Amateka n’imikorere y’ingengabitekerezo. F. Rudakemwa

Adolfe Hitler
Adolfe Hitler

1. Mu mateka y’isi

 

Ingengabitekerezo” ni ikijambo cy’igicurano cyadutse mu Rwanda muri iyi myaka ya vuba nyuma ya 1994. Mu gifaransa ni “idéologie”, mu cyongereza bikaba “ideology”. Ubwo n’izindi ndimi zigira iryo jambo, ni ukuvuga ko icyo rihatse atari umwihariko w’Urwanda, ahubwo ko kiba n’ahandi hose ku isi no mu ngamba zose (dans tous les domaines). Mu by’ukuri, “ingengabitekerezo” ni inzira umuntu cg. abantu bishyize hamwe banyuramo kugirango bagere ku umugambi biyemeje, kandi icyo bagezeho kirambe imyaka myinshi, ndetse nibishoboka, kizahoreho iteka.

Intambwe ya mbere y’iyo nzira ni icyifuzo cg. se igitekerezo. Iyo ikigamijwe ari kibi, ushobora no kubyita irari, uburoho cg. umugambi mubisha. Intambwe ya 2 ni ukuvuga icyo utekereza. Uracyibwira wowe ubwawe, ukakibwira n’abandi, ukumva icyo babitekerezaho. Ibi bishobora kubera mu kiganiro hagati y’abavandimwe, abaturanyi cg. inshuti. Bishobora kubera mu kiganiro mbwirwaruhame (discours, conférence), kuri radiyo cg. kuri televiziyo. Ariko rero, umuntu ashobora no kubwira bandi icyo atekereza acyandika ku mpapuro (amatangazo, inyandiko, ibinyamakuru, ibitabo…) cg kuri “internet”. Intambwe ya 3 ni ugushyira mu bikorwa ibyatekerejwe, bikavugwa ndetse bikandikwa.

Ingengabitekerezo” rero ubwayo si ikintu kibi. Iba mbi iyo igamije amarorerwa, iba nziza iyi igamije ikintu cyiza. “Ingengabitekerezo” igira ingufu iyo ihuriweho n’abantu benshi. Bashobora no kuba bake, ariko bakaba bafite uburyo bwo kureshya abandi, ubushobozi (amikoro) n’ukwemera “kutajegajega, gukomeye nk’urutare gutuma batangira ibikorwa bikomeye kandi bakabirangiza”. Icyo bemera bagifata nk’ihame ridakuka, baracyitangira, bakaba banagipfira. Ukwemera nk’uko kwari gufitwe na Martini Luteri King waharaniye uburenganzira n’ukwishyira ukizana kw’Abirabura muri Leta zunze ubumwe z’Amerika na Gandi wagejeje Ubuhindi ku bwigenge. Nanone kandi, “Ingengabitekerezo” ivana ingufu nyinshi mu guhererekanwa kuva mu gisekuruza kugera mu kindi, cg. mu kwinjira mu mitwe, mu mitima, mu mvugo no mu ngiro y’abantu benshi mu gihe gito. “Ingengabitekerezo” ikura izindi ngufu nyinshi mu gucengera mu bayobozi b’igihugu cyangwa se mu kucyigarurira burundu. None se uyobora igihugu si we ucunga umutungo wacyo, si we wakira kandi agacunga imfashanyo ziturutse mu mahanga? Si we se itangazamakuru rya Leta n’iriyibogamiyeho? Leta se si ryo shyirahamwe (personne morale) ryonyine ryemerewe gukoresha ingufu iyo bibaye ngombwa mu rwego rwo kuzuza inshingano zayo? Birumvikana rero, iyo abantu bafite “Ingengabitekerezo” nziza bagiye ku butegetsi, igihugu kirahungukira. Iyo gifashwe n’abafite “Ingengabitekerezo” mbi, kirorama. Hashobora kuboneka ingero nyinshi cyane zerekana ukuri kw’ibimaze kuvugwa. Reka dufatemo 3 gusa : urw’Abayisiraheli, urwa Hitler Adolf, n’urwo mu Rwanda turi butindeho gato.

 

1. Abayisiraheri bakomeye cyane ku mateka yabo akubiye ahanini mu “Iseserano rya kera” rivuga ko ngo ari “ubwoko bwatowe n’Imana”. Ayo mateka n’uko kwemera kwabo barabihererekanije kuva mu gisekuruza kugera mu kindi, bituma batarimbuka, none baraganje kugera magingo aya. Byinjiye mu mitwe y’abantu benshi ko Umuyahudi umwe apfuye, isi iba icitse umugongo ; ariko hapfuye Abanyepalestina, Abarabu cyangwa Abirabura ijana, ntacyo biba bitwaye. Iyo ni “Ingengabitekerezo”. Nyamara burya, Abayahudi bifuza ko igihugu cyabo kibana neza na Palestina ndetse n’ibindi bihugu byose by’Abarabu ni benshi cyane! Bari mu kuri. Ariko se, bavugire he? Ziba nke, ziba nyinshi, intagondwa zibarusha ingufu.

2. Umugabo Adolf Hitler yiyandikiye igitabo cyitwa “Intambara ndwana” (Mein Kampf). Mu bagisomye kigishoka mu w’1925, bamwe baravugaga ngo “uyu ni umusazi, ibyo avuga ntashobora kubishyira mu bikorwa”.

Nyuma, aho agereye ku butegetsi mu w’1933, yatangiye kubishyira mu bikorwa, isi yose ihinda imishyitsi, nawe arayititiza koko kugera apfuye mu w’1945. Ngizo rero za ngufu z’“Ingengabitekerezo” iyo abayifite bigaruriye igihugu. Ihame ry’uko ubwoko bw’aba “Aryens” bugizwe n’abantu baruta abandi bose, kubera iyo mpamvu bakaba bagomba kubategeka, si Hitler warihimbye. Yararisanze, ararinononsora, arishyira mu bikorwa ; isi icura imiborogo. Hiltler yifuzaga ko ubutegetsi bushingiye ku ngengabitekerezo ye bwazamara nibura imyaka 1000 (Reich millénaire).

3. Mu Rwanda ijambo “Ingengabitekerezo” ryandutse ubwo abambari ba FPR bagiraga bati “Itsembabwoko ryibasiye Abatutsi mu w’1994 rifite amateka maremare, ryatangiye mu w’1959. Kuva icyo gihe umwana w’Umuhutu wese avukanaIngengabitekerezo ya jenoside. Tugombe tuyimuvure rero, «nk’uko bavura inturo amabinga»”. Nyamara abakurikiranira hafi amateka y’Urwanda, ari aya kera, aya vuba aha, ndetse n’ay’ubu, bahamya kandi bakerekana ko, niba “Ingengabitekerezo y’itsembwabwoko ibaho koko”, ko atari umwihariko w’Abahutu bamwe na bamwe (Interahamwe), ko ahubwo ari indwara ifata n’Abatutsi bamwe na bamwe, kandi bakaba baratangiye kugaragaza ibimenyetso byayo kera cyane Gihanga agihanga Urwanda. Ni byo tugiye gusuzuma mu gice cya 2 cy’iyi nyandiko.

 

2.Mu Rwanda

 

Kimenyi Alexandre. Yanditse "Nsingize Gisa...."
Kimenyi Alexandre. Yanditse "Nsingize Gisa...."

Ni gute umuntu yaririra Abantu bishwe n’Interahamwe, ndetse akanabahorera ; ariko akaruca akarumira ku bantu bishwe n’Inkotanyi ? Aho iyo si ya nyagwa y’ Ingengabitekerezo ? Kwamagana radiyo Rutelemu (RTLM) birakwiye, ariko se burya radiyo Muhabura yo yigishaga urukundo? Indirimbo za Simoni Bikindi ntizashishikazaga ingabo z’Urwanda gukomera ku urugamba nk’uko iza Kayirebwa zabikoreraga Inkotanyi? Léon Mugesera na Alexandre Kimenyi bombi bari barize iby’indimi (linguistique). Amarorerwa ya Mugesera ku Kabaya le 22 Ukwakira 1992, avuga ngo Abatutsi bazasubizwe muri Abisiniya banyujijwe muri Nyabarongo, ntaho ataniye n’ibya Kimenyi agira ati : “Nongeye gusaba ko abo bantu (Abahutu) bagenda hakiri kare. Ubu ni twe turamukiwe gutura mu Rwanda”(Impuruza no 15 Ukuboza 1989, urup. 94). Ntiyarekeye aho, kuko nyuma yaje gutura Rwigema igisigo cyitwa “Nsingize Gisa umusore utagira uko asa”. Abatutsi abita imfura, Abahutu akabita amasatura. Agakomeza ashimira Rwigema ko yarashe izo nyamaswa. Noneho agakuraho agahu, agatuka Abahutu ibitutsi byose bibi bibaho. Aragira ati :

 

Mfizi ifora imfuruta imfura zigafungurwa

Ubwo wakoze mu ntagara ukarekura intanage
Abatindi ntibazatinda gutondora

Izo siha zisanzwe zisahura zirasuherewe

Ibyo birumbo bitarambirwa kutwambura
Bihora bidukindura bidutimbura bigamije
kuturimbura

Izo menabanga zatekeye amabinga
Amaguru ndabona ziyabangiye ingata zigira
bwangu
Abo bajura batujujubya
Ba majimbiri b'injiji zijunditse umujinya
Inyangarwanda zirwandarika rukandavura
Ba mabondo yamize imikondo bokabura ibibondo
Ibyo birumbo by'umururumba biduhombereza ibihumbi
Byumvise imbunda birabunda
Byatomotswe bimokorwa bimoka
Bizungerezwa bizunguruka mu bazungu
Ngo babihe inzaratsi Inziza ze kubizungura.

 

(Impuruza no 17, Ukuboza 1990, urup. 2)

 

Abavuga nibavuge ! “Ingengabitekerezo” mbi itari iyi koko ni iyihe? Mugesera avugira ku Kabaya, perezida Yuvenali Habyarimana yari amaze icyumweru avugiye mu Ruhengeri ngo “tuzambara, tumanuke”. Kuri 31 Ukwakira 1990, yari yavugiye mu Mutara ko abishwe n’Inkotanyi zari zimaze ukwezi ziteye Urwanda bagombaga guhorerwa. Ingengabitekerezo dusanga muri ayo magambo, tuyisanga yikubye kenshi mu byo Paulo Kagame yavugiye i Nyamirambo mu w’1996, birya byo kuvoma amazi mu ngunguru ukayamaramo ukoresheje umufuniko w’icupa. Naho se ibyo yavugiye i Bwisige le 31 Werurwe 2003 ngo “Beza ibigori? Twe dufite imashini zo kubisya!”. Ku ya 7 Mata, i Murambi ya Gikongoro ababajwe n’uko ngo Musenyeri André Perraudin yamucitse, kandi akabazwa no kuba atarashoboye kwica hakiri kare Abanyarwanda bari barahungiye muri Kongo. Birya se byo kugereranya Abahutu n’imbwa, Abatutsi n’inka? “Inka ibyara rimwe mu mwaka, kandi ikabyara akanyana cg.akamasa kamwe. Imbwa ibwagura kenshi mu mwaka, kandi ikabwagura ibibwana byinshi. Nyamara, ntawigeze abona ubushyo bw’imbwa, ariko ubushyo bw’inka bwo buragaragara”. Yemwe, muri iyi mvugo, nta “ngengabitekerezo y’itsembabwoko” irimo?

Tubivuge, tubisubire, niba “Ingengabitekerezo y’itsembwabwoko ibaho koko” mu Rwanda, si umwihariko w’Abahutu bamwe na bamwe (Interahamwe), ahubwo ni indwara ifata n’Abatutsi bamwe na bamwe, kandi bakaba baratangiye kugaragaza ibimenyetso byayo kera cyane.

 

1. Gahunda y’ishyaka rya Lunari (UNAR) yatangajwe ku italiki ya 15 Nzeri 1959, hari aho yageraga ikavuga ngo :

 

Bien que la société rwandaise soit composée d’individus de valeur très inégale, et qu’il n’est pas équitable d’accorder la même valeur à la pensée vulgaire de l’homme ordinaire qu’au jugement perspicace de l’homme capable… Bien que le suffrage universel aboutira infailliblement à l’asservissement de la minorité lettrée par une majorité inculte… …L’organisation immédiate de notre parti s’empressera de donner les mêmes droits aux Bahutu et aux Batwa, et en même temps s’empressera de mâter la sottise et la trahison communes aux êtres incapables de la plus élémentaire abstraction. (Nkundabagenzi F, Rwanda politique, Coll. Les dossiers du C.R.I.S.P., Lielens, Bruxelles, 1962, p.94)

 

N’ubwo Urwanda rugizwe n’abantu batareshya, kandi bikaba bidakwiye kureshyeshya ibitekerezo by’ inshakarafu n’iby’abantu bazi ubwenge…. N’ubwo amatora yatuma bake bazi ubwenge dutegekwa na rubanda nyamwinshi igizwe n’ibicucu gusa, …Ubuyobozi bw’ishyaka ryacu buzaha Abahutu n’Abatwa uburenganzira kimwe n’ubwacu. Ariko rero buzihutira no gucecekesha abantu b’ibicucu n’abagambanyi. Agatekerezo karabihishe.

 

(Reba mu gitabo cya Nkundabagenzi F, Rwanda politique, Coll. Les dossiers du C.R.I.S.P., Lielens, Bruxelles, 1962, urup.94).

 

 

Icyo gihe, amagambo « ingengabitekerezo, itsembabwoko cg. jenoside », yari atarabaho mu kinyarwanda ; ariko abarwanashyaka ba Lunari biyitaga « Abashyirahamwe ». Iri zina rikaba risa cyane n’iry’Interahamwe za MRND, Impuzamugambi za CDR cg. Abadasigana ba UPRONA. Yewe, “ibisa birasabirana koko”!

 

2. Kuri 17 Gicurasi 1958, abo Bashyirahamwe bari bandikiye umwami n’inama nkuru y’igihugu, bayihangiriza ngo ntisuzume ikibazo cy’amoko mu Rwanda, kuko kuri bo Urwanda rwari urw’Abatutsi gusa. Igika cya nyuma cy’iyo barwa kiravuga ngo :

 

Ko mwumva abantu baburana umunani, ababura umunani ko ari abavandimwe, ...ko ahubwo baje tukabahaka kugeza ubu, ubundi buvandimwe bwacu ni ubuhe ? Gatutsi na Gatwa bahuriye he na Gahutu ko twumva ko Gatutsi na Gatwa na Gahutu ari bene Kanyarwanda, nyirukubabyarana na Kanyarwanda yitwa, ni umuki ? …Kimanuka ni uwa Kigwa wasanze abantu nu Rwanda…Ngaho namwe muratwumvire iyo mivire n’indimwe yacu n’Abahutu yo kwa Kanyarwanda! …Abahinza bishwe n’uyu mwami, ahindura ibihugu byabo. Ibindi bihugu byahinduwe n’abandi bami bica abahinza bari babirimo. Ntitugombye kubavuga, nimushaka muzabirebe mu Nganji karinga, biranditse. Ikibazo : Ubwo batsindaga ibihugu by’Abahutu b’Abahinza bakabahaka ari abavandimwe babo? (Rétrospective, Le problème ruandais 1957-1962, Série 1, Dossier 2, pp. 7-9).

 

Bukeye bwaho ku ya 18 Gicurasi 1959, abagaragu bakuru b’ibwami barongeye bandikira umwami n’inama nkuru y’igihugu bavuga ngo “ubutaka ni ubwabo, nk’uko Urwanda ari urw’umwami”, ngo Abahutu bashaka amasambu bazimuke bave mu Rwanda cg. bajye gutura mu bice byarwo bitera.

 

3. Muri ayo magambo yabo, harimo ingengabitekerezo mbi cyane bakomoraga ku basekuruza babo. Bamwe batatinyaga gufata abandi banyarwanda nk’udusimba. Kanjogera, baramubazaga bati “ese ko wituma ku gasozi, abantu bakureba?”. Ngo “bariya se ni abantu, ko ari udusimba!”. Kankazi yabonye Abahutu bagungira ibijumba mu gishanga cya Rugeramigozi, abaza abagaragu be ati “Turiya ni dusimba ki mbona mu gishanga ?” Bamusubiza ko ari abantu bari gutabirira ibijumba. Nawe ati “Ese buriya nibutaha, buri kose karamenya akako?”. Yasuye seminari nto y’i Kabgayi, abona igiseminari cy’igihutu koko (cyaje kuba padiri n’ubu kiracyariho), aravuga ngo “Nta kindi cyana gisa na kiriya ngo bagifotore hamwe n’ibwa yanjye?”. N’ibindi byinshi.

Agasimba gashoboye kugira akamaro, ni ibintu byiza. Icyo gihe uragakoresha nk’uko bakoresha ipunda (indogobe).Tuzabigarukaho tuganira ku ubuhake. Ariko kwica agasimba, nko kumanika imbwa, nta cyaha cyabagamo. Kugera mu myaka mike yabanjirije ihinduramatwara (révolution) ryo muri 59, bari bakidutwikira mu majangara. Tugiye kure byo, ntawavuga. Inkota ya Kanjogera ntiyararaga ubusa. Hari igihe ingabo za Rwabugiri zitozaga kumasha, ariko zikitoreza ku bantu nyirizina.

 

Umwanzuro

 

Ingengabitekerezo” ubwayo si ikintu kibi. Iba mbi iyo igamije amarorerwa, iba nziza iyo igamije ikintu cyiza. Ariko Abanyarwanda bo, kuberako bakanzwe, bumva “Ingengabitekerezo” ari ikintu kibi uko byagenda kwose. Iyatumye haba itsembabwoko mu Rwanda muw’1994 yaba ngo yaravutse muri 59. Ituma bakomeje guhunga kugeza n’ubu, ntibacire, ntibakorore, ntibahumeke, bagahorana umutima mutwe, hari abahamya rwose ko iyo yo yatangiye kera. Amahirwe ni uko Abanyarwanda batanduye ingengabitekerezo mbi n’imwe ari bo benshi. Ni yo mpamvu hakiri icyizere ko ineza izatsinda inabi, ko ukuri kuzanesha ikinyoma, ko urumuri ruzatsinsura umwijima, hakazaza n’ibindi bintu byiza byinshi mu Rwanda rwa Gahutu, Gatwa na Gatutsi, ari bo bagize “Inyabutatu ijya mbere”.

 

Imana ikomeze irinde Urwanda.

 

F. Rudakemwa

Tel: 0039.0763732085

Mob : 0039.333.3167336

Email : rdfkm@yahoo.fr.

Commentaires : 40
 • #40

  男宝 (mardi, 25 février 2014 10:44)

  新一粒神:http://www.bestkanpou.com/product/465.html
  五便宝:http://www.bestkanpou.com/product/41.html
  三便宝:http://www.bestkanpou.com/product/349.html
  蔵八宝:http://www.bestkanpou.com/product/464.html
  威哥王:http://www.bestkanpou.com/product/55.html
  媚薬:http://www.bestkanpou.com/Charming/Charming-medicine.html
  三体牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/384.html
  紅蜘蛛:http://www.bestkanpou.com/product/43.html
  巨人倍増:http://www.bestkanpou.com/product/12.html
  花痴:http://www.bestkanpou.com/product/237.html
  RU486:http://www.bestkanpou.com/product/408.html
  VigRx:http://www.bestkanpou.com/product/22.html
  蟻力神:http://www.bestkanpou.com/product/397.html
  アフリカ超人:http://www.bestkanpou.com/product/alichaoren.html
  徳国黒金:http://www.bestkanpou.com/product/deguoheijins.html
  止血薬 カルバゾクロム錠:http://www.bestkanpou.com/product/jinyut.html
  女性用バイアグラ:http://www.bestkanpou.com/product/viagerw.html
  セフラジン:http://www.bestkanpou.com/product/cefradinew.html
  妖姫:http://bestkanpou.com/product/youhi.html
  三體牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/384.html
  情愛芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1611.html
  情愛芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1602.html
  レディーチャイナ:http://bestkanpou.com/product/231.html
  D10媚薬:http://bestkanpou.com/product/366.html
  絶對高潮:http://bestkanpou.com/product/391.html
  ラッシュ芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1570.html
  Xing霸:http://www.bestkanpou.com/product/35.html


  金動力:http://bestkanpou.com/product/457.html
  魔鬼天使性欲粉:http://bestkanpou.com/product/9.html
  Muira Puama:http://bestkanpou.com/product/9.html
  悦可亭:http://www.bestkanpou.com/product/13.html
  性霸2000:http://www.bestkanpou.com/product/35.html
  D5原液:http://bestkanpou.com/product/231.html
  三鞭粒:http://www.bestkanpou.com/product/437.html
  福源春:http://www.bestkanpou.com/product/36.html
  維尼好:http://bestkanpou.com/product/300.html
  奇果:http://www.bestkanpou.com/product/128.html
  花之欲:http://www.bestkanpou.com/product/291.html
  天天素:http://www.bestkanpou.com/product/17.html
  夜狼神:http://www.bestkanpou.com/product/yelangs.html
  狼一号:http://www.bestkanpou.com/product/62.html
  狼1号:http://www.bestkanpou.com/product/62.html
  韓国痩身一号:http://www.bestkanpou.com/product/166.html
  韓国痩身1号:http://www.bestkanpou.com/product/166.html
  中華牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/100.html
  魔根:http://www.bestkanpou.com/product/436.html
  アリ王:http://www.bestkanpou.com/product/126.html
  FLY D5:http://www.bestkanpou.com/product/231.html
  立挺90度:http://www.bestkanpou.com/product/123.html
  SPANISCHE FLIEGE D5(催情剤)D5原液:http://bestkanpou.com/product/365.html
  中絶薬:http://www.bestkanpou.com/Avoid/Avoid-pregnanting.html
  男露888:http://www.bestkanpou.com/product/345.html
  早漏防止:http://www.bestkanpou.com/Energy/11.html
  蔵秘雄精:http://www.bestkanpou.com/product/zangmixj.html
  D8 催情剤:http://www.bestkanpou.com/product/404.html
  淫インモラル:http://www.bestkanpou.com/product/immoral.html
  インモラル:http://www.bestkanpou.com/product/immoral.html
  SEX DROPS:http://www.bestkanpou.com/product/284.html
  催情丹:http://www.bestkanpou.com/product/460.html
  力多精:http://www.bestkanpou.com/product/97.html
  蔵秘男宝:http://www.bestkanpou.com/product/57.html  精力剤:http://www.bestkanpou.com/Energy/Energy.html
  滋養強壮:http://www.bestkanpou.com/Energy/13.html
  ED治療:http://www.bestkanpou.com/Energy/12.html
  九鞭粒:http://www.bestkanpou.com/product/410.html
  男宝:http://www.bestkanpou.com/product/75.html
  終極痩身:http://bestkanpou.com/product/450.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.bestkanpou.com/product/432.html
  御秀堂:http://www.bestkanpou.com/product/164.html
  V26:http://www.bestkanpou.com/product/462.html
  v26ダイエット:http://www.bestkanpou.com/product/462.html

 • #39

  壮三天 (mardi, 25 février 2014 10:37)

  片仔廣:http://www.xn--6mq640bpto.com/
  v26系:http://xn--v26-bc8h.com/
  同仁堂牛黄清心丸:http://xn--qiqvmo9k6teu4lyqv83gw79g.com/
  婦科千金片:http://xn--mkrx9n9tvs2g0j5a.com/
  悦可亭:http://xn--2lqy1k80m.com/
  消渇丸通販:http://www.xn--qiq367e5ka252h3ud.com/
  安宮牛黄丸:http://www.xn--qiq873agdn32hfy4c.com/
  福源春:http://www.xn--qiv50qjqj.com/
  黑色風暴:http://www.xn--tmv903dnhpguf.com/
  男根増長素:http://www.xn--losr77acyjrvhew5a.com/
  奇果:http://www.xn--mts864a.com/
  壮三天:http://www.xn--ehq78xdf.net/
  黒倍王:http://www.xn--4vq287fuv3a.net/
  碧生源減肥:http://www.xn--y5wrjt7ok2dn2m.com/
  大印象減肥:http://www.xn--wlrv6k2tuo4qdnn.com/
  セフラジン:http://www.xn--yckf2fud5b.com/
  999皮炎平:http://www.xn--999-1s2f621f1mi.com/

  片仔廣:http://www.片仔廣.com/
  v26系:http://www.v26系.com/
  同仁堂牛黄清心丸:http://www.同仁堂牛黄清心丸.com/
  婦科千金片:http://www.婦科千金片.com/
  悦可亭:http://www.悦可亭.com/
  消渇丸通販:http://www.消渇丸通販.com/
  安宮牛黄丸:http://www.安宮牛黄丸.com/
  福源春:http://www.福源春.com/
  黑色風暴:http://www.黑色風暴.com/
  男根増長素:http://www.男根増長素.com/
  奇果:http://www.奇果.com/
  壮三天:http://www.壮三天.net/
  黒倍王:http://www.黒倍王.net/
  碧生源減肥:http://www.碧生源減肥.com/
  大印象減肥:http://www.大印象減肥.com/
  セフラジン:http://www.セフラジン.com/
  999皮炎平:http://www.999皮炎平.com/

 • #38

  壮三天 (mardi, 25 février 2014 10:37)

  片仔廣:http://www.xn--6mq640bpto.com/
  v26系:http://xn--v26-bc8h.com/
  同仁堂牛黄清心丸:http://xn--qiqvmo9k6teu4lyqv83gw79g.com/
  婦科千金片:http://xn--mkrx9n9tvs2g0j5a.com/
  悦可亭:http://xn--2lqy1k80m.com/
  消渇丸通販:http://www.xn--qiq367e5ka252h3ud.com/
  安宮牛黄丸:http://www.xn--qiq873agdn32hfy4c.com/
  福源春:http://www.xn--qiv50qjqj.com/
  黑色風暴:http://www.xn--tmv903dnhpguf.com/
  男根増長素:http://www.xn--losr77acyjrvhew5a.com/
  奇果:http://www.xn--mts864a.com/
  壮三天:http://www.xn--ehq78xdf.net/
  黒倍王:http://www.xn--4vq287fuv3a.net/
  碧生源減肥:http://www.xn--y5wrjt7ok2dn2m.com/
  大印象減肥:http://www.xn--wlrv6k2tuo4qdnn.com/
  セフラジン:http://www.xn--yckf2fud5b.com/
  999皮炎平:http://www.xn--999-1s2f621f1mi.com/

  片仔廣:http://www.片仔廣.com/
  v26系:http://www.v26系.com/
  同仁堂牛黄清心丸:http://www.同仁堂牛黄清心丸.com/
  婦科千金片:http://www.婦科千金片.com/
  悦可亭:http://www.悦可亭.com/
  消渇丸通販:http://www.消渇丸通販.com/
  安宮牛黄丸:http://www.安宮牛黄丸.com/
  福源春:http://www.福源春.com/
  黑色風暴:http://www.黑色風暴.com/
  男根増長素:http://www.男根増長素.com/
  奇果:http://www.奇果.com/
  壮三天:http://www.壮三天.net/
  黒倍王:http://www.黒倍王.net/
  碧生源減肥:http://www.碧生源減肥.com/
  大印象減肥:http://www.大印象減肥.com/
  セフラジン:http://www.セフラジン.com/
  999皮炎平:http://www.999皮炎平.com/

 • #37

  壮三天 (mardi, 25 février 2014 10:35)

  片仔廣:http://www.xn--6mq640bpto.com/
  v26系:http://xn--v26-bc8h.com/
  同仁堂牛黄清心丸:http://xn--qiqvmo9k6teu4lyqv83gw79g.com/
  婦科千金片:http://xn--mkrx9n9tvs2g0j5a.com/
  悦可亭:http://xn--2lqy1k80m.com/
  消渇丸通販:http://www.xn--qiq367e5ka252h3ud.com/
  安宮牛黄丸:http://www.xn--qiq873agdn32hfy4c.com/
  福源春:http://www.xn--qiv50qjqj.com/
  黑色風暴:http://www.xn--tmv903dnhpguf.com/
  男根増長素:http://www.xn--losr77acyjrvhew5a.com/
  奇果:http://www.xn--mts864a.com/
  壮三天:http://www.xn--ehq78xdf.net/
  黒倍王:http://www.xn--4vq287fuv3a.net/
  碧生源減肥:http://www.xn--y5wrjt7ok2dn2m.com/
  大印象減肥:http://www.xn--wlrv6k2tuo4qdnn.com/
  セフラジン:http://www.xn--yckf2fud5b.com/
  999皮炎平:http://www.xn--999-1s2f621f1mi.com/

  片仔廣:http://www.片仔廣.com/
  v26系:http://www.v26系.com/
  同仁堂牛黄清心丸:http://www.同仁堂牛黄清心丸.com/
  婦科千金片:http://www.婦科千金片.com/
  悦可亭:http://www.悦可亭.com/
  消渇丸通販:http://www.消渇丸通販.com/
  安宮牛黄丸:http://www.安宮牛黄丸.com/
  福源春:http://www.福源春.com/
  黑色風暴:http://www.黑色風暴.com/
  男根増長素:http://www.男根増長素.com/
  奇果:http://www.奇果.com/
  壮三天:http://www.壮三天.net/
  黒倍王:http://www.黒倍王.net/
  碧生源減肥:http://www.碧生源減肥.com/
  大印象減肥:http://www.大印象減肥.com/
  セフラジン:http://www.セフラジン.com/
  999皮炎平:http://www.999皮炎平.com/

 • #36

  威哥王 (mercredi, 31 juillet 2013 09:09)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #35

  巨人倍増 (mercredi, 31 juillet 2013 09:06)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #34

  Roger (mercredi, 02 mars 2011 04:14)

  HARI ICYO NIFUJE KUVUGA KURI IYI NYANDIKO YA # NDEZE JOHN PATRIC KUBINTU YAVUZE BY'ABACENGANA. NANJYE N'UKO MBIBONA AHUBWO NKONGERA HO KO UWATSINZWE IGITEGO KO NYINE ARIWE NYAGUTSINDWA.BAVUGA KO MURI AMERICA HABA UBWICANYI BWINSHI, ALIKO IYO UBWO BWICANYI BWAKOZWE N'UMWIRABURA NGO BAMUFATA BIDATINZE KUKO ATEMENYA KUZIMANGATANYA IBIMENYETSO. NGO N'AHO UBWAKOZWE N'UMUZUNGU BUSHOBORA NO KUTAZAMENYEKANA BITEWE N'UKO AZI KUZIMANGATANYA IBIMENYETSO.nGARUTSE RERO KURI URIYA MUKINO W'AMACENGA, BIRABABAJE KWIBWIRAKO UWAGUCENZE AKAGUTSINDA IGITEGO WAMUSABA NGO NGAHO RERO NAWE ITSINDE IKINDI KUGIRANGO NTAMWARA JYENYINE, KANDI INTEGO YE NYAMUKURU ARI UKUKUGUSHA MURI ICYO KIMWARO UBUZIMA BWOSE.NANONE NYAGUTSINDWA AKABA ARIWE USHAKA KUYOBORA IMINSI MIKURU Y'ABATSINZE.mU BYO JYE NIBAZA RERO NABURIYE IGISUBIZO NIBA KOKO IKIRWANIRWA ARI UBUTEGETSI HAGATI Y,ABAHUTU N.ABATUTSI,TWEMERANYWA KO UBWO BWOKO BWOMBI BWAGIZE UBUTEGETSI,TWARI DUKWIYE KUREBA ICYO BURI BWOKO BWAKORESHEJE UBUTEGETSI TUKAREBA ABAKWIYE KUGIRIRWA IKIZERE BISHINGIYE KUBYO BAKORESHEJE UBUTEGETSI BARI BAFITE NDAVUGA ICYAGEZWEHO. NTAVUZE BYINSHI,BIRAKWIYE KO ABANTU BIREBA NEZA BATIBESHYA BAKAJYA MUKURI NYAKO NTIHABEHO GUSHAKA KWIYAMBIKA IBYERA GUSA, ABANTU BAKEMERA KO BAKOZE AMARORERWA NDETSE MWIZINA RY.ABANDI BENSHI BAKAMENYA KO ABO BANDI BAHEMUKIWE RWOSE . YEWE HARI HAKWIYE IBIGANIRO BITAGAMIJE UBUTEGETSI GUSA AHUBWO BIGAMIJE KUVUGA AKARI IMURORI ABANTU BAKICUZA ABANDI BAGATANGA IMBABAZI NTA KUVANGURA. ARIKO SE BIZAKORWA NA NDE BIZAYOBORWA NA NDE?
  N'AHO UBUTAHA

 • #33

  Ndeze John Patrick (mardi, 01 mars 2011 15:38)

  Ntabwo mbona impamvu abantu bamwe kuri uru rubuga badashyishikajwe no kungurana ibitekerezo ku byorezo byugarije u Rwanda. Ibi bikino abanyarwanda twiberamo nibyo bituzanira akaga tudasobanukiwe.
  Ijambo ingengabitekerezo ryahimbwe n’umugabo witwa Safari Stanley amaze gusenya MDR maze agororerwa kuba Senateri. Nyuma ryakoreshejwe na Kagame mu kwikiza abatavuga rumwe nawe bose. Ngo bafite ingengabitekerezo ya genoside bakagenerwa igihano kiruta ibindi mu Rwanda: Burundu y’umwihariko mu kato.
  Ku rundi ruhande, uko ibihe bigenda bihita ibimenyetso bimaze kuba byinshi ko iyi genocide itumazeho abantu yakoreshejwe na Kagame nka strategie ya gisirikari ngo arangize intambara yari yamunaniye. Iyo strategie yitwa mu cyongereza “Tint the enemy and win the war”. Bizatinda ariko tuzamenya icyo Habyarimana yavugaga ubwo yagira ati mwitonde mutagwa mu mutego w’umwanzi. Umwanzi yavugaga ninde? Umutego wari uwuhe? Yabivuze ubugira gatatu. Nawe byibazeho. Kuki se TPR yananiwe kwerekana uko ku ruhande rwa Habyarimana bateguye iriya genocide? Ariko se yakwereka ibitariho! Abahanga mu guhimba bazayifashe ibitekinike. Hanyuma se kuki ikomeje kwanga ko abafite ibimenyetso byerekana uko Kagame yayiteguye babitanga? Kuki se Kagame we n’ibyegera bye batinya kwitaba ngo berekane ko ntaho bahuriye n’ihanurwa ry’indege? Igihe cyose ntarabona ibisubizo by’ibi bibazo nzakomeza nkeke ko iriya genocide ari strategie navuze hejuru. Kagame nashaka azambambe. Roho yanjye izajya aho yagenewe n’Uwampanze.
  Mu mateka nanjye nsomamo ingengabitekerezo yagizwe n’abatutsi. Irimburwa ry’Abahinza nta kundi naryita. Ibyabereye ku Rutchuncu ngo abanyiginya bahizwe bukware n’abega, iyo hatabaho abazungu baba barashyize ku Isi. Urwo ni urundi rugero. Naho muri 59 ngo Rudahigwa yatangaje ko abo bantu barimo kuzana umwuka mubi mu gihugu bazarimburwa nk’igiti kugera mu mizi yose maze batwikwe. Nawe bihe izina.
  Ku bijyanye n’ironda koko, umwami wese w’i Rwanda ngo agira izina ry’iritutsi. Hanyuma se hari umuhutu muzi wari ufite izina ry’irihutu? Njye ntawe nzi. Naho ejo bundi twitorera Itegeko Nshinga rivugamo genocide yakorewe abanyarwanda. Ku mpamvu ze bwite, Kagame yasabye ko bihinduka genocide yakorewe abatutsi kandi bizwi ko mu Rwanda nta moko ahari. Gucenga cyane ni bibi kuko hari igihe witega.
  Ingengabitekerezo cyangwa irondakoko ni ibintu bibi cyane ariko biba bibi cyane iyo ubitwereye mugenzi wawe kandi wowe ubibamo kumurushya. Uba umwambuye ubumuntu bwe ubwawe wabutakaje kare cyane. Abazarama muzambwira. Igihe cyose umunyarwanda ataramenya kumva akababaro ka mugenzi we ntibizoroha. Irimbagurana rizahora i Rwanda iteka ryose. Buri wese akwiye gutozwa kumenya kuvuga akababaro ke mu manyakuri, abandi bakamufasha aho kumusonga.

 • #32

  MIMI (dimanche, 27 février 2011 20:42)

  Ntidutukane ; ahubwo tujye tugerageza kuvuga
  icyo dukereza.

  Nkuko bigaragara rero mu nyandiko zimwe nsoma aha, haracyaliho abad

 • #31

  Sekamonyo (dimanche, 27 février 2011 18:32)

  Nubwo bavuga ngo umwami ntiyica hica rubanda ibyacu byo byarahindutse ahubwo umwera waturutse ejuru bucya wabaye itegeko...ubu se aya matora mu kuri uretse gukiza abagomba gukira amairiye iki abanyarwanda...bamwe batowe ataraba,,,abandi babonye o bazatera ibibazo bati muve mu nzira...ubu se turagana he...yewwe uwavuze ko igihugu cyacu cyuzuyemo impapuro zitwa Lisasnzi na Maitrise ariko ari inyuguti gusa nta gitekerezo...kubona abantu bakoma amashyi bazi ko ibintu atari ukuri,,,abantu bakabeshyuza ibintu kuko hose byamaganwe...Gukona hamwe na Buruse...Iyo bigeze mu buhinzi bwo izina rihura na Ministeri,,,Yakiswe Karibata arabiribata upfa agapfa ukira ugakira...uriya akwiye gusezererwa...kimwe n'ushinwe ibirimo NYakatsi n'uburezi....abo bari bakwiye kuvudukanwa ndetse bakisobanura imbere ya Sentare...Muzehe na we nahaguruke ajye yirebera yo kujya abeshywa na we ngo asoze adutuka cg adutera igipindi...umujyi cg iterambere si amazu agerekeranye...ni Uburezi buzima..guhemba abantu utabasumbanyije byabuze imvuo,,,ni uguteza imbere umuturage..kwambara inkweto ariko utarya bimaze iki...tureke kwishongora kuko tuzarubanamo tworoherane tubanirane...dufashanye...erega bucya bwitwa ejo...buri wese ajye yibuka uko yabyeho yibuke ko ejo ibye bishobora gusubirwamo...nta muhanga w'umuheto w'inda...kuko ku buzima uzamara ku isi ntushobora kongeraho isaha,,,cg se ngo uyu uvuge ngo uramugira gutya Uhoraho atabishatse uwo udashaka hari igihe ari we ukurokorera amagara...aha abahutu n'abatutsi bambera abahamya guhera 1/10/1990 kugeza none uwo ukeka si we ugufitiye akamaro...Gusa ikibazo BENSHI TURI BA NTIBIBUKA. BA NTIBAZIRIKANA INEZA TWAGIRIWE...hari uhetse ku nsetsa dore ko akabi gasekwa nk'akeza...Muri Gacaca umuntu yashinje undi ngo yamuhishe nabi ...kuko yamuhishe mu gisenge...Imana itubabarire

 • #30

  mbolo bilazi (dimanche, 27 février 2011 18:26)

  @B2k,@Uh dans vos têtes,il ya quelque chose qui manque.vos analyses prouvent que vous êtes contre le progrès du Rwanda.tout les biens que vous voyez à l'oeil nu aujourd'hui au Rwanda,ça ne vous dit rien d'après vous.chez vous,il ya ce qu'on appelle la ségregation ethnique.je regrette très fort!je pense que vous allez construire votre pays!chez vous,president kagame Paul signifie ennemi juré de hutus,alors que c'est le contraire.je viens de remarquer que notre président Paul kagame a un morceau dur dans le pays.

 • #29

  Mpumutimucunnyi (dimanche, 27 février 2011 17:51)

  Nshimiye abantu bose bakomeje gutanga ibitekerezo byabo cyane kubyerekeranye nuko babona Urwanda, politiki yarwo n'ubuyobozi bwarwo baba abakera n'abubu. Kamuzinzi ufite ibitekerezo byiza urakenewe cyane, Mr Uh ndetse nuriya Foroto mwese mukomereze aho. Hari aho ngeze nsoma nubwo umwanya umbanye muto ariko mbona turagenda tugerageza kumvisha abandi ko koko bamwe muri twe dugifite ibitekerezo byagirira abandi banyarwanda akamaro. Jyewe ku ruhande rwanjye nasabaga ibi bikurikira niba bidushobokeye. Amateka yarwanze Urwanda ni menshi ntitwayavuga ngo tuyarangize kugereranya abanyepoliti bacu baba ab'ubu n'abakera sibyo kamara cyane kuruta ibibazo abaturage b'Urwanda bafite byiganjemo ubukene bunuma kuri bamwe na bamwe kandi ari nabo nyamwishi mu nyumve neza ( I mean the majority people in Rwanda are living in poverty) Ubwisanzure nabwo ni ngombwa nibyo byerekana politike nziza inogeye abaturage kandi iganisha mu kutaniganwa ijambo kwabo. Dukwiye kureba cg se gukusanya ibitekerezo byinshi bijyanye no kuba Urwanda rwacu rwava muri biriya bibazo rurimo tukagabanya ibitekerezo dukusanya twivugira amateka yaranze Urwanda mu bihe byashize n'abayobozi barwo. Nkeka kandi nemeza ko na shiti dufite abayobozi bamwe na bamwe bifuza kuzamura igihugu ahubwo hakaba harimo bagenzi babo babavangira kubera gukomeza kugendera kuri za ideologies basigiwe n'abasekuruza cg se abanyepolitiki ba kera n'ubu.

  Tubuze iki ngo tuzane izindi ideology z'ubaka igihugu cyacu zisana imitima y'abanyarwanda zikanagabanya ububabare buri ku mitima yabo basigiwe cg se bakomeje kubona nk'ingaruka mbi za bamwe muri twe. Umuyobozi mwiza ni akwiye kurangwa no gukorera abamutoye akirinda ukubogama no kuryamira abo akorera. Dukwiye kwibagirwa ko gufata intebe mu buyobozi uba ubonye umwanya wo kwihimura ku batarayigeraho cg se abakiyifuza, oya ahubwo reba ku giti cyawe ndetse nabo muri kumwe mu buyobozi mwibaze muti ese turi gukorera ibikwiye abaturage batwizeye, ese nta bibazo twirengagije gukemura kubera ko byatanzwe n'abantu tudakunda cg se batatugwa ku nzoka?

  Ibi byagomye kutuvamo rwose tugaha ijwi rubanda bakinigura bakavuga ibuifuzo byabo byaba byiza bikumvwa n'ubuyobozi aho kubizinzika bidakemuwe kandi bitutwa buri munsi. Niba se binaniye ubuyobozi nihabeho centres z'ubushakashatsi n'abashakashatsi baterwe inkunga bakore ubushakashatsi nta kuvugirwamo maze buri gihe runaka batange results zibyo bashoboye kugeraho.
  Bitunanije iki gukurikira politikizimwe na za ideologies zazo zaranze abahanga benshi b'abanyaburayi n'Amerika.
  Imiyoborere myiza n'imibereho myiza y'baturage by'abanyaburayi yagiye iva kuri za ideologies nziza zaranze abahanga bamwe na bamwe nka ba Karl Max, Adam Smith, Emile Dulkhan,Parsons, Churchill n'abandi. Ntakindi baturishije kitari ugukusanya no gushyira mu bikorwa za ideologies bavanye kuri bariya bahanga kandi n'abariya bahanga babikesha kwegera abaturage babo no kwitegereza uko societes zabo zari zibayeho uko zabayeho nuko zari zikwiye kubaho neza kurutaho.

  Urugero ni nka Karl Max yari umudage ariko ibitabo yanditse byagiriye benshi akamaro yemeye gufata inzira ahunga ubudage asiga imitungo se yari afite yemera gukomeza kwandika kuri societes zari zibangamiwe kandi zimungwa n'abakungu bari nyamuke bafite inganda, n'ibikingi mu gihe abandi nta n'ikibanza bagiraga bwite cyo guturamo cg kubakamo. Erega ubuhake n'ubwo bwaje gucibwa n'abazungu mu Rda iyo ugiye mu mateka yabo usanga aribo hubwo bari bafite ubuhake bubi cyane kurusha abanyafurika.

  Banyarwanda dushyire hamwe twimirize imbere duharanire guhabwa ijambo urihawe arindwe kurizira kuko aba afite impamvu arivuze kandi aba ababaye koko. Ni kuki tuta kurikiza idelogies ziriho nko muri UK zituma igihugu cyabo kirushaho gukungahara ndetse n'abagituye bakabaho neza? Urugero ishyaka rya Labour imwe muri ideolofy zabo ni fairness ababizi mwambwira mu kinyarwanda niba aribyo twagereranya na Ubworoherane benshi muri bo babona kandi bakomeje kugaragaza ko byagabanya ubukene bigatuma habao uburinganire (equality) kuri buri wese. Naho aba conservateurs cg se Conservatives imwe muri ideologies zabo ya Freedom(ubwisanzure)bwo kuhitamo icyo ushaka cg se gukora ariryo fatizo kuri bo ryatuma habaho ubuyobozi bwiza n'imiyoborere myiza ndetse n'ubuzima bwiza ku baturage babo.

  Gusa ntibitangaje ko izo ngengabitekerezo z'amashyaka yombi nubwo zinyuranye zose ziharanira guteza imbere abaturage babo no kuzamura igihugu mu bukungu. Turaburiki ngo dukore nkabo? Ndabyumva ntibyaha uyu munsi cg ejo ariko dutangiye ubu nibura twakwizera ko ejo hazaza hazaba heza ku rubyaro rwacu ndetse na bamwe muri twe tuzaba tukiriho.

  Tureke amatiku ahubwo duharanire kwanga ikibi, ukubogama ndetse n'amarangamutima mu kazi cg se mu buyobozi bwatwizeye ngo tubukorere.

  Murakoze mwese banyarubuga.

 • #28

  POSITIVE (dimanche, 27 février 2011 16:14)

  @UH
  leta ukoramo reka kwiliye kuyimenya neza,iyobowe na Muzehe wawe , kandi burya ninawe perezida wa RPF , umunyamabanga we wihaliye muli RPF ni James Musoni, ubwo rero basangira akabisi n`agahiye, twa tunote tubitswa mu ILE MAURICE numakonti NI MUSONI jAMES batunyuzaho ngo atwohereze,uwo yanze aragenda , uwo ashyigikiye alica agakiza agatunga agatunganirwa. Niba ushaka ingero reba
  Ndayisaba FIDDELE barakoranye muli RWANDA REVENUE nahose cya Gisambo rutwitsi Mitali Porotazi Ntibibanye muli MICICOM byabigenga bya peteroli NTAGANJE, MURUBYIRUKO NAHO jOE yegujwe? Ayabatwa Rujugiro ageze he? Arafasha RPF, arafasha Nkunda cyangwa FDLR?
  wangu we uwo urega niwe urgera, Muzehe=james
  Urabona ko uli hafi y`igisuzo, bakwiliye kuwusangira rero.

 • #27

  B2K (dimanche, 27 février 2011 16:11)

  Ariko kuki abatutsi iyo bavuze amateka y'u Rwanda bumvako yahera 1959, mubyukuri ingengabitekerezo uko mu Rwanda ifatwa nuku iyo uvuze nabi inkotanyi, akarengane gakorerwa abahutu bavugako uyifite ukibaza uti umututsi we ntayo agira? ahubwo we iyo avuze nabibi umuhutu bavugako yahahamutse. Muguhisha ububi bw abatutsi mu Rwanda iyo bigishwa amateka bahera 1959,bigatuma umwana wese wumututsi yumvako umuhutu wese arinyamaswa. barangiza ngo ubumwe nubwiyunge bugeze kuri 80%, njye mbona ahubwo 80% ariy' abahutu bamaze kwemera no kwihanganira kwitwa inyamaswa.
  Inama ngira abanyarwanda: ntanarimwe tuzakundana igihe cyose tucyigishwa ko abahutu irinyamaswa, arabicanyi ariko uzikubaho mwirirwana kukazi yakuvugana kuko ur'umuhutu ukwirirwa umwikoreye ujyana kwamuganga ngo yahaha mutse,wamuvugana bakakujyana macuri muburoko ngufite ingengabitekerezo kandi igihe bitarakosorwa mbona mu Rwanda tuzabaho Twihorera gusa kuko niba abatusi barishwe hazira ubusa ububakaba bakandamije abahutu batabigizemo uruhare nabo nibafata ubutegetsi bazihorera kuko ntabwo wamara muri gereza imya 15 uzira ubusa ngo nusohoka uwabigukoreye ufite ububasha bwo kumwishyura ngumureka.

 • #26

  Uh (dimanche, 27 février 2011 12:43)

  @bijeje

  Ah mwana wa mama, gukorana na Technician Musoni na wa Mugore ushinzwe Ubuhinzi uririra imbere ya Prezida nabandi banyacyubahiro, cyangwa umukino w'ibigarasha uba mu turere ntibyoroshye wangu.
  Ariko nubundi nkora mu rwanda wangu kandi muri Leta. Ariko tuzajya tubivuga gutya nitugira chance Muzehe abigweho abisome azasesengura.
  Ariko ubu tuzajya tubimwandikira kuri Facebook na Twitter.

  Akabo wenda kashoboka.

 • #25

  BIJEJE (dimanche, 27 février 2011 12:38)

  Ngewe nitwa BIJEJE, reka mbababwire rubyiruko rw'Urwanda rero ndetse n'abasheshe akanguhe rero. Mureka abapfu bapfane n'ibyabo rero. Rutabayiru ngewe ndamuzi pe n'umukobwa yari yatewe inda n'umuhungu wa Bicakungeri wigeze kuyobora Caisse Hypothecaire, bose si miseke igoroye ndabazi bombi, Ariko ubu Rutabayiru ubu niwe ukiza akica muri LUX-DEVELOPMENT mwari mubizi se?

  Ariko va ku nkozi zibibi reka nigarukira ku byo umuvandimwe UH yivugiye kuko nabonye bifite ingingo zifatika. SHA UH Kagame yaguhaye akazi cyangwa sha nawe murakorana? ko ndeba uzi iby'U Rwanda byose Abatekinisiye ndetse n'abajura barimo.
  Ko ndeba wenda wafasha mu kubaka U Rwanda nawe uramutse udahaze vuba? HAHAHHAH ariko ubashije kubwiza ukuri abaje kuri uru rubuga.
  Courage

 • #24

  Rutabayiru (dimanche, 27 février 2011 12:14)

  Uzabaze uwitwa Rutabayiru(sinibuka niba aruko banabyandika) ubwo yahubuzagamo Umukobwawe inda ngo yayitewe n'umuhutu wigaga muri KIST , ababyibuka induru yabaye ndede ariko harya byagenze bite? Mperuka umunhu akizwa n'amaguru asiga Umukunzi we...INGENGABITEKEREZO ziba nyinshi...

  Imana irinde u Rda

 • #23

  uh (dimanche, 27 février 2011 12:13)

  mbolo bilazi,

  Ibyo uvuze ntabwo bisobanutse neza pe! Kuko iyo wize uba koko wigiye ariko nanone ugomba no kureberera rubanda yose kuko nawe uba warareberewe ukiga. C'est ça la philosophie ihamye kandi yakagombye kuyobora umuntu wese ukunda igihugu cye by'umwihariko ndetse n'isi muri rusange ubundi ukareka abavuga Hitler bakavuga.
  Weekend nziza

 • #22

  mbolo bilazi (dimanche, 27 février 2011 10:15)

  wawaaaah!waaaah!c'est l'arbre de la vie. C'est la philosophie:"connais-toi,toi-même." je peux dire que c'est la vie et le mystère.tout le monde a perdu la direction!Au Rwanda c'est la vengence du houe et sa machette. Pourquoi ça!mon Dieu protege ton peuple,malgré leurs fautes graves durant depuis l'epoque coloniale jusqu'à nos jours. Mon Dieu!Mon Dieu!ayez pitié de nous. Mon Dieu protège mon pays,protège aussi Notre president Paul KAGAME.

 • #21

  Kalinijabo-ali (dimanche, 27 février 2011 05:58)

  Imana yo mugenga niyo yarokora uru Rwanda! Amavamuhira abaho ntashire koko? Inzara umuntu ayambukana umupaka akabana nayo imyaka 17 yose? Ndabona ari ubusambo twavukanye niba atari umuvumo! Dushyire inda hasi dukorere abaturage, kandi dusuzugura abaturage aribo gihugu noneho umuturage twamugize inka ikamwa( mutuelle ya 3500, Umurenge SACO ya 5000, Ikigega cy'uburezi(?), amafaranga yo kurara irondo 1000,ayo gutwara ibishingwe, amande anyuranye...) ese tujya twicara hamwe tukabanza tukareba aho umuturage akuura(income generation)? Ni ibisenzegeri abaturage twarabariye sinikuyemo kuko nanjye bindeba! Biriya biba byiza iyo umuturage afite amaffranga ahagije yorora agahinga akeza ariko umuntu uba uba kuri are imwe azabaho ate? Kagame cup ndasaba ko yakwitwa Mutuelle Munyarwanda ayo ma dorali akagurwamo imiti n'ibindi bikenerwa niba yumva ashaka gufasha abaturage, hari n'andi mafranga bangiza muri sponsorship zinyuranye zagakwiye gufasha abaturage! Primus league, Mtn isahura abaturage yabona ihaze iti reka nyashire muri Football twararenzwe koko!

 • #20

  militant (dimanche, 27 février 2011 02:29)

  ndabashimye cyane kuko mutugejejeho isesengura ryubaka mumitwe yabenshi naho ubundi hari abiha kwigisha amateka batanayazi kubera inyungu zabamwe birababaza kumva amateka bigisha abarimungando cyangwa iyo za Mutobo

 • #19

  gisanura (dimanche, 27 février 2011 01:52)

  nyamara ni ndanger!

 • #18

  uh (dimanche, 27 février 2011 00:43)

  @ positive

  Aho rero nanone nange natanze 0% wangu. Ikindi kandi ntukajye kuri google kuko mu Rwanda imbuga zaho rwose ntabwo zanura data zirahari pe. ariko nanone reka tuba abahanga wangu. Hari igihe nanone ushyira amafaranga mu baturage ugatera ikibabzo gikomeye cyane pe.

  Ibyo byo muri BNR harimo abagabo babiri nizera pe Muzehe François Kanimba na Kigabo RUSUHUZWA Thomas ndabizera pe humura ntabwo ifaranga rizapfa kugira ikibazo.
  Buriya ikibazo cyari kubaho iyo musoni aguma muri MINECOFIN kuko we natyatinya kuvuga ati print izindi note dukemure ikibazo, mujye mureba mu mitwe yabanyarwanda bamwe uko hameze.

  Ahubwo muzehe nakuramo bariya bagabo muzamenye akacu nkabanyarwanda katurangiranye rwose, ariko nawe ahari wenda arabizi. Ariko ikindi cyizere niko IMF na World Bank baba bashyizeho ijisho iriya banki naho ubundi kazatudererana. Ariko nange ndahari inama nazitanga nubwo batazumva ariko muzehe kuri TWITTER na FACEBOOK ubu biroroshye kumubona.

  Rara aharyana ahataryana harare abanga urwanda n'abanyarwanda

 • #17

  POSITIVE (dimanche, 27 février 2011 00:33)

  Ubwo ibizava mu matora tuba tubizi cyangwa byateguwe,ntidukwiliye guta umwanya n`mafaranga.Nahoze ndeba mulu Google nsanga Komisiyo y`matora budget yayo yali 5000 000
  usd, ubwo ni nka 600x5000 000=
  3000 000 000 frw , mliyali eshatu zafasha babanyeshuli babakne, cyangwa za gura inka , cyangwa andi matungo bakayaha abakene , nabo bakongera pouvoir d`achat yabo bakajya bagura agasukali ko gushyira mu gikoma, bakobona n`agafumbire ko gushyira mu mulima.
  Kera Habyara YALI YARABISHOBOYE yASHYIRAGAHO ba Bourmestre aho gutorwa, nubundi niba ntatora libaho, nibabashyireho two guta umwanya nogupfusha ubusa amafaranga.
  FIDELI NDAYISABA ni Meya wa Kigali NAMBERE Y`UKO AMATORA ABA.

 • #16

  uh (dimanche, 27 février 2011 00:23)

  @POSITIVE

  Mwana wa mama Ni muzehe wange pe kuko ndamwemera, gusa ugira abana benshi ntihashobora kuburamo abanyamafuti gusa icyo tugomba ni uko ibyo bigarasha bigomba kuva mu mukino turimo wo gushakisha igiteza imbere abanyarwanda muri rusange.
  Waraye wumvise ko abakuri ba DFID batangiye kwimanukira kuri field ngo barebe uko inkunga zigera ku bo zigenewe? Mba ndoga Rwarinda, ejo cyangwa ejobundi uzaba umbwira! Niba se uburere gusa bwuzuyemo abana bategereza imishahara yabo batazi gukora igenamigambi rihamye, utuje natwo tukanyura mu itangwa ry'amasoko ririmu ubuswa n'inda nini, urumva uriya mwane ngofero azabaho gute? Wigeze kumwa One cow per family, uko yagenze Muzehe akabimenya uko byagenze nubwo yarwanaga n'abajura bafite abavandimwe n'incuti zikomeye hafi y'Urugwiro se? Aho uzaba undebera ngo aho nibereye. Gusa muzehe naduhinduurira governement rwose turananiwe pe. Naho ubundi niba atari uwawe rwose aho ntabwo turi kumwe pe.

  Komeza uryoherwe n'ibyo rurema yakugeneye.

 • #15

  huyutasinamo (dimanche, 27 février 2011 00:19)

  iki ni ikinyamakuru cg ni igitabo? Mwagiye muvuga make!

 • #14

  uh (dimanche, 27 février 2011 00:09)

  Mister Kamuzinzi, iyaba nazakubona nazakugurira Icupa mba ndoga Rwarakabije uri umugabo. Ikibazo cy'abahinzi batabona aho bagura umusaruro wabo ibyo byo ni agahomamumva pe. Ikibabaje ejobundi nakurikiranye ukuntu Madamu Kalibata yabeshye Perezida mu mushyikirano ngo mu rwego rwo kubika imyaka bagerageza kurinda abaturage inzara bashyizeho system yitwa ''warrantage'' maze abantu bazuye inteko nzima barabeshya usibye ko yanirinze kubishyira mu cyongereza ngo muzehe abyumve neza.
  Ariko rwose birababaje cyane, ese uriya Minisitiri azi uko system ya warrantage uko ikora? Azi icyo isaba kugirango ikore neza? Azi impamvu zayo? Akeka ko ari ukumara abantu inzara gusa? Ese n' ibihe bigo by'Imari byemera stock y'imyaka ho ingwate kugirango abaturage babone inguzanyo? Ese minisiteri Ayobora yaba igeze kukio ngo ishyireho garantie kubigo by'Imari kugira ngo risque de stockage nibura zibe abe ari nkeya, kugirango financial institutions zitangire zitinyuke iyo sector yuzuye risks nyinshi? Yewe Kamuzinzi ako ni analysis nguhaye ka agricultural sector. ariko analysis yakwandika igitabo.
  Nshuti yange Kamuzinzi, rero ba Local defense igitekerezo kibashyiraho ni kiza pe! ariko reka nkubwire ikibyica nta discipline ibaranga pe! Icyo ni ikibazo rero kigomba kubazwa ababashyiraho nababayora. Kuko mbona ko aribo bafite ikibazo gikomeye cyane.
  Icyerekeye amatora, numvise ko ngo aba batorwa baba bazwi pe, ariko rwose iriya commission y'amatora ubwo twayiha angahe 0% mba ndoga Rwarinda. Ikindi uriya mutekinisiye ngo Musoni Rwose sinzi Mana y'I Rwanda amafuti yose abera mu Rwanda azayabazwa tu niyo Kagame atazayamubaza n'Imana izayamubaza. Ariko buriya Muzehe rero rusibiye aho ruzarengera akamumenya.
  Ibyerekeranye n'itangazamakuru, ni gute ryakwigenda mu gihe se ahubwo ritabaho? ORINFOR ubwayo irarondatwa, inama yabo nkuru yo yabaye nkurukiko kuva ikirimo wa mwana ngo ni ARTHUR ASIIMWE, noneho ngo bamujyanye kwamamaza ubuzima rwose arino nominations zibaho iriya yo yarandenze. Aha ngaha ndagirango mbereke ko agatsiko gafite brieface nomination ya Muzehe Kijana kamubeshya kure kabisa, nta numwe ukunda abanyarwa na gato.
  Burettse ndakubwira hafi aha uburere bufite abatekinisiye babajura, no kurya utwa rubanda. Ariko muri utwo nakubwira ko RPF iri gukora amakosa cyane mu ishyirwaho ry'abayozi. ndebera nawe Mayor wa Nyarugenge Solange Umugore wa Makombe Vedaste wayoboye kera akarere ka Gikomero, amateka yabo ntazwi none ntibagororerwa? Hari byinshi muvandimwe.

  Kagire urwakubyaye masha wangu tuzahurire kuri bose babireba nguhere Beer kwa Fred hariya kwa Rujugiro sha, tuganire byagikambwe ureka ba twagiramungu bakiri muri 1975 wa Mugani wa nyakwigendera Matata.

 • #13

  Inkaragamabondo (samedi, 26 février 2011 22:44)

  Ni hatari !!!! Hahahahahahahahahaaaaaa!!!

 • #12

  jyewe (samedi, 26 février 2011 21:29)

  murakaze mwa bantu mwe

 • #11

  Kamuzinzi (samedi, 26 février 2011 20:36)


  @uh, @Theophile n'abandi:
  Mwabivuze neza hatarimo uguterana amagambo. U Rwanda ni urw'abanyarwanda bose, ntawe ugerageza gukandamiza undi. Ibibazo byo ni byinshi. Nk'uko mubivuga, muti mugerageze gutanga uko ibyo bibazo byakosorwa aho kubirondora. Reka nanjye ntange umuganda.

  1. Ubwisanzure: mu Rda hakenewe ubwisanzure muri byose ku buryo umuntu yavuga ikimuri ku mutima nta gutinya ngo arafungwa. Ese kuki mu Burundi, muri Uganda no muri Tanzaniya bavuga batitangiye itama, barusha iki abanyarwanda? Niba mugira ngo ndabeshya muzajye mureba kuri Rwanda TV uko abaturage basubiza umunyamakuru ubabaza: usanga mu maso yabo bafite ubwoba kandi ubona ko ibyo bavuga babeshya bashaka gushimisha Leta.

  2. Itangazamakuru ryigenga: Ese mujya musoma ibinyamakuru byo muri Uganda kugira ngo mubigereranye n'ibyo mu Rda? Itangazamakuru ryigenga ryafasha Leta mu gutahura ibintu bitagenda neza cg se mu gutunga agatoki abayobozi babeshya (nk'uko @uh yabivuze haruguru) cg bakora nabi. Urugero rugaragara ni Minisitiri Charles Muligande wakomeje kuzambya uburezi bw'igihugu n'ubw'abanyagihugu ariko hakabura ikinyamakuru na kimwe kibyandikaho kugira ngo bikosorwe, aho kudindiza abana b'u Rda. Na Minisitiri w'Ubuhinzi ni uko. N'abandi @uh yavuze haruguru.

  3. Kureka guhohotera abaturage: abaturage, cyane cyane mu cyaro, bakunda guhohoterwa. Bamwe bategekwa gusenya inzu zabo kandi nta handi bafite ho gutura, abandi bamburwa imirima. Na biriya byo kubategeka ngo bagomba guhinga ibi n'ibi batabanje gusobanurirwa impamvu, bituma bagira uburakari bwinshi. Urugero: hari abo bategetse guhinga ibigori (mu Bugesera) nyuma byeze bibura kigurwa, maze abaturage babura ikibatunga kubera ko bari bategetswe guhinga ibigori gusa. Hari abandi bategetswe guhinga ibijumba (mu Bugoyi) naho biba uko (bibura kigurwa). Biriya bintu byo gukora gahunda izi n'izi hutihuti bigomba guhagarara.

  4. Gukuraho iriya militia: Local defense igomba kuvanwaho. Iyi militia niyo usanga ihutaza abaturage, ibabuza epfo na ruguru. Guha imbunda cg gutoza injiji uburyo bwo guhohotera abaturage ni agahomamunwa. Ese mwibagirwa ko n'Interahamwe ariko zatangiye? Bazibwiraga ko zigomba gukwirakwiza amahame ya MRND. Iyi local defense na yo bayitoza gukwirakwiza amahame ya Leta. Ese akamaro k'abapolisi ni akahe?

  5. Abasirikari n'abapolisi: izi nzego zombi zigomba kuvanwa mu birebana na politiki, ahubwo zigakorera abanyarwanda zitareba aho babagamiye muri politiki: ni ko bikorwa mu bihugu bita civilisés. Iyo abasirikari cg abapolisi batangiye kujya mu birebana na politiki, mugomba kwitonda: ibintu biba bigana iwa Ndabaga. Birashoboka ko mu nama ishinga amategeko harimo abahagarariye abasirikari: aba bagomba kuvanwamo cg se bakava mu gisirikari. ibi byo gushyira abasirikari mu badepite byakomotse muri Uganda, kandi naho si shyashya.

  6. Amatora: abaturage bagomba kwihitiramo ababayobora, aho kumva ngo intara iyi n'iyi bayihaye kanaka uyu n'uyu kuyiyobora. Ese noneho mzee Kagame yaba ataniyehe na Habyara cg se Kayibanda kuko na bo ariko babigenzaga? Umuntu yumvaga ngo runaka bamugize bourgmestre wa komini iyi n'iyi! None magingo aya ni byo bigikomeza!

  Umuti w'ibibazo by'u Rwanda urahari. Gusa ni ukumenya niba hari ubushake mu bayobozi. Bamwe muri bo ni ba mpemuke ndamuke,ku buryo baba bifuza ko ibintu byakomeza uko biri kuko harimo inyungu zabo bwite.

  Ibi byari ibitekerezo byanjye. Igihe cyose umunyarwanda azumva ko atagombye gukorera inda ye gusa, ko ahubwo yaharanira ko igihugu cye cyarangwa no gusabana hagati y'abagituye tuzaba duteye intambwe igana imbere.

  Tureke kwishongoranaho, ahubwo twereke amahanga ko turi un peuple civilisé! (Abakomeye ku buhutu bwabo, ku bututsi bwabo cg ku butwa bwabo bamenye ko iyo bamaze kwambuka umupaka w'u Rda ibyo byose ntacyo biba bikivuze!)

  Harakabaho u Rwanda rw'Abanyarwanda!

 • #10

  BIZAMVUGA (samedi, 26 février 2011 20:03)

  Dukomeze kungurana ibitekerezo tudaterana amagambo.Jye nsanga "INGENGABITEKEREZO" atali ikintu kibi kuko nta muntu cg ubwoko ( peuple )butagira "ingengabitekerezo"yabwo ijyanye n'umuco wabwo ugomba kubahilizwa na buli muturage ubugize,bitaba bityo akaba yitwaye nabi akabihanirwa.Ingengabitekerezo rero iba NZIZA cg MBI bitewe n'ikigamijwe.Ni kimwe n'amagambo "INKOTANYI",INTERAHAMWE"....yahindanyijwe ku ruhande rumwe n'ibikorwa bibi by'abitwa batyo ku rundi bigatuma ushaka kwikiza undi cg kumwumvisha abimwita.Urugero:Intambara ikimara gutera muli 1990 hali umugabo w'intwali umunyamakuru yabajije ati:"ntabwoba bigutera kuba uvugira inkotanyi"? Yarasubije ati:"Nta muntu udakotana, biterwa n'icyo akotanira"...Ingengabitekerezo rero n'ayo mazina ndetse n'ayandi ntavuze, biba byiza cg bibi bitewe n'uko bigamije icyiza cg ikibi.

  Naho amateka yacu,ntagomba gusibangnywa kuko ayahise yagombye kuduha isomoy'uko twagombye kwitwara muli iki gihe, ay'ubu nayo akadufasha gutegura neza EJO HAZAZA habereye Abanyarwanda twese.

  IKIMBABAZA:Abatutsi bahatse abahutu barabapyinagaza ( mumbabalire mpereye hagati ngo ntarondogora),Abahutu bageze ku butegetsi ntibemerera Abatutsi bahunze ngo batahuke mu mahoro, none aho baboneye ubutegetsi bakesha imbunda barakora amarorerwa mu gihugu,bagahiga bakanica impunzi bityo abali hanze yarwo ntibatinyuke gutaha.

  UMWANZURO: Jye mbona TWESE TWARABABAYE kandi nta bwoko bwungukiye mu ntambara cg ngo bunezezwe no kuvutswa igihugu cyabwo.Nimureke dushake " INGENGABITEKEREZO " ibereye buli Munyarwanda, igahesha buli wese kubaho mu bwisanzure atikanga ubusa cg ngo ahohoterwe azira ubwoko bwe...Urwanda rube koko "igihugu cy'amata n'ubuki " uretse ibyo kubeshyana, kubeshyerana no kubeshya amahanga.IMANA ITURINDE IDUHE N'ABATEGETSI BAKUNDA ABO BAYOBORA.

 • #9

  POSITIVE (samedi, 26 février 2011 19:50)

  @Uh
  Inama ngirango yambere ni ukureba aho tugeze, aho bimfira n`u`byica , kimwe nu uko byakosorwa. Ubwo muzehe wawe cyangwa wanyu n`abe umugabo yemere awunywe kuko aliwe kibazo akaba n`igisubizo.

 • #8

  OH (samedi, 26 février 2011 19:41)

  NTIBIZOROHA UHUHUHUUUUUUUUUUU
  NTIBIKIBAHO KWIBAZA ICYIZA, NTUTEKEREZE IKIBI. UHHUHUH NDAHA NZABANDORA VISION

 • #7

  uh (samedi, 26 février 2011 18:52)

  positive we uvuze neza pe. Abantu bahugiye mu mateka kandi hari byinshi byo kuganirwaho. Uti nimusigiho. Icyo uricyo gisobanurwa n'akamaro uri kugirara umuryango wawe n'abanyarwanda muri RUSANGE.

 • #6

  positive (samedi, 26 février 2011 18:15)

  Nimusigeho guhiga no kurata ibibi no gucyulilirana, ahubwo mutange ibisubizo by`uko twava mu bibi tukajya mu byiza.
  U Rwanda ni urwacu twese, kandi dukwiliye kureba uko twarubanamo kandi tugasangira ibyiza twese ntawe uhejwe.
  Muge gutamba ibitambo ku Uwiteka hanyuma ibyaha byose mubihamulire kuteye ikibazo kubanyarwanda bose, PAUL kAGAME nkuko abisirayeli babigiraga batera mabuye AZAZEL

 • #5

  Theophile (samedi, 26 février 2011 18:11)

  Ahubwo hari n'ikindi Foroto yibagiwe kuvugaho, ngo hari umwe mu bagabekazi cg., abamikazi sinibuka, ngo iyo yajyaga kwiyuhagira yaravugaga ngo nibirukane abatwa n'abatutsi. Bamubaza impamvu batagomba kwirukana abahutu, go akavuga ngo bariya bo mubihorere ni ibicucu bagira amaso ariko ntibabona. Izo nkuru zagiye zihererekanwa umunwa ku gutwi, umuntu yakwibaza niba koko bishobora kugaragaza ko abahutu ku ngoma ya cyami bafatwaga nk'aho ntacyo baricyo mu guhugu. Ibyo njye ngasanga hariho ikintu cyo gukabya rimwe na rimwe. Mu mateka ni urugero, tubona ko ku mwaduko w'abazungu, mu ngabo harimo des généraux hutus, bakavuga ko aribo bari plus fidèles ku mwami. Ni muri urwo rwego Umugenerali w'umuhutu Bisangwa bya Rugombuturi yatabaye akajya guhangana n'imbunda z'abazungu, yabona aneshejwe akitera inkota avuga ko adashobra gusubira i Rwanda yatsinzwe, kuko u Rwanda rutatsindwaga. Bityo rero, nsanga amateka y'ingoma ya cyami ataranditswe n'abatutsi gusa, n'abahutu babigizemo uruhare.

  Mbona rero ikintu cy'ubwishongozi bw'ubwoko busumbye ubundi byarakomejwe n'ingoma ya kazungu, cyane cyane bihereye ku bitabo byinshi byanditswe bivuga mythes nk'iriya yogeye bita hamitique. Ntabwo rero twavuga ko le mythe hamitique yari izwi ku gihe cya Rwabugiri, kwaba ari ugukabya.

  Muri make, dukurikije uko iyi nyandiko ibivuga, ni ukuvuga ko mu Rwanda hariho ingengabitekerezo ebyiri zifutamye, imwe umuntu yakwita ingengabitekerezo ntutsi ishaka guha agaciro umututsi igapfobya umuhutu,indi nayo igashaka guha agaciro umuhutu igapfobya umututsi. N'ubwo mbona Padiri iyo yanyuma ayegeka ku nterahamwe gusa, ariko kuva repubulika yatangira iyo ngengabitegerezo yagiye yigaragaza ku buryo bunyuranye.

  Mukomeze rero mubyunguraneho, wabona hagera aho havamo umuti ugira uti izi ngengabitekerezo zombi twazirenga dute tukabasha kugira projet y'imibanire ihwitse!

  Theo.

 • #4

  uh (samedi, 26 février 2011 17:53)

  Alpha, mbabarira ureke uwo mugabo ameze nka cya kirondwe babaze inka kigasigara ku mwite kikarinda kihumira. Ariko buriya uriya yavugaga iki? Kubwira abanyarwanda Hitler nibyo bibaha amazi menza, ivuriro se, amashuri se? Amashanyarwazi se? Alpha mwihorere. Isomere uwu museso cyangwa umuvugizi nubwo ngewe nabonye ari imvaho ya Leta rwose ubundi unyibwirire niba nabeshyeye Madamu Kalibata, Charles Muligande, Mushikiwabo, Ba Willy Rukundo ba ORINFOR, nabandi batari guha umusanzu Mandat y'umusaza Kagame. Turasubira.

 • #3

  uh (samedi, 26 février 2011 17:49)

  ariko abantu b'iki gihe baransetsa cyane. Igihugu cy'U Rwanda gikeneye byinshi kuri ubu ngubu. Ariko unyumve neza cyane ntabwo nshatse kuvuga ngo n'amateka tuyibagirwe kuko utazi aho yavuye hari utamenya iyo ujya rimwe na rimwe. Ba Nyirurubuga abahanga bakagombye gutangira koko niba hari ibyo munenge bikagaragaza facts nzima zifatika. Aha urugero: iyo tuvuze ko abanyarwanda bashonje, hari byinshi wenda ushobora gushingiraho. Ubuhinzi mu Rwanda bumeze gute? politique zabwo zikoze gute kandi zigashyirwa mu bikorwa gute? Nyamara raporo onyinshi zerekana ko nta kigenda ku rwego rw'ubuhinzi mugihe Minisitiri ubishinzwe yirwa abensha umuyobozi w'igihugu n'abanyarwanda muri rusange ko abanyarwanda ubu inzara yacitse nyamara ahubwo minisiteri utamenya icyo ukora. Aha tugasimbuka tukinaga mu burezi mu rwanda burangwa na reformes zihinduka ijoro n'umunsi zidindiza abana b'abanyarwanda mu gihe aba bayobozi bose biga mu mashuri yigengwa nka green hills zidakurikiza programme zimwe za leta ndetse abandi bakajyanwa hanze kwigirayo ngo nabo bazagaruke basimbura base cyangwa ba Nyina.
  Ese ugirango hakwibagirwa ubutegetsi bw'igihugu n'imiyoborere bwahawe Technicien Musoni? Ho umuriro uraka kandi bya gihanga. Ese ububanyi namahanga bwo ki niba bwirwa bubeshya amahanga cyangwa bakavuga ukuri ariko ntabantu babasha gusobanura uko kuri? Yewe Muzehe nagiragutya ahindura Abayobozi bamwe kuko bamwe ntibasobanukiwe pe cyangwa bakabyica nkana kugirango babone ikibubakira amazu meza ndetse n'ibindi. Ngewe rwose mbona sinzi Muzehe wacu nahindure gouvernement ndetse n'abayobozi b'ibigo bamwe bahuzagurika nka za ORINFOR yo kwa Willy Rukundo ikigo kikaba cyarananiranye kubera abayobozi bacyo batumva ibyo bakora, ndetse nabakozi bamunzwe na Ruswa, RIAM yo bite see buriya ra yo ahubwo wagirango ni umurwayi urimo serumu, CSR nayo ibyayo si shyashya. Muzehe rwose umwa icyamugira abandi nkabatanu mu Rwanda igihugu cyatera imbere mba ndoga Data. Buriya rero mu rwanda ikibazo cyaho nta kindi ntago kiva kuri Muzehe wacu aho kiva banyarwanda banyarwanda kazi ndahababwiye nkumuntu uhazi abayobozi bohasi niba baciye ibintu pe. Gusa Muzehe akabibazwa. Ariko Rurema azagufasha kabisa ubamenye. Gusa nawe turakwisabiye ukomeze ubungabunge umutekano w'abanyarwanda kuko aho ngaho ndakwemera. Ikindi kandi bishobotse wumvikane nabariya bagabo rwose nta mpamvu yo guterana imitwe kandi mwarafatanyije kuvana abanyarwanda mu icura burindi rya Genocide.

  Abantu mwese musura uru rubuga ndabasabye nyamuneka mubyo mujya mwerekana mujya mwerekana bilan igaragara y'icyafasha abanyarwanda cyane cyane ubuhinzi kuko burazambye cyane kandi abayobozi bakuru b'iyo Minisiteri barangije kwambika ishashi Perezida Kagame ko Abanyarwanda bafite food security, ko Crop intensification policy ikora neza, Land consolidation Use ari ok, n'andi maringushyo menshi ya Minister ukuriye iyo Ministeri.

  Ndashima ariko nanone Muzehe kabisa yubatse urwego rw'ubuzima mu kwivuza nubwo inzira ikiri ndende yo guca ineggalité hagati y'abanyarwanda bivuriza kuri RAMA ndetse n'abandi bivuriza kuri Muturelle. Ariko ubundi rwose Muzehe nifatanyijwe nawe kabisa. Maze dore Mayors bamaze gutorwa turagusabye utangire ubasure wiyumvire ibibazo biriyo niba bishoboka utangire usezerere ibigarasha hakiri kare pe. Aha nagutungira agatoki Kicukiro yugarijwe n'ibibazo, cyane cyane iby'imitungo na za etagge ziri hariya hafi y'ahahoze Auditeur General.

  Murakagwira

 • #2

  Alpha (samedi, 26 février 2011 17:46)

  Harya nimwagiraga indilimbo yitwa jewe nanga abahutu? Iyo nayo n'Ingengabitecyerezo nayo se yahimbwe na FPR, cyangwa amategeko icumi, cg kampalampaka bamwe bakicwa abandi bagahunga, abasigaye mukabahoza ku ngoyi n'abo bahutu ntimugire icyo mubamarira? ubwose ahubwo simwe mwatuje kuvuka kwa FPR usibye kuvuga ibyo yazanye? Iyo mutagira inda nini ngo muhoze bamwe mu bana barwo hanze FPR yari kuvuka ivuyehe? Ngaho mbwira nawe ngo wavumbuye?

 • #1

  uh (samedi, 26 février 2011 17:22)

  hahahahahahha ni hatari