DUSANGIRE IJAMBO: Uhoraho Imana arababarira bitavugwa ! F.Rudakemwa.

 

 

Amasomo ya liturujiya tuzirikana kuri iki cyumweru ni aya :

 

1°. Izayasi 43,18-19.21.24b-25

2°. 2 Abanyakorinti 1,18-22

3°. Mk 2, 1-12

 

Ingingo ihuje aya masomo, cyane irya mbere n’irya gatatu, ni uko Imana igira impuhwe kandi ikababarira. Nta gushidikanya rero ko amasomo ya none adutegurira kwinjira mu gisibo kizatangira ku wa 3 w’Ivu utaha le 22/02/2012. Ko Imana igira impuhwe kandi ikababarira, tubigenze dute ?

 

 1.Dukomeze ducumure kuko Imana izatubabarira uko byagenda kose ?

 

Iki kibazo Paulo Mutagatifu yarangije kugisubiza igihe yandikiraga Abanyaroma agira ati “Aho icyaha cyari cyarakwiriye, ineza [y’Imana] yarushijeho kuhasendera…..Twabivugaho iki rero ? Twigumire mu cyaha se ngo ineza ikunde igwire ? Ntibikabeho ! (Rm 5, 20.6,1-2). Gukomeza gucumura kubera ko Imana igira imbabazi (obstination dans le péché) ahubwo ni kimwe mu byaha bituma umuntu acibwa. Ibindi byaha bituma umuntu acibwa ni : ukwiheba ukibwira ko n’Imana itakubabarira, kwibwira ko izagukiza kabone n’ubwo nta cyiza na kimwe waba warakoze, kuvunira ibiti mu matwi ukanga kwumva ibyo Imana ikubwira, kwifuza inema y’undi, kunangira kugera ku munota wa nyuma. Ntabwo twamera “nka wa mwana uri iwabo, uvuna umuheha bakamuha undi”. Imiheha y’iwabo yayimara akajya kuvunagura n’iyo mu baturanyi, icyakora abaturanyi bo bagaherako bamumerera nabi.

 

 2.Ahubwo duhinduke tuve mu cyaha

 

Ubwo Imana ari inyampuhwe ikaba yararangije kutubabarira, nimucyo ahubwo tuyibishimire, tubabazwe n’uko twigeze gucumura kandi tubyicuze, hanyuma dufate umugambi uhamye wo kutazongera gucumura ukundi. Umwana w’ikirara Yezu avuga mu ivanjili ya Mariko 15, 11-32 ntaturushe ! Ni bwo buryo bwonyine bwo kugirango impuhwe za Nyagasani zidapfa ubusa.

  

3.Natwe tubabarirane

 

Nimubabarira abantu amakosa yabo, So wo mu ijuru na We azababarira ayanyu. Naho nimutababarira abantu, na So ntazazababarira amakosa yanyu” (Mt, 6,14-15). Ngo “Abwirwa benshi, akumva bene yo”. Ahangaha Abanyarwanda ni bo bambere babwirwa. Bamaze imyaka itabarika barebana ay’ingwe, bashihana ndetse bakicana kakahava : Abahutu n’Abatutsi, Inyenzi n’Interahamwe, Ingabo za Habyarimana n’iza Kagame, Abakiga n’Abanyanduga, Abanyiginya n’Abega, abahoze mu Rwanda n’abarutashye …….

 

Kugirango Abanyarwanda bashobore kuva muri aka gatereranzamba k’inzigo n’ubwicanyi, ni ngombwa ko bakurikiza inyigisho ya Yezu, aho agira ati “Jya ugira ubwira bwo kwiyunga n’uwo mwangana, igihe mukiri kumwe mu nzira kugirango ataguteza umucamanza, umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo akaba uroshye mu buroko. Mbikubwize ukuri : ntabwo uzavamo utishyuye byose, kugera ku giceri cya nyuma”.(Mt 5, 25-26). Indi nama Abanyarwanda bakurikiza bikabafasha kuva mu gatereranzamba k’inzigo n’ubwicanyi ni ya yindi y’umwami Rudahigwa (16/11/1931-25/07/1959) wagiraga ati “Aho kwica Gitera, wakwica ikibimutera”.

 

Ibi byose biranyibutsa ikiganiro nagiranye n’inshuti yanjye, bwana Yohani Ndorimana, igihe namwandikiraga ibi bikurikira. Byabanje gusohoka mu kinyamakuru Umuseso kikibaho, nyuma biza gusohoka kuri uru rubuga www.leprophete.fr muri Mutarama 2011 mu gika (rubrique) cy’iyobokamana (religion). Byari bimeze nk’aho Ndorimana ahagarariye Abatutsi bose, naho njye ngahagararira Abahutu bose. Naramubwiraga nti :

 

Muvandimwe Padiri Yohani Ndorimana,

 

UKOMYE URUSYO AKOMA N’INGASIRE

 

Ikibazo cyo mu Rwanda si Abahutu, ikibazo ni Interahamwe. Kandi Abahutu bose si Interahamwe. Ikibazo si Abatutsi, ikibazo ni imburagasani z’Inyenzi-Inkontanyi. Kandi Abatutsi bose si Inkotanyi. Mu mateka ya vuba aha y’Urwanda, Interahamwe zishe Abatutsi benshi zitaretse n’Abahutu. Ariko rero, Inkotanyi nazo zishe Abahutu benshi b’inzirakarengane, zitaretse n’Abatutsi bamwe na bamwe. Niba utabizi, amateka ya vuba aha y’Urwanda yarakwihishe. Niba ubizi, ariko ukabyirengagiza nkana, ibyawe si amateka, ni icengezamatwara. Iyo rero ukomeza kwisararanga uvuga ngo Inkotanyi ntawe zishe cg. ngo abo zishe bose bari babikwiye kuberako bari Interahamwe, uba utera iyahararutswe. Nanone kubera ko ibyawe ari icengezamatwara, wifuza ko bose bakwikiriza iyo uteye; utabikoze ukamwitirira ingengabitekerezo ya jenoside, akaba akwiye gutukwa, kumeneshwa, gufungwa ndetse no gupfa. Njye rero, mbona FPR yari ikwiye kwunamura icumu, umunyarwanda wese w’inzirakarengane agahabwa uburenganzira bwe busesuye.umunyarwanda wese wishe akabihanirwa cg. se akababarirwa.

 

ABASANGIYE DUKE BITANA IBISAMBO

 

Iyo uvuga iringaniza, ukwumva yagirango ni intwaro ya kirimbuzi yahimbwe na Perezida Geregori Kayibanda, ariko igakoreshwa cyane n’uwamusimbuye, Yuvenali Habyarimana, dore ko we yari n’umusirikari. Nyamara wagenze amahanga. Uzi ko iringaniza riba mu bihugu byinshi cyane. Niba utabizi, ni ukuvuga ko amateka yakwihishe. Niba ubizi, ariko ukirinda kubivuga, ugatuma abasoma ibyo wanditse bakeka ko iringaniza riba mu Rwanda gusa, ibyawe si amateka, ni icengezamatwara n’amarangamutima. Ku byerekeranye n’iringaniza, ibintu ni 3 :

 

 1. Hari aho ritaba. Mu ngeri zose, imyanya igahabwa abarusha abandi ubushobozi.

 2. Hari aho riba, rikagira amategeko arigenga, ku buryo ntawe usigarana ipfunwe.

 3. Hari aho ritaba na busa, uri ku ngoma akiharira byose, akabisangira n’abe n’inshuti ze; abandi bakarumanga. Ni ko byari bimeze mu Rwanda igihe cya gihake, ni ko byakomeje kumera igihe “gikolonize” ije kwiyongera kuri gihake. Ababirebera hafi bavuga ko ariko byongeye kumera mu Rwanda kuva muri 1994 kugeza ubu. Niba utabizi, ni ukuvuga ko amateka y’Urwanda yakwihishe. Niba ubizi, ariko ukirinda kubivuga, ibyawe si amateka, ni icengezamatwara n’amarangamutima.

 

AHO KWICA GITERA, WAKWICA IKIBIMUTERA

 

Ndahamya ko nta Munyarwanda uvukana kamere yo kwanga undi Munyarwanda badahuje ubwoko. Ikintu cyose kigira imvano. Ingoma ya Habyarimana yakoze iringaniza kuko we n’abafasha be ba hafi bahamyaga ko kuri Repubulika ya mbere, ndetse no mu gihe cya gihe cya gikolonize na gihake, amajyaruguru y’u Rwanda yaba yararyamiwe. Ntiyari agamije kugirira neza amajyaruguru y’u Rwanda gusa, ahubwo yahamyaga ko iringaniza ryagirira akamro n’utundi turere tw’u Rwanda twasigaye inyuma, twaba dutuwe n’Abahutu, Abatutsi cyangwa Abatwa. Igitekerezo nticyari kibi, ahubwo uburyo cyashyizwe mu bikorwa ni bwo bwateye ibibazo. Si Abatutsi gusa babangamiwe n’iryo ringaniza, ahubwo n’Abahutu benshi ryabadindije. Muri komini mvukamo, hari ubwo umubare w’abana barangije amashuri abanza bagomba kujya mu yisumbuye utarengaga 5. “Umugabo «nyamugabo» anyagiranwa n’abandi, ngo njye naboze ?

 

 Ku byerekeye iringanizwa ry’amoko, Abatutsi bajye bibuka aho Habyarimana yabakuye muri 1973, uretse ko ababizi bahamya ko ari nawe wari wahabashyize (ndacyabikoraho ubushakashatsi). Kandi rero n’ubwo iringaniza ryaba ryababangamiye mu mashuri, muri Leta, mu bigo bya Leta no mu byo Leta ifitemo uruhare, ntibazibagirwe na rimwe ko Habyarimana yabahaye rugari mu bucuruzi, mu bushoramari, mu nganda, muri za ambassade, mu miryango itagengwa na za Leta (ONG mu magambo ahinnye y’igifaransa). Ubu rero si ko bimeze mu Rwanda rw’ubu. Abahutu barahezwa ahantu hose. Nta n’iringaniza rikiriho. Ibintu bimeze nk’uko byari bimeze mu Burundi kuva bwikukira kugera muw’1995. Ubu mu Rwanda byongeye kumera nk’uko byari bimeze igihe cya gihake na gikolonize. Ibyo niba utabizi, ni ukuvuga ko amateka y’Urwanda yakwihishe. Niba ubizi, ariko ukirinda kubivuga, ibyawe si amateka, ni icengezamatwara n’amarangamutima.

 

Naho icyatumye muri repubulika ya mbere batekereza iby’iringaniza ni uko igihe cya gihake Abahutu nta burenganzira namba bagiraga, kandi bikaba byarakomeje no ku ngoma ya gikolonize. Irebere nawe iyi mibare : Ubusanzwe mu Rwanda, Abahutu ni nka 85%, Abatutsi 14%, Abatwa 1%. Nyamara mu w’1956 ku bantu 31 bari bagize Inama Nkuru y’Igihugu, Umuhutu yari umwe gusa. Mbere y’ivugururwa ryo mu w’1926 u Rwanda rwari rugabanijemo Intara (district). Nta Muhutu washoboraga kuba umutware w’Intara. Munsi y’Intara hari Ibikingi. Nta Muhutu watwaraga igikingi, usibye bake cyane basabwaga kubanza kwihakana ubuhutu; babyemera, bakabyerekana bibasira abandi Bahutu bene wabo.

 

Ese kuki mu Rwanda hahoraga amapfa kabone n’igihe Abanyarwanda bari bake? Imwe mu mpamvu ni uko Abatware b’Abatutsi bari barikubiye igice kinini cy’ubutaka, bakagihindura urwuri rwi’inka zabo. N’ibishanga bari barabyigaruriye, kugirango inka zabo zijye zirishamo mu cyi. Ibyo kandi ntibyababuzaga kujya kuragira (konesha babizi neza kandi babishaka) mu myaka no mu bikorera by’Abahutu. Hanyuma kubera ko umuntu adashobora gutungwa n’ikiremve, inyama cg. amata gusa, biraraga no mu duke Abahutu bejeje, bakatubambura. Kujya gukorera Abatware (kubahingira, kuvoma, kubaka inkike, kurarira, guheka, gutumwa, kuragira,…) ntibanaguhembe, byatwaraga Abahutu iminsi 3 kuri 5 yari igize icyumweru cya Gihanga. Ibyo byose, n’ubwo Major Declerck w’Umubirigi yashyizeho itegeko ribica mu w’1917, byarakomeje kugera mu w’1959. Ndabizi, ubwo uransubiza ngo “ariko Abatutsi bose ntibari abatware”.Yego, ariko ibyo ntibyabuzaga Umututsi wo mu rwego rwo hasi gusuzugura Umuhutu uwo ari wese. Uwo Mututsi kandi yajyaga gukeza mwene wabo w’Umutware, bagasangira ibyo yambuye Abahutu. Byongeye kandi, umugaragu w’Umututsi yakoreshwaga imirimo yoroheje nko gutwara inkono y’itabi no gukama; naho uw’Umuhutu yakoraga imirimo ivunanye nko kurara izamu, guheka, kuvoma, n’ibindi. Kuvuga ukuntu Abatutsi barenganyaga Abahutu ku ngoma ya gihake, kuvuga ukuntu bakomeje kubarenganya bafatinije n’Abazungu ku ngoma ya gikolonize byafata umwanya muremure cyane. Reka uyu munsi mpinire ku by’amashuri.

 

Mbere y’uko amashuri uko tuyazi ubu yaduka mu Rwanda, hari ibyo bitaga “Amatorero”. Ayo matorero yajyagamo abana b’Abatutsi, bakayiteguriramo kuzaba ingabo n’abatware nka babandi twavugaga mu kanya, basimbura ba se. Mu kwiga kumasha, cyane cyane ku ngoma ya Rwabugiri, hari igihe bitorezaga ku Bahutu. Amashuri, uko tuyazi ubu mu Rwanda, yazanywe n’Abadage, ari nabo babanje gukoloniza u Rwanda. Hanyuma yaje gukomezwa n’Ababiligi bayashinze Abamisiyoneri baba Abagatolika, Abaporo cg. Abadiventi. Kugeza mu w’1959, muri ayo mashuri, nta ringaniza ryarimo. Harimo irondakoko ribi cyane ryibasiraga Abahutu, irondakoko ryarutaga iryo mu Afurika y’Epfo igihe cya ya politiki y’ivanguramoko ryitwaga “apartheid”. Nko muri Kigali, hari igihe mu kigo kimwe, ku bana bari mu kigero kimwe, byari bibujijwe kwicaza hamwe abana b’Abahutu n’ab’Abatutsi. Mu kigo kimwe, bakabubakira amashuri atandukanye. Igihe abana b’Abatutsi bari kwiga igifaransa n’imibare, ab’Abahutu bakaba bari kwiga indirimbo. Isomo ry’ibidukikije (sciences naturelles) ryari ngombwa mu mashuri y’Abatutsi ryashoboraga kuvanwaho (facultatif) mu mashuri y’Abahutu. I Save ho, bahaga abana b’Abahutu konji, kugirango abarimu bashobore kwita kub’Abatutsi. I Kansi, abana b’Abatutsi bari bafite amasomo yo gukora mu biro, ayo gupima imihanda n’imirima abana b’Abahutu batagiraga. Iyo kubaka amashuri abangikanye ariko atandukanye byabaga byananiranye, abana bake cyane b’Abatutsi bigaga mu gitondo; ab’Abahutu benshi cyane bakiga ikigoroba. Ni uko byagendaga nk’i Muramba ya Gisenyi. Iryo vangura ry’amoko rikabije ryarakomezaga no mu mashuri yisumbuye.Urugero rubyerekana ni Urwunge rw’Amashuri (Groupe scolaire) i Butare. Rwatangiye kubakwa mu w’1927, rutahwa mu w’1932; ariko rwari rugenewe abana b’Abatutsi gusa mu mashami yarwo yose ari yo : ubuhinzi, ubworozi, gufasha abaganga, gukora mu biro (administration), n’ubusokereteri (secrétariat). Amashuri yisumbuye yakiraga abana atavanguye yari Seminari ntoya gusa.

 

Mu iseminari nkuru yo, byari ibindi. Ubusaseridoti bwari ubw’imfura, kimwe n’ubufurere n’ububikira. Ni uko ugira utya, ukumva ngo Balitazari Bicamumpaka yari umufurere w’umuyozefiti; Yozefu Habyarimana Gitera, Geregori Kayibanda, Anastazi Makuza, Aloyizi Munyangaju n’abandi benshi bize mu Nyakibanda; ariko ntibageraga ku ubupadiri. Barabirukanaga. Ibintu byose byari iby’imfura. Ngaho rero aho igitekerezo cy’iringaniza ryavuye u Rwanda rumaze gusubirana ubwigenge. Rishobora kuba ryarakozwe nabi, cg. bikaba byabindi ngo “Kirya abandi, cyo bajya kukirya kikishaririza”, cg. se ngo “umugabo mbwa anyagiranwa n’abandi ngo «njye naboze»”, ibyo ari byo byose, “Aho kwica Gitera, wakwica ikibimutera”.

 

Ndabizi, ubwo uransubiza ngo : “Ibyo si Abatutsi babikoze, ni Abazungu babitegekaga”. None se wigeze wumva hari umutware ugira ati : “Oya rwose, Umuhutu ni umuvandimwe wanjye, sinjya kumukoresha imirimo y’agahato no kumukubita ibiboko, aha ngo ni Umuzungu ubintegetse”?. Ubu se nje, nkagutikura ingumi mu jisho, iyo ngumi yabura kukubabaza kubera ko ari undi unyohereje kuyigutera? Wigeze wumva se ku ngoma ya gikolonize hari Umutware ubwira Abazungu ati : “Abatwa n’Abahutu ni abavandimwe bacu, mureke dusangire ibyiza by’urwatubyaye”? Ibyo hari aho wigeze ubyumva? Nyamara, ndaguha ibimenyetso byerekana ko igihe cyose Abahutu basabye kugira uruhare ku byiza by’igihugu cyabo, Abatware b’Abatutsi babirwanyije bivuye inyuma.

 

Yewe, uribuka amabaruwa 2 y’Abagaragu bakuru b’ibwami yo kuwa 17 no kuwa 18 Giurasi 1958, babwira Inama Nkuru y’Igihugu ko “Abahutu nta burenganzira na bumwe bafite ku masambu yo mu Rwanda kubera ko ari ingaruzwamuheto kuva ku ngoma ya Ruganzu”? Yewe, uribuka muri 1926, Ababirigi bifuzaga ko gihake yagabanuka. Bafata Abatware b’ingabo, babagira Abashefu; bafata Abatware b’umukenke n’ab’ubutaka, babagira Abasurushefu. Nyamara ibyo ntibyabujije abo bashefu n’abasurushefu gufata umushahara bahabwaga n’Ababirigi bataretse gukomeza kunyunyuza imitsi y’Abahutu bifashishije Abamotsi babo, ariko bakajya kubeshya Ababirigi ko bitakibaho. Ibyo niba utabizi, ni ukuvuga ko amateka y’Urwanda yakwihishe. Niba ubizi, ariko ukirinda kubivuga, ibyawe si amateka, ni icengezamatwara n’amarangamutima.

 

NTA GAHORA GAHANZE

 

Kuva intambara ya 2 y’isi yarangira, ab’inkwakuzi mu Bahutu batangiye kugira bati : “Ntabwo ibintu byakomeza gutya, akarengane karakabije”. Barabivugaba, bakabyandika no mu binyamakuru bimwe na bimwe nka Kinyamateka,……..Abatutsi barabisuzuguraga cyane bishongora, bakavugango : “Apuu! Nimubihorere bariya bajyinga se bakwigeza ku ki?”.   Ababiligi n’Abamisiyoneri bamwe bareba kure, bo babonaga ko ibintu atari byo gukinishwa. Ntibigeze batererana Abatutsi. Ahubwo, barabwiye bati : “Nimwumve ibyo Abahutu bavuga, musangire nabo ubutegetsi n’ibindi byiza byise by’Urwanda. Aho ibihe bigeze, ibintu ntibishobora gukomeza uko byahoze”. Abatutsi bamwe barabyumvise. Abo ni nka Karekezi Alegisi wari utuye i Kabuye hafi ya Kigali, Banakweri Prosperi watwaraga ku Kibuye, na Yustini Kalibwami wari umupadiri. Ab’ingenzi ariko ni Padiri Alegisi Kagame na Musenyeri Bigirumwami Aloyisi. Padiri Alegisi Kagame ni we mwiru rukumbi wari uzi ubwiru bwose, akaba umujyanama ukomeye w’umwami Rudahigwa, akaba yarakurikiraniraga hafi imibyirukire n’imikurire y’igikomangoma Ndahindurwa Yohani Batista. Musenyeri Bigirumwami Aloyizi we, yafashe ibaruwa ya mugenzi we Perode w’i Kabgayi muri 1959, ayohereza muri paruwasi zose za vikariyati ya Nyundo, asaba ko isomwa mu misa zose, ashishikariza abategeka n’abategekwa ko ibikubiye muri iyo baruwa byashyirwa mu bikorwa. Nta kindi cyari muri iyo baruwa kitari uko Musenyeri Perode yagiraga ati : “Mu rukundo rwa gikirisitu, Abanyarwanda nibaganire, ibibazo babicoce, ubutegetsi n’ubundi bukungu bwose bw’urwababyaye babisangire nk’abavandimwe bakundana”.

 

Ibyo byose, Abatutsi b’intagondwa ntibanyumvise; ahubwo bahitamo kwirara mu Bahutu : arapfuye Mukwiye, arapfuye Polepole, arapfuye Secyugu, n’abandi. Kayibanda Geregori na Gitera Yozefu baratewe, barihisha. Mbonyumutwa yari apfuye ku ya 1 Ugushyingo 1959, Imana ikinga akaboko. Ni uko revolisiyo yo muw’1959 yatangiye. Si Abahutu bavuze ngo “tugiye kwica Abatutsi”, ahubwo ni Abatutsi bamwe b’intagondwa bashatse kumena amaraso y’abandi Banyarwanda.

 

NTABWO RYARI ITSEMBABWOKO

 

Ni agahomamunwa kumva uvuga ngo itsembabwoko ryazanywe n’Abazungu, bararihembera kugera ribaye mu w’1994. Ubwo uvuga ngo uri umushakashatsi, ntuyobewe ko Leta y’Ubudage itifuzaga kwishora mu byo gukoloniza. Ni Abadage bikorera ku giti cyabo bayishyizeho akarindi bavuga bati : “Niba tutagiye gushaka aho dukoloniza nk’uko ibindi bihugu bibigenza, dusigaye inyuma birarangiye”. Ni uko rero, Leta y’Ubudage ibijyamo iseta ibirenge. Kugirango bitayitwara amafaranga menshi, ihitamo kujya ifata bamwe mu bakolonizwa, ikabifashisha kugirango itegeke abandi (gouvernement indirect). Mu Rwanda bahisemo Abatutsi.

 

 Nyuma y’intambara ya mbere y’isi, Ababirigi bifuje gukoloniza Urwanda n’Uburundi kuko bumvaga ari cyo gihembo kibakwiye nyuma y’uko bari bamaze gufatanya n’abandi Banyaburayi kurwanya no gutsinda Abadage i Burayi, muri Afurika n’ahandi hose. Ariko mu by’ukuri, inyungu nyazo bari bazifite muri Congo. Kugirango gukoloniza Urwanda n’Uburundi bitabatwara umutungo n’ingufu nyinshi, nabo bahisemo guhitamo Abanyarwanda n’Abarundi bamwe kugirango abe ari bo babafasha gukoloniza bene wabo. Bahisemo Abatutsi, maze si ukubatonesha, biva inyuma. Uribuka ko mu w’1904; hanyuma kuva muri1906 kugera mu w’1913 ari Abadage bakijije ingoma ya Musinga yari hafi rwose guhirima. Ntuyobewe kandi ko Ababiligi ari bo bajyanye Abatware b’Abatutsi mu Cyingogo mu w’1916, mu Murera mu w’1918, mu Bushiru mu w’1919, mu Buhoma mu w’1924, mu Bukunzi-Busozo mu w’1926, mu Rwankeri, mu Kibari no mu Bukonya mu w’1931. Kujyana abatware b’Abatutsi aho hose bisobanura kuvanaho ku ngufu Abahutu bahategekaga, rimwe na rimwe bakabica hamwe n’ababakomokaho bose nk’uko byagenze mu Bukunzi-Busozo. Ibyo niba utabizi, ni ukuvuga ko amateka y’u Rwanda yakwihishe. Niba ubizi, ariko ukirinda kubivuga, ibyawe si amateka, ni icengezamatwara n’amarangamutima. Niba wanze kuva ku izima ugakomeza kubyita itsembabwoko, ubwo ni itsembabwoko ryakorewe Abahutu.

 

 Ababiligi bahisemo Abatutsi, ariko bananiranwa na Musinga kubera ko Musinga yakomeje gukumbura Abadage, gukorana n’Ababiligi biramunanira pe! Ababiligi bashatse kumwirukana ubwa mbere mu w’1917, barakomeza bararwazarwaza kugera mu w’1931. Kuvuga ngo ni uko yari atsimbaraye ku idini rya gihanga, ngo ni uko yari akunze Urwanda ni ibinyoma bihimbwa na Ndorimana n’izindi ndondogozi. Ihirikwa rye, n’Abatutsi bararyishimiye kubera ko atari nawe wategekaga, ahubwo ari nyina Kanjogera w’ikinywamaraso wicaga agakiza. Ariko yaricaga kurusha uko yakizaga.

 

Naho icyatumye Abamisiyoneri bahitamo Abatutsi, ni uko bibeshyaga ko Abanyarwanda bameze nk’intama zikurikira umushuba aho agiye hose. Bibwiraga bati : “Abatutsi bari ku ubutegetsi nibahinduka Abakristu, n’Abahutu bose bazakurikira”. Ni yo mpamvu batonesheje Abatutsi kugirango batajya mu Baporo, hanyuma bazane Abanyarwanda benshi muri Kiliziya gatolika. Baribeshyaga nanone. Kuba hari Abahutu babaye abagatolika byatewe n’izindi mpamvu zidafite aho zihuriye n’ibyo Abazungu bibwiraga. Niba wanze kuva ku izima ugakomeza kubyita itsembabwoko, ubwo ni itsembabwoko ryakorewe Abahutu.

 

AKABIKORA KABIZI KARYA UBURISHO KARITSE

 

Muvandimwe Padiri Ndorimana, urahembera urwango hagati y’abana b’Urwanda witwaje ngo “amateka yarwo”. None se muri ayo mateka kuki ujobora bimwe, ibindi ukabihisha, kandi rwose bigaragara ko ubizi? Kuki ntaho mbona wigeze uvuga Abapadiri b’Abatutsi nka Stanislas Bushayija, Dewogaratsiyasi Mbandiwimfura, Yohani Kagiraneza, Bonifasi Musoni, Alegisanderi Ruterandongozi, Alegisi Kagame, Musenyeri Aloyizi Bigirumwami n’abandi bari mu Nama Nkuru y’Igihugu cyangwa se bisangaga ibwami ku bwa Rudahigwa? Kuki ugoreka amagambo iyo uvuga ubucuti bwa Musinga na Musenyeri Classe? Ariko uzi ukuntu Bigirumwami na Habyarimana bakundanaga? Wagirango umwe yabyaraga undi!  Uzasobanurira ute abantu ko amafaranga yo kwandika igitabo cyawe yatanzwe na Leta y’Urwanda iriho ubu? 

 

 Dore rero, Muvandimwe Padiri Ndorimana, iyo Leta iragukoresha. Yishe Abanyarwanda benshi. None aho kugirango ibyemere, ibihanirwe cyangwa se ibabarirwe, iragukoresha kugirango uyivugire ko “Abo yishe bose bari bakwiye gupfa”. Ku buryo bw’umwihariko, yakindaguye benshi mu Bihayimana muri Kiliziya gatolika. Ubu rero yatangiye guhitamo Abapadiri bamwe na bamwe (urabazi, wumvise n’ibyo batangaje ku mugaragaro) kugirango bajye bayivugira  ko “Abo bihayimana yishe bari bakwiye gupfa, ahubwo ko hari n’abandi bafite ingengabitekerezo y’itsembabwoko, nabo bakwiye gupfa”. Ndorimana we, waradutanze, ariko Imana duhanze amaso twese izaturengera. “Akabikora kabizi karya uburisho karitse”, ni ko Abarundi bavuga, ariko kandi “Uwububa abonwa n’uhagaze”.

 

NYANGA URUNDI, WIMPIMBIRA

 

Muvandimwe Padiri Ndorimana, sinigeze ntekereza na rimwe ko itsembabwoko ry’Abatutsi ritabayeho mu Rwanda mu w’1994. Ibyo ni ibyo umpimbira kandi ubihimbira n’abandi benshi. Nta n’ubwo nshobora kuripfobya kuko nanjye naripfushijemo abantu b’inshuti benshi n’abandi twagiraga icyo dupfana cya hafi cyane. Ese kuki ukeka ko ari wowe ubabaye wenyine? Kuvuga ko hari Abahutu batotezwa, bagakandamizwa, bakameneshwa, bagafungwa, bakicwa, bazize ubwoko bwabo, ibyo ntabwo ari ugupfobya itsembabwoko. Hari kandi n’Abatutsi, Abatwa n’abanyamahanga babikorerwa. Ibyo niba ubihakana, umuhakanyi (négationiste) ni wowe, ntabwo ari njye cg. bariya bose ubeshyera. Niba ubona ko ntacyo bitwaye, ko ahubwo hadapfa abahagije mu bafite ingengabitekerezo, ubwo rero ni wowe upfobya urupfu rw’abandi, ukabakina ku umubyimba, si njyewe cg. bariya bose ubeshyera.

 

DORE IBIPFOBYA ITSEMBABWOKO

 

Ni ukuryitwaza ugirango wihorere, wigarurire iby’abandi, wikubire ibyiza by’igihugu, ucure abandi. Ibyo biraripfobya pe! Ikindi kiripfobya ni uguhatira abandi kwibuka abawe bapfuye; ariko ntihagire n’umwe muri bo uhingutsa ka hari uwe wapfuye kandi azi uko yapfuye n’abamwishe abo ari bo. Ni ukwamagana Interahamwe, ariko ukagira nabi kuzirusha. Ikindi kiripfobya ni ugucirwa urubanza no gufungwa n’uwakwiciye, kandi akabyigamba ku mugaragaro. Ese icyaha kizabe kwica inzirakarengane y’Umututsi gusa, naho kwica indi nzirakarengane yindi yose bizabe ishema?

 

Umwanzuro

 

Amasomo yo kuri iki cyumweru n’ay’igisibo tuzatangira ku wa 3 le 22/02/2012 arashishikariza Abanyarwanda bose kwakira imbabazi z’Imana, kuva mu cyaha, gushyikirana no kubabarirana hagati yabo. Banyarwanda, nimucyo twiyunge. Ngo “uwanze kumva ntiyanze no kubona, utumviye se na nyina yumvira ijeri”. Ubwo se nitutumvira Imana, hazacura iki ? Harya ngo “tuzumva ari uko ijisho ryamaze gutukura ?”. Oya rwose ntibikabe !.

 

NDR: Ndorimana yaje kuva mu bupadiri , ubu yibera iwe i Kigali, sindamenya neza umurimo akora .

 

Icyumeru cyiza n’igisibo cyiza kuri twese.

Padiri F. Rudakemwa

Commentaires : 208
 • #208

  d10媚薬 (vendredi, 02 août 2013 11:55)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王

  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛

  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴

  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝

  http://www.kanpoudonya.com/Energy.html 精力剤
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html 五便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html ru486 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html 男宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html 天天素
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 中絶薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html 蟻力神
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html 三體牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html 三体牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html VVK
  http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html 小情人
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html Wenickman
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 女性用媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html 催情
  http://www.kanpoudonya.com/list/19.html 殺精子剤
  http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html 蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html 終極痩身
  http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html FLY D5
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html 中絶薬RU486
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 経口避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html 絶對高潮
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売店
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 正規品
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html 威哥王 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html 威哥王三鞭粒

 • #207

  巨人倍増 (vendredi, 02 août 2013 11:51)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/

 • #206

  紅蜘蛛 (vendredi, 02 août 2013 11:46)

  漢方,漢方薬,精力剤,媚薬,ダイエット薬--漢方会社
  すべての取扱商品は専門家に検証、推奨され、100%正規品だと確保いたします。
  EMS(国際速達郵便)にて3日間に届く。商品到着100%保証!
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 花痴
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpocom.com/jingliji/ 精力剤
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬
  http://www.kanpocom.com/zhongjue/ 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三体牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486
  http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html 天天素
  http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html 消渇丸
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼1号
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html 蟻力神
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html リドスプレー
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html くらはちほう
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html さんべんぼう
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html 勃起促進
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html 滋養強壮
  http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html 悍神
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html 新一粒神
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html 五便宝
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html 精力増強剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html 超級脂肪燃焼弾
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html 蔵八宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html 催情
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 勃動力
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html 男宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html 魔根
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮
  http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html 終極痩身
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html しんいちつぶしん

  http://www.kanpocom.com/meiyao/ 女性用媚薬
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html 勃動力三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/weige.html 三鞭粒
  http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html ダイエット薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html 早漏防止
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html 法国性奴
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html ナンパオ
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html ベニクモ
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春
  http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html 催情剤
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html キョジンバイゾウ
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRX-Oil.html ビグレックス
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強通販
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/weigewang.html イカオウ
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/pro/zsj.html 経口避妊薬

 • #205

  威哥王 (vendredi, 02 août 2013 11:44)

  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 本物
  http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html ビグレックス オイル
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html イーリーシン
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html v26 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html 催淫
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html ハナチ
  http://www.kanpocom.com/jingliji/精力剤
  http://www.kanpocom.com/jingliji/xingyuji.html Xing霸
  http://www.kanpocom.com/pro/superfatburning.html FAT BURNING
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/pro/kingse-qidian.html 奇勝カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged6.html SPANISCHE FLIEGE
  http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html ウェイカワン
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/pro/yuxiut.html 御秀堂
  http://www.kanpocom.com/pro/xinqumei.html 曲美 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 正規品
  http://www.kanpocom.com/pro/jugen.html 巨根カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei.html 曲美
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬

  http://www.kanpocom.com/Pro/USA-Excitement.html 興奮剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/pientze-huang.html 片仔廣
  http://www.kanpocom.com/meiyao/媚薬販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/FLYD5yuan.html D5 原液
  http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 蟻王
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 男1號
  http://www.kanpocom.com/Pro/xouzhentang.html 日本秀身堂
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/kunchong-fen.html 西班牙昆虫粉
  http://www.kanpocom.com/pro/meirenbao.html 美人豹
  http://www.kanpocom.com/pro/MaxMan.html ペニス増大
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html アリ王
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html ANT KING
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 媚薬蟻王
  http://www.kanpocom.com/pro/zhuangsantian.html 壮三天

  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html Sex Slave
  http://www.kanpocom.com/Pro/SpanishFliegeD8.html SEX DROPS
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/VVK-Wenickman.html VVK
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/sex-drops5.html セックスドロップ

 • #204

  Muhanuzi (lundi, 27 février 2012 14:21)

  Padiri Fortunatus,
  Uli umudakemwa, kandi so yakwise Rudakemwa. Aliko aba ba deception ni babandi baze kwunva abahanuzi. Ntabwo bazi ko umwami Dawudi we yahisemo kubunva bigatuma ababalirwa? Komera ukomeze utubwilize ukuri. Wime amatwi abakubonamo ibyo bashaka kobona, ivangura amaoko babunza likaba ligiye kubura abaguzi.

 • #203

  Kuri Deception (jeudi, 23 février 2012 17:36)

  Genda uli icyohe kabisa:
  Baliya bapadri babateye ubwoba kubera ubuhanga bwabo none ngo you are deceived.
  Puu genda wa Kigory we

 • #202

  Déception (mercredi, 22 février 2012 11:06)

  IYO NSOMYE INYANDIKO ZA PADIRI FORTUNATUS NSANGA ZITABERANYE N'UMWUGA YIYEMEJE GUKORA KANDI MUBONAMO IVANGURA RY'AMOKO

 • #201

  IBANGA (mercredi, 22 février 2012 03:47)

  Mukomereze aho, mutinyuke kandi mutinyure abanyarwanda. Muri Kongo, Kiriziya gatorika yafashe iya mbere mu kwamagana amatora afifitse. Icyo mutazi ni uko Kagame yohereje abanyarwanda biyita abanyekongo kujya gutora Kabila muri province ya Kivu. Hafi y'abacuruzi bose batanze amafaranga nkuko bisanzwe.

 • #200

  kuri #199 (mardi, 21 février 2012 19:16)

  urakoze kubwira gasabo (#198)ko atagombye gutukana kariya kageni. uko bigaragara ntiyigeze uburere, yakuze ari ikitumva, atabwirwa ngo yumve, atubaha uwariwe wese baba na nabamukuriye. nonese uwamubwira akishyira mu mwanya wa padiri, yashimishwa no kubona ko umwandits wo kuri le prophete yandika amahomvu nkariya ku mubyeyi
  we??????

  uru rubuga turujya ho twese kuko dukunda gusoma inkuru zashyizweho cg se tukanandika comments dukurikijwe ibyanditswe. naho abantu nka gasabo #198 nibabandi baza hano batorotse bitaro by INDERA!!!! babandi baba batakimenya gutandukanya icyiza ni kibi. Ni ukubasabira.

  Padiri Fortunatus Rudakemwa, OYEEEEEEE!!!! Imana ikongerere imigisha no kuramba kugirango ukomeze kuyobora umukumbi waragijwe na Nyagasani kandi ujye wibuka gusabira gasabo kugirango azagaruke mu murongo amazi atararenga inkombe.

  Kanakuze

 • #199

  umubwiliza (mardi, 21 février 2012 16:31)

  Kuli Wowe Gasabo 198

  Ubwo se koko, nkuliya Mubyeyi wisaziye umutukiye iki?
  Upfa iki nawe?

  Iyo utuka Padiri Fortunatus RUDAKEMWA ku giti ke, aliko aliko uliya Mukecuru wisaziye ukamureka.

  Ukoze icyaha gikomeye cyane, kuko ututse umuntu winzira karengane, kandi utazi ibyo tulimo kwandika hano.

  Nkumuntu ugukunda, byongeye nawe ukaba uli ikiremwa muntu, nakujyira Inama nziza zo, kujya mu RUSESENGERO, ugusaba Imana imbabazi.

  Byaba bikunaniye, ukaba wiciliyeho iteka.


  Umubwiliza

 • #198

  gasabo (mardi, 21 février 2012 15:56)

  PADILI RUDAKEMWA WE , NYOKO ARAKAMANGAMAGA NAGERA KU RUZI ANYWESHE AGASHINO AMAZI.

 • #197

  Musoni Porotasi (mardi, 21 février 2012 02:19)

  Kuki aba bapadiri batandika ukuntu abahinza (abami b'abahutu bo mu majyaruguru n'uburengerazuba) tumaze kubamara ariho twazanye bimwe muvuga (mutazi ibyo muvuga) mugiye guca imigani ngo: HARABAYE NTIHAKABE,HAPFUYE IMBWA N'IMBEBA HASIGARA INKA N'INGOMA. UBUSA (ABAHUTU)BWARITSE KU MANGA, UMUYAGA URABWARURIZA... Ndabivuze njye umwana w'umutwa ntacyo ntinya.

 • #196

  Kuli wowe Umunyakuli #195 (lundi, 20 février 2012 21:54)

  Komera cyane rwose .Ariko uli muntu ki? Njyewe mbona usa na FORTUNATUS cg THOMAS.Ugomba kuba uli mu bantu bazi neza ibya le prophet cg bayishinze.None kuki uhora uvugisha ukuli nka THOMAS?
  NAHO uliya NDOLIMANA ni ikibwa mureke agume AHUNAHUNE IKALISO YO MUNGUTIYA.Noneho hali umukecuru ufte imyaka 59 yaraye aswereye ku MUHIMA.Ni akaga pee

 • #195

  umunyakuli (lundi, 20 février 2012 20:52)

  Aliko rwose Bwana “ Yohani NDOLIMANA” aliwe wowe, bakunze kwita izina “NDOLINGUTIYA” urababaje cyane.

  Kuba “UBUPADIRI” bukunaniye ntacyo byali bitwaye, aliko ukagenda neza.

  Ikindi ndabona niba uticujije uzagira ingorane zikomeye cyane imbere y'Imana.

  Kuba walishe amasezerano wagiranye n'Imana uhabwa “UBUPADIRI”, ukica itegeko lya gatandatu (6) kandi warabirahiliye kumugaragaro .

  Kuba warateye "INDA" mu bulyo bunyuranije n'Amategeko, warangiza aho kugirango urere uwo mwana Imana yaguhaye, ugahitamo gukuramo inda ("KWICA IKIBONDO").

  Ilyo ni ikosa likomeye cyane, kuko wishe “UMWANA” Imana yaguhaye.

  Sha “NDOLINGUTIYA” iyo uza kurera uliya mwana wishe, ubu uwo mwana aba atangiye nawe kugutabara, muli ibi bihe bikomeye wowe ubwawe wiroshyemo.

  Uliya mwana w' "UMUBIKIRA" wateye "INDA" ukayikuliramo i "BARE" mu "BUTALIYANI".

  Ukamwicira ubuzima akili muto cyane, byongeya ali n’UMUTSIKAZI mwene wanyu.

  Genda NDOLINGUTIYA Imana izaguhana.

  ( “ INAMA NZIZA NAKUGIRA , Ni UGUSABA IMANA IMBABAZI AMAZI ATALI YARENGA INKOMBE ” ).


  Umunyakuli

 • #194

  THOMAS NA FORTUNATUS=REVOLUTION (lundi, 20 février 2012 20:22)

  Nibyo koko aba bazahindura byinshi cyane.

 • #193

  ICYIZA CY'ABA BAPADIRI (lundi, 20 février 2012 20:21)

  FORTUNATUS: nta narimwe aswera igituba.
  Thomas :nta na rimwe aswera igituba.
  Ntabwo bameze nka Padri Ndolimana aka NDOLINGUTIYA.
  ABA BIHAYIMANA BAZADFASHA MULI REVOLUTION kuko ndi kubona hano abanyamahanga,za NGO zibasura buli gihe.Uku niko INSTSINSI IZAAAAA!!!

 • #192

  Thomas na Fortunatus=TURABAKUNDA CYANE. (lundi, 20 février 2012 20:17)

  Sinshobora kuryama na rimwe ntasengeye Thomas na Fortunatus. Aba bapadri bangiye mu mutwe kabisa.Koko nzabigenze nte. Aba bameze nka Peraudin. Ubu mfite myaka 78 aliko ndibuka ukuntu MSGR Pearaudin yabigenje. Aba bali gukora nkawe.
  MUHUTU HUMUKWA.IRINDE IGITUBA CYA TUTSI.Tuzatsinda NIDUKULIKIRA IZI NTITI ZIZE philozofiya.

 • #191

  Niyo bapfa ejo : tumaze kugera kuli byinshi (lundi, 20 février 2012 20:12)

  Yewe aba niyo Rusifero Kagame yabirenza ejo,ubu ibanga twararimenye .TUZAKOMEZA.

  Viva FORTUNATUS
  Viva Thomas

 • #190

  Aba bapadri bagomba kuba baratowe n'Imana koko (lundi, 20 février 2012 20:10)

  Ibi bakora hano ni agahebuzo

 • #189

  BA PADRI BEZA (lundi, 20 février 2012 20:08)

  Ni mugire amahoro kandi mugire urugwiro. Why?
  Kuberako muli kwigisha URUBYIRUKO KWIRWANAHO.
  Nimukomeza gutya REVOLUTION tuzaba tuyigezeho vuba.
  Murakoze cyane
  Jean KALIMA
  School of Psycholy and Social Work
  PhD Student
  The lover of REVOLUTION
  SCOTLAND/UK

 • #188

  Padri rara aharyana (lundi, 20 février 2012 20:04)

  Padri we Imana ikulinde.Ntuzamere nka Padri Ndolimana wirwa mu NGUTIYA.
  Ubu maze gusoma le prophet,maze gusenga NGIYE KURYAMA ku GITI CY'INYONI I KIGALI.
  None rero Padri Genda uzabe UMUHIRE hamwe na Thomas.
  THOMAS na Fortunatus =ABAHIRE
  KAGAME=SHITANI

 • #187

  #182+183 (lundi, 20 février 2012 19:30)

  Yewe abantu bakonkoboka i Buraya bagashyika muri Afrika by'umwihariko mu Rwanda yavugana n'abantu 10 ubundi akandika akiva inyuma ubwo mu minsi mikeye bati..IMPUGUKE KU BIBAZO BYO MURI AFRIKA YO HAGATI...bamwe ntabazi iyo biva n'iyo bigana...cyakora ibyabaye mu Rwanda bikwiye kwigisha abanyarwanda bagize amahirwe yo kwiga cg bakagira impano
  mu kwandika...gucukumbura mateka yacu bitari bya bindi abategetsi bacu bavuga ibyo bashaka byose bagakuraho ibyo bumva bibarya mu gifu...Impuruza tumenye gushyira mu nyandiko ibebera iwacu, abantu batazakomeza kudutobaangira amateka kubera inyungu zabo

 • #186

  Kuri tubyibazehooooo!!!!!!!!!!!!!!!! (lundi, 20 février 2012 19:08)

  Komera gisonga cy'ukuli.
  Buliya icyo dukenye twebwe les JEUNES : NI REVOLUTION MWA.
  Kandi iyo revolution izategeka umututsi KUBAHA UMUHUTU.
  Mu minsi mike UMUHUTU AZABONA value ye.
  Mbese Muvandimwe ko udashaka ko TUMENYANA? uli nde?

 • #185

  Padiri (lundi, 20 février 2012 18:33)

  Urakoze rwose kudusobanurira Imana Rurema ikurinde. Komereza aho . icyo nzi cyo ntagahora gahanze one time 't' tuzahurira ikigali tutububa. Imana ikwihere umugisha mwana w'Urwanda.

 • #184

  Kinyoni (lundi, 20 février 2012 18:09)

  Iki nicyo gituma iyo ndaye ntasomye le prophete mba ntamahoro mfite! Amateka y'u Rwanda atagoretse nkariya yo Kwa Kagame ahandi twayosoma nihe? Komera kumuheto Padiri tukuri inyuma amaherezo ukuri kuzatsinda ingoma y'ikinyoma...

 • #183

  LE RWANDA D'AVANT 1994 : UNE DICTATURE EN ODEUR DE SAINTETÉ ? (lundi, 20 février 2012 17:25)

  Colette Braeckman le dit à juste titre : « Au Rwanda, prêtres et religieuses sont chez eux. » Dans le Rwanda d’avant le génocide, qui était, dit-on, le pays le plus catholique d’Afrique (mais cela change : voir ci-après la comparaison des recensements 1991 et 2002), le « péché de chair », en l’occurrence de chair noire, était fréquent parmi ceux qui en principe sont voués à la chasteté : soit sous la forme hétérosexuelle (nombre de prêtres ou d’évêques avaient une ou des maîtresses, à qui ils faisaient par-ci, par-là des enfants), soit sous la forme homosexuelle (une étude devrait être menée sur les relations de prêtres catholiques avec des Tutsi jusqu’à la « révolution hutu », puis avec des Hutu), soit sous la forme pédophile : j’ai reçu de nombreuses confidences de Rwandais et de Rwandaises, p.ex. sur les séances de cinéma du samedi soir (des religieux prenant des filles ou des garçons sur leurs genoux), ou sur les abus dans les écoles (main baladeuse pendant le cours de dactylographie, ou à la faveur de l’apprentissage du brossage des dents, etc.).

  Même après le génocide, certains ecclésiastiques catholiques s’imaginent encore qu’en Afrique ils peuvent tout se permettre. Tel cet évêque belge interrogé par la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), voici quelques années, à propos d’un prêtre pédophile : on lui demande s’il a pris des mesures pour éviter toute récidive, et sereinement il répond : « Nous l’avons envoyé au Rwanda. » « Dans ces pays-là, un génocide c’est pas trop important », disait Mitterrand (voir mon livre SOLIDAIRES ! p. 89). Eh bien ! pour certains prêtres ou évêques, « dans ces pays-là, des abus sexuels c’est pas trop important ». Ils ont tort, et de surcroît vivent comme si le Rwanda était encore « leur Rwanda ». Décidément, pour la gérontocratie qu’est le Vatican et pour ceux qui obéissent à ses ordres, le temps semble s’être arrêté, comme dit Colette Braeckman. Or les temps ont changé. On ne plaisante pas avec les « viols d’enfants », dans le Rwanda nouveau où, Dieu merci, les femmes jouent un rôle important - elles sont à égalité avec les hommes au Parlement.

  J’invite chacune et chacun à me communiquer ses observations ou souvenirs à ce sujet et garantis le secret professionnel (je suis un « psy »). Il suffit de cliquer sur contact.

  Lors du recensement de 1991, 90% des Rwandais se disaient chrétiens, dont 73% appartenaient à l’Eglise de Rome et 27% se réclamaient du protestantisme, les 10% restants comprenant des musulmans peu nombreux (environ 1% de la population) et des animistes.

  Mais désormais il y a à peu près égalité entre catholiques et protestants de diverses dénominations. Lors du recensement de 2002, les catholiques ne représentaient plus que 49,5% de la population rwandaise et 53% des chrétiens rwandais. Voici les pourcentages : catholiques 49,5%, protestants 27,2%, adventistes 12,2%, Témoins de Jéhovah 0,5%, autres chrétiens 4%, musulmans 1,8%, religion traditionnelle 0,1%, autres 0,6%, sans religion 3,6%. (A noter qu’il y a confusion entre les termes « religion » et « confession », et que les adventistes, Témoins de Jéhovah et « autres chrétiens » devraient plutôt être rassemblés eux aussi sous la dénomination « protestants », ce qui ne serait pas le cas d’éventuels orthodoxes, qui représenteraient un 3e groupe de chrétiens). Le Service National de Recensement observe que le catholicisme est prédominant dans presque toutes les provinces, sauf à Gikongoro et Kibuye, mais qu’en comparaison avec la situation en 1991, il semble avoir perdu beaucoup de ses adeptes en faveur des autres confessions ou religions, qui ont toutes gagné du terrain.

 • #182

  LE RWANDA D'AVANT 1994 : UNE DICTATURE EN ODEUR DE SAINTETÉ ? (lundi, 20 février 2012 17:24)

  Et un paradis pour missionnaires catholiques pédophiles ?

  Quelque extraits du chapitre « Les responsabilités de l’Eglise », dans le livre incontournable « Terreur africaine - Burundi, Rwanda, Zaïre : les racines de la violence » de Colette Braeckman (Fayard, oct. 1996). Journaliste belge collaboratrice du « Soir » (Bruxelles) et du « Monde diplomatique » (Paris), Colette Braeckman fait autorité en ce qui concerne la région des Grands Lacs, en Afrique.

  « En ces années cinquante, comme ailleurs en Afrique, les élites tutsies souhaitent mettre fin à la tutelle coloniale. En 1959, (…) l’aristocratie nationaliste tutsie réclame l’indépendance immédiate du pays et ses représentants créent l’Unar (Union nationale rwandaise). Dès sa création, l’Unar commet un sacrilège : elle demande à la tutelle belge la révision de la convention qui lie le Rwanda aux missions catholiques et qui assure à celles-ci le monopole en matière d’enseignement. »

  « Désireux de contrer le nationalisme qui gagne la région, les officiels belges sont à la recherche de nouveaux alliés. L’Eglise, une fois de plus, les leur fournira. Le nouveau vicaire apostolique du Rwanda, Mgr Perraudin, s’avise, comme d’autres membres du clergé avant lui, que le ‘‘menu peuple’’ des Hutus est décidément opprimé par les ‘‘féodaux’’ tutsis. Il dénonce les abus criants et bien réels auxquels se livrent les chefs tutsis : journées de travail non rémunérées, extorsion de vivres et de bétail (ces ponctions s’ajoutant d’ailleurs à celles de l’Eglise). Dans son mandement de carême du 11 février 1959, Mgr Perraudin s’élève contre la politique de collaboration avec les Tutsis menée jusqu’alors, et écrit qu’‘‘il serait contraire à la justice de confier à quelqu’un une responsabilité en raison de sa race. Ne jurant plus que par les Hutus, il tombera rapidement lui-même dans le piège qu’il entend dénoncer. »

  « Durant la Première République, l’Eglise est plus que l’auxiliaire du pouvoir politique ; elle en est littéralement l’inspiratrice. Mgr Perraudin est considéré comme le père spirituel du président Kayibanda et du parti Parmehutu.» (Mgr Perraudin est un Suisse, du canton du Valais.)

  « Lorsque des tentatives de retour de réfugiés armés déclenchent de sanglantes répressions contre les populations tutsies, l’évêque suisse ne prend pas position. Il ne se brouille pas pour autant avec le gouvernement, et, adoptant une stratégie qui annonce le ‘‘révisionnisme’’ de 1994, il dramatise les incursions des exilés tutsis et minimise l’ampleur des tueries à l’intérieur du pays.»

  A ce sujet, voir le document du 21 sept. 1962 mentionné dans le rapport de la Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme au Rwanda, publié à Bruxelles en juillet 1994 par la Fédération internationale des Droits de l’Homme (FIDH), Human Rights Watch (HRW), le Centre national de Coopération au Développement(CNCD) et la Ligue africaine des Droits de l’Homme.

  Deux poids, deux mesures, fait observer Colette Braeckman : « L’Eglise multiplie aujourd’hui les publications dénonçant les violations des droits de l’homme au Rwanda et plaide - à juste titre - pour le retour des réfugiés hutus. Mais, dans le passé, elle n’a pas réagi publiquement face aux massacres de Tutsis qui ont plusieurs fois ensanglanté le pays, et elle s’est montrée indifférente au sort des réfugiés tutsis qui ont essaimé dans les pays voisins, en particulier lorsque certains d’entre eux ont été persécutés en 1962 par les troupes d’Idi Amin Dada en Ouganda. »

  Et dans un autre livre incontournable, « Rwanda - Histoire d’un génocide » (Fayard, oct. 1994), Colette Braeckman écrit ceci, que je tire du chapitre « Une dictature en odeur de sainteté » :

  « Pour l’Eglise catholique, le Rwanda de Habyarimana est un bastion inexpugnable. Depuis 1955, Mgr Perraudin, le chantre de la révolution hutu (et quelquefois son boutefeu), est l’éminence grise du régime. (…) Au Rwanda, prêtres et religieuses sont chez eux. Depuis le début du siècle, les immenses missions de briques rouges occupent des points stratégiques au sommet des collines. Avec leur dispensaire, leur bibliothèque, leur école, leur centre d’artisanat, elles ressemblent à des abbayes du Moyen Age, à des phalanstères : elles vivent pratiquement en autosubsistance. Dans les missions, le temps semble s’être arrêté. »

 • #181

  @JP (lundi, 20 février 2012 15:36)

  KOMEZA USHAKISHE BENEWANYU RERO BABAHUTU MUFATE URWANDA/MUCYE AKARENGANE KANYU. AKARENGANE HARI AKIJYEZE GASHIRA UBWO ABAHUTU BATEGEKA GA?

 • #180

  Umva ko Kagame yigize ikigirwamana ngaho da! (#16) (lundi, 20 février 2012 14:55)


  Urakoze kutuvumburira ubu buhamya bw'indi nararibonye(Col.Luc Marchal)!!Iyi yo ni ntamakemwa kuko ari umubirigi bigakubitiraho ko yari n'umusirikar wa MINUAR niba twibuka ukuntu izi ntumwa z'amahoro zavugwaga muri kiriya gihe!!
  Muri Comment yanjye (#90) nise:"Twime icyicaro ikinyoma!!!!"
  nabarangiraga inyandiko yakozwe n'ingaruzwamuheto za Kagame ziriho ziborera Arusha, zoherere ba "juji" Trévidic na Poux zinenga kandi zivuguruza ibyo"impuguke" zabo bifashishije zatangaje!!Nibarenga kuri ibi byose bakavuga ko Kagame n'agatsiko ke ari abere,uzamfashe tuvuge tuti:"Il y a quelque chose de pourri dans le royaume judiciaire de amis les gaulois!!"
  Nari ntarasoma iyi nyandiko ya Col.Luc Marchal,ariko nsanze zuzuzanya!!Niba utayibonye,reka nongere nguhe Link:

  http://www.musabyimana.net/lire/article/les-detenus-darusha-reagissent-au-rapport-dexpertise-balistique-commande-par-le-juge-trevidic/index.html

  TRES IMPORTANT:Lire toute l'analyse

  Umunyarwanda yarivugiye ati:"Utazi ubwenge ashima ubwe!!"
  Ngaho wirirwe kandi ugire umunsi mwiza.


  Iyarumeze

 • #179

  JP (lundi, 20 février 2012 13:49)

  Desole'!!!Abantu amaso arenda kuvamo ngo bategereje umwami.Uwo mwami yahunze nta karengane gahali?Ni ibihe bitangaza azakora?Yewe haba uwagapfuye ,izi ni zacyami kagame na cyami kigeli zisimburana.Bahutu nubundi twarapfuye,gusa umutego FPR yaduteze ,yitwaje imigambi yuzuye mo ibinyoma ko ije kugira urwanda paradizo naho ije kuzimanganya ikiremwa hutu turamenye ,iyo nimero ntizadufate!

 • #178

  Mugabo (lundi, 20 février 2012 13:16)

  Tekereza ariko nawe iperereza ryakozwe na UN mbere ya 1994 ryerekanaga ko mu rwanda iyo haba amatora y'umukuru w'igihugu umukandida wa FPR yashoboraga kubona amajwi 10% noneho wareba uko kurugamba byabaga byifashe FPR ubwayo ntaho yari kwigeza hatari NRA ya Museveni + intwaro n'amafranga bya US + Britain wongeraho n'uko aba babogamiraga kuri FPR mu nama za LONU zose harimo no kutayihanira ibyaha byo kwica abaturage bo mu majyaruguru y'igihugu,wongereho kuba ikitwagwa ingabo za LONU MINUAR zari igikoresho cy'abanya-Amerika mu Rwanda nkuko Amerika ikunze gukoresha abanya Canada mu bugambanyi nka buriya bwa General Dallaire nka Vimpire(Dayimoni) wo ngereho na services de renseignements/intelligence(CIA) Amerika yakoreraga FPR ureba urasanga uru runana rwose FAR yari yararuzonze rwarabuze amamenero kugeza n'aho barungurukiraga muri CND bakabona ntaho bamenera batarica Habyalimana ngo akajagari kavuke mu gihugu!

  Uyu rero niwo wariwo muti rukumbi w'a USA wo guhuguza umudendezo abanyarwanda kugirango babugabize abo bashoboraga gutuma muri Zaire kwibayo ubutunzi bwari bwarabananiye kuberako Habyarimana yari yarabahakaniye kugambanira abaturanyi none namwe nimwirebere ubusahuzi ndengakamere buri gukorerwayo byose bikingiwe ikibaba na ba shebuja ba Kagame!

  Ntamuhutu n'umwe ukwiye kugira ipfunwe ngo FPR yaratsinze nkuko yirirwa ibyiyitirira ibyo biragaragara ibyo ingoma ya cyami yakoranye n'abadage n'ababirigi mu gutsemba abahutu bashakaga kwigobotora iyo ngoyi ntawe utabizi kuko babaga bagamije kwisahurira igihugu ntibivuga ko bari abagabo bandi kuko RUKARA RWA BISHINGWE aho yari abageze murahazi ubu ni nako bimeze rero kuri ubu uretse umuzungu wahindutse gusa ariko gahunda ni yayindi ikindi kandi ibi ntibyari gushoboka hatabayeho igitambo cy'amaraso anagana kuriya kuko intambara irahenda ntakundi byari kumera. Ibi nibyo abanyapolitiki ba FPR bajya bavuga ngo ntiwabona umureti utamennye amagi.

 • #177

  rwose (lundi, 20 février 2012 13:05)

  Abahutu nibongere bakore revolution nkiyo muli 1959 ariko barebe ibyari bikocamyemo babikosore,nkokwihorera,kubohoza,imbabazi nizo zikwiye kujya mbere.hanyuma ubutegetsi busanjyirwe.

 • #176

  tubyibazehoooo!!!!!!!!!! (lundi, 20 février 2012 12:41)

  Nyamara nituve mub'inyoma bidutesha igihe kandi bikatwibagiza ko dukwiye guha igihugu cyacu ejo heza hazaza.
  Twebwe ubwacu abanyarwa nitwe dufite urufunguzo rw'amahoro y'igihugu cyacu.
  Agatsiko muvuga kabarembeje,kabicisha inzara,kabahotora,kabaroga ,ntabwo gakomeyenamba,kuvaho kwako ninkaho mvugiye aha.
  Icyambere Abahutu nimwishyire hamwe murebe igikwiriye u RWANDA rwanyu mugomba gusangira n'ABATUTSI,Abatwa ndetse n'abandi BABYIYEMEJE Mushireho amategeko naza institution zitajegajega kandi zibereye abanyarwanda twese zirimo na GARANTI yo kulinda rubanda nyamuke.
  Maze muzarebe ko ibya agatsiko bitarangirira nkaho mvugiye aha.

 • #175

  Paul (lundi, 20 février 2012 12:31)

  La Monarchie est abolie et ne peut etre réstaurer

 • #174

  paulo (lundi, 20 février 2012 12:16)

  ibibera muli RPRK ni agahoma munwa ,barabeshya gusa ,bagasobanura nibyo batumva ubwabo,ibyo basobanura birabarenze.
  Nawese TADEYO arikwiyita JOHN TUMWISIJYE kandi azineza ko nta ndangamuntu iruta ijwi ry'umuntu ,akatubeshya amanwa ava.
  Nimuve muli politike y'ibinyoma mutanashoboye no gusobanura .

 • #173

  @Paulo (lundi, 20 février 2012 12:03)

  TWEBWE NKABANYARWANDA NTABWO UBURYA YASIMBURWA BUTUREBA. @172; UMBWAMI IS AN INSTITUTION. WOWE, UJA UBONA ABONGEREZA UBURYO KING/QUEEN ASIMBURWA BIBAREBA. IKITUREBA NURUHARE YAGIRA MU IYUBAHIRIZA RYA CONSTITUTION - DEMOCRACY - HAMWE NO KUNGA ABANYARWANDA. IBI BYOSE BYAKYEMURWA NA REFERENDUM + CONSTITUTION. IMPAMVU RPF YANGA UMWAMI - NTISHAKA KUBAHIRIZA CONSTITUTION, KANDI IZI KO ABANYARWANDA BAYOBOKA UMWAMI KUYIRUSHA NTAYINDI MPAMVU.

 • #172

  paulo (lundi, 20 février 2012 11:56)

  RPRK barayibajije kw'ijwi ryarubanda bati umwami azasimburwa ate? irangije iti ntibyavugirwa hano ni ibanga ,ubwo BWIRU mushaka kutugarurira mugihugu nzaba ndeba.

 • #171

  @paulo (lundi, 20 février 2012 11:55)

  ICYO NAKUBWIYE NUKO, RPF IHAYE ABANTU UBWISANZURE, IKIBAZO CY'UMWAMI CYAKWIGIRWA HAMWE, HAKABAHO NA REFERENDUM ITWEREKA ABAMUCYENEYE/NABATAMUCYENEYE (ABANYARWANDA). CONSTITUTION YATORWA UBWISANZURE BUBONETSE - IKAGARAGAZA UBUBASHABWE (LIMITS)HAMWE NUBWABANDI AS IN DEMOCRACY. URABIZI KO MURWANDA NTABWISANZURE BUHARI. IKINDI UBAZA NAGUSUBIZA. GYE NTABWO NDI MURI RPRK, GUSA NIKUNDIRA KIGELI.

 • #170

  Kuri tubyibazeho (lundi, 20 février 2012 11:54)

  Komera rwose ntugire ikibazo,
  Tuzaguma tujorane ibitekerezo tugamije kubaka.Ariko nkunda REASONING YAWE KABISA. Ushobora no kuba DIRECTEUR SPRITUEL WA NJYE.

 • #169

  paulo (lundi, 20 février 2012 11:37)

  #166
  Dore aho RPRK murimanganyiriza weee!!!!!!!
  Ikibazo mbaza ntugishubije ubwo ibindi uvuga urabikurahe?
  Iyo contsitution ibugenga uvuga yatowe nabahe banyarwanda?
  Iyinda ye.

 • #168

  @Paulo (lundi, 20 février 2012 11:35)

  @165: KUBERIKI RPF IFATA ABANTU BAVUGA/BAKUNDA UMWAMI NKABANZI BIGIHUGU?

  IKYO KIBAZO MUJYA MUKYIBAZA?

 • #167

  Baheba (lundi, 20 février 2012 11:32)

  Mukomere basomyi ba leprophete.fr
  Nifuzaga kumenya niba mwe muba mu Rwanda musoma "leprophete.fr" Nizeye ko mushobora kuyisoma, ko Kagame na Leta ye batabirukanka inyuma ngo muhore mu bwigunge. Mbyanshimisha rero mbonye igisubizo cy'abantu bali mu Rwanda, bambwira uko urubuga "leprophete.fr" na radio "Ijwi Rya Rubanda" byifashe mu Rwanda.

 • #166

  @Paulo (lundi, 20 février 2012 11:29)

  Jye ntabwo ndi muri PRRK ariko ikibazo kyawe nyamukuru: Umwami azasimburwa gute? Ubwami bugezeho si bwabundi bwakera. Haba hari constitution ibugenga. Ibyo byose bikeneye kuganirwaho nabanyarwanda bose bakunda urwanda, koko aho ruri ubungubu, biragaragara ko Umwami akenewe. Ubutegetsi buriho ubu, bwabujije abanyarwanda kwisanzura mumagambo no mubikorwa kuburyo udashobora kumenya ikyo abanyarwanda bashaka. Twigeze kujya inyanza murukari ariko nahise menya ko ibyavugwaga kumwami na RPF ataribyo. Icyo namenye nuko, koko nkuko Kigeli abyivugira, abanyarwanda, baba abiyita abahutu/abatutsi baramukunda. Ikimenyimenyi, nuko RPF itinya kumwiyegereza.

 • #165

  paulo (lundi, 20 février 2012 11:15)

  PRRK murarimanganya .
  Umwami afite abana bangahe?
  Umwami azasimburwa ate aramutse atakiriho ?

  murarimanganya Pu!!!!!!!!

 • #164

  tubyibazehoooo!!!!!!!!!! (lundi, 20 février 2012 11:03)

  kuli#161
  Kuba ugira impungenge ugakenga ni byiza ,kuko tugira tuti ntawamenya.
  Ariko mubyukuli sinkuzi kandi nawe ntunzi ntuzanamenya kereka yenda ukoresheje ikorana buhanga.Ubu iyo tuganirira hano tuba dusa nkaho ali ROHO zacu ziganira ,icyo dushyira imbere ni ibitekerezo ,kumenya icyondicyo ntacyo bimaze ahubwo reba igitekerezo ukijore.
  niyo mpamvu mwana wamama udakwiye kugira impungenge.

 • #163

  Ntarwanda (lundi, 20 février 2012 10:58)

  Umusore wifuza Mutima w'urugo umubera umufasha kandi akaba n'umubyeyi arongora Umuhutukazi. Uwishakira icyomanzi arongora umututsikazi. Genda Kizito, uragitsinze, izina ni ryo muntu koko, uri MIHIGO !!!

 • #162

  Padri Edouard Sentarure (lundi, 20 février 2012 10:26)

  Abaturage b'abahutu batuye mu gihugu cy'u Bwongereza barugarijwe na Ambassade y'u Rwanda.Mwitonde.Baboherejemo abarozi benshi.

 • #161

  Tubyibazeho :komera (lundi, 20 février 2012 10:19)

  Buliya nyamara ufite ibitekerezo nyabwo.Gusa sinzi niba uli muli FPR cg uli umuhutu....
  Hano ku mbuga abantu babaye abacengezi.Ushobora kuvugana n'umuntu nyamara akaba ali uwo muli Rwandan Embassy.
  ABAHUTU BAGOMBA KWITONDA BAGASHISHOZA(CRITICAL ANALYSIS)

 • #160

  KU MPILIMBANYI: good point (lundi, 20 février 2012 10:12)

  Ibi turabizi ko ngo mu Bwongerezaho ubu bimeze nabi kabisa .Ngo Umuhutu ukora akazi cg wize bamuliho neza.Nurses,doctors,social works,academics... ngo hali umugabo woherejwe n'U Rwanda uba i Manchester akitwa JUSTIN ngo niwe uli gukora gahunda zose zo kuzica abo bahutu akorana na ambassade z'i Burayi kandi ngo uburozi nibwo agendana gusa.Abamuzi mwitonde.

 • #159

  Tetamashimba(wawundi wikundira kwirira umugore we nta pressure) (lundi, 20 février 2012 10:11)

  Kuri #156
  Ninjye Tetamashimba ukunda kwirira umugore we, cyakoze no mu rugo mba nahashye, kandi nishyuye amashuri yabana, ahasigaye ma femme zikamubona. Kuko nkora akazi kataruhanyije mbona numwanya wo kwiyizira kuri runo rubuga. Ahasigaye ka byeri na ka brochettes byaboneka nkumva ndi mwijuru ryo hasi.
  Yari Tetamashimba wawundi wikundira kwirira umugore we nta bwoba cyangwa icyugazi.