Amabaruwa 2 y'Abagaragu bakuru b'i Bwami.

Umwami Mutara III Rudahigwa yananijwe n'abahezanguni bari abajyanama be. Ntibashoboye kumva ko umuyaga w'Ubwingenge utagira rutangira, nuko bumira ku ruhu nka cya kirondwe!
Umwami Mutara III Rudahigwa yananijwe n'abahezanguni bari abajyanama be. Ntibashoboye kumva ko umuyaga w'Ubwingenge utagira rutangira, nuko bumira ku ruhu nka cya kirondwe!

Benshi mu basomyi b’uru rubuga badusabye kubagezaho ya mabaruwa 2 y’urukozasoni y’abagaragu bakuru b’ibwami ya le 17 na le 18 /5/1958. Twasanze kumenya umugani wa SABIZEZE-KIGWA byafasha buri wese kurusho kumva ayo mabaruwa n’inkomoko y’ikibazo cy’amoko mu Rwanda.Uwo mugani(mythe) uvuga iby’Ibimanuka, washyizwe kenshi mu majwi ko waba ari wo shingiro ry’ikibazo cy’amoko mu Rwanda. Muraza kwirebera koko ukuntu Abagaragu b’i bwami bawuhereho bagaha ireme ivangura hagati y’abana b’Urwanda. Ni yo mpamvu tubanje gutangaza uwo mugani wa KIGWA, amabaruwa agakurikiraho. Mushobora kwisomera uyu mugani kwa KAGAME Alexis, Inganji Karinga, Kabgayi, 21959, pp.61-65. Tubifurije kunyurwa n’ibyo musoma.

 

I.          Umugani wa Kigwa

 

Kera mu gihugu cyo hejuru hahoze umuntu akitwa SHYEREZO. Ashaka abagore benshi, balimo uwitwa GASANI. Aliko GASANI aba ingumba. Bukeye haza umuhanuzikazi witwaga Impamvu, aramubwira ati : « Nkuragurire umuhungu ugiye kubyara ! Icyo uzampa ntikiruhije : upfa kunyihera icyo nambara n’ikintunga, nkaza ngatura mu rugo rwawe gusa, kugirango mbone n’ubulyo bwo kugumya kukubwiliza uko uzabigenza. Gasani yemera ibyo IMPAMVU amubwiye : amutungira aho mu baja be.

 

Bukeye IMPAMVU abwira nyirabuja ati : « Ubajishe igicuba cy’umurinzi ucyuzuzemo amata nzakubwira ». Muli iyo minsi, SHYEREZO aza kubagisha ikimasa yiraguliza : abapfumu bamaze kucyorosora, baratega basanga cyeze. Bajya rero mu nzu kuvuga amabara yacyo. Igihe bahugiye muri ibyo, IMPAMVU abwira nyirabuja ngo yibe umutima wacyo. Arawiba ! Bawujugunya muri cya gicuba cy’umurinzi bali bujujemo amata. Igicuba bakijisha hamwe n’ibisabo, bakajya bakibuganizamo amata uko inka zihumuje mu gitondo na nimugoroba, kugirango amata ahore yuzuyemo. Babara amezi cyenda, ukwa cumi barajishura ! Bapfunduye basanga akana k’uruhinja kareremba hejuru y’amata. Bavuza impundu bati : « Gasani arabyaye ! »

 

Inkuru ngo igere kuri SHYEREZO bamubwira ngo aze kwita umwana izina, SHYEREZO aranga ati : « Uwo mwana si uwanjye ! Nibamwice sinshaka ko ambera aho ! » GASANI n’umuja we babimenye baramuhisha, kuko abazaga kumwica babaga banga kwiteranya na nyirabuja : baza bakabanza kumubulira. Umwana amaze gukura, aba mwiza cyane. Inkuru igera kuri SHYEREZO bati : « Rwose ufite umwana mwiza cyane, utarigera aboneka mu bantu ! ». Ati : « Uwo mwana ko nategetse kumwica, byagenze bite ? Nibagende bamwice, simushaka nta bwo ari uwanjye ! » Abagaragu atumye baraza babwira GASANI bati : « Tuje kureba kureba umwana wawe barahiriye : muduhamagarire tumubone ! » Nyina akaba yaramwise SABIZEZE. Aje ngo bamukubite amaso, baramutangarira gusa, ntihagira uwibuka ibyo kumwica. Baragenda babwira se bati : « Uwamwica ni nko kukwica ubwawe ! ». Babigize gatatu, se aza kumwiyicira : amukubise amaso acika intege zo kumwica, amugira uwe ; amwita IMMANA !

 

Limwe rero nyina wa GASANI aza kumusura. Umutwa wa SABIZEZE aza kubumviliza, ngo yumve ibyo GASANI avugana na nyina. Bombi baraganira bagusha kuli SABIZEZE ; nyina wa GASANI ati : « Mbese uriya mwana usa kuriya wamubyaye ute, ko numvise ngo Shyerezo yabanje kwanga ko ali uwe ? » GASANI rero aramutekerereza uko SABIZEZE yavuye mu mutima w’ikimasa abapfumu ba SHYEREZO bari baraguye kirera. Umutwa amaze kubyumva arasohoka, asanga SABIZEZE aho akinira n’abandi bana. Ati : « Mbega mwana wa databuja, ugira ngo ndacyatangajwe n’ukuntu uturusha byose ! Namenye ko wavuye mu mutima w’immana bari bejeje ! Ko utabyawe na SHYEREZO wabuzwa n’iki kuturusha muri byose ? »

 

SABIZEZE ngo abyumve, ati : « Aho murumva GASANI wagiye kumbyarura, akagira ngo si ndi uwa data ! Singishoboye kuba muri iki gihugu : isoni ntizatuma ngira aho nkwirwa !» Aragenda rero yenda umuheto we n’imbwa ze eshatu : Ruzunguzungu, na Rukende, na Ruguma. Yenda inyundo ze zilimo Nyarushara ; akora kuri murumuna we MUTUTSI, na mushiki wabo NYAMPUNDU. Ayobora impfizi yabo Rugira, n’insumba yayo Ingizi ; ajyana intama yabo Nyabuhoro, na rugeyo yayo Mudende ; yenda isake yabo Rubika n’inkokokazi yayo Mugambira. Umutwa wabo ataho, maze bashyira nzira.

 

Bamanuka kw’ijuru baza mu gihugu cyo hasi, maze bururukira ku Rutare rw’Ikinani, ho mu Mubali. Hakaba igihugu cy’Abazigaba, umwami wabo ali KABEJA. Bageze ku rutare rw’Ikinani baracanira. Abagaragu ba KABEJA babonye umwotsi baratangara bati : « Mbese hariya hantu kohatabaga abantu, uriya mwotsi uturutse ku ki ? ». Abandi bati : «Ahari aho ni abahigi bahacanye cyangwa se ni abagiye guca amakara ! » Bukeye basanga umwotsi utimutse ; bimara iminsi babona umwotsi wahamenyereye ! Bajya kubibwira KABEJA ko wenda haba harubatse abantu batali basanzwe bazwi. KABEJA yohereza abajya kureba abo alibo.

 

Intumwa zije ziti : «Muli aba he ? Mwaje kwenda iki aha ngaha ?» SABIZEZE ati : «Turava mw’ijuru ; nta bwo tugenzwa no kugira icyo tubatwara tuli abashyitsi b’amahoro !» Intumwa zisubira kwa KABEJA : arabareka batura muli iryo shyamba. Babita Ibimanuka, kuko bari baravuye kw’ijuru. Umutware wabo ali we SABIZEZE bamwita KIGWA, kuko yaguye aturuka mw’ijuru.

 

Bukeye rero KIGWA abwira murumuna we MUTUTSI ati : «Mbese ko uruzi inyamaswa twazanye zanga zikagwira, ali uko zifite ingore, twe tuzamera dute ? Tugiye gupfa ducitse ? Enda turongore mushiki wacu NYAMPUNDU !» Mututsi aranga. KIGWA aramurongora babyarana umukobwa SUKIRANYA. Amaze gukura, KIGWA agira MUTUTSI inama ati : «Enda mugushyingire !» MUTUTSI ati : « Sinashaka umwana wanjye ! » KIGWA ati : « Ndakwereka uko tubizirura ! Genda uture hakulya yacu haliya, nibucya uzaze kumusaba ! Ninkubaza ubwoko bwawe, uzagire uti « ndi Umwega wa kulya !» Kuko uzaba utuye kuri uriya mwega wo hakurya yacu ! » MUTUTSI arabigira, bukeye arongora SUKIRANYA, babyarana MUKONO na NTANDAYERA na SERWEGA.

 

 

II. Ibaruwa yambere y’abagaragu bakuru b’ibwami

Muri 1958,mu gihe Abahutu bari bahagurukiye gusaba ko uburenganzira bwabo nk’Abanyarwanda bwakubahirizwa, nabo  bakereka gukomeza guhezwa ahubwo bakagira uruhare mu buyobozi bw’igihugu, bakareka gukomeza kugirwa abacakara mu gihugu cyabo, abagaragu bakuru b’i bwami bafashe uyu mugani w’Ibimanuka (Mythe des Ibimanuka)bawambika ibindi bitekerezo bishya, bawuhindura nk’ ukuri kw’amateka,bawuha agaciro ka politiki maze bawushingiraho ingengabitekerezo yo kwiharira ibyiza by’igihugu. Umwanzuro bageraho uratangaje, murawubona hepfo: Ngo Abahutu n’Abatutsi ntibava inda imwe,Abahutu ni abagaragu Abatutsi bakaba abatware,ngo ntabwo rero bagomba gusangira ibyiza by’igihugu! Uku kunangira umutima kw’abayobozi b’ingoma ya cyami nibyo byihutishije uguhirima kwayo kandi biha ireme Revolisiyo yo mu 1959.

Dore uko ibaruwa ya mbere yavugaga:

                                  

 

Mgr Alexis Kagame wabaye umwiru mukuru i Bwami, ni we dukesha aya mateka. Ingengabitekezo ivangura Abahutu n'Abatutsi ntiyatangijwe n'Abahutu, yaturutse i Bwami !!!
Mgr Alexis Kagame wabaye umwiru mukuru i Bwami, ni we dukesha aya mateka. Ingengabitekezo ivangura Abahutu n'Abatutsi ntiyatangijwe n'Abahutu, yaturutse i Bwami !!!

Nyanza, le 17/5/1958

 

Ku bajyanama bagiye kwiga iby’imibanire y’Abahutu n’Abatutsi n’Abatwa.

 

Dore tubasobanurire uko byahoze kera. Dore uko ingoma nyiginya yatangiye mu Rwanda :

 

Abanyiginya aho bururukiye ni Rwanda rwa Mubari ku rutare rw’i Kinani. Ubwo habanje KIGWA, na murumuna we MUTUTSI, na mushiki wabo NYAMPUNDU, bazana inka zabo 2 : Rugira n’Ingizi, n’intama zabo 2 : Mudende na Nyabuhoro, n’inkoko zabo 2 : Rubika na Mugambira, n’imbwa zabo 2 : Ruzunguzungu na Ruguma, n’inyoni zabo 2 z’inyange, n’inyundo yabo n’umuvuba.

 

Bamaze kugeraho bakurikirwa n’umutwa wabo MUHWABARO, araza MUHWABARO arababaza ati : ko mwansize ? Bati : twaje twihuta, si twebwe. Ati mbese ye, aho murareba ibiti by’ino ngo birasa n’iby’iwacu ? Ati aho se ntibyagira umuriro nk’iby’iwacu ? Baramubwira bati : gerageza. Umutwa aherako arema urushingo n’inshigati yarwo. Ashinga umuriro ubwo aracana.

Intwaro zabo bazanye ni imiheto y’ibihekane. Inyamaswa zije kureba aho bakazirasa. Batungwa rero n’umuheto wabo. KIGWA yerekera hirya yabo mu gacyamu, azana amabuye y’ubutare, arayabazanira ati : nimurore, hano hari inganzo nk’iy’iwacu ; baherako batera uruganda ubwo baracura.

 

Kwa KABEJA, umwami w’Abazigaba, babona umwotsi, kurora uwacanye umuriro aho [!], baje basanga amakome ali atatu. Uwambere wari uwa KIGWA, uwa kabili wali igicaniro cy’inka n’intama, uwa 3 wali uw’umutwa MUHWABARO. Aliko yari yawucanye hirya hategeranye nabo. Bazigaba [!] baje kubarora, bababonye barababaza bati : Muli iki ? Barasubiza, bati turi abantu b’umwami. Aha se mukahakora iki ? barasubiza bati : turacura kandi tukanahiga. Babonye impu zibambye bati ese ntimwaduha akanyama ? abandi bati nimuze tubahe ; baraza babaha imitwaro ibahagije bose. Bageze hirya za nyama bazihisha shebuja KABEJA ; bamaze kuzihisha bajya kwa shebuja wabo KABEJA, ababaza icyo babonye kuko ali we wali wabohereje. Bati twahabonye abantu bateye nk’abantu koko. Bati aliko ni barebare cyane, cyeretse umwe w’umugore wabo, bati aliko nawe yenda kureshya nabo. Bati aliko hirya yabo niho twabonye umuntu ucanye hirya yabo ukwe, wenda kureshya natwe. Bati kandi twabonye n’inyamaswa ziryamye ku maguru yabo (alizo mbwa).

 

Kabeja abwira abo bavuyeyo ko bazasubira kubabaza ko bashaka guhakwa, cyanga se ko bashaka gutura. Bagiye kujyayo noneho bajyana n’abandi Bantu bebe wabo, bajyanywe no gusaba inyama ; bagezeyo bavuga ubutumwa, babasubiza ko biturira aho, yashaka akazabahaka ; kandi basaba inyama nanone, maze banga kuzibaha, barababwira bati : kugirango tubahe inyama keretse mutwubakiye, bati ibyo turabikora. Ubwo biruka bafite amabuye yo kudonda ibiti no kubivuna barabagarura bati : nimuze tubahe igitema neza kandi vuba ibiti, maze bagarutse babaha imihoro, maze bajyana nabo baberekera uko batema n’uko baza gusongora ibiti. Bamaze kuberekera baraza babubakira ubwo, maze abandi babaha inyama.

Ubwo basubiye kwa KABEJA banyurana n’abandi baje guhakwa, bahakirwa inyama.

 

Nabo bati : lero nimuze namwe tubanze tubereke ibyo mudukorera. Barabajyana babereka ubutare, bati lero aya mabuye nimuyadutorere mugire menshi ; barangije babaha inyama. Bamwe barataha, abandi bati twe ntaho tujya. Bati twe nimutwihakire. Bahamaho barahakwa.

 

Babandi bose batashye bageze kwa KABEJA, amaze kumenya ko hali abandi basigayeyo, abandi rero bali bamaze kugera iwabo, KABEJA arabaca. Ati : uwagiye iyo ngiyo ntangarukire ahanjye, ati ntabwo tubana.

 

Babandi bose barahomboka bajya kwa KIGWA arababaza ati : Muhinga mute ? Bati duhingisha inkondo z’ibiti bazimweretse ati : ibi byahingishwa bite ? Arazihinyura maze abaha amasuka n’imihoro yo gutema. Bamaze kubitora bazana imbuto maze abereka aho bamuhingira ; maze bamuhingira kane (4), ati cyo namwe nimugende mwihingire. Abasigaye kwa KABEJA baza guhakirwa amasuka n’inyama zihigishwa imiheto ; ubundi bo bajyaga gutega inyamaswa bakazibagisha amabuye, kuko batari bazi gutega [!]. Bene icyo gihugu cyose baza guhakwa kwa KIGWA.

 

Ko mwumva abantu baburana umunani, ababurana umunani ko alii abavandimwe, n’imibanire yacu ko ahubwo baje tukabahaka kugeza ubu, ubundi buvandimwe bwacu ni ubuhe ? Gatutsi na Gatwa bahuriye he na Gahutu ko twumva ko Gatutsi na Gatwa na Gahutu ari bene Kanyarwanda, nyirukubabyarana na Kanyarwanda yitwa nde, ni umuki ? Ko twumva ko KANYARWANDA ali we wabyaye Gatutsi na Gatwa na Gahutu, kandi tukaba tuzi ko KIGWA ari we wabanje kure ya KANYARWANDA, kandi tukaba tuzi neza ko KANYARWANDA yavutse nyuma, ayo moko aliho, byashoboka bite kugira ngo abyare ataravuka ?

 

Dore KANYARWANDA bavuga ko ali we KIMEZAMIRYANGO da. Ngo ko ali we utubyara twese :

 

1.  Kanyarwanda ni uwa Gihanga

2.  Gihanga ni uwa Kazi

3.  Kazi ni uwa Muntu

4.  Muntu ni uwa Merano

5.  Merano ni uwa Randa

6.  Randa ni uwa Kobo

7.  Kobo ni uwa Gisa

8.  Gisa ni uwa Kijuru

9.  Kijuru ni uwa Kimanuka

10.           Kimanuka ni uwa Kigwa wasanze abantu mu Rwanda.

11.           Ngaho namwe muratwumvire iyo mivire n’indimwe yacu n’Abahutu yo kwa Kanyarwanda.

 

Ni twe abagaragu b’ibwami bakuru :

 

1)Kayijuka

2)Serukamba

3)Rukemampunzi

4)Mazina

5)Rwesa

6)Sebaganji

7)Ruzagiriza

8)Ndamage

9)Sezibera

10)Sekabwa

11)Nkeramiheto

12)-Shamukiga

 

Abahinza Ruganzu yishe :

 

1.  Rubuga mwene Kagogo

2.  Rubuga mwene Bugunama

3.  Nyaruzi mwene Haramanga

4.  Mpandahande mwene Haramanga

5.  Sambwe mwene Cyarugimba

6.  Katabirora mwe Kabibi

7.  Gisurere mwene Rubambura

8.  Nzira mwene Muramira

9.  Nyagakecur aliwe Nyangoma

10.           Mbeba aliwe Mabya

11.           Ruhande - ?

12.           Balishaka - ?

13.           Semukondo (w’umukende) - ?

14.           Sangara - ?

15.           Ruvuzo - ?

16.           Ngiga - ?

17.           Cogo - ?

18.           Ryangombe rya Babinga – aliko n’umutsindo

19.           Nsibura na Nyina Nyiransibura.

 

Aba bahinza bishwe n’uyu mwami, ahindura [yigarurira] ibihugu byabo. Ibindi bihugu byahinduwe n’abandi bami bica abahinza bari babirimo. Ntitugombye kubavuga, nimushaka muzabirebe mu Nganji Kalinga, biranditse.

 

Ikibazo : Ubwo batsindaga ibihugu by’Abahutu b’Abahinza, bakabahaka ari abavandimwe babo?

 

(Rétrospective, Le problème ruandais 1957-1962, Série 1, Dossier 2, pp. 7-9).

 

Isomo twakura muri aya mateka :

Mu Rwanda rwa none, ikibazo cy’amoko gihagaze gite ? Ubutegetsi bwa FPR bukivuga bute ? Aho kwihandagaza bakemeza ko nta moko aba mu Rwanda , nyamara bagakomeza kwemeza jenoside yakorewe Abatutsi, ntibifitanye isano n’imyumvire yariho muri za 1958, yo gushaka guheza abandi no gukusanyiriza ibyiza byose by’igihugu mu maboko y’agatsiko kitwaza ubwoko bumwe bw’Abatutsi, abandi banyarwanda (Abahutu n’Abatwa)bagafatwa nk’abagaragu ? Aho Abajyana b'umukuru w'igihugu muri iki gihe nta cyo bapfana na bariya bagaragu b'i bwami bari impumyi ku buryo bugaragara ?

Ibaruwa ya Kabiri y’Abagaragu b’i bwami tuzayibagezaho ubutaha, ntimurambirwe gutegereza!

Ubwanditsi bwa www.leprophete.fr

 

Commentaires : 146
 • #146

  Israel Ntaganzwa (mardi, 28 avril 2015 20:46)

  Iyi nyandiko yitiriwe abagaragu b'iBwami ni iyo Ababirigi n'abaja babo bahimbye.Aya ni amahano ababirigi bakoraga kuko bari barahiye ubwoba ngo bazi ko Umwami Rudahigwa yari yatangiye intambara nk'iy'abamawumawu,icyo gihe nta Mubirigi wasinziraga.Ibi byiyandikiwe n'umunyamerika witwaga John Gunther wakoreraga ikinyamakuru cya New York cyitwa New York times.Ubwo hari muri 1955,nuko akabirigi kari kamuherekeje karamubwiye gati buriya Abanyarwanda bakunda Umwami wabo,ati atanze ijambo rimwe gusa Abanyarwanda batumara! Ibyo biboneka mu Gitabo cye cyitwa Inside Africa.
  Israel Ntaganzwa
  New York

 • #145

  polo outlet (lundi, 22 septembre 2014 10:45)


  http://www.shopbestgoods.com/
  http://www.nike-jordanshoes.com/
  http://www.beatsbydreoutlet.net/
  http://www.michaelkorsus.com/
  http://www.polo-tshirts.com/
  http://www.northsclearance.com/
  http://www.ralph-laurensale.com/
  http://www.gucci-shoesuk2014.com/
  http://www.michael-korsusa.com/
  http://www.polo-outlets.com/
  http://www.ralphslauren.co.uk/
  http://www.marcjacobsonsale.com/
  http://www.mcmworldwides.com/
  http://www.salongchamppairs.com/
  http://www.canada-gooser.com/
  http://www.burberryoutlet2014.com/
  http://www.michaelkors.so/
  http://www.hermes-outletonline.com/
  http://www.oakley-sunglassoutlet.com/
  http://www.north-faceoutlets.net/
  http://www.moncler-clearance.com/
  http://www.woolrich-clearance.com/
  http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
  http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
  http://www.monsterbeatsbydres.net/
  http://www.louis-vuittonblackfriday.com/
  http://www.lv-guccishoesfactory.com/
  http://www.mcmoutlet-jp.com/
  http://www.cheapdiscountoutlet.com/
  http://coachoutlet.iwopop.com/
  http://www.coachsfactoryoutlet.com/
  http://www.coach-blackfriday2014.com/
  http://www.coach-storeoutletonline.com/
  http://www.coach-factorysoutletonline.com/
  http://www.coachccoachoutlet.com/
  http://www.coach-factories.net/
  http://www.coach-pursesoutletonline.com/
  http://www.llouisvuitton-factory.net/
  http://www.coach-outletsusa.com/
  http://www.mksfactoryoutlet.com/
  http://www.zxcoachoutlet.com/
  http://www.mischristmas.com/
  http://www.misblackfriday.com/
  http://www.bestcustomsonline.com/
  http://www.newoutletonlinemall.com/
  http://www.clickmichaelkors.com/
  http://www.cmichaelkorsoutlet.com/
  http://www.ralphlaurenepolo.com/
  http://michaelkorsoutlet.mischristmas.com/
  http://mcmbackpack.mischristmas.com/
  http://monsterbeats.mischristmas.com/
  http://northfaceoutlet.mischristmas.com/
  http://mk.misblackfriday.com/
  http://coachoutlet.misblackfriday.com/
  http://coachfactory.misblackfriday.com/
  http://uggaustralia.misblackfriday.com/
  http://coachpurses.misblackfriday.com/
  http://coachusa.misblackfriday.com/
  http://coach.misblackfriday.com/
  http://michaelkorss.misblackfriday.com/
  http://michaelkors.misblackfriday.com/
  http://airmax.misblackfriday.com/
  http://michael-kors.misblackfriday.com/
  http://t.co/1PJuejI1ys
  http://t.co/FYm2MxWwLM
  https://twitter.com/CoachOutlet2014
  https://www.facebook.com/pages/Coach-Factory-Outlet-Online-Store-Michael-Kors-Outlet-Online-Sale-75-Off/712060898859091
  https://www.facebook.com/ralphlaurenoutletonline

 • #144

  Jean (dimanche, 17 août 2014 22:26)

  Abuhutu bagomba gushyira hamwe maze bakwongera bakigaranzura ingoma y'igitugu iyobowe na Paul Kagame. Abahutu bagomba kandi kumenya ko uburenganzra buharanirwa. Ntabwo bagomba gukomeza kwemera kuba inkomamashyi n'abagererwa. Bubutegetsi bwa Kagame bwubakiye ku ngengabitekerezo bya kalinga. Igitugu cya FPR- Inkotanyi n'iterabwoba tugomba bubirenga, maze tugashuruka ubwo hanyuma tugafatanya nabamwe mu batutsi bashyira mugacira kandi bakandamijwe maze dugakuraho iriya ngama ya bagome.( ingufu fpr ifite nitwebwe abenegihu tuziyiha. Mureke twusuganye, twishakama Abayobozi bi nyanga mugayo maze tubashyigikire ubinda intambara itamena amaraso itangire.

 • #143

  威哥王 (mercredi, 31 juillet 2013 11:16)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #142

  巨人倍増 (mercredi, 31 juillet 2013 11:12)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #141

  ngabire (mardi, 28 juin 2011 15:14)

  aho nagasomeye inkuru kuri uru rubuga, bigaragara ko inkuru zibaho zandikwa n' abanzi b'abatutsi. Nta kindi kibaho ureste kubasebya. ko mwabatemye bikabananira kubarangiza, mwatuje mukandika inkuru zubaka igihugu ko numva aricyo dukeneye koko!
  ariko abatutsi ni imfura kweri!! uretse bamwe na bamwe batandukiriye naho ntawabona umwanya wo kwirwa yandika ibidafite umumaro. Dukeneye ko mutwandikira ibiduhuza aho gushaka ibidutandukanya kuko ntago bitwubaka ahubwo biradusubiza inyuma rwose kandi bikadusenya.

 • #140

  Richard (mardi, 28 juin 2011 13:39)

  "Unselfish and noble actions are the most radiant pages in the biography of souls"

  Kutikunda,no kurangwa n'ibikorwa byanga umugayo ni byo bimenyetso by'ingenzi bizaranga amateka yawe kuri iyi si

 • #139

  Muligo (mardi, 28 juin 2011 07:33)

  Murakoze kuri aya mateka mutugejejeho, ndetse n'andi muzakomeza kutugezaho. Nta gushidikanya ko ibibazo abanyarwanda barimo bifite imizi mu mateka yabo. Kuyashyira ku ruhande bigaragara nkuburyo bwo kwanga gukemura ibyo bibazo, nkuko bariya bagaragu b'ibwami ahari yenda n'umwami ubwe bumvaga ko ibintu bitagomba guhinduka. Uko aya mateka ariko ateye ntibikwiriye na none kutubera inzitizi ngo duhore twumva ko abanyarwanda bo mu moko atandukanye bagomba guhora bahanganye, ahubwo kumenya ayo mateka bikwiriye tutwereka kutwereka uko ibyo bibazo bimeze n'inzira yo kubikemura. Kuba abanyarwanda baturuka ahantu hatandukanye bitubere byiza kuko bituma tuzanira u Rwanda imico, ubushobozi,...n'ibindi bitandukanye, mbese nkuko Leta zunze ubumwe za Amerika zituwe n'abantu bava ku isi yose kandi bose bakabyishimira.

 • #138

  Nahayo (lundi, 27 juin 2011 14:53)

  Nunganire Kidahamwa (#103), Kigwa(#101) na @UKURI#83. Kwiga cyangwa kutiga ntabwo aribyo bigira umuntu umuswa. Ubwenge (QI) buri muntu arayivukana. Icyo abantu bakora mu buzima ni ukuyifumbira bitewe n’ubuzima abantu banyuramo.
  Reka mpere ku rugero. Dufate Civil Engeneer wubatse etage nyuma igahirima batarayitaha! Niba utamwita umuswa sinzi ukundi wamwita. Njye nakongeraho ko ari igicucu cya nyuma mu bicucu Isi yagize.
  Abami/Abaperezida bacu rero nabo niko byabagendekeye guhera kuri Musinga kugeza kuri uyu Kagame dufite n’ubwo we bitaramuhombokana. Ntabwo biramuhombokana ariko ibimenyetso byose birigaragaza. Urebye gusa abo yatangiranye nabo asigaranye nabo. Guhomboka ni aho byagiye muri bose biranyura. Etage rero umukuru w’igihugu yubaka ni ukubanisha neza abanyagihugu ntabwo ari imihanda, imitamenwa cyangwa gukwirakwiza za ICT. Dutanze amanota rero nta mukuru w’u Rwanda washoboye kubanisha neza abanyarwanda. Bose bagiye barakoresha uburiganya bakikoza mu bwoko butari ubwabo bagakoresha ibirara bisa n’ibyaciwe mu bwoko bwabo. Bakifotozanya, bakabyina ngo amoko abanye neza mu Rwanda. Uko byagiye birarangira twese twarabibonye. Guharanira kumarana nta kindi.
  Kidahamwa (#103) niwe wegereye hafi y’impamvu nyamukuru. Byose biterwa no kwitiranya demokarasi n’indirimo. Bakajyaho mu mabi maze kuvaho bikabananira. Byose rero bikaba biterwa ahanini no kumvira ugushaka kuwagize u Rwanda akadomo akaba ariwe unabashyiraho. Gutora kw’abanyarwanda ni ukurangiza umuhango.
  Nibutse ko Rudahigwa na Kayibanda bashyizweho n’ababiligi bifashishije abamisiyoneri. Habyarimana ashyirwaho n’abafaransa bafashijwe n’ababiligi. Naho Kagame ashirwaho n’abanyamerika bafashijwe n’ababiligi.
  Uko rero bariya bantu bahitwamo bigira babamenya bazi kwibonekezwa no guhakirizwa. Abandi bose rero bagomba gukorana nabo bakagomba nabo kugenza nkabo ie kwibonekezwa no guhakirizwa kugirango batabahitana hamwe n’ababashizeho. Udashoboye iyi migirire akizwa n’amaguru cyangwa ahe hakamera isogo.

 • #137

  Nyirantwali (lundi, 27 juin 2011 13:44)

  Ndashimira Ubwanditsi bwa www.leprophete aliya mateka bwatugejejeho.
  Njye mbona uru rubuga ruzafasha abanyarwanda babishaka, cyane abakili bato gusobanukiwa n'amateka y'U Rwanda bamwe badashaka ko amenyekana uko yagenze kubera inyungu zabo bwite. Ni nacyo kizabafasha no gusobanukirwa na cya kibazo kili hagati y'Abahutu n'Abatutsi.Abavuga ko ntagihali bafite impamvu zabo nkuko Kagama we avuga ko n'ayo moko ataba mu Rwanda. Erega siwe wambere !!!Uti kagire inkuru!

  Nkuko mwabisomye,muli 1957 no muli 1958,Abarwanashyaka b'abahutu bahase Ababiligi n' Umwami Rudahigwa ikibazo cy'akarengane kabo.Amagazeti n'ibinyamakuru bigisamira hejuru,abahutu benshi bali barahagurukiye kwibohoza ingoyi ya gihake,ya ngoma bihumbi muzasanga mu mabarwa yanditswe n'abambali b'ngoma b'inzego zose.

  Muli icyo gihe, kimwe n'ubu hali abatutsi babeshyaga ko nta kibazo kiliho.Bagirango bagipfunyapfunyire mu bwigenge bufurebye kimwe n'ubumwe bufurebye buvugwa mu Rwanda muli iki gihe.Kuko bumvaga ko nibabona ubwigenge huti huti, abazungu bagasubira iwabo,bazasigara bihereranye abahutu bakabahonyora uko bishakiye!! Muli icyo gihe ntibyashobotse kuberako abahutu bali bamaze gukanguka bakaka " Autonomie interne "ngo bitegure Indépendance.
  Abahutu bamaze kwunvikanisha ikibazo cyabo byakuye umutima abambali b'ingoma noneho biyorosora urw'intama biyerekana uko bateye.Ubwo rero nibwo batangiraga kwandika uhereye ku ba shefu,abagaragu baku b'ibwami,ndetse n'abihaye Immana b'abatutsi...Tuzabigarukaho yenda.

 • #136

  TWARABAMENYE (lundi, 27 juin 2011 08:37)

  Ndasubiza (#90) nunganira (#92)
  Iriya nkuru nta gitabo cyihariye yasohotsemo,usibye ko abanditsi banyuranye,nyuma y'ubushakashatsi bwimbitse bagiye bayihurizaho.Urajye ukenga akatavuga umwe!!!.Ababihakana rero, ni abifitiye izindi nyungu zabo zidasobanutse cyangwa abashaka kujijisha gusa.
  Hari:
  1)-Robin Philipot:
  "ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali"
  Editions Duboiris,2003
  2)-Charles Onana
  a)"les secrets de la justice internationale:enquêtes truquées sur le génocide rwandais"
  Editions Duboiris,2005
  b)"ces tueurs tutsis au cours de la tragédie congolaise "
  Editions Duboiris,2009
  3)-Pierre Péan
  a)"noires fureurs,blancs menteurs:Rwanda 1990-1994"
  Editions mille et une nuits,2005
  b)"carnages.les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique"
  Editions Fayard,210.
  Hagomba kuba hari n'ibindi byinshi,ariko njye ibyo nasomye ni ibyo.
  Nyamara ababisobanuye bakajya mu mizi ,ni Général Emmanuel Habyarimana afatanyije na mugenzi we Déo Mushayidi bo muri "Partenariat-Intwari " muri "Mémorandum adressé au Conseil de Sécurité des Nations Unies" muri Gashyantare 2008.Uzayishake uyisome nibwo uzibonera ko Kagame ajya gushimuta uyu Mushayidi akamukatira burundu igeretseho akato,kwari ukumuryoza amabanga ye n'abanyamerika yashyize hanze,naho zirya manza bamuciriye ni ikinamico gusa gusa!!!Umuntu wihandagaje akamunerekaho icyaha cy'ingengabitekerezo no gupfobya génocide,azirikana ko imvunamuheto z'inerahamwe zamurimburiye umuryango,akaba asigaye ari cumu rimwe!!!Koko ngo:"igihugu gishira inshuti ntigishira abashinyaguzi!!!"
  Uzarushaho no kumva ukuntu twirirwa twayura kuri runo rubuga duterana amagambo atampaye agaciro,akenshi dupfa ibintu biturenze,ndetse bamwe baba batanazi.Usibye nyine Intore za Kagame basangiye ibanga ry'ubuhotozi!!!
  Umunyarwanda ati:"Akabigira kabizi karya imboga karitse umutsima!!"
  Ngaho gira umunsi mwiza muvandimwe.

  TWARABAMENYE.

 • #135

  Kigwingiri (lundi, 27 juin 2011 08:16)

  Ariko sha wowe wiyise Kigoryi ndabona wowe uri mugabo mbwa kabisa ngo wowe uzigira guhakwa bugande? Heeeeee! uzaba se uhunze iki kweli? Ariko se nibarize abandika hano kweli kuki buri gihe mushaka impamvu zibibazo mu mateka kandi mwerekana ko bagize amateka mabi? reka tubyemere ko bagize amateka mabi, ariko se mwe igihe mwategekeye muri republika ya 1 n'iya 2 ubu tuvuge ko mwerekanye amateka meza? Ahaaaaaaaaa! mushatse mwareka kuzikura akaboze ko mumateka maze tukubaka amateka mashya twaraga abazadukomokaho sinon ndabona u Rwanda ruzaba sohoka ninjire aho kuba urwatwese. Imana ibarinde kandi ibahe imitekerereze mizima.

 • #134

  Mihigo (lundi, 27 juin 2011 07:51)

  Twanze gutoberwa amateka
  Abakuru mujye mutubwiza ukuri ku byabaye maze abato natwe turebe aho byapfiriye tubone aho duhera twigaya, twisana tuniyubaka kurushaho.

  Mbifurije u Rwanda rw'amata n'ubuki,ruzira ingoyi,uburetwa,shiku,imihoro n'udufuni.

 • #133

  Von Götzen (lundi, 27 juin 2011 06:08)


  Sinibuka neza N° yavuze ngo Gisenyi na Ruhengeli byali igihugu cyihaliye cyigengaga mbere y’Ubukoloni. Ibyo ni ibinyoma. Umwami w’U-Rwanda Kigeli IV Rwabugili yakiliye bwa mbere mu Rwanda umuzungu w’umudage Von Götzen ahantu hitwa Kageyo ku Gisenyi. Ubwo se icyo gihugu cyihaliye cyigengaga umwami w’ikindi Gihugu aza kwakiliramo Abazungu, iyo myigengere yali myigengere nyabaki ? Ibili ukuli, ni uko n’U-Bufumbira, Kabare (=Uganda), Rucuru, Masisi (=RDC) byali U-Rwanda, na nkanswe Gisenyi-Ruhengeli. U-Rwanda rwibwe n’abakoloni 1/3 cy’ubutaka bwarwo.

 • #132

  Hero King! (lundi, 27 juin 2011 05:37)

  Umwami Mutara III Rudahigwa,Imana izaguhembe kuko wagize umutima wa kimuntu wumva ko umuntu ari nk'undi wari ukiranuye abanyarwanda ariko abandi batutsi b'ababibone banangira imitima none i Rwanda twasigaye mu byunamo tutazi iherezo ryabyo! na data wishwe n'inkotanyi zimumanitse yambwiraga ko ari wowe abanyarwanda bari bategerejeho amakiriro yo guca akarengane,none dore abantu bumva ko ari beza cg abanyabwenge kurusha abandi ubwenge bwabo butavumbura inganda zikomeye nk'ahandi ngo tubibone ahubwo buzi kuryarya kuvubura amaraso imyaka n'imyaka ni babushyire hasi kuko n'Abongereza n'Abafaransa barwanye imyaka 100 bagezaho baratuza baraturana kuki ibi byatunanira kandi twirirwa tubeshyana ngo dufite byinshi duhuruyeho nyamara mu mitima ari uburyarya gusa?.

 • #131

  Kuri 110 tubwire (lundi, 27 juin 2011 05:16)

  Wowe wanditse ibyo bintu kuri commentaire ya 110, watubwira iyo LINK ya Vatican wakuyeho ibyo bintu kuri Internet ?

 • #130

  Analysis (lundi, 27 juin 2011 05:09)

  @ Umunyarwanda 129

  Thanks for sharing these thoughts with us !

 • #129

  Umunyarwanda (lundi, 27 juin 2011 03:16)

  Banyarwanda Bavandimwe,

  Nagirango nanjye ngire icyo mvuga ku biganiro byabanje kubyerekeye abayobozi b'igihugu cyacu kuva kuri Ndahindurwa. Ku bwanjye ahubwo ntekerezako ubuyobozi bubi bw'igihugu cyacu bwatangiye kera, cyane cyane kuva aho habereye imirwano yo Kurucunshu. Ni ukuvuga ko tumaze imyaka irenga 100 nta butegetsi bwiza dufite mu Rwanda. Ibi kandi bikaba byaragenze nabi cyane kubera n'ingaruka mbi za colonization.

  Maze imyaka myinshi nibaza kandi niga ku bibazo byerekeranye na leadership. Nubwo ntajya nandika ku mbuga, nsanze ngomba kugira icyo navuga hano muri aka kanya, ariko rero mu magambo makeya. Ariko rero kugirango binyorohere kuko ntafite umyanya munini wo kubyandika mu Kinyarwanda, mumbabarire kuko ngiye gukomeza mu Cyongereza. Umunsi nabonye akanya nzabishyira mu Kinyarwanda.

  I have spent more than 20 years trying to understand what great leadership really entailed. During all these years, I have realized that many people write about leadership, but very few really understand what great leadership means. That's because there are very few great leaders in this World. But you will know it when you see it. Below is a quick summary of what I have learned:
  1. Let's start with this equation: IQ+EQ+SI = Leadership. IQ is Intelligence Quotient, EQ is for Emotional Intelligence, and SI is for Spiritual Intelligence. This is not my own definition,but it summarizes what I think about great leadership. As a matter of fact, one of the leaders in my organization discussed leadership in this way in an international meeting that we just held this week. Basically this means that it is not enough to be smart in the traditional sense, but one needs also to have empathy, to be able to connect and inspire others. In additions, one needs to have some strong principles guided by our spiritual beliefs, or our values set. Basically one needs to have high ethical standards, moral values, so that they can lead others by example, inspire a shared vision, encourage and coach others, challenge the statu quo.
  2. Great leaders really love and care about the people in their organization, society, etc. Leadership should not be about pursuing one's personal agendas, satisfying our egos, and so on. Great leaders are there to serve their people, not the other way around. The greatest ones are even ready to die for the cause, if need be.
  3. Great leaders are mostly concerned with creating a system that will outlive them, that can sustain itself when they are gone. This week, when I was talking to the same group that I mentioned in the first point, I explained that my ultimate goal as a leader should be always to make myself irrelevant. All I am doing is not only to make sure that I surround myself with great people with the same shared attitudes, but also to create a great system for reaching people's maximum potential in our organization. Great leaders aspire to create great systems, or great institutions.

  Based on the points above, you can be the judge whether or not we've had good leaders in Rwanda. Also, one should not forget to mention that rarely did we even get a chance to really choose these leaders. It's really no surprise that often our leaders are mediocre at best.


 • #128

  Kweli (lundi, 27 juin 2011 01:51)

  Gahutu we,comment 127.Niba uri umunyarwanda,ndagira ngo udusobanurire icyo ushaka kuvuga.Urashaka kuvuga iki?Ibaruwa y,abagarugu b,ibwami ntacyo ivuze?Ushimye iki.Ugaye iki?Sinkumva,ongera utumare amatsiko yibyo utemera.Ngo ibiri haruguru nta bwange burimo!!Ngaho ubwo ndategereje!!!

 • #127

  Gahutu (lundi, 27 juin 2011 01:06)

  NSOMYE IBI BINTUBYOSE BIRIHARUGURU NSANGA NTABWENGE BURIMO!

  NSANZE NTAMUTWE NTAKIBUNO,

 • #126

  Bill Clinton behind the pre-conceived plot in the Rwanda genocide (lundi, 27 juin 2011 00:04)

  Ndasaba abayobozi b'uru rubuga ko baduhitishiriza iyi nkuru tukayiganiraho

  mushobora kuyisanga kuri iyi link :http://survivorsnetworks.blogspot.com/2010/08/bill-clinton-behind-pre-conceived-plot.html

 • #125

  murabashinza iki? (dimanche, 26 juin 2011 23:15)

  umuntu uzi neza icyaha aba bapardi bakoze nakimbwire. umuntu azaha abaturage urubuga ngo bizanzure maze nibashyira ahagaragara amapfuti abera i rwanda mubyite amacakubiri? kagame ni satani mwe mwese mwiha kubushyigikira, nagira umujinya niwe azaheraho yica, uzabaze Kayumba ubucuti bari bafitanye, usibye n'akazi baranasuranaga bisanzwe.

 • #124

  @Kazini (dimanche, 26 juin 2011 21:59)

  Ayo ni amakuru mashya pe! muri press conference niba byaragenze bityo ko bitoroshye!Mzee araducitse murebere hafi adatanga uwa Libiya guhunga, uburozi yaguze bumukozeho abantu bose barabimenye, nanjye ndabyemeye uziko mu Rwanda batajya bahana abarozi, iyo polisi imufashe ihita imurekura ngo nta gihamya nahoooo nabo niwo murimo! Amasasu nibayaparike babonye nta mpongano!!! Nta mahoro y'umurozi

 • #123

  Kazini (dimanche, 26 juin 2011 21:49)

  mister Gasamunyiga, afandi akomeje kutubesha aliko natwe tuamumenye ubwenge tukamuryarya ngo atadufunga. Press conference ejobundi yarabishe, abanyamakuru b'abazungu banze kubaza aba ari we abasaba kugira ibyo babaza. babaza 2 gusa turataha. urese n'umugore nta n'umwana wa afandi ugomba gutegeka, bazagende gutegeka mwabo kuko na Kigeli ntiyagarutse nta bwami dushaka muno.

 • #122

  Gasamunyiga (dimanche, 26 juin 2011 21:30)

  Ntibisanzwe nasomye mu muvugizi.com aho bavuga ko mzee kijana yaba azasimburwa n'umugore we! Iyo structure y'ubuyobozi noneho twayita irihe zina? Ariko buriya ntitwaba dukeneye consultation kugirango tumenye aho bipfira! Kuko nagerageje no gutega amatwi ikiganiro cye numva asigaye avuga arenzaho ariko si Tharcisse. Nabonye bitoroshye kongera kubeshya iyo wafashwe!!! None se uretse kumwara urumva wahakana ute ko utari umwicanyi kandi ibimenyetso simusiga byarashyizwe ahagaragara???

 • #121

  Mushumba (dimanche, 26 juin 2011 21:15)

  Si byo se gato#120, koko twemere abanywamaraso ba Kagame hamwe n'abo basimbuye bakomeze badupangire kutumaraho? ikigoryi ngo yisubirire Uganda kandi naho aba pilato babayo? Nta kugabana urwanda ahubwo ni ukubafagiya bakatubisa. ntimubikinishe nicyo gisubizo gisigaye kabisa; ubo kagome kila siku akangata nk'aho yeye mwenyewe yarishyize ku ntebe? amare kutwishira abana sasa atubuze no kuruhuka agahinda adutera uboba. ayace na kusema gaciro hana ata. yondoke awo tumupike lisasi.

 • #120

  gato (dimanche, 26 juin 2011 20:52)

  Kuri tekereza neza#117. Njye ndakeka ko iriya nyandiko y'abagaragu n'ibiyirimo byari bibabaje mu gihe byandikiwe 1959, kubera uko abantu babyemeraga, cyane cyane ko byakoreshejwe mugusenya indi mythe ya Kanyarwanda umubyeyi w'abanyrwanda (usibye ko nayo yari igoretse, yerekana isumbana ry'abana ba kanyarwanda, ibi byose babyita amaco y'inda).
  Ariko rero iyo usesenguye icyo iriya mythe ya Kigwa ivuze, usanga ari icyuka. Ngo sabizeze ariwe kigwa ngo avuye mu mutima w'imfizi wajanditwe mu mata!!! ibyo se wabibeshya nde iki gihe? Ahubwo uwemera ko uwo Kigwa ari umukurambere we arwaye mu bwonko. Ndumva uwo yabikangisha yari akwiye kumusuzugura. Icyo wavuze rero uriya mwana ashobora kuba yarabyawe n'uriya mupfumu, kandi tuzi abo bapfumu abo aribo muri biriya bihe (ibi nabyo nshatse ugutebya).
  Ikindi ngo Kigwa yaraje asanga Kabeja n'abantu be mu gihungu cyabo. Ngaho re, uremeza ko yasanze abantu bafite igihugu, bakabakira, nyuma mugakoresha amayeri n'ubugome mukabigarurira, warangiza ngo ntibafite uburenganzira bwo gusaba umwanya ukwiye mu gihugu cyabo wabasanzemo? Biratangaje, ahubwo iriya baruwa yerekana ko abo baparimehutu bari bafite ishingire ryo kwivumbura. Bariya bagaragu nta bwenge babishyizemo.
  Ndumva ntawari ukwiye kubitindaho, ni amateke ajyanye n'abayabayemo, iki gihe ntawe wayabeshya.
  Amahoro

 • #119

  @ cyasha (dimanche, 26 juin 2011)

  Sha le prophete yireke njye ntayo narinzi nayirangiwe na Radio rwanda kuva muri mars naho kubahindura amazina wowe se k'uzaho tuvuge se ko ari wowe wenyine wize cyangwa ufite connexion mujye mureka ubujiji ubwo mwabuze aho muhera muvuga ibitsina uzarebe ko thom ndahiro azongera cyangwa grenades zizongera guterwa inzirakarengane nyuma y'UMUSESO ni LE PROPHETE we njiji usobanukirwe we MUSWA

 • #118

  gato (dimanche, 26 juin 2011 20:33)

  Banyarubuga, hari ibyo maze gusoma, bya kigoryi#106, na Mushumba#116, maze nibaza abavuga ngo bafunge uru rubuga aho bahera. Nabanje guseka ariko nenda gupfa kubera ukuri batanze mu rwenya. Mureke abantu bavuge, nge ndasanga hari aho tuzahurira. Kigoryi ati bagabane u Rwanda , njye nzisubirira Uganda. Mushumba ati shikama tubarase, ibi byerekana ukuntu abantu barambiwe ayo mateshwa ya hutu tusi, adutesha igihe. Dore undi wabivuze neza, I cote, ndasubiramo"Abahutu n'abatutsi ni nk'ubusoro bukinwa ku kibuguzo. Umunsi umwe baterura ubu bakabutera bukarya buriya, ejo bakagarama bakayora ubundi burundanyije bakaburashisha iriya. Igisekeje ni uko ubu busoro buzi ko aribwo buca imivuno", byavuzwe na Nyabingi. Kabisa murabona tutarwaye twe abo bakinishwa nko mu gisoro. Birakwiye ko umuntu yicwa azira ngo ni umuhutu cg ngo ni umututsi? Bantu mumaze kurambirwa ibyo, rwose nanjye mbarimo, muze dushyire hamwe ingufu zacu, biragaragara ko turi benshi hanyuma turebe icyo twakora ngo hageho ubutegetsi bwa democratie, aho amategeko ariyo agenga abanyarwanda, et non, and not, hapana, andeshyo y'amazuru yabo (ubusambo, kwikubira, icyenewabo, kutita ku baturage, ubujiji, guhakirizwa ku bazungu, no kuba umugaragu wabo, ngabo abayobozi tugira).
  Gusa ndabasabye ntihazagire utekereza gukoresha inzira interahamwe n'inkotanyi zakoresheje mu guhindura ubutegetsi mu Rwanda.
  Mugire impagarike n'ubugingo kandi ukuri kuzatsinda.

 • #117

  Tekereza neza (dimanche, 26 juin 2011 19:45)

  Basomyi mwe? Buriya Sabizeze mwasanze akomoka ku mutima w'ikimasa wamaze amezi 9 mu mata? Cyangwa ni ya mvugo yo gutebya: Uyu bitirira se wa Sabizeze kuko yari afite abagore benshi yageraga kwa nyina wa Sabizeze ananiwe ntashobore gutera akabariro uko bikwiye. Bityo nyina wa Sabizeze yitwa ingumba (kandi arengana). Ahubwo uriya mupfumu yasabye ko bashyira umutima w'ikimasa mu mata amaze gutera urubariro bya nyabyo. Nguwo rero se wa Sabizeze. Source, inedit.

 • #116

  Mushumba (dimanche, 26 juin 2011 19:39)

  @Ikigoryi, reka ntuzasubire Uganda ahubwo still ugume aho turwanye izi nkozi z'ikibi zose, abo batutsi n'abo bahutu bahora bamena amaraso tubarwanye twese, bibaye ngomba tubarase baveho

 • #115

  Afrika (dimanche, 26 juin 2011 18:19)

  @ Cyiza,
  Nakomeje gusoma ibitekerezo byawe, kandi hari ibyo mbona twemeranywaho byinshi: kuba ururimi rw'icyongereza rwari ngombwa ugereranyije n'ibihe tugezemo.Uretse n'u Rwanda n'ibihugu byinshi ku mugabane w'uburayi na Aziya bisigaye byaritabiriye icyongereza.
  Biragaragara ko icyongereza kigenda gifata umwanya munini mu buzima bw'abantu kuburyo ntaho wagihungira kubera ibintu bibili: technology niho iri, ubushakashatsi burakorwa muri urwo rurimi, n'ibindi byinshi kandi wabikomojeho!
  Ngirango ikindi nakwemeranywa nawe ni uko koko byabaye huti huti nta no kubaza abaturage. Ibi ntawe ubishidikanyaho ariko bitera kwibaza:
  Njye ikibazo sinkibona mu guhindura ururimi kuko cyaba igifaransa cyaba icyongereza izo zose ni indimi duhahisha niko nabyita kuko icy'ingenzi mbona ari ururimi rwa mama!!!
  Kiriya cyemezo " en soi" ntacyo cyari gitwaye gusa la mise en pratique yagaragaje ibi bikurikira:
  - Gusuzugura abaturage
  - gukora nk'aho utuye igihugu wenyine ( ndavuga abanglophones)
  - Kugaragaza ko parlement atari urwego ruvugira abaturage: wasobanure ute ko nta debat yigeze iba mu nteko ngo nibura tubone abantu bagira bati nyamara murahubutse
  - kudatekereza kure: wasobanura ute ko 95% by'ibitabo mu Rwanda biba biri mu gifaransa ugatangiza amasomo mu cyongereza kandi uzi neza ko 90% by'abagomba kwigisha bakoresha igifaransa
  - Kwiburamo "realism": wasobanura ute amafrw yapfushijwe ubusa hatumizwa abagande ngo baje kwigisha icyongereza mu mezi abili ( ibyo bise guhugura ariko bakiyibagiza ko ntaw'uhugura utarize!!) abagomba kwigisha fulltime mu cyongereza
  - Ngo agahwa kari ku wundi karahandurika: wasobanure ute ukuntu muri 1966 abana bose bari bavuye Uganda bari i ruhande basubiyeyo igitaraganya ngo kubera ikibazo cy'igifaransa, nyamara byagera ku bana b'"abanyarwanda" mu kwihangana kwabo bakiyemeza kuzigamo zombi kuko bari bababaye! Iyi experience kuki itagendeweho ngo biyumvishe inkeke y' umwarimu ufite imyaka 50 ugiye gutangira kwiga ururimi rushya no kurwigishamo!
  - uramutse ufite umwana muri Université za hano i Rwanda niho wabyumva: ni zeru!!! Ureba imyaka bamara biga ukibaza icyo batahanye!! Ikibazo si abana ikibazo ni ihuzagurika rya gahunda z'uburezi!!
  - Wasobanure ute ukuntu abategetsi bose dufite bohereza abana babo mu bihugu by'amahanga ( guhera muri primary school) niba bumva uburezi mu Rwanda bufite ireme?
  Bigararagaza ko aho utajishe igisabo kuhatera ibuye byoroshye!!! Harimo abo education itagira icyo ibwira ahubwo bakaririmba technology nk'aho yera ku nzuzi nazo zimejeje!!!
  - Kiriya cyemezo n'ubwo en soi cyari kiza, cyashoboraga gushyirwa mu bikorwa buhoro buhoro kandi icyongereza cyari kugeraho kikamenyerwa ntawe ubangamiwe cyangwa ngo ahezwe.
  - Kiriya cyemezo ariko cyanagaragaje ' manque de jugement" bityo bigaragaza ko kuyoborwa n'abantu bamwe na bamwe batazi uko gusoma igitabo bimera cyangwa barangije primaire à peine, ntaho bishobora kugeza igihugu. Si bose ariko harimo ab'" inkandagiragitabo" udashobora kushakiraho ka judgement logique na logical coherence mu byo bavuga.Ibyo kandi ubiboneza muri za discours zivuguruzanya ubasangana! Simbarwanya ariko ndarwanya uburyo bwabo bwo gutekereza no gushyira ibyemezo mu bikorwa. Habuzemo Coherence! Urugero: fata discours nk'ebyili cyangwa 3 z'umwe mu bayobozi uhereye kuri P K, cyane cyane ufate izo mu myaka ibiri inyuranye maze urebe icyo nita incoherence. Iyo uri umuyobozi ukaba udashobora kwibuka ibyo wavuze, bigaragaza incoherence " grave" njye nita " lack of logical coherence" ubundi yagombye kuranga official speeches! Ibi ntibisaba amashuli ahambaye ahubwo bisaba gushyira umutima hamwe no kugira umurongo ugaragara!
  - Reka mpinire aha
  Ngaho komera.

 • #114

  Wowe no #110 UVUZE UBUSA (dimanche, 26 juin 2011 17:59)

  Ntabwo ntinda kumateshwa wanditse ngo nyasubiremo ariko ndagira ngo unsobanurire niba kuvuga ibibi critiquer leta ikorera abaturage niba aribyo wita kubuza igihugu umudendezo ? Ikosa aba bapadiri bakoze ni irihe ? kuduha aho tuvugira nibyo wita kuvutsa igihugu umudendezo ??? Ese igihugu wagize ngo Leta nibyo ishaka c'est beaucoup plusque ça mon frère.
  hinduka umenye ukuri uve ibuzimu ujye ibuntu.

 • #113

  Cyiza (dimanche, 26 juin 2011 17:36)

  Kweli (Comment99)

  Wongeye kwirirwa Kweli?
  Nsomye igisubizo cyawe ni byiza ibitekerezo. Ndagaruka kucyo navuze mbere; ntago nirengagije uburundi, ahubwo aba babyara bacu (abarundi niko nabita) duhuje ibibazo by'ubukene ntago aribo dukeneye kureshya! Dukeneye Uganda, dukeneye Kenya, dukeneye na Tanzaniya ahantu ducisha akaboga ko kurya. None se niba twifuza iterambere mu rwatubyaye, turarigeraho dute nitudafungura amarembo kubadukikije twemera bimwe mu byabo nk'indimi?

  Ku bijyanye n'ingingo y'ihindura ry'ururimi ngirango niba nasomye neza uri guhindura debate. Ntago nanjye nemera uko byabaye hutihuti ariko ndaguhamiriza ko byari ngombwa. Muri iki gihe, mu burezi bwa Kaminuza n'ubushakashatsi, abavuga ururimi rw'icyongereza bamaze kudusiga pe! Iyaba ahubwo twaratangiye cyera tukaba tumaze kugira aho tugera. Sinzi field ukoramo, ariko warize (ndakeka nkurikije imyandikire) kandi wanditse thesis. Niba warabibonye, kubona abanyabwenge banditse ku ngingo runaka mu cyongereza, ubona 10 utarabona babiri banditse mu gifaransa. Cyane ko n'abafaransa basigaye bahitamo kwiyandikira mu rurimi rwa Moliere nkuko barwita.

  Muri make, njye mbona bitewe n'aho u Rda ruri, n'iterambere rwifuza, icyongereza gikenewe ku mwanya wa mbere, bitabujije kwigisha igifaransa nkuko bikorwa hamwe na hamwe kugeza ubu mu Rda.

  Nari nagize impungenge, nibaza mwe abazagarura igifaransa, none wazimaze, ubwo ari abanyagihugu nanjye nkaba mbarimo, nzabangira binyuze mu bitekerezo.

  Komera

 • #112

  Aho kuyoborwa nabanyamadini nka thomas nakibera umuyisilamu... (dimanche, 26 juin 2011 17:17)

  Abayisiramu, Mbere y'uko Yesu avuka Imana yabwiye Dawudi. Zaburi 2:7: "Ndavuga rya tegeko:Uwiteka yarambwiye ati ‘‘Uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye". Nuko na Dawudi nawe ni umwana w'Imana w'ikinege, igisobanuro cy'umwana w'Imana" ntabwo ari icyo uwumva yumva gusa, ahubwo ni imvugo ishushanya ibindi.
  Bishobora kuba uwo ari we wese ukundwa n'Imana. Yesu nawe yavuze ko Imana atari se we wenyine, ahubwo ko Imana ari na so. Matayo 5:45-48.
  Abakirisitu, "Nibwo muzaba abana ba so wo mu ijuru. Namwe mube mukiranutse, nkuko so wo mu ijuru akiranutse".
  Abayisiramu, bityo uzasanga mu bice byinshi bya Bibiliya "umwana w'Imana" ari byo bisobanura urukundo, ubutoni, kwegera Imana bitarakoreshejwe kuri Yesu wenyine. Uzabona abahungu n'abakobwa b'Imana (2 Abakorinto 6:18) "Kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko uwiteka ushobora byose avuga".
  Mu bisobanuro by'iyo mirongo ndetse n'indi yo muri Bibiliya nta mpamvu iyo ri yo yose yatuma Yesu yafatwa nk'umwana w'Imana mu busobanuro bw'iryo jambo cyangwa ubundi bwihariye.
  Abakirisitu, Ariko nta se agira niyo mpamvu yitwa umwana w'Imana. Abayisiramu, Kuki noneho mudafata Adamu nk'umwana w'Imana. Ntiyagiraga se na nyina bombi, kandi nawe yiswe umwana w'Imana muri Luka 3:38 "Seti mwene Adamu, w'Imana". Soma Abaheburayo 7:3.
  Abakirisitu,"Ntagira se, ntagira nyina,ntagira abasekuruza, kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ahubwo ubwe ashushanywa nk'umwana w'Imana, ahora ari umutambyi iteka ryose.
  Abayisiramu, Uwo ni inde? Igisubizo kiri mu Abaheburayo 7:1" Melikisedeki uwo, wari umwami w'I Salemu, n'Umutambyi w'Imana isumba byose wa wundi wasanganiye Aburamu". Afite umwihariko kurusha Yesu cyangwa Adamu, kuki atari we watoranijwe kuba umwana w'Imana cyangwa Imana ubwayo?
  Abakirisitu, None se ubwo Yesu mumwita iki? Abayisiramu, Twebwe abayisilamu tumwita umuhungu wa Mariya. Abakirisitu, ibyo ntawabihakana.
  Abayisiramu, Yego, birumvikana, kandi ntanuwabihakana. Yesu we ubwe yiyise umwana w'umuntu, kandi yanze kwitwa umwana w'Imana. Soma Luka 4:41.
  Abakirisitu, Kandi n'abadayimoni bava muri benshi bataka bati ‘‘Uri umwana w'Imana. Arabacyaha ababuza kuvuga, kuko bari bazi y'uko ari Kristo". Abayisiramu, Biragaragara neza hano ko yanze kwitwa umwana w'Imana. Yabihakanye na none muri Luka 9:20-21, ahubwo abibagerekaho ari bo.

 • #111

  Uwakigira mu bayisilamu yaba akosheje??? (dimanche, 26 juin 2011 17:16)

  Abayisiramu babajije abakirisitu bati ‘‘Ese Yesu ni umwana w'Imana? Abakirisitu barasubiza bati ‘‘Yego’’, bati nimurebe muri Matayo3:17, havuga ko mu gihe Yesu yabatizwaga na Yohana, ijwi ryaturutse mu ijuru riti "Nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira..".
  Abayisiramu, ntitwakagombye kwemera ijambo ‘‘umwana’’, nkuko rivuzwe ku intumwa nyinshi, yewe natwe abantu twiswe abahungu cyangwa abana b'Imana muri Bibiliya. Soma Kuva 4:22.
  Abakirisitu, kandi (Mose) uzabwire Farawo uti "Uwiteka aravuze ati ubwoko bw'Abayisiraheli ni umwana wanjye w'imfura". Abayisiramu, Uyu ni Yakobo (Israheli) imfura ye". Soma noneho 2 Samweli 7:13-14 cyangwa 1 Ingoma 22:10.
  Abakirisitu, "Nuko uwo(Salomo) niwe uzubakira izina ryanjye inzu kandi nzakomeza intebe y'ubwami bwe iteka ryose nzamubera se, nawe azambera umwana".
  Abayisiramu, bizatera urujijo nusoma Yeremiya 31:9 "Mbereye Israheli umubyeyi nawe Efurayimu akaba ari imfura yanjye". Mu Kuva 4:22 Israheli nawe yiswe umwana w'Imana ubwo se ninde imfura y'ukuri? Isiraheli cyangwa Efurayimu? Abantu bose bashobora kuba abana b'Imana. Soma Gutegeka kwa Kabiri 14:1
  Abakirisitu, "Muri abana b'Uwiteka Imana yanyu". Abayisiramu, Abantu bose kandi bashobora kwitwa imfura. Soma Abaroma 8:29.
  Abakirisitu, "Kuko abo yamenye kera, yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi".
  Abayisiramu, Niba bose ari imfura Yesu ni iki noneho? Abakirisitu, Ni umwana w'Imana w'ikinege.

 • #110

  Papa yemeye ko bakurikiranwa!!!1 (dimanche, 26 juin 2011 17:14)

  Musenyeri John Bimenyimana Damascene yavuze ko Padiri Nahimana yagiye hanze avuga ko umutekano we utameze neza mu mwaka wa 2005, naho Padiri Rudakemwa yagiye hanze mu mwaka 2004, avuga ko agiye gusura abavandimwe be baba hanze. Bagezeyo nibwo batangiye kujya bandika inyandiko zisebya igihugu.

  Musenyeri John Bimenyimana yavuze ko kugirango aba ba Padiri bahabwe ibihano muri Kiliziya Gatolika ko bitwara igihe kitari gitoya kuko ngo babanza kubagoragoza babagira inama, ariko bitavuze ko igihugu kitagomba kubakurikirana nk’abaturage basanzwe ku byaha baba baregwa byo kubuza umudendezo igihugu.

  "" Itangazo riri kuri web site ya vatican....yemera ko aba bapadiri bafatwa...ariko ni amakuru dukesha inzego za vatikani..ariko biri hafi gusohoka,baragira ngo batava aho bari bakabura....ejo tuzabagezaho amakuru yabyo neza...""

 • #109

  Francais! (dimanche, 26 juin 2011 17:13)

  Ariko se aba bandika mu gifaransa bazi ko Kagame yaje kugikuraho tutarakimenya. Nyamuna, mujye mwifashisha google translation mubishyire nibura mu ndimi ibyeri, hari abari inkuru nziza.Murakoze

 • #108

  Mushake uko mufunga uru rubuga tutarurambiwe!!! (dimanche, 26 juin 2011 17:11)

  Musenyeri John Bimenyimana yabwiye abanyamakuru ko Padiri Nahimana Thomas na Rudakemwa Fortunatus bagomba gukurikiranwa nk’abaturage basanzwe kuba batanga inyigisho mbi mu baturage babashishikariza kwanga ubutegetsi buriho, ko batari hejuru y’amategeko y’u Rwanda.

 • #107

  @ nitwa ikigoryi #106 (dimanche, 26 juin 2011 17:05)


  Icyo gihugu ushaka guha abatutsi bonyine urashaka ko gihinduka Somalia? Ndumva urwo rwaba atari urukundo ubafitiye (uretse nyine ko wowe uzikuriramo akarenge, ugasiga batemana!).

  Sinzi agace ka Ruhengeri waha abatutsi. Uretse abazungu baje bazambya ibintu, naho ubundi Gisenyi na Ruhengeri byamye ari ibihugu byigenga (nako byari bigizwe n'ibihugu byigenga), bitagira aho bihuriye n'u Rwanda rwa Gasabo.

  Igitekerezo cyawe si kibi. Gusa ntigishoboka: abahutu n'abatutsi bazakomeza babane, bashyingirane kugeza iherezo. Ikibazo si abahutu cg abatutsi: ni abategetsi babi!!

 • #106

  nitwa ikigoryi (dimanche, 26 juin 2011 16:48)

  muzagabane igihugu, abahutu bajyane kuva cyangugu kugyera gitarama, abatutsi bajyane kuva gitarama kugera mumutara bagabanire na ruhengeri maze turebe ko izonduru zanyu zagabanuka dore ko zitugeze ahantu. nge ndi umututsi ariko nibagabana nge nzisubirira ibugandi kuko nabo batutsi ntawabashobora , kndi nabo bahutu nabo mumyaka ibiri gusa baba bamaze kunyica rero nge nzisubirira ibugande ndebe ko museveni yanyihera ubuhunzi

 • #105

  kamegeri (dimanche, 26 juin 2011 16:23)

  wa mugabo we wanditse ibi biragaragara ko uri umuhutu rwimbi. ariko kuvuga ngo abatutsi bihariye ibyiza byose by'igihugu ibyo biraterwa n'ubuhutu bwawe,kandi ikigaragara ni uko uwaguha ubushobozi nta mututsi wakubanaho nk'uko hambere mwajyaga muvuga ngo hari igihe umwana w'umuhutu azabaza uko umututsi yasaga.Niba wari mu Rwanda mbere ya 1994 iyo mvugo urayizi. Abahutu n'abatutsi rero cyane cyane ko ari bo bafitanye ikibazo mu Rwanda,bagomba kurubanamo byanze bikunze.Wowe muhutu ushaka kuba mu Rwanda wenyine ntibizagukundira nawe mututsi ushaka kuba mu Rwanda wenyine ntibizagukundira byanze bikunze muzarubanamo.Ibyo kwitana bamwana ngo aba batwirukanye mu gihugu bikwiye kuvaho tugashaka uburyo tucyubaka bitaba ibyo tugahora mu ntambara abapfa bagapfa abasigara bagasigara nabo bakarwana bityo cya gihugu turwanira kikajya gihoramo abarescapés ba buri bwoko uburi ku bvutegetsi bukibuka ababo gutyo gutyo niba ari ryo terambere ushaka.Ndemeza neza ko nta muhutu wavuye mu Rwanda yirukanywe n'umututsi amuziza ko ari umuhutu.Abahutu bahunze muri 1994 bahunga intambara ariko banatinya ko abo bitaga inyenzi babica nyuma ariko hatahutse abarenga miliyoni eshatu kandi bari mu gihugu nta kibazo bafite. Mwe bahutu rero mudashaka kumva icyitwa umututsi kandi nimwe bacye ugereranije n'abahutu bari mu gihugu ni mwe muvuga ko byacitse.Ese wowe wanditse iyi nyandiko niba atari inyota y'ubutegetsi ufite niba ushaka kubaka igihugu wowe ubona byagenda bite kugirango akababaro kawe gashire?

 • #104

  Ndahindurwa azataha ryari? (dimanche, 26 juin 2011 15:45)

  None ko bajyaga bavuga ngo murumuna wa Rudahigwa-Ndahindurwa yirukanywe n'intagondwa z'abahutu nkaba Kayibanda, n'iki cyamubujije guataha mu Rwanda rwa Kagame? Erega uyu mutegetsi ahejeje uncle we ishyanga!!

 • #103

  Kidahamwa (dimanche, 26 juin 2011 14:12)

  Ubuswa bwa batagetsi b,iki kigihugu nta kindi.Ni kubura Democratie nyayo.Ni ukorwoherwa n,ubutegetsi.Ni ukungundira ubutegetsi.Ngo utabushya abwita ubumera!!!Bulya gutegeka bantu si ibya bose.Ikindi tubura muri Afrika hafi yose ni Alternance:Nta President wari ukwiye kujya arenza 1myaka cumi,tuvuge mandats ebyeri.Turusha iki les americains,abongereza,abafaransa n,abandi.None umugabo Kagame ati mandat presidentiel imyaka irindwi!!!Ubu reba mu by,ukuri niwe utegeka iki gihugu kuva muri Juillet 1994.Ubwo se ntacyo bikubwira!!!Niba abajyanama be bari abavugusha ukuri,bajya bamubwira izi nduru zose zirirwa zimuvuga ibibi yagiriye n,ubu akomeje kugirira abanyarwanda.Soma itangazo lya Musonera Jonathan,umviriza ibyo Gen.Nyamwasa amuvugaho,soma Rwanda Brieffing etc.Ari mu gihugu kigendera kuri DEMOCRATIE,Kagame aba yaribwirije agasezera ,amazi atarenga inkombe.Umubyeyi usahura urugo rwe,aba ashigaje iki?Ikizere kirihe mu bana be?Umubyeye usigaye ajya kwica bene nyina,basa n,abasangiye ibere,akorereshsje noneho n,amarozi!!!Ari mu bihugu bigendera kuri DEMOCRATIE,ishyaka Kagame akomokamo,baba baramubwiye bati:Tanga imihoho.Ntawandondora amakosa aba muri aka gahugu.Ikinyoma na Munyangire,uteretse Ubwicanyi,Guhohotera abo mutavuga rumwe,n,ibindi.Wibwira ko ari nko mu Burayi cg USA,uyu mugabo yaba agiteka u Rwanda.Ngiyo rero DEMOCRATIE yavuye mu mbunda n,amaraso y,abanyarwanda rugeretse.

 • #102

  Nyabingi (dimanche, 26 juin 2011 13:22)

  Abahutu n'abatutsi ni nk'ubusoro bukinwa ku kibuguzo. Umunsi umwe baterura ubu bakabutera bukarya buriya, ejo bakagarama bakayora ubundi burundanyije bakaburashisha iriya. Igisekeje ni uko ubu busoro buzi ko aribwo buca imivuno

 • #101

  Kigwa (dimanche, 26 juin 2011 13:18)

  @UKURI#83. Ibyo uvuga bimwe ndabibonamo ukuri. Mu by'ukuri sinigeze ntekereza ko debate yaba kuri issue y'ubuswa bw'abadutegetse, nari niteze ko ahubwo iza kuba kuri biriya bibazo by'ingenzi navuze!

  Definition rero mpa "Abaswa" ntabwo ikarishye. sinize ubumenyi bwa muntu ariko icyo mvuga ni uko hari ibyo batashoboye by'ibanze. Ibi ntibivuze ko bariya bategetsi batari/ba[da]fite uruhande rwiza mu bikorwa bakoze cg ubushobozi mu bindi ariko icyo ntsindagira ni ubushobozi buke bwo gukemura biriya bibazo by'ingutu byageze n'aho abantu bicwa kariya kageni n'ubu bigikomeje.Uretse ko urebye n'amashuri nayo ntayo rwose. Mbese ye wari uzi ko Nayinzira wigeze nawe kukanyuzaho atobatoba muri ubu butegetsi bwa FPR burya yari yarize secretaria (Dactylographie) maze nawe ngo ngwiki !!!! Ongera urebe muri aba bategetsi dufite ubu urasangamo abameze nkawe cg bari inyuma ye ! Ntibabuze ayo mashuri ngo noneho bagire ya sagesse wahoze umbwira !

  Dore muri make ikibazo bose bananiwe gukemura ni iki:<How to effectively lead this people from point A to point B> iki nicyo kibagira abaswa.

  a)Ndemeranywa nawe ko abatuyobora bagomba kuba barize kaminuza ariko njye ndongeraho ngo:"barize kuyobora abantu". Mbese ye wndusha kumenya impamvu uru Rwanda rutagira ishuri rikomeye rya Political Sciences ngo risohore aba-doctors??

  b)Icyo tutemeranywaho ni iki: ntabwo nemera ko ubuswa cg se failure y'abariya bategetsi iterwa n'abo bafatanije. None se amateka y'isi ntuyasoma, ba Mahatima Ghandi, ba Mao Tseu-tung n'abandi se ntibari bafite abo bakorana??

  Ubu se ntureba uko abandi baturage bo ku isi barimo batera imbere amanywa n'ijoro (uhereye no kuri bariya bazungu bamaze imyaka n'imyaniko badufasha ariko tukaba twaranze) naho twe tukiri muri hutu-tutsi-twa, kandi byose bizanwa na bariya baswa !

  Ni akumiro ahubwo vuga uti twaragendesheje gusa, twabuze leaders ahubwo tubona self-proclaimed rulers kandi ahubwo ari ibirura byambaye uruhu rw'intama.


  Gira impagarike !


 • #100

  Petero (dimanche, 26 juin 2011 13:13)

  Reka nunganire Kweli,comment 99.Ntakindi cyatumye la langue de Voltaire ou de Moliere basa nkabayigizayo:Biva ku masinde yari n,ubu ndetse ari hagati y,u Rwanda n,u Bufransa.Tujye tuvugugisha ukuri,abanyarwanda bavuye muri Uganda nibo,bategetse ko icyongereza kiganza mu Rwanda.Aliko bajya bazirikana ingorane abarimo bari guhura nazo kugira ngo batange amasomo mu cyongereza?Uzi kwiga ururimi rushya urengeje imyaka mirongo itatu?Niyo wacana ibuye rigatota,ntibyoroshye kurwiga,nguhite urutangamo amasomo.None wagira ute?Ngo uko zivuze niko zitambirwa.Halya abanyarwanda baravuga ngo:Amategeko arasha amabuye kuremera.

 • #99

  Kweli (dimanche, 26 juin 2011 12:54)

  Cyiza,comment 77.Ibihugu bukikije u Rwanda byose ntabwo bivuga icyongereza.Aho ntitwirirwe tuhatinda.Ko abarundi duhuje amateka muri rusange,tukaba twarinjiriye nabo ihihe kimwe muri EAC,kuki bo batarasimbuza igifaransa icyongereza?Muri RDC,niba wibuka barabigeraje,aliko byaranze,basubizaho igifaransa.Mu Rwanda byari amahirwe atagira uko asa:Gukoresha izo ndimi zombi nddetse n,igiswahiri.Aliko iyo ucukumbuye neza uko icyongereza kishimbujwe igifaransa muri Enseignement,usanga hari ikintu nakwita guhubuka,ntibabanje gutekereza bihagije ingaruka bizagira ku banyeshuri na barimu.So no muri Enseignement gusa,muri rusange,janisha mu mibare,uzasanga abakoreshaga igifaransa aibo benshi.Icyemezo nka kiriya,ari mu gihugu kigendera kuri DEMOCRATIE cyagomba gufatwa habayeho REFERENDUM.Siko byagenze,byabaye nk,agahato,niyo mpamvu mvuga ko tuzagisubizaho(igifaransa).Ngo mwebwe bande?Twebwe abenegihugu.Aliko ubwo ujya wibaza ipfunwe byateye abavuga urufaransa.Hariomo icyintu ndetse nakwita agasuzuguro.Nk,ubu wabwira President Kagame ngo byanze kikunze kuva ejo ujye ukoresha (Uvuga)igifaransa?Nyamara ndumva byamugora.Reka ndekere aho.Abwirwa benshi.....

 • #98

  Kagame + Clinton (6) (dimanche, 26 juin 2011 12:22)


  So, what about Kagame? Is he an innocent man? Many Lawyers in Spain think Kagame is an innocent man. If it is demonstrated that Bill Clinton ordered Kagame to kill Habyarimana and forced him to invade Congo, then Kagame can not be arrested and all responsability befalls on Bill Clinton. According to the Law and the Agency Theory, Kagame is an innocent man as he acted on order of his principal Bill Clinton and Kagame is in good position to demonstrate that.

  Behind the scenes, the case of «Kagame vs Clinton» in court is attracting many lawyers around the World. Because it is easy to defend Kagame in Court Room, to win the case and cash millions of Dollars from Bill Clinton. But recently, in Toronto (Canada), Bill Clinton denied any involvement in Rwanda tragedy. Was he honest? Few weeks ago, I put that question to one of former Bill Clinton Legal Advisers: How do you respond to those Spanish Judges who are planning to arrest Clinton on Charges of terrorism in Rwanda and Congo in 1994 according to Agency Theory? «Well, you know, theories are beautiful but in Court Room they need evidence».

  But French Judge Jean Louis Bruguière told me, years ago, there is enough evidence implicating Bill Clinton in Habyarimana assassination. Australian Lawyer and former ICTR Prosecutor Michael Hourigan confirmed the report. Former ICTR Chief Prosecutor Carla Del Ponte (Swiss) confirmed the Clinton implication. Kagame himself did understand the danger and probably he is ready to tell the truth to save his life. And Former U.S. Ambassador to Rwanda Robert Flaten confirmed that U.S. rangers were stationed on Bujumbura Airport on April 6th,1994: who sent them there, what were they doing there in French Country, and why that day?

  «None knows the day Bill Clinton will be arrested, but a Super Judge in Spain is ready to shock America any time soon».

  Source:
  Audiencia Nazionale, Madrid, Spain
  Tribunal de Hautes Instances, Paris, France

  Go to the following link if you want to read the Google traduction English -> French:

  http://www.mdrwi.org/rapports%20et%20doc/documents/clinton%20behind%20rwandan%20tragedy.htm

 • #97

  Kagame + Clinton (5) (dimanche, 26 juin 2011 12:18)  The good news hit the White House in no time and Antony Lake, Bill Clinton National Security Adviser entered in Oval Offioce: Mr President, we dit it; Congo will be American. Few minutes later, Robert Flaten, U.S. Ambassador to Rwanda at the time, was on phone to confirm the report. It was a joy in White House and a Sad Day in Champs Elysées. The ultimate objecticve was to overthrow France from Congo and occupy the congolese immense mineral resources. Bill Clinton agreed to support the Kagame rebels in return for Kagame acting as a U.S. Proxy to invade Congo and overthrow the Frenchy Mobutu government. In March 1997, Clinton landed on Kigali airport and pronounced the infamous speech. Then, hiding behind Kagame, he invaded Congo, killed 8 millions of people including Spanish Nationals, overthrew France, and looted the Congo resources: hundreds of millions of U.S. Dollars ended in Clinton pocket and Kagame can afford 2 luxury private jets and a huge building in London with Tony Blair as co-share holder.

  But in January 2009, when Obama became U.S. President, Clinton and Kagame, who were Friends in Crimes, became Enemies in Justice. Why? Obama ordered Kagame to arrest the Congo General Laurent Nkunda and in reaction Kagame plotted to kill Obama, seeking help from Clinton and from Tony Blair to shoot down Air Force One, exactly the same way he did to eliminate Dr. Alison Des Forges. When the information went public, probably Obama knew about it and Clinton had to distance himself from Kagame. At the same time, the ICTR revealed the perpetrators of the Habyarimana assassination and now the family of victims are seeking justice in courts. The Lawsuit in Oklahoma Court is seeking 350 millions U.S. Dollars for compensation of that wrongful death in terrorist assassination over Kigali airport on April 6th,1994, the money Kagame can not afford. But Kagame killed also 8 millions, including Spanish Nationals, in Congo during the illegal invasion and illegal occupation on Bill Clinton order. How much money will be needed to compensate all these victims? Who will pay, Kagame or Clinton? The Spanish Judge thinks Bill Clinton must pay this money. And the Skinney Man of Kigali has understood that and is ready to accuse Bill Clinton in Court as Hillary Clinton begins to criticize him publicly. The Strong Man of Kigali is in good position to destroy America. And he has began to intimidate United States publicly: «The West (...), you know (...), Clinton ordered me to kill Habyarimana (...), to invade Congo (...), and now he wants me to face justice alone (...) ». According to an RPF top official in Kagame Secret Sevices, several American politicians will end in court of justice on charges of terrorism if Kagame is arrested: Bill Clinton, Madeleine Albright, Bill Perry, Colin Powell, Dick Cheney, George Bush, Suzan Rice, Brian Atwood, Antony Lake, John Shalikashvili, Pierre Richard Prosper, Robert Kruer, Kofi Annan, Romeo Dallaire, Louise Arbour and many more.