DUSANGIRE IJAMBO : Akarengane ni nk’indwara y’ibibembe! Padiri Fortunatus Rudakemwa.

Akarengane niko gateza umwuka mubi mu Banyarwanda !
Akarengane niko gateza umwuka mubi mu Banyarwanda !


Kuri iki cyumweru, amasomo ya Liturujiya tuzirikana ni aya akurikira :

 1. Abaleviti 13,1-2.45-46
 2. 1 Korinti 10, 31-11,1
 3. Mariko 1,40-45

Isomo rya mbere riratubwira uko mu Isezerano rya Kera umubembe yahabwaga akato, akabaho mu bwigunge, abantu bose bamugendera kure kandi nawe akagomba kubagendera kure ngo atabanduza. Ivanjili iratwereka uko Yezu we yegera ababembe, ntabanene, ahubwo akabakiza. Inyigisho aya masomo yombi aduha ni uko icyaha gihumanya ubuzima bwa Roho nk’uko ibibembe bihindanya umubiri w’umuntu bikawugira “ayo ifundi igira ibivuzo, bikawugira aski”, bikawugira nk’uko ubushanguke (ububore, décomposition) bugira umurambo w’umuntu wapfuye.


Mu isomo rya 2, Pawulo Mutagatifu aragira ati : “kugirango mutazagira aho muhurira n’ibibembe bya Roho, nimunyigane nk’uko najye nigana Kristu”. Icyakora Pawulo Mutagatifu afite indi nyigisho ikomeye aduha. Aragira ati “Ntimukagire uwo mutera imbogamizi, yaba Umuyahudi, yaba Umugereki, yaba uwo mu Kiliziya y’Imana. Nguko uko nanjye ngeregaza gushimisha bose muri byose, ndaharanira inyungu yanjye bwite, ahubwo ifitiye benshi akamaro ngo bakurizeho gukira”.

Bisobanura iki ?


Bisonura ko “uko ibibembe bihindanya umubiri, uko icyaha giharabika Roho, ni nako akarengane kazana umwuka mubi mu mibanire y’abantu n’abandi”, iyo mibanire igahinduka umwaku (umwanda, amabyi), “aho umwe anyuze, undi akaba yahanyuza ifumba y’umuriro” Abo bantu bashobora kuba ari abagira icyo bapfana, abaturanyi, abafatanije umushinga ubyara inyungu, bashobora kuba ari n’abaturage b’igihugu kimwe.


Aha rero ni ho ijambo ry’Imana ryo kuri iki cyumweru rihwitura Abanyarwanda twese, cyane cyane abategetsi. Akarengane gatera umwuka mubi.


Mu ibaruwa abepiskopi b’u Rwanda n’u Burundi banditse le 13/03/1957 ku mugenzo mwiza w’ubutabera, hari aho bagera bakavuga bati “aho ubutabera buri, uhasanga umwuka w’amahoro, ubusabane n’umutekano…. Naho akarangane gatuma ibintu bidogera mu mibanire y’abantu n’abandi. Ntigasigana n’igitugu kandi gatuma abantu bafata icyemezo cyo kwivumbura, bakakarwanya . Gahembera kandi kakenyegeza inzangano. Aho kari nta muntu uba ucyizera undi, ubucuti burayoyoka, urukundo rwo nta n’ubwo ruba rugishobotse. Mu ijambo rimwe, abantu ntibaba bagishoboye kubana neza uko Imana yabahanze ibyifuza”. Ni nde wakwihandagaza, agashinga icumu, agahakana mu Rwanda rw’ubu atari ko bikimeze ?


Ntaho bitaniye n’ibyo Mgr Andereya Perraudin yamaganaga mu ibaruwa yiswe Urukundo mbere ya byose (le 11/02/1959, hashize imyaka 53 !!!), aho agira ati “ Mu Rwanda rwacu, ukutareshya kw’abaturage, guturuka ahanini kuko ubukire, ubutegetsi bw’igihugu, ndetse no mu by’ubucamanza, byiganje mu bwoko bumwe bw’abaturage. Ibyo ntibitangiye none….. Ariko birumvikana ko aho Rwanda igeze ubu, ubwo butegetsi n’ukubaho kwarwo byo hambere, bitagihuje n’ubutegetsi bwiza igihugu gikeneye.


*Iryo tegeko [ry’urukundo] lishaka ko amategeko y’igihugu aha abaturage bose, mu bice byose, uburyo bumwe bwo kujya mbere no kugira ijambo mu byerekeye imiyoborere y’igihugu batuyemo. Amategeko yakwimika iby’irobanura, akabera, akarengera bamwe, cyangwa ibice bimwe by’abaturage, yaba acishije ukubili n’inyigisho z’ubukristu.


*Inyigisho z’ubukristu zigira ziti : “imilimo y’ubutegetsi ihabwe ababishoboye, b’intabera, bimilije imbere ukumererwa neza kw’abo bashinzwe kuvugira ”. Ntibyaba kugenza gikristu, gushinga umuntu umulimo w’ubutegetsi atabishoboye, ubitewe gusa n’ubwoko bwe, n’ubukire bwe, cyangwa se n’ubutoni agufiteho, utitaye kureba ko uwo mulimo awufitiye ubushobozi n’imigenzo myiza imuranga.


*Ubukristu bwigisha yuko ubutegetsi mu gihugu, bugomba gukorera rusange rw’abaturage bose butaboranuye, ntibugilire neza gusa agace kamwe kabo; bwigisha yuko umulimo w’ubutegetsi mu gihugu ali uguharanira ko abaturage bose bajya mbere mu by’ubwenge, mu kumererwa neza no mu bukungu, ku buryo bishobotseʺ.  


Umwanzuro


Abavuga ngo Kiliziya gatolika ntiyamagana akarengane bajye birinda gukabya! Nta gihe Kiliziya gatolika iri mu Rwanda itamaganye akarengane aho gaturuka hose.


Uko ibibembe byonona umubiri ni ko icyaha cyangiza Roho, ni nako akarengane gatera umwuka mubi hagati y’abantu. Byose rero, ari ibibembe, ari icyaha, ari akarengane, ari n’izindi ndwara z’imize, biragahera bicike mu Rwanda.


Icyumweru cyiza kuri mwese.

 

Padiri Fortunatus Rudakemwa.

 

Commentaires : 181
 • #181

  ru486 (vendredi, 02 août 2013 11:57)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王

  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛

  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴

  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝

  http://www.kanpoudonya.com/Energy.html 精力剤
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html 五便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html ru486 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html 男宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html 天天素
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 中絶薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html 蟻力神
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html 三體牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html 三体牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html VVK
  http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html 小情人
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html Wenickman
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 女性用媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html 催情
  http://www.kanpoudonya.com/list/19.html 殺精子剤
  http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html 蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html 終極痩身
  http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html FLY D5
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html 中絶薬RU486
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 経口避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html 絶對高潮
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売店
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 正規品
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html 威哥王 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html 威哥王三鞭粒

 • #180

  威哥王 (vendredi, 02 août 2013 11:52)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/

 • #179

  巨人倍増 (vendredi, 02 août 2013 11:47)

  漢方,漢方薬,精力剤,媚薬,ダイエット薬--漢方会社
  すべての取扱商品は専門家に検証、推奨され、100%正規品だと確保いたします。
  EMS(国際速達郵便)にて3日間に届く。商品到着100%保証!
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 花痴
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpocom.com/jingliji/ 精力剤
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬
  http://www.kanpocom.com/zhongjue/ 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三体牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486
  http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html 天天素
  http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html 消渇丸
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼1号
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html 蟻力神
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html リドスプレー
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html くらはちほう
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html さんべんぼう
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html 勃起促進
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html 滋養強壮
  http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html 悍神
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html 新一粒神
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html 五便宝
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html 精力増強剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html 超級脂肪燃焼弾
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html 蔵八宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html 催情
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 勃動力
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html 男宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html 魔根
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮
  http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html 終極痩身
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html しんいちつぶしん

  http://www.kanpocom.com/meiyao/ 女性用媚薬
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html 勃動力三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/weige.html 三鞭粒
  http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html ダイエット薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html 早漏防止
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html 法国性奴
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html ナンパオ
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html ベニクモ
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春
  http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html 催情剤
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html キョジンバイゾウ
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRX-Oil.html ビグレックス
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強通販
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/weigewang.html イカオウ
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/pro/zsj.html 経口避妊薬

 • #178

  威哥王 (vendredi, 02 août 2013 11:43)

  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 本物
  http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html ビグレックス オイル
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html イーリーシン
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html v26 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html 催淫
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html ハナチ
  http://www.kanpocom.com/jingliji/精力剤
  http://www.kanpocom.com/jingliji/xingyuji.html Xing霸
  http://www.kanpocom.com/pro/superfatburning.html FAT BURNING
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/pro/kingse-qidian.html 奇勝カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged6.html SPANISCHE FLIEGE
  http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html ウェイカワン
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/pro/yuxiut.html 御秀堂
  http://www.kanpocom.com/pro/xinqumei.html 曲美 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 正規品
  http://www.kanpocom.com/pro/jugen.html 巨根カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei.html 曲美
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬

  http://www.kanpocom.com/Pro/USA-Excitement.html 興奮剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/pientze-huang.html 片仔廣
  http://www.kanpocom.com/meiyao/媚薬販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/FLYD5yuan.html D5 原液
  http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 蟻王
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 男1號
  http://www.kanpocom.com/Pro/xouzhentang.html 日本秀身堂
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/kunchong-fen.html 西班牙昆虫粉
  http://www.kanpocom.com/pro/meirenbao.html 美人豹
  http://www.kanpocom.com/pro/MaxMan.html ペニス増大
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html アリ王
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html ANT KING
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 媚薬蟻王
  http://www.kanpocom.com/pro/zhuangsantian.html 壮三天

  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html Sex Slave
  http://www.kanpocom.com/Pro/SpanishFliegeD8.html SEX DROPS
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/VVK-Wenickman.html VVK
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/sex-drops5.html セックスドロップ

 • #177

  kuri Laetitia (lundi, 13 février 2012 16:27)

  waba warabonye undi se ko utigeze usubiza?cyokora buriya watinye ibitutsi humura jyewe nararezwe kandi uri uwacu.Gasore

 • #176

  paul (dimanche, 12 février 2012 14:19)

  Uru rubuga ni agahebuzo ,rwankemuriye ikibazo,ntari kuzisubiriza.muti gute?
  Najyaga nibwira ko ibibazo mbona byagwiririye igihugu cyacu uko njye mbibona atariko yenda bo babibona ,nkibaza impamvu ntabona cyangwa ntumva abo duhuje imitekerereze kubibazo bireba igihugu cyacu.Ariko ururubuga rwanyeretse ko hari abantu benshi tubitekerezaho imwe.
  Dukomeze dusangire ijambo.

 • #175

  kuri mukamakuza ntukabeshye (dimanche, 12 février 2012 14:08)

  urabeshya nakwandikiye none message yanze kugenda.ubwo rero ntugakinishe abantu barishavuriye.email yanjye ni laurent.gasore@com

 • #174

  nimwihanagure amarira, Ambasade ya Suwede niyo yivuganye Gasasira (dimanche, 12 février 2012 12:21)

  http://rnanews.com/politics/5772-un-diplomate-rwandais-somme-de-quitter-la-suede-

 • #173

  AMABANGA 77 YA FPR (dimanche, 12 février 2012 12:12)

  AMABANGA 77 NI MAKE KUKO INKOTANYI ZIFITE AMAYERI MENSHI 700 ARENGA! ARIKO AMENSHI BO UBWAWO BAYAMENEYE ABAHUTU NUBWO BIBAGIRWA VUBA WENDA HARI IKIBASIGARA MU BWONKO!
  Harakabaho ZELOTE
  Igitabo gishya "Amabanga 77 ya politiki y'u Rwanda" cya Mahoro Zélote

  Zélote Mahoro, Amabanga 77 ya politiki y’u Rwanda, Collection Pyramides, Editions Sources du Nil. Format 13x20. 151p. ISBN 9782919201020. Prix 10 euros
  Mwese muzi ukuntu urubuga « Le prophète » rwagiye rubageza ho inyandiko za Mahoro Zélote mu byiciro 15. Abifuza gutunga cg gukomatanyiriza hamwe « Amabanga » mu gatabo gatoya ka twibanire, mushobora kwandikira Editions Sources du Nil kuri iyi e-mail : sources_du_nil@yahoo.fr, ntimwibagirwe gushyiraho adresse yanyu kugirango tuzashobore kubageza ho ako gatabo.

  Incamake :
  Nta muntu n’umwe utabona ko u Rwanda rugeze aharindimuka. Kereka ahari ba “Rwigiza nkana rwa nirwange (Rwigizankanarwanirwange) wabonye inzu ihiye ati ‘nimunsasire niryamire’”. U Rwanda rwageze gute kuri iyo manga, ni bande baruhagejeje, twarutabara dute? Muri iki gitabo, Zélote Mahoro aratanga ibisubizo bishimishije kuri ibyo bibazo uko ari bitatu.

 • #172

  Maliga (dimanche, 12 février 2012 12:09)

  nge ndi umtutsi wuzuye nababyeyi bange bari munzego nkuru zubuyobozi gsa iyo mbonye abana twiagana babahutu ukuntu bibatera ipfunwe bikambabaza nkagerageza kubyishiramo nkumva birabbaje hano murwanda hari urwango rufitiwe abahutu kuburyo ntanunabatumira mubukwe munaturanye na papa harigihe mbimubwira akanga kunyumva ngo nzasarira mubitabo!

 • #171

  Musemakweli (dimanche, 12 février 2012 11:45)

  Netters, Gasasira aracyariho nta kibazo afite gusa ari muli a local hospital /norvege) muri intensif.Bavuga ko ngo yaba yararozwe.
  Musenge Imana.
  Musema

 • #170

  Musemakweli (dimanche, 12 février 2012 11:44)

  Ariko dushize ibintu mu gaciro koko,mubona hari umuhutu wakwambara igisasu ngo agiye kwitanga nku ukuntu aba afghanistan babikora koko???Aba komeje batanga iki gitekerezo nababwira ko mubyibagirwe kuko bitazabaho na rimwe.Ariko mwari mwa bona uko umuhutu akanura amaso agiye gupfa ubwoba bumwuzuye mumutima??Muge mureka guteta bahu...

 • #169

  Kuli Bihibindi (dimanche, 12 février 2012 11:41)

  Kuli bwana cg monsieur Bihibindi,uraho neza.Yewe message yawe nayumvise. Njyewe ntuye i Mbujimayi muri Kasai Oriental.Wowe se waba utuye i Kigali? Maze imyaka myinshi ndwana na Kagame nubu tukirwanda.None ntabwo nkurwanya kuko nabonye ushobora kuba uli umuhutu wahunze uba hanze ,umeze kimwe n'abandi badafite icyo batumariye.
  Ntabwo nshaka kugutuka kuko nabonye wumvise neza.Hali ibihutu by'ibibwa umuntu acira amarenga aho kumva bikagira ubwoba bigahindura amazina yabyo nuko bikanuma.Wowe uli umurwanashyaka.Wenda wasanga uli mwene wacu
  Imana ikulinde kandi igume igutere imbaraga zo KUTABA IKIRAGI NK'IBINDI BIHUTU BY'IBIBWA.
  Cyokora abahutu tugomba guhindura uburyo bwo kurwanya Rusifero: we need genuine tactics including SUICIDE BOMBING STRATEGY:IT WORKS THIS ONE!!!!!!!!!!!!!!

 • #168

  Mouvement de Liberation du Rwanda (M.L.R.) (dimanche, 12 février 2012 11:24)

  ubuyobozi bwishyaka MLR bubabajwe cyane nuko uyu ryumuvandimwe, JB GASASIRA, akomeje kubura irengero. Tukaba dusaba abanyarwanda bose hamwe kotsa igitutu ubutegetse bwa Suede gutanga gihamya yuko uyu muvandimwe yaba akiriho. KIZA Alain, secretaria MLR(Mouvement de Liberation du Rwanda)
  Dusure kuri Facebook ushakishije "mlrrwanda"
  Utwandikire; mlrrwanda@yahoo.fr
  cyanga kuri site yacu; www.mlrrwanda.unblog.fr, ariko ushskishe via google ushyizemo "mlrrwanda"

 • #167

  Musemakweri (dimanche, 12 février 2012 11:23)

  Hali umuhutu mbona wiyita cg witwa Musemakweri mbonye avuze ibihomvo hano hepho.Mbese ku isi haba haba umuntu umwe witwa ririya zina bahu?Ririya zina se Uwo Musema yibwira ko ali MARQUE DEPOSE? Bamwe mu bahutu turi abaswa kweli.
  Inama ngira abahutu nanjye ntiretse:
  DUTINYUKE,DUKORE IBIBI N'IBYIZA ARIKO TUVANEHO RUSIFERO.Urugero nabaha ni uru nguru:
  Mwivane mu mutwe kabisa ko muzagera mu Rwanda ku neza.Mwivanemo ko Kagame azicarana na mwe ngo mugiye mu matora.Mwitegure ,twitegure kugira ibitambo byinshi apana umushinyiko n'ububwa mbona bisigaye byulitse imitwe y'abahutu.Birambabaza kumva hari umuhutu ugitekereza ngo ko Kagame azaza akamuha amahoro ku isahani.Kumva ko ngo Kagame azaza akamuha umugati ku mbehe nka biriya Victoire Ingabire yakoze. Ye bana ni nabambiya,twivanemo umushinyiko.IBITAMBO NI NGOMBWA.
  TWAKORA IKI SE?
  Reka dukore nka ba biyahuzi bo muri Afganistan.Duteshe umutwe Rwanda,haze akaduruvayo.Icyo gihe abanyamahanga bazabona ko mu Rwanda hali ikibazo,maze batangire kumuvanaho amahoro.Naho kwirwa hano kuli murandasi wandika ni byiza aliko nti bihagije.
  Ubuse ntidufite FDLR mu i shyamaba muri Kivu?None se ko byatunaniye gufasha baliya bahutu ? Kagame niho ahera abona ko turi ibijuju.KUMOKA HANO KURI MURANDASI SIBYO BIZICA KAGAME

 • #166

  Kuri #163 (from Bihibindi) (dimanche, 12 février 2012 11:10)

  Urebe nawe ukuntu abantu b'intagondwa nta bwenge mugira, ubwo se urantukira iki ra? Harya ngo njye ntukana nka Kagame, cyangwa intagondwa z'abahutu cyangwa iz'abatutsi? sinzabikora kandi sinkabikore. Mukwituritsa nakubwira iki, jya muri Al shabab ubundi uze mu Rwanda wituritse ni umubiri wawe uzaturitsa kandi sibyo bizakemura ibibazo dufite. Uzi icyo izina ryanje rivuga wareka kuntuka. Bihibindi bivuga yuko ibyo ubona uyu munsi ejo bizahinduka kandi bigahinduka ntiturikirijeho grenade cyangwa ngo nkore amahano y'ubwiyahuzi. Uranyumva? Ese ubona uriya utera amagerenade byaramugejeje kuki? Uwo yaba ariwe wese niwe mbwa; naho guharanira amahoro hagati y'abahutu n'abatutsi ntituzabireka kuko nibyo bizubaka igihugu. Ayo mazuru yanyu muhora mupfa abamariye iki? Ibintu bibiri: guhumeka no gusohora umwanda witwa ibimyira. Wowe uyabonamo akandi gakiza ntumpeho aka wa muhanzi twakundaga Rugamba Cyprien.
  Urukundo nirwogere rusange n'abatarugira.

 • #165

  Mahorasesuye (dimanche, 12 février 2012 11:02)


  Nimba Perezida wa Republika y'u Rwanda, nta munyarwand auzongera kwica undi amuziza amoko nkuko inkotanyi n'interahamwe zabikoze. Amazina inkotanyi/interahamwe azacibwa ntawe uzaba yemerewe kuyavuga kuko byatera umwuka mubi mu bana b'igihugu babyiruka ubu. Amateka avuga ibyo inkotanyi n'interahamwe zakoze azacibwa mu bitabo bisomwa n'abana, bityo bakure bigishwa ibikorwa by'abantu bayoboye neza, amadisikuru meza y'abayoboye u Rwanda. Hali amadisikuru azacibw aburundu nk'iyavugiwe i Murambi na Perezida uriho ubu n'iyavuzwe na Perezida wa Guverinoma y'abatabazi. Akarengane kose kazahanishwa gufungwa burundu.

 • #164

  Musemakweri (dimanche, 12 février 2012 10:58)

  Cyampayinka (isuka)! Niko mwa, ka gatabo kavugaga Mahoro Zeloti n'amabanga arindwi ye muragasohoye nako? Aba ba bwana barakora kweri. Kariya gatabo kazakora kuri rusofero Kagame n'intore dore aho nibereye. Dore ko bajyaga bavuga nka nta ideologie aba bopposant bari kugenderaho. Nimundangire uburyo kangeraho sasa amaero 10 si menshi muvunje mu manyarwanda ni maganatandatu. Ahasigaye intore nimushaka mutumbe muturike sinjye wahera. Ndabwira cyane cyane iriya birenge ikunda Musema igashaka kwiyitirira akabyiniriro. Minakwambia Musema si ubwa mbere byanyiyitirira, ndi umustar uzabaze, uzabaririze hose. Ngaho nimwirirwe.

  Musema.

 • #163

  Bihibindi(message #158) (dimanche, 12 février 2012 10:49)

  Uraho Bihibindi we? koko ulibihibindi.Ugomba kuba uli ikibwa kabisa. Ubuse message utanze hano uvuze iki?Tinyuka sha,wige gutukana,uhumuke nibwo uzagera mu Rwanda naho ubundi mbona uli ikigoryi. Reka nkwereke ko uli imbwa sha:
  1) Kagame azi kwica ,azi gusya: niba se utabyize wibwirako uzagera kuki?Manza wige intwaro akoresha kuko niyo imugejeje haliya.
  2) Ujya ubona uko abiyahuzi(suicidebombers) muri Afganisatan bamaze kuzengereza isi? ubu niko umunyarwanda yakagombye gutangira gukora.Kwibwira ko ngo uzabaho uli mwiza,witonda,uvuga neza,....ibyo ni ububwa.Yewe bana i Kigali baratambutse.Mugumye kuba ba nice,abantu beza ntimwige uko Kagame akora ntacyo mwazageraho namba.
  UMWANZURO:
  Dukeneye kwiga uko baliya BIYAHUZI(SUICIDE BOMBERS)babigenza natwe tukareba ko twabikora i Kigali.Dushobora kugira networks 8 zishobora guteza akaduluvayo mu gihugu ubundi byose dushaka tukaba tubigezeho.Urumva wa kibwa we.Menya uko Kagame yafashe igihugu,iga intwaro zose yakoresheje uzimenye.
  Urabeho wa kibwa we!!!!!

 • #162

  Biragoye gushinja Twagiramungu (dimanche, 12 février 2012 10:38)

  Ikiganiro cya Twagiramungu gisubiza icya Haguma Marcel gitumye abantu benshi bibaza niba intwari batubwira z'u Rwanda alizo zo koko.

  Inzira iracyali ndende kuko na Kagame cyangwa se Twagiramungu baracyashakisha ubutwari bwabo muli uru Rwanda. Cyakora umunyarwanda uzashobora guha uburenganzira abanyarwanda maze 85% b'abahutu bakaba bazi ko na 15% b'abatutsi cyangwa 1% b'abatwa ntawacikanwe, uwo najye nzemera ko ali intwari y'abanyarwanda.

  Kagame yahaye 99% y'amahirwe abagaragu be batarenze 30.000 atekereza ko 10.870.000 batibaza niba atali umusahuzi ushaka kuzahunga u Rwanda arusize iheruheru!!!
  Kugeza magingo aya Rudahigwa na Kayibanda baragerageje kugirango abanyarwanda bashobore kureshya ariko nabo barabizize. Aliko nta kwiheba kuko intwari iva muli rubanda.

  Uwaha Twagiramungu Faustin nawe umwanya tukareba ko agira icyo arusha Kagame, byanatuma agabanya amahane kimwe n’abamuri inyuma bose kuko rubanda yaba ibonye umwanya wo gupima ibikorwa bye , ariko igihe cyose Twagiramungu azaba akiriho kandi agakomeza gukumirwa mukugera kubutegetsi bizagora kumutwerera ibyo atakoze kuko ntabushobozi yari abifitiye wenda ngo bimunanire ! Abasakuza nababwira iki ! Biragoye cyane gushinja umuntu ibikorwa bibi bya politiki ye atarigeze ayobora ! Wabihera he ?

 • #161

  UMWAMI W'U RWANDA NTAZATERA IGIHUGU CYE. AZACYURWA NA NDE ? (dimanche, 12 février 2012 10:13)

  Muri iki gihe hari imvugo igezweho mu rubuga rwa Politiki, ngo « Turashaka gucyura Umwami ». Umuntu ariko akibaza niba abavuga ibyo baba babikuye ku mutima, uko bazabigeraho, n'ikizakurikiraho Umwami amaze kugera mu gihugu.

  Iyo umuntu akurikiye neza ibivugwa muri iyi minsi n'abanyepolitiki mu bitangazamakuru binyuranye byo ku isi, no mu nama zibera ahantu hanyuranye, usanga ikibazo cy'itahuka ryUmwami w'u Rwanda gikunze kugarukwaho cyane n'abantu benshi cyane cyane abarwanya ubutegetsi bw'i Kigali.  Hari n'abandi bagenda bakwiza impuha ngo Umwami agiye gutera maze agaruke mu Rwanda. Abo baribeshya kuko Umwami Kigeli V NDAHINDURWA yavuze kenshi ko atazataha arwana, ko Umwami adatera igihugu cye, ko ahubwo yababajwe cyane n'intambara n'ubwicanyi bwibasiye abana b'u Rwanda.

  Umwami ntiyigeze ashyigikira abateye u Rwanda cyangwa ababa bafite umugambi wo gushoza intambara, kuko abanyarwanda bose ari abana be.

  Iyo ashaka kurwana aba yarabikoze kera kandi imbaraga sizo yabuze.


  Hari n'abemeza ko amahano yose yagwiriye u Rwanda mu myaka 50 ishize atari kuba iyo Umwami warwo aba mu gihugu. Usanga ariko benshi mu barwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda iyo bavuze ko bazacyura Umwami nta bisobanuro bigaragara batanga by'uko icyo kibazo bazagikemura.

  Igitangaje kandi, ni uko bavuga Umwami gusa, ntibagire icyo bavuga ku Bwami. Hari impamvu ibibatera nk'uko tugiye kubibona.


  Kuva muri 1994 FPR ifata ubutegetsi, ibyiza yari yijeje abaturage ntiyabigezeho, ahubwo amakosa yakomeje kwiyongera uko bwije uko bukeye, benshi bakaba barabibonye ariko bakabura uruvugiro rwo kubyamagana.

  Amashyaka FPR yasanze mu gihugu, amwe yarayasibye, andi iyakusanyiriza hamwe mu cyo yise Forum des Partis Politiques, maze irafunga, urufunguzo irarumira.


  Hari abanyepolitiki bamwe bashiritse ubwoba bagerageje gushinga amashyaka ya Politiki atavuga rumwe na Leta, ariko ntibyaboroheye, cyane cyane kwemerwa no gukorera mu gihugu imbere.

  Benshi barishwe, abandi baraborera mu munyururu. Abo bose, bagiye bazira ibitekerezo babashije kugaragaza binenga imiyoborere mibi ya Leta iriho ubu, kenshi byashakaga ko habaho impinduka igararagara mu buryo igihugu kiyobowe.

  Soma ibikurikiraho kuri www.inyabutatu.com

 • #160

  Ruriye abandi rutakwibagiwe (dimanche, 12 février 2012 10:04)

  While Kagame is fooling the world that he is rid Rwanda of poverty, and achieving over 90% of development goals, the serial killer is still hunting for victims to silence. Winning elections by over 90%, achieving development by over 90% and killing people by over 90% precision – the new name for Kagame should be Mr 90%.

  In any event, John Bosco Gasasira, the editor of exiled online newspaper Umugugizi is the latest victim of Mr 90%. We trust Gasasira is safe and sound.

  What we know so far is that Kagame agent, so-called senior official of the Rwandan Embassy in Sweden has been expelled in connection with subversive activities.

  One Evode Mudaheranwa, the so-called Second Counsellor to the Embassy, and intelligence officer aka Kagame killer has been ordered to leave the Swedish territory within 48 hours.

  The Swedish Ministry of Foreign Affairs would not comment on that decision.

  The expulsion takes place, almost a month after the disappearance of Gasasira, a brave Rwandan journalist that has consistently exposed Kagame thieving and criminal activities.

  Gasasira has not been seen in public since 23 January 2012, a date on which he published the last article on his online newspaper Umuvugizi.

  Butcher Kagame is determined to eliminate Gasasira at all cost as the trail of evidence show:

  Gasasira was beaten senseless and maimed by Kagame security agents several years back.
  Gasasira went into exile in Uganda and narrowly escaped assassination in 2009.
  Gasasira’s Umuvugizi was shut down by the Kagame regime before the rigged elections in 2010.
  Gasasira’s deputy was assassinated in 2010 for publishing a story on the attempted killing of General Kayumba Nyamwasa.
  Gasasira thought he had distanced himself from Kagame killing machine by leaving the nearby Uganda and re-locating to Sweden.

  What a pity that Gasasira has been a victim of what he relentlessly sought to expose – he has denounced over and over the presence of Kagame criminal agents sent to Europe to hunt down Rwandans.

  Gasasira was among the first to break the story in 2011 on how Britain warned the Kigali regime that London would not allow Rwandan exiles in the UK to become victims of criminals operating under the orders of Kagame.

  More broadly, Umuvugizi is synonymous with exposing Kagame excesses from the butcher’s $100,000,000.00 Bombardier planes to $20,000.00 a night hotel rooms, and 43-acre farm.

  We can see how Kagame will never give up silencing the journalists. We just lost in 2011 Inyenyeri editor Charles Ingabire. We pray that Gasasira is unharmed and that Umuvugizi keeps playing its brave role of exposing the Rwandan butcher’s thieving and looting.

  Lastly – thumbs up to Sweden for not tolerating Kagame agents in terrorising Rwandans on Swedish soil.

 • #159

  INGABO Z'UMWAMI RPRK (dimanche, 12 février 2012 10:02)

  Nk’uko bikunze kugaragara, Umwami KIGELI V Jean Baptiste NDAHINDURWA, ntiyivanga muri politiki. Avuga ko abanyarwanda bose ari abaturage be bakagombye kumvikana bakareka umwiryane.

  Nta kibazo yigeze agirana n’abanyarwanda (Abatwa, Abahutu, Abatutsi) ahubwo ni abakoloni b’Ababiligi bamwirukanye mu Rwanda.

  Abavuga ko yirukanwe n'abahutu nabo ntibazi neza amateka, kuko Abahutu icyo bashakaga atari ugukuraho Ubwami, ahubwo bashakaga Uburenganzira bungana imbere y'Umwami n'amategeko.

  Yarahiriye kuba Umwami ugendera ku itegenshinga
  ( Monarque Constitutionnel ), kandi yifuza ubutegetsi bugendeye kuri demokarasi isesuye.

  Ntashyigikiye ko intambara cyangwa ibindi bikorwa by’urugomo byakoreshwa mu gushaka demokarasi, yifuza ko abanyarwanda bakemura ibibazo byabo mu mahoro.

  Ntiyigeze ashyigikira ko ingufu za gisirikari arizo zashyirwa imbere mu gushaka umuti w'ibibazo abanyarwanda bafite. Yababjwe n'amaraso y'abana b'u Rwanda yamenetse mu bihe byashize na n'ubu akimeneka.

  Kuba Umwami atagaragara muri politiki ntibibujie ko hari Ihuriro riharanira gusubizaho Ubwami bugendera ku Itegekonshinga ari ryo RPRK ( Rwandese Protocol to Return the Kingdom ).

  RPRK si ishyaka rya Politiki ahubwo ni ihuriro ry'abanyarwanda b'amoko yose ( Abatwa, Abahutu, Abatutsi ) baharanira ko Umwami yagaruka ku Ngoma mu Rwanda.

  Systeme ya za Repubulika ( I, II, III...) nta mahoro yazaniye u Rwanda ahubwo habayeho umwiryane gusa. Umwami niwe wenyine ufite ubushobozi bwo guhuza abanyarwanda bose b’amoko yose bakabana mu mahoro.

  Mu minsi ishize havuzwe ko haba hari ingabo z’Umwami, zaba ziganjemo abahoze mu gisirikare cya Kagame. Ariko Umwami yarabihakanye avuga ko nta mutwe wa gisirikari agira ko ahubwo abanyarwanda bose ari ingabo ze.

  Uko byagaragaye hari abantu benshi bivugwa ko bishwe n’ubutegetsi bwa Kagame, barahohoterwa bikomeye birimo iyicwa rubozo (tortures) no gufungwa, bose bazizwa
  gushyigikira Umwami.

  Umwami ntatera igihugu cye, ahubwo iyo gitewe aragitabara. KIGELI V NDAHINDURWA ntazataha agabye igitero nk'uko bamwe babivuga, ahubwo arifuza gutaha mu mahoro nk'Umukuru w'igihugu.
 • #158

  Bihibindi (dimanche, 12 février 2012 09:56)

  Muraho basomyi,
  Hari abantu bashyira comments kuri uru rubuga bansetsa ariko bakanambabaza! Ese gutuka Padiri Thomas& Fortunatus cyangwa ukabashyiraho comments zuzuye ibishegu mubona bimaze iki? Le chien aboie et la caravane passe niko numvise bavuga mu gisarikozi; mu kinyarwanda bivugango ukumoka kw'imbwa ntikubuza urukurikirane rw'ingamiya guhita!Ibi bishegu muvuga byerekane uburere buke mufite kandi bikanerekana inyigisho zidafite umumaro muhererwa mu ntore, kuko zakagombye gutuma muba abagabo n'abagore mutekereza neza. Kuvugira Kagame utukana mu bishegu bimeze kuriya byerekana iki? Ko wigisha intore guhamiriza bwacya ikakurusha? Uwo muco wo gutukana mwawuretse? Abahutu n'abatutsi ko dusangiye kuba abana b'Imana dukomeje gupfa iki? Ese Habyarimana cyangwa Kagame amafaranga bibye igihugu hari icyo yamariye abahutu cyangwa abatutsi? Mwaretse tugashyira ubwenge ku gihe? Gutuka umuntu umuzizako ari umuhutu cyangwa umututsi ni ubuswa, ubujiji n'ubusazi bukabije kuko ayo moko azabaho kugeza Nyagasani yezu agarutse kandi ntabuzarimbura ubundi ngo bishoboke kimwe nuko ntabuzaheza ubundi ngo bugire amahoro. Imana ntabwo izihanganira akarengane aho kava hose kandi mureke gusenga umuntu musenge iyabahanze ikabaha kuvukira muri uru Rwanda musibaniramo.
  Peace and love.

 • #157

  OTAWA INFILTRE PAR LE FPR (dimanche, 12 février 2012 09:36)

  Nous savions déjà que l’immoral gouvernement militaropétrolier d’Ottawa faisait des pieds et des mains pour plaire au dictateur Paul Kagame, au point même de lui livrer en pâture Léon Mugesera, un homme blanchi par la Cour fédérale, mais qui a le défaut d’être un Hutu. On peut sacrifier beaucoup de Hutus et de Congolais sur l’autel des profits de Bay Street. Après tout, ils sont noirs, alors leur vie ne vaut pas cher.

  Nous savions aussi que Kagame, grand patron des mines de l’Est de la RDC, avait des agents dans de nombreux pays, y compris au Canada. Arborant le pavillon des survivants du génocide, ces agents sont d’habiles manipulateurs qui bernent aisément journalistes, fonctionnaires, policiers, juges et simples citoyens au cerveau profondément lavé par des décennies de propagande. Les agents de Kagame conduisent régulièrement d’efficaces opérations de charme dans les médias, opérations qui n’éveillent pas un seul soupçon dans l’esprit du public avide d’histoires humanitaires.

  Pour Kagame, il est important de rappeler régulièrement l’histoire fausse mais très répandue du génocide planifié par des extrémistes hutus, car cette histoire est son fonds de commerce. C’est ainsi qu’il peut faire avaler n’importe quelle couleuvre à l’opinion publique, dissimuler ses propres crimes de masse, se maintenir au pouvoir et toucher une généreuse rente sur l’exploitation de la cassitérite, du coltan, du cobalt, de l’or et d’autres minerais qui abondent en RDC.

  Enfin, nous savions que des agents du Front patriotique rwandais (FPR), l’organisation criminelle dirigée par Paul Kagame, étaient infiltrés jusque dans les structures de l’État fédéral, à Ottawa. Du ministère de la Justice à l’Agence des services frontaliers du Canada, en passant par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ils entretiennent dans l’administration toute une psychose autour des génocidaires qui seraient encore des centaines à circuler en toute impunité dans nos rues. Ainsi conditionné, Ottawa met ses ressources au service de la traque des Hutus, à coups de refoulements, d’expulsions, de harcèlement judiciaire et de faux procès.

  Nous savions tout cela, mais nous avons appris encore autre chose cette semaine.

  Généralement, les agents pro-Kagame infiltrés dans l’appareil de l’État sont discrets. Toutefois, il y en a un qui a commis récemment une imprudence susceptible de mettre dans l’embarras son patron, le ministre Jason Kenney, spécialiste des fausses cérémonies d’assermentation, qui a ordonné l’extradition du pauvre Léon Mugesera, désormais menotté et condamné à l’avance pour les crimes de ses accusateurs. Cette extradition vaudra bien quelques kilos d’or de plus à une minière canadienne, gracieuseté des violeurs rwandais d’enfants qui sévissent en RDC. Elle vaudra aussi sans doute à M. Kenney le titre d’employé du mois et une généreuse rétribution à venir, quelque part dans le privé. Mais, revenons à nos moutons. Qui est cet agent pro-Kagame?

  J’ai reçu cette semaine des courriels m’indiquant qu’on avait ajouté des commentaires au bas d’une chronique de moi intitulée «Rwanda: Sortons du cinéma sur la misère humaine» et publiée il y a environ deux ans, dans le site Vigile. Ces commentaires à retardement sont la plupart du temps le fait de lecteurs qui ne sont pas des assidus du site, mais qui tombent sur l’article après avoir fait une recherche avec Google, par exemple en inscrivant les mots «Desgagné Rwanda cinéma». Les commentaires sont anonymes et m’accusent d’être un «anti-Tutsi». L’auteur affirme être un «Rwandais allergique à la haine de l’autre» qui a entrepris de lire ce qu’il appelle avec ironie mes «chefs-d’oeuvre anti-tutsis». Bref, il fait enquête sur moi dans Internet.

  Jusque-là, pas de problème. Ce n’est pas la première fois qu’on me sert ce plat réchauffé. C’est une tentative d’intimidation typique des agents de Kagame. J’en ai subi des dizaines auparavant. L’argumentaire fallacieux destiné à culpabiliser et à stigmatiser est toujours à peu près le même. Les victimes méritent de l’attention seulement si elles sont tutsies. Celui qui remet en question l’histoire convenue et qui pointe un doigt accusateur vers Kagame comme principal responsable est automatiquement un négationniste méritant censure et opprobre, quelle que soit la solidité des preuves dont il étaye son propos. Dire la vérité à propos de Kagame, c’est cultiver la haine de l’autre et manquer de respect envers les survivants du génocide, qui brandissent aussitôt leurs plaies béantes à la face de l’ami des extrémistes hutus et autres interahamwes.

  Bref, le discours des agents du FPR sert à détourner l’attention du sujet des crimes de Kagame et de ses complices.


 • #156

  Ndakunyaza Laetitia we (dimanche, 12 février 2012 09:07)

  Laetitia (mu kilatini ni "laetare":gushimisha abagabo)nwino rwose nkuswere nkunyaze niba wumva ako gatuba kashyutswe

 • #155

  INGABO Z'UMWAMI (dimanche, 12 février 2012 08:43)

  Nk’uko bikunze kugaragara, Umwami KIGELI V Jean Baptiste Ndahindurwa, ntiyivanga muri politiki avuga ko abanyarwanda bose ari abaturage be bakagombye kumvikana bakareka umwiryane.

  Avuga ko nta kibazo yigeze agirana n’abanyarwanda ko ahubwo ari abakoloni b’Ababiligi bamukuye ku ngoma kandi bakamuteranya n’abaturage be. Avuga ko yarahiriye kuba Umwami Constitutionnel, ko kandi yifuza ubutegetsi bugendeye kuri demokarasi isesuye.

  Ntashyigikiye ko intambara cyangwa ibindi bikorwa by’urugomo byakoreshwa mu gushaka demokarasi, yivuza ko ibyaba byose byaba mu mahoro kandi mu nyungu z’abanyarwanda bose.

  Kuba Umwami atagaragara muri politiki ntabwo bibuza abamushyigikiye kubaragaza ibikorwa bya politiki, kenshi byerekana ko umuti w’ikibazo cy’u Rwanda ari uko Umwami yagaruka ku Ngoma mu Rwanda.

  Bavuga ko Repubulika nta mahoro yazaniye u Rwanda ahubwo habayeho umwiryane gusa. Bavuga ko Umwami ariwe wenyine ufite ubushobozi bwo guhuza abanyarwanda bose b’amoko yose.

  Mu minsi ishize havuzwe ko haba hari ingabo z’Umwami, zaba ziganjemo abahoze mu gisirikare cya Kagame. Ariko Umwami yarabihakanye avuga ko nta ngabo agira ko ahubwo abanyarwanda bose ari ingabo ze.

  Uko byagaragaye hari abantu benshi bivugwa ko bishwe n’ubutegetsi bwa Kagame, barahohoterwa bikomeye birimo iyicwa rubozo (tortures) no gufungwa, bose bazizwa gushyigikira Umwami.

 • #154

  Ndapfuye (dimanche, 12 février 2012 07:46)

  @151,152 & 153. Hahahahahaahhaha. Sha nimwe mwamenye ikibazo cyaba ba padiri.Umushyukwo gusa.Ariko rero wowe 153 mbabarira utazarangira interahamwe umwana w'abantu.Niba ashaka guskwera azashake kuri imyanda yene wabo.

 • #153

  Musemakweli (dimanche, 12 février 2012 07:32)

  Kuli padri Thomas nakubazaga niba udakeneye igituba nko nkurangire umwana w'umututsikazi.Arega mbere yo kuba padri ubanza kuba umuntu:none se nta mboro ufite?none se ntujya ushyukwa?

 • #152

  Laetitia MUKAMAKUZA (dimanche, 12 février 2012 07:28)

  Email ya njye ni:lmuk200@yahoo.com
  mobile:00250788827598
  Ndi umututsikazi ukomoka i Nyanza

 • #151

  Musemakweli (dimanche, 12 février 2012 07:06)

  Ariko wowe padiri turagusaba twe abanyarwanda bakunda igihugu cyacu ko waziba mudomo wawe kandi ukantatubwirira na mwene wanyu ngo ni thomas.Bitari ibyo ukaza kurikira abandi banze kumva ubu bakaba bibereye ukuzimu nka gasasira,ingabire,sendashonga etc etc. Umenye ko ukuboko kwi inkotanyi z'amarere ari kure kure.Habwirwa benshi hakumva........

  Musema.

 • #150

  U Rwanda (dimanche, 12 février 2012 05:58)

  Mwebwe abavuga cyangwa basaba abayobozi kunamura icumu, mwari muzi ko:
  - Hari uduce two mu Rwanda tukirangwamo kwicirwamo abantu?
  - Hari ibyobo bigitumaho isazi n'umunuko nkuwo muri 1994?
  - Hari imodoka zishinzwe gushimutirwamo abantu bagapfukwa iminwa bakanahambirirwa amaboko inyuma bakerekezwa mw'ikicinjiro?
  - Hari abantu batunga imbunda bitemewe n'amategeko bashinzwe kwica abantu no kubambura utwabo?
  - Hari udutsiko tutajya twambara imyenda y'akazi (CID) twirirwa tubunga tukanarara ku mazu y'abaturage?
  - Hari plantons bayobora ba Ministry kandi aribo babakorera isuku?
  - Hari ukubura utanga akanatanga akazi mu nzego zinyuranye za Leta?

  Ngayo nguko bene data, nguko uko tuyobowe, ukizwa na mwene ngofero ngo nuko avukana n'abayobozi bakuru! Uwo ashaka niwe winjira uwo adashaka agasohoka kuko ni NTAKUMIRWA! Gutanga report ukabanza ukamusobanurira ibyo ugiye gutanga! Si amakabyankuru kuko biriho

 • #149

  Whitney H. (dimanche, 12 février 2012 05:46)

  Arapfuye atarageza 50 ans, abakunzi be nibihangane yajyaga aririrmba bikumvikana kandi yagiraga ijwi ryiza pe! twese tujye tugerageza gusiga umurage mwiza aho kugenda nk'abanyapolitiki b'Africa!

 • #148

  Irebere (dimanche, 12 février 2012 05:09)

  Kuri wowe commentaire #143,
  Twagiramungu nanjye simuzi ariko ndabona amagambo ye ugenda uyatwara nabi cyane. Igihe avuga ngo "Naho Byumba yafatwa" yongeyeho ati "Ariko abantu bagomba gushyikirana bakumvikana". Ibyo kandi yabivuze gereza ya Ruhengeri yaramaze gufungurwa kera ba Kanyarengwe baratwawe n'Inkotanyi. Yemwe n'iyo Byumba yari imaze gufatwa igice kinini. Twagiramungu ntiyari agamije gutanga Byumba dore ko atari no ku rugamba. Ahubwo njye icye nemera ni uko Twagiramungu ari umunyapolitiki. Ikibazo cye ni uko mu Rwanda no muri Afurika muri rusange bake aribo bakorana politiki na Twagiramungu.
  Icya kabiri uti Twagiramungu yavuzeko atazapfukamira umututsi. Yarabivuze koko. Ariko se yabikuye kuki? Hari umuhutu w'ikigoryi ntibuka izina wari wavuze ngo Abahutu bose bagomba gupfukama bagasaba imbabazi abatutsi. Twagiramungu we ati : "Abicanyi bose aho bari, haba mu myobo, mu mahanga, mu mashyamba n'ahandi, bazakorane bose bapfukamire Abatutsi biciye. Ariko nanjye w'Umuhutu bampfukamire kuko nanjye banyiciye. Naho njye Twagiramungu, nta we niciye. Bityo sinteze gupfukamira umututsi kuko ntamwiciye": Muri ayo magambo ikibi yavuze ni ikihe?
  Icya nyuma uti ba Gapyisi... Ubu koko ni wowe utazi ko Gapyisi, Gatabazi n'abandi benshi bagiye bicwa n'Inkotanyi? Uzasome igitabo cya Ruzibiza, azakubwira n'ababicaga. ibitero babigabaga bacumbitse kwa Gatete Polikalipe i Kigali.
  Twagiramungu ndabona bamwe mu Bahutu mugenda mutwara amagambo ye nka kwakundi Abatutsi batwaye aya Mgr Perrodin pe!

 • #147

  WWW.LEPROPHETE.FR (dimanche, 12 février 2012)

  Nimuve muri ayamagambo muhaguruke MUTABARIZE umunyamakuru J.B GASASIRA tumenye aho ahereye.Nimwe Site dusigaranye ivuga abantu bakumva, MUTABARIZE J.B GASASIRA turebe ko nibura UMURAMBO WE WABONEKA.

  http://www.africandictator.org/?p=7271

 • #146

  J. B GASASIRA = ARABAVUGISHA MENSHI. (dimanche, 12 février 2012 03:09)

  http://www.africandictator.org/?p=7271

  J.B GASASIRA Leta ya Swede nayo byayiyobeye gusa arakora kuri benshi. Jya kuri iyo Site urebe inkuru n'ibitekerezo bivugwa kuri GASASIRA.

  RNC na FDU na RUKOKOMA mwatereye hamwe Mugashyira hamwe mukatwereka koko mubabajwe n'abanyarwanda maze Tukamenya aho GASASIRA AHEREREYE(Ndabara J.GASAASIRA umwe wakundaga kuvuga ngo: AMAKURU AFITIWE GIHAMYA KANDI DUHAGAZEHO).

  http://www.africandictator.org/?p=7271

 • #145

  Mahorasesuye (dimanche, 12 février 2012 02:30)


  Nimba Perezida w'u Rwanda:
  Nzashyiraho itegeko zibuza umusilikare wese
  kwica umwenegihugu w'u Rwanda nta ntambara
  ihari. Nzasaba abasilikare bose kumenya gusenga
  kandi bakubaha Imana yabaremye. Umusilikare wese
  uzaba yarishe umwenegihugu w'u Rwanda nta ntambara
  azahanwa bikomeye. Itegeko ribuza umusilikare kwica umwenegihugu nta ntambara ihari rizajya risomwa mbere yo kumanika ibendera mu gitondo mu bigo byose bya gisilikare mu Rwanda. Kimwe mu bihano nzagenera umusilikare wishe cyangwa wigeze kwica umuturage nta ntambara ni ukva mu gisilikare, gufungwa burundu no kumutandukanya n'umuryango we niyaba awufite.
  Munsabire nzabe Perezida lero abasilikare bishe abenegihugu bose babone ishyano.

 • #144

  ibyo byose (dimanche, 12 février 2012 02:21)

  Erega ibyo muvuga nibyo,umutungo wa Kiriziya gatolika uhombywa na FPR mu amayeri menshi bajya gushiduka baracengewe kera ntagaruriro kandi mumayeri fpr iza gahoro gahoro uti ni nyamacuti byahe byokajya ko bose ari abajura kabombo maze wamara gucengerwa bakaguca inyuma bakabitangaza ibanga mwagiranye byose bakabikugerekaho,kubulyo ugira ubwoba,ipfunwe lyo kugira uwo ujyana mungirwa bucamanza,ikindi ibyo bisahiranda Kagame ahora ajya gushaka hilya no hino ku isi ngo ni ABASHORAMARI bose ni ibisambo bafatanyije mukwiba imitungo y'abaturage barangiza bakabasoresha agatubutse kugirango bayikoreshereze muri ilyo terambere lyabo bonyine bakaba aribyo bagize indirimbo ntagukunda cyangwa kubaha umutungo wa Kiriziya hamwe n'uwabaturage,muribuka ko na Saint Michael bari bagiye kuyinyereza mumayeri na Caritas murabyibuka byose ni uko biteye

 • #143

  wowe 105 (dimanche, 12 février 2012 00:17)

  Nza kuru rubuga ninariwe bitewe n'ubuzima bwa buri munsi buvuna!Ndushimira ko buri wese avuga akamuri mu mara!Ariko hari nibyo usoma ugasanga ni nka "choléra"!Nkubu sindashobora kumva ubutumwa iri gutanga icyo bwafasha Abanyarwanda n'urubyaro rwabo ejo hazaza!Iyo uvuze izina BAGARAGAZA siwe wishe UMWAMI RUDAHIGWA;kandi siwe wishe KAYIBANDA.Uroshya rero iyo "diarhée" y'amatiku kuko TWAGIRAMUNGU FAUSTIN nawe ubwe NTA MBABAZI NUBU ARAKA!Uretse ko anibeshya "IGIHE CYATAKAYE NTIKIGARUKA".Ese ujya wibuka ko BBC Gahuzamiryango yigeze gufungwa kubera ko yari yavuze ngo"ngewe TWAGIRAMUNGU FAWUSITINA sinapfukamira Umututsi"....!Byanyibukije KANYARENGWE........!Niba ashaka kuba imbere azemere ko hari amakosa yakoze kandi nibyo byamuha "crédibilite".Hagati aho ubwo twanamenya uwishe musanzire we GAPYISI kuko arabizi neza.Sibyiza rero gufatirana rubanda kugirango rwumve ko UMWIJIMA WABYARA UMUCYO.Abakurambere bacu baravuze ngo "akaburiye mu isiza ntikaboneka mu isakara".UMUNTU WESE UHEMUKA NTATINYUKE KUVUGA NGO MBABARIRA UJYE UMUTINYA............

 • #142

  Rwanda (dimanche, 12 février 2012 00:02)

  http://rwanda.unblog.fr

 • #141

  Musemakweri (samedi, 11 février 2012 23:32)

  E bwana, Uyu mutipe washize radiyo ijwi rya rubanda aranga akanyura kweri! Nashatse uko mwiyaka byarananiye, radio yanjye nta wundi murongo ukugira uretse ijwi ry'ubuhanuzi nako rya rubanda megaheti 90 ku murongo wa metero 49. Ndashyiramo radio rwanda, urushinge rukituruna, rukagaruka ku ijwi rya rubanda. nashyira RFI, urushinge rukagama, hashira akanya rukanyerera rukagaruka ku ijwi rya rubanda. Yaba ari pareil yanjye yapfuye, cyangwa? Iyi radio nsanze ari radio y'igihugu, niyo mpamvu n'inyakiramajwi yanjye ariyo yahisemo. Ebwana, uriya mutipe nyir'ijwi rya rubanda aba nde, akaba he? Uyu mutipe nyir'ijwi rya rubanda umuzi azamumbarize icyo anywa. Nta kindi nsabye, azamumbarize icyo anwa gusa. Ku mutipe nyir'ijwi rya rubanda, kimwe n'aba bapadiri bashinze uru urubuga leprophete: Umwuka wera sasa asagaye akora, abarinde umwanzi gica belizebru alias Rusufero Kagame Paul. Murare aharyana.

  Musema.

 • #140

  Umusore (samedi, 11 février 2012 23:31)

  Nagirango mbasabe niba bishoboka, mushobora gushiraho fonctions hano bashyira comment, umuntu akajya araclicka nko kuri youtube ex( LIKE or DISLIKE). Bityo bikagaragaraho, hanyuma, tukanjya tumenya ibyashimwe nibitashimwe(Statistics). Ikindi ntabwo ari Laetitia gusa natwe twabuze abagore hano iburayi, abenshi duhura nabo nibirara bishaka kukurira utwawe, cyangwa kukugerekaho amada. Mushoboye gushyiraho ahantu ( a page) twajya duproposa ( gushaka kurishinga) hanyuma abari interese bagasubiza byaba byiza.

  Murakoze.

 • #139

  ISOMERE (samedi, 11 février 2012 23:26)

  Tout de même, avant de retourner à mes nombreux autres plats sur le feu, je suis piqué par la curiosité et je cherche à identifier mon allergique. Eurêka! Je tombe sur des traces qu’il a laissées imprudemment dans Internet et qui me permettent de déterminer qu’il s’agit de Richard Batsinduka, conseiller en résolution des conflits au cabinet du sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration!

  Quand il n’est pas en train de cultiver sa haute tension artérielle à lire mes articles, M. Batsinduka s’en prend à d’autres iconoclastes qui ne respectent pas l’immunité sacrée de son patron, par exemple à Paul Rusesabagina. Mais surtout, il compose des rapports imbibés de larmes pour laver la conscience de Jason Kenney et de quelques mandarins lorsqu’ils mettent Léon Mugesera à bord de l’avion en partance pour les geôles de Kigali dont on ne revient pas.

  Grâce à M. Batsinduka, nos impôts sont bien employés. Notre argent est au service de Paul Kagame et des oligarques des sociétés minières canadiennes, du reste subventionnées par l’ACDI pour former à moindre cout leurs esclaves en Afrique.

  Ottawa est une source inépuisable d’arguments pour l’indépendance du Québec.

 • #138

  ISOMERE 2 (samedi, 11 février 2012 23:25)

  Nous savions tout cela, mais nous avons appris encore autre chose cette semaine.

  Généralement, les agents pro-Kagame infiltrés dans l’appareil de l’État sont discrets. Toutefois, il y en a un qui a commis récemment une imprudence susceptible de mettre dans l’embarras son patron, le ministre Jason Kenney, spécialiste des fausses cérémonies d’assermentation, qui a ordonné l’extradition du pauvre Léon Mugesera, désormais menotté et condamné à l’avance pour les crimes de ses accusateurs. Cette extradition vaudra bien quelques kilos d’or de plus à une minière canadienne, gracieuseté des violeurs rwandais d’enfants qui sévissent en RDC. Elle vaudra aussi sans doute à M. Kenney le titre d’employé du mois et une généreuse rétribution à venir, quelque part dans le privé. Mais, revenons à nos moutons. Qui est cet agent pro-Kagame?

  J’ai reçu cette semaine des courriels m’indiquant qu’on avait ajouté des commentaires au bas d’une chronique de moi intitulée «Rwanda: Sortons du cinéma sur la misère humaine» et publiée il y a environ deux ans, dans le site Vigile. Ces commentaires à retardement sont la plupart du temps le fait de lecteurs qui ne sont pas des assidus du site, mais qui tombent sur l’article après avoir fait une recherche avec Google, par exemple en inscrivant les mots «Desgagné Rwanda cinéma». Les commentaires sont anonymes et m’accusent d’être un «anti-Tutsi». L’auteur affirme être un «Rwandais allergique à la haine de l’autre» qui a entrepris de lire ce qu’il appelle avec ironie mes «chefs-d’oeuvre anti-tutsis». Bref, il fait enquête sur moi dans Internet.

  Jusque-là, pas de problème. Ce n’est pas la première fois qu’on me sert ce plat réchauffé. C’est une tentative d’intimidation typique des agents de Kagame. J’en ai subi des dizaines auparavant. L’argumentaire fallacieux destiné à culpabiliser et à stigmatiser est toujours à peu près le même. Les victimes méritent de l’attention seulement si elles sont tutsies. Celui qui remet en question l’histoire convenue et qui pointe un doigt accusateur vers Kagame comme principal responsable est automatiquement un négationniste méritant censure et opprobre, quelle que soit la solidité des preuves dont il étaye son propos. Dire la vérité à propos de Kagame, c’est cultiver la haine de l’autre et manquer de respect envers les survivants du génocide, qui brandissent aussitôt leurs plaies béantes à la face de l’ami des extrémistes hutus et autres interahamwes.

  Bref, le discours des agents du FPR sert à détourner l’attention du sujet des crimes de Kagame et de ses complices. Kagame pourrait être chinois, inuit ou australien, je m’en fiche éperdument. Tout ce que je sais, c’est qu’il a fait tuer des millions de personnes et que les banquettes des Communes et du Sénat du Canada, régime néocolonial dont je voudrais que mon peuple se libère, sont remplies de complices de ce grand criminel.

  Je réponds donc à mon détracteur par un commentaire au bas du sien, puis il en rajoute un autre, truffé d’insultes, auquel je choisis de ne pas répondre. Inutile de perdre encore du temps; le type s’enlise davantage dans ses contradictions. N’importe qui peut voir que «Sortons du cinéma sur la misère humaine» n’a rien d’un réquisitoire contre les Tutsis. Au contraire, en plus des Hutus, Kagame a tué plein de Tutsis, qui méritent certainement que la vérité soit connue et que le vrai responsable soit puni.

 • #137

  ISOMERE 1 (samedi, 11 février 2012 23:23)

  Ottawa infiltré par le FPR: révélation exclusive
  Samedi, 11 février 2012 | Écrit par Bernard Desgagné

  Nous savions déjà que l’immoral gouvernement militaropétrolier d’Ottawa faisait des pieds et des mains pour plaire au dictateur Paul Kagame, au point même de lui livrer en pâture Léon Mugesera, un homme blanchi par la Cour fédérale, mais qui a le défaut d’être un Hutu. On peut sacrifier beaucoup de Hutus et de Congolais sur l’autel des profits de Bay Street. Après tout, ils sont noirs, alors leur vie ne vaut pas cher.

  Nous savions aussi que Kagame, grand patron des mines de l’Est de la RDC, avait des agents dans de nombreux pays, y compris au Canada. Arborant le pavillon des survivants du génocide, ces agents sont d’habiles manipulateurs qui bernent aisément journalistes, fonctionnaires, policiers, juges et simples citoyens au cerveau profondément lavé par des décennies de propagande. Les agents de Kagame conduisent régulièrement d’efficaces opérations de charme dans les médias, opérations qui n’éveillent pas un seul soupçon dans l’esprit du public avide d’histoires humanitaires.

  Pour Kagame, il est important de rappeler régulièrement l’histoire fausse mais très répandue du génocide planifié par des extrémistes hutus, car cette histoire est son fonds de commerce. C’est ainsi qu’il peut faire avaler n’importe quelle couleuvre à l’opinion publique, dissimuler ses propres crimes de masse, se maintenir au pouvoir et toucher une généreuse rente sur l’exploitation de la cassitérite, du coltan, du cobalt, de l’or et d’autres minerais qui abondent en RDC.

  Enfin, nous savions que des agents du Front patriotique rwandais (FPR), l’organisation criminelle dirigée par Paul Kagame, étaient infiltrés jusque dans les structures de l’État fédéral, à Ottawa. Du ministère de la Justice à l’Agence des services frontaliers du Canada, en passant par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ils entretiennent dans l’administration toute une psychose autour des génocidaires qui seraient encore des centaines à circuler en toute impunité dans nos rues. Ainsi conditionné, Ottawa met ses ressources au service de la traque des Hutus, à coups de refoulements, d’expulsions, de harcèlement judiciaire et de faux procès.

 • #136

  subu (samedi, 11 février 2012 23:19)

  sha abahutu jye mbavuyeho ngiye kwishakira ubundi buryo ririya shyano ngo ni kagome ryavaho. Namwe se turakataje ngo turebe ko twavanaho gatindi Kagame aka kagaffi, none mutangiye gusubiranamo tutaratera n'intambwe. Rukokoma muramushakaho iki, ko ubu atari ikibazo koko. ubu se nitugerayo ntimuzarwana. muve kubiti murebe umuntu. Kandi amatiku ya kera ubu ntagaciro agifite kuko ntanako yagize, turwane urugamba rwo kubohora igihugu. Ubundi democratie izadukiranura kandi itwunge

 • #135

  Umugoyi (samedi, 11 février 2012 22:55)

  Nyabu, Inkotanyi zanze Rukokoma kuva kera. Rwose ubu kuya 01 Gashyantare tuba tumwibuka nk'Intwari iyo Inkotanyi zitamusagarira ngo zimuteshe abakiga avril 1994. Nawe ariko azazibihora mpaka!

 • #134

  Libonukuri! (samedi, 11 février 2012 22:54)

  Yemwe, maze gusoma ibivugwa na UZI Ben Simhon mu Mvaho nshya none ndumiwe. Jye nibwiraga ko Padiri Evariste Nambaje agiye kuzuza ya hoteli, none ndabona ntaho biragera. Icyo UZI Ben Simhon atavuze ni uko yaje mu Rwanda azanywe na leta ya Kagame guhugura abasirikare ba FPR. Erega UZI Ben Simhon ni generali uri mu kiruhuko wo mu gihugu cya Isiraheli. Wa mugani wasanga FPR ibiri inyuma.
  Mbabajwe gusa na Musenyeri Damaseni ushobora kuzakurwaho azize amakosa y'umuntu w'injiji yashyize ku mwanya w'ububitsi. Mperutse guhurira na we i Kigali nsanga ari nta musatsi akigira ku mutwe! Yewega Padiri Evariste! Umuntu yihemba mu mushinga utari watangira koko?! Yemwe mwo kabyara mwe! Naragenze ndabona.

 • #133

  Inka yarembye! (samedi, 11 février 2012 22:31)

  KIDAMA II
  (samedi, 11 février 2012 15:37)


  IYI NI SUITE YA # 105

  Haribarwa bo bombi bandikiye umukecuru wumuzungukazi wumubiligi witwa LUCIE BRAGART mbere gato yuko indege ya KINANI bayihanura. Iyo barwa yanditswe na BAGARAGAZA numugore we yuzuyemo amaganya menshi, kuko kubera amarimanganye ya RUKOKOMA ubwo yaramaze guca MDR mo kabiri BAGARAGAZA we atamukurikiye kuberako mubyukuri MDR POWER niyo yasigaranye abayoboke nyamwinshi. Igihe cyo gushyiraho inzego zubutegetsi hakurikijwe amasezerano ya ARUSHA cyarageze, maze amashyaka asabwa gutanga abacandidats. Kuri liste yinyibano itanzwe na RUKOKOMA afatanyije na AGATHA UWIRINGIYIMANA bakishyiriraho amajyogi gusa. Naho liste itanzwe na MDR nyayo, igakorwa ihereye uko congrès zishyaka MDR zakozwe muri za préféctures zakoresheje amatora, maze utsinze akaba ariwe ushyirwa kuri liste. Erega MDR itaratobwa na TWAGIRAMUNGU nawe akorera INYENZI yakoraga muri démocratie ! BAGARAGAZA rero yagiye kwiyamamaza aho akomoka mu Ruhengeri, yiyamamaje atsindwa buhenu. Ariko rero nubundi ntakundi byari kugenda kuko abaturage bahiwabo aho akomoka NYAMUGARI ya Ruhengeri bavutse nyuma yaho arongoreye umugore we Oliva batigeze bongera kuhamubona! Uwo mugore yamuciye iwabo, maze BAGARAGAZA yimura ifishi ajya i GITARAMA ! Birumvikana rero ko atashoboraga kujya kwiyamamaza i GITARAMA kandi arumwimukira. Nuko amaze gutsindwa biramuyobera, nibwo yandikiraga uwo muzungukazi LUCIE BRAGARD namaganya menshi cyane, ababajwe nuko cette fois-ci ibintu bimukomeranye cyane kuko nibyo kongera gukoresha umugore we ngo agende agarame kugira ngo MDR imuhe umwanya bitari bigishobotse. Igitangaje kandi kibabaje nuko aho kubwira uwo muzungukazi ukuri kwerekeranye nuko byamugendekeye mubyukuri, ahubwo yahise agoreka akarimi, maze sugushyigikira INKOTANYI karahava. Muriyo barwa nanjye nisomeye rwose si inkuru yimbarirano, yavugaga ko muriyi nkundura FPR niyo iri modéré ishobora kuzana amahoro na démocratie mu Rwanda, ko ashaka kujya gukorana nayo ! Mbese ni nkaho yasaga numuteguza ngo madame BRAGARD naramuka abonye we ubwe BAGARAGAZA TADEYO agiye gufatanya n'INKOTANYI ntibizamutangaze, kuko uwo mubiligikazi wakoranye cyane n'aba PARMEHUTU batumye révolution ya 1959 iba, yari kwicwa numutima ubwo yari kubyumvana abandi bantu. Uwo mukecuru kandi numva ngo ko yari yaranafashije cyane BAGARAGAZA mumashuri yabana be bigaga mu Bubiligi, niyo mpamvu kulwitwararikaho byari ngombwa cyane. Iyo barwa yariyo kumuteguza rero! Ubwo iyo barwa njye nisomeye yangwaga mumaboko, nabwiye mugenzi wanjye wari warashoboye kuyibonera copie ko en réalité ibiri muriyo barwa byerekana ko BAGARAGAZA numugore we bari baratangiye déjà kujya kubonana na MUKOTANYI ngo azabahe umwanya wa politiki bari bamaze kubura binyuze mwishyaka rya MDR. Na nyuma yaho kandi ubwo INYENZI bazihaye ubutegetsi ku mbehe, we numugore ntibahwemye kuyoboka. Igihe rero RUKOKOMA yavuze kuri radio IJWI RYA RUBANDA ngo siniriwe mvuga amazina yabansanze i Bruxelles baje muri délégation yarije gusinyana na FPR, ni BAGARAGAZA TADEYO atashatse kuvuga. Kubera wenda ubusaza ubu bugeze BAGARAGAZA numugore kure bituma RUKOKOMA atamutaranga, maze aKAmugirira akabanga. Erega nicyakorewe munda yumuntu kizamenyekana maze abantu basobanukirwe ! Uwakeka ko ibi nanditse ari ibinyoma, nzamuha gihamya, ndetse niyo barwa BAGARAGAZA na OLIVA bandikiye BRAGARD muzabona itangajwe, maze musobanukirwe nukuntu nta hantu na hamwe INYENZI zitari zarashinze ibirindiro, haba muri MRND, CDR, PL, PSD no ma basaza baba PARMEHUTU ! Ibi byose bibere abandi bose ISOMO RIDAKUKA. TWARIGURISHIJE TWE UBWACU, ABAKIRI BATO MUBE MASO MUGISHE ABAKURU INAMA MUMENYE UKURI NTIBIZONGERE KUBA KUKO NIMWE TURAMBIRIJEHO NARIMWE !

 • #132

  Yampaye ihene! (samedi, 11 février 2012 22:30)

  KIDAMA I
  (samedi, 11 février 2012 15:35)


  Nibyo koko ibyo RUKOKOMA yavuze mukiganiro cyahise kuri Radio Ijwi rya Rubanda avuga ko délégation yari yaje gusinyana na FPR i Bruxelles yamusanzeyo. Yahishe amazina yabari bayirimo, ariko mubyukuri yari iyobowe na BAGARAGAZA TADEYO ! Kubera bwa bukaramusi bwa BAGARAGAZA, utarashakaga ko ibyo bimwitirirwa kugira ngo natahuka atazabibazwa nabarwanashyaka benshi batari babishyigikiye, kandi aricyo cyari cyamuzanye da ! Ati ibyo nabyo ! Ntakibazo kuko RUKOKOMA yageze Bruxelles déjà, ningerayo nzamwoshya muhe bya byubahiro ahora ashakisha kuburyo bwose, maze mushyire imbere njye mbe effacé imbere y'INYENZI maze abisinyire azabe ariwe uzabibazwa. Niko byagenze koko abigeraho, maze batahutse BAGARAGAZA aba uwambere wo kumwamagana ubwo imbere mugihugu abantu bari batangiye kubona ingaruka mbi zayo masezerano zagaragazaga ko INYENZI zabakaranze zikabafata nkibicucu bitazi icyatsi nururo. RUKOKOMA amaze gusobanukirwa nubwo bucakura nubugambanyi BAGARAGAZA yamurushije byaramubabaje cyane kuburyo yabiganyiye umuntu nanjye uwo akanyongorera. BAGARAGAZA ariko cyane umugore we OLIVA ni udukeca ! None kugezubu haraho mwigeze mwumva bikoma uwo BAGARAGAZA ! Reka da ! We numugore baba babebera mucyayenge muruko gucunga itiku no gutiriganya bihanitse, kandi ngo OLIVA aranaroga. Uretse kowenda ubu yaba yarabiretse kubera gusaza, ariko kera ngo yirenzaga abantu mucyayenge, cyane abasambanekazi bumugabo, dore ko yari yaranabyaranye na murumuna wa Oliva. Nahubundi BAGRAGAZA na OLIVA nta NYENZI ibaruta !