...bagatora amategeko yo kucyica ntawe ubabijije..nuko abize iby'ubuganga bakaba bahindutse ba ruharwa mu kwivugana ibibondo...birimo ifaranga...bizi ugiye kubyara akabagwa...ahatanga akayabo....yewe IFARANGA RYAMIZE INSHUTI KANDI RIGURA UMWANA W'IMANA...
  Amahirwe ni uko BURI GIHE SHITANI IFITE IMIPAKA IDASHOBORA KURENGA...Aho ni ho Imana ibera Imana abatayizi bakayitiranya n'abantu cg se bamwe bakumva bakomakomeye ngo hagati yabo n'Imana nta muhuza...kandi ibyo abenshi babivuga kuko ngo bahagarikiwe n'ingwe ngo iriba ni iry'abo..Nyamara Gacamigani yarbivuze...RURIYE ABANDI RUTAKWIBAGIWE...kangata ariko isaha n'isaha ruzagubita ishoti imwe amagambo ashire ivuga.
  CHANTAL WA ARBEF WE ARI KUBURANIRA URUMIYA AHEMBWA, BURIYA UMUSEZEREYE EJO WABA WUMVA IMVUGO YE...NI NKA BABANDI BOSE iyo bicaye i Kigali bati...turi Paradizo baba barenze umupaka bati,,,mu muriro utazima...gusa abashyikiye bose leta ya fpr na Kagame bose ni ibikange, cyakora aho bumvise ifaranga aho mwaba babiri ariko bakaryibikaho. BIHEZANDE SE SHA...

 • #68

  sataniste kagame (vendredi, 13 avril 2012 16:37)

  lluminnati:KAGAME-RICK WALLEN (vendredi, 13 avril 2012 11:06)

  Rick Wallen YABATIJE kAGAME MURI iLLUMINATI, ni uko yamushejeranije byishi, nkibyo uzi i Kuzimu basezerana:Ubutunzi, Karamba ku ngoma, ku murinda nibindi.....Ariko mu NGURANE bamusabye ibitambo:AMARASO Y'IMPINJA, kuko izapfaga zidahagije.Kubera gukunda icyubahiro no kwanga u Rwanda n'abanyarwanda ndetse nawe atiretse:Kagame yiyemeje koshya INTEKO gusinya ibyo itemera nk'uko bisanzwe.Abanyarwanda twaratanzwe , turagurishwa, si ubwambere, kuko nubundi KAGAME yaratugwatirije.Ariko ntibizamworohera.Abanyarwanda basenga muve hasi, cg mujye ku mavi, igihe kirageze ngo imbaraga z'ikuzimu zijyane nabaziyobotse:KAGAME nayamuyoboka.
  http://www.youtube.com/watch?v=wXDAo90F_kM
  http://www.youtube.com/watch?v=e7tbwAeZbgo